Tavoitteet vuodelle 2012 ja tärkeimmät kehittämisvalinnat vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteet vuodelle 2012 ja tärkeimmät kehittämisvalinnat vuosille"

Transkriptio

1 Tavoitteet vuodelle 2012 ja tärkeimmät kehittämisvalinnat vuosille Helsingin kaupungin liikennelaitos

2 Miksi HKL on olemassa? Mikä on HKL:n perustehtävä? HKL tarjoaa kaupunkilaisille tasapuoliset liikkumismahdollisuudet ja luo edellytykset toimivalle ja elinvoimaiselle kaupungille 2

3 Lukijalle Tavoiteohjelmassa määritellään HKL:n tulevaisuuden tavoitteet ja tärkeimmät kehittämisvalinnat. Pitkän tähtäimen tavoite kertoo HKL:n tahtotilan ja tärkeimmät kehittämisvalinnat tuleville vuosille 2012 asti. Näihin panostamalla HKL saavuttaa asetetut tavoitteet. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen tavoiteohjelman kehittäminen aloitettiin vuonna 2003 ja sen tekemiseen osallistuivat HKL:n johto, henkilöstön edustajat ja joukkoliikennelautakunta. Lautakunta hyväksyi tavoiteohjelman kokouksessaan Tässä kirjasessa esitetyt tavoitteet vuodelle 2012 ja tärkeimmät kehittämisvalinnat on vuonna 2004 hyväksytyn ohjelman päivitetty versio, jonka laatimiseen ovat osallistuneet HKL:n johto, henkilöstön edustajat sekä vuoden 2005 alussa toimintansa aloittanut uusi joukkoliikennelautakunta. Tavoitteita on tarkistettu lähinnä sen tuottajatehtävän osalta, koska aiemmissa tavoitteissa lähdettiin siitä, että HKL-Bussiliikenne on edelleen osa HKL:ää. Tilanne on kuitenkin tapahtuneen yhtiöittämisen jälkeen tältä osin muuttunut. Muilta osin muutokset ovat täsmennyksiä ja ne selkeyttävät tavoitteita ja kehittämisvalintoja. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi nämä tavoitteet ja tärkeimmät kehittämisvalinnat kokouksessaan HKL:n tavoiteohjelma näyttää suuntaviivat Helsingin joukkoliikenteen kehittämiselle seuraaville vuosille, aina vuoteen 2012 asti. Linjaukset ovat haastavia, mutta niiden seuraaminen on tärkeää niin, että Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun liikennetilanne tulevaisuudessakin säilyisi hyvänä ja loisi omalta osaltaan edellytykset pääkaupunkiseudun kehittymiselle taloudellisesti elinvoimaisena, kestävän kehityksen periaatteita noudattavana ja asukkailleen viihtyisänä kotikaupunkina. Helsingissä HKL Matti Lahdenranta toimitusjohtaja 3

4 Liikenteen toimivuus turvataan joukkoliikennettä suosivan liikennepolitiikan avulla Missään suuressa kaupungissa liikenneongelmia ei ole pystytty ratkaisemaan väyliä rakentamalla. Helsingin seudun etuna on se, että seudulla on jo 1970-luvulta lähtien noudatettu joukkoliikennettä suosivaa liikennepolitiikkaa. Tämä on mahdollistanut sen, että Helsingin seudun liikennejärjestelmä toimii varsin hyvin, jos sitä verrataan samansuuruisiin kaupunkiseutuihin muualla Euroopassa. Myös jatkossa kilpailukykyisen joukkoliikennejärjestelmän ylläpitäminen ja sen kehittäminen on tärkeää. Toimiva joukkoliikennejärjestelmä luo tilaa katuverkolle ja säästää ympäristöä sekä kalliita ja tilaa vieviä tie- ja katuinvestointeja. Suurten kaupunkiseutujen taloudelliseen menestykseen on liikennejärjestelmällä suuri merkitys. Jos liikenne toimii, asukkaiden aika ei kulu ruuhkissa, vaan aikaa jää muuhun hyödyllisempään toimintaan. Kaupan ja teollisuuden kuljetuksille sekä muulle hyötyliikenteelle toimiva liikennejärjestelmä on ensiarvoisen tärkeää, sillä ruuhkissa kulutettu aika on yritykselle kilpailukykyyn vaikuttava kustannus. Joukkoliikenteen määrätietoinen kehittäminen on kaikkien liikenteessä liikkuvien etujen mukaista. Ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudulla asuu vuonna 2012 yli miljoona asukasta. Henkilöautoja on tuolloin yli ja liikennettä yli 20 % enemmän kuin nyt. Lisääntynyt liikenne ei tuolloin enää mahdu nykyiselle liikenneverkolle. Edessä ovat pahenevat ruuhkautumisongelmat, ellei verkon kapasiteettia lisätä tai sen käyttöä tehosteta lisäämällä joukkoliikenteen käyttöä. Liikenneväylien kapasiteetin lisääminen on kallista eikä monien väylien kohdalla siihen ole edes mahdollisuuksia ilman merkittäviä ympäristöhaittoja. Kotimaisten ja kansainvälisten kokemusten mukaan näyttää myös siltä, että liikenneväylien kapasiteetin lisääminen antaa vain hetkellisen avun, sillä paremmat liikenneolosuhteet vain lisäävät henkilöauton käyttöä. Kestävä ratkaisu liikenneongelmien minimoimiselle on joukkoliikenteen suosimiseen nojaava liikennepolitiikka. Missä niin on tehty, on saatu hyviä kokemuksia. Se on myös yhteiskunnan talouden kannalta edullisin ratkaisu. 4

5 Tavoitteet ja kehittämisvalinnat pähkinänkuoressa Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää painopisteiden valintoja, joihin voimavaroja kohdistetaan. Kehittämistyössä on luotu pitkän tähtäimen tavoitteet seitsemälle eri alueelle. Eri osa-alueet ovat syy-seuraussuhteessa toisiinsa. Tärkeimmät syytekijät ovat tilaajatavoitteiden ja henkilöstötavoitteiden toteuttaminen. Tärkeimpiä seuraustekijöitä ovat asiakastavoitteiden, kestävän kehityksen ja taloustavoitteiden toteuttaminen. Seuraustavoitteissa onnistutaan, jos syytavoitteissa ja välittävissä tekijöissä onnistutaan. Tuottajatavoitteet ja liikennetavoitteet ovat tärkeitä välittäviä tekijöitä. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää riittävää rahoitusta. Tie- ja raideverkon investointeihin sekä järjestelmäinvestointeihin, eli muihin kuin kalustoinvestointeihin kuluu vuosina noin 280 miljoonaa euroa eli keskimäärin 35 miljoonaa euroa / vuosi. Summaan sisältyvät poikkeuksellisen suuret investoinnit, kuten metron kulunvalvonnan uusiminen ja automatisointi sekä länsimetron Helsingin osuus. Rahoitusraami on realistinen, sillä vastaava investointitaso edellisenä kahdeksan vuoden jaksona on ollut yhteensä 200 miljoonaa euroa eli keskimäärin 25 miljoonaa euroa / vuosi. 5

6 Tavoitetila 2012 Asiakas Joukkoliikennepalveluiden laatu ylittää asiakkaiden odotukset. Joukkoliikenteen laatu on kehittynyt Helsinki on Euroopan joukkoliikennekaupunkien kärkeä. Helsingin joukkoliikenteen koettu julkisuuskuva on seudun viiden parhaimman joukossa. Joukkoliikenne on nykyistä olennaisempi osa kaupunkikulttuuria ja se kehittyy nopeasti kaupunkirakenteen muuttumisen myötä. Asiakastyytyväisyyden parantuminen on saatu aikaan ystävällisemmällä asiakaspalvelulla, kysyntää vastaavalla liikennetarjonnalla, kaupunkiliikenteen nopeuttamistoimenpiteillä, aikaisempaa sujuvammilla vaihdoilla sekä lisäämällä kaluston matkustajaystävällisyyttä ja esteettömyyttä. Joukkoliikenne koetaan turvalliseksi ja viihtyisäksi. Palveluiden laatu ylittää asiakkaiden odotukset. Asiakasinformaatio on korkeatasoista Asiakkaille suunnattu liikennetiedotus ja asiakaspalautejärjestelmät on nostettu uudelle tasolle. Tosiaikainen informaatiojärjestelmä on toteutettu metroliikenteessä raitiotieliikenteessä keskustan keskeisillä bussilinjoilla ja poikittaisliikenteen bussilinjoilla ja reaaliaikaista informaatiota saa terminaaleista ja asemilta, vilkkaimmilta pysäkeiltä, internetistä ja matkapuhelimesta tai muusta henkilökohtaisesta päätelaitteesta. Tietoa liikenteen mahdollisista poikkeuksista saa helposti matkan kaikissa vaiheissa. Maksaminen on uudistunut Käytössä on kehittynyt toisen sukupolven maksujärjestelmä ja sähköisesti myytyjen lippujen osuus on 75 prosenttia. Raitiovaunuliikenteessä kuljettajarahastus on lopetettu, mutta uusi maksujärjestelmä lisää lipun ostaneiden osuutta. 6

7 Kehittämisvalintojen ydin: HKL:n maineen ja asiakaspalvelun kehittäminen ja vahvistaminen Mihin keskittymällä toteutamme tavoitteemme? HKL:n maineen kehittämisellä ja vahvistamisella laadukkaan ja asiakaslähtöisen toiminnan ja viestinnän sekä pitkäjänteisen julkisuuskuvan rakentamisen avulla. Hyvän asiakaspalvelukriteeristön luomisella. Kilpailuttamisen pelisääntöjen kehittämisellä siten, että tarjousvertailuissa laadun merkitys korostuu ja sopimuskauden aikaisia laatukannusteita lisätään. Toisen polven maksujärjestelmän kehittämissuunnitelman käynnistämisellä ja uuden järjestelmän käyttöönotolla vuoteen 2009 mennessä. Informaatiojärjestelmien parantamisella ja erityisesti tosiaikaisen matkustajainformaation määrätietoisella kehittämisellä. Nykyisten informaatiokanavien laajentamisella, asiakaspalautejärjestelmien kehittämisellä sekä kohdennetun markkinoinnin hyödyntämisellä. 7

8 Tavoitetila 2012 Liikenne Liikenteen toimivuus on hyvä ja joukkoliikenne kilpailee nopeudella, helppoudella ja varmuudella. Liikenne on sujuvaa Liikenteen toimivuus on turvattu tehokkaalla joukkoliikenteellä sekä liikenteen hinnoitteluun perustuvalla säätelyllä. Joukkoliikenne kilpailee nopeudella Nopeustaso on kasvanut vuoden 2004 tasosta raitiovaunuliikenteessä 4 prosentilla ja bussiliikenteessä 6 prosentilla. Nopeuttaminen on saatu aikaan vähentämällä pysäkki- ja liittymäviiveitä sekä ruuhkien aiheuttamia haittoja. Raideliikenne kehittyy Raitioliikenteen merkitys kantakaupungissa on kasvanut; linja 9 on ollut toiminnassa jo vuosia, Jätkäsaari on saatettu raitiotieliikenteen piiriin ja Arabianrannasta on raitioliikenneyhteys Pasilaan. Metro on automatisoitu ja länsimetron käyttöönottoa valmistellaan. Kalasataman metroasema on käytössä ja sen ympäristön maankäyttö kehittyy. Töölön metro ja raidejokeri on suunniteltu. Rautateiden lähiliikenteessä on nykyistä enemmän matalalattiaisia junia. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuudet ovat kasvaneet Ruuhka-aikoina Helsingin niemen rajan ylittävistä matkoista 73 prosenttia tehdään joukkoliikenteellä, kun vuonna 2004 osuus oli 70 prosenttia. Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on noussut neljä prosenttiyksikköä nykyisestä 13 prosentista 17 prosenttiin. 8 Kasvaneen joukkoliikenteen merkityksen myötä tarjontaa on lisätty Säteittäisliikenteessä paikkakilometritarjonta on lisääntynyt nykyisestä 10 prosentilla ja poikittaisliikenteessä olennaisesti, 30 prosentilla. Poikittaisliikenteen runkolinjana Jokeri toimii menestyksellisesti ja Jokeri II on jo toteutettu.

9 Kehittämisvalintojen ydin: Liikenteen säätely ja joukkoliikenteen nopeuttaminen Mihin keskittymällä toteutamme tavoitteemme? Älykkään sujuvuusmaksujärjestelmän toteuttamisella. Sujuvuusmaksun tuotoista vähintään 50 prosenttia kanavoidaan joukkoliikenteen kehittämiseen. Järjestelmän avulla ohjataan matkustajia joukkoliikenteeseen, säästetään väyläinvestointeja ja kerätään rahaa joukkoliikenneinvestointeihin ja joukkoliikenteen tarjonnan lisäämiseen. Joukkoliikenteen nopeuttamishankkeiden edistämisellä. Nopeuttamishankkeiden avulla saavutetaan myös joukkoliikenteen tuotantokustannusten säästöjä. Kuljettajarahastuksen poistamisella raitiovaunuliikenteestä. Raideliikennehankkeiden toteuttamisella. 9

10 Tavoitetila 2012 Kestävä kehitys Pääosa joukkoliikenteen tarjonnasta tuotetaan sähkö- ja kaasukäyttöisellä kalustolla. Pääosa liikenteen kasvusta on kanavoitunut joukkoliikenteeseen Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus pääkaupunkiseudun liikenteestä on kasvanut kahdella prosenttiyksiköllä nykyisestä 40 prosentista 42 prosenttiin, mikä merkitsee sitä, että 60 prosenttia liikenteen kasvusta on suuntautunut joukkoliikenteeseen. Ympäristöystävällisen joukkoliikenteen osuus on lisääntynyt Joukkoliikenteen paikkakilometrituotannosta 70 prosenttia tuotetaan sähkö- ja kaasukäyttöisellä kalustolla (v %). Helsingin sisäisen bussiliikenteen tuotannosta 40 prosenttia tuotetaan kaasukäyttöisellä kalustolla (v %). Joukkoliikenteen tuottamat typen oksidi- ja partikkelipäästöt ovat puolittuneet vuoden 2004 tasosta. 10

11 Kehittämisvalintojen ydin: Raideliikenteen osuuden korottaminen Mihin keskittymällä toteutamme tavoitteemme? Raideliikennehankkeiden toteuttamisella. Metron automatisoinnilla. Maakaasun tankkausasemaverkon luomisella. Kilpailuttamisen pelisääntöjen kehittämisellä siten, että ne kannustavat vähäpäästöisen kaluston hankintaan, energiaa säästävään ajotapaan ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Raskaan kaluston energiankulutus- ja päästömittaustekniikan kehittämisellä. Varikkojen energiatehokkuuden parantamisella. 11

12 Tavoitetila 2012 Tilaaja HKL luo tilaajana edellytykset menestyvälle joukkoliikenteelle. Seudullinen yhteistyö perustuu kumppanuuteen Tilaajaorganisaatioiden yhteistyö seudullisella tasolla perustuu kumppanuuteen ja tuo yhteistyön piiriin myös kehyskunnat. Tilaajan rooli ja vastuu on korostunut HKL vastaa Helsingin sisäisen liikenteen suunnittelusta sekä bussiliikenteen kilpailuttamisen pelisäännöistä ja kilpailuttamisesta. Kilpailuttamisessa ja sopimuksissa asiakaspalvelun laadun ja kestävän kehityksen merkitystä on korostettu. HKL:n päätösvalta joukkoliikenneasioissa on lisääntynyt Valtuusto päättää tariffituen määrän ja katu- ja raideinvestointien rahoituksen. Päätösvalta tariffista on siirretty joukkoliikennelautakunnalle. HKL vastaa joukkoliikenteen katu- ja raideverkostosta Helsingin alueella ja vastaa raideliikenteen kalustosta Helsingin osalta. Pääkaupunkiseudulla on terveet bussimarkkinat Pääkaupunkiseudun kilpailluilla bussimarkkinoilla toimii useita toiminnallisesti ja taloudellisesti terveitä yrityksiä. HKL ostaa bussiliikennepalvelut markkinoilta ja turvaa palvelujen laadun aitoon kumppanuuteen perustuvalla toimintatavalla. 12

13 Kehittämisvalintojen ydin: Rahoituksen järjestäminen Mihin keskittymällä toteutamme tavoitteemme? Rahoituksen järjestämisellä joukkoliikenneinvestoinneille ja laajentuvalle joukkoliikenteen tarjonnalle. Aitojen kumppanuussuhteiden luomisella toisaalta YTV:hen ja toisaalta niihin yrityksiin, joiden kanssa HKL on solminut pitkäaikaisia sopimuksia liikennepalveluiden, muiden palveluiden tai tavaroiden tuottamisesta. Vahvistamalla Helsingin pitkän tähtäimen joukkoliikennesuunnittelua ja palvelukehitystä. Lisäämällä vuorovaikutusta kaupunkilaisten tai joukkoliikenteen käyttäjien etujärjestöjen, yhdistysten tai ryhmien kanssa. Kehittämällä kilpailuttamisen pelisääntöjä niin, että ne kannustavat bussiyrityksiä laadukkaaseen toimintaan ja luovat edellytykset bussiyritysten kannattavalle toiminnalle. Hyödyntämällä kilpailuttamista tehokkaasti infrastruktuurin toteuttamisessa ja ylläpidossa. Varmistamalla liikennöinnin edellytyksiä erikoisesti varikkoalueiden ja maakaasun tankkausverkoston osalta. Metron laajentamismahdollisuuksia 13

14 Tavoitetila 2012 Henkilöstö HKL tarjoaa merkityksen ihmisen työlle. Johtaminen on kehittynyt HKL on johtamisessa ja henkilöstöpolitiikassa palvelualan edelläkävijä. Työilmapiiri on hyvä. Työntekijät voivat vaikuttaa työtänsä koskeviin päätöksiin ja kokevat työnsä arvokkaaksi. HKL:ssä vallitsee työilmapiiri, joka tarjoaa työlle merkityksen. Palkat ovat kilpailukykyiset HKL:n maksamat palkat ja muut etuudet ylläpitävät Helsingin kaupungin liikennelaitoksen vetovoiman työvoimamarkkinoilla. Työvoiman riittävyys on varmistettu Työvoiman riittävyys on varmistettu hyvällä työnantajakuvalla, koulutuksella ja monikulttuurista työyhteisöä kehittämällä. Muutostilanteissa henkilöstö sijoitetaan taitavasti uusiin tehtäviin. Osaaminen on kehittynyt Ammattitaitoa on kehitetty uuden ajan vaatimuksia vastaavasti. Sosiaalinen osaaminen ja yhteistyön merkitys on korostunut. Osaamistarpeet on selkeästi määritetty. 14

15 Kehittämisvalintojen ydin: Johtamisen kehittäminen Mihin keskittymällä toteutamme tavoitteemme? Panostamalla johtamisen ja esimiestoiminnan kehittämiseen. Uuden sukupolven esimiestoiminnan luomisella. Työnantajakuvan systemaattisella kehittämisellä. Kannustavan palkkauksen kehittämisellä. Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Kumppanuussuhteiden kehittämisellä alan koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa. HKL:än liikennevalistaja Setä Sininen 15

16 Tavoitetila 2012 Tuottaja HKL on pääkaupunkiseudun johtava joukkoliikennepalvelujen tuottaja. HKL:n rooli palvelujen tuottajana on vahva HKL on pääkaupunkiseudun johtava joukkoliikennepalvelujen tuottaja. HKL-Raitioliikenne ja HKL-Metroliikenne ovat HKL-konsernin itsenäisiä yksiköitä, joiden omistajaohjaus on markkinalähtöistä. Tukipalvelut ovat tehokkaasti organisoituja Kaikki tukipalvelut tuotetaan tai hankitaan kilpailukykyiseen hintaan. Ratojen ylläpidon ja rakentamisen erityisosaaminen on HKL:n omassa hallinnassa. Tuottavuus on kehittynyt jatkuvasti Joukkoliikennetuotanto on korkealaatuista ja taloudellisesti kilpailukykyistä. 16

17 Kehittämisvalintojen ydin: Oman tuotannon tehostaminen Mihin keskittymällä toteutamme tavoitteemme? Kehittämällä oman tuotannon tuottavuutta pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Parantamalla sisäisten palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta olennaisesti. Hankkimalla ostettavat palvelut ja tavarat kilpailuttamalla kokonaistaloudellisesti edullisimpaan hintaan. Saattamalla Olen HKL:ssä töissä ja ylpeä siitä jokaisen HKL:läisen mielilauseeksi. 17

18 Tavoitetila 2012 Talous HKL:n talous hoidetaan hyvin. Kustannuksista puolet katetaan lipputuloilla Kustannuksista noin 50 prosenttia katetaan lipputuloilla sekä liiketoiminnan muilla tuotoilla. Loput kustannuksista katetaan tariffituella sekä kehittämällä sujuvuusmaksuja. Päätösvalta tariffipolitiikassa on siirretty joukkoliikennelautakunnalle. Henkilöstökustannukset mahdollistavat kilpailukyvyn HKL:n henkilöstökustannukset tarjoavat tuotantoyksiköille hyvän kilpailukyvyn. Talouden tulos positiivinen Tilinpäätöksen tulos on positiivinen koko suunnittelukauden ajan. Investoinneille löytyy rahoitus Investoinnit ja lainojen lyhennykset katetaan vuodesta 2006 alkaen tulorahoituksella, peruspääoma B:n korotuksella sekä hankkeiden liiketaloudellisen kannattavuuden takaavalla investointituella. Yksityisrahoitusmalleja hyödynnetään. Valtion osallistuminen joukkoliikenneinvestointeihin tapahtuu yhteishankkeiden kautta. 18

19 Kehittämisvalintojen ydin: Uusien rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen Mihin keskittymällä toteutamme tavoitteemme? Hoitamalla HKL:n taloutta hyvin. Pitkäjänteisen tariffipolitiikan määrittelemisellä ja erityisesti hintojen kehittämisen suuntaamisella. Osallistumisella sujuvuusmaksujen suunnitteluun. Sujuvuusmaksun tuotoista vähintään 50 prosenttia kanavoidaan joukkoliikenteen kehittämiseen. Matkakorttijärjestelmän hyödyntämisellä liikennesuunnittelussa. Tulosajattelun lisäämisellä kaikilla tasoilla. Joukkoliikenteen perusinvestointien rahoitusmallin uudistamisella. PPP-mallien eli yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden hyödyntämismahdollisuuksien selvittämisellä kaikissa investoinneissa. Joukkoliikenteen talousmittareiden kehittämisellä. Tehostamalla jatkuvasti tuotantoa. 19

20 Helsingin joukkoliikenne ja HKL HKL huolehtii Helsingin sisäisen joukkoliikenteen suunnittelusta, kehittämisestä, tuottamisesta ja valvonnasta. HKL toimii Helsingin kaupungin joukkoliikennelautakunnan alaisuudessa. HKL:n liikevaihto oli 210,8 milj. euroa vuonna Lipputulot olivat noin 49 prosenttia liikevaihdosta, tariffituki 42 prosenttia ja muut myyntitulot noin 9 prosenttia. Matkustajakilometrikustannus oli 0,202 euroa vuonna Matkoja tehdään Helsingissä yhtenä arkipäivänä Bussilla Raitiovaunulla Metrolla Lähijunalla Suomenlinnan lautalla Yhteensä Helsingin sisäisiä matkoja tehdään vuodessa yhteensä noin 222 miljoonaa. Matkakortti otettiin käyttöön vuoden 2002 aikana. Helsingin seudulla oli vuoden 2005 alussa käytössä noin matkakorttia. Henkilöstö vuonna 2005 Raitiovaununkuljettajat 278 Metronkuljettajat 99 Muu asiakaspalveluhenkilöstö 86 Huoltohenkilöstö 286 Toimihenkilöt ja johto 162 Yhteensä 911 Rataverkko vuoden 2004 lopussa (km) Raitiorata 84,6 Metrorata 21,1 PL 1400, Helsingin kaupunki Puh. (09) 4721 Liikenneneuvonta Palautteet Kalusto vuonna 2005 Raitiovaunut matalalattiaiset 40 Metrovaunuparit 54 Pysäkit vuoden 2004 lopussa (kpl) Raitio 242 Bussi Metroasemat 16 Julkaisu E:1/2005 / HKL / Graafinen Suunnittelutoimisto Pentti Järvinen / Edita Prima Oy / 4/2005

HKL-LIIKELAITOS 1 TAVOITEOHJELMA

HKL-LIIKELAITOS 1 TAVOITEOHJELMA HKL-LIIKELAITOS 1 HKL:n TAVOITTEET VUODELLE 2015 JA TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISVALINNAT VUOSILLE 2010-2015 Miksi HKL on olemassa? Mikä on HKL:n perustehtävä? HKL edistää Helsingin seudun toimivuutta, elinvoimaa

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tila vuonna 2020. Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010

Joukkoliikenteen tila vuonna 2020. Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010 Joukkoliikenteen tila vuonna 2020 Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010 Joukkoliikenteen tila vuonna 2020? Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010 Tavoitteita 2020 & Liikenne-ennuste

Lisätiedot

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Pekka Sauri Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka 27.1.2014 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 Pekka Sauri Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun Seutu nähdään tänään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 1 (5) 5 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto hallintomalliselvityksestä HEL 2013-010294 T 00 01 00 Päätösehdotus päättää antaa HKL:n hallintomalliselvityksestä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

HKL:n tavoiteohjelma (1.osa)

HKL:n tavoiteohjelma (1.osa) 9.12.2015 HKL:n tavoiteohjelma 2016-2024 (1.osa) Tavoiteohjelman valmistelu HKL:n tavoiteohjelman ensimmäistä kokonaisuutta on valmisteltu syksyn 2015 aikana. Valmisteluun ovat sisältyneet toimintaympäristön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Sähköisten mobiilien infokanavien kehittäminen tähtäimenä matkustajien palvelu Kerkko Vanhanen, kehittämispäällikkö Jakelun

Lisätiedot

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 Suvi Rihtniemi HSL:n toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet

Lisätiedot

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla Puhdasta raideliikennettä Tiivistyvässä kaupungissa tarvitaan tehokas liikennejärjestelmä, joka liikuttaa suuria ihmisjoukkoja ympäristöä kuormittamatta. Helsingin

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Joukkoliikenteen vuorovälien tihentämisen vaikutuksia on tutkittu laatimalla HSL:n liikennemallilla malliajoja. Malliajon avulla saadaan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 7063/08.00.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 7063/08.00. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 3 Asianro 7063/08.00.00/2015 joukkoliikennestrategia 2025 Päätöshistoria 15.12.2016 52 Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen KT-suunnittelu Heinäkuun alussa 2014

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari Joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten yhdistäminen Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari 21.3.2013 Juhani Paajanen Selvitysmies 1

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus 10.10.2017 Niko Setälä 10.10.2017 1 Sisältö 1. Kalasataman raitioteiden tavoitteet 2. Ehdotettava raitiotien linjaus ja liikennöinti 3. Tarkasteltuja

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Helsingin kaupungin HKL liikelaitos Affärsverket Helsinfors stads trafikverk HST

Helsingin kaupungin HKL liikelaitos Affärsverket Helsinfors stads trafikverk HST 1 Helsingin kaupungin HKL liikelaitos Affärsverket Helsinfors stads trafikverk HST Viraston toimintaympäristön muutokset Förändringar i verkets omvärld Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon

Lisätiedot

Helsingin Seudun Liikenteen Juhlaseminaari. Omistajakuntien odotukset HSL:lle ja seudulliselle yhteistyölle

Helsingin Seudun Liikenteen Juhlaseminaari. Omistajakuntien odotukset HSL:lle ja seudulliselle yhteistyölle Helsingin Seudun Liikenteen Juhlaseminaari Omistajakuntien odotukset HSL:lle ja seudulliselle yhteistyölle Helsingin Messukeskus, 9.2.2010 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 14.10.2008 Kaupunginjohtaja Jussi

Lisätiedot

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä?

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Suomen Paikallisliikenneliiton 43. vuosikokousseminaari Heikki Metsäranta Strafica Oy Esityksen sisältö 1. Kustannuksista 2. Tavoitteista

Lisätiedot

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Case pääkaupunkiseutu PLL ry:n vuosikokous 22.3.2012 Markku Tinnilä ja Jukka Kallio Perusteesi Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu osana kaupunkisuunnittelua. Pihla Kuokkanen

Liikennesuunnittelu osana kaupunkisuunnittelua. Pihla Kuokkanen Liikennesuunnittelu osana kaupunkisuunnittelua Pihla Kuokkanen 19.10.2017 Kimmo Brandt Kaupunkiympäristön toimiala Huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta Rakentamisesta ja ylläpidosta Rakennusvalvonnasta

Lisätiedot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Seminaari Messukeskus -kuntayhtymä Kymmenen vuotta yhteistyötä VTT:n kanssa RAKEBUS RASTU HDENIQ HDENIQ kaupunkibussien päästötietokanta HSL:n kannalta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 11 Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta HEL 2013-000830 T 02 08 02 01 Päätös Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa

Lisätiedot

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto 24.11.2016 Yleiskaava www.yleiskaava.fi Menestyvät kaupungit ovat kasvavia kaupunkeja Vuoteen

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2013 1 (6) 5 Liikennelaitoksen talousarvioehdotus v. 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016 HEL 2013-000817 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijä Yleistä päättänee

Lisätiedot

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Joukkoliikennelaut akunt a 7.9.2017 Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Sisällysluettelo Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (5) 131 Yhteistyöpöytäkirja HSL:n kanssa koskien Jokeri-linjan liikennöintiä varten tarvittavan kaluston hankintaa HEL 2016-008863 T 00 01 06 Päätös esitti kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 5 JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUSJÄRJESTELMIEN JATKOKEHITYS HKL EHDOTUS Johtokunta päättänee ettei joukkoliikennelautakunnan (29.5.2008) tekemän hankepäätöksen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (5) 26 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen tilinpäätös vuonna 2015 HEL 2016-001453 T 02 06 01 00 Päätös päätti: hyväksyä ja allekirjoittaa Helsingin

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Älykäs ja oikeudenmukainen autoilu -seminaari 15.10.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 1 (5) 412 V Kaj / Vt Kati Peltolan aloite kevyen- ja joukkoliikenteen lisäämisestä Pöydälle HEL 2011-007005 T 08 02 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 18.12.2008 palauttaa Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti: Tiedelinjan liikennöintiä

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos 26.10.2010 HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa

Lisätiedot

Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017

Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017 Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017 Anna Pätynen ja Jari Rantsi (8.12.2017) Kestävän kaupunkiliikkumisen edistäminen on osa ratkaisua, jolla vähennetään liikenteestä aiheutuvia

Lisätiedot

HKL:n toiminta ja kehitysajatukset uusien palveluiden tehtäväkentällä

HKL:n toiminta ja kehitysajatukset uusien palveluiden tehtäväkentällä HKL:n toiminta ja kehitysajatukset uusien palveluiden tehtäväkentällä Liikennelabra seminaari Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja 24.11.2017 HKL toimii poikkeuksellisen kasvavalla kentällä Kantakaupunki

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi 1.1.2010 alkaen HKL HKL-Rv HKL-Metro HKL-Infra SL Oy Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Raide Jokeri. Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016

Raide Jokeri. Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016 Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016 Juha Saarikoski projektijohtaja, Raide-Jokeri projekti, HKL Raide Jokeri Helsingin ja Espoon yhteinen hanke Itäkeskuksen ja Keilaniemen välinen poikittainen pikaraitiolinja

Lisätiedot

Espoon liikenneverkkovisio. Petri Suominen Soukan palvelutalo

Espoon liikenneverkkovisio. Petri Suominen Soukan palvelutalo Espoon liikenneverkkovisio Petri Suominen Soukan palvelutalo 16.4.2015 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 16.4.2015 2 Tavoitteet Ohjaa liikenneverkon strategista suunnittelua ja palvelee maankäytön kehityskuvaa

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet Pariisin

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Julkisen liikenteen suoritetilasto Lähde: Liikenneviraston julkaisu 6/2017

Julkisen liikenteen suoritetilasto Lähde: Liikenneviraston julkaisu 6/2017 Julkisen Lähde: Liikenneviraston julkaisu 6/2017 Julkisen liikenteen matkustajat 2015 Yhteensä 599,4 miljoonaa matkustajaa Bussi 58,0 % Lento 0,4 % Taksi 8,9 % Muut 0,3 % Metro 10,5 % Juna Raitiovaunu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOS. Tuottavuustoimenpiteet

HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOS. Tuottavuustoimenpiteet HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOKSEN TUOTTAVUUSOHJELMA 2013-2016 Yleistä Kaupunginhallituksen hyväksymissä talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2016 laatimisohjeissa pyydetään virastoja ja laitoksia

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2014 1 (6) 2 Liikennelaitoksen talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 Pöydälle 21.08.2014 HEL 2014-002667 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijä

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Kansainvälinen telepäivä 17.5.2010 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.05.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 42 Teknisen lautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Timo Virtanen, puh. 050 360 3292 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n hallitus hyväksyi 29.3.2011 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) ja sen kehittämisohjelman. Suunnitelmassa

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari 17.3.2011 RAITIOVAUNULIIKENTEEN RENESSANSSI Renessanssi Mitä renessanssi voisi tarkoitta: Renessanssi voisi tarkoittaa uudelleensyntymistä Joskus

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä

kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä Kumppanuutta ja neuvottelumenettelyjä kohti puhtaampaa ja paremmin palvelevaa joukkoliikennettä Kerkko Vanhanen, HKL-SUY, kehittämispäällikkö Julkiset hankinnat Cleantech innovaatioiden edistäjinä Heureka

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 22/2016 1 (5) 2 HKL:n vuoden 2017 tulosbudjetin hyväksyminen HEL 2016-013094 T 02 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Yleistä Suoritemuutokset 2017 päättää hyväksyä liikennelaitoksen

Lisätiedot

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Koilliskeskus 17.5. joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki 2009/869, 4: Tämän lain 14 :n

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Tausta ja tavoitteet Metron suunnitteluohjeen mukainen maksimimatkustajakuormitus uhkaa ylittyä 2020- luvun alkupuoliskolla, mikäli metroliikenteen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/2 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/2 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/2 1 2 LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN RUUHKAMAKSUSELVITYKSESTÄ HKL 2008-355, Khs 2008-1569 / 641, 8.7.2009 EHDOTUS Johtokunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle esittelijän

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot