1..1 Sivistyslautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1..1 Sivistyslautakunta"

Transkriptio

1 .. Sivistyslautakunta... Sivistyslautakunnan hallinto 3 Hallinto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Henkilöstö: TP TA3 TP3 Hallintopalvelut,9,9,9 Tavoitteet: * Sivistystoimessa edistetään suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. * Henkilöstöresurssin käyttöä yli toimialarajojen lisätään ja työkiertoa edistetään mm. työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työssä jaksamista edistäviä toimia jatketaan (yksilö- ja ryhmätyönohjaus, kuntoutus jne.). * Henkilökuntaa motivoidaan oman ammattitaidon ylläpitämiseen (mm. lisä- ja täydennyskoulutukset.) * Hyvää johtamista tukevaa koulutusta jatketaan ja kannusteita osaavalle henkilöstölle kehitetään. * Sivistystoimen asiantuntemuksen, osaamisen ja palveluiden tasot määritellään yksikkökohtaisissa laatukäsikirjoissa, jotka otetaan käyttöön vuonna 4. Laatuarvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta kehitetään toimintaa ohjaavia palveluprosesseja ja huomioidaan strategioissa/toimenpideohjelmissa. * Sivistystoimen hallinnassa olevat tilat pidetään teknisesti hyvässä kunnossa tekemällä tarvittavia korjauksia. Työpisteiden tulee olla terveellisiä ja turvallisia työskennellä. Tavoitteiden : * Lasten, nuorten, asiakkaiden (kuntalaiset) ja henkilöstön hyvinvointia edistävää toimintaa on toteutettu koko sivistystoimessa. * Koulutuksia johtamistaitojen, tieto- ja viestintäteknologian käytön sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja edistämiseen on järjestetty useita vuonna 4. Tietoviestintäteknologian käyttöön otossa ja sen monipuolistamisessa on ollut paljon vertaismentorointia. * Laatutyö on ollut vähäistä vuoden 4 aikana. Laadukasta opetusta ja kasvatusta on annettu opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. * Tilojen kuntoa on seurattu säännöllisesti ja ilmoituksen puutteista tehty välittömästi tekniselle osastolle, jonka kanssa yhteistyössä on

2 * Sivistystoimessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia oppilasmäärien vähentymisen vuoksi. * Ranuan kasvatuksen ja opetuksen hyvinvoinnin käsikirjan mukaisia toimintaohjeita ja malleja sekä käsikirjan mukaisia aikatauluja noudatetaan kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Lasten ja nuorten nivelvaiheyhteistyön kehittämistä jatketaan. * Sivistystoimen yksiköt toteuttavat nuorisotakuulain edellyttämiä tehtäviä. * Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntöä uudistetaan; muutoksiin varaudutaan. Oppilas- ja opiskelijahuolto järjestetään eri viranomaisten välisenä yhteistyönä niin, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Lakiesitys koskee esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Oppilas- ja opiskelijahuollosta säädetään uusi laki ja koulutusta koskeviin lakeihin tehdään tarvittavat muutokset. Uuteen lakiin on tarkoitus koota lainsäädännössä nyt hajallaan olevat säännökset, parantaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuutta, siirtää toiminnan painopiste ennaltaehkäisevään ja koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta. * Projektit/hankkeet: Osallistutaan hankkeisiin ja haetaan hankerahoituksia toiminnan kehittämiseen omana työnä ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hanketoiminnan kautta kehitetään yksiköiden toimintaa ja rahoitetaan mm. henkilöstön koulutuksia. Hankkeissa ja projektitoiminnassa noudatetaan vuoden 4 alussa vahvistettavia ohjeita. Hankkeita käynnistetään, mikäli henkilöstö saadaan sitoutettua toimintaan. * Koulukuraattori-sosiaalityöntekijän työpanos jakautuu siten, että sivistystoimen osuus on 8 % ja perusturvan osuus %. huolehdittu tilojen turvallisuudesta. Kouluturvallisuuteen on kiinnitetty vahvasti huomiota. * Muutoksiin on varauduttu talousarvion mukaisin toimenpitein. * Kasvatuksen ja opetuksen hyvinvoinnin käsikirjan mukaisten toimintaohjeiden ja mallien toteuttamista on seurattu ja käsikirjaa on päivitetty (ja päivitetään edelleen). Yhteisten toimintamallien käyttöönottoa on tehostettu mm. koulutusten avulla. * Nuorisotakuun toteutumista on edistetty koko sivistystoimessa ennaltaehkäisevällä työnotteella. * Yhteisöllisen oppilashyvinvointityöryhmän kokoava kokous pidetty. Moniamatillinen Siltia työryhä vastaa lakisääteisestä laaja-alaisesta lapsi-, oppilas- ja opiskelijahyvinvoinnista. Esiopetuksen ja koulujen nimeämät lakisääteiset työryhmät käynnistivät toimintansa lukuvuoden 4-5 alussa. * Tablettitietokonehankerahoituksella ostetut tvt-laitteet ovat aktiivisessa käytössä. Koulutuksellisen tasa-arvohankkeen I rahoitus on käytetty syksyllä 3 ja vuonna 4 hankkeen tavoitteiden mukaisesti. * Koulukuraattorin työpanoksesta on muodostunut olennainen osa koulun arkea ja moniammatillista yhteistyötä. Ennaltaehkäisevä työnote yhdessä sivistystoimen ja perusturvatoimen henkilöstön kanssa on tehostanut toimintaa... Varhaiskasvatus 37 Varhaiskasvatus Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset

3 Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden Mittari Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Päiväkoti /hpv Perhepv.hoito /hpv Ryhmäperhepv.hoito /hpv Esiopetus /opetustunit Esiopetus /oppilas 58, 56,88 6,8 8, ,3 5,68 68,3 4,5 7 5,4 56,99 57,78 9, Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti Asiakastyytyväisyys Paikan odotusaika pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan % Päiväkodin käyttöaste % Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena TAKTM (asteikko (tyydyttävä-hyvä) < < hyvä < hyvä Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Varhaiskasvatus: -6 vuotiaiden lkm Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm Esiopetuksessa olevien lkm Henkilöstö: Varhaiskasvatus Päiväkoti Perhepäivähoito Palkkatuella Esiopetus Tavoitteet: * Päivähoitoa järjestetään päivähoitolain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville ja tilapäishoitoa järjestetään vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. * Päivähoidossa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita myydään naapurikunnille, mikäli päivähoidossa on vapaita paikkoja. * Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille annetaan yksilöllistä päivähoitoa, esiopetusta ja tukitoimenpiteitä. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita Tavoitteiden : * Päivähoitoa on kyetty tarjoamaan tarvetta vastaavasti lähes poikkeuksetta lakisääteisten järjestelyaikojen puitteissa. Tilapäishoitoa on ollut kaikissa yksiköissä vaihtelevasti. * Päivähoitoa on ostettu yhdelle lapselle naapurikunnasta. Päivähoitoa on myyty 3 lapselle. * Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tukea ja ohjausta on annettu yleisen, tehostetun ja erityisen tuen asteilla koko varhaiskasvatuksessa.

4 hyödynnetään koko varhaiskasvatuksessa. * Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään tilapäiseen tarpeeseen käytettävissä olevin resurssein. * Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan resurssien mukaisesti. * Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin ja tilapäishenkilöstön palkkaamismahdollisuudella. * Esiopetus järjestetään joko erillisenä ryhmäopetuksena tai yhdysluokkaopetuksessa. * Talousarviovuonna 4 suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely. * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti ja mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa. * Kiertävän erityislastentarhanopettajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi..4. * Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden vastaavien nimikkeet muutetaan vastaavaksi hoitajaksi. * Toiminta on siirtynyt perusturvatoimen alaisuuteen keväällä 4. * Avointa toimintaa on järjestetty Impiössä (syksy 4), Kuhassa ja Kirkonkylällä. * Tilapäistä henkilöstöä on palkattu tarpeen mukaan. * Esiopetusta on ollut Impiössä sekä yhdysluokka, että erillisopetuksena. Kuhassa on ollut oma esiopetusluokka. Kirkonkylällä oli keväällä 3 erillistä ryhmää (Koivutie, Timontie, päiväkoti) ja syksyllä kaksi (Timontie, päiväkoti). * Asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin keväällä 4. Kokonaisarvosanaksi tuli HYVÄ. * Vapautuneita perhepäivähoitajien toimia ei ole täytetty vakinaisesti. Lastentarhanopettajan vapaana olevaa tointa ei ole täytetty vakinaisesti. * Nimike on muutettu..4 alkaen. * Nimikkeet on muutettu..4 alkaen....3

5 Perusopetus 35 Perusopetus Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden Mittari TP3 TA4 TP3 Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, % Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, % (3/75) 39 >4 99 >3 Oppilaita etälukioon - Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus 98 >98 >98 Opetus järjestetään taloudellisesti perusopetuksen kustannukset Euroa/oppilas Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen TP3.9.3 TA4.9.4 TP Oppilaita yhteensä Esioppilaat -6 vuosiluokat 7-9 vuosiluokat

6 Oppilaskohtaiset kustannukset Oppilaita keskimäärin TP 3 /oppilas Oppilaita keskimäärin TP 4 /oppilas Impiö ,5 87 Kirkonkylä 37, Kuha ,5 65 Yläaste 4 7 7,5 64 Yhteensä ,5 493 Henkilöstö: Hallintopalvelut rehtori Opetuspalvelut luokanopettaja 3 lehtorit erityisopettaja erit.luokanop. 3 3 tuntiopettaja Avustajapalvelut vakinaiset 8½ 8½ 8½ määräaikaiset 3,5 Koulukuraattori,4,7,8 Tavoitteet: * Lisätään toimia oppilaiden osallisuuden, kouluviihtyvyyden ja kouluturvallisuuden edistämiseksi (oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta sekä KiVa kouluohjelma ja Liikkuva Koulu). * Koulujen kerhotoiminnan järjestäminen turvataan oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. * Koulujen toimitilat pidetään toimivina ja turvallisina. * Lisätään sähköisen opetusmateriaalin käyttöä. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Kirkonkylän koulun peruskorjauksen toteuttamiseen yhdessä eri toimijatahojen kanssa. Opetuksen väistötilajärjestelyissä huomioidaan terveys ja turvallisuus. * Opetusjärjestelyitä (henkilöstön osaaminen, oppituntijärjestelyt, varusteet ja tilat) kehitetään niin, että oppilaiden liikkuminen lisääntyy (Liikkuva Koulu), oppilaiden osallisuus (oppilaskunnat, tukioppilaat yms.) vahvistuu ja opettajien yhteissuunnitteluajan käytön tehostaminen sekä koti-kouluyhteistyön tekeminen lisääntyy. * Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistavat vuoden 4 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä.8.6 alkavan Tavoitteiden : * Oppilaiden osallisuutta on lisätty mm. oppilaskunnan hallitusten toimintaa tehostamalla. Tukioppilaat ja oppilaskunta ovat aktiivisesti järjestäneet tapahtumia. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa on jatkettu tiiviisti (mm. 4H, seurakunta). KiVa koulu ja liikkuva koulu ovat kiinteä osa koulun arkea. Välkkäri-välkät säännöllisiä (Impiö, Kuha). Koulupäivän rakennetta muutettiin Kuhan koululla; yksi pidempi liikunnallinen välitunti. * Kerhotoimintaa on järjestetty valtionosuuden ja omarahoituksen turvin (n. kerhoa /lv, osallistujia on ollut vajaa oppilasta/viikko). * Sähköisiä oppimateriaaleja on käytetty siinä määrin kuin nettiyhteydet ovat mahdollistaneet (ongelmia on Impiön ja Kuhan kouluilla). ipadit ovat olleet oppitunneilla käytössä päivittäin. * Kirkonkylän koulun henkilökunta osallistui uuden koulun suunnitteluun. Remontin aikaiset opetusjärjestelyt on pystytty saamaan poikkeuksellisissakin opetusolosuhteissa toimiviksi. Oppilaiden liikkumista on ollut tavallista enemmän luokka siirtymien ansiosta. Liikuntatunnit on pidetty usein raittiissa ulkoilmassa. Välituntiliikkumista on kehitetty ja järjestetty innostavia tempauksia. Yläasteen putkiremontti tehtiin kesällä 4. * Luokissa on lisätty toiminnallisia tehtäviä ja työmuotoja sekä osallisuutta liikunnallisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Jumppapalloja on käytetty istuimina istumisen haittojen vähentämiseksi.

7 lukuvuoden alusta lukien. Uusien opetussuunnitelmien tekeminen aloitetaan vuonna 4. * Opetuksen kehittämisessä hyödynnetään hankerahoituksilla ja projektien kautta (mm. Osaava), omalla toiminnalla (samanaikais/rinnakkaisopetus, osaamisen lisääminen, opettajien yt ajan käyttöä tehostamalla) sekä laaja-alaisella yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. * Samanaikaisopetusta on lisätty luokanopettajien välillä ja erityisopettajan kanssa (Kuha). * Opetussuunnitelmauudistustyö on aloitettu. Opetussuunnitelmauudistus otetaan porrastetusti käyttöön.8.6 alkaen niin että viimeisenä 9. luokka siirtyy uuteen opetussuunnitelmaan Lukio ja ammatillinen koulutus 3 Lukio- ja ammatillinen Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama koulutus talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut - Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden Laadukas opetus Mittari Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo 8 keskitasoa <,8 keskitasoa <3,7 keskitasoa Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus, % 94 Opetus järjestetään taloudellisesti lukion kustannukset Euroa/oppilas Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen TP3.9.3 TA4.9.4 TP4 3..4

8 Opiskelijat Lukio Etälukio Kaksois/kolmoistutkinto Askel Ammattistartti/Askel I Askel Ammattistartti/Askel II Henkilöstö: Opetuspalvelut rehtori lehtorit koulukuraattori,,, Tavoitteet: * Lukio jatkaa monipuolista opetustarjontaa omalla paikkakunnalla normaalina päivälukiona. Lukiolla on valmius järjestää lukio-opinnot ammatillisen kaksois/kolmoistutkinnon opiskelijoille sekä ohjata aikuisten etälukio-opintoja. * Valinnaiskursseja pyritään tarjoamaan aiempaa enemmän opiskelijamäärän kasvaessa. Samalla selvitetään etäopetusmahdollisuuksia. * Lukio alkaa valmistautua ylioppilaskirjoitusten uudistamiseen, joka toteutuu vaiheittain vuosina 6-9. Opiskelijoiden käyttöön hankitaan henkilökohtaiset tietokoneet vuosina 4-6 ja sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten kalustetaan ja kaapeloidaan tarvittavat tilat. * Oppitunneilla siirrytään käyttämään enemmän sähköistä oppimateriaalia. * Lisätään toimia opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. * Opettajien yhteissuunnitteluajan käyttöä tehostetaan. * Opiskelijoille lainattavien oppikirjojen hankintaa jatketaan. Tavoitteiden : * Lukiossa järjestettiin valtakunnallisia syventäviä ja koulukohtaisia opintoja kaikissa niissä kursseissa, joissa on ollut paikallissopimuksessa määritelty vähimmäisopiskelijamäärä. Lukiossa ei ole ollut yhtään kaksois/kolmoistutkinnon suorittajaa. Kevään 5 kirjoituksiin ilmoittautui yksi aikuinen. * Opiskelijamäärä on pysynyt vuoden 3 tasolla. Valinnaiskursseja on toteutettu yhtä paljon kuin v. 3. Opiskelijoille on tarjottu etäopintoja, mutta osallistujia ei ole ollut. * Koululle on hankittu 3 kannettavaa tietokonetta opetusta ja tulevia ylioppilaskirjoituksia varten. * Moodle oppimisympäristöä ja ipadeja on käytetty. Opiskelijat ovat käyttäneet koulun avointa langatonta verkkoa opiskelussa ja vapaa-ajalla. Moodle oppimisympäristön lisäksi koululle ei ole hankittu sähköisiä oppikirjoja kalliin hinnan ja heikon tason vuoksi. * Opiskeluhyvinvointityöryhmän työhön osallistui kaksi oppilaskunnan edustajaa. Oppilaskunta hankki biljardipöydän aulaan. * Yhteissuunnitteluajoista on sovittu syksyn suunnittelussa. * Lainattavia oppikirjasarjoja on päivitetty....5 Kansalaisopisto 35 Kansalaisopisto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut

9 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden Vaikuttavuus Mittari Opetustuntien määrä Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä. (47/96 v. ) % -ennuste 3 (47/9) % -toteuma 3 (455/95) % Oppilasryhmien määrä -josta sivukylillä Opiskelijoiden määrä -naisia -miehiä Opetus alle 6-vuotiaille Opetustuntien määrä Opiskelijoita kaikkiaan -tyttöjä -poikia Taloudellisuus Pidetyt valtionapuun oikeuttavat tunnit (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja) -maksupalvelukoulutukset h/osall. Avoimen korkeakouluopetuksen opetustunnit Etäopetuksen opetustuntien määrät, josta maksupalvelukoulutusta h/os / 36/ /3 46/33 7 Taiteen perusopetuksen opetustuntien määrä Japanitalo Kansalaisopiston opetustunnit yht. Opetustunnin hinta -v. 3 (9899/4696) -ta 4 (38978/5) brutto/netto -tp 4 (94499/46) / Musiikkiopisto (4 ) Japanitalossa kävijät/vuosi ka 7 Toteuma Toiminnan kysyntä/laajuustietojen toteutuma Kansalaisopiston opiskelijoita 7-7 vuotiaista kuntalaisista oppivelvollisuusikäiset työikäiset työttömät eläkeläiset (yli 65 v.) 9 % 8 % % 7 % 3 % 35 % 5 % 4 % 8 % % 8 %

10 muut (kotiäiti/-isä, alle kouluikäinen, varusmies yms.) Japanitalo näyttelyt kävijät/josta ulkomaalaisia kävijöitä tapahtumat koulutukset oppilasryhmät 4 % 3 % 8 % 3/ /45 /7 /6 Toiminnan rahoitus TP TP 3 TP 4 Tulot Valtionosuus Osallistumismaksut Hankerahoitus Muu rahoitus Kuntarahoitus Menot Henkilöstökulut Matkat Vuokrat Muut kulut Henkilöstö: Hallintopalvelut rehtori,,, Opetuspalvelut musiikinopett. yht.mus.opett. /3 /3 /3 pt.tuntiopett. st. tuntiopett Japanitalon kesätyönt.3 kk Tavoitteet: * Monipuolinen musiikin ja muiden taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu. Taiteen perusopetuksen laajentamismahdollisuuksia viulunsoitosta kuvataiteeseen selvitetään. * Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien opintojen järjestäminen korostuu opetustarjonnassa. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin. * Kansalaisopisto järjestää monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetuksena. * Jatketaan yhteistyötä muiden kansalaisopistojen kanssa ja lisätään hanke/projektitoimintaa. Osaava hanke (opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen) jatkuu vuonna 4 Troikka osaa hankkeella yhteistyössä 8 eri toimijan kanssa. Tavoitteiden : * Ranuan kuntalaisista (494/3..) % osallistui kansalaisopiston kursseille (9 asiakasta). Kurssilaisista vain alle 6 v:n kursseille osallistuvia oli 3 % (osuus pieneni 8 % vuodesta 3). Koulujen kerhotoiminta (maksuton) on vaikuttanut tähän määrään. Taiteen perusopetuksen laajentaminen musiikista (viulunsoitto) ei laajentunut vuonna 4. * Terveyttä ja hyvinvointia edistäville kursseille osallistumisia oli 964. Asiakkaista (netto-opiskelijat) -5 v. oli 99, 6- v. 57, -35 v. 77, 36-5 v. 3, 5-65 v. 4, 66-9 v. 86. Opiskelijoista yksi oli yli 9 vuotta ja 64 opiskelijan ikää ei ole tiedossa. Suunnitelluista koulutuksista (4) toteutui 76 % (83). * Etäopetusta järjestettiin mm. Lapin yliopiston ja Luovin koulutusten kautta 46 h (33 osallistujaa). * Ikäihmisten määrän tasainen lisääntyminen huomioidaan opetuksen suunnittelussa;

11 hyvinvoinnin edistäminen koulutusten avulla. * Troikka osaa hanke päättyi Kansalaisopistojen yhteistyö oli aktiivista v 4. Japanitalo * Japanitalon kunnostuksia toteutetaan suunnitelman mukaan. * Japanitalon toimintaa kehitetään tuottamalla ohjelmapaketteja ja tehostamalla markkinointia. * Mochizuki kokoelma viedään kirjaston aineistorekisteriin. * Yhteistyötä Iwasaki Ystävät ry:n kanssa lisätään. * Kiinnostus japanilaiseen kulttuuriin on lisääntynyt kansallisella tasolla, mikä näkyy sosiaalisessa mediassa ja sähköisinä yhteydenottoina. Japanitalon vierailijamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. * Japanitalon tulevaisuuden toimintaa alettiin selvittää vuoden 4 lopulla...6 Kirjasto 35 Kirjasto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot - Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -5 5 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen Mittari Hankinnat (asukasluku/) Lainaus/kokoelmat 7,73 >6 > 76,59 Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut Kokonaislainaus/asukasluku Kirjastokäynnit/asukas 7, 9,94 >3 > 5,5 9,78 Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön Käyttäjäkoulutukset ja kirjavinkkaukset Internet koneita asiakkaille 59/97 7 >4/4 7 89/79 8

12 Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti Lainan hinta (toimintakulut/lainat) Käynnin hinta (toimintakulut/kirjastokäynnit) 3,36 6,76 3,5 8 3,6 6,6 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Lainojen määrä 59 > Fyysiset kirjastokäynnit verkkokäynnit >4 > Henkilöstö: -kirjastotoimenjohtaja -kirjastonhoitaja -kirjastovirkailija -kirjastoautonkuljettaja- virkailija -kirjastoapulainen/ kirjastoautonkuljettaja Tavoitteet: * Kirjasto turvaa kuntalaisille tasapuoliset mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa. * Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kanssa. * Kirjasto varautuu Lapin kirjastojen yhteisjärjestelmän muutoksiin, osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa. * Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. * Kirjastopalveluja kehitetään erityisesti sähköisten aineistojen osalta ja sosiaalisen median keinoin. * Yhteistyötä muiden hallintokuntien ja muiden yhteistyötahojen välillä kehitetään huomioiden kirjastoauton mahdollisuudet. * Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle. * Kirjasto järjestää lapsille ja nuorille tiedonhallintotaitojen opastusta ja kirjavinkkauksia. * Lukuesteisten sekä seniorikuntalaisten palvelua kehitetään. * Japanitalon kirjastoaineistot luetteloidaan ja liitetään osaksi kirjaston aineistotietokantaa. * Kirjaston nuortenosaston kalustus uusitaan. * Varaudutaan yhteispalvelupisteen perustamiseen kirjaston tiloihin. * Kotiseutuarkisto siirtyy kirjaston vastuulle. * Toisen kirjastovirkailijan toimi lakkautetaan. Tavoitteiden : * Kirjastoaineistoa hankittiin kuten ennenkin. Asiakaskäyttöön hankittiin ipad tabletti. Kirjaston verkkokäynnit lisääntyivät; fyysiset käynnit ja lainaukset vähentyivät. * Yhteistyö Karpalo-kirjastojen kanssa toteutui hyvin. Käyttöön otettu seutulainaus vähensi kaukolainausta. * Kirjastojärjestelmähanke on edennyt aikataulussa. Ranuan kirjasto osallistui viiden maakuntakirjastoalueen vapaan koodin kirjastojärjestelmähankkeeseen. * Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. * Kirjasto on aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa ja verkkopalvelujen toteuttamisessa. Asiakkaille tarjotaan sähköisiä aineistoja. * Kirjastoauto aloitti yhteistyön Napapiirin Residuumin ja Pohjolan Osuuspankin kanssa. * Kirjastoautopalveluja myytiin Simon kunnalle. * Järjestettiin kirjavinkkauksia ja tiedonhallintataitojen opastusta. * Kirjasto välitti Celia-kirjaston aineistoja lukemisesteisille. * Japanitalon aineistot on pääosin luetteloitu kirjaston tietokantaan ja liitetty osaksi kirjaston kokoelmia. * Nuortenosastolle hankittiin uudet sohvat, sohvapöytä ja tuolit. * Kotiseutuarkiston kansiot ja kirjat on siirretty kirjastolle ja luettelointityö on aloitettu. * Toisen kirjastovirkailijan toimi lakkautettiin.

13 ...7 Vapaa-aikatoimi 355 Vapaa-aikatoimi Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot 5 5 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoit-teiden Liikuntapalvelujen edellytysten luominen Mittari TP3 TA4 TP 4 Nettokustannukset/euroa/kuntalainen 38,3 35,3?? Avustukset Avustettavat liikuntajärjestöt/jäsenmäärät 5/698 5/66 5/698 Rajalta Rajalle -hiihto Osallistujat/Nettotulos - ryhmät - kansallisuudet 3/ /- 38/ Laadukkaiden nuorisotoimen palveluiden järjestäminen Nettokustannukset 8,83 3,4?? Avustukset Vaikuttavuus -nuorisotyön ja sen toiminnanpiirissä olevat nuoret Avustettavien nuorisojärjestöjen jäsenmäärä/avustukset / Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin 357/ / / 7 45 Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Nuorten käyntikerrat Monkkari Henkilökohtainen kontakti nuoriin/ nuorten määrä Monipuolinen ja laadukas toiminta/ nuorten määrä , 7,75??

14 Kulttuuritoiminnan edistäminen ja luominen Avustukset Nettokustannukset euro/kuntalainen Avustusmääräraha/ -yksityiset -yhteisöt, järjestöt Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen liikuntatapahtumat/osallistuja Liikuntaretket/osallistujat puulaakit/osall. kunnanmestaruus/osallistuja koulujen kisat/osallistujat Liikkuva iltapäiväkerhot/osallistujat 3/96 9/368 4/7 4/88 3/398 3/3 9/4 /37 4/9 4/9 4/48 /36 / 88 5/64 4/9 4/78 3/388 / Kuntovihkot talvi kesä Nuorisojärjestöt/jäsenmäärät /366 /386 Kansainväliset toiminnot kv vaihdot/osallistujat vapaaehtoiset/osallistujat EU:n nuorisoviikko 3/9 5/34 Nuorisotoiminta Kultainen Hilla viikko nuorisotilat osallistuja, Avoimet ovet (57 vrk) bänditilat (bändit) leirit/osallistujat valistus ja koulutus/osallistujat päihteettömät tapahtumat/osallistujat osallisuus-tapahtuma /8 8/95 9/58 4 / / /73 6/933 8/44 Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi Kinora erlokuvat/kävijät konsertit/osallistujat teatteri/kävijät tapahtumat/osallistujat Taikalamppu tapahtumat/osallistujat Japani leiri/osallistujat 5/5 3/5 6/7 45/ /36 6/746 4/6 4/3 34 Museo avoinna/kävijät 6 vko/98 6 vko/96 6 vko/86 Henkilöstö: Vapaa-aikatoimenjohtaja /3 /3 /3 Vapaa-aikatoimenohjaaja /3 /3 /3 Kausi- ja tuntityöntekijät Tuntityöntekijä ½ ½ ½ Tavoitteet: * Kulttuuritarjonnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai,.9.). * Taikalampussa kiinnitetään huomiota Tavoitteiden : * Yhteistyössä toteutettiin uusia toimintoja, esim. Kirkko v juhlaviikon Museopäivä. * Taiteiden Yö on noin eri toiminnolla vakiinnuttanut paikkansa. * Taikalappu kohdentuu kouluille ja varhaiskasvatukseen saavutettavuuden ja

15 saavutettavuuteen ja markkinointiin sekä hyödynnetään verkostoa. * Museoesineiden valokuvauksen, konservoinnin ja kortiston ajan tasalle saattaminen. Museoiden aukioloa ja houkuttelevuutta kesäkaudelle kehitetään. * Kotiseutuarkisto siirtyy kirjaston vastuulle. * Ostopalvelutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Liikuntaneuvonnan kehittäminen erillisen hankerahan turvin. * SuomiMies Myös Naisille kiertue jatkuu huhtikuussa ja syyskuussa Ranualla. * Liikkuva iltapäivä kerhotoiminta ja retkitoiminta ovat tärkeä osa sosiaalisen vahvistamisen työtä. * Voimaa vanhuuteen hanke perusturvatoimen sekä kolmannen sektorin kanssa (-4). * Neljä ryhmää 3. Rajalta Rajalle hiihdossa; aktivoidaan alueilla toimivia kylätoimikuntia ja kouluja. * Kuntovihkojen käyttöä kehitetään saadun palautteen perusteella ennaltaehkäisevän työn muotona. * Leirintäalueen palvelujen kehittäminen. * Hyvinvointikertomuksen kautta haetaan liikuntatapahtumien painopisteitä sekä toteutetaan liikuntaraati. * Nuorille tarjotaan sosiaalisen vahvistamisen välineitä kuulemalla nuoria, edistämällä nuorten omaa toimintaa/osallisuutta, tukemalla järjestöjä ja toimimalla yhteistyöverkostoissa yhteisöllisyyttä vahvistaen. * Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkorahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. * Kehitetään LaNuti nuorisotiedotusta sekä sosiaalisen median käyttöä; mukana vertaistiedottajat. * Jatketaan % lisäaineeton kampanjaa, jonka toimintaideologiaa toteutetaan myös perustyössä. * Kansainvälisyys osana perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja tapahtumien kautta; harjoittelijoita haetaan. * Kustannuspaikka 836 Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa. * Monkkarin toimintaa kehitetään turvallisena ja kaikille avoimena toimintaympäristönä. * Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. moniammatillisen yhteistyön keinoin. yhdenvertaisuuden parantamiseksi. * Museohanke valmisteltiin ja rahoituspäätöstä odotetaan. * Kotiseutuarkisto siirtyi kirjastolle. * Liikuntatoiminnan ostopalvelutoimintaa on kehitetty. * SuomiMies-Myös Naisille toteutui krt ennätysyleisöllä ja Kunnon Mummola krt. * Liikkuva Iltapäivä toiminnassa kiinnitettiin huomiota laatuun. * Voimaa vanhuuteen -hankkeen kautta toteutettiin ikäihmisten Liikuntaraati. * RR-hiihdossa oli nnätysmäärä osallistujia. Säät olivat ennätyksellisen lämpimät ja sateiset; hiihtoreitti Ranua-Ruona ei mahdollistunut. * Kuntovihkot ovat vakiintunutta toimintaa. Kuntalaiset kokevat ne tärkeänä liikuntapalveluna arvontoineen. * Leirintäalueen toiminta päättyi kesään 4. * Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan toimintojen kehittämistä. * Silta työryhmän toiminta sekä Etsivä nuorisotyö toimivat sosiaalisen vahvistamisen välineinä. Nuorten ääntä kuunnellaan eri tavoin ja kanavin. * Etsivän nuorisotyön jatkorahoitus varmentui ja toiminta on juurtumassa hyvin. * Lanuti toiminnassa motivointi ja markkinointi merkittäviä, vertaistiedottaminen ei vielä toteutunut. * % -lisäaineeton ennaltaehkäisevän kasvatustyön tukena ja näkyvänä markkinoinnissa. * Kansainvälisyys toteutui 3 nuorisovaihdon, EVS vapaaehtoisen ja vierailun kautta. Nuorisovaihdot ovat merkittävä nuorten itsetunnon kasvattaja (projektien kautta). * Monkkarin toiminta on ollut avointa ja vanhempia tavoittavaa yhteisten kasvatusperiaatteiden kautta. Työntekijöissä on ollut vaihtuvuutta. Vakituisten työntekijöiden virkavapaat toimintavuonna näkyvät jossain määrin toiminnassa. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari Sivistystoimen palveluiden laadun kehittäminen Yksiköiden laatukäsikirjat ja palvelun laadun mittaaminen vuosittain (6 eri yksikköä) -kuntalaisten arvio laadusta 6/6 Työssä jaksamista ja työhyvinvointia -yksilötyönohjaukset 9 /

16 edistävät toimenpiteet Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen Kansainvälisyys osana vapaa-aikatoimea ja nuorten osallisuus -ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät -henkilöstöpalaverit/osallistuja t Henkilöstön koulutukset (koulutukset/osallistujat) -kunnassa järjestetyt -muualla järjestetyt Veso koulutukset (osallistujia) -kunnassa järjestetyt -muualla järjestetyt Henkilöstön pätevyys % Paikan odotusaika, pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, % Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin % Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä Nuorten kv toiminnot vapaa-aikatoimessa 3/ 59/ < /34 / 3/3 5/ 4/3 35/3 < /33 33/54 38/ < /34 Koulutoimen oppilasvaihto...8 Sivistyslautakunta yhteensä 5 Sivistyslautakunta yht. Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät

17

Elinikäinen kasvu ja oppiminen Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi Yhteisöllisyys. Elämisen ja oppimisen iloa kuntalaiselle

Elinikäinen kasvu ja oppiminen Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi Yhteisöllisyys. Elämisen ja oppimisen iloa kuntalaiselle Sivistyspalvelut: Arvot: Elinikäinen kasvu ja oppiminen Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi Yhteisöllisyys Toiminta-ajatus: Sivistystoimi tarjoaa laadukkaita esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori.

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori. SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta hyväksyy sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen visio

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO. Tavoitteiden toteutuminen:

SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO. Tavoitteiden toteutuminen: SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO * Sivistystoimi edistää suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. * Työkiertoa ja henkilöstön siirtämistä tehtävästä toiseen edistetään hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta yläkoulun rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy kunnanjohtaja.

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta yläkoulun rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy kunnanjohtaja. SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2016 Sivistyslautakunta hyväksyy sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen visio

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO. Tavoitteiden toteutuminen:

SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO. Tavoitteiden toteutuminen: SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO * Sivistystoimessa edistetään suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. * Henkilöstöresurssin käyttöä yli toimialarajojen lisätään ja työkiertoa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017 Sivistyslautakunta hyväksyy sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen visio

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2014

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2014 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2014 Sivistyslautakunta hyväksyy sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen visio

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

SIVISTYSTOIMEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 SIVISTYSTOIMEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistysosaston sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut: Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden Ranua. Elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys.

Sivistyspalvelut: Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden Ranua. Elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys. Sivistyspalvelut: Toiminta-ajatus: Laadukkaat esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaa-ajan palvelut asiakaslähtöisesti. Toiminnan perustana on vahva paikallinen identiteetti ja aktiivinen kuntalainen.

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sivistyspalvelut: Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden Ranua. Elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys.

Sivistyspalvelut: Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden Ranua. Elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys. Sivistyspalvelut: Toiminta-ajatus: Laadukkaat varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaaajan palvelut asiakaslähtöisesti. Toiminnan perustana on vahva paikallinen identiteetti ja aktiivinen

Lisätiedot

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-4/2017

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-4/2017 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-4/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO * Sivistystoimi edistää suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. * Työkiertoa ja henkilöstön

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Talouskatsaus tammi-lokakuulta 2013

Talouskatsaus tammi-lokakuulta 2013 Sivistyslautakunta 121 10.12.2013 Talouskatsaus tammi-lokakuulta 2013 155/13.131/2013 Sivistyslautakunta 121 Sivistyslautakunta on päättänyt talousarvion käyttösuunnitelmasta kokouksessaan 13.12.2012 95.

Lisätiedot

1.1 Sivistyslautakunta

1.1 Sivistyslautakunta . Sivistyslautakunta.. Sivistyslautakunnan hallinto 230 Hallinto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2017

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2017 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO * Sivistystoimi edistää suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. * Työkiertoa ja henkilöstön

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-10/2016

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-10/2016 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-10/2016 SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO * Sivistystoimi edistää suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. * Työkiertoa ja henkilöstön

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

1..1 Sivistyslautakunta

1..1 Sivistyslautakunta .. Sivistyslautakunta... Sivistyslautakunnan hallinto 30 Hallinto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Kehittämispäivä 20.8.2014 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Hallituksen esitykset annettu Oppilas- ja opiskelijahuolto

Hallituksen esitykset annettu Oppilas- ja opiskelijahuolto Hallituksen esitykset annettu 6.6.2013 Oppilas- ja opiskelijahuolto Janne Öberg HE oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilasja opiskelijahuoltoa

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA 3.5.7 ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.8.7 Raportin tiedot ovat 9.9.7 kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma. Antti Blom, Varkaus,

Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma. Antti Blom, Varkaus, Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma Antti Blom, Varkaus, 11.04.17 Rehtorin rooli opettajien Liikkuva koulu toiminnan mahdollistajana Keskustelua väittämistä Rehtorin tehtävä on luoda edellytyksiä

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT NUORISOTOIMI vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot