Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö Dnro 75/331/ (9)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö Dnro 75/331/ (9) Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ OLEVISTA AVOTERAPIAPALVELUISTA KOSKIEN PUHE- ja JA TOIMINTATERAPIAA Lapin VAKUUTUSPIIRIN ALUEELLE 1. Hankittavat terapiapalvelut Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestettäviä neuropsykologinen kuntoutus- avoterapiasta vuosille Hankintayksikköinä ovat seuraavat vakuutuspiirit, joiden hankintoja tarjouspyyntö koskee. Lapin vakuutuspiiri Tarjouskilpailussa, joka järjestettiin lähetetyllä tarjouspyynnöllä, ei saatu hankittua riittävästi vaikeavammaisten puhe- ja toimintaterapiapalveluja. Tarjouspyynnön mukaisesta hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus HILMA -ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi) Tarjouskilpailu Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL, 566/2005), 9 ja 10 :n mukaisen vaikeavammaisten lääkinnällisten avoterapioiden toteuttamiseksi pyydämme tarjoustanne avoterapioista ajalle Tarjouspyyntö koskee vaikeavammaisten seuraavassa luettelossa lueteltuja yksilöterapioita. Puheterapia Toimintaterapia Kelan Lapin vakuutuspiiri järjesti tarjouskilpailuun kuuluvaa toimintaa vuonna 2009 vaikeavammaistenavoterapiana kansallisen raja-arvon ylittävällä euromäärällä puhe- ja toimintaterapiaa. Hankittavaan avoterapiapalvelujen määrään saattavat vaikuttaa palvelujen tarpeessa, lainsäädännössä tai muussa yhteydessä tehtävät muutokset. Tarjouskilpailussa valitaan palveluntuottajat vakuutuspiireittäin hankintalain (348/2007) mukaiseen puitejärjestelyyn. Kelan kuntoutusasiakas valitsee keneltä puitejärjestelyyn valitulta palveluntuottajalta palvelut hänelle ostetaan. Kuntoutuspalvelut ostetaan puitejärjestelyyn hyväksytyiltä palveluntuottajilta Kelan kuntoutusasiakkaan tekemän oman valinnan perusteella. Tarjouskilpailussa ei hyväksytä osatarjouksia (esim. pelkästään ohjauskäyntejä ei voi tarjota). Tarjouksen tekemisellä tarjoaja samalla hyväksyy, että Kela voi julkaista ja ilmoittaa erilaisilla listauksilla (Esim. vakuutusalue, vakuutuspiiri ja kunta) ja Kelan www-sivuilla tarjouskilpailussa hyväksyttyjen palveluntuottajien yhteystiedot (käyntiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, internetsivujen osoite), palveluntuottaja toimitilallinen/toimitilaton tiedon ja palveluntuottajan lomakkeilla ilmoittamat tiedot: kohderyhmä, sairausryhmä, psykoterapeuttien osalta erityiskoulutus-suuntaus tiedot sekä kielitaito ja kommunikaatiokeinot -tiedot. Tiedot ovat tarpeellisia Kelan kuntoutujille, omaisille sekä terveydenhuollon käyttöön palveluntuottajan valinnassa. Standardi Vaikeavammaisten avoterapioita koskee Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi versio 6/ (liite 1), jossa on kuvattu toimintaa koskevat yleiset ja terapiakohtaiset vaatimukset. Standardista poikkeavaa toimintaa ei osteta. Tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut kelpoisuusehdot on asetettu tarjouspyynnön kohdassa 2. Kelpoisuusehdot. Tarjousten valintaperusteet

2 Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Palveluntuottajat kilpailutetaan kohdassa 1.1. kuvatun jaottelun mukaisesti vakuutuspiireittäin. Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset valitaan tuottamaan riittävät kuntoutuspalvelut. Valinnassa hinnan painoarvo on 40 % ja laadun 60 %. Sekä laatu että tarjottu hinta pisteytetään ja pisteet lasketaan yhteen. Laadun pisteytyksessä korkeimmat laatupisteet saaneelle tarjoukselle annetaan täydet 60 laadun vertailupistettä. Muille tarjouksille lasketaan suhteutetut laatupisteet siten, että kyseisen tarjouksen saamat laatupisteet jaetaan laadultaan parhaan tarjouksen saamilla laatupisteillä ja tulos kerrotaan 60:llä. Tarjottu hinta pisteytetään siten, että halvimmalle tarjoukselle annetaan täydet hinnan vertailupisteet 40 ja muille tarjouksille siihen suhteutetut hinnan vertailupisteet, jotka lasketaan niin, että alin hinta jaetaan kyseisellä tarjotulla hinnalla ja tulos kerrotaan 40:llä. Vertailuhinnan pohjana käytetään avoterapiassa kuntoutujalle tarjottua hintaa. Laatuun vaikuttavien eri tekijöiden painoarvot käyvät ilmi yksilöterapioiden pisteytysmuistiosta liitteestä 2 ja lomakkeesta KU 123. Laatuun vaikuttavina tekijöinä otetaan huomioon Kelan järjestämän vaikeavammaisten avoterapiastandardin versio 6/ mukainen laatu koulutus, kokemus sekä seuraavat asiat, joiden painoarvot on määritelty terapiapalveluittain: kuntoutuksessa käytettävät tilat, laitteet ja välineet sekä muut pisteytettävät asiat. Jos palveluntuottajalla ei ole lainkaan omia tai vuokrattuja toimitiloja, pisteytys on muutoin sama, mutta tiloista ei anneta pisteitä. Palveluntuottajien valinnassa otetaan huomioon palvelujen tarve. Valintaperusteena on myös palvelujen alueellinen kattavuus vakuutuspiireittäin. Palvelujen tarve pyritään ensisijaisesti täyttämään sellaisilla palveluntuottajilla, jotka antavat terapiaa palveluntuottajan omissa tai vuokratuissa tiloissa. 2. Kelpoisuusehdot Tarjoajan ja palvelun on täytettävä lomakkeella KU 125 mainitut avoterapiapalvelukohtaiset kelpoisuusehdot voidakseen tulla valituksi. Tarjoajaa ja Palvelua koskevat kelpoisuusehdot (KU 125) Jos kelpoisuusehdot eivät täyty, palveluntuottajan tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Jos tarjoajalla ei ole olemassa tarjouksen jättöhetkellä kaikkia palvelun tuottamisen edellytyksiä (esim. terapeutti, tilat, laitteet, vaadittu kokemus, vakuutukset), tulee tarjouksessa antaa kirjallisena luotettava selvitys (esim. esisopimus) siitä, että edellä mainitut hankinnan ehdot toteutuvat viimeistään mennessä. Kela tarkistaa ja toteaa kyseisten ehtojen toteutumisen, joka on edellytys hankintasopimuksen tekemiselle. Ulkomaalaisen tarjoajan tulee antaa kirjallisesti luotettava selvitys siitä, että tarjottavilla terapeuteilla on riittävä kielitaito antaa standardin mukaisesti kuntoutusta Kelan kuntoutujien kansallisella kielellä eli suomeksi, ruotsiksi tai saamen kielellä. Hankintayksikkö sulkee pois tarjouskilpailusta tarjoajan, joka on saanut tai jonka tarjoama henkilöstö on saanut tai alihankkija on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion tai on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen

3 tai rikoslain 20 luvussa tai 44 luvussa säädettyihin rikoksiin. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen palveluntuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Kela saa tiedot palveluntuottajan voimassa olevasta ennakkoperintärekisteristä internetistä verohallinnon yritystietojärjestelmästä, joten erillistä todistusta voimassa olevasta ennakkoperintärekisteriotteesta ei tarvitse liittää tarjoukseen. 3. Tarjousten antaminen Tarjoukset on laadittava suomen tai ruotsin kielellä. Tarjousten tulee olla voimassa asti. Tarjoajan tulee sitoutua toteuttamaan tarjoamansa asiakaskapasiteetti vuositasolla koko sopimuskauden ajan Asiakaskapasiteetilla tarkoitetaan sitä asiakasmäärää, jolle tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut voivansa antaa palvelua vuoden aikana. Annettavat tarjoukset ovat lopullisia ja ratkaisut tehdään tarjouksessa saatujen tietojen perusteella. Tarjousten käsittelyssä käytetään vain niitä tietoja, joita tarjouksessa / tarjouslomakkeissa on annettu. Lisäselvityksiä ei pyydetä kuin poikkeuksellisesti ja ne voivat olla vain täsmennyksiä tarjouksessa jo annettuihin tietoihin. Tarjousten jälkikäteinen täydentäminen tai parantaminen ei ole mahdollista. Tarjouspyynnön vastainen tarjous, epäselvä hinta tai muu olennainen puute on peruste tarjouksen hylkäämiseen. Tarjous annetaan seuraavilla lomakkeilla Lomake KU 115 Selvitys palveluntuottajasta ja hoitotiloista Lomake KU 122 Hintatarjous Lomake KU 123 Selvitys tarjottavasta terapiapalvelusta Lomake KU 124 Selvitys neuropsykologin, musiikki- ja psykoterapeutin pätevyydestä 4 (9) Lomake KU 125 Tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot Lomake KU 126 Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot Jokaisesta tarjottavasta terapiamuodosta, erityismuodosta tai lajista annetaan erillinen tarjous erillisine lomakkeineen. Tarjouskilpailulomakkeet ovat saatavissa Kelan internetsivuilla kohdassa Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Kuntoutuspalvelut > Hankinnat > Avoterapiahankinnat > Pohjois-Suomen alueen sivut. Tietojen luottamuksellisuus Kelalle toimitettavien tarjousasiakirjojen ja niihin sisällytettävien tietojen salassapitoon sekä oikeuteen saada niistä tietoja sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä. Tarjoajaa pyydetään selvästi merkitsemään Kelalle toimitettavaan aineistoon se materiaali, jonka tämä katsoo sisältävän tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta samoin kuin muu sellainen materiaali, joka mahdollisesti sisältää tietoja muusta vastaavasta elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä saattaisi aiheuttaa tietojen luovuttajalle taloudellista vahinkoa tai joka muulla edellä mainitussa laissa tarkoitetulla perusteella tulee pitää salassa Hinnat Terapian hinnat tarjotaan vuosille Tarjousta jätettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat: Hinta tarjotaan samansuuruisena vuosille Terapioista tarjotaan yksi hinta hintalomakkeen mukaisesti. Jos palveluntuottaja antaa hintatarjouksen ohjeista poiketen useampitasoisena, käsittelyyn otetaan alin hintatarjous. Antamalla yksilöterapioiden 45 minuutin hintatarjouksen palveluntuottaja sitoutuu siihen, että hyväksytyn tarjouksen osalta Kela vahvistaa sopimukseen kaikkien eri minuuttimäärien ja kotikäyntilisien hinnat. Tarjottavan palvelun kokonaishintaan sisällytetään kaikki kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset sekä kirjallisen terapiapalautteen antaminen kerran vuodessa.

4 Tarjous ei saa sisältää hintavaraumia. Hintavarauman sisältävät tarjoukset hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Hinta tarjotaan yksilöterapioista euroina 45 minuutin terapialle. - Ohjauskäynneistä ei tarjota hintaa, vaan yksilöterapiasta tarjottu hinta koskee myös ohjauskäyntejä. Pelkästään ohjauskäyntejä ei voi tarjota. - Hinnat muille minuuttijaksoille lasketaan 45 minuutin perushinnasta seuraavasti: 60 min = perushinta lisättynä 25 % 5 (9) 90 min = perushinta lisättynä 60 % 120 min = perushinta lisättynä 75 %. - Kotikäyntihinnat lasketaan yksilöterapioiden minuuttijaksoille seuraavasti (kotikäyntikorotus ei koske ratsastusterapiaa eikä allasterapiaa) matkat 35 kilometriä minuuttijakson hinta lisättynä 50 % matkat kilometriä minuuttijakson hinta lisättynä 70% matkat 71 kilometriä minuuttijakson hinta lisättynä 100% - Hinta sisältää musiikkiterapiassa siihen sisältyvän mahdollisen palveluun kuuluvan arvonlisäveron allasterapiassa altaasta aiheutuvat kustannukset ratsastusterapiassa hevosen taluttajan sekä hevosen käytöstä aiheutuvat kustannukset. Hinnat vuosille 2014 Vuosina noudatetaan vuosien hintaa korotettuna 3,5 % 3.2. Toimipisteet Tarjous annetaan sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella palveluntuottajan toimipiste sijaitsee. Toimipiste voi olla oma tai vuokrattu. Vuokrattu tila tarkoittaa sitä, että tiloista maksetaan alueen mukaista käypää vuokraa ja tiloista on voimassa oleva vuokrasopimus. Ilman toimitiloja toimivat palveluntuottajat osallistuvat pääsääntöisesti sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonka alueella asuvat. Mikäli palveluntuottajan antamat terapiapalvelut kohdistuvat kokonaan jonkun muun kuin asuinpaikan vakuutuspiirin alueelle, palveluntuottaja antaa tarjouksensa sen vakuutuspiirin tarjouskilpailuun, jonne terapiapalvelut kohdistuvat. Tarjous annetaan jokaisesta toimipisteestä erikseen Terapeuttien pätevyys, koulutus ja työkokemustiedot Tiedot terapeuttien pätevyys, koulutus ja työkokemuksesta ilmoitetaan lomakkeilla KU 116 ja KU 124. Silloin kun tarjoaja antaa terapeuttien pätevyys-, koulutus- ja työkokemustiedot esim. CV:nä tai erillisinä todistuskopioina eikä tarjotuista tiedoista löydy pisteytyksen perusteena olevia tietoja kuten koulutuksen kesto tai suorittamisvuosi, ei annettuja tietoja oteta huomioon tarjousten pisteytyksessä. Tarvittaessa tiedot varmistetaan esim. Valvirasta. 6 (9) Kela saa Kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunnan kautta tiedon hyväksytyistä neuropsykologeista Tiedot asiakkaiden määristä vuonna 2009 Tiedot asiakkaiden määristä ilmoitetaan lomakkeella KU Yksilöterapiassa yhdeksi asiakkaaksi lasketaan henkilö, joka käy terapiassa vuoden aikana 30 kertaa 45 minuuttia. Mikäli kuntoutuja käy kertamäärinä useammin tai kestoltaan pidemmässä terapiakerrassa, suhteutetaan asiakasmäärä tähän. Esimerkiksi

5 vuoden aikana 45 kertaa 60 minuuttia käyvä kuntoutuja lasketaan 2 asiakkaaksi. Kuntoutujien määrä voidaan laskea myös yhteen eli silloin kun kaksi eri kuntoutujaa käy 15 kertaa vuodessa 45 minuutin terapiassa tulee tästä yksi asiakas. - Ryhmäterapioissa kuntoutuja lasketaan aina yhdeksi asiakkaaksi huomioimatta terapiaaikaa tai vuodessa käytyä terapiakertamäärää Kuntoutuksen toteuttamisesta annettavat tiedot Tiedot tarjottavan kuntoutuksen toteuttamisesta Terapeuttien tiedot eri terapiamuotojen, terapiamuotojen ja lajien osalta annetaan seuraavasti: - Yksilöterapian osalta tarjouksessa voidaan ilmoittaa useampia terapeutteja. Pisteytyksessä useammasta terapeutista ilmoitetut koulutus- ja työkokemustiedot huomioidaan siten, että terapeuttien tietojen mukaiset pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan ne terapeuttien määrällä (ks. pisteytysmuistio, liite 2) 3.6. Kelan myöntämän avustuksen huomioiminen Hankintalain 64 :n säännös edellyttää, että tarjousten vertailussa otetaan huomioon Kelan myöntämät tarjoushintaan vaikuttavat taloudelliset tuet. Kelalta saatu tuki lisätään hankintayksikön toimesta laskennallisesti palvelun hintaan tarjousvertailuvaiheessa. Pyydämme Kelan myöntämiä perusparannusavustuksia saaneita ja niitä jälkeen nostaneita laitoksia täyttämään lomakkeen KU 126. Tuen määrässä otetaan huomioon kaikki ja sen jälkeen Kelalta nostetut perusparannusavustukset. Hankintayksikkö voi tarkistaa tiedot Kelan järjestelmistä. Tukea koskevassa laskelmassa tuen vaikutus tarjottuihin hintoihin alkaa tuen nostovuotta seuraavana vuonna. Perusparannusinvestointeihin annettu tuki kohdistetaan perusparannuksen poistoajalle. Tavanomaisesti perusparannusmenojen poistoaika on kirjanpitolain mukaan 20 vuotta. Pyydämme ilmoittamaan kyseisessä kuntoutuslaitostiedoston kohdassa, jos käytössänne on 20 vuoden poistoajasta poikkeavia poistoaikoja. Ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto käytetystä poikkeavasta poistoajasta. Huomioitavan tuen määrä kohdennetaan kuntoutujan terapiahintaan siten, että yksilöterapioihin huomioitava tuen määrä on 1/5 vuorokausihintaan lasketusta tuesta, ryhmäterapioissa ja monimuototerapioissa 1/2 tuen määrästä ja päiväkuntoutuksessa koko vuorokausihintaan las7 (9) kettava tuki. Hintaan laskennallisesti lisättävän tuen määrä saadaan jakamalla jokaiseen kyseiseen vuoteen kohdistuva tuen määrä (perusparannuskustannuksista laskettu vuosipoisto) tarjoajan laitoksessa toteutettujen kuntoutus-/hoitovuorokausien vuosittaisella kokonaismäärällä. Pyydämme ilmoittamaan kyseisessä kuntoutuslaitostiedoston kohdassa laitoksen vuosittain vuodesta 1998 alkaen toteutuneet kuntoutus- ja hoitovuorokausien kokonaismäärät jokaisen vuoden osalta erikseen Alihankkijoiden käyttö Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita (Alihankinta ja Alihankkija -käsitteet on määritelty standardissa). Kelaan nähden tarjoaja vastaa käyttämiensä alihankkijoiden vastuista ja velvoitteista kuten omistaan. Alihankkijoita koskevat samat kelpoisuusehdot kuin tarjoajaakin. Jos tarjoaja käyttää alihankintaa, on tarjouksessa annettava kopio alihankintasopimuksesta ja/tai muu luotettava selvitys siitä, että alihankkija sitoutuu noudattamaan lainmukaisia menettelyjä Kelan kuntoutujien potilas- ja henkilötietojen keräämisessä, tietosisältöjen osalta, omassa toiminnassaan, tietojen luovuttamisessa, säilyttämisessä, suojaamisessa, hävittämisessä ja muussa käsittelyssä. Tarjoaja ja alihankkija huolehtivat ja vastaavat siitä, että kuntoutujien asiakirjojen ja hoitoon liittyvän muun materiaalin laadinnassa ja säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999), potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (785/1992) ja sosiaalija terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista (298/2009). Myöskään alihankkijalla ei ole oikeutta käyttää toimeksiantona tuotettuja salassa pidettäviä tietoja omaan toimintaansa, mikä merkitsee, että kyseisessä toiminnassa muodostuvat tiedot on oltava mahdollista erottaa muiden kuin Kelan asiakkaiden potilasrekisteritiedoista.

6 Alihankintasopimusta tehtäessä tarjoajan tulee huomioida tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 1233/2006) asettamat velvoitteet. Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto antaa koko maassa tietoa ja valvoo tilaajavastuulain noudattamista Muita palvelun toteuttamiseen liittyviä asioita ja ehtoja Kuntoutujalta ei peritä sopimuskauden aikana asiakasmaksua tai toimistomaksua kuntoutusprosessiin sisältyvästä toiminnasta. Kela maksaa korvauksen vain niiltä terapiakerroilta, joihin kuntoutuja osallistuu. Kotikäyntilisää maksetaan tarvittaessa palveluntuottajalle (myös ilman toimitiloja toimivalle) seuraavasti: 50 %, jos edestakainen matka on 35 kilometriä tai sen alle, 70 %, jos edestakainen matka on kilometriä ja 100 %, jos edestakainen matka on 71 kilometriä tai yli. Jos kotikäynneistä aiheutuu yhdensuuntaisia matkoja, noudatetaan edellä mainittuja kilometrimääriä ja kotikäyntilisiä. Kotikäyntilisä ei koske ratsastusterapiaa, allasterapiaa, ryhmäterapiaa, monimuototerapiaa eikä päiväkuntoutusta, joista annetaan kokonaistarjous. Matkaan käytetty aika ei sisälly kuntoutusaikaan, eikä matkoista makseta palveluntuottajalle erillistä korvausta. Osallistumisesta yhteisneuvotteluun terapeutille korvataan 1 2 terapiatunnin (60min, ilman kotikäyntilisää) mukainen korvaus sekä matkakustannukset verohallinnon voimassa olevien kilometrikorvausten mukaisesti. 8 (9) 4. Tarjousten käsittelyvaiheet ja sopimuksen teko Tarjousten käsittelyn jälkeen Kela ilmoittaa kirjallisesti hankintapäätöksellä tarjouksen hyväksymisen tai hylkäämisen. Sopimus hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa voidaan tehdä aikaisintaan 21 vuorokauden kuluttua siitä, kun hakija on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen muutoksenhakuohjeineen tiedoksi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Hankittavista palveluista tehdään kirjallinen sopimus, joka on voimassa siinä vakuutuspiirissä, jonka kanssa sopimus on tehty. Muut vakuutuspiirit voivat kuitenkin ostaa sopimuksen perusteella kyseisiä kuntoutuspalveluja. Jos palveluntuottaja muuttaa paikkakuntaa, niin että sopimuksen toteuttaminen käy käytännössä mahdottomaksi, sopimus voidaan irtisanoa tai purkaa kesken sopimuskauden. Palveluntuottajia ja sopimuksia koskevat tiedot kerätään rekisteriin, joka palvelee Kelan toimistoja kuntoutuspäätösten tekemisessä ja palveluntuottajien laskujen maksamisessa. Palveluntuottajista kootaan luettelo ja Kelan www-sivuille viedään palveluntuottajien tiedot ilman hintatietoja terveydenhuollon ja Kelan asiakkaiden käyttöön. 5. Tarjousten jättöaika Tarjouksen tulee olla perillä viimeistään klo mennessä. Myöhästynyttä, sähköpostillatai faksilla toimitettua tai muuten kohdan 3 vastaisesti annettua tarjousta ei hyväksytä. Tarjous toimitetaan suljetussa kirjekuoressa joko tuotuna tai postitettuna: osoitteella: Kela Kuusamon toimisto, Kitkatie 34, Kuusamo Kuoreen tulee merkitä Vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen lisähankinta Mikäli palveluntuottaja toimittaa tarjouksensa johonkin muuhun kuin edellä mainittuun Kelan osoitteeseen/toimipisteeseen, silloin tarjousta ei ole annettu tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla ja palveluntuottaja ottaa riskin siitä, että tarjous ei tule Kelassa toimitetuksi yllä olevaan osoitteeseen määräaikaan mennessä. 6. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Tarjousten käsittelyn jälkeen Kela ilmoittaa kirjallisesti hankintapäätöksellä tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hankintapäätökset lähetetään KU115 -lomakkeella tarjouksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen. Hankittavista palveluista tehdään erikseen kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen muutoksenhakuohjeineen tiedoksi. Tiedoksisaannin

7 katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 7. Sopimukset Saatujen tarjousten perusteella hankintayksikkö valitsee kyseisessä kuntoutuksessa käytettävät palveluntuottajat ja vahvistaa palvelusta maksettavat hinnat. Hankintayksikkö tekee sopi9 (9) muksia palvelujen tarvetta vastaavan määrän. Palveluntuottajan asettamia omia ehtoja (esim. maksuehtoja tai neuvotteluvaraumia) ei hyväksytä. Sopimukset tehdään ajalle , jonka jälkeen ne päättyvät ilman irtisanomista. Saatujen tarjousten perusteella Kela hyväksyy kyseisessä kuntoutuksessa käytettävät palveluntuottajat ja palveluista maksettavat hinnat. Sopimusehdot (luonnos) on kuvattu liitteessä 4. Kela ei voi velvoittaa Kelan kuntoutusasiakkaita käyttämään Suomen valtion ulkopuolella toteutettavaa kuntoutusta, koska ulkomaille tehtyjen kuntoutusmatkojen kustannukset jäävät aina asiakkaan maksettavaksi (KKRL, 16 :n 5 momentti). 8. Muita ohjeita ja lisätietoja Mikäli Kela ei saa hankittua riittävästi kuntoutuspalveluja tämän tarjouskierroksen avulla, se voi ostaa julkiselta tai julkiseen tahoon rinnastettavalta taholta kuntoutuspalveluja, jotta Kelan järjestämisvelvollisuus saadaan täytettyä (Kelan kuntoutuslaki 53 ). 9. Tiedustelut Arja törmänen, Arto Rautio Lapin vakuutuspiirin johtaja LIITTEET Liite 1 Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi, versio 6/ Liite 2 Pisteytysmuistio yksilöterapiat Liite 3 Pisteytysmuistio ryhmä- ja monimuototerapiat sekä päiväkuntoutus Liite 4 Sopimusluonnos Lomakkeet Lomake KU 115 Selvitys palveluntuottajasta ja hoitotiloista Lomake KU 116 Selvitys fysio-, puhe- ja toimintaterapeutin pätevyydestä Lomake KU 122 Hintatarjous Lomake KU 123 Selvitys tarjottavasta terapiapalvelusta Lomake KU 124 Selvitys neuropsykologin, musiikki- ja psykoterapeutin pätevyydestä Lomake KU 125 Tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot Lomake KU 126 Kelan myöntämiin perusparannusavustuksiin liittyvät tiedot Vakuutuspiirin kartta sekä seuraava linkki Kelan kotisivuilta kohdasta Yhteystiedot> Hallinto > Vakuutuspiirit löytyy luettelo Kelan vakuutuspiireistä alueittain ja luettelo kunnista, jotka kuuluvat kyseisen vakuutuspiirin alueelle.

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot