KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE 2012 2014"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö Dnro 47/331/2012 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 ja 10 :N MUKAISET TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVAT AVOTERAPIAPALVELUT VUOSILLE Hankittavat terapiapalvelut Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestettäviä avoterapiapalveluja. Hankintayksikköinä ovat seuraavat vakuutuspiirit, joiden hankintoja tarjouspyyntö koskee. - Keski-Uudenmaan vakuutuspiiri Tarjouspyynnön mukaisesta hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus HILMA -ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi) Tarjouskilpailu Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL, 566/2005), 9 ja 10 :n mukaisen vaikeavammaisten lääkinnällisten avoterapioiden toteuttamiseksi pyydämme tarjoustanne avoterapioista ajalle Tarjouspyyntö koskee vaikeavammaisten Yksilöterapiaa o - puheterapia Kelan Keski-Uudenmaan vakuutuspiiri järjesti tarjouskilpailuun kuuluvaa toimintaa vuonna 2010 vaikeavammaisten avoterapiana 362 kuntoutujalle. Hankittavaan avoterapiapalvelujen määrään saattavat vaikuttaa palvelujen tarpeessa, lainsäädännössä tai muussa yhteydessä tehtävät muutokset. Tarjouskilpailussa valitaan palveluntuottajat vakuutuspiireittäin hankintalain (348/2007) mukaiseen puitejärjestelyyn. Kelan kuntoutusasiakas valitsee keneltä puitejärjestelyyn valitulta palveluntuottajalta palvelut hänelle ostetaan. Tarjouskilpailussa ei hyväksytä osatarjouksia (esim. pelkästään ohjauskäyntejä ei voi tarjota). Tarjouksen tekemisellä tarjoaja samalla hyväksyy, että Kela voi julkaista ja ilmoittaa erilaisilla listauksilla (Esim. vakuutusalue, vakuutuspiiri ja kunta) ja Kelan www-sivuilla tarjouskilpailussa 1 (10)

2 hyväksyttyjen palveluntuottajien yhteystiedot (käyntiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, internet-sivujen osoite), palveluntuottaja toimitilallinen/toimitilaton tiedon ja palveluntuottajan lomakkeilla ilmoittamat tiedot: kohderyhmä, sairausryhmä, psykoterapeuttien osalta erityiskoulutus-suuntaus tiedot sekä kielitaito ja kommunikaatiokeinot -tiedot. Tiedot ovat tarpeellisia Kelan kuntoutujille, omaisille sekä terveydenhuollon käyttöön palveluntuottajan valinnassa Standardi Vaikeavammaisten avoterapioita koskee Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi versio 6/ (liite 1), jossa on kuvattu toimintaa koskevat yleiset ja terapiakohtaiset vaatimukset. Standardista poikkeavaa toimintaa ei osteta. Tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut kelpoisuusehdot on asetettu tarjouspyynnön kohdassa 2. Kelpoisuusehdot Tarjousten valintaperusteet Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Palveluntuottajat kilpailutetaan kohdassa 1.1. kuvatun jaottelun mukaisesti vakuutuspiireittäin. Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset valitaan tuottamaan riittävät kuntoutuspalvelut. Valinnassa hinnan painoarvo on 40 % ja laadun 60 %. Sekä laatu että tarjottu hinta pisteytetään ja pisteet lasketaan yhteen. Laadun pisteytyksessä korkeimmat laatupisteet saaneelle tarjoukselle annetaan täydet 60 laadun vertailupistettä. Muille tarjouksille lasketaan suhteutetut laatupisteet siten, että kyseisen tarjouksen saamat laatupisteet jaetaan laadultaan parhaan tarjouksen saamilla laatupisteillä ja tulos kerrotaan 60:llä. Tarjottu hinta pisteytetään siten, että halvimmalle tarjoukselle annetaan täydet hinnan vertailupisteet 40 ja muille tarjouksille siihen suhteutetut hinnan vertailupisteet, jotka lasketaan niin, että alin hinta jaetaan kyseisellä tarjotulla hinnalla ja tulos kerrotaan 40:llä. Vertailuhinnan pohjana käytetään avoterapiassa kuntoutujalle tarjottua hintaa. Laatuun vaikuttavien eri tekijöiden painoarvot käyvät ilmi yksilöterapioiden pisteytysmuistiosta liitteestä 2 ja ryhmä- ja monimuototerapian ja päiväkuntoutuksen pisteytysmuistiosta liitteestä 3 sekä lomakkeesta KU 123. Laatuun vaikuttavina tekijöinä otetaan huomioon - Kelan järjestämän vaikeavammaisten avoterapiastandardin versio 6/ mukainen laatu - koulutus - kokemus - sekä seuraavat asiat, joiden painoarvot on määritelty terapiapalveluittain: kuntoutuksessa käytettävät tilat, laitteet ja välineet sekä muut pisteytettävät asiat. Jos palveluntuottajalla ei ole lainkaan omia tai vuokrattuja toimitiloja, pisteytys on muutoin sama, mutta tiloista ei anneta pisteitä. Palveluntuottajien valinnassa otetaan huomioon palvelujen tarve. Valintaperusteena on myös palvelujen alueellinen kattavuus vakuutuspiireittäin. Palvelujen tarve pyritään ensisijaisesti täyttämään sellaisilla palveluntuottajilla, jotka antavat terapiaa palveluntuottajan omissa tai vuokratuissa tiloissa. 2 (10)

3 2. Kelpoisuusehdot Tarjoajan ja palvelun on täytettävä lomakkeella KU 125 mainitut avoterapiapalvelukohtaiset kelpoisuusehdot voidakseen tulla valituksi. Tarjoajaa ja Palvelua koskevat kelpoisuusehdot (KU 125) Jos kelpoisuusehdot eivät täyty, palveluntuottajan tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Jos tarjoajalla ei ole olemassa tarjouksen jättöhetkellä kaikkia palvelun tuottamisen edellytyksiä (esim. terapeutti, tilat, laitteet, vaadittu kokemus, vakuutukset), tulee tarjouksessa antaa kirjallisena luotettava selvitys (esim. esisopimus) siitä, että edellä mainitut hankinnan ehdot toteutuvat viimeistään mennessä. Kela tarkistaa ja toteaa kyseisten ehtojen toteutumisen, joka on edellytys hankintasopimuksen tekemiselle. Ulkomaalaisen tarjoajan tulee antaa kirjallisesti luotettava selvitys siitä, että tarjottavilla terapeuteilla on riittävä kielitaito antaa standardin mukaisesti kuntoutusta Kelan kuntoutujien kansallisella kielellä eli suomeksi, ruotsiksi tai saamen kielellä. Hankintayksikkö sulkee pois tarjouskilpailusta tarjoajan, joka on saanut tai jonka tarjoama henkilöstö on saanut tai alihankkija on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion tai on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen tai rikoslain 20 luvussa tai 44 luvussa säädettyihin rikoksiin. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen palveluntuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Kela saa tiedot palveluntuottajan voimassa olevasta ennakkoperintärekisteristä internetistä verohallinnon yritystietojärjestelmästä, joten erillistä todistusta voimassa olevasta ennakkoperintärekisteriotteesta ei tarvitse liittää tarjoukseen. 3. Tarjousten antaminen Tarjoukset on laadittava suomen tai ruotsin kielellä. Tarjousten tulee olla voimassa asti. Tarjoajan tulee sitoutua toteuttamaan tarjoamansa asiakaskapasiteetti vuositasolla koko sopimuskauden ajan Asiakaskapasiteetilla tarkoitetaan sitä asiakasmäärää, jolle tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut voivansa antaa palvelua vuoden aikana. Annettavat tarjoukset ovat lopullisia ja ratkaisut tehdään tarjouksessa saatujen tietojen perusteella. Tarjousten käsittelyssä käytetään vain niitä tietoja, joita tarjouksessa / tarjouslomakkeissa on annettu. Lisäselvityksiä ei pyydetä kuin poikkeuksellisesti ja ne voivat olla vain täsmennyksiä tarjouksessa jo annettuihin tietoihin. Tarjousten jälkikäteinen täydentäminen tai parantaminen ei ole mahdollista. Tarjouspyynnön vastainen tarjous, epäselvä hinta tai muu olennainen puute on peruste tarjouksen hylkäämiseen. 3 (10)

4 Tarjous annetaan seuraavilla lomakkeilla KU 115 Selvitys palveluntuottajasta ja hoitotiloista KU 116 Selvitys fysio-, puhe- ja toimintaterapeutin pätevyydestä KU 122 Hintatarjous KU 123 Selvitys tarjottavasta terapiapalvelusta KU 125 Tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot KU 126 Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot Jokaisesta tarjottavasta terapiamuodosta, erityismuodosta tai lajista annetaan erillinen tarjous erillisine lomakkeineen. Tarjouskilpailulomakkeet ovat saatavissa Kelan internetsivuilla kohdassa Yhteistyökumppanit >Kuntoutuspalvelut > Hankinnat > Avoterapiahankinnat > Etelä-Suomi. tai pikalinkillä Tietojen luottamuksellisuus Kelalle toimitettavien tarjousasiakirjojen ja niihin sisällytettävien tietojen salassapitoon sekä oikeuteen saada niistä tietoja sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä. Tarjoajaa pyydetään selvästi merkitsemään Kelalle toimitettavaan aineistoon se materiaali, jonka tämä katsoo sisältävän tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta samoin kuin muu sellainen materiaali, joka mahdollisesti sisältää tietoja muusta vastaavasta elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä saattaisi aiheuttaa tietojen luovuttajalle taloudellista vahinkoa tai joka muulla edellä mainitussa laissa tarkoitetulla perusteella tulee pitää salassa Hinnat Terapian hinnat tarjotaan vuodelle Tarjousta jätettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat: Hinta tarjotaan vuodelle 2012 Terapioista tarjotaan yksi hinta hintalomakkeen mukaisesti. Jos palveluntuottaja antaa hintatarjouksen ohjeista poiketen useampitasoisena, käsittelyyn otetaan alin hintatarjous. Antamalla yksilöterapioiden 45 minuutin hintatarjouksen palveluntuottaja sitoutuu siihen, että hyväksytyn tarjouksen osalta Kela vahvistaa sopimukseen kaikkien eri minuuttimäärien ja kotikäyntilisien hinnat. Tarjottavan palvelun kokonaishintaan sisällytetään kaikki kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset sekä kirjallisen terapiapalautteen antaminen kerran vuodessa. Tarjous ei saa sisältää hintavaraumia. Hintavarauman sisältävät tarjoukset hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Hinta tarjotaan yksilöterapioista euroina 45 minuutin terapialle. 4 (10)

5 - Ohjauskäynneistä ei tarjota hintaa, vaan yksilöterapiasta tarjottu hinta koskee myös ohjauskäyntejä. Pelkästään ohjauskäyntejä ei voi tarjota. - Hinnat muille minuuttijaksoille lasketaan 45 minuutin perushinnasta seuraavasti: 60 min = perushinta lisättynä 25 % 90 min = perushinta lisättynä 60 % 120 min = perushinta lisättynä 75 %. - Kotikäyntihinnat lasketaan yksilöterapioiden minuuttijaksoille seuraavasti (kotikäyntikorotus ei koske ratsastusterapiaa eikä allasterapiaa) matkat 35 kilometriä minuuttijakson hinta lisättynä 50 % matkat kilometriä minuuttijakson hinta lisättynä 70% matkat 71 kilometriä minuuttijakson hinta lisättynä 100% - Hinta sisältää musiikkiterapiassa siihen sisältyvän mahdollisen palveluun kuuluvan arvonlisäveron allasterapiassa altaasta aiheutuvat kustannukset ratsastusterapiassa hevosen taluttajan sekä hevosen käytöstä aiheutuvat kustannukset. Hinnat vuosille Vuosina noudatetaan vuosien hintaa korotettuna 3,5 % Toimipisteet Tarjous annetaan sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan toimipiste sijaitsee. Toimipiste voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu tila tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan alueen mukaista käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva vuokrasopimus. Ilman toimitiloja toimivat palveluntuottajat osallistuvat pääsääntöisesti sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella asuvat. Mikäli palveluntuottajan antamat terapiapalvelut kohdistuvat kokonaan jonkun muun kuin asuinpaikan vakuutuspiirin alueelle, palveluntuottaja antaa tarjouksensa sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonne terapiapalvelut kohdistuvat. Tarjous annetaan jokaisesta toimipisteestä erikseen Terapeuttien pätevyys, koulutus ja työkokemustiedot Tiedot terapeuttien pätevyys, koulutus ja työkokemuksesta ilmoitetaan lomakkeella KU 116. Silloin kun tarjoaja antaa terapeuttien pätevyys-, koulutus- ja työkokemustiedot esim. CV:nä tai erillisinä todistuskopioina eikä tarjotuista tiedoista löydy pisteytyksen perusteena olevia tietoja 5 (10)

6 kuten koulutuksen kesto tai suorittamisvuosi, ei annettuja tietoja oteta huomioon tarjousten pisteytyksessä. Tarvittaessa tiedot varmistetaan esim. Valvirasta. Kela saa Kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunnan kautta tiedon hyväksytyistä neuropsykologeista Tiedot asiakkaiden määristä vuonna 2011 Tiedot asiakkaiden määristä ilmoitetaan lomakkeella KU Yksilöterapiassa yhdeksi asiakkaaksi lasketaan henkilö, joka käy terapiassa vuoden aikana 30 kertaa 45 minuuttia. Mikäli kuntoutuja käy kertamäärinä useammin tai kestoltaan pidemmässä terapiakerrassa, suhteutetaan asiakasmäärä tähän. Esimerkiksi vuoden aikana 45 kertaa 60 minuuttia käyvä kuntoutuja lasketaan 2 asiakkaaksi. Kuntoutujien määrä voidaan laskea myös yhteen eli silloin kun kaksi eri kuntoutujaa käy 15 kertaa vuodessa 45 minuutin terapiassa tulee tästä yksi asiakas Kuntoutuksen toteuttamisesta annettavat tiedot Tiedot tarjottavan kuntoutuksen toteuttamisesta Terapeuttien tiedot eri terapiamuotojen, terapiamuotojen ja lajien osalta annetaan seuraavasti: - Yksilöterapian osalta tarjouksessa voidaan ilmoittaa useampia terapeutteja. Pisteytyksessä useammasta terapeutista ilmoitetut koulutus- ja työkokemustiedot huomioidaan siten, että terapeuttien tietojen mukaiset pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan ne terapeuttien määrällä (ks. pisteytysmuistio, liite 2) 3.6. Kelan myöntämän avustuksen huomioiminen Hankintalain 64 :n säännös edellyttää, että tarjousten vertailussa otetaan huomioon Kelan myöntämät tarjoushintaan vaikuttavat taloudelliset tuet. Kelalta saatu tuki lisätään hankintayksikön toimesta laskennallisesti palvelun hintaan tarjousvertailuvaiheessa. Pyydämme Kelan myöntämiä perusparannusavustuksia saaneita ja niitä jälkeen nostaneita laitoksia täyttämään lomakkeen KU 126. Tuen määrässä otetaan huomioon kaikki ja sen jälkeen Kelalta nostetut perusparannusavustukset. Hankintayksikkö voi tarkistaa tiedot Kelan järjestelmistä. Tukea koskevassa laskelmassa tuen vaikutus tarjottuihin hintoihin alkaa tuen nostovuotta seuraavana vuonna. Perusparannusinvestointeihin annettu tuki kohdistetaan perusparannuksen poistoajalle. Tavanomaisesti perusparannusmenojen poistoaika on kirjanpitolain mukaan 20 vuotta. Pyydämme ilmoittamaan kyseisessä kuntoutuslaitostiedoston kohdassa, jos käytössänne on 20 vuoden poistoajasta poikkeavia poistoaikoja. Ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto käytetystä poikkeavasta poistoajasta. 6 (10)

7 Huomioitavan tuen määrä kohdennetaan kuntoutujan terapiahintaan siten, että yksilöterapioihin huomioitava tuen määrä on 1/5 vuorokausihintaan lasketusta tuesta, ryhmäterapioissa ja monimuototerapioissa 1/2 tuen määrästä ja päiväkuntoutuksessa koko vuorokausihintaan laskettava tuki. Hintaan laskennallisesti lisättävän tuen määrä saadaan jakamalla jokaiseen kyseiseen vuoteen kohdistuva tuen määrä (perusparannuskustannuksista laskettu vuosipoisto) tarjoajan laitoksessa toteutettujen kuntoutus-/hoitovuorokausien vuosittaisella kokonaismäärällä. Pyydämme ilmoittamaan kyseisessä kuntoutuslaitostiedoston kohdassa laitoksen vuosittain vuodesta 1998 alkaen toteutuneet kuntoutus- ja hoitovuorokausien kokonaismäärät jokaisen vuoden osalta erikseen Alihankkijoiden käyttö Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita (Alihankinta ja Alihankkija -käsitteet on määritelty standardissa). Kelaan nähden tarjoaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden vastuista ja velvoitteista kuten omistaan. Alihankkijoita koskevat samat kelpoisuusehdot kuin tarjoajaakin. Jos tarjoaja käyttää alihankintaa, on tarjouksessa annettava kopio alihankintasopimuksesta ja/tai muu luotettava selvitys siitä, että alihankkija sitoutuu noudattamaan lainmukaisia menettelyjä Kelan kuntoutujien potilas- ja henkilötietojen keräämisessä, tietosisältöjen osalta, omassa toiminnassaan, tietojen luovuttamisessa, säilyttämisessä, suojaamisessa, hävittämisessä ja muussa käsittelyssä. Tarjoaja ja alihankkija huolehtivat ja vastaavat siitä, että kuntoutujien asiakirjojen ja hoitoon liittyvän muun materiaalin laadinnassa ja säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999), potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (785/1992) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista (298/2009). Myöskään alihankkijalla ei ole oikeutta käyttää toimeksiantona tuotettuja salassa pidettäviä tietoja omaan toimintaansa, mikä merkitsee, että kyseisessä toiminnassa muodostuvat tiedot on oltava mahdollista erottaa muiden kuin Kelan asiakkaiden potilasrekisteritiedoista. Alihankintasopimusta tehtäessä tarjoajan tulee huomioida tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 1233/2006) asettamat velvoitteet. Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto antaa koko maassa tietoa ja valvoo tilaajavastuulain noudattamista Muita palvelun toteuttamiseen liittyviä asioita ja ehtoja Kuntoutujalta ei peritä sopimuskauden aikana asiakasmaksua tai toimistomaksua kuntoutusprosessiin sisältyvästä toiminnasta. Kela maksaa korvauksen vain niiltä terapiakerroilta, joihin kuntoutuja osallistuu. Kotikäyntilisää maksetaan tarvittaessa palveluntuottajalle (myös ilman toimitiloja toimivalle) seuraavasti: 50 %, jos edestakainen matka on 35 kilometriä tai sen alle, 70 %, jos edestakainen matka on kilometriä ja 100 %, jos edestakainen matka on 71 kilometriä tai yli. Jos kotikäynneistä aiheutuu yhdensuuntaisia matkoja, noudatetaan edellä mainittuja kilometrimääriä ja kotikäyntilisiä. Kotikäyntilisä ei koske ratsastusterapiaa, allasterapiaa, ryhmäterapiaa, monimuototerapiaa eikä päiväkuntoutusta, joista annetaan kokonaistarjous. Matkaan käytetty aika ei sisälly kuntoutusaikaan, eikä matkoista makseta palveluntuottajalle erillistä korvausta. 7 (10)

8 Osallistumisesta yhteisneuvotteluun terapeutille korvataan 1 2 terapiatunnin (60min, ilman kotikäyntilisää) mukainen korvaus sekä matkakustannukset verohallinnon voimassa olevien kilometrikorvausten mukaisesti. 4. Tarjousten käsittelyvaiheet ja sopimuksen teko Tarjousten käsittelyn jälkeen Kela ilmoittaa kirjallisesti hankintapäätöksellä tarjouksen hyväksymisen tai hylkäämisen. Sopimus hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa voidaan tehdä aikaisintaan 21 vuorokauden kuluttua siitä, kun hakija on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen muutoksenhakuohjeineen tiedoksi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Hankittavista palveluista tehdään kirjallinen sopimus, joka on voimassa siinä vakuutuspiirissä, jonka kanssa sopimus on tehty. Muut vakuutuspiirit voivat kuitenkin ostaa sopimuksen perusteella kyseisiä kuntoutuspalveluja. Jos palveluntuottaja muuttaa paikkakuntaa, niin että sopimuksen toteuttaminen käy käytännössä mahdottomaksi, sopimus voidaan irtisanoa tai purkaa kesken sopimuskauden. Palveluntuottajia ja sopimuksia koskevat tiedot kerätään rekisteriin, joka palvelee Kelan toimistoja kuntoutuspäätösten tekemisessä ja palveluntuottajien laskujen maksamisessa. Palveluntuottajista kootaan luettelo ja Kelan www-sivuille viedään palveluntuottajien tiedot ilman hintatietoja terveydenhuollon ja Kelan asiakkaiden käyttöön. 5. Tarjousten jättöaika Tarjouksen tulee olla perillä viimeistään klo Myöhästynyttä, sähköpostilla tai faksilla toimitettua tai muuten kohdan 3 vastaisesti annettua tarjousta ei hyväksytä. Tarjous toimitetaan suljetussa kirjekuoressa joko postitse tai tuotuna: Vuokko Haukipuro Kela,.Hyvinkään toimisto Oikokuja Hyvinkää Kela, Hyvinkään toimisto Oikokuja Hyvinkää Kuoreen tulee merkitä Vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen tarjouskilpailu Mikäli palveluntuottaja toimittaa tarjouksensa johonkin muuhun kuin edellä mainittuun Kelan osoitteeseen/toimipisteeseen, silloin tarjousta ei ole annettu tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ja palveluntuottaja ottaa riskin siitä, että tarjous ei tule Kelassa toimitetuksi yllä olevaan osoitteeseen määräaikaan mennessä. 8 (10)

9 6. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Tarjousten käsittelyn jälkeen Kela ilmoittaa kirjallisesti hankintapäätöksellä tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hankintapäätökset lähetetään KU115 -lomakkeella tarjouksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen. Hankittavista palveluista tehdään erikseen kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen muutoksenhakuohjeineen tiedoksi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 7. Sopimukset Saatujen tarjousten perusteella hankintayksikkö valitsee kyseisessä kuntoutuksessa käytettävät palveluntuottajat ja vahvistaa palvelusta maksettavat hinnat. Hankintayksikkö tekee sopimuksia palvelujen tarvetta vastaavan määrän. Palveluntuottajan asettamia omia ehtoja (esim. maksuehtoja tai neuvotteluvaraumia) ei hyväksytä. Sopimukset tehdään ajalle Saatujen tarjousten perusteella Kela hyväksyy kyseisessä kuntoutuksessa käytettävät palveluntuottajat ja palveluista maksettavat hinnat. Sopimusehdot (luonnos) on kuvattu liitteessä 4. Kela ei voi velvoittaa Kelan kuntoutusasiakkaita käyttämään Suomen valtion ulkopuolella toteutettavaa kuntoutusta, koska ulkomaille tehtyjen kuntoutusmatkojen kustannukset jäävät aina asiakkaan maksettavaksi (KKRL, 16 :n 5 momentti). 8. Muita ohjeita ja lisätietoja Mikäli Kela ei saa hankittua riittävästi kuntoutuspalveluja tämän tarjouskierroksen avulla, se voi ostaa julkiselta tai julkiseen tahoon rinnastettavalta taholta kuntoutuspalveluja, jotta Kelan järjestämisvelvollisuus saadaan täytettyä (Kelan kuntoutuslaki 53 ). 9. Tiedustelut Pyydämme lähettämään tarjouspyyntöä koskevat tiedustelut sähköpostilla osoitteella tai mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin. Myöskään muut Kelan yksiköt eivät voi antaa tarjouskilpailuun liittyviä vastauksia tai ohjeita eivätkä ne sido hankintayksikköä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut suomenkieliset vastaukset lähetetään mennessä tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Allekirjoitus Arto Maja vakuutuspiirin johtaja 9 (10)

10 LIITTEET Liite 1 Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi, versio 6/ Liite 2 Pisteytysmuistio yksilöterapiat Liite 4 Sopimusluonnos Lomakkeet KU 115 Selvitys palveluntuottajasta ja hoitotiloista KU 116 Selvitys fysio-, puhe- ja toimintaterapeutin pätevyydestä KU 122 Hintatarjous KU 123 Selvitys tarjottavasta terapiapalvelusta KU 124 Selvitys neuropsykologin, musiikki- ja psykoterapeutin pätevyydestä KU 125 Tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot KU 126 Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot 10 (10)

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

1. Hankittava palvelu

1. Hankittava palvelu KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä Tarjouspyyntö 26.2.2013 Dnro 6/331/2013 Kuntoutuksen palveluntuottajille KELAN KUNTOUTUKSENA TOTEUTETTAVAT KUULONÄKÖVAMMAISTEN SOPEUTUMISVAL- MENNUSKURSSIT

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI Versio 6/19.1.2010 (voimassa 1.1.2011 lukien) SISÄLLYS 1 YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1 STANDARDIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO

TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO 1. YLEISTÄ Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvien diabeetikkojen

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta 24.1.2014 Määräaika toimittaa tarjoukset 10.3.2014 klo 12.00 mennessä ADHD-LIITTO RY:N MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ Loppi_01_2015 KORJAUSILMOITUS: SOTE-kuljetuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Lopen kunta Yhdystie 5 12700 Loppi Suomi Yhteyspiste(et):, Hankinta- ja kilpailutuspalvelut

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot