KIINTEISTÖARVIOINNIN UUDET SOVELLUKSET MAANMITTAUSPÄIVÄT , SEINÄJOKI JYRKI HALOMO NEWSEC VALUATION OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖARVIOINNIN UUDET SOVELLUKSET MAANMITTAUSPÄIVÄT 20.-21.3.2014, SEINÄJOKI JYRKI HALOMO NEWSEC VALUATION OY"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖARVIOINNIN UUDET SOVELLUKSET MAANMITTAUSPÄIVÄT , SEINÄJOKI JYRKI HALOMO NEWSEC VALUATION OY

2 SISÄLTÖ Väylähankkeiden taloudellinen tarkastelu Polttonestejakelutonttien hinnoittelu Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus AK AR -hintavyöhykkeet 2

3 3 VÄYLÄHANKKEIDEN TALOUDELLINEN TARKASTELU

4 VÄYLÄHANKKEIDEN TALOUDELLINEN TARKASTELU Sisältö Kiinteistö ja kaavataloudellinen analyysi rakennusoikeuden arvojen kehittymisestä muutostilanteessa arvonnousujen analysointi arvioinnin tuloksena bruttotulojen arviointia Huomioidaan suorat myyntitulot maankäyttösopimuskorvausten kautta saatavat tulot Tarkasteluun pystytään valitsemaan keskeiset muutosalueet väylän varrella Tarkastelu laaditaan aluekohtaisesti eli ei tonttikohtaista arviointia 4

5 VÄYLÄHANKKEIDEN TALOUDELLINEN TARKASTELU Keskeiset muuttujat Rakennusoikeuden määrän muutos väylähankkeen vaikutuksesta positiivinen tai negatiivinen vaikutus Hankkeen vaikutus kerrosneliöhintoihin positiivinen tai negatiivinen voi olla eri vaikutus asuntoihin ja liike/toimistotiloihin Kunkin tarkastelualueen toteutumisaikataulu; nopeuttaako hanke joidenkin alueiden toteutumista? Huomioitava myös mitä markkinat vetävät 5

6 VÄYLÄHANKKEIDEN TALOUDELLINEN TARKASTELU Hyödyt Ulkopuolista, perusteltua tietoa päätöksentekoon kiinteistötalouden näkökulmasta Eri väylävaihtoehtojen ja muutosalueiden vertailu mahdollista Konkreettiset tulokset; euromääräiset erot Herkkyystarkastelut Helppo päivitettävyys muuttuneiden suunnitelmien yhteydessä 6

7 VÄYLÄHANKKEIDEN TALOUDELLINEN TARKASTELU Alueanalyysi Laskentamalli Laskenta perustuu Excel-pohjaiseen kassavirtamalliin. Newsecin kehittämässä alueanalyysilaskelmassa huomioidaan rakennusoikeuden, kerrosneliöhinnan ja toteutumisaikataulun muutokset ja lasketaan muutosalueiden diskontattu nykyarvo. Lisäksi huomioidaan maanomistuksista riippuvat laskentaperiaatteet, kuten maankäyttösopimuskorvaukset ja mahdolliset maan ostot. 7

8 VÄYLÄHANKKEIDEN TALOUDELLINEN TARKASTELU Case: Turun raitiotieselvitys Työn tavoitteet ja sisältö Selvittää vaihtoehtoisten viiden raitiolinjan varrella sijaitsevien 70 keskeisen muutosalueen rakennusoikeuden arvo bussilinjaan tai raitiolinjaan perustuvassa joukkoliikenneratkaisussa ja selvittää näiden välinen ero kiinteistötalouden näkökulmasta. Selvitys toimii osana raitiotiehankkeen päätöksentekoprosessia. Alueet analysoitiin saatujen lähtötietojen perusteella ja muodostettiin käsitys siitä, miten vaihtoehtoiset joukkoliikenneratkaisut tulevat vaikuttamaan kunkin alueen kerrosneliöhintoihin, rakennusoikeuksiin ja toteutusaikatauluihin. Analyysin perusteella laadittiin kullekin linjaukselle euromääräiset laskelmat mahdollisen raitiotien vaikutuksesta alueiden arvoon. 8

9 VÄYLÄHANKKEIDEN TALOUDELLINEN TARKASTELU Case: Kehä II Työn tavoitteet ja sisältö Selvittää Kehä II:n yleiskaavan ja keveämmän toteuttamissuunnitelman välinen ero kiinteistötalouden näkökulmasta. Tarkastelualueita oli 6, sijoittuen Helsingin, Espoon ja Vantaan alueille. Alueet analysoitiin saatujen lähtötietojen perusteella ja muodostettiin käsitys siitä, miten toteuttamisvaihtoehdot tulevat vaikuttamaan kunkin alueen kerrosneliöhintoihin, rakennusoikeuksiin ja toteutusaikatauluihin. Analyysin perusteella laadittiin kullekin alueelle euromääräiset laskelmat yleiskaavan ja keveämmän toteuttamissuunnitelman vaikutuksesta arvoon. Selvitys toimii osana Kehä II:n päätöksentekoprosessia 9

10 10 POLTTONESTEJAKELUTONTTIEN HINNOITTELU

11 TÄRKEIMMÄT JAKELUASEMIEN HINNOITTELUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Hinnoittelun peruslähtökohta on vuotuinen polttonesteen myyntivolyymi (litraa/vuosi), jota verrataan liikenteelliseen sijaintiin Kylmäasematonttien hinnoittelu perustuu pelkästään myyntivolyymiin Vuokran ja hinnan määrittelyn perusteena on 1 sentti / litra polttonesteen myynnistä Huoltoasematonttien hinnoittelussa tarkastellaan kokonaisuuden arvoa polttonesteen myynnin ja maapohjan arvon perusteella Vuokran ja hinnan määrittelyn perusteena on 1,2 senttiä / litra polttonesteen myynnistä Rakennetun huoltoaseman osuuden maapohjan arvo perustuu liiketontin erilliseen hinnoitteluun Liiketontin hinnoitteluun kuuluvat kaikki mahdolliset huoltoaseman palvelukonseptin mukaiset ominaisuudet kuten esim. autonpesu Sijaintitekijöistä olennaisimmat seikat ovat ohikulkuliikenteen määrä ja tontin liikennejärjestelyt 11

12 TÄRKEIMMÄT JAKELUASEMIEN HINNOITTELUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Hinnoittelun perusteena oleva 5 % laskentaprosentti perustuu tontin suhteellisen pysyvään käyttötarkoitukseen Tontin hinnoittelun laskentaprosenttina voidaan käyttää suurempaa, esimerkiksi 6 % laskentaprosenttia mm. seuraavissa tapauksissa: Tontin maapohjan ostajalle kuuluvat perustamiskustannukset ovat normaalia korkeammat tai tontilta puuttuu kunnallistekniikka Alue on kehittyvä alue ja operaattorin oletettava myyntivolyymi nousee ns. normaalitasolle vasta usean vuoden kuluttua alueen rakentamisen valmistuttua Kilpailutilanteen odotetaan kiristyvän merkittävästi tulevaisuudessa Vaihtoehtoisilla laskentaprosenteilla laskettuna kylmäasematontin hinnoittelu 3 miljoonan euron myyntivolyymilla olisi seuraava: 12

13 HINNOITTELUALUEET HUOLTOASEMILLE JA KYLMÄASEMILLE Hinnoittelualueiden määrittelyssä otettiin huomioon: Polttonesteen myyntimäärät Ajoneuvojen liikennemäärät Alueellinen sijoittuminen, esimerkiksi vilkkaasti liiikennöityjen teiden risteyskohta Kartalle on merkitty punaisella 13 ns. ykkösaluetta ja näiden välissä keltaisella kakkosalueet Vuokramaksukyvyn oletetaan olevan paras punaisilla ykkösalueilla Vuokranmaksukyvyn oletetaan olevan hyvä keltaisilla kakkosalueilla Hinnoittelu perustuu kunkin alueen lähialueella toimivien huoltoasemien keskimääräiseen polttonesteen myyntivolyymiin Hinnoittelukartat on esitetty seuraavilla sivuilla 13

14 LIIKENNEMÄÄRÄT PKS-SEUDULLA Vuorokausi liikennemäärät: Lähde: Liikennevirasto Liikennemäärät

15 HINNOITTELUALUEET 15

16 16 HELSINGIN YRITYSALUEIDEN MARKKINALÄHTÖINEN TULEVAISUUS

17 HELSINGIN YRITYSALUEIDEN MARKKINALÄHTÖINEN TULEVAISUUS Selvityksen tavoitteet Markkinalähtöinen ja erityisesti yritysten kysyntään perustuva selvitys yritysalueiden kehitysvaihtoehdoista Keskeiset Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun nykyiset ja uudet yritysalueet Yritysten tontti- ja toimitilatarpeet Laatu, määrä ja sijainti Keskipitkä ja pitkä aikaväli

18 TOIMITILAKANTA KAUPUNGEITTAIN 2011 Suomessa on Liikerakennuksia 27,6 milj. kem2 Toimistoja 19,0 milj. kem2 Teollisuusrakennuksia 47,1 milj. kem2 Varastorakennuksia 18,4 milj. kem2 Lähde: Tilastokeskus

19 TOIMISTOTILOJEN KYSYNTÄ JA TARJONTA Toimistotyöntekijöiden määrä Toimistotilojen tehokkuus Toimistotilojen kysyntälähtöinen tarve Toimistotilakanta Tilakannan lisäys/ Tilakannan poistuma Toimitilatarjonta 19

20 OLETUKSET Kysyntä Toimistotyöntekijöiden määrä henkilö Toimistotyöntekijöiden määrä kasvaa Työikäisen (15 74 v) väestön kasvun ja Ns. toimistotyöllisyyden kasvun (1,9 % vuodessa) mukaan Toimistotilojen tehokkuus 32 => 22 kem2/henkilö Tarjonta Toimistotilakanta on neliötä Pitkänajan vajaakäyttöaste 6 % Tilakannan lisäys m2/vuodessa Poistuma m2/vuodessa 20

21 TOIMISTOTILAN ENNUSTEET 21

22 TOIMISTOTILAN ENNUSTE Ennusteen keskeinen viesti on, että Helsingin nykyinen toimistotilakanta 6 miljoonaa neliömetriä vähenee tarkastelujaksolla. Toimistotilakannan ennusteemme on vuonna 2055 noin 5,6 miljoonaa neliömetriä ja vajaakäyttö tästä 5 % eli käytössä tiloja on noin 5,3 miljoonaa neliömetriä. Perusteena tälle ennusteelle on väestömäärän kasvu, ikärakenteen muutos, elinkeinorakenne kohti palveluja ja keskeisenä tilatehokkuuden kasvu. Tarkastelukauden 43 vuoden poistuman eli osittain rakennuskannan uusiutumisen ja osittain muuttumisen muuhun käyttöön ennustamme noin 1,5 2 miljoonan neliön tasolle. Uutta toimistotilaa rakennetaan arviomme mukaan lähes miljoona neliömetriä eli vuosittain keskimäärin m2. Nykyiseen keskimäärin noin neliön rakentamisvauhtiin verrattuna tämä merkitsee selvää pudotusta.

23 LIIKETILAN TARVE Helsingin väestö Liiketilan tarve (3,2 m 2 /hlö) Liiketilan tarve 23

24 OLETUKSET LIIKETILAN TARPEESTA Liiketilan tarve on noin 3,2 kem 2 / henkilö koko tutkittavasta väestöstä Helsingin väestöennuste 24

25 LIIKETILAN ENNUSTEET 25

26 LIIKETILAN ENNUSTE Liiketilojen kohdalla ennustamme tarkastelukaudella liiketilan lisätarpeeksi noin neliömetriä. Tämä perustuu keskeisesti Helsingin kaupungin alueelle ennustettuun väestömäärän kasvuun, henkilöä vuoteen Poistuman määrä jää arviomme mukaan liiketiloilla vähäiseksi eli liiketilakanta nousee tarkastelukaudella nykyisestä noin 1,9 miljoonasta neliöstä yli noin 2,0-2,3 miljoonaan neliöön.

27 TUOTANTO- JA VARASTOTILAN ENNUSTE 27

28 TUOTANTO- JA VARASTOTILAN ENNUSTE Tuotanto- ja varastotilojen markkinalähtöinen määrän ennuste Helsingissä on vuonna 2055 tässä selvityksessä saatujen tuloksien perusteella noin 2,5 3 miljoonaa kem 2. Nykyinen tuotanto- ja varastotilan määrä on noin 4,5 miljoonaa kem 2, joten sen määrä laskee noin 1,5 2 miljoonaa kem 2.

29 29 AK AR -HINTAVYÖHYKKEET

30 AK AR -HINTAVYÖHYKKEET Hintavyöhykekartta asemakaavoitetulle alueelle Myös tulevat alueet Asuinkerrostalotontit Rivitalotontit Omakotitontit Tarve ulkopuoliselle näkemykselle Maan hankinta Maa luovutus Myynti Vuokraus Vuokrasopimusten jatkaminen Maankäyttösopimuskorvaukset Muut neuvottelut 30

31 AK AR - HINTAVYÖHYKKEET EU Komission tiedonanto 31997Y0710(01) Joko kilpailutus tai ulkopuolinen arvio Virallinen lehti nro C 209, 10/07/1997 s Tehty Oulu, Tampere, Turku, Hämeenlinna, Vantaa, Espoo ja Helsinki Meneillään Seinäjoki, Porvoo ja Jyväskylä Eeva Härkönen, diplomityö Tarkastettavana Aalto-yliopistossa 31

32 AK AR - HINTAVYÖHYKKEET Vertailukelpoisia kiinteistökauppoja vähän, /2013 AK - tonttikaupat - Kauppoja 1033 kpl - Edustavia kauppoja 776 kpl - AK-malli tehtiin 8 kunnasta; edustavia kauppoja 394 kpl AR - tonttikaupat - Kauppoja kpl - Edustavia kauppoja kpl - AR-malli tehtiin 8 kunnasta; edustavia kauppoja 184 kpl 32

33 AK AR - HINTAVYÖHYKKEET AK-tonttien hintojen suhteet Espoo 0,66 Helsinki 1,00 Jyväskylä 0,19 Lahti 0,24 Oulu 0,29 Tampere 0,36 Turku 0,28 Vantaa 0,60 33

34 AK AR - HINTAVYÖHYKKEET Asunto-osakkeiden kauppoja tehdään tonttikauppoihin verrattuna moninkertainen määrä Tiedot asunto-osakkeiden poista saatavilla yksittäisen kaupan tasolla Sovelletaan ns. hintasuhdemenetelmää, koska Tonttien hinta määräytyy asuntojen hintojen perusteella ainakin lyhyellä aikavälillä (Peltola et al. 2008) 34

35 AK AR - HINTAVYÖHYKKEET Asunto-osakkeiden kauppojen lukumäärät Kerrostalo-osakkeet Rivitalo-osakkeet Kaikki Käytetyt Uudet Kaikki Käytetyt Uudet Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Hämeenlinna Yhteensä

36 AK AR - HINTAVYÖHYKKEET Hintasuhdemenetelmä: asunnon hinta koostuu tontin hinnasta, talonrakennuskustannuksista ja rakennuttajan katteesta. Tontin osuus asunnon hinnasta (%) voidaan määrittää seuraavalla kaavalla: TOS = ROH KALA 100, missä ASHINTA HALA TOS = tontin osuus asunnon hinnasta (%) ROH = edustavien AK tai AR -tonttien rakennusoikeuden neliömetriä kohden laskettu kauppahinta ( /k-m 2 ) ASHINTA = asuinhuoneiston neliömetriä kohden laskettu kauppahinta ( /m 2 ) HALA = huoneistoala KALA = kerrosala Tunnusluku vaihtelee Helsingin 30 % ja syrjäisten kuntien 2 % välillä. Suurissa kunnissa kunnan sisäinen vaihtelu on suurta. Huoneistoalan ja kerrosalan suhdelukuna käytetään yhtä (1). 36

37 AK AR - HINTAVYÖHYKKEET Mallinnettava asuntomarkkinoiden toiminta, sovelletaan regressiomallia Mallissa selitettävä muuttuja on riippuvainen selitettävistä muuttujista ja virhe-termistä seuraavasti: y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x β k x k + u, missä y = selitettävä muuttuja x 1 x n = selittävät muuttujat β 0 = aineistosta määritettävä vakio β 1 = aineistosta määritettävät regressiokertoimet u = virhetermi Valitsemalla epälineaarinen selitettävä muuttuja tai selittäviä muuttujia malliin on mahdollista tarkastella epälineaarisia riippuvaisuuksia, kuten logaritmisia riippuvaisuuksia. Muuttujat logaritmisessa muodossa 37

38 AK AR - HINTAVYÖHYKKEET Helsingin kerrostalo-osakkeiden kaupat

39 AK AR - HINTAVYÖHYKKEET Tampereen kerrostalohuoneistojen malli Neliöhinta = * Asunnon pinta-ala -0,2304 * Etäisyys juna-asemalta -0,1177 * Etäisyys Tampereen keskustaan -0,1194 * Etäisyys rannasta * Aika * Rakennusvuosi * Kohde * Talotyyppi * Kunto * Kerros * Hissi * Pispala * Pyynikki R 2 = 80 %, variaatiokerroin 2,0 % Neliöhinta ( /h-m²) = kohteen arvioitu huoneistoneliöhinta Asunnon pinta-ala = asunnon pinta-ala neliömetreinä (m²) Etäisyys = tietä pitkin etäisyys metreinä Tampereen juna-asemalta tai Tampereen keskustasta Etäisyys rannasta = Jos kohde sijaitsee alle 200 m rannasta (suurimpien järvien), kerroin on 1,1089. Jos kohde sijaitsee m rannasta, kerroin on 1,0421. Jos kohde sijaitsee yli 500 m rannasta, kerroin on 1. Kohde = Jos kauppa on tehty vanhasta kerrostalohuoneistosta, kerroin on 0,8861; muuten 1 Talotyyppi = Jos rakennus on luhtitalo, kerroin on 1,1078. Muuten kerroin on 1. Kunto = Jos asunnon kunto on tyydyttävä, kerroin on 0,9043. Jos asunnon kunto on huono, kerroin on 0,8154. Hyväkuntoisen asunnon kerroin on 1. Kerros = Jos asunto sijaitsee rakennuksen yläkerroksissa (kerros/kerrosten lukumäärä > 0,5), kerroin on 1,0327. Pyynikki = Jos rakennus sijaitsee Pyynikissä (postinumero 33230), kerroin on 1,2081, muutoin 1 Pispala = Jos rakennus sijaitsee Pispalassa (postinumero 33250), kerroin on 1,0627; muutoin 1 39

40 AK AR - HINTAVYÖHYKKEET Turun kerrostalohuoneistojen malli 40

41 JYRKI HALOMO KOULUTUS Johtava analyytikko, TkL Newsec Valuation Oy s , Eurajoki Puh: PGP 18, KIINKO, 2013 MRICS 2011 Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistön arvioitsija KHK, 2010 Yleisauktorisoitu kiinteistöarvioija AKA, 2003 Tekniikan lisensiaatti, 2008 Diplomi-insinööri, 1988, Teknillisen korkeakoulun maanmittausosasto TYÖKOKEMUS JA AVAINOSAAMISALUEET Newsec Valuation Oy, johtava analyytikko, Ovenia Oy, arviointipäällikkö, Suomen SKV Yrityspalvelu Oy, arviointipäällikkö, Tilastokeskus, suunnittelija, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, tutkija, Keskuskauppakamarin auktorisointijaoston jäsen Suomen kiinteistöarviointiyhdistys ry:n hallituksen jäsen Auktorisoidut kiinteistöarvioijat AKA ry, hallituksen jäsen Kiinteistöarviointi kattavasti, kiinteistöarvioinnin teoria KIELITAITO suomi, englanti, ruotsi, saksa HENKILÖREFERENSSIT Asiakkaina monet Suomen suurimmista kiinteistönomistajista Arviointiprojektien johtaminen Vuonna 2012 arvioitujen kiinteistöjen arvo noin 1,2 miljardia euroa HARRASTUKSET Kesäpaikka, veneily, hiihto, tennis

42 NEWSEC VALUATION Toimitusjohtaja, osakas DI, MRICS, AKA, KHK Varatoimitusjohtaja, osakas DI, AKA, KHK Johtava asiantuntija TkL, MRICS, AKA, KHK Johtava asiantuntija, osakas DI, AKA, KHK Johtava asiantuntija DI, MRICS, AKA, KHK Analyytikko AKA, KHK Kiinteistöasiantuntija DI Analyytikko DI Analyytikko DI, AKA Analyytikko DI Analyytikko KTM Kehityspäällikkö TkK Nuorempi analyytikko TkK Nuorempi analyytikko KTK Analyytikko TkK Analyytikko DI Nuorempi analyytikko Tekn. Yo Nuorempi analyytikko LuK

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007 Julkaisija Kuvailulehti Maanmittauslaitos Julkaisun päivämäärä Kehittämiskeskus 15.6.2007 Tekijät Projektin johtoryhmä: Jukka Lahtinen(pj), Sakari Haulos, Aimo Koskinen, Päivi Mattila, Suvi Rihtniemi,

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS Asuntorakentamisen pysäköintinormit 2006 TEKNINEN KESKUS TEKNINEN KESKUS Oulun kaupunki Tekninen keskus Asuntorakentamisen pysäköintinormit Lokakuu 2006 Tekninen keskus www.ouka.fi/tekninen Postiosoite:

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Maatilakiinteistöjen arvonmääritys haasteellista, s. 4 Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyydestä, s. 6 Markkinavalinta ja sen vaikutukset

Maatilakiinteistöjen arvonmääritys haasteellista, s. 4 Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyydestä, s. 6 Markkinavalinta ja sen vaikutukset Kiinteistöarviointi 2/10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Maatilakiinteistöjen arvonmääritys haasteellista, s. 4 Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyydestä, s. 6 Markkinavalinta ja sen vaikutukset

Lisätiedot

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 7 CREDI 8 Euroopan toimistomarkkinat TOIMITILAMARKKINAT Pääkaupunkiseutu 12 Tampere

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI RAPORTTI 11.4.211 HSY Vesi, Tampereen Vesi, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Työn tausta ja tavoite... 2 1.2 Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot