Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus"

Transkriptio

1 Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus

2 Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö- kaup upas assa sa ja yritysjärjestelyssä, joiden yhteisarvo on ollut noin 3 miljardia euroa. Lisäks i Catella toimi ar vioi ntiasiantuntijana vuonna 20 yli 7 miljardin euron arvoisellele kiintei stöomaisuudelle. Suomessa Catellan palveluksessa on 35 henkilöä kuudes sa toimistossa. Catella on neuvonantoon ja varainhallintaan erikoistunut konserni. Catellan palveluksessa on 20 työntekijää ja Catella toimii 16 Euroopan maassa. Catella on johtava neuvonantaja Euroopan kiinteistömarkkinoilla ja vuonna 20 Catella toimi neuvonantajana yhteensä noin 6,2 miljardin euron kiinteistötransaktioissa. a. Cate lla Prop oper ty Oy Erkki k Hak akala ala vt. to imi tus joh taj a puh eli n +35 (0) GSM +35 (0) 0) erk ki. hak akala tel la. a.fi Arj a Leht ehtone onen Joh taj a Arv ioi nti ja konsu nsultoint i puh elin +35 (0) GSM +3 5 (0) arj a.l lla.fi Juh ani Lehti nen Joh taj a Kas vuk eskuks ukset puheli in +35 (0) GSM +35 (0) 0) juh ani.lehti nen tel la.fi Transaktiopalvelut: Yksittäisten kohteidene ja portfolioide n myynti Myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyt Kiinteistökehitysprojektien neuvonanto Vuokrauspalvelut Arviointi- ja konsultointipalvelut: Yksittäisten kiintei stöjen arviointi Portfolioiden arviointi ja analysointi Toimitiloihin liittyvät strategiset ja taloudelliset selvitykset Markkinavuokra-analy ysit Markkina-alueanalyysit Arvioi ntiasiantuntijamme ovat kes kuskauppakamarin hyväksymiä Capital Markets -p alvelut: Kiinteistöalan yritysjärjestel yt Oman ja vieraan pääoman eh toiset rahoitusjärjestelyt Kiinteistöalan toimijat äänestivät fi nanssialan lehden Euromoneyn kyselyssä Catellan neuvonantopalvelut Suomen sekä Pohjoismaiden parhaiksi. Pohjoismaat ja Baltia, 1. sija: Advisory & Consultancy Transaction Execution Financial Services Suomi, 1. sija Advisory & Consultancy Valuation Research Arviointiyksikön palveluvalikoimaan kuuluvat myös RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) -arviointistandardin mukaiset arvioinnit. Catellan markkinakatsaus on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, joka kokoaa tiedot Suomen kiinteistömarkkinoiden tilasta ja kehityksestä. Markkinakatsaus on saatavilla suomeksi ja englanniksi PDF-muodossa Catellan internet-sivulta osoitteesta: Kansikuva: Askonalue, Lahti Kuva: Renor Oy Markkinakatsaus kevät 2011 sisältö: Pääkirjoitus 3 Investointimarkkinat 6 Transaktiomarkkina 6 Vajaakäyttö Suomessa 7 LAKES 11 Toimitilamarkkinat 12 2 Pääkaupunkiseutu Tampere Turku 1 1 Oulu Lahti Jyväskylä 2 25 Vaasa Kuopio 2 Lappeenranta 2 Rovaniemi 2 Pori 2 Amplion 30 Yhteystiedot 31 2

3 Jyvät erottuvat jälleen akanoista Viime vuosina on puhuttu fi nanssimarkkinasta ikään kuin se olisi yksi taho, jolla on yksi johto. Margaret Thatcher sanoi aikoinaan, että ei ole olemassa yhteiskuntaa, on vain yksittäisiä ihmisiä ja perheitä. Samalla tavalla voi sanoa fi nanssimarkkinoista: ei ole olemassa yhtä fi nanssimarkkinaa, on vain suuri määrä pieniä ja suuria sijoittajia. Kiinteistökaupan transaktiovolyymi Suomessa oli viime vuonna 1, miljardia euroa, mikä jäi edelleen odotuksia alhaisemmalle tasolle. Tämän taakse kätkeytyy kuitenkin yksittäisen sijoittajan näkökulma: kymmenet sijoittajat ovat tehneet tavoitteidensa mukaisia onnistuneita kauppoja. Yksittäisenä esimerkkinä mainittakoon kauppa, jossa Siemens myi Espoon Perkkaalla sijaitsevat toimitilat ja maa-alueet Ilmarisen, SRV:n ja Saton muodostamalle yhteisyhtiölle. Tyytyväinen lienee myös Espoon kaupunki, kun entisille teollisuusyrityksen maille rakennetaan tulevaisuudessa asuntoja asukkaalle. Catella toimi kaupassa myyjän neuvonantajana. Ei ole vain yhtä suuntaa toiset menestyvät, toiset eivät Kova aika on korostanut kiinteistömarkkinassakin sitä tosiasiaa, että toiset menestyvät ja toiset eivät. Ei ole ollut vain yhtä suuntaa. Catellan tekemä selvitys Pitäjänmäen osamarkkinasta osoittaa, että vaikka alue kokonaisuutena kärsii vajaakäytöstä, sielläkin on sekä menestyjiä että menettäjiä. Vaikka koko alueen vajaakäyttö on yli 25 prosenttia toimistokannasta, vajaakäyttö kohdistuu tiettyihin kohteisiin. Toiset kohteet taas ovat kokonaan täysiä. Parhaiten näyttävät menestyneen ne, joilla on tarjota käyttäjälle uudistetut ja tehokkaat tilat. Myös tilatarjontaa hoitavan omistajan tai managerin aktiivisuus ja kyky löytää uusia ratkaisuja korostuu. Samaan aikaan, kun pääkaupunkiseudulla on ennätyksellisesti yli miljoona neliötä tyhjää toimistotilaa, uusia toimistoja on rakenteilla noin m 2 :n verran. Ei ole vain yhtä näkökulmaa eli tyhjän tilan suurta määrää. Sillä moni käyttäjä haluaa nykyistä tehokkaampia, muuntojoustavampia tai hiilijalanjäljeltään pienempiä tiloja. Markkinavaikeudet eivät estä toisia menestymästä uusien kohteiden kanssa. Kiinteistö palaa keskustelun keskiöön Kiinteistömarkkinaan vaikuttavat lähivuosina myös IFRS-säädösten mukaiseen kirjanpitokäytäntöön tiedossa olevat muutokset. IFRS:n mukaisesti raportoivat kiinteistöjen käyttäjät joutuvat jatkossa aktivoimaan taseeseen huomattavan paljon tulevaisuuden vuokrakuluja. Se tulee vaikuttamaan merkittävästi jo tehtyihin sekä harkinnassa oleviin sale-and-leaseback -järjestelyihin. Tämä muutos ei kuitenkaan johda kiinteistömarkkinan kannalta epäterveeseen rakenteeseen, vaan purkaa sitä. Kiinteistöbuumin aikana tehdyissä sale-and-leaseback -järjestelyissä korostui joskus liikaakin pelkkä vuokrasopimus. IFRS-muutos siirtää keskustelun keskiöön jälleen itse kiinteistön. Jos vuokrasopimukset jälleen lyhenevät, tällöin kysymys kuuluu, onko kohde niin hyvä, että se vetää uusia vuokralaisia vielä nykyisen lähdettyä. Kiinteistöllä ja kiinteistöllä on jälleen eroa. Transaktiomarkkina normalisoituu osaaminen korostuu Odotamme transaktiovolyymin Suomessa palaavan vuoden 2011 aikana jälleen noin 2,5 miljardin euron tasolle, joka saavutettiin useana vuotena ennen huippuvuosia Euroopan tasolla transaktiovolyymi normalisoitui jo vuoden 20 aikana, kasvaen markkinasta riippuen jopa kaksinkertaiseksi, vuoteen 200 verrattuna. Tähän vaikutti erityisesti yleinen markkina-aktiivisuuden palaaminen ja alhainen korkotaso. Myyntipaine kasvaa myös kiinteistöbuumin aikaisen rahoituksen erääntyessä Suomessakin vuosina Kun vesi oli erityisen korkealla, kaikki pääsivät satamaan. Laskuveden aikana vain harva pääsi edes lähtemään. Viime vuonna taitavimmat ohjasivat jo laivansa satamaan. Osaaminen korostuu jälleen kiinteistömarkkinassakin. Erkki Hakala vt. toimitusjohtaja Catella Property Oy Erkki Hakala vt. toimitusjohtaja

4 Investointimarkkinat Vuosi 20 Alhainen korkotaso ja reaalitalouden elpyminen ovat luoneet kiinteistösijoitusmarkkinoille myönteisen ilmapiirin, mutta toteutunut transaktiovolyymi oli pettymys. Transaktiovolyymi vuonna 20 oli noin 1, miljardia euroa. Tämä on noin prosenttia enemmän kuin vuonna 200. Silti se on toiseksi heikoin noteeraus 12 vuoteen ja kaukana tasosta, joka vallitsi ennen vuosien ylikuumentunutta tilannetta. Toteutuneiden kauppojen vähyyttä kuvastaa myös se, että transaktiovolyymi sisältää kauppoja, jotka eivät varsinaisesti kuvasta Suomen transaktiomarkkinoiden vilkkautta. Tällainen on esimerkiksi laskennallinen osuus Pandoxin ostamasta pohjoismaisia hotelleita omistavasta Norgani-yhtiöstä, jonka 73 kiinteistöstä 16 sijaitsi Suomessa. Vuonna 20 sijoituskysyntä kohdistui, kuten jo vuonna 200, pääasiassa turvallisiksi koettuihin matalan vuokrausriskin kohteisiin, kuten uudiskohteisiin ja suurimpien kaupunkien keskustojen arvotaloihin. Positiivisina merkkeinä volyymin orastavasta elpymisestä voidaan pitää muutamaa vuoden aikana toteutunutta portfoliokauppaa, jotka sisältävät myös kohteita, jotka vaativat omistajaltaan aktiivisia toimenpiteitä. Pandoxin tekemän Norgani-kaupan ansiosta ulkomaisten ostajien osuus koko transaktiovolyymista nousi noin 33 prosenttiin, mikä on selvästi enemmän kuin vuonna 200. Ulkomaiset sijoittajat ostivat vuonna 20 lähes poikkeuksetta uudiskohteita tai muiden ulkomaisten sijoittajien myymiä kohteita. Pääkaupunkiseudulla tehtyjen uudiskiinteistökauppojen ansiosta ulkomaiset sijoittajat lisäsivät nettomääräisesti omistuksiaan Suomessa. Vuoden aikana halutuimpien sijoituskohteiden arvot ovat nousseet sekä tuottovaatimusten laskun että vuokrien nousun seurauksena. Helsingin prime-toimistotuottovaatimus jatkoi laskua syksyn aikana ollen 5,5 prosenttia vuoden 20 lopussa. Niin sanotuista tavanomaisista toimitilakohteista kauppaa on käyty vuonna 20 varsin vähän, sillä näiden kohteiden ostajia on ollut vähän liikkeellä. Lisäksi markkinaa aktiivisesti tutkineiden ostajien ja myyjien toivomat hintatasot ovat usein olleet kaukana toisistaan. Pääkaupunkiseudulla käynnistyi lukuisia toimistohankkeita, mikä on lisännyt myös myyntitarjontaa kysytyimmässä segmentissä. Toisaalta se lisää sijoittajien haasteita tyhjiksi jäävissä vanhoissa kohteissa. Transaktiovolyymi Suomessa mrd 6 5 5,5 6, , 3,7 65 3,2 % 2,3 2,7 2,3 2, 5 % 2,0 1, 1,6 1, 1,0 6 % 6 % 0,5 3 % 21 % % % % ) ) ) 0 Kotimainen Ulkomainen 1) Aleksian kauppa n. 1,1 mrd 3) Capman osti hotelliportfolion 0, mrd 2) Sponda Kapiteeli kauppa 1,3 mrd Catella Transaktiovolyymi vuosineljänneksittäin Q1 06 Q milj Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q 1) 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q 07 Q1 2) 0 Q2 0 Q3 0 Q 0 Q1 0 Q2 0 Q3 0 Q 0 Q1 Q2 Q3 Q Catella Kotimainen Ulkomainen 1) Sponda Kapiteeli kauppa 1,3 mrd 2) Capman osti hotelliportfolion 0, mrd

5 Vuosi 2011 Odotamme, että transaktiomarkkinoilla vallitseva myönteinen ja aktiivinen vire vihdoin tuottaa myös konkreettista tulosta ja transaktiovolyymi palaa vuonna 2011 selvästi yli 2 miljardiin euroon. Tämä taso saavutettiin usean vuoden ajan ennen huippuvuosia Suomen kiinteistömarkkina seuraa usein viiveellä Ruotsin kiinteistömarkkinaa, jossa palattiin jo viime vuonna normaalille tasolle. Ruotsin transaktiovolyymi vuonna 20 oli 12 miljardia euroa, mikä tosin on yhä kaukana huippuvuosien lukemista. Uskomme myös, että transaktiomarkkina monipuolistuu vuodesta 20, mitä tulee kaupan kohteisiin, toimijoihin ja kauppojen luonteisiin. Kiinteistösijoittamisen houkuttelevuus on lisääntynyt, kun usko talouden elpymiseen on vahvistunut. Houkuttelevuutta lisää sekin, että samasta sijoituspääomasta kilpailevilla osakemarkkinoilla on jo noustu pohjalukemista. Ostajina tulemme näkemään entistä enemmän kotimaisia ja kansainvälisiä rahastoja, jotka parin vaikean vuoden jälkeen ovat saaneet kerättyä sijoittajilta uutta pääomaa. Toimialalla jo pitkään puheenaiheena ollut merkittävä kiinteistörahoitusten erääntyminen alkaa nyt olla käsillä. Finanssikriisin takia vaikeuksiin joutuneilla sijoittajilla on salkuissaan myös Suomessa sijaitsevia kiinteistöjä. Näiden kohteiden osalta on odotettavissa enenevässä määrin konkreettisia toimenpiteitä. Myös joidenkin kohteiden yllättävät vuokraushaasteet tulevat lisäämään myyntimotivaatiota, mikä luo edellytyksiä vilkkaammalle kaupankäynnille. Uskomme, että investointimarkkina palaa vuonna 2011 normaalin toimivuuden tilaan parin ylikuumentuneen ja muutaman epälikvidin vuoden jälkeen. Markus Juvala Prime tuottovaateet Helsinki 20 % Catella 7,75 % 7 6 5,50 % Q2 06 Q 06 Q2 07 Q 07 Q2 0 Q 0 Q2 0 Q 0 Q2 Q Toimistot Helsinki Liiketilat Helsinki Logistiikka Huom: Erityisesti pitkät vuokrasopimukset (+ v.) laskevat tuottovaateita 0,1 0,3 %-yksikköä. Toimistotilojen tuottovaateet pääkaupunkiseudulla % Catella ,00 % 6,75 % 6,50 % 6,00 % 5,50 % Ydinkeskusta Leppävaara Ruoholahti Keilaniemi Aviapolis Pitkät sopimukset laskevat tuottovaatimustasoa 0,1 0,3 %-yksikköä. 5

6 Toimistorakentaminen on jälleen alkanut Keilaniemessä. Portfoliotransaktioita Suomessa 20 Rakennus / Kohde Kaupunki / Sijainti Myyjä Kotim. / Ulkomainen Ostaja Kotim. / Ulkomainen Aika Koko (m 2 ) Hinta (milj. ) Kiinteistölaji teollisuus- ja varastokiinteistöä Helsinki Nordic Real Estate Partners AB Sagax Q teoll./varasto 15 hotellikiinteistöä ja kongressi- Useita Norwegian Property Pandox Q3 n.a n.a hotelli keskus, Norgani Hotels AS toimitilakiinteistöä Useita Varma Amplionin Asset Management ARIF I Q Retail Transaktioita pääkaupunkiseudulla 20 Rakennus / Kohde Kaupunki / Sijainti Myyjä Kotim. / Ulkomainen Ostaja Kotim. / Ulkomainen Aika Koko (m 2 ) Hinta (M ) Kiinteistötyyppi Viikin Prismakeskus Helsinki HOK-Elanto Ilmarinen Q n.a liike Toimistokiinteistö Helsinki Etera ja Paperiliitto Keva Q toimisto Toimistokiinteistö Helsinki Sigrid Juséliuksen säätiö Yksityinen sijoittaja Q1 300 n.a toimisto Logistiikkakiinteistö Vantaa Kuehne + Nagel Catella Real Estate AG Focus Nordic Cities Q logistiikka / toimisto Toimistokiinteistö Helsinki Skanska Commerz Real Q toimisto Lintulahdenvuori Toimistokiinteistö Helsinki CBD Bronda Properties ING REIM Q3 300 n.a toimisto Brondankulma Siemens Suomi pääkonttori Espoo Siemens SRV, Sato ja Ilmarinen Q n.a toimisto / kehitys Swing Life Science Center Plus Espoo Hartela Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Q toimisto 1. vaihe Scandic Marski hotelli Helsinki CBD Alkon eläkesäätiö Valion eläkekassa Q n.a hotelli Verkkokauppa.comin toimitalo Helsinki Verkkokauppa.com Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Q liike / varasto Plaza Business Park Pilke Vantaa NCC Union Investment Real Estate Q toimisto Alberga Business Park Espoo NCC Union Investment Real Estate Q toimisto Transaktioita Suomen muissa kaupungeissa 20 Rakennus / Kohde Kaupunki / Sijainti Myyjä Kotim. / Ulkomainen Ostaja Kotim. / Ulkomainen Aika Koko (m 2 ) Hinta (M ) Kiinteistötyyppi Catella Kauppakeskus Chydenia 1. vaihe Kokkola Rockspring Property Aberdeen European Q n.a liike Investment Managers Balanced Property Fund Kauppakeskus Kompassi Hollola Rockspring Property Osuuskauppa Hämeenmaa Q n.a liike Investment Managers Liike- ja toimistokiinteistö Turku Redevco Aberdeen European Q1 700 n.a liike, toimisto Sampotalo Balanced Property Fund Holiday Club Saimaa Lappeenranta Useita sijoittajia Varma Q1 n.a 6 kylpylä, hotelli Liike- ja toimistokiinteistö Tampere Querenchia Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia Q n.a liike, toimisto Tampereen postitalo Kauppakeskus Family Center Lappeenranta Lemminkäinen Tapiola KR I Q n.a liike Kauppakeskus Hyvinkää YIT Varma Q liike Kauppakeskus Avenas Seinäjoki Peab NV Property Fund I Q liike Toimisto- ja liikekiinteistö Jyväskylä CBD Amplionin Asset Management Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö Q n.a toimisto / liike ANL Kiinteistöt Toimistokiinteistö Turku NCC Yksityinen sijoittaja Q n.a toimisto Toimisto ja liikekiinteistö Turku Sponda Heikki Vaiste Q toimisto / liike Teollisuuskiinteistö Kerava Joensuun Kauppa ja Kone Julius Tallberg-Kiinteistöt Q n.a teollisuus Kauppakeskus Chydenia Kokkola Lemminkäinen ja NSA Yhtiöt Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Q 600 n.a liike 2. ja 3. vaiheet 6

7 Vajaakäyttöasteet (%) Suomessa Q % Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä Lahti Kuopio Liiketilat Toimisto Varasto- ja tuotantotilat Vaasa Catella Toimitilamarkkinat kaupungeittain Kaupunki Tilakanta (huoneisto-m 2 ) Q Vapaat tilat (huoneisto-m 2 ) Q Vajaakäyttöaste % Q Tuottovaatimus % Q Vuokra /m 2 /kk Q PKS liike toimisto teoll./varastot yht ,6 % 12,2 % 5,2 % 7, % - kts. sivu kts. sivu 15 - Tampere liike toimisto teoll./varastot yht ,7 % 7,1 % 3, %,3 % 6,75 7,75 7,0,0,75, ,0 7,0 Turku liike toimisto teoll./varastot yht ,5 % 7,2 %,2 %,6 % 7,0,0 7,25,25,25, ,5 7,0 Oulu liike toimisto teoll./varastot yht ,7 %,3 % 3, %,2 % 7,0,0 7,0,0,0, ,5 6,0 7,0 Jyväskylä liike toimisto teoll./varastot yht ,6 % 7,6 % 2,3 % 2, % 7,0,5 7,5, ,5 7,0 Lahti liike toimisto teoll./varastot yht , %, % 6,1 % 6,3 % 7,5,75,25,25,25, ,5 5,5 Kuopio liike toimisto teoll./varastot yht. Vaasa liike toimisto teoll./varastot yht , %,1 % 5, % 5,0 % 3, %,2 % 2,0 % 2, % 7,25,25 7,75,75,25,25 7,5,5,0,0,0 11, ,5 7, ,0 12,0 5,0 6,0 Lähde: Tilastokeskus ja Catella 7

8 Artikkelin yhteistyökumppani: Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES Lahti keskeinen ja kasvava liike-elämän keskus Lahti on merkittävä liike-elämän keskus, jossa rakentaminen on vilkasta. Kauppakeskus Trion laajennus ja uuden kauppakeskus Karisman rakennustyöt ovat esimerkkejä alan vahvasta kasvusta. Lahden erikoiskauppoihin tullaan ostoksille laajalta alueelta eteläisestä Suomesta. Lahti on yli asukkaan kaupunki ja noin asukkaan talousalueen keskus eteläisessä Suomessa luvun alusta lähtien kaupungin asukasluku on kasvanut tasaisesti. Moottoritieyhteyden ja oikoradan ansiosta Lahti yhdistyy kiinteästi Helsingin metropolialueeseen. Keskeinen sijainti tarjoaa yrityksille kustannustehokkaan toimintaympäristön eteläisen Suomen sekä Venäjän ja Baltian kasvavien markkinoiden lähellä. Lahden alueen logistinen sijainti on erinomainen ja alue tarjoaa yrityksille hinnaltaan kilpailukykyisiä toimitiloja ja tontteja sekä osaavaa työvoimaa. Lahden kilpailukyky- ja elinkeinostrategian painopisteitä ovat ympäristöosaamisen lisäksi muotoilu ja käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta. Lahti Cleantech Parkissa syntyvän uuden liiketoiminnan tavoite on vastata käytännön tarpeisiin, ja siellä muotoilusta tehdään yrityksen kilpailutekijä. Lahti Cleantech Park Tilat: Lahti Cleantech Park on Suomen keskeisin ympäristöalan tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan keskittymä, liiketoiminnan kasvupaikka ja voimakkaasti kehittyvä osaamiskeskus. Alkuvuodesta 2012 valmistuva laajennus kaksinkertaistaa Lahti Cleantech Parkin vuokrattavan toimitilan sekä osaamiskeskuksessa työskentelevien osaajien määrän ja tekee ympäristöteknologiakeskuksesta Pohjoismaiden suurimman. Piano-Paviljonki ja Sibeliustalo

9 Tulevaisuudessa keskuksen tavoitteena on kasvaa vuosittain. Pitkän aikavälin tavoitteena on neliömetrin ympäristöteknologiakeskus, missä yli osaajaa hakee ratkaisuja materiaali- ja energiatehokkuuteen sekä muihin kestävän kasvun haasteisiin. Toimijat: Lahti Cleantech Park on rakentunut Lahden tiede- ja yrityspuiston ympärille. Tiedeja yrityspuisto on edelleen yrityskeskittymän kantava voima ja toiminnan moottori. Tärkeitä muita toimijoita ovat ympäristöalan laboratoriot, joissa testataan lukuisia kaupallista potentiaalia sisältäviä aihioita. Lisäksi keskuksessa toimii yrityshautomo, jonka suojissa kasvaa ja kehittyy jatkuvasti noin 0 yritystä ja josta moni yritys on ponnistanut kansainvälisille markkinoille asti. Rakenteilla olevan laajennuksen myötä Ramboll keskittää alueelle 300 ympäristöalan osaajaansa. Tiedon ja ympäristöalan osaavan työvoiman keskeisiä tuottajia ovat Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Lahden keskus ja Lahden ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian yksikkö, joiden rooli ja merkitys Lahti Cleantech Parkissa kasvavat entisestään tulevaisuudessa. Toiminta: Lahti Cleantech Parkista käsin johdetaan Suomen kansallista ympäristöklusteria, toteutetaan kymmeniä kansainvälisiä teknologian ja liiketoiminnan kehitysprojekteja ja tehdään pitkäjänteistä työtä ympäristöalan pääomasijoitustoiminnan vahvistamiseksi. Vuosittaisissa pääomasijoitustapahtumissa kaksi kolmesta osallistujayrityksestä löytää liiketoiminnalleen sijoittajan. Faktaa Asukkaita Päijät-Hämeessä noin joista Lahdessa noin Väestönkasvu 20 noin 00 Väestöennuste Asuntotuotanto Opiskelijoita yli Yrityksiä noin 000 Etäisyydet Lahdesta Helsinkiin 0 km henkilöautolla noin 1h junalla alle 50 min Vuosaaren satama km Helsinki-Vantaan lentokenttä 3 km Pietari 31 km junalla 2 h 6 min Palvelut: Ympäristöliiketoiminta on maailman nopeimmin kasvavia liiketoiminnan alueita. Lahti Cleantech Park tarjoaa Suomen parhaat, ympäristöalalle fokusoidut yrityspalvelut. Lahti Cleantech Park on oikea sijoittumispaikka suurille ja pienille cleantechiin painottuville yrityksille, joilla on vahva kasvutavoite ja jotka tarvitsevat koulutettua työvoimaa sekä hyvätasoisia toimitilapalveluita. Lahti Cleantech Park, kuva: Arkkitehtitoimisto Havas-Rosberg

10 Kujalan logistiikka-alue Sijainti: Kujalan logistiikka-alueen sijainti on Suomessa liikenteellisesti hyvä: Lahden moottoritie E75:n ja valtatie 12:n risteyksessä ja Helsinki Pietari-radan varrella Venäjän kasvavien markkinoiden äärellä. Vuosaaren satamasta Kujalaan on alle sadan kilometrin matka ruuhkattomia valtaväyliä pitkin. Kun Lahden eteläinen kehätie valmistuu, kehätieltä Kujalaan rakennetaan suora yhteys. Lahden keskustasta Kujalaan on neljän kilometrin matka ja hyvät julkisen liikenteen kulkuyhteydet. Alue ja tilat: Kujalan logistiikka-alueen pinta-ala on 50 hehtaaria. Rakennusoikeutta on 000 neliömetriä. Alueen laajennukset ovat valmisteilla. Lahden kaupunki on esirakentanut maapohjan valmiiksi. Katuverkon, vesi- ja viemärijohtojen sekä valaistuksen ansiosta alueelle sijoittuva yritys pääsee rakentamaan toimitilojaan heti. Pistoraide rakennetaan yritysten tarpeiden mukaan, ja se rakentuu samassa ajassa kuin logistiikka-infra. Vahvuudet: Kun Suomen pääsataman Vuosaaren toiminta kasvaa täyteen laajuuteensa, kaikkea saapuvaa tavaraa ei mahduta purkamaan siellä. Kontit nostetaan junanvaunuihin ja kuljetetaan purettavaksi sisämaan terminaalissa. Kujalan sijainti on ihanteellinen, koska alue sijaitsee pohjoiseen ja itään suuntautuvien liikennevirtojen keskipisteessä. Maan hinta on edullinen, keskimäärin neljänneksen Kehä 3:n eteläpuolen hinnoista. Osaavaa työvoimaa ja yritysten tarvitsemia palveluita on hyvin saatavilla. Soveltuvuus: Alue soveltuu keskimääräistä suuremmille ja työvoimavaltaisille yrityksille, joiden markkina-alueena on koko Suomi. Alueelle tavoitellaan kauppaan ja logistiikkaan keskittyneitä yrityksiä, jotka tarvitsevat korkeaa, yksinkertaista ja tehokasta tilaa sekä hyviä kulkuyhteyksiä. Kujalan logistiikka-alue, kuva: YIT Askonalue Sijainti: Askonalueen punatiilinen miljöö Lahden rautatieaseman vieressä, valtatie 12:n kupeessa ja noin kilometrin päässä Lahden keskustasta on nykyaikaisen ja monipuolisen yritystoiminnan keskittymä. Keskeisen sijaintinsa ja hyvien liikenneyhteyksien vuoksi alueelle on helppo ja nopea tulla. Junamatka Helsinkiin kestää 50 minuuttia ja Pietariin 2,5 tuntia, automatka moot-

11 toritietä pitkin Helsinkiin tunnin. Helsinki-Vantaan lentoasemalta Lahteen liikennöivät bussit pysähtyvät rautatieaseman vieressä. Aluetta kehitetään kaiken aikaa; suunnitteilla on katettu jalkakäytäväyhteys rautatieaseman laitureilta suoraan Askonalueelle Asko 2 -rakennukseen, tavoitteena valmistuminen vuonna Tilat: Askon ja Upon entiset tuotantotilat omistaa ja niitä vuokraa ja saneeraa kiinteistösijoitusyhtiö Renor. Alue muodostuu Asko 1:stä, Asko 2:sta, Asko 3:sta, Valimosta ja Upo 2:sta. Vuokrattavaa toimitilaa on neliötä, josta vapaana neliötä. Tarjolla on sekä viihtyisää toimistotilaa että tehokasta varastointi- ja logistiikkatilaa, pienimmät alle neliön toimistoja ja varastoja, suurimmat 1 00 neliön toimistoja ja neliön varastoja. Asiakkaan tilatarpeet ja toiveet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vanhoja punatiilirakennuksia remontoidaan arvokkaasti ja laadukkaasti, ja asiakkaalle räätälöidyt, hintatasoltaan edulliset tilat valmistuvat noin kuudessa kuukaudessa. Valmiiden rakennusten lisäksi alueella on voimassa olevan kaavan mukaista käyttämätöntä rakennusoikeutta neliötä. Toimijat: Alueella toimii noin eri toimialojen yritystä, muun muassa maailman suurimman rengasalan yrityksen Bridgestonen Suomen keskusvarasto. Yritysten lisäksi tiloja on vuokrattu järjestöille sekä yksityishenkilöille harrastetiloiksi. Ympäristö houkuttelee muotoilun osaajia, alueella toimivat Suomen Muotoilusäätiö, korualan muotoilustudio La Hest, miesten designvaatestudio Dusty sekä joukko käsityöyrittäjiä ja taiteilijoita. Laadukkaat tilat soveltuvat myös hyvinvointialan yrityksille. Kahden kuntosalin palveluita tukemaan suunnitellaan terveyden ja hyvinvoinnin laaja-alaista keskittymää keskitettyine vastaanotto- ja sosiaalitiloineen. Palvelut: Pysäköintitilaa on runsaasti. Lounaspalveluita tarjoaa kaksi ravintolaa. Asko 2:een rakennetaan korkea lasikatteinen tori osaamiskeskittymän toimijoiden kohtaamispaikaksi ja tapahtumafoorumiksi. Askonaluetta kehitetään ympäristöystävällisin energiaratkaisuin. Alueella on käytössä pohjavesijäähdytysjärjestelmä, jossa käytetään alueella sijaitsevien lähteiden vettä. Jäähdytyksessä hyödynnetään myös aurinkoenergiaa. Lahden seutu logistisesti Suomen parhaalla paikalla Hyvät ja nopeat tie- ja raideyhteydet pääkaupunkiseudulle; Vuosaaren satamaan alle tunti, Helsinkiin junalla jopa min. Nopea junayhteys Pietariin, 2 h 6 min. Lahti on yli asukkaan kaupunki ja asukkaan maakunnan keskus; puolet Suomen väestöstä asuu kahden tunnin päässä Lahdesta Monipuolinen toimitila- sekä yritysaluetarjonta Kilpailukykyinen kustannustaso; suurista kaupunkiseuduista edullisin toimitilojen ja tonttien hintataso Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus hyvä Neljän yliopiston muodostama yliopistokeskus sekä ammattikorkeakoulu Viihtyisä yritys- ja asuinympäristö, edullinen asumisen hintataso Monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Miika Laakso Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES Puhelin Askonalue, kuva: Renor Oy 11

12 Pääkaupunkiseutu Catella Property Oy Catella Toimitilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla Q 200 Q 20 Helsinki Liiketilat Keskusta Toimistotilat Keskusta Teoll./varastot Espoo Liiketilat Toimistotilat Teoll./varastot Vantaa Liiketilat Toimistotilat Teoll./varastot PKS yhteensä Liiketilat Toimistotilat Teoll./varastot Vajaakäyttöaste (%) Q 0 Q 2,7 % 2,0 % 1,7 % 1, % 11, % 11,3 % 6, % 6,3 %, % 5,5 % 2, % 1,3 % 16,5 % 16,5 %, % 5, % 7,5 % 5,0 % 11, % 11, % 3, %,6 % 3, % 2,6 % 12,3 % 12,2 %, % 5,2 % Talouden piristyminen taittoi vajaakäyttöasteen nousun Pitkä investointilama teollisuudessa näyttää päättyneen. EK:n investointitiedustelun mukaan investoinnit kasvoivat viime vuonna yli prosenttia. Helsingin seudun tuotanto on noussut laman pohjasta noin prosenttia, mutta on vielä 6 prosenttia alle vuoden 200 huipputason. Toimitilamarkkinassa näkyy erityisesti työllisyyskehityksen ennakoitua nopeampi kohentuminen. Finanssikriisin jälkeen työllisyys laski lopulta selvästi vähemmän kuin tuotanto. Yritykset pitivät kiinni työvoimastaan kannattavuudenkin kustannuksella. Puskurina toimivat esimerkiksi lomautukset. Vuokramarkkina piristynyt prime-vuokrissa pientä nousua Pääkaupunkiseudun toimistomarkkinan jyrkin lasku loiveni jo vuoden 20 keväällä, ja lasku taittui kokonaan loppuvuoden aikana. Toimistotilan vajaakäyttöaste laski hieman ja päätyi 12,3 prosenttiin loppuvuoden aikana. Tyhjän toimistotilan määrä on kuitenkin edelleen selvästi yli m 2. Toimistotilojen vuokrien kehitys pääkaupunkiseudulla /m 2 /kk Bruttovuokra /m 2 /kk (ilman ALV), uudet sopimukset Helsinki, ydinkeskusta, prime Helsinki, ydinkeskusta Ruoholahti, prime Keilaniemi, prime Aviapolis, prime Catella Vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla (%) Q % Liiketilat Yhteensä Toimistotilat Teollisuus- ja varastotilat Catella 12,2 % 7, % 5,2 % 2,6 % 12

13 PÄÄKAUPUNKISEUTU KEVÄT 2011 Catella ennusti kesällä 20, että tyhjän toimistotilan määrä kääntyy lievään laskuun ja primevuokrat kääntyvät lievään nousuun vuoden 2011 aikana. Ennustettu muutos alkoi kuitenkin jo loppuvuoden 20 aikana. Finanssikriisin jälkeen muutamat pitkään vuokrasopimukseen sitoutuneet yritykset pyrkivät vuokraamaan tehottomassa käytössä ollutta tilakantaa ulos, mikä synnytti nopeasti alivuokrausmarkkinan. Suhdanteen ja näkymien parannuttua moni näistä yrityksistä on vetänyt tarjolle asetetun tilan takaisin omaan käyttöön. Näin tarjolla olevan tilan määrä on laskenut, vaikka osittain tila saattaa olla vielä reservitilaa eli niin sanottua piilovajaakäyttöä. Prime-vuokrat ovat nousseet syksyn aikana kaikilla tärkeimmillä toimistoalueilla. Toimistoalueiden välillä suuria eroja Kokonaisuutena tyhjän toimistotilan määrä pääkaupunkiseudulla hakee nyt suuntaa, koska kehitys on hyvin erisuuntaista eri osamarkkinoissa. Osamarkkinoiden väliset erot ovat kasvaneet, ja vahvistuvien alueiden tyhjän tilan määrä on kääntynyt jo laskuun. Tämän hetken vetovoimaisimpia alueita on Leppävaara, jossa on tehty viimeisen puolen vuoden aikana useita isoja vuokrauksia. Alueelle näyttää muodostuvan isojen suunnittelutoimistojen keskittymä. Toimistotilan vajaakäyttöaste Leppävaarassa laski vuoden 20 aikana noin prosenttiyksikköä ja päätyi, prosenttiin. Sama kehitys näkyy esimerkiksi alueella Keilaniemi Kehä I, jossa vajaakäyttöaste laski 1, prosenttiin. Samoin Aviapolis-alueella vajaakäyttöaste laski,6 prosenttiin ja Pasila-Vallila-Sörnäinen -alueella 11,6 prosenttiin. Myös Helsingin ydinkeskustan ja keskustan tyhjän toimistotilan määrä laski hieman. Tilanne on edelleen heikentynyt viimeisen puolen vuoden aikana erityisesti Pitäjänmäellä, jossa toimistotilan vajaakäyttöaste nousi 25, prosenttiin ja Herttoniemessä, jossa se nousi 30, prosenttiin. Tyhjän toimistotilan määrä on yllättäen kasvanut selvästi myös Ruoholahdessa, missä vajaakäyttöaste on kuitenkin vielä kohtuullinen,6 prosenttia. Uutta toimistotilaa valmistumassa m 2 Uusien toimistokohteiden rakentaminen on ryöpsähtänyt käyntiin finanssikriisin tuoman äkkipysähdyksen jälkeen. Uusia toimistohankkeita on käynnissä parikymmentä, ja näihin valmistuu tulevien 1 kuukauden aikana yhteensä noin m 2 lisää toimistotilaa. Tätä taustaa vasten tyhjän toimistotilan määrään ei voi ennustaa pääkaupunkiseudulla merkittävää laskua ainakaan vuoden 2011 aikana. Sen sijaan toimistomarkkinan jakautuminen vanhoihin ja uusiin tiloihin kärjistyy entisestään. Tyhjät toimitilat pääkaupunkiseudulla Q 200 Q 20 Tyhjän toimistotilan määrän kehitys osamarkkina-alueittain sekä vajaakäyttöaste (%) Q m , % ,6 % ,6 % 30, %, % 15 0 Ruoholahti Pitäjänmäki Vallila, Sörn. Herttoniemi Leppävaara Hermanni, Hakaniemi Keilaniemi- Kehä I 1, % Aviapolis Lentokenttäalue ,6 % Catella Helsinki Liiketilat Keskusta Toimistotilatilat Keskusta Teoll./varastotastot Espoo Liiketilat Toimistotilatilat Teoll./varastotastot Vantaa Liiketilat Toimistotilatilat Teoll./varastotastot PKS yhteensä Liiketilat Toimistotilatilat Teoll./varastotastot Tyhjät tilat (m 2 ) Q 0 Q Catella 13

14 PÄÄKAUPUNKISEUTU KEVÄT 2011 Kehä I:n ja Turunväylän mittavat väyläparannukset ovat nostaneet Leppävaaran yhdeksi pääkaupunkiseudun vetovoimaisimmista toimistomarkkinoista tällä hetkellä. Kuvassa etualalla Polaris Business Park, jonka kolmas talo valmistui helmikuussa. KEHÄ I TURUNVÄYLÄ Ennustamme rakenteilla olevien uusien tilojen tulevan vuokratuiksi kohtuullisessa ajassa, mutta vanhan tilakannan haasteiden samanaikaisesti lisääntyvän. Koska nettokäyttöönottoon ei ole tulossa miltään sektorilta selvää lisäystä, tyhjää tilaa syntyy etenkin vanhimpaan toimistotilakantaan. Lisäksi Nokian suunnitteilla olevat rakenteelliset muutokset saattavat vähentää IT-alan työpaikkoja huomattavasti myös pääkaupunkiseudulla. Käyttäjän näkökulmasta uudistilat ovat vahvoja vaihtoehtoja kustannustehokkuuden, pohjaratkaisujen ja muuntojoustavuuden takia. Rakennushankkeita uskalletaan taas käynnistää myös hyvin pienellä vuokrausasteella. Koska toimistotilaa on tarjolla yli tarpeen ja asuntoja liian vähän, moni kiinteistöomistaja aikoo purkaa toimistotiloja ja rakentaa tilalle asuntoja. Yksittäisiä hankkeita on käynnistynyt esimerkiksi Espoon Nihtisillassa, jossa Varma purkaa ja rakentaa toimistokokonaisuutta osittain asumiskäyttöön. Vastaavia hankkeita ovat myös Ulappatori Espoonlahdessa ja osa Metsätapiolan toimistorakennuksesta Tapiolassa. Muutos toimistoista asunnoiksi on luontevin silloin, kun kiinteistössä palautetaan alkuperäinen tilanne. Näin tapahtuu Helsingissä esimerkiksi Mikonkatu 11:ssa ja Vuorikatu :ssä, jossa Hartela tekee peruskorjausta. Aluekokonaisuuksia koskevat muutoshankkeet odottavat vielä käynnistymistään. Liiketilojen vajaakäyttö jatkoi selvää laskua Kaupan myönteisen kehityksen ja hyvien näkymien myötä myös liiketilojen käyttöaste kehittyi suotuisasti. Vuosi sitten alkanut liiketilojen vajaakäytön lasku jatkui loppuvuonna 20. Tyhjää liiketilaa on nyt pääkaupunkiseudulla noin 000 m 2, mikä on vain 2,5 prosenttia tilakannasta. Tyhjää tilaa on nyt noin kolmannes vähemmän kuin vuosi sitten. Vaikka liiketilamarkkinassa on löytynyt tasapaino kysynnän ja tarjonnan välille, kysyntä ei ole kuitenkaan vielä sysännyt täysin uusia liiketilarakennushankkeita liikkeelle. Sen sijaan useita vanhoja kohteita uudistetaan tai laajennetaan. Esimerkiksi Helsingin keskustassa saneerataan Kauppakeskus Kluuvia, joka valmistuu vuoden 2011 syksyllä. Kauppakeskus Forum suunnittelee merkittävää laajennusta, jossa kellariin ja katolle rakennetaan noin 000 m 2 uutta tilaa. HOK-Elanto päätti vuoden 20 lopulla toteuttaa Kannelmäen kauppakeskuksen kolmannen vaiheen, joka valmistuu vuoden 2013 aikana. Paikalle tulee näin täysimittainen m 2 :n kauppakeskus, joka on vuokrattavalta liikepinta-alaltaan Suomen seitsemänneksi suurin. 1

15 PÄÄKAUPUNKISEUTU KEVÄT 2011 Varastotilan kysyntä vahvaa tyhjän tilan määrä kuitenkin kasvoi Varastotilojen vuokrakysyntä on ollut vahvaa syksyn aikana. Myös uusista rakennushankkeista on saatu päätöksiä, esimerkiksi SRV rakentaa Vantaalle logistiikkakeskus STC Tuupakan. Finanssikriisin jälkeinen teollisuuden tuotantokapasiteetin lasku ei vaikuttanut täysimääräisesti tilatarjontaan, sillä osa tiloista jäi piilovajaakäyttöön. Vastaavasti tuotantokapasiteetin nousu ja parantunut tilanne ei näy heti varastotilojen käyttöasteessa. Myönteisestä kehityksestä huolimatta tyhjän varasto- ja teollisuustilan määrä hieman kasvoi pääkaupunkiseudulla m 2 :iin, mikä on 5,2 prosenttia tilakannasta. Suuri rakenteellinen muutos on kuitenkin vasta tulossa, kun pääkaupunkiseudulta siirtyy merkittäviä logistiikkakäyttäjiä lähikuntiin. S-ryhmän Inex Partners siirtää keskusvaraston Vantaan Hakkilasta Sipooseen, jonne valmistuu m 2 uutta logistiikkatilaa vuonna Anttilan keskusvarasto puolestaan muuttaa Vantaan Hämeenkylästä Keravalle m 2 :n tiloihin tänä vuonna. Erkki Hakala Tampere 176 km Kehä lll Tampereen moottoritie Kehä l t 1 Aviapolis 1516 Tuusulan moottoritie 12 Pitäjänmäki 5 Leppävaara 13 2 Turun Vallila moottoritie Inner City 11 Kalasatama Kehä ll Helsinki Länsiväylän varsi 6 Keilaniemi Keskusta 1 Länsiväylä Ydinkeskusta 7 Ruoholahti 3 Jätkäsaari Turku 165 km Espoo Pääkaupunkiseudun toimistomarkkinat Marja-Vantaa Vantaa Lahden moottoritie Porvoon moottoritie Herttoniemi Lahti km Pietari 30 km Itäväylä Vuosaaren satama Merkittäviä rakenteilla olevia toimistohankkeita 2/2011: Helsinki 1 City Center toimistotalo 2 Manskun rasti 1.vaihe 3 Tallink Silja pääkonttori Technopolis Ruoholahti 2. vaihe 5 Business Park Triotto Espoo 6 Metsätapiola laajennus ja uudisrakennus 7 Business Park Safi iri Keilaranta 1 laajennus Swing Life Science Center Plus 1. vaihe Aalto-Yliopistokiinteistöt toimistotalo 11 Falcon Business Park Gentti 12 Alberga Business Park 13 Quartetto Business Campus I-talo Vantaa 1 Technopolis 5.vaihe 2-osa 15 Plaza Business Park Pilke 16 Plaza Business Park Hehku KAMPPI Arkadiank diankatu PUNAVUORI Ydinkeskusta (CBD) Fredrikinkatu Mannerheimintie Lönnrotinkatu Bulevardi Ydinkeskusta Ydinkeskustan lähialueet Rautatieasema Kaivokatu 1 KLUUVI Kaisaniemenkatu Aleksanterinkatuerinkatu Pohjoisesplanadi KAARTINKAUPUNKI Väri kartalla Pääkaupunkiseudun toimistomarkkinat Helsingin keskusta - Ydinkeskusta (CBD) - Helsinki keskusta (ei ydinkeskusta) Inner City Ruoholahti Keilaniemi Kehä l Länsiväylän varsi Leppävaara Herttoniemi Aviapolis Airport Area Pääkaupunkiseutu Ylempi bruttovuokrataso Q 2 /m²/kk /m²/kk 11 1 /m²/kk 21,5 /m²/kk 20 /m²/kk 16 /m²/kk 1 /m²/kk 17 /m²/kk 1,5 /m²/kk n/a Tuottovaatimus Q 5,5 6,0 % 6,25 7,75 % 7,25,0 % 6,0 7,0 % 6,5,0 % 7,5,0 % 6,75,0 %,0,0 % 7,0,0 % n/a Tilakanta Vajaakäyttöaste huoneistoala Q 000 m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² Q 6, % 6,3 % 1,0 %,6 % 1, % 1, %, % 30, %,6 % 12,2 % Q2 Q %-yksikköä 0,5 % -1,0 % 0,3 % 1, % -3,3 % 1,6 % -3,2 % 5,2 % -2,7 % -0,6 % Catella

16 Tampere Hannu Vallas / Lentokuva Vallas Oy. Lentokuva Vallas Oy Catella Property Oy Tulli Business Park Åkerlundinkatu 11 A FI-330 Tampere Talouden nousuvire heijastui toimistotilojen markkinaan, ja vuokrakysyntä piristyi vuoden 20 loppupuoliskolla. Liike-, tuotanto- ja varastotilojen kysyntä on sen sijaan pysytellyt vähäisenä. Vajaakäyttöasteet pysyivät lähes ennallaan. Hämpin parkin louhintatyöt ovat jo pitkällä, ja vuoden 2012 aikana valmistuu kauan kaivattua lisäpaikoitustilaa ydinkeskustaan. Investointimarkkina heräsi henkiin Investointimarkkina piristyi aiemmista erittäin hiljaisista vuosista. Keväällä 20 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia osti Tampereen Postitalon, ja Notex Oy osti Varmanportti-toimistotalon. Syksyllä OP-Henkivakuutus osti Patamäenkatu :ään rakennettavan uuden painotalon, jonka pinta-ala tulee olemaan m². Kaupunki asetti myyntiin kaksi keskustakiinteistöä. Hämeenkadulla sijaitseva Kauppa-Häme päätettiin myydä Spondalle miljoonalla eurolla, mutta Koskitalosta ei saatu myyjää tyydyttäviä tarjouksia. Toimistomarkkina piristyi syksyllä Toimistojen vuokramarkkina vilkastui syksyllä 20. Loppuvuoden aikana vajaakäyttöaste laski noin puoli prosenttiyksikköä ja oli vuoden vaihteessa 7,2 prosenttia. ELY-keskuksen uusi toimitalo valmistuu ydinkeskustaan maaliskuussa 2011, jolloin vanhempaa toimistotilaa vapautuu useita tuhansia neliöitä. Technopolis rakentaa FinnMedin alueelle silmäkeskuksen, potilashotellin ja toimistotiloja. Lisäksi Technopoliksella on käynnissä Hermia 15 -toimistokohteen kakkosvaihe Hervannassa ja Yliopistorinteen II vaihe aiotaan käynnistää huhtikuussa. Myös Ratinan alueelle on suunnitteilla kaksi toimistotaloa. Ydinkeskustassa on tarjolla toimistotontteja vuosiksi eteenpäin, jos Sorin kansi toteutuu suunnitellusti. Kauppakeskuksia ja hotelleja tulossa lisää Keskustan pieniä liiketiloja etsitään jatkuvasti, mutta suurten liiketilojen kysyntä on pysytellyt vähäisenä. Lielahden kaupallinen asema vahvistuu entisestään, kun uusi Prisma-keskus avataan. Linja-autoaseman viereen suunnitellun Ratinan kauppakeskuksen aloituspäätöstä odotetaan vielä. Uusi Scandic-hotelli on rakenteilla rautatieaseman läheisyyteen, ja Postitalon laajennusosaan sijoittuvan Cumuluksen rakentaminen alkaa maaliskuussa. Toteutettavien uusien hotellien lähialueelle on suunniteltu myös kahta muuta hotellihanketta. Lahdesjärven alueelle hyväksyttiin 16

17 TAMPERE KEVÄT Elovainio 65 Ylöjärvi Merkittävimmät rakennushankkeet 11 Kankaantaka 3 E Myllypuro 12 E12 65 t 3 30 Tohloppi Pirkkala Huovi Lielahti Pispala E12 3 Partola Näsijärvi 12 Pyynikki Sarankulma 6 Hatanpää Sääksjärvi TAMPERE Hervanta 5 Messukylä osayleiskaava kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta 20. Alue on hyvin mielenkiintoinen tilaa vievän kaupan näkökulmasta. Ikean viereen suunnitellun Ikano-kauppakeskuksen kannalta erikoistavarakaupan sallittu määrä jäi osayleiskaavassa odotettua pienemmäksi, joten konseptia joudutaan muuttamaan tilaa vievän kaupan suuntaan. 3 E E VUOKRATASOT, /m 2 /kk Liiketilat Toimistotilat Tuotanto/Varastotilat Ydinkeskusta, /m 2 /kk Lielahti,5 22 Liiketilat 0 0 Hatanpää 1 1,5 6,5 Toimistotilat 13 Sarankulma 12 5 Liiketilat Toimistotilat 12 Kaleva Liiketilat Messukylä,5 7 Toimistotilat 12 Hervanta ,5 Liiketilat 17 Myllypuro,5 7 Toimistotilat 12 Elovainio 7 20,5 7 Saneerattu/uusi toimistotila keskustassa Kankaantaka,5 7 Huovi,5 Partola Kaleva E E Rakenteilla: 1 Kevan rakennuttama uusi toimistotalo, pääkäyttäjä ELY-Keskus 2 Prisma 3 Silmäkeskus, potilashotelli ja toimistotilaa, Technopolis Scandic hotelli ja maaliskuussa aloitetaan Cumulus hotellin rakentaminen vastapäätä junaradan toisella puolella 5 Hermia 15 -toimistotalon II vaihe, Technopolis 6 Alma Median painotalo Suunnitteilla: 7 Sorin kansi: monitoimihalli, toimistoa, asuntoja Ratinan kauppakeskus ja kaksi toimistokohdetta Ikano kauppakeskus Cargotecin osaamis- ja teknologiakeskus 11 Yliopistonrinne II vaihe, toimistotilaa, Technopolis 12 Tullin tornihotelli, SOK l hdenkatu atu Hämeenpuisto Satakunnankatu Satamakatu Hämeenpuisto Puutarhakatu Näsilinnankatu Kauppakatu Kuninkaankatu liruukinkatu Tulliruukinkatu Aleksis Kiven katu Hämeenkatu Hallituskatu Kirkkokatu Ratinan Rantatie Tampereen Valtatie Pellavatehtaankatu Hatanpään Valtatie Koskikeskus Kyttälänkatu Aleksanterinkatu Suvantokatu Tuomiokirkonkatu Hatanpään Valtatie Rautatienkatu Sorinkatu Ratap Teollisuustilojen kysyntä yhä hiljaista Vaikka yritysten näkymät kohentuivat vuoden 20 aikana, tuotanto- ja varastotilojen kysyntä on edelleen vähäistä. Kysyntä kohdistuu lähes yksinomaan pieniin tiloihin. Vajaakäyttöaste nousi loppuvuonna 3, prosenttiin, mikä on korkein lukema 2000-luvulla. Kuitenkin tyhjän tuotantoja varastotilan määrä on vielä maltillinen. Cargotec suunnittelee toimintojensa siirtoa uuteen osaamis- ja teknologiakeskukseen Ruskoon vuonna Nykyinen kiinteistö Härmälässä myytiin Skanskalle, joka aikoo rakentaa alueelle noin tuhat asuntoa kaavamuutoksen jälkeen. Kolmenkulmaan Ylöjärven puolelle on suunnitteilla MegaHub-logistiikkakeskus, jonka laajuus on m². Sorin kannesta uusi maamerkki Toimistotilojen kysyntä suuntautuu moderneihin tiloihin, mikä mahdollistaa lisää uudishankkeita. Vanhojen toimistotilojen vajaakäyttöaste nousee pysyvästi aiempaa korkeammaksi. Omistajien täytyy olla tarvittaessa valmiita mittaviinkin saneerauksiin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Rautatien päälle suunnitellun Sorin kannen asemakaava ja selvitykset ovat edenneet suotuisasti. Kannen päälle on suunnitteilla runsaasti yhdistettyjä toimisto- ja asuinrakennuksia, monitoimihalli ja hotelli. Toteutuessaan hanke olisi Tampereen ydinkeskustan uusi maamerkki. Raino Pesu

18 Turku Hannu Vallas / Lentokuva Vallas Oy. Lentokuva Vallas Oy Catella Property Oy Kauppiaskatu 11 C FI-200 Turku Turussa on pitkästä aikaa käynnistynyt uusia toimisto- ja liiketilahankkeita. Tuotanto- ja varastotilojen vuokrataso pysynee alhaisena STX:n telakan heikon tilauskannan takia. Investointimarkkinoilla näkyy virettä Investointimarkkinoilla on viriämisen merkkejä, vaikka kauppojen määrä onkin vielä vähäinen verrattuna huippuvuosiin Merkittävimpiä transaktioita oli Salmela-Yhtiöiden ja Turun kaupungin välinen vaihtokauppa vuoden 20 jälkipuoliskolla. Kaupassa vaihtui usean kohteen omistaja. Lisäksi Sponda myi syksyllä torin kulmalta toimistokiinteistön yksityiselle sijoittajalle. Alkuvuonna 2011 Turkuun syntyi uuden kiinteistösijoitusyhtiön myötä Suomen merkittävin teknologiakiinteistöjen keskittymä, kun noin neliötä Kupittaalla sijaitsevaa toimitilaa siirtyi Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n omistukseen. Asuinrakennusoikeuksien hintataso Turun ydinkeskustassa ja lähialueilla on noussut, koska kysyntä on ollut runsasta. Rakennusoikeudet ovat kiinnostaneet sekä rakennusliikkeitä ja kiinteistökehittäjiä että kiinteistösijoittajia. Uusia toimistotiloja pitkästä aikaa NCC ja Vuokrakartio aloittivat toimistotalon rakentamisen Jokikatu 2:een Tuomaansillan vieressä. Kyseessä on ensimmäinen uusi toimistohanke pitkään aikaan. Kupittaalla Helsingin valtatien varrella sijaitseva Turku High Tech Centre laajenee vuoden 2011 aikana. Lisäksi YIT:n Intelligate2-hanke Kupittaan aseman vieressä käynnistynee hyvin pian. Toimistotilojen vajaakäyttöaste on vuoden lopussa noussut lievästi 7,2 prosenttiin. Toimistotilojen vuokrien lasku on pysähtynyt, ja vuokrat ovat jopa nousseet uudiskohteissa. Liiketiloissa lähinnä saneerauksia Liiketilojen rakentaminen on ollut viime aikoina vähäistä koko seudulla. Tuoreimmat uudishankkeet ovat valmistuneet Raisioon. Merkittävimpiä käynnissä olevia hankkeita ovat Centrumin kiinteistön saneeraaminen ydinkeskustassa ja Julian elokuvateatterin muuttaminen hotellikäyttöön. Myös Kylpylähotelli Caribiaa uudistetaan vuoden 2011 aikana. Åbo Akademi saneeraa torin laidalla Hansakorttelissa sijaitsevan Kultatalon, mikä tuo lisää vuokrattavaa liiketilaa noin 1

19 TURKU KEVÄT 2011 Merkittävimmät rakennushankkeet 12 E Raisio Hauninen 0 E1 Kulloinen 2012 t E1 0 E63 E Lieto Rakenteilla: 1 Jokikatu 2 2 High Tech Centre 3 3 TYKS:in laajennus Valtion virastotalon saneeraus 5 Hotelli Julian laajennus 6 Kultatalon saneeraus E1 E Halinen 7 Centrumin talon saneeraus 15 Ruissalo Pansio E63 E E63 E Kupittaa 2 TURKU E E1 0 1 E1 0 Suunnitteilla: Kodin Terra Krossin liiketila-alue AMK-Campus 121 Ispoinen 1 1 E1 1 Hirvensalo Kaarina VUOKRATASOT, /m 2 /kk Liiketilat Toimistotilat Tuotanto/Varastotilat Ydinkeskusta, /m 2 /kk Hauninen Liiketilat Lentokenttä 5 7 Toimistotilat 1 Kupittaa/Itäharju Liiketilat Toimistotilat 1 Satama/Iso-Heikkilä 11 7 Liiketilat 7 20 Länsikeskus Toimistotilat Ursininkatu Ratapihankatu Läntinen Pitkäkatu Humalistonkatu Yliopistonkatu Puutarhakatu Aurakatu Brahenkatu Kauppakatu Yliopistonkatu Eerikinkatu Linnankatu Aninkaistenkatu m 2. Hansakortteliin saattaa tulla muitakin suurehkoja kehityshankkeita lähitulevaisuudessa. Ostoskeskus Skanssi on kasvattanut myyntiään ja vakiinnuttanut asemansa alueen toisena suurena kauppakeskuksena. Liiketilojen vajaakäyttöaste on noussut 3,5 prosenttiin. Hämeenkatu Teollisuustilojen vuokrat alhaisia Tuotanto- ja varastotilojen markkinat liittyvät kiinteästi STX:n telakan tilanteeseen. Viking Linen laivatilaus paransi telakan mahdollisuuksia pysyä elinvoimaisena ja säilyttää telakan alihankkijat teollisuustilojen vuokralaisina. Tuotanto- ja varastotilojen vuokrat ovat kuitenkin telakan haasteiden takia alhaisella tasolla. Tällä on myös vaikutusta alueen toimitilamarkkinoihin yleisesti. Tuotanto- ja varastotilojen vajaakäyttöaste on pysynyt suunnilleen ennallaan koko vuoden 20. Ennuste Liiketilarakentamisen odotetaan jatkuvan melko vähäisenä. Toimistotilan lievä ylitarjonta jatkuu tulevaisuudessakin. Käynnissä on useita uusia toimistohankkeita, ja tulevien vuosien nettokäyttöönotto tulee ilmeisesti olemaan vähäistä. Valmistuvat uudisrakennukset vapauttavat toimistotilaa vanhemmasta toimistokannasta. Tuotanto- ja varastotilojen vuokratasot ovat pysyneet alhaisina, eikä niiden odoteta nousevan. Tuotanto- ja varastotilojen määrän odotetaan pysyvän suunnilleen samana, sillä uusia tuotannollisia investointeja ei ole käynnissä. Sami Matara

20 Oulu Hannu Vallas / Lentokuva Vallas Oy. Lentokuva Vallas Oy Catella Property Oy Kirkkokatu 6 FI-00 Oulu Oulun ydinkeskustan kehityshankkeet ovat edenneet hitaasti. Pysäköintiratkaisun suunnittelussa on palattu takaisin kertaalleen hylättyyn keskitettyyn malliin eli kallioparkkiin. Keskustan kortteleiden kehittämistoimet odottavat pysäköintiluolan lopullista rakentamispäätöstä. Investointimarkkina on vilkastunut Kaupankäynti vilkastui Oulussa vuoden 20 loppua kohti. Sama suuntaus on jatkunut, sillä vuodenvaihteen tuntumassa myytiin muutama keskustakohde. Pankit ovat olleet valmiita rahoittamaan hyviä sijoituskohteita, mutta sopivien myyntikohteiden puute hidastaa kaupankäyntiä. Vuoden lopulla tehtyä isohkoa kauppaa lukuun ottamatta tehdyt kaupat ovat olleet pienehköjä, alle viiden miljoonan euron kauppoja. Uudisrakentaminen toimitilapuolella on edelleen hyvin vähäistä, mutta asuntorakentaminen on virinnyt selvästi parin vuoden takaisesta taantumasta. Keskustan toimistotilat kiinnostavat Pari vuotta jatkunut toimistotilojen tarjonnan kasvu näyttää tasaantuneen. Vuoden 200 alussa tarjontaa oli vajaat m 2, ja vuoden 20 kesällä noin m 2. Viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana muutosta ei ole tapahtunut. Toimistotilojen vajaakäyttöaste on,3 prosenttia, mikä merkitsee lievää ylitarjontaa. Viime aikoina on esiintynyt myös suurehkojen toimistotilojen vuokrauskysyntää. Toimistotilojen vuokraajat ovat siirtyneet reuna-alueilta keskustaan, joten tällä hetkellä ydinkeskustassa on vain muutama huoneisto tarjolla. Liiketilaa taas niukasti tarjolla Runsas vuosi sitten Oulussa oli enemmän tyhjää liiketilaa kuin vuosikymmeneen. Liiketilaa oli vapaana noin m 2 vuoden 200 lopussa. Tämän poikkeuksellisen tilanteen ansiosta esimerkiksi Clas Ohlson -ketju pystyi perustamaan myymälän Ouluun lähes vuoden tunnustelun jälkeen. Tällä hetkellä tarjontaa on noin 600 m 2, ja vajaakäyttöaste on noin 1,7 prosenttia, mikä merkitsee paluuta tuttuun tarjonnan niukkuuteen. Vuosina vajaakäyttöaste oli jatkuvasti 0,5 1,0 prosenttia. 20

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2. Lahti KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2. Lahti KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2 KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2 LISÄTIEDOT, MYYNTI- JA VUOKRAUSNEUVOTTELUT: Erkki Pursiainen,

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Creating success for retailing

Creating success for retailing Creating success for retailing Citycon on monipuolinen kauppakeskusosaaja CITYCON on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja kehittäjä. Menestyvät ja kilpailukykyiset kauppakeskuksemme tarjoavat vuokralaisille

Lisätiedot

NEWSECIN MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015

NEWSECIN MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015 NEWSECIN MARKKINAKATSAUS SYKSY 2015 TULEVAISUUSSEMINAARI 11.09.2015, KANSALLISSALI, HELSINKI JUHANI REEN, TOIMITUSJOHTAJA NEWSEC ADVICE OY ISO KUVA Sijoituspääomaa lisää kiinteistöallokaatioon, joka on

Lisätiedot

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Media-aamiainen 2.11.2016 Turku hakee kasvua ja uudistumista strategialla Turun kaupunkistrategian 2029 mukaan Turku hakee kestävällä

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Panorama Tower Espoo - Leppävaara

Panorama Tower Espoo - Leppävaara Panorama Tower Espoo - Leppävaara Loistavia liiketiloja Espoossa Panorama Towerin näyttävät sekä korkeatasoiset toimisto- ja liiketilat palvelevat yrityksesi liiketoimintaa alle 20 minuutin päässä Helsingistä

Lisätiedot

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Asukastiedotustilaisuus 8.10.2013 Risto Seppo Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI

4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI 4ECHNOPOLIS /YJ N 9LEISÚANTI -!2++)./).4)%3)4% 4ËSSË MARKKINOINTIESITTEESSË ESITETYT TIEDOT PERUSTUVAT LISTALLEOTTOESITTEESEEN JOHON SIJOITUSTA HARKITSEVIA KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN ENNEN SIJOITUSPËËTÚKSEN

Lisätiedot

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Asukastiedotustilaisuus 18.6.2013 Risto Seppo Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

ANTINKATU 1 TOIMISTO, JOKA FUNKKAA

ANTINKATU 1 TOIMISTO, JOKA FUNKKAA ANTINKATU 1 TOIMISTO, JOKA FUNKKAA PAINOTALOSTA TOIMITILOIKSI // antinkatu1.fi PARHAALLA PAIKALLA TOIMIVAA TOIMISTOTILAA Funkkiskiinteistö A1 valmistui vuonna 1952 valtion kirjapainon käyttöön. Kiinteistö

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun. suurhankkeet. Timo Nieminen Varatoimitusjohtaja, kotimaan hankekehitys. 3.12.2013 Pääomamarkkinapäivä

Pääkaupunkiseudun. suurhankkeet. Timo Nieminen Varatoimitusjohtaja, kotimaan hankekehitys. 3.12.2013 Pääomamarkkinapäivä Pääkaupunkiseudun suurhankkeet Timo Nieminen Varatoimitusjohtaja, kotimaan hankekehitys 3.12.2013 Pääomamarkkinapäivä Aiheet Megatrendit hankkeiden ajureina Pääkaupunkiseudun hankkeet Raideliikenteen varsi

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Etusivu Sijainti Toimitilat Ota Yhteyttä VALIMO 1

Etusivu Sijainti Toimitilat Ota Yhteyttä VALIMO 1 Pitäjänmäen paraatipaikalla sijaitseva Valimotie 1 tarjoaa muuntojoustavaa ja tehokasta toimistotilaa. Tilat kunnostetaan käyttäjien toiveiden mukaan viihtyisiksi ja tehokkaiksi. Seitsemänkerroksisen rakennuksen

Lisätiedot

RAKLI KTI Toimitilabarometri

RAKLI KTI Toimitilabarometri RAKLI KTI Toimitilabarometri Syksy 2012 KTI Kiinteistötieto Oy Bruttovuokratasot KTI Kiinteistötieto Oy kevät 1995 syksy 1995 kevät 1996 kevät 1997 syksy 1997 kevät 1998 syksy1998 kevät 1999 syksy 1999

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

TOIMITILOISTA ASUMISEEN - KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSISTA HELSINGISSÄ

TOIMITILOISTA ASUMISEEN - KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSISTA HELSINGISSÄ Toimistopäällikkö Tuomas Eskola Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 7.2.2017 KANTAKAUPUNGIN ALUE: Nykyinen toimistotilakanta 3,17 M k-m 2 Vajaakäyttöaste keskimäärin 8,3% Muutosten myötä toimistotilat

Lisätiedot

KODIN KESKUS, JOENSUU m²

KODIN KESKUS, JOENSUU m² KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI LIIKERAKENNUS VUOKRATAAN TOIMITILAA Joensuun Raatekankaalle keskeiselle kaupan alueelle Lieksaan ja Nurmekseen sekä Kontiolahdelle/Kajaaniin

Lisätiedot

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group Projektityökurssi 2 Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group No mitä tähän ny sit kantsis laittaa Teepä vähän markkinaanalyysiä! Markkina-analyysi - Kun etsitään kohteelle käyttötarkoitusta Kohteen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1 Antinkatu 1, 00100 Helsinki MIELENKIINTOINEN FUNKKISKIINTEISTÖ Rakennushistorialtaan mielenkiintoinen funkkiskiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Kampissa ja tarjoaa

Lisätiedot

SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus

SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus Suurhankeinfo 1/2016 Timo Jääskeläinen 28.1.2016 SRV lyhyesti Tarjoaa kokonaisvaltaisia rakennetun ympäristön ratkaisuja Toimii SRV Mallilla - Innovatiivinen hankekehitys

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta Eteläesplanadi 8 Helsinki ydinkeskusta Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia toimistotiloja 50 300 henkilön organisaatiolle.

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.09.2008 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS MARKKINATILANNE Sponda Oyj arvioi itse sijoituskiinteistöjensä

Lisätiedot

Creating success for retailing FI

Creating success for retailing FI Creating success for retailing FI Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppakeskustemme kehittämistä Cityconin kauppakeskukset on suunniteltu vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tehokas yhteistyö vuokralaistemme

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat energianero Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat TOIMITILOJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA Tikkurila lyhyesti Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus, jossa palvelut ovat lähellä. Keskustassa

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Makuuni Ala-Tikkurila 021. Aamuruskontie 2 00750 HELSINKI Puh. 0444700820. Maksuvälineet: Lajit: Lipunvälitys/Lippupalvelu. Makuuni Pasila 063

Makuuni Ala-Tikkurila 021. Aamuruskontie 2 00750 HELSINKI Puh. 0444700820. Maksuvälineet: Lajit: Lipunvälitys/Lippupalvelu. Makuuni Pasila 063 ESPOO HAMINA Stockmann Tapiola Länsituulentie 5 02100 ESPOO Puh. 091212232, S-Market Hamina, asiakaspalvelupiste Isoympyräkatu 15 49400 HAMINA Puh. 0107635403 Makuuni Ala-Tikkurila 021 Aamuruskontie 2

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2014: Toiveena tehokkaampaa tilankäyttöä ja pienempiä kustannuksia

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2014: Toiveena tehokkaampaa tilankäyttöä ja pienempiä kustannuksia Tiedote 22.5.2014 Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2014: Toiveena tehokkaampaa tilankäyttöä ja pienempiä kustannuksia Toimistotiloihin vaaditaan nyt entistä tehokkaampia tilaratkaisuja, kertoo KTI

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3 vuosimuutos, % Suomessa

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Lahdessa ja suurimmissa kaupungeissa 2010

Väestön pääasiallinen toiminta Lahdessa ja suurimmissa kaupungeissa 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 26.0.2012 Väestön pääasiallinen toiminta Lahdessa ja suurimmissa kaupungeissa 2010 LAHDEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA 2010 Viimeisten 20 vuoden aikana Lahden

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Atte Dahlman Tomi Hurme

Atte Dahlman Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppa keskustemme kehittämistä

Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppa keskustemme kehittämistä Suomi Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppa keskustemme kehittämistä Cityconin kauppakeskukset on suunniteltu vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tehokas yhteistyö vuokralaistemme kanssa on tärkeä

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Toimisto 1. kerros. Liiketila katutaso. Liiketila katutaso. Liiketila 1. kerros. Toimisto 5. kerros. Toimisto 3. kerros. Toimisto 3.

Toimisto 1. kerros. Liiketila katutaso. Liiketila katutaso. Liiketila 1. kerros. Toimisto 5. kerros. Toimisto 3. kerros. Toimisto 3. Fredrikinkatu 57 Kamppi 00100 HELSINKI http://tiloja.fi/toimitilat/37073 302 m² Simonkatu 9 Kamppi 00100 HELSINKI http://tiloja.fi/toimitilat/32147 92 m² Vapautumassa Simonkatu 9 Kamppi 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ratikka kasvun hallintaan

Ratikka kasvun hallintaan Ratikka kasvun hallintaan Elinkeinoelämän ratikkatilaisuus 23.2.2016 Kari Kankaala Tampereen kaupunkiseudulla v. 2040 lähes puoli miljoonaa asukasta - 115000 uutta asukasta ja uutta 90000 asuntoa (Tre

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE 2016 2040 Hyväksytty Hämeen liiton maakuntahallituksessa 15.2.2016 käytettäväksi maakuntakaavan 2040 mitoituksen lähtökohtana. Päivitetty 2015 väestötietojen osalta 27.4.2016

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Creating success for retailing

Creating success for retailing Creating success for retailing Kuluttajien tarpeet ohjaavat kauppakeskustemme kehittämistä Cityconin kauppakeskukset on suunniteltu vastaamaan kuluttajien erilaisiin tarpeisiin. Tehokas yhteistyö vuokralaistemme

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

TECHNOPOLIS- KONSERNI 1-9/2012

TECHNOPOLIS- KONSERNI 1-9/2012 TECHNOPOLIS- KONSERNI 1-9/2012 Technopolis-konserni Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin.

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen

Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehittäminen Kaupunginvaltuuston iltakoulu 15.2.2016 Taru Hurme, suunnittelujohtaja / Mikko Nurminen, kiinteistöjohtaja 1 Kaupunkisuunnittelu: seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari 20.10.2016 Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy Suomen Kauppakeskusyhdistys ry PÄÄKAUPUNKISEUTU

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot