Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8"

Transkriptio

1 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski

2 SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5 Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut...6 Ekokemin turvallinen toiminta...8 Yritysvastuu Ekokemissä...10 Yritysvastuun hallintokäytännöt...11 Toimintaa ohjaavat tekijät Taloudellisen vastuun kantamisen ohjaus...11 Ympäristövastuun kantamisen ohjaus...11 Sosiaalisen vastuun kantamisen ohjaus...12 Ekokem Oy Ab:n toimintapolitiikka...13 Toimintojärjestelmä Ympäristöjohtaminen on osa Ekokemin kokonaisjohtamista...14 Sidosryhmävuorovaikutus...15 Yritysvastuun tulokset...16 Taloudellinen vastuu Osakkaat ja asiakkaat...17 Verotus...17 Maksusuoritteet...17 Henkilöstö...17 Yhteistyökumppanit...18 Kansainvälinen yhteistyö...18 Ympäristövastuu...19 Ympäristöjohtamisen tulokset...19 Välittömät ympäristövaikutukset...21 Käytettyjen voiteluöljyjen käsittely ja ympäristövaikutukset, Pori ja Jämsänkoski...25 Välilliset ympäristövaikutukset...26 lupa-asiat...27 Ympäristöasioiden taloudelliset vaikutukset...28 Sosiaalinen vastuu...30 Henkilöstö...30 Yhteiskunta...32 Tuotteet ja palvelut...35 Tutkimus ja kehitys...35 GRI-sisältövertailu...36 Sanasto ja lyhenteet...37 Ekokem Oy Ab:n tilastotietoja...39 Inspecta Sertifiointi Oy:n todennus...43 Riihimäen laitosalue...43 T038 (EN ISO/IEC 17025) *) *) Katso akkreditoitu pätevyysalue

3 lukijalle 3 Lukijalle Ekokem Oy Ab:n 12. ympäristö- ja yritysvastuuraportti teemana turvallisuus Ekokem Oy Ab on perustamisestaan eli vuodesta 1979 saakka kantanut monipuolisesti yritysvastuutaan. Autamme asiakkaitamme toimimaan turvallisesti ja ympäristömyötäisesti. Edistämme asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Nyt kerromme sidosryhmillemme jo 12. kerran yhtiömme ympäristönhoidon ja yritysvastuun tuloksista. Ekokem-yhtiöihin kuuluvat emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n lisäksi Ekopartnerit Oy, Ekokem-Palvelu Oy ja Iisalmen Keräysöljy Oy. Raportin aineisto koskee emoyhtiö Ekokemin Riihimäen, Porin ja Jämsänkosken tuotantolaitosten toimintoja. Jos tiedot jossakin kohdassa perustuvat koko konsernin tietoihin, siitä mainitaan erikseen. Ekokem-yhtiöt toimivat kiinteässä yhteistyössä. Ne vaikuttavat oleellisesti emoyhtiönsä toimintaan. Sen vuoksi olemme alussa sivuilla 6 7 kertoneet laajasti kaikista konsernin yhtiöistä sekä niiden tuotteista ja palveluista. Jätteiden hyödyntäminen joko aineena tai energiana on korkealla Ekokem-yhtiöiden tavoitteissa. Myös tästä löydät tietoa yhtiöistä kertovasta kohdasta. Ympäristö- ja yritysvastuuraportti täydentää konsernin vuosikertomuksen tavanomaista taloudellista ja toiminnallista informaatiota. Selonteko jaetaan Ekokem-yhtiöiden henkilökunnalle, osakkeenomistajille, lähinaapureille, suurasiakkaille ja urakoitsijoille. Lisäksi raporttia jaetaan mm. messuilla, ja sitä voi tilata veloituksetta puhelimitse, sähköpostilla tai Internet-sivuiltamme osoitteesta Punaisena lankana turvallisuus Olemme valinneet raporttimme tämän vuoden teemaksi turvallisuuden. Tilastojen mukaan Suomen teollisuudessa sattuu tapaturmia eurooppalaisiin työsuojelun kärkimaihin verrattuna enemmän. Ekokem on vuonna 2005 panostanut paljon oman henkilökuntansa turvallisuuskoulutukseen. Suurin osa ekokemiläisistä on käynyt mm. turvallisuuskorttikoulutuksen. Väsymätön työ niin ekokemiläisten kuin alueella työskentelevien sopimusurakoitsijoidenkin turvallisten työtapojen kehittämiseksi jatkuu. Ekokem-yhtiöiden asiakkuuksista vastaavilla henkilöillä on lisäksi turvallisuusneuvonantajan pätevyys, jota asiakkaamme voivat hyödyntää. Raportti noudattaa. GRI-ohjeiston suosituksia Tämä ympäristö- ja yritysvastuuraportti noudattaa pääosin Global Reporting Initiative -ohjeiston (GRI) raportointija laskentaohjeita organisaatioiden vapaaehtoiselle yhteiskuntavastuuraportoinnille. Ekokemin ympäristö- ja yritysvastuuraportti täyttää myös EU:n EMAS-asetuksen 761/2001 mukaiset ympäristöselonteon vaatimukset. Raportissa on otettu huomioon kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ohjeet vastuullisen yritystoiminnan toteuttamisesta. Yhtiön raportointia kehitetään em. ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Raportin tiedot perustuvat Ekokemin omiin laskenta-, seuranta- ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Laskentaperusteet ovat pääosin samat kuin vuoden 2004 raportissa. Ekokemin käsittelemät ongelmajätteet -kohdassa on tarkennettu sisäisten jätteiden laskentaperiaatteita. Raportin tekoon on osallistunut suuri joukko Ekokemin henkilökuntaa. Tietojen oikeellisuuden on tarkastanut Inspecta Sertifiointi Oy. Kiitämme kaikkia henkilöitä, jotka antoivat palautetta vuoden 2004 raportistamme! Palautetta tuli tällä kerralla postitse. Palaute on otettu huomioon raportin kehittämisessä. Vuoden 2006 ympäristö- ja yritysvastuuraportti julkaistaan mennessä. Lisätietoja Ekokemistä saat ympäristöja yritysvastuuraportissa mainituilta yhteyshenkilöiltä, viestintäosastolta ja Internet-sivuiltamme Miten olemme onnistuneet vuoden 2005 raportin teossa? Anna palautetta Internetin palautelomakkeella osoitteessa Yhteydenotot» Ympäristö- ja yritysvastuuraportin palautelomake. Kiitos! Ekokem Oy Ab:n ympäristöja yritysvastuuraportin työryhmä

4 4 toimitusjohtajan puheenvuoro Toimitusjohtajan puheenvuoro Kaiken pohjana turvallisuustyö Tuhansien suomalaisten ajatuksissa nimeen Ekokem liittyy välitön mielleyhtymä turvallisesta ja luotettavasta toiminnasta ympäristön hyväksi. Ilmiölle on myös pohja todellisuudessa, kuten Ekokemin toimintahistoria sekä laaja ja yksityiskohtainen ympäristönvalvonta osoittavat. Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärät olivat keskeinen syy yhtiön perustamiseen vuonna Vaativimmat ongelmajätteet tarvitsivat kunnollisen käsittelijän. Voitettuaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksen huolellisella työllään ja avoimella viestinnällään Ekokem on sittemmin hyödyntänyt vaarallisten aineiden ja jätteiden turvallisen käsittelyn osaamistaan, kun se on kehittänyt uusia käsittelymenetelmiä ja kokonaisia liiketoimintoja. Suunnitteilla oleva jätevoimala on ajankohtainen esimerkki monenlaisen osaamisen hyödyntämisestä. Yritysvastuun osista sekä sosiaalinen vastuu että ympäristövastuu liittyvät kiinteästi turvallisuuskysymyksiin. Koko työmme palvelee asiakkaittemme turvallisuutta ja ympäristöä. Oman henkilöstön turvallisuudesta huolehdimme käyttämällä laadukasta ja turvallista käsittely- ja puhdistustekniikkaa, kouluttamalla työntekijät perusteellisesti sekä käyttämällä asianmukaisia suojaimia. Myös sosiaalisen vastuun tärkeä osa on turvallisuus. Hyvä laitos- ja ympäristöturvallisuus suojaavat myös naapurustoa. Ekokem on kehittänyt ja ylläpitää järjestelmää, jolla mahdollisessa onnettomuustapauksessa naapurustoa neuvotaan toimimaan asianmukaisesti. Lähinaapurit saavat säännöllisesti turvallisuustiedotteen. He ovat kommentoineet sitä perisuomalaisen tyynesti. vuosittain. Kun asiakas on luovuttanut ongelmajätteensä organisaatiomme käsiin, vahvistamme siirtoasiakirjalla myös vastuun siirtymisen asianomaiselle Ekokem-yhtiölle. Voidaan sanoa, että myymme vapautumista ympäristö- ja turvallisuushuolista. Suunnittelemme tulevien vuosien toimintamme joka kerta sellaisin taloudellisin tavoittein, jotka tekevät mahdolliseksi ylläpitää korkeaa turvallisuustasoa kaikessa toiminnassamme. Työsuojelumäärärahamme ovat suhteellisen suuret, ja niiden käyttö suunnitellaan huolellisesti. Riskinarviointityömme on monipuolista, ja seuraamme aktiivisesti alan kehitystä. Tämä kaikki osoittaa johdon sitoutumista yritysvastuun eri osiin. Suomessa on teollisesti ongelmajätteitä käsitteleviä yrityksiä noin kaksi tusinaa, ja Ekokemin markkinaosuus on tuoreen jätemäärätilaston perusteella laskettuna noin viidennes. Alan palveluyrityksiä on vähemmän, ja niistä Ekokem- Palvelu Oy on maamme toiseksi suurin. Yhtiöittemme näytöt turvallisuusasioiden hoitamisesta ja yritysvastuun kantamisesta ovat vahvat. Jatkamme samalla huolellisella ja vastuullisella linjalla tukien aktiivisesti myös asiakkaittemme ja kumppaniemme omaa ympäristö- ja turvallisuustyötä. Yhdessä maan parhaaksi. Esa Tommila toimitusjohtaja Taloudellinen vastuu ja turvallisuus kytkeytyvät toisiinsa muun muassa siten, että suuren turvallisuusriskin laukeaminen voisi vakavasti vaurioittaa liiketoimintaa. Samalla turvatoimien kustannukset täytyy tietenkin pitää taloudellisen kestokyvyn rajoissa. Tässäkin Ekokem on onnistunut. Euroopan maissa toimii ongelmajätteiden korkealämpötilapolttolaitoksia pari tusinaa, ja niillä on yhteinen etujärjestö. Sen jäsenyritysten kesken on jo kauan vaihdettu varsin vapaasti informaatiota turvallisuuskysymyksistä ja hyvistä ympäristökäytännöistä. Vaikka tekninen prosessiosaaminen joudutaankin hinnoittelemaan markkina- ja kustannuspohjaisesti, on koko toimialalla turvallisuusetuja pidetty aivan yhteisinä. Ekokemin monipuolinen turvallisuusosaaminen on monin tavoin asiakkaiden käytettävissä. Turvallisuuskoulutettu asiakaspalveluhenkilöstömme edistää ja välittää turvallisuutta kymmenissä tuhansissa asiakaskontakteissa

5 toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot 5 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot Ekokem-yhtiöiden lähiajan strategisia tavoitteita ovat mm. tarjota asiakkaille entistä monipuolisempia vaativan ympäristönhuollon palveluja vahvistaa omaa ympäristömyötäisyyttä ja kykyä edistää asiakkaiden toiminnan ympäristömyötäisyyttä kehittää uusia liiketoimintoja, jotka palvelevat asiakkaita entistä paremmin, mutta samalla turvaavat yhtiön perustehtävän hoitamisen parantaa toiminnan kustannustehokkuutta kehittämällä käytäntöjä ja uusimalla laitekantaa lisätä edelleen jätteiden hyötykäytön osuutta konsernin toiminnoissa. Ekokem-yhtiöiden yhteisenä toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkailleen kattavia ongelmajätehuollon palveluja ja jätehuollon kokonaispalveluja, pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistuspalveluja sekä ympäristörakentamisen kokonaispalveluja. Emoyhtiö Ekokem käsittelee vaarattomiksi ongelmajätteitä, käytettyjä voiteluöljyjä ja muita hankalia jätteitä. Tytäryhtiöt Ekokem-Palvelu ja Iisalmen Keräysöljy tarjoavat jätteisiin ja pilaantuneen maaperän kunnostukseen liittyviä korkeatasoisia ja turvallisia kokonaispalveluja. Näistä muodostuu jätteiden käsittelyn ja sitä tukevien palvelujen liitto, jonka huomattava suorituskyky ja rakenteellinen liiketaloudellinen vakaus hyödyttävät asiakkaita. Emoyhtiö Ekokem ottaa hoitaakseen Suomessa syntyvistä ongelmajätteistä pääasiassa ne, jotka ovat vaikeimmin käsiteltävissä. Yhtiö käsittelee ja hyödyntää ne korkeatasoisessa käsittelylaitoksessaan. Ekokem ohjaa ulkomaiseen käsittelyyn sen pienen osan sille toimitetuista jätteistä, jolle ei ole teknisesti ja taloudellisesti järkevää luoda ja ylläpitää kotimaista käsittelykapasiteettia. Tytäryhtiöiden ongelmajätepalvelut edistävät ongelmajätteiden keräämistä käsittelyyn. Palvelut nojautuvat emoyhtiön käsittelylaitoksen jätenieluihin. Maaperänkunnostusliiketoiminta on tässä suhteessa selvästi itsenäisempi yksikkö. Ekokem-yhtiöiden yhteisenä visiona on olla asiakkaittensa paras vaativan ympäristönhuollon yhteistyökumppani. Strategiset tavoitteet ohjaavat kaikkien liiketoimintojen kehittämistä. Strategian erityispiirteet päivitetään vuosittain toimintaympäristöanalyysin pohjalta ja konsernin arvojen puitteissa. Päivitetyn strategian perusteella laaditaan vuotuinen toimintasuunnitelma ja budjetti. Tarvittaessa koko perusstrategia tarkistetaan. Ekokem-yhtiöiden arvot vastuullisuus ympäristömyötäisyys avoimuus yhteistyö ja palveluhenki asiantuntijuus tuloksellisuus Arvot heijastuvat Ekokem-yhtiöiden strategian sisältöön, sen toteuttamisen keinovalikoimaan ja visioon.

6 6 konserni ekokem-yhtiöt lyhyesti lyhyesti KÄSITTElY- JA HYÖdYNTÄMIS- PAlVElUT ONgElMAJÄTE- HUOllON PAlVElUT KÄSITTElY- PAlVElUJEN VIENTI MAAPERÄN KUNNOSTUS- PAlVElUT ASIAKAS KOUlUTUS- PAlVElUT YlEISVAlISTUS VAlTA- KUNNAllINEN ÖlJYJÄTEHUOlTO Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut Ekokem, Ekokem-Palvelu ja Iisalmen Keräysöljy tarjoavat asiakkailleen kattavan palveluvalikoiman, joka ulottuu ongelmajätehuollon, maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen käytännön ratkaisuista tutkimukseen, koulutukseen ja alan valistukseen. Yhtiöt tarjoavat asiakkaan tarpeiden mukaan myös ongelmajätehuoltoa laajemman jätehuollon kokonaispaketin yhdessä kumppanuusyritysten kanssa. Kaikki toiminnot täyttävät sertifioitujen laatu- ja ympäristöjärjestelmien ISO 9001 ja ISO standardien vaatimukset. Ekokem-yhtiöiden toimipaikat Ekokem-yhtiöt vuonna 2005 Liikevaihto M 31,62 30,77 Henkilöstö keskimäärin ,72 3, Ekokem Oy Ab Ekokem-Palvelu Oy Ekopartnerit Oy Iisalmen Keräysöljy Oy Lisätietoja:

7 ekokem-yhtiöt konserni lyhyesti 7 Ekokem Oy Ab:n tuotteet ja palvelut Käsittely- ja hyödyntämispalvelut Termiset käsittelymenetelmät orgaanisille jätteille - kaksi korkealämpötilauunia - keskilämpötilauuni Fysikaalis-kemiallinen käsittely epäorgaanisille jätteille Haihdutuslaitos esim. öljyisten vesien sekä metalliteollisuuden ja konepajojen emulsioiden käsittelyyn Loisteputkien ja -lamppujen käsittelylaitos Kylmälaiteromun esikäsittelyja hyödyntämislaitos Vesienkäsittelylaitos Valtakunnallinen öljyjätehuolto Ekokem järjestää ja ylläpitää Suomessa käytettyjen voiteluöljyjen keräysjärjestelmää ympäristöministeriön toimeksiannosta Kirkkaat voiteluöljyt puhdistetaan ja lisäaineistetaan uusioöljyiksi lähinnä metsäteollisuuden käyttöön Mustat keräysöljyt puhdistetaan teollisuuden polttoaineeksi Käsittelypalvelujen vienti Yleisvalistus Ekokem Oy Ab hyödyntää Ongelmajätteiden polttolämpö hyödynnetään sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Keskilämpötilauunissa puhdistetaan materiaaleja hyödynnettäviksi teollisuudessa ja rakentamisessa. Kylmälaiteromusta erotetut metallit ja muovit menevät teollisuuden hyödynnettäviksi. Loisteputkien ja -lamppujen lasi ja metallit ohjataan teollisuuden raaka-aineiksi. Käytetyt voiteluöljyt hyödynnetään joko aineena tai energiana. Savukaasunpuhdistuksen tuhka hyödynnetään ulkomailla. Haihdutuslaitoksella puhdistetaan teollisuusvesiä viemärikelpoisiksi. Liuote- ja öljyjätteiden kuivausprosessin jätteet hyödynnetään energiantuotannossa. Ekokem-Palvelu Oy:n ja Iisalmen Keräysöljy Oy:n tuotteet ja palvelut Ongelmajätehuolto Tunnistaminen, merkintä, pakkaaminen, varastointi, keräys ja kuljetus asianmukaiseen käsittelyyn Alueellinen käytettyjen voiteluöljyjen keräys Kunta- ja taajamakeräykset Keräys- ja kuljetusastiat ja merkintämateriaalit Suojavälineet ja tarvikkeet Tietosuojapalvelut Öljynerotinkaivojen tyhjennykset, tarkistukset ja huollot Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys- ja käsittelypalvelut Turvallisuusneuvonantajapalvelut Raportointi Ongelmajätehuollon perusja täydennyskurssit Räätälöity yrityskoulutus Maaperänkunnostus ja ympäristörakentaminen Alueelliset pilaantuneen maaperän vastaanotto- ja käsittelykeskukset Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusurakointi - stabilointi ja kiinteytys - huokosilmakäsittelyt - termiset käsittelyt - pesu Vesien käsittelymenetelmät Sedimenttien ja lietteiden käsittely Eristysrakentaminen - kaatopaikat - muut eristysrakenteet Teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö Kaatopaikkojen hoito Ekokem-Palvelu Oy hyödyntää Pilaantuneet maat hyödynnetään mm. kaatopaikkojen rakenne- ja tiivistekerroksissa. Teollisuuden sivutuotteita hyödynnetään mm. kaatopaikkojen tiivisterakenteissa. Ongelmajätteistä erotetaan hyödynnettävät materiaalit jatkokäsiteltäviksi. Iisalmen Keräysöljy Oy hyödyntää Ongelmajätteistä erotellaan metallit ja toimitetaan edelleen hyödynnettäviksi. Muovipakkauksia puhdistetaan ja toimitetaan hyödynnettäviksi. Kylmälaiteromun esikäsittelyssä erotetaan hyödynnettävät materiaalit, kuten metallit ja lasi, jotka toimitetaan edelleen hyödynnettäviksi. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua esikäsitellään ja niistä saatavat metallit toimitetaan hyödynnettäviksi.

8 8 TOIMINNAN KUVAUS Ekokemin turvallinen toiminta 1. Asiakkaan luona: valistus neuvonta jätteiden lajittelu jätteiden pakkaaminen oikein merkityt astiat 3. Kuljetus: Ekokemin valitsemat alihankkijat tai asiakkaat itse hoitavat kuljetukset kuljettaja varmistaa asiakkaan luona jätteiden merkinnät ja pakkaukset hyväkuntoinen, oikein merkitty kuljetuskalusto koulutettu henkilökunta 4. Ekokemin Porin ja Jämsänkosken toimipaikat: Porissa vastaanotetaan ja käsitellään käytettyjä, mustia moottoriöljyjä Jämsänkoskella vastaanotetaan ja käsitellään käytettyjä, kirkkaita voiteluaineita ja hydrauliikkaöljyjä 2. Tilauksen vastaanotto Ekokemillä: riittävät ja oikeat tiedot jätteestä oikeiden astioiden ja kuljetuskaluston valinta paperit kuntoon kuljetusta sekä vastaanottoa varten 4. Ekokemin Riihimäen toimipaikka: portilla ennakkotietojen tarkistus kuorman punnitus ohjaaminen oikeaan purkupaikkaan 1. Vaarallisten aineiden parissa työskentelevien henkilöiden turvallisuutta parantavan valistuksen ja koulutuksen tarjoaminen on olennainen osa Ekokemin ympäristötyötä. Ekokem tarjoaa tietoa ongelmajätteiden turvallisesta varastoinnista, pakkaamisesta ja käsittelemisestä kaikille kansalaisille suunnatuissa yleisvalistustilaisuuksissa sekä alan ajankohtaisseminaareissa. Yksityiskohtaisempaa opastusta tarjoavat asiakas- ja alakohtaiset koulutustilaisuudet, joiden sisältö räätälöidään asiakkaan erityistarpeiden mukaan. 2. Ekokemin asiakaspalveluhenkilökunta vastaa siitä, että asiakkaan tekemä jätteiden nouto- ja käsittelytilaus sisältää kaikki tarvittavat tiedot jätteen tuottajasta, noudettavan jätteen ominaisuuksista sekä jätteen määrästä. Näin osataan valita oikea kuljetuskalusto ja varautua mahdollisiin vaihtoastioihin. 3. Palveluvalmistelijat hoitavat kuljetukset ja varmistavat asiakkaan luona mahdollisuuksien mukaan sen, että jätteiden ominaisuudet vastaavat tilauksessa ilmoitettua. Kaikilta palveluvalmistelijoilta vaaditaan vaarallisten aineiden turvallisia kuljetuksia koskeva ADR/VAK-koulutus, ongelmajätekurssin suorittaminen ja työturvallisuuskortti. Myös pakkaukset ja niiden merkinnät tarkistetaan ennen kuljetusta. Näin varmistetaan, että vaaralliset aineet voidaan kuljettaa turvallisesti. Kuljetusten turvallisuudesta ja suunnittelusta voit lukea lisää Ekokem-Palvelun tuoteinsinööri Jyrki Malisen haastattelusta sivulta 29. Jotta ongelmajätteiden käsittely ja kuljettaminen sujuu turvallisesti, on tärkeää tietää jätteiden ominaisuudet mahdollisimman tarkkaan. Turvallisuus alkaa vaarallisten aineiden tunnistamisesta ja asianmukaisesta keräämisestä, kuljettamisesta ja käsittelystä.

9 TOIMINNAN KUVAUS 9 Öljyt voiteluöljyiksi teollisuuden energiaksi METALLIT Jätettä vastaanotettiin Riihimäellä, Porissa ja Jämsänkoskella yhteensä t. Tuotannossa käytettiin apuaineina kalkkia t typpeä suojakaasuna t. Vettä ostettiin m Ekokemin oma laboratorio: näytteiden analysointi 6. Turvallinen käsittely: laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmät ohjaavat toimintaa kaukolämpö ja sähkö muovi Vuonna 2005 Ekokem hyödynsi käsittelemistään jätteistä joko aineena tai energiana yhteensä 84 %. LASI lasivillaksi kuona ja puhdistetut maamassat ympäristörakentamiseen Savukaasupäästöt. Hiukkaset 1,1 t CO 8,3 t NO t HCl 1,8 t SO 2 2,6 t C x H y 1,6 t CO t Dioksiinit 0,0044 g Loppusijoitusalueelle. vietiin jätteitä t. Kaupungin jätevesi-. laitokselle ohjattiin. jätevesiä m 3. Hyötykäyttöön. ulkomaille vietiin t. 4. Tuotaessa jätettä Ekokemin Riihimäen, Porin ja Jämsänkosken tuotantolaitoksille tarkistetaan, että tuotavien jätteiden ennakkotiedot ovat oikeat, ja näin saapunut kuorma osataan ohjata oikeaan vastaanottopaikkaan ja sitä kautta varastotiloihin ja käsiteltäväksi. 5. Turvallisen varastoinnin ja käsittelyn takaamiseksi jätteistä otetaan vastaanoton yhteydessä näytteet, jotka analysoidaan Ekokemin omassa akkreditoidussa laboratoriossa. Tämän jälkeen esikäsittelyä vaativat jätteet käsitellään koostumukseltaan mahdollisimman tasalaatuisiksi lopullista käsittelyprosessia varten ja viedään jätelaatujen mukaisiin varastotiloihin tai suoraan käsittelyyn. 6. Ongelmajätteiden turvallinen käsittely edellyttää tarkkojen ohjeiden luomista ja noudattamista sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ekokemin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmä perustuu sertifioituihin ISO 9001-, ISO ja EMAS-järjestelmiin, joiden pohjalta on luotu tarkat, yhtenevät toimintatavat. Ongelmatilanteiden ennakointi on tärkeä osa laadukasta ja turvallista ongelmajätteiden käsittelyä. Yhtä tärkeää turvallisessa työskentelyssä vaarallisten aineiden kanssa on oikeanlainen suojautuminen. Näin ehkäistään altistuminen vaarallisille aineille. Turvallisesta työskentelystä Ekokemillä voit lukea lisää Ekokemin työsuojeluvaltuutettu Jari Lehmuksen haastattelusta sivulta 32. Suunnitelmallisten auditointien ja riskikartoitusten tulokset analysoidaan ja tulosten perusteella kehitetään uusia menetelmiä ja muokataan vanhoja entistä turvallisemmiksi. Jatkuva kehittäminen onkin tärkeä osa Ekokemin toimintaa. Ekokemin käsittelymenetelmistä löydät lisätietoa Internet-sivuilta osoitteesta Yhtiöt» Ekokem Oy Ab» Käsittelyprosessit.

10 10 yritysvastuu ekokemissä Yritysvastuu Ekokemissä Ekokemin yritysvastuu jakautuu taloudelliseen, ympäristöä koskevaan ja sosiaaliseen vastuuseen. Varovaisuuden periaate kuuluu kaikkiin yritysvastuun osa-alueisiin. Sen mukaisesti Ekokem arvioi yhteiskunnalliset vaikutukset ja riskit toimintojen suunnittelussa sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Turvallinen toiminta on perustana Ekokemin yritysvastuun toteutumisessa. Taloudellinen vastuu tarkoittaa sidosryhmien odotuksiin vastaamista. Kotimaiset asiakkaat, joihin myös useimmat osakkaat lukeutuvat, odottavat erityisesti, että ongelmajätteiden vaativan käsittelyn hintataso pidetään kohtuullisena. Siinä onnistuminen, henkilöstön työllisyyden ylläpito ja ulkoistettujen toimintojen jatkaminen alihankintoina edellyttävät toiminnalta tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ekokem auttaa asiakkaitaan paitsi hoitamaan velvoitteensa myös yltämään hyviin ympäristösuorituksiin edullisin kustannuksin. Näin se edistää heidän ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Pääosan jätteistä Ekokem käsittelee omin voimin. Uusille jätejakeille kehitetään mahdollisuuksien mukaan uusia käsittelymenetelmiä. Osalle jätteistä ei kuitenkaan ole mahdollista järjestää teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoista käsittelyä kotimaassa. Silloin Ekokem auttaa asiakkaan yhteistyöhön ulkomaisen käsittelijän kanssa. Ympäristövastuu tarkoittaa ympäristöstä ja luonnonvaroista huolehtimista. Tämä konkretisoituu käsittelylaitoksen päästöjen minimoimisena, energian tuotannon ja käytön tehokkuutena, muiden luonnonvarojen säästeliäänä käyttönä ja mahdollisimman korkeana jätteiden hyödyntämisasteena. Ekokemillä ympäristövastuu ulottuu toimintaajatuksen myötä korkeatasoisten ympäristöratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen asiakkaille. Sosiaalinen vastuu merkitsee hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin yrityksen sidosryhmiin. Siihen kuuluvat henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, asiakkaiden ja muiden toimijoiden opastus ja valistus, palvelutuotteiden turvallisuus siis vastuu asiakkaista ja tuotteiden käyttäjistä sekä yhteistyö yritysverkossa. Ekokemin sosiaalisen vastuun tärkeä osa on tiivis ja avoin yhteistyö lähiympäristön kanssa. Siihen sisältyy myös yleishyödyllinen toiminta avustuksineen. Ekokemin viestintä on monipuolista, laajaa ja avointa.

11 yritysvastuun hallintokäytännöt 11 Yritysvastuun hallintokäytännöt Toimintaa ohjaavat tekijät Ekokem pitää yritysvastuuta koskevaa lainsäädäntöä toiminnanohjauksen vähimmäistasona. Yritysvastuuta ei ole Ekokemissä organisoitu erikseen, vaan se sisältyy normaaliin toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen. Ekokemin yritysvastuu on aktiivista vastuullisuutta, joka perustuu yhtiön omiin arvoihin, periaatteisiin ja tavoitteisiin. Sillä tavoitellaan kestävän kehityksen mukaista hyvää yrityskansalaisuutta. Ekokemissä yritysvastuu koetaan merkittäväksi kilpailutekijäksi, joka vaikuttaa yhtiön maineeseen, hyväksyttävyyteen toimintapaikkakunnalla ja menestymiseen markkinoilla. Toiminnan vastuullisuus on edellytys pitkän ajan kannattavuudelle ja menestymiselle. Ekokemissä yritysvastuu on jaettu perinteisen käytännön mukaisesti kolmeen pääelementtiin, jotka ovat taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu. Kun puhutaan vastuista, on syytä myös selvittää riskejä, joihin vastuunkantamisella etsitään ratkaisuja. Ekokemissä tehtiin vuoden 2005 aikana Teknillisen korkeakoulun diplomityönä selvitys, jossa paneuduttiin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ongelmien rakenteeseen ja ratkaisumahdollisuuksiin. Selvityksessä kuvattiin keskeiset Ekokemin riskienhallintaan vaikuttavat tekijät ja luotiin viitekehys riskienhallinnan kehittämiselle. Perinteinen riskienhallinta on myös Ekokemissä painottunut teknisiin järjestelmiin liittyviin riskeihin, ja niitä on voitu ratkoa teknisen ja luonnontieteellisen asiantuntemuksen avulla. Koska yhtiön päätoimialana on ongelmajätteiden käsitteleminen, resurssit kohdistetaan ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamiseen. Riskienhallinnan laajentaminen muodollisena menettelynä koskemaan myös strategisia tavoitteita edellyttää aiempaa monipuolisempien riskienhallintamenettelyjen käyttämistä. Riskienhallinta ei ole vain vaarojen tai uhkien toteutumisen estämistä vaan myös mahdollisuuksien hyödyntämistä. Taloudellisen vastuun kantamisen ohjaus tavoitteiden ja saavuttamisen Päämäärien seuranta Toimenpiteiden tehokkuus ja tulokset Ympäristöja turvallisuuspäämärät Ympäristöja turvallisuustavoitteet Toimenpiteet ja toimintasuunnitelmat Toimintapolitiikka Arvot Ympäristönäkökohdat ja riskiarvioinnit Ympäristönäkökohtien ja riskien hallinta Yhtiössä laaditaan vuosittain strategiaan pohjautuvat toimintasuunnitelmat ja budjetit. Budjetin ja toimintasuunnitelmien toteutumista seurataan säännöllisesti hallituksessa, johtoryhmässä ja osastokohtaisissa seurantapalavereissa. Lisäksi toimintoja valvotaan sekä sisäisin menettelyin että tilintarkastuksen keinoin. Ympäristövastuun kantamisen ohjaus Ympäristönsuojelun ja turvallisuuden tason Ekokemin tavoitteet ovat yhteisiä asiakkaiden kanssa: haitalliset jätteet on käsiteltävä turvallisesti ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen. Tämä on tärkeää myös lähiasukkaille, omalle henkilöstölle ja koko lähiympäristölle. kehitys

12 12 yritysvastuun hallintokäytännöt Korkea hyötykäyttöaste pienentää tulevien sukupolvien elinympäristön kuormitusta. Jätteiden sisältämän energian tehokas talteenotto ja oman energian käytön optimointi kuuluvat toimintatapoihin, joista hyötyvät myös asiakkaat ja Riihimäen asukkaat. Kun yhtiön arvot ovat kaikkien tiedossa, ne helpottavat eri yksiköiden yhteistyötä ja päätöksentekoa ja mahdollistavat työskentelyn yhteisellä, ennakoitavalla tavalla yrityksen päämäärien hyväksi. Ekokem määrittää toimintapolitiikan sekä ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet arvojensa perusteella. Ekokemin ympäristö- ja turvallisuuspäämäärät tukevat yhtiön pidemmän aikavälin strategista suunnittelua ja valtakunnallista jätesuunnitelmaa. Ekokemin ympäristövaikutusten ja riskien hallinta perustuu ympäristönäkökohtien ja vaaratekijöiden tunnistamiseen ja arviointiin. Se luo perustan ennakoivalle ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallinnalle ja tehokkaalle toimenpiteiden kohdistamiselle. Riskienhallinta on myös väline turvallisuustason nykytilan sekä muutosten osoittamiseen ja toteuttamiseen. Toimintojärjestelmää arvioidaan erilaisin tarkastuksin ja katselmuksin. Auditointien tavoitteena on varmistua siitä, että järjestelmä toimii ja sitä ylläpidetään suunnitellulla tavalla. Sisäisten auditointien tehtävänä on toimintojen kehittäminen. Ulkoisten auditointien avulla varmistetaan, että Ekokemin toiminta on kansainvälisten standardien ja oman toimintojärjestelmän mukaista. Yhtiön toimintojärjestelmän tehokkuus arvioidaan ja varmistetaan johdon ja henkilöstön edustajien yhteisissä katselmuksissa. Ympäristötiedusteluja varten yhtiö on luonut oman järjestelmän, jonka avulla kaikki tiedustelut tutkitaan ja niihin vastataan. Sosiaalisen vastuun kantamisen ohjaus Ekokem noudattaa hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin sidosryhmiinsä. Ekokemin sidosryhmillä on yhtiötä kohtaan erilaisia odotuksia, jotka saattavat lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna olla ristiriidassa keskenään. Kaikkien sidosryhmien etujen ajamiseksi yhtiössä Kun työntekijöillä riittää terveyttä ja työkykyä, työelämässä pysytään pidempään. Edistymisen merkit ovat havaittavissa. Leo Suomaa Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto, johtaja Yhteinen työsuojelustrategia Suomen työsuojelustrategia tähtää väestön toimintakyvyn parantamiseen ja työväestön entistä pidempään pysymiseen työelämässä. Tavoitteeseen pyritään vaikuttamalla työoloihin. Painopistealueita ovat tapaturmien torjunta, liikuntaja tukielinsairauksien vähentäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalija terveysministeriö on työstänyt strategian yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäpuolen kanssa, ja myös sen toteutumista seurataan yhdessä. Johtoajatuksena on, että työnantajien on huolehdittava siitä, että työpaikoilla osataan ja halutaan työskennellä turvallisesti ja että niin myös tapahtuu. Työsuojelupiirit tukevat työnantajia ja valvovat, että työsuojelu toteutuu pykälien mukaisesti. Työsuojelu suomalainen menestystarina Työpaikkojen turvallisuus on edistynyt parissakymmenessä vuodessa isoin harppauksin. Kun vuonna 1980 kuolemantapauksia oli maassamme vielä 110, oli niitä enää 40 vuonna Ammattitautien määrä on laskenut, eikä viime vuosien aikana ole enää lähdetty ihan niin nuorina eläkkeelle kuin ennen. Ministeriön ja EU:n hankkeet ja vertailut osoittavat, että Suomi on työturvallisuudessa sekä työsuojelujärjestelmissä ja -palveluissa maailman kärkeä. Mutta vielä on parantamisen varaa, toteaa johtaja Leo Suomaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta. Tutkimmekin tekijöitä, joiden avulla työturvallisuutta on mahdollista kohentaa edelleen. Miten esimerkiksi yhteisen työpaikan työturvallisuutta voitaisiin parantaa, kun turvallisuuden tekeminen riippuu useiden työnantajien toimenpiteistä ja niiden yhteensovittamisesta. Moniulotteinen turvallisuus Turvallisuuden käsite on laajentunut äkillisten tapaturmien torjunnasta tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen, jotka molemmat vaativat pitkäaikaisia toimenpiteitä ja torjuntakeinojen lisäksi myös turvallisuutta edistäviä järjestelyjä. Toisaalta teollisuuden on alakohtaisesti panostettava omiin akilleenkantapäihinsä: rakennusteollisuudessa haasteena ovat lukuisat yksittäiset tapaturmat toisin kuin kemianteollisuudessa, jossa suuronnettomuuden varalta hoksottimet on pidettävä kunnossa kaiken aikaa. Turvallisuutta ei voida missään hankkia varastoon, siitä on huolehdittava joka päivä erikseen. Nyt on sadonkorjuun aika Haasteena on edistää työhyvinvointia edelleen ja saada työnteko entistä turvallisemmaksi. Onnettomuusmäärien lasku ja työelämän parantunut vetovoima kertovat, että työsuojelustrategia on kunnossa. Erilaiset ohjelmat, kuten Työtapaturmaohjelma , ovat tuottaneet hyviä työkaluja. Työsuojelulainsäädäntökin on hiljattain uusittu. Pallo on nyt työpaikoilla: työnantajilla ja työsuojelun yhteistoimintaelimillä. Verkostoituminen ja liittyminen vapaaehtoisiin turvallisuusohjelmiin edistää hyviä käytäntöjä teollisuudessa ja auttaa uusien tavoitteiden asettamisessa. Kampanjoilla ja kilpailuilla on saatu komeita tuloksia, kannustaa Suomaa. Ja jokainen tapaturmahan on torjuttavissa. Budjetoinnin perusteena on tietysti nolla tapaturmaa. Teksti: Heli Ojaniemi

13 yritysvastuun hallintokäytännöt 13 pidetään kiinni määritellystä toimintapolitiikasta ja pitkän aikavälin tavoitteista. Sidosryhmien palautteelle on oma kirjaamis- ja toteuttamismallinsa. Yhtiöllä on kirjalliset periaatteet vapaaehtoisen tuen jakamisesta eri sidosryhmille. Henkilöstöllä on monia vaikuttamiskanavia: ilmapiirikartoitukset, henkilöstön edustus johtoryhmässä, yt-, työsuojelu-, henkilöstö-, aloite- ja ruokalatoimikunta, sisäisen viestinnän kehittämisryhmä ja henkilöstölehden toimitusneuvosto. Esimiehet ja alaiset käyvät systemaattisesti kehityskeskusteluja, joiden tavoitteina on edistää työn tuloksellisuutta, yksilön kehittymistä sekä avointa ja suoraa kommunikointia. Toimintojärjestelmä Ekokemin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmä on integroitu yhdeksi järjestelmäksi, josta käytetään yhteisnimitystä toimintojärjestelmä. Toimintojärjestelmän tavoitteena on varmistaa mm. tärkeimpien sidosryhmien odotusten täyttäminen ja jatkuva parantaminen erityisesti työterveys- ja turvallisuusasioissa, ympäristönsuojelussa ja taloudellisissa tuloksissa. Toimintokäsikirjaan on koottu yhtiön ohjaukseen ja kehittämiseen liittyvä keskeisin ohjeisto, ja se koskee kaikkia Ekokem-yhtiöitä. Toimintojärjestelmässä on määritelty turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaan liittyvät johtamistavat ja käytännöt sekä yhteiset menetelmät. Järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Ekokemin laatuorganisaatio. Toimintojärjestelmä on rakennettu seuraavien standardien, normistojen ja ohjeistojen pohjalta: standardit ISO 9001, ISO ja ISO 17025, EU:n EMAS-asetus, Kansainvälisen kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirja, kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelma. Turvallisuusjärjestelmää ei ole sertifioitu, mutta se täyttää asetuksen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista /59 ja TUKESin järjestelmälle asettamat vaatimukset. Ekokem Oy Ab:n toimintapolitiikka Ekokem Oy Ab:n hallitus on perehtynyt yhtiön toimintapolitiikkaan ja hyväksynyt siinä esitetyt periaatteet. Ekokem Oy Ab:n päätehtävänä on palvella elinkeinoelämää, kuntia ja valtiota ongelmajätehuollon toteuttamisessa. Tehtäväänsä yhtiö toteuttaa tehokkaasti, taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristömyötäisesti noudattaen toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä sitoumuksensa täyttäen. Yhtiön tavoitteena on tarjota laadukkaita palveluja, jotka täydentävät asiakkaiden ympäristönsuojelutyötä. Ekokem pyrkii avoimeen yhteistyöhön asiakkaiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta yhtiötä voidaan kehittää siten, että toiminta vastaa entistä paremmin asiakkaiden odotuksia ja yhteiskunnan muuttuvia vaatimuksia. Turvallisuus- ja ympäristöasiat ovat keskeinen osa yhtiön toiminnan laatua. Ekokem sitoutuu toimimaan turvallisuus- ja ympäristöasioissa kykyjensä ja resurssiensa puitteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Ekokem tutkii ja selvittää jatkuvasti sekä nykyisten että suunnitelmissaan olevien toimintojen ja investointien ympäristövaikutuksia. Yhtiö etsii määrätietoisesti uusia keinoja jätteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on ympäristönsuojelun ja turvallisuuden tason jatkuva parantaminen. Yhtiö kartoittaa ja ennakoi toimintansa riskejä onnettomuuksien välttämiseksi ja mahdollisten vahinkotilanteiden seurausten pienentämiseksi. Onnettomuustapauksissa yhtiö sitoutuu toimimaan siten, että vahingot korjataan mahdollisimman tarkoin ja toteutetaan toimenpiteet, joilla onnettomuuksien uusiutuminen ehkäistään. Yhtiö kannustaa myös alihankkijoitaan ja urakoitsijoitaan toimimaan yhtiön turvallisuus- ja ympäristöperiaatteiden mukaisesti. Yhtiö neuvoo ja tarvittaessa opastaa heitä, kuten myös asiakkaita ja kansalaisia, ongelmajätteiden oikeassa käsittelyssä, varastoinnissa ja kuljettamisessa. Ekokem tiedottaa avoimesti ja säännöllisesti ympäristönsuojeluun liittyvistä toimistaan ja suunnitelmistaan sekä ottaa toiminnassaan huomioon saamansa palautteen. Yhtiö julkaisee vuosittain Riihimäen, Porin ja Jämsänkosken toimipaikkoja koskevan EMAS-asetuksen mukaisen ympäristöselonteon. Ekokemin henkilökunta ymmärtää vastuunsa yhtiön toiminnan laadusta, turvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Yhtiön jokainen työntekijä on velvollinen olemaan mukana hyvän toimintatavan ylläpitämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Yhtiö kouluttaa, opastaa ja kannustaa työntekijöitään suorittamaan työtehtävänsä ympäristön ja turvallisuuden kannalta vastuullisella tavalla. Riihimäki Esa Tommila, toimitusjohtaja

14 14 yritysvastuun hallintokäytännöt Ekokem-yhtiöiden toimintojärjestelmä Laatu. ympäristö Turvallisuus.. standardi/. standardi/.. sertifikaattivuodet Sertifikaattivuodet Ekokem Oy Ab Riihimäki ISO 9001/1994 BS 7750/ Turvallisuusjärjestelmä, ISO 14001/1996 ei sertifioitu. TUKESin EMAS/1996 tarkastus vuosittain. Lisäksi EN 45001/ laboratorio ISO 17025/2001 Katso akkreditoitu pätevyysalue Pori ISO 9001/1994 BS 7750/ Turvallisuusjärjestelmä, ISO 14001/1996 ei sertifioitu. TUKESin EMAS/2003 tarkastus kolmen vuoden välein. Jämsänkoski ISO 9001/1995 BS 7750/ Turvallisuusjärjestelmä, ISO 14001/1996 ei sertifioitu. EMAS/2003 Ekopartnerit Oy ISO 9001/2001 ISO 14001/2001 Turvallisuusjärjestelmä, ja Ekokem-... ei sertifioitu.. Palvelu Oy Ekokem on sitoutunut RC-ohjelmaan Ekokem sitoutui vuonna 1992 kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Sen mukaisesti yhtiön toiminta perustuu jatkuvaan parantamiseen ympäristö-, terveysja työturvallisuusalueilla. Ekokem noudattaa toiminnassaan ohjelman yleisperiaatteita ja toimintaohjeita, toimii yhteistyössä muiden ohjelmaan sitoutuneiden kanssa sekä antaa toimintansa kehittymistä koskevia tietoja valtakunnallisen seurannan mahdollistamiseksi. Lisätietoja Responsible Care -ohjelmasta löydät Internetistä osoitteesta Ympäristö» Responsible Care Iisalmen Turvallisuusjärjestelmä, Keräysöljy Oy ISO 9001/2003 ISO 14001/2003 ei sertifioitu. Ekokem-konsernin kaikkien toimipaikkojen laatu- ja ympäristöjärjestelmät on sertifioinut Inspecta Sertifiointi Oy. Ekokemin laboratorion on akkreditoinut Finas-akkreditointipalvelu. Ympäristöjohtaminen on osa Ekokemin kokonaisjohtamista Ekokemin hallitus määrittelee ympäristöasioihin liittyvät strategiset tavoitteet. Se on hyväksynyt yhtiön toimintapolitiikan. Yhtiön johtoryhmä määrittelee ympäristöasioita koskevat yleiset päämäärät ja toimintaperiaatteet. Ympäristötavoitteet ovat osa johdon ja henkilökunnan tavoitepalkkiojärjestelmän mittareita. Ympäristöasioita koskevat tavoitteet ja ohjelmat laaditaan osana toiminnan vuosisuunnittelua. Vastuu ympäristöasioiden päivittäisestä hoitamisesta on määritelty eri organisaatiotasoille. Henkilökunnan tehtävät on määritelty kaikilla organisaatiotasoilla, ja ne on kuvattu toimenkuvissa ja menettelyohjeissa. Henkilöstö on vastuussa oman työnsä ympäristöasioista. Ympäristöasioiden koordi- noinnista vastaa Ekokemin ympäristönsuojelupäällikkö. Avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on keskeinen osa Ekokemin ympäristöjohtamista. Yhtiö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon asiakkaiden yksityisyyden. Lisätietoja: hallintojohtaja Seppo Eriksson puh

15 yritysvastuun hallintokäytännöt 15 Sidosryhmävuorovaikutus Yhteydenpito Ekokemin sidosryhmiin on hyvin monipuolista. Alla olevassa taulukossa on lyhyesti esitelty Ekokemin keinot onnistuneeseen sidosryhmävuorovaikutukseen. Avointa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa kehitetään jatkuvasti yhteisissä kokouksissa kertyneiden ehdotusten tai muuten suullisesti tai kirjallisesti saadun palautteen perusteella. Saatuun palautteeseen vastataan ja lähettäjälle kerrotaan, miten kehitysehdotuksia tullaan toteuttamaan. Sidosryhmien ja Ekokemin välisen vuoropuhelun käytännön toteutumisesta vuonna 2005 kerrotaan tarkemmin kohdassa Yritysvastuun tulokset. Lisätietoja: viestintäpäällikkö Pirjo Ikävalko puh sidosryhmät henkilökohtainen viestintä EkoAsiaa-asiakaslehti asiakastilaisuudet messut kampanjat Internet mainonta Ekokemposti-henkilöstölehti Kuukauden kuulumiset -sisäinen tiedote yhteiset tapahtumat lehdistötiedotteet muut julkaisut ja esitteet perehdyttäminen koulutus toimitusjohtajan tiedotustilaisuudet palaverit sisäinen info-tv -järjestelmä YT-kokoukset kehityskeskustelut toimintajärjestelmä vierailut kokoukset tiedotusvälineet yhtiökokokous avoimien ovien päivät lehdistötilaisuudet lupaehtojen mukainen säännöllinen raportointi asiakkaat.ja.potentiaaliset asiakkaat ekokemiläisten.perheenjäsenet hallintoelimet henkilöstö järjestöt koulutuslaitokset osakkeenomistajat paikalliset.asukkaat rahoituslaitokset suuri.yleisö paikalliset.ja.valtakunnalliset tiedotusvälineet,.ammattilehdet Tuotteiden.ja.palvelujen toimittajat urakoitsijat vakuutusyhtiöt valtakunnalliset.ja paikalliset.päättäjät viranomaiset yhteistyöraati Ekokemin Internet-sivuilta löytyvät kaikki esitteet PDF-tiedostoina. Esitteitä voi kuka tahansa tilata veloituksetta Internetin kautta tai puhelimitse.

16 16 yritysvastuun tulokset Yritysvastuun tulokset

17 yritysvastuun tulokset 17 Taloudellinen vastuu Seuraavassa on tarkasteltu Ekokemin taloudellisten tavoitteiden tuloksia eri sidosryhmien taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Osakkaat ja asiakkaat Ekokemin omistavat elinkeinoelämä (38,3 %), valtio (34,1 %) ja kunnat (27,6 %). Yhtiöjärjestyksessä on asetettu tavoitteeksi tarjota osakkaille kohtuuhintainen ja riittävä käsittelykapasiteetti. Tässä tavoitteessa yhtiö on onnistunut hyvin. Käsittelyhintojen reaalinen taso on laskenut selvästi vuodesta 1992 vuoteen Vuonna 1994 hintoja alennettiin arvonlisäverouudistuksen yhteydessä ja vuonna 2002 osakasalennusten tasoa nostettiin. Käsittelykapasiteetti on aina riittänyt niin osakkaille kuin muillekin asiakkaille. Yhtiöjärjestyksen mukaan Ekokem ei maksa osinkoja. Ekokem on jatkuvasti kehittänyt liiketoimintojaan ja palvelujaan markkinoiden muuttuvien tarpeiden mukaiseksi. Markkinaehtoiset uudet palvelut on konsernissa sijoitettu omaan vapaasti kilpailevaan palveluyhtiökokonaisuuteensa. Tytäryhtiöistä saatavat osingot turvaavat emoyhtiön vaativia kehittämishankkeita. Verotus Emoyhtiö on tulon ja varallisuuden perusteella suoritettavasta verosta vapaa (TVL 20 ). Sen sijaan palvelukonsernin yhtiöt ovat normaalisti veronalaisia. Konsernin tilikaudelta 2005 maksettavien tuloverojen yhteismäärä on lähes 1,5 milj.. Verottaja saa normaalin verokertymänsä arvonlisäverosta, henkilökunnan palkoista ja aliurakoitsijoiden liiketuloista. Maksusuoritteet Ekokemille tulleista laskuista 83 % maksettiin viimeistään eräpäivää seuraavana päivänä. Henkilöstö Ekokem on ollut varma ja luotettava työnantaja. Viime vuosien aikana yhtiössä on ollut täystyöllisyys. Henkilökunnan määrä on jonkin verran kasvanut vuosien varrella. Vuonna 2005 emoyhtiön maksamat palkat olivat 7,6 milj.. Ekokemin palkkausjärjestelmät perustuvat kemianteollisuuden työehtosopimuksiin. Henkilökohtainen palkka muodostuu tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen pätevyyden perusteella. rahavirrat ekokem oy ab:n ja sen eri sidosryhmien välillä Rahavirrat ovat suoriteperusteisia ja tuloslaskelmasta ja taseesta johdettuja.

18 18 yritysvastuun tulokset Palkkausjärjestelmien jatkuva kehittäminen varmistetaan tarkastelemalla vuorovuosina eri henkilöstöryhmien palkkausperusteita. Yhtiön palkitsemisjärjestelmään kuuluvat lisäksi mm. tavoitepalkkiojärjestelmä sekä aloitepalkkiomenettely. Vuoden 2005 aikana tehtiin yhteensä 69 aloitetta. Näistä 9 kohdistui ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin. Kun terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasiat otetaan johtamisen välineiksi, syntyy oikeasti tuloksia. Martti Honkala Borealis Polymers Oy, terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupäällikkö Yhteistyökumppanit Yhtiö käyttää ulkopuolisia palveluja töissä, joita ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa itse. Ulkoistettuja palveluja ovat monet kunnossapitotyöt, investointien toteuttaminen, kuljetukset, siirrot, kiinteistöjen hoito ja ravintolapalvelut. Niiden epäsuora työllistävä vaikutus on merkittävä, arviolta noin 40 henkilötyövuotta. Kansainvälinen yhteistyö Ekokem osallistuu alan eurooppalaisten järjestöjen toimintaan, jossa pyritään mm. käsittelyjen korkeiden laatustandardien kattavaan soveltamiseen. Yhteistyötä tehdään myös muiden kansainvälisten ongelmajätelaitosten kanssa esimerkiksi kunnossapidon hankinnoissa. Ekokem osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön käsittelemällä ulkomaisia jätteitä ja toisaalta viemällä maasta asianmukaiseen käsittelyyn sellaisia jätteitä, joille ei ole omaa käsittelykapasiteettia. Jätetuonnin eli jätteenkäsittelypalvelujen viennin osuus kokonaisvastaanottomäärästä on vuosittain 3 5 %. Jätetuonnilla on voitu varmistaa käsittelykapasiteetin maksimaalinen käyttö. Näin voidaan ylläpitää alhaisia kotimaan käsittelyhintoja. Vuonna 2005 Ekokem vastaanotti ulkomaisia ongelmajätteitä tonnia. Tämä oli 3,1 % jätteiden kokonaismäärästä. Pääosa toimituksista tuli Euroopasta. Lisätietoja: laskentapäällikkö Jouni Mikkola puh Räätälöityjä muoviraaka-aineita Porvoon Kilpilahdessa toimiva Borealis Polymers Oy valmistaa muoviraaka-aineita teollisuusasiakkaille. Vuonna 2005 yhtiön liikevaihto oli 805 milj. ja työntekijöiden määrä 850. Toiminta on vientipainotteista, ja kaikki tuotannosta syntyvät jätteet käsitellään Ekokemissä, jonka kanssa yhtiö jatkuvasti kehittää turvallisia jätteenkäsittelymenetelmiä. Mainetta turvallisuusjohtamisesta Borealis Polymers sijoittui parhaaksi yritykseksi ensimmäisessä Työturvallisuus kohti maailman kärkeä -vertailussa vuonna Sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä palkintolautakunta kiitti yhtiötä turvallisuusraportoinnista ja urakoitsijoiden osallistamisesta turvallisuustyöhön. Prosessien ja työskentelyn turvallisuus, terveyden edistäminen ja ympäristöstä huolehtiminen ovat olleet osa johtamisjärjestelmäämme vuodesta 1994, kun Neste ja Statoil yhdistyivät Borealis Polymers Oy:ksi, toteaa terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupäällikkö Martti Honkala. Toiminta täyttää ja ylittää jo kaikki viranomaisvaatimukset sekä Responsible Care eli Vastuu Huomisesta -ohjelman tavoitteet. Järjestelmämme ovat oikeasti kunnossa, siksi raportointikin on helppoa. Turvallisuus on Borealis Polymersissä kokonaisvaltaista, tavoitteellista ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävää toimintaa, joka on jo alalla liiketoiminnan yksi edellytys. Yhtiö ottaa mallia maailman huipuista ja haluaa hoitaa asiat heitäkin paremmin. Asiakkaille toimitetaan ahkerasti turvallisuustiedotteita esimerkiksi muovien käsittelystä, kemikaalilainsäädännöstä ja tuotevastuuasioista. Yhtiö sitouttaa kaikki tavaran- ja palvelutoimittajansa turvallisuusasioiden huomioimiseen jo sopimuksentekovaiheessa. Yhteinen ja jaettu vastuu Oli sitten kyse työhyvinvoinnista, turvallisuudesta, toiminnan laadusta tai jätteiden käsittelystä, vastuu on Borealis Polymersissä viety linjaorganisaatiolle. Paikallistoiminnot hoitavat yhteydenpidot naapurustoon ja viranomaisiin sekä vastaavat järjestelmiensä toimivuudesta. Terveys-, turvallisuus-, ympäristö ja laatuasioihin perehtymistä vaaditaan yhtiössä kaikilta. Tietoa jaetaan intranetissa, tiedotustilaisuuksissa, koulutuksissa ja palavereissa, joihin jokainen osallistuu. Säännölliset havainnointikierrokset kuuluvat käytäntöihin, ja mahdolliset puutteet raportoidaan heti. Parannuskohteista tehdään viimeistään kuukauden sisällä toimenpidesuunnitelma, ja toteutusta seurataan tarkkaan. Henkilökuntamme on täysillä mukana ja tekee paljon turvallisuusaloitteita. Jokainenhan haluaa terveenä kotiin, Honkala toteaa. Yhtiön HSEQ (Health, Safety, Environment & Quality) -tiimi koordinoi terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioita. Borealis-konsernin eri tuotantokeskusten osaajat kokoontuvat säännöllisesti kehittämään parhaita käytäntöjä. Yhteisesti sopimalla ohjeet ovat toteutettavissa kaikkialla, ja siten niihin sitoudutaan. Asenteella kohti nollavahinkoa Turvallisuusjohtaminen ei ole Honkalan mukaan merkinnyt rahanmenoa, laitosten käyttöastetta ja lopputuotteiden laatua se on puolestaan parantanut. Sairauspoissaolot ovat tippuneet 3 %:iin, ja yhtiö ponnistelee ehkäistäkseen onnettomuudet ja työtapaturmat kokonaan. Johtamiskulttuurimme on aidosti muuttunut. Jos näissä asioissa fuskaa, se näkyisi heti! Teksti: Heli Ojaniemi

19 yritysvastuun tulokset 19 Ympäristövastuu Ekokem toimii kestävän kehityksen periaatteita tavoitellen. Yhtiö täytti myös vuonna 2005 hyvin sille asetetut ympäristönsuojeluvaatimukset. Yhtiö painotti toiminnassaan ja toimintojen kehitystyössään edelleen käsiteltyjen jätteiden hyödyntämisen tehostamista aineena ja energiana. Ympäristöjohtamisen tulokset Ekokemin ympäristöjohtamisen työkaluina ovat ympäristönäkökohtien arviointi, sisäiset auditoinnit ja katselmukset sekä ympäristö- ja turvallisuuspäämäärien ja -tavoitteiden määrittely ja toteuman seuranta. Ympäristönäkökohtien. merkittävyys on arvioitu. toiminto- ja osastokohtaisesti Ympäristönäkökohtien arviointi sisältää yhtiön ympäristövastuun ja ympäristöriskien kartoittamisen, päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten arvioinnin sekä yhtiön ympäristöasioista tiedottamisen. Ympäristönäkökohdat ja niiden merkittävyys on arvioitu toimintoja osastokohtaisesti. Ympäristönäkökohtien merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon vaikutusten voimakkuus, haitallisuus, ajoittuminen, kesto, toistuvuus, todennäköisyys ja ilmenemispaikka sekä lakisääteisten vaatimusten täyttyminen ja sidosryhmien näkemykset. Merkittäville ympäristönäkökohdille määritellään toimenpideohjelma ja kehittämistavoitteet, jotka liitetään osaksi osastokohtaisia toimintasuunnitelmia ja hyväksytään johtoryhmässä. Ympäristönäkökohdat päivitettiin vuodenvaihteessa. Merkittävissä näkökohdissa ei ollut muutosta aikaisempaan. Auditoinnin tulokset Toimintojärjestelmää ja -ketjuja arvioidaan säännöllisesti. Uudistettuun ISO 14001:2004 -ympäristöstandardiin valmistauduttiin kouluttamalla avainhenkilöitä 9 ja sisäisiä auditoijia 16. Tästä syystä sisäisiä auditointeja tehtiin vuonna 2005 tavallista enemmän. Niitä oli yhteensä 19, joista 8 kohdistui ympäristöjärjestelmään. Poikkeamia todettiin yhteensä 25, ja kehitysehdotuksia kirjattiin yhteensä 91. Niihin on tehty tarvittavat toimenpide-ehdotukset, kuten ohjeiden päivitykset sekä työmenetelmien tarkistukset. Sisäisiin auditointeihin on varsinaisten auditoijien lisäksi osallistunut useita muita henkilöitä. Auditoinnit on koettu hyviksi toimintojärjestelmän ja toimintojen kokonaisuuksien oppimis- ja kehittämistilaisuuksiksi. Ekokemin merkittävät ympäristönäkökohdat: Valtakunnallisesti tiedottaminen ja valistus ongelmajäteasioista ongelmajätteiden ja käytettyjen voiteluöljyjen hyödyntäminen materiaalina tai energiana ongelmajätteiden vaarattomiksi tekeminen monipuolisella ja korkeatasoisella käsittelyllä. Paikallisesti tai alueellisesti päästöt ja hajapäästöt ilmaan päästöjen mahdolliset vaikutukset pohjavesiin jätteiden loppusijoitus Riihimäellä muun energiantuotannon päästöjen vähentäminen hyödyntämällä jätteiden sisältämä energia Riihimäellä.

20 20 yritysvastuun tulokset Ulkoisia auditointeja tekevät sertifiointi- ja tarkastuslaitokset, viranomaiset ja asiakkaat. Vuonna 2005 Ekokemille tehtiin yhteensä 7 ulkoista auditointia, jotka kohdistuivat järjestelmän eri osiin. Auditoinneissa todettiin muutamia lieviä poikkeamia, joista merkittävin liittyi toimintoketjujen mittareiden analysointiin. Parantamista löydettiin myös tapaturmien ehkäisevistä toimenpiteistä. Lisäksi saatiin muutamia hyviä kehitysehdotuksia. Auditoinnin hyötyjä yritykselle: antaa varmuuden yrityksen laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden määrittelyn ja dokumentoinnin riittävyydestä tarjoaa vakuuttavaa tietoa johdolle auttaa johtoa toiminnan parantamisessa ja asioiden tärkeysjärjestyksen määrittelyssä nostaa yleistä tietouden tasoa yrityksessä nopeuttaa hallintajärjestelmien kehitystä parantaa riskien hallintaa määrittelee oikeat perusteet resurssien käytölle lisää järjestelmien uskottavuutta asiakkaille, yrityksen henkilökunnalle ja muille yrityksen toiminnan kannalta olennaisille ryhmille. Päämäärien ja tavoitteiden toteutuminen Ekokemin ympäristö- ja turvallisuuspäämäärät on yhdistetty osaksi yhtiön kokonaistoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Yhtiön päämäärät ja tavoitteet siirretään vuosittain osastokohtaisiin tavoitteisiin tukemaan käytännön toimintaa. Perustavoitteet ovat pysyneet samoina usean vuoden ajan, vaikka käytännön painopistealueet ovatkin vaihdelleet vuosittain. Vuoden 2005 tavoitteista toteutui 65 %. Tulosta voi pitää kokonaisuutena hyvänä. Päämäärä 1 Turvallisuuden korkea taso Tapaturmien määrä kasvoi vuonna 2005 huolimatta lisääntyneestä turvallisuuskoulutuksesta. Ekokemin tapaturmataajuus oli 19 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Tulos ei ole tavoitteiden mukainen, vaikka se onkin teollisuuden keskitasoa. Yhteistyökumppaneiden tapaturmataajuus aleni edellisvuodesta merkittävästi. Turvallisuuskoulutusta tehostettiin siten, että kaikilla ekokemiläisillä tulee olla työturvallisuuskortti. Henkilöstölle järjestettyyn koulutukseen osallistuivat myös vakituiset yhteistyökumppanit. Lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota uusien prosessien turvallisuuteen. Turvallisten työtapojen edistämiseen kiinnitettiin huomiota vuonna 2005 aloitetuilla toimitusjohtajan turvallisuuskävelyillä. Turvallisuustarkasteluja tehtiin tavoitteiden mukaisesti. Osallistujakertoja oli yhteensä Vuoden 2005 ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden toteutuminen suhdelukuina Päämäärä Turvallisuuden korkea taso 56 Pieni ympäristökuormitus 51 Korkea jätteiden hyötykäyttöaste 100 Hyvä energiatehokkuus 89 Päämäärä 2 Pieni ympäristökuormitus Ongelmajätteiden polton päästöt olivat aiempien vuosien tapaan vähäisiä. Kuitenkin tavoite vuoden aikana ei yhtään lupaehtoylitystä jäi saavuttamatta. Lieviä lupaehtoylityksiä oli sekä ongelmajätteiden poltossa että viemäröitävissä vesissä. Savukaasupäästöt olivat pieniä. Yksittäisistä ylityksistä tiedotettiin viranomaisille, eivätkä ne aiheuttaneet erityisiä toimenpiteitä. Kokonaisuutena päästöt ilmaan ovat erittäin vähäisiä. Yhtiön jätevesikuormitus ei myöskään ole merkittävä. Päämäärä 3 Korkea jätteiden hyötykäyttöaste Kylmälaiteromun metalleista, muovista ja polyuretaanista hyödynnettiin 94 %. Tulos on hyvä, kun valtakunnallinen tavoite on 80 %. Polton kuonalle tehtiin hyötykäyttösuunnitelmia, joista osa on ympäristölupakäsittelyssä. Kuonaa on esitetty hyödynnettäväksi maanrakennuksessa.

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Mika Kuisma Marjut Lovio

Mika Kuisma Marjut Lovio Mika Kuisma Marjut Lovio EMAS- ja GRI-raportointi osana yhteiskuntavastuullisuutta jatkuvan parantamisen toteaminen yritysten raportoinnin avulla HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-408 Mika

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot