Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8"

Transkriptio

1 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski

2 SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5 Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut...6 Ekokemin turvallinen toiminta...8 Yritysvastuu Ekokemissä...10 Yritysvastuun hallintokäytännöt...11 Toimintaa ohjaavat tekijät Taloudellisen vastuun kantamisen ohjaus...11 Ympäristövastuun kantamisen ohjaus...11 Sosiaalisen vastuun kantamisen ohjaus...12 Ekokem Oy Ab:n toimintapolitiikka...13 Toimintojärjestelmä Ympäristöjohtaminen on osa Ekokemin kokonaisjohtamista...14 Sidosryhmävuorovaikutus...15 Yritysvastuun tulokset...16 Taloudellinen vastuu Osakkaat ja asiakkaat...17 Verotus...17 Maksusuoritteet...17 Henkilöstö...17 Yhteistyökumppanit...18 Kansainvälinen yhteistyö...18 Ympäristövastuu...19 Ympäristöjohtamisen tulokset...19 Välittömät ympäristövaikutukset...21 Käytettyjen voiteluöljyjen käsittely ja ympäristövaikutukset, Pori ja Jämsänkoski...25 Välilliset ympäristövaikutukset...26 lupa-asiat...27 Ympäristöasioiden taloudelliset vaikutukset...28 Sosiaalinen vastuu...30 Henkilöstö...30 Yhteiskunta...32 Tuotteet ja palvelut...35 Tutkimus ja kehitys...35 GRI-sisältövertailu...36 Sanasto ja lyhenteet...37 Ekokem Oy Ab:n tilastotietoja...39 Inspecta Sertifiointi Oy:n todennus...43 Riihimäen laitosalue...43 T038 (EN ISO/IEC 17025) *) *) Katso akkreditoitu pätevyysalue

3 lukijalle 3 Lukijalle Ekokem Oy Ab:n 12. ympäristö- ja yritysvastuuraportti teemana turvallisuus Ekokem Oy Ab on perustamisestaan eli vuodesta 1979 saakka kantanut monipuolisesti yritysvastuutaan. Autamme asiakkaitamme toimimaan turvallisesti ja ympäristömyötäisesti. Edistämme asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Nyt kerromme sidosryhmillemme jo 12. kerran yhtiömme ympäristönhoidon ja yritysvastuun tuloksista. Ekokem-yhtiöihin kuuluvat emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n lisäksi Ekopartnerit Oy, Ekokem-Palvelu Oy ja Iisalmen Keräysöljy Oy. Raportin aineisto koskee emoyhtiö Ekokemin Riihimäen, Porin ja Jämsänkosken tuotantolaitosten toimintoja. Jos tiedot jossakin kohdassa perustuvat koko konsernin tietoihin, siitä mainitaan erikseen. Ekokem-yhtiöt toimivat kiinteässä yhteistyössä. Ne vaikuttavat oleellisesti emoyhtiönsä toimintaan. Sen vuoksi olemme alussa sivuilla 6 7 kertoneet laajasti kaikista konsernin yhtiöistä sekä niiden tuotteista ja palveluista. Jätteiden hyödyntäminen joko aineena tai energiana on korkealla Ekokem-yhtiöiden tavoitteissa. Myös tästä löydät tietoa yhtiöistä kertovasta kohdasta. Ympäristö- ja yritysvastuuraportti täydentää konsernin vuosikertomuksen tavanomaista taloudellista ja toiminnallista informaatiota. Selonteko jaetaan Ekokem-yhtiöiden henkilökunnalle, osakkeenomistajille, lähinaapureille, suurasiakkaille ja urakoitsijoille. Lisäksi raporttia jaetaan mm. messuilla, ja sitä voi tilata veloituksetta puhelimitse, sähköpostilla tai Internet-sivuiltamme osoitteesta Punaisena lankana turvallisuus Olemme valinneet raporttimme tämän vuoden teemaksi turvallisuuden. Tilastojen mukaan Suomen teollisuudessa sattuu tapaturmia eurooppalaisiin työsuojelun kärkimaihin verrattuna enemmän. Ekokem on vuonna 2005 panostanut paljon oman henkilökuntansa turvallisuuskoulutukseen. Suurin osa ekokemiläisistä on käynyt mm. turvallisuuskorttikoulutuksen. Väsymätön työ niin ekokemiläisten kuin alueella työskentelevien sopimusurakoitsijoidenkin turvallisten työtapojen kehittämiseksi jatkuu. Ekokem-yhtiöiden asiakkuuksista vastaavilla henkilöillä on lisäksi turvallisuusneuvonantajan pätevyys, jota asiakkaamme voivat hyödyntää. Raportti noudattaa. GRI-ohjeiston suosituksia Tämä ympäristö- ja yritysvastuuraportti noudattaa pääosin Global Reporting Initiative -ohjeiston (GRI) raportointija laskentaohjeita organisaatioiden vapaaehtoiselle yhteiskuntavastuuraportoinnille. Ekokemin ympäristö- ja yritysvastuuraportti täyttää myös EU:n EMAS-asetuksen 761/2001 mukaiset ympäristöselonteon vaatimukset. Raportissa on otettu huomioon kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ohjeet vastuullisen yritystoiminnan toteuttamisesta. Yhtiön raportointia kehitetään em. ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Raportin tiedot perustuvat Ekokemin omiin laskenta-, seuranta- ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Laskentaperusteet ovat pääosin samat kuin vuoden 2004 raportissa. Ekokemin käsittelemät ongelmajätteet -kohdassa on tarkennettu sisäisten jätteiden laskentaperiaatteita. Raportin tekoon on osallistunut suuri joukko Ekokemin henkilökuntaa. Tietojen oikeellisuuden on tarkastanut Inspecta Sertifiointi Oy. Kiitämme kaikkia henkilöitä, jotka antoivat palautetta vuoden 2004 raportistamme! Palautetta tuli tällä kerralla postitse. Palaute on otettu huomioon raportin kehittämisessä. Vuoden 2006 ympäristö- ja yritysvastuuraportti julkaistaan mennessä. Lisätietoja Ekokemistä saat ympäristöja yritysvastuuraportissa mainituilta yhteyshenkilöiltä, viestintäosastolta ja Internet-sivuiltamme Miten olemme onnistuneet vuoden 2005 raportin teossa? Anna palautetta Internetin palautelomakkeella osoitteessa Yhteydenotot» Ympäristö- ja yritysvastuuraportin palautelomake. Kiitos! Ekokem Oy Ab:n ympäristöja yritysvastuuraportin työryhmä

4 4 toimitusjohtajan puheenvuoro Toimitusjohtajan puheenvuoro Kaiken pohjana turvallisuustyö Tuhansien suomalaisten ajatuksissa nimeen Ekokem liittyy välitön mielleyhtymä turvallisesta ja luotettavasta toiminnasta ympäristön hyväksi. Ilmiölle on myös pohja todellisuudessa, kuten Ekokemin toimintahistoria sekä laaja ja yksityiskohtainen ympäristönvalvonta osoittavat. Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärät olivat keskeinen syy yhtiön perustamiseen vuonna Vaativimmat ongelmajätteet tarvitsivat kunnollisen käsittelijän. Voitettuaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksen huolellisella työllään ja avoimella viestinnällään Ekokem on sittemmin hyödyntänyt vaarallisten aineiden ja jätteiden turvallisen käsittelyn osaamistaan, kun se on kehittänyt uusia käsittelymenetelmiä ja kokonaisia liiketoimintoja. Suunnitteilla oleva jätevoimala on ajankohtainen esimerkki monenlaisen osaamisen hyödyntämisestä. Yritysvastuun osista sekä sosiaalinen vastuu että ympäristövastuu liittyvät kiinteästi turvallisuuskysymyksiin. Koko työmme palvelee asiakkaittemme turvallisuutta ja ympäristöä. Oman henkilöstön turvallisuudesta huolehdimme käyttämällä laadukasta ja turvallista käsittely- ja puhdistustekniikkaa, kouluttamalla työntekijät perusteellisesti sekä käyttämällä asianmukaisia suojaimia. Myös sosiaalisen vastuun tärkeä osa on turvallisuus. Hyvä laitos- ja ympäristöturvallisuus suojaavat myös naapurustoa. Ekokem on kehittänyt ja ylläpitää järjestelmää, jolla mahdollisessa onnettomuustapauksessa naapurustoa neuvotaan toimimaan asianmukaisesti. Lähinaapurit saavat säännöllisesti turvallisuustiedotteen. He ovat kommentoineet sitä perisuomalaisen tyynesti. vuosittain. Kun asiakas on luovuttanut ongelmajätteensä organisaatiomme käsiin, vahvistamme siirtoasiakirjalla myös vastuun siirtymisen asianomaiselle Ekokem-yhtiölle. Voidaan sanoa, että myymme vapautumista ympäristö- ja turvallisuushuolista. Suunnittelemme tulevien vuosien toimintamme joka kerta sellaisin taloudellisin tavoittein, jotka tekevät mahdolliseksi ylläpitää korkeaa turvallisuustasoa kaikessa toiminnassamme. Työsuojelumäärärahamme ovat suhteellisen suuret, ja niiden käyttö suunnitellaan huolellisesti. Riskinarviointityömme on monipuolista, ja seuraamme aktiivisesti alan kehitystä. Tämä kaikki osoittaa johdon sitoutumista yritysvastuun eri osiin. Suomessa on teollisesti ongelmajätteitä käsitteleviä yrityksiä noin kaksi tusinaa, ja Ekokemin markkinaosuus on tuoreen jätemäärätilaston perusteella laskettuna noin viidennes. Alan palveluyrityksiä on vähemmän, ja niistä Ekokem- Palvelu Oy on maamme toiseksi suurin. Yhtiöittemme näytöt turvallisuusasioiden hoitamisesta ja yritysvastuun kantamisesta ovat vahvat. Jatkamme samalla huolellisella ja vastuullisella linjalla tukien aktiivisesti myös asiakkaittemme ja kumppaniemme omaa ympäristö- ja turvallisuustyötä. Yhdessä maan parhaaksi. Esa Tommila toimitusjohtaja Taloudellinen vastuu ja turvallisuus kytkeytyvät toisiinsa muun muassa siten, että suuren turvallisuusriskin laukeaminen voisi vakavasti vaurioittaa liiketoimintaa. Samalla turvatoimien kustannukset täytyy tietenkin pitää taloudellisen kestokyvyn rajoissa. Tässäkin Ekokem on onnistunut. Euroopan maissa toimii ongelmajätteiden korkealämpötilapolttolaitoksia pari tusinaa, ja niillä on yhteinen etujärjestö. Sen jäsenyritysten kesken on jo kauan vaihdettu varsin vapaasti informaatiota turvallisuuskysymyksistä ja hyvistä ympäristökäytännöistä. Vaikka tekninen prosessiosaaminen joudutaankin hinnoittelemaan markkina- ja kustannuspohjaisesti, on koko toimialalla turvallisuusetuja pidetty aivan yhteisinä. Ekokemin monipuolinen turvallisuusosaaminen on monin tavoin asiakkaiden käytettävissä. Turvallisuuskoulutettu asiakaspalveluhenkilöstömme edistää ja välittää turvallisuutta kymmenissä tuhansissa asiakaskontakteissa

5 toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot 5 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot Ekokem-yhtiöiden lähiajan strategisia tavoitteita ovat mm. tarjota asiakkaille entistä monipuolisempia vaativan ympäristönhuollon palveluja vahvistaa omaa ympäristömyötäisyyttä ja kykyä edistää asiakkaiden toiminnan ympäristömyötäisyyttä kehittää uusia liiketoimintoja, jotka palvelevat asiakkaita entistä paremmin, mutta samalla turvaavat yhtiön perustehtävän hoitamisen parantaa toiminnan kustannustehokkuutta kehittämällä käytäntöjä ja uusimalla laitekantaa lisätä edelleen jätteiden hyötykäytön osuutta konsernin toiminnoissa. Ekokem-yhtiöiden yhteisenä toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkailleen kattavia ongelmajätehuollon palveluja ja jätehuollon kokonaispalveluja, pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistuspalveluja sekä ympäristörakentamisen kokonaispalveluja. Emoyhtiö Ekokem käsittelee vaarattomiksi ongelmajätteitä, käytettyjä voiteluöljyjä ja muita hankalia jätteitä. Tytäryhtiöt Ekokem-Palvelu ja Iisalmen Keräysöljy tarjoavat jätteisiin ja pilaantuneen maaperän kunnostukseen liittyviä korkeatasoisia ja turvallisia kokonaispalveluja. Näistä muodostuu jätteiden käsittelyn ja sitä tukevien palvelujen liitto, jonka huomattava suorituskyky ja rakenteellinen liiketaloudellinen vakaus hyödyttävät asiakkaita. Emoyhtiö Ekokem ottaa hoitaakseen Suomessa syntyvistä ongelmajätteistä pääasiassa ne, jotka ovat vaikeimmin käsiteltävissä. Yhtiö käsittelee ja hyödyntää ne korkeatasoisessa käsittelylaitoksessaan. Ekokem ohjaa ulkomaiseen käsittelyyn sen pienen osan sille toimitetuista jätteistä, jolle ei ole teknisesti ja taloudellisesti järkevää luoda ja ylläpitää kotimaista käsittelykapasiteettia. Tytäryhtiöiden ongelmajätepalvelut edistävät ongelmajätteiden keräämistä käsittelyyn. Palvelut nojautuvat emoyhtiön käsittelylaitoksen jätenieluihin. Maaperänkunnostusliiketoiminta on tässä suhteessa selvästi itsenäisempi yksikkö. Ekokem-yhtiöiden yhteisenä visiona on olla asiakkaittensa paras vaativan ympäristönhuollon yhteistyökumppani. Strategiset tavoitteet ohjaavat kaikkien liiketoimintojen kehittämistä. Strategian erityispiirteet päivitetään vuosittain toimintaympäristöanalyysin pohjalta ja konsernin arvojen puitteissa. Päivitetyn strategian perusteella laaditaan vuotuinen toimintasuunnitelma ja budjetti. Tarvittaessa koko perusstrategia tarkistetaan. Ekokem-yhtiöiden arvot vastuullisuus ympäristömyötäisyys avoimuus yhteistyö ja palveluhenki asiantuntijuus tuloksellisuus Arvot heijastuvat Ekokem-yhtiöiden strategian sisältöön, sen toteuttamisen keinovalikoimaan ja visioon.

6 6 konserni ekokem-yhtiöt lyhyesti lyhyesti KÄSITTElY- JA HYÖdYNTÄMIS- PAlVElUT ONgElMAJÄTE- HUOllON PAlVElUT KÄSITTElY- PAlVElUJEN VIENTI MAAPERÄN KUNNOSTUS- PAlVElUT ASIAKAS KOUlUTUS- PAlVElUT YlEISVAlISTUS VAlTA- KUNNAllINEN ÖlJYJÄTEHUOlTO Ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut Ekokem, Ekokem-Palvelu ja Iisalmen Keräysöljy tarjoavat asiakkailleen kattavan palveluvalikoiman, joka ulottuu ongelmajätehuollon, maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen käytännön ratkaisuista tutkimukseen, koulutukseen ja alan valistukseen. Yhtiöt tarjoavat asiakkaan tarpeiden mukaan myös ongelmajätehuoltoa laajemman jätehuollon kokonaispaketin yhdessä kumppanuusyritysten kanssa. Kaikki toiminnot täyttävät sertifioitujen laatu- ja ympäristöjärjestelmien ISO 9001 ja ISO standardien vaatimukset. Ekokem-yhtiöiden toimipaikat Ekokem-yhtiöt vuonna 2005 Liikevaihto M 31,62 30,77 Henkilöstö keskimäärin ,72 3, Ekokem Oy Ab Ekokem-Palvelu Oy Ekopartnerit Oy Iisalmen Keräysöljy Oy Lisätietoja:

7 ekokem-yhtiöt konserni lyhyesti 7 Ekokem Oy Ab:n tuotteet ja palvelut Käsittely- ja hyödyntämispalvelut Termiset käsittelymenetelmät orgaanisille jätteille - kaksi korkealämpötilauunia - keskilämpötilauuni Fysikaalis-kemiallinen käsittely epäorgaanisille jätteille Haihdutuslaitos esim. öljyisten vesien sekä metalliteollisuuden ja konepajojen emulsioiden käsittelyyn Loisteputkien ja -lamppujen käsittelylaitos Kylmälaiteromun esikäsittelyja hyödyntämislaitos Vesienkäsittelylaitos Valtakunnallinen öljyjätehuolto Ekokem järjestää ja ylläpitää Suomessa käytettyjen voiteluöljyjen keräysjärjestelmää ympäristöministeriön toimeksiannosta Kirkkaat voiteluöljyt puhdistetaan ja lisäaineistetaan uusioöljyiksi lähinnä metsäteollisuuden käyttöön Mustat keräysöljyt puhdistetaan teollisuuden polttoaineeksi Käsittelypalvelujen vienti Yleisvalistus Ekokem Oy Ab hyödyntää Ongelmajätteiden polttolämpö hyödynnetään sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Keskilämpötilauunissa puhdistetaan materiaaleja hyödynnettäviksi teollisuudessa ja rakentamisessa. Kylmälaiteromusta erotetut metallit ja muovit menevät teollisuuden hyödynnettäviksi. Loisteputkien ja -lamppujen lasi ja metallit ohjataan teollisuuden raaka-aineiksi. Käytetyt voiteluöljyt hyödynnetään joko aineena tai energiana. Savukaasunpuhdistuksen tuhka hyödynnetään ulkomailla. Haihdutuslaitoksella puhdistetaan teollisuusvesiä viemärikelpoisiksi. Liuote- ja öljyjätteiden kuivausprosessin jätteet hyödynnetään energiantuotannossa. Ekokem-Palvelu Oy:n ja Iisalmen Keräysöljy Oy:n tuotteet ja palvelut Ongelmajätehuolto Tunnistaminen, merkintä, pakkaaminen, varastointi, keräys ja kuljetus asianmukaiseen käsittelyyn Alueellinen käytettyjen voiteluöljyjen keräys Kunta- ja taajamakeräykset Keräys- ja kuljetusastiat ja merkintämateriaalit Suojavälineet ja tarvikkeet Tietosuojapalvelut Öljynerotinkaivojen tyhjennykset, tarkistukset ja huollot Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys- ja käsittelypalvelut Turvallisuusneuvonantajapalvelut Raportointi Ongelmajätehuollon perusja täydennyskurssit Räätälöity yrityskoulutus Maaperänkunnostus ja ympäristörakentaminen Alueelliset pilaantuneen maaperän vastaanotto- ja käsittelykeskukset Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusurakointi - stabilointi ja kiinteytys - huokosilmakäsittelyt - termiset käsittelyt - pesu Vesien käsittelymenetelmät Sedimenttien ja lietteiden käsittely Eristysrakentaminen - kaatopaikat - muut eristysrakenteet Teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö Kaatopaikkojen hoito Ekokem-Palvelu Oy hyödyntää Pilaantuneet maat hyödynnetään mm. kaatopaikkojen rakenne- ja tiivistekerroksissa. Teollisuuden sivutuotteita hyödynnetään mm. kaatopaikkojen tiivisterakenteissa. Ongelmajätteistä erotetaan hyödynnettävät materiaalit jatkokäsiteltäviksi. Iisalmen Keräysöljy Oy hyödyntää Ongelmajätteistä erotellaan metallit ja toimitetaan edelleen hyödynnettäviksi. Muovipakkauksia puhdistetaan ja toimitetaan hyödynnettäviksi. Kylmälaiteromun esikäsittelyssä erotetaan hyödynnettävät materiaalit, kuten metallit ja lasi, jotka toimitetaan edelleen hyödynnettäviksi. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua esikäsitellään ja niistä saatavat metallit toimitetaan hyödynnettäviksi.

8 8 TOIMINNAN KUVAUS Ekokemin turvallinen toiminta 1. Asiakkaan luona: valistus neuvonta jätteiden lajittelu jätteiden pakkaaminen oikein merkityt astiat 3. Kuljetus: Ekokemin valitsemat alihankkijat tai asiakkaat itse hoitavat kuljetukset kuljettaja varmistaa asiakkaan luona jätteiden merkinnät ja pakkaukset hyväkuntoinen, oikein merkitty kuljetuskalusto koulutettu henkilökunta 4. Ekokemin Porin ja Jämsänkosken toimipaikat: Porissa vastaanotetaan ja käsitellään käytettyjä, mustia moottoriöljyjä Jämsänkoskella vastaanotetaan ja käsitellään käytettyjä, kirkkaita voiteluaineita ja hydrauliikkaöljyjä 2. Tilauksen vastaanotto Ekokemillä: riittävät ja oikeat tiedot jätteestä oikeiden astioiden ja kuljetuskaluston valinta paperit kuntoon kuljetusta sekä vastaanottoa varten 4. Ekokemin Riihimäen toimipaikka: portilla ennakkotietojen tarkistus kuorman punnitus ohjaaminen oikeaan purkupaikkaan 1. Vaarallisten aineiden parissa työskentelevien henkilöiden turvallisuutta parantavan valistuksen ja koulutuksen tarjoaminen on olennainen osa Ekokemin ympäristötyötä. Ekokem tarjoaa tietoa ongelmajätteiden turvallisesta varastoinnista, pakkaamisesta ja käsittelemisestä kaikille kansalaisille suunnatuissa yleisvalistustilaisuuksissa sekä alan ajankohtaisseminaareissa. Yksityiskohtaisempaa opastusta tarjoavat asiakas- ja alakohtaiset koulutustilaisuudet, joiden sisältö räätälöidään asiakkaan erityistarpeiden mukaan. 2. Ekokemin asiakaspalveluhenkilökunta vastaa siitä, että asiakkaan tekemä jätteiden nouto- ja käsittelytilaus sisältää kaikki tarvittavat tiedot jätteen tuottajasta, noudettavan jätteen ominaisuuksista sekä jätteen määrästä. Näin osataan valita oikea kuljetuskalusto ja varautua mahdollisiin vaihtoastioihin. 3. Palveluvalmistelijat hoitavat kuljetukset ja varmistavat asiakkaan luona mahdollisuuksien mukaan sen, että jätteiden ominaisuudet vastaavat tilauksessa ilmoitettua. Kaikilta palveluvalmistelijoilta vaaditaan vaarallisten aineiden turvallisia kuljetuksia koskeva ADR/VAK-koulutus, ongelmajätekurssin suorittaminen ja työturvallisuuskortti. Myös pakkaukset ja niiden merkinnät tarkistetaan ennen kuljetusta. Näin varmistetaan, että vaaralliset aineet voidaan kuljettaa turvallisesti. Kuljetusten turvallisuudesta ja suunnittelusta voit lukea lisää Ekokem-Palvelun tuoteinsinööri Jyrki Malisen haastattelusta sivulta 29. Jotta ongelmajätteiden käsittely ja kuljettaminen sujuu turvallisesti, on tärkeää tietää jätteiden ominaisuudet mahdollisimman tarkkaan. Turvallisuus alkaa vaarallisten aineiden tunnistamisesta ja asianmukaisesta keräämisestä, kuljettamisesta ja käsittelystä.

9 TOIMINNAN KUVAUS 9 Öljyt voiteluöljyiksi teollisuuden energiaksi METALLIT Jätettä vastaanotettiin Riihimäellä, Porissa ja Jämsänkoskella yhteensä t. Tuotannossa käytettiin apuaineina kalkkia t typpeä suojakaasuna t. Vettä ostettiin m Ekokemin oma laboratorio: näytteiden analysointi 6. Turvallinen käsittely: laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmät ohjaavat toimintaa kaukolämpö ja sähkö muovi Vuonna 2005 Ekokem hyödynsi käsittelemistään jätteistä joko aineena tai energiana yhteensä 84 %. LASI lasivillaksi kuona ja puhdistetut maamassat ympäristörakentamiseen Savukaasupäästöt. Hiukkaset 1,1 t CO 8,3 t NO t HCl 1,8 t SO 2 2,6 t C x H y 1,6 t CO t Dioksiinit 0,0044 g Loppusijoitusalueelle. vietiin jätteitä t. Kaupungin jätevesi-. laitokselle ohjattiin. jätevesiä m 3. Hyötykäyttöön. ulkomaille vietiin t. 4. Tuotaessa jätettä Ekokemin Riihimäen, Porin ja Jämsänkosken tuotantolaitoksille tarkistetaan, että tuotavien jätteiden ennakkotiedot ovat oikeat, ja näin saapunut kuorma osataan ohjata oikeaan vastaanottopaikkaan ja sitä kautta varastotiloihin ja käsiteltäväksi. 5. Turvallisen varastoinnin ja käsittelyn takaamiseksi jätteistä otetaan vastaanoton yhteydessä näytteet, jotka analysoidaan Ekokemin omassa akkreditoidussa laboratoriossa. Tämän jälkeen esikäsittelyä vaativat jätteet käsitellään koostumukseltaan mahdollisimman tasalaatuisiksi lopullista käsittelyprosessia varten ja viedään jätelaatujen mukaisiin varastotiloihin tai suoraan käsittelyyn. 6. Ongelmajätteiden turvallinen käsittely edellyttää tarkkojen ohjeiden luomista ja noudattamista sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ekokemin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmä perustuu sertifioituihin ISO 9001-, ISO ja EMAS-järjestelmiin, joiden pohjalta on luotu tarkat, yhtenevät toimintatavat. Ongelmatilanteiden ennakointi on tärkeä osa laadukasta ja turvallista ongelmajätteiden käsittelyä. Yhtä tärkeää turvallisessa työskentelyssä vaarallisten aineiden kanssa on oikeanlainen suojautuminen. Näin ehkäistään altistuminen vaarallisille aineille. Turvallisesta työskentelystä Ekokemillä voit lukea lisää Ekokemin työsuojeluvaltuutettu Jari Lehmuksen haastattelusta sivulta 32. Suunnitelmallisten auditointien ja riskikartoitusten tulokset analysoidaan ja tulosten perusteella kehitetään uusia menetelmiä ja muokataan vanhoja entistä turvallisemmiksi. Jatkuva kehittäminen onkin tärkeä osa Ekokemin toimintaa. Ekokemin käsittelymenetelmistä löydät lisätietoa Internet-sivuilta osoitteesta Yhtiöt» Ekokem Oy Ab» Käsittelyprosessit.

10 10 yritysvastuu ekokemissä Yritysvastuu Ekokemissä Ekokemin yritysvastuu jakautuu taloudelliseen, ympäristöä koskevaan ja sosiaaliseen vastuuseen. Varovaisuuden periaate kuuluu kaikkiin yritysvastuun osa-alueisiin. Sen mukaisesti Ekokem arvioi yhteiskunnalliset vaikutukset ja riskit toimintojen suunnittelussa sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Turvallinen toiminta on perustana Ekokemin yritysvastuun toteutumisessa. Taloudellinen vastuu tarkoittaa sidosryhmien odotuksiin vastaamista. Kotimaiset asiakkaat, joihin myös useimmat osakkaat lukeutuvat, odottavat erityisesti, että ongelmajätteiden vaativan käsittelyn hintataso pidetään kohtuullisena. Siinä onnistuminen, henkilöstön työllisyyden ylläpito ja ulkoistettujen toimintojen jatkaminen alihankintoina edellyttävät toiminnalta tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ekokem auttaa asiakkaitaan paitsi hoitamaan velvoitteensa myös yltämään hyviin ympäristösuorituksiin edullisin kustannuksin. Näin se edistää heidän ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Pääosan jätteistä Ekokem käsittelee omin voimin. Uusille jätejakeille kehitetään mahdollisuuksien mukaan uusia käsittelymenetelmiä. Osalle jätteistä ei kuitenkaan ole mahdollista järjestää teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoista käsittelyä kotimaassa. Silloin Ekokem auttaa asiakkaan yhteistyöhön ulkomaisen käsittelijän kanssa. Ympäristövastuu tarkoittaa ympäristöstä ja luonnonvaroista huolehtimista. Tämä konkretisoituu käsittelylaitoksen päästöjen minimoimisena, energian tuotannon ja käytön tehokkuutena, muiden luonnonvarojen säästeliäänä käyttönä ja mahdollisimman korkeana jätteiden hyödyntämisasteena. Ekokemillä ympäristövastuu ulottuu toimintaajatuksen myötä korkeatasoisten ympäristöratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen asiakkaille. Sosiaalinen vastuu merkitsee hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin yrityksen sidosryhmiin. Siihen kuuluvat henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, asiakkaiden ja muiden toimijoiden opastus ja valistus, palvelutuotteiden turvallisuus siis vastuu asiakkaista ja tuotteiden käyttäjistä sekä yhteistyö yritysverkossa. Ekokemin sosiaalisen vastuun tärkeä osa on tiivis ja avoin yhteistyö lähiympäristön kanssa. Siihen sisältyy myös yleishyödyllinen toiminta avustuksineen. Ekokemin viestintä on monipuolista, laajaa ja avointa.

11 yritysvastuun hallintokäytännöt 11 Yritysvastuun hallintokäytännöt Toimintaa ohjaavat tekijät Ekokem pitää yritysvastuuta koskevaa lainsäädäntöä toiminnanohjauksen vähimmäistasona. Yritysvastuuta ei ole Ekokemissä organisoitu erikseen, vaan se sisältyy normaaliin toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen. Ekokemin yritysvastuu on aktiivista vastuullisuutta, joka perustuu yhtiön omiin arvoihin, periaatteisiin ja tavoitteisiin. Sillä tavoitellaan kestävän kehityksen mukaista hyvää yrityskansalaisuutta. Ekokemissä yritysvastuu koetaan merkittäväksi kilpailutekijäksi, joka vaikuttaa yhtiön maineeseen, hyväksyttävyyteen toimintapaikkakunnalla ja menestymiseen markkinoilla. Toiminnan vastuullisuus on edellytys pitkän ajan kannattavuudelle ja menestymiselle. Ekokemissä yritysvastuu on jaettu perinteisen käytännön mukaisesti kolmeen pääelementtiin, jotka ovat taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu. Kun puhutaan vastuista, on syytä myös selvittää riskejä, joihin vastuunkantamisella etsitään ratkaisuja. Ekokemissä tehtiin vuoden 2005 aikana Teknillisen korkeakoulun diplomityönä selvitys, jossa paneuduttiin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ongelmien rakenteeseen ja ratkaisumahdollisuuksiin. Selvityksessä kuvattiin keskeiset Ekokemin riskienhallintaan vaikuttavat tekijät ja luotiin viitekehys riskienhallinnan kehittämiselle. Perinteinen riskienhallinta on myös Ekokemissä painottunut teknisiin järjestelmiin liittyviin riskeihin, ja niitä on voitu ratkoa teknisen ja luonnontieteellisen asiantuntemuksen avulla. Koska yhtiön päätoimialana on ongelmajätteiden käsitteleminen, resurssit kohdistetaan ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamiseen. Riskienhallinnan laajentaminen muodollisena menettelynä koskemaan myös strategisia tavoitteita edellyttää aiempaa monipuolisempien riskienhallintamenettelyjen käyttämistä. Riskienhallinta ei ole vain vaarojen tai uhkien toteutumisen estämistä vaan myös mahdollisuuksien hyödyntämistä. Taloudellisen vastuun kantamisen ohjaus tavoitteiden ja saavuttamisen Päämäärien seuranta Toimenpiteiden tehokkuus ja tulokset Ympäristöja turvallisuuspäämärät Ympäristöja turvallisuustavoitteet Toimenpiteet ja toimintasuunnitelmat Toimintapolitiikka Arvot Ympäristönäkökohdat ja riskiarvioinnit Ympäristönäkökohtien ja riskien hallinta Yhtiössä laaditaan vuosittain strategiaan pohjautuvat toimintasuunnitelmat ja budjetit. Budjetin ja toimintasuunnitelmien toteutumista seurataan säännöllisesti hallituksessa, johtoryhmässä ja osastokohtaisissa seurantapalavereissa. Lisäksi toimintoja valvotaan sekä sisäisin menettelyin että tilintarkastuksen keinoin. Ympäristövastuun kantamisen ohjaus Ympäristönsuojelun ja turvallisuuden tason Ekokemin tavoitteet ovat yhteisiä asiakkaiden kanssa: haitalliset jätteet on käsiteltävä turvallisesti ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen. Tämä on tärkeää myös lähiasukkaille, omalle henkilöstölle ja koko lähiympäristölle. kehitys

12 12 yritysvastuun hallintokäytännöt Korkea hyötykäyttöaste pienentää tulevien sukupolvien elinympäristön kuormitusta. Jätteiden sisältämän energian tehokas talteenotto ja oman energian käytön optimointi kuuluvat toimintatapoihin, joista hyötyvät myös asiakkaat ja Riihimäen asukkaat. Kun yhtiön arvot ovat kaikkien tiedossa, ne helpottavat eri yksiköiden yhteistyötä ja päätöksentekoa ja mahdollistavat työskentelyn yhteisellä, ennakoitavalla tavalla yrityksen päämäärien hyväksi. Ekokem määrittää toimintapolitiikan sekä ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet arvojensa perusteella. Ekokemin ympäristö- ja turvallisuuspäämäärät tukevat yhtiön pidemmän aikavälin strategista suunnittelua ja valtakunnallista jätesuunnitelmaa. Ekokemin ympäristövaikutusten ja riskien hallinta perustuu ympäristönäkökohtien ja vaaratekijöiden tunnistamiseen ja arviointiin. Se luo perustan ennakoivalle ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallinnalle ja tehokkaalle toimenpiteiden kohdistamiselle. Riskienhallinta on myös väline turvallisuustason nykytilan sekä muutosten osoittamiseen ja toteuttamiseen. Toimintojärjestelmää arvioidaan erilaisin tarkastuksin ja katselmuksin. Auditointien tavoitteena on varmistua siitä, että järjestelmä toimii ja sitä ylläpidetään suunnitellulla tavalla. Sisäisten auditointien tehtävänä on toimintojen kehittäminen. Ulkoisten auditointien avulla varmistetaan, että Ekokemin toiminta on kansainvälisten standardien ja oman toimintojärjestelmän mukaista. Yhtiön toimintojärjestelmän tehokkuus arvioidaan ja varmistetaan johdon ja henkilöstön edustajien yhteisissä katselmuksissa. Ympäristötiedusteluja varten yhtiö on luonut oman järjestelmän, jonka avulla kaikki tiedustelut tutkitaan ja niihin vastataan. Sosiaalisen vastuun kantamisen ohjaus Ekokem noudattaa hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin sidosryhmiinsä. Ekokemin sidosryhmillä on yhtiötä kohtaan erilaisia odotuksia, jotka saattavat lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna olla ristiriidassa keskenään. Kaikkien sidosryhmien etujen ajamiseksi yhtiössä Kun työntekijöillä riittää terveyttä ja työkykyä, työelämässä pysytään pidempään. Edistymisen merkit ovat havaittavissa. Leo Suomaa Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto, johtaja Yhteinen työsuojelustrategia Suomen työsuojelustrategia tähtää väestön toimintakyvyn parantamiseen ja työväestön entistä pidempään pysymiseen työelämässä. Tavoitteeseen pyritään vaikuttamalla työoloihin. Painopistealueita ovat tapaturmien torjunta, liikuntaja tukielinsairauksien vähentäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalija terveysministeriö on työstänyt strategian yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäpuolen kanssa, ja myös sen toteutumista seurataan yhdessä. Johtoajatuksena on, että työnantajien on huolehdittava siitä, että työpaikoilla osataan ja halutaan työskennellä turvallisesti ja että niin myös tapahtuu. Työsuojelupiirit tukevat työnantajia ja valvovat, että työsuojelu toteutuu pykälien mukaisesti. Työsuojelu suomalainen menestystarina Työpaikkojen turvallisuus on edistynyt parissakymmenessä vuodessa isoin harppauksin. Kun vuonna 1980 kuolemantapauksia oli maassamme vielä 110, oli niitä enää 40 vuonna Ammattitautien määrä on laskenut, eikä viime vuosien aikana ole enää lähdetty ihan niin nuorina eläkkeelle kuin ennen. Ministeriön ja EU:n hankkeet ja vertailut osoittavat, että Suomi on työturvallisuudessa sekä työsuojelujärjestelmissä ja -palveluissa maailman kärkeä. Mutta vielä on parantamisen varaa, toteaa johtaja Leo Suomaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta. Tutkimmekin tekijöitä, joiden avulla työturvallisuutta on mahdollista kohentaa edelleen. Miten esimerkiksi yhteisen työpaikan työturvallisuutta voitaisiin parantaa, kun turvallisuuden tekeminen riippuu useiden työnantajien toimenpiteistä ja niiden yhteensovittamisesta. Moniulotteinen turvallisuus Turvallisuuden käsite on laajentunut äkillisten tapaturmien torjunnasta tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen, jotka molemmat vaativat pitkäaikaisia toimenpiteitä ja torjuntakeinojen lisäksi myös turvallisuutta edistäviä järjestelyjä. Toisaalta teollisuuden on alakohtaisesti panostettava omiin akilleenkantapäihinsä: rakennusteollisuudessa haasteena ovat lukuisat yksittäiset tapaturmat toisin kuin kemianteollisuudessa, jossa suuronnettomuuden varalta hoksottimet on pidettävä kunnossa kaiken aikaa. Turvallisuutta ei voida missään hankkia varastoon, siitä on huolehdittava joka päivä erikseen. Nyt on sadonkorjuun aika Haasteena on edistää työhyvinvointia edelleen ja saada työnteko entistä turvallisemmaksi. Onnettomuusmäärien lasku ja työelämän parantunut vetovoima kertovat, että työsuojelustrategia on kunnossa. Erilaiset ohjelmat, kuten Työtapaturmaohjelma , ovat tuottaneet hyviä työkaluja. Työsuojelulainsäädäntökin on hiljattain uusittu. Pallo on nyt työpaikoilla: työnantajilla ja työsuojelun yhteistoimintaelimillä. Verkostoituminen ja liittyminen vapaaehtoisiin turvallisuusohjelmiin edistää hyviä käytäntöjä teollisuudessa ja auttaa uusien tavoitteiden asettamisessa. Kampanjoilla ja kilpailuilla on saatu komeita tuloksia, kannustaa Suomaa. Ja jokainen tapaturmahan on torjuttavissa. Budjetoinnin perusteena on tietysti nolla tapaturmaa. Teksti: Heli Ojaniemi

13 yritysvastuun hallintokäytännöt 13 pidetään kiinni määritellystä toimintapolitiikasta ja pitkän aikavälin tavoitteista. Sidosryhmien palautteelle on oma kirjaamis- ja toteuttamismallinsa. Yhtiöllä on kirjalliset periaatteet vapaaehtoisen tuen jakamisesta eri sidosryhmille. Henkilöstöllä on monia vaikuttamiskanavia: ilmapiirikartoitukset, henkilöstön edustus johtoryhmässä, yt-, työsuojelu-, henkilöstö-, aloite- ja ruokalatoimikunta, sisäisen viestinnän kehittämisryhmä ja henkilöstölehden toimitusneuvosto. Esimiehet ja alaiset käyvät systemaattisesti kehityskeskusteluja, joiden tavoitteina on edistää työn tuloksellisuutta, yksilön kehittymistä sekä avointa ja suoraa kommunikointia. Toimintojärjestelmä Ekokemin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmä on integroitu yhdeksi järjestelmäksi, josta käytetään yhteisnimitystä toimintojärjestelmä. Toimintojärjestelmän tavoitteena on varmistaa mm. tärkeimpien sidosryhmien odotusten täyttäminen ja jatkuva parantaminen erityisesti työterveys- ja turvallisuusasioissa, ympäristönsuojelussa ja taloudellisissa tuloksissa. Toimintokäsikirjaan on koottu yhtiön ohjaukseen ja kehittämiseen liittyvä keskeisin ohjeisto, ja se koskee kaikkia Ekokem-yhtiöitä. Toimintojärjestelmässä on määritelty turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaan liittyvät johtamistavat ja käytännöt sekä yhteiset menetelmät. Järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Ekokemin laatuorganisaatio. Toimintojärjestelmä on rakennettu seuraavien standardien, normistojen ja ohjeistojen pohjalta: standardit ISO 9001, ISO ja ISO 17025, EU:n EMAS-asetus, Kansainvälisen kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirja, kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelma. Turvallisuusjärjestelmää ei ole sertifioitu, mutta se täyttää asetuksen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista /59 ja TUKESin järjestelmälle asettamat vaatimukset. Ekokem Oy Ab:n toimintapolitiikka Ekokem Oy Ab:n hallitus on perehtynyt yhtiön toimintapolitiikkaan ja hyväksynyt siinä esitetyt periaatteet. Ekokem Oy Ab:n päätehtävänä on palvella elinkeinoelämää, kuntia ja valtiota ongelmajätehuollon toteuttamisessa. Tehtäväänsä yhtiö toteuttaa tehokkaasti, taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristömyötäisesti noudattaen toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä sitoumuksensa täyttäen. Yhtiön tavoitteena on tarjota laadukkaita palveluja, jotka täydentävät asiakkaiden ympäristönsuojelutyötä. Ekokem pyrkii avoimeen yhteistyöhön asiakkaiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta yhtiötä voidaan kehittää siten, että toiminta vastaa entistä paremmin asiakkaiden odotuksia ja yhteiskunnan muuttuvia vaatimuksia. Turvallisuus- ja ympäristöasiat ovat keskeinen osa yhtiön toiminnan laatua. Ekokem sitoutuu toimimaan turvallisuus- ja ympäristöasioissa kykyjensä ja resurssiensa puitteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Ekokem tutkii ja selvittää jatkuvasti sekä nykyisten että suunnitelmissaan olevien toimintojen ja investointien ympäristövaikutuksia. Yhtiö etsii määrätietoisesti uusia keinoja jätteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on ympäristönsuojelun ja turvallisuuden tason jatkuva parantaminen. Yhtiö kartoittaa ja ennakoi toimintansa riskejä onnettomuuksien välttämiseksi ja mahdollisten vahinkotilanteiden seurausten pienentämiseksi. Onnettomuustapauksissa yhtiö sitoutuu toimimaan siten, että vahingot korjataan mahdollisimman tarkoin ja toteutetaan toimenpiteet, joilla onnettomuuksien uusiutuminen ehkäistään. Yhtiö kannustaa myös alihankkijoitaan ja urakoitsijoitaan toimimaan yhtiön turvallisuus- ja ympäristöperiaatteiden mukaisesti. Yhtiö neuvoo ja tarvittaessa opastaa heitä, kuten myös asiakkaita ja kansalaisia, ongelmajätteiden oikeassa käsittelyssä, varastoinnissa ja kuljettamisessa. Ekokem tiedottaa avoimesti ja säännöllisesti ympäristönsuojeluun liittyvistä toimistaan ja suunnitelmistaan sekä ottaa toiminnassaan huomioon saamansa palautteen. Yhtiö julkaisee vuosittain Riihimäen, Porin ja Jämsänkosken toimipaikkoja koskevan EMAS-asetuksen mukaisen ympäristöselonteon. Ekokemin henkilökunta ymmärtää vastuunsa yhtiön toiminnan laadusta, turvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Yhtiön jokainen työntekijä on velvollinen olemaan mukana hyvän toimintatavan ylläpitämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Yhtiö kouluttaa, opastaa ja kannustaa työntekijöitään suorittamaan työtehtävänsä ympäristön ja turvallisuuden kannalta vastuullisella tavalla. Riihimäki Esa Tommila, toimitusjohtaja

14 14 yritysvastuun hallintokäytännöt Ekokem-yhtiöiden toimintojärjestelmä Laatu. ympäristö Turvallisuus.. standardi/. standardi/.. sertifikaattivuodet Sertifikaattivuodet Ekokem Oy Ab Riihimäki ISO 9001/1994 BS 7750/ Turvallisuusjärjestelmä, ISO 14001/1996 ei sertifioitu. TUKESin EMAS/1996 tarkastus vuosittain. Lisäksi EN 45001/ laboratorio ISO 17025/2001 Katso akkreditoitu pätevyysalue Pori ISO 9001/1994 BS 7750/ Turvallisuusjärjestelmä, ISO 14001/1996 ei sertifioitu. TUKESin EMAS/2003 tarkastus kolmen vuoden välein. Jämsänkoski ISO 9001/1995 BS 7750/ Turvallisuusjärjestelmä, ISO 14001/1996 ei sertifioitu. EMAS/2003 Ekopartnerit Oy ISO 9001/2001 ISO 14001/2001 Turvallisuusjärjestelmä, ja Ekokem-... ei sertifioitu.. Palvelu Oy Ekokem on sitoutunut RC-ohjelmaan Ekokem sitoutui vuonna 1992 kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Sen mukaisesti yhtiön toiminta perustuu jatkuvaan parantamiseen ympäristö-, terveysja työturvallisuusalueilla. Ekokem noudattaa toiminnassaan ohjelman yleisperiaatteita ja toimintaohjeita, toimii yhteistyössä muiden ohjelmaan sitoutuneiden kanssa sekä antaa toimintansa kehittymistä koskevia tietoja valtakunnallisen seurannan mahdollistamiseksi. Lisätietoja Responsible Care -ohjelmasta löydät Internetistä osoitteesta Ympäristö» Responsible Care Iisalmen Turvallisuusjärjestelmä, Keräysöljy Oy ISO 9001/2003 ISO 14001/2003 ei sertifioitu. Ekokem-konsernin kaikkien toimipaikkojen laatu- ja ympäristöjärjestelmät on sertifioinut Inspecta Sertifiointi Oy. Ekokemin laboratorion on akkreditoinut Finas-akkreditointipalvelu. Ympäristöjohtaminen on osa Ekokemin kokonaisjohtamista Ekokemin hallitus määrittelee ympäristöasioihin liittyvät strategiset tavoitteet. Se on hyväksynyt yhtiön toimintapolitiikan. Yhtiön johtoryhmä määrittelee ympäristöasioita koskevat yleiset päämäärät ja toimintaperiaatteet. Ympäristötavoitteet ovat osa johdon ja henkilökunnan tavoitepalkkiojärjestelmän mittareita. Ympäristöasioita koskevat tavoitteet ja ohjelmat laaditaan osana toiminnan vuosisuunnittelua. Vastuu ympäristöasioiden päivittäisestä hoitamisesta on määritelty eri organisaatiotasoille. Henkilökunnan tehtävät on määritelty kaikilla organisaatiotasoilla, ja ne on kuvattu toimenkuvissa ja menettelyohjeissa. Henkilöstö on vastuussa oman työnsä ympäristöasioista. Ympäristöasioiden koordi- noinnista vastaa Ekokemin ympäristönsuojelupäällikkö. Avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on keskeinen osa Ekokemin ympäristöjohtamista. Yhtiö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon asiakkaiden yksityisyyden. Lisätietoja: hallintojohtaja Seppo Eriksson puh

15 yritysvastuun hallintokäytännöt 15 Sidosryhmävuorovaikutus Yhteydenpito Ekokemin sidosryhmiin on hyvin monipuolista. Alla olevassa taulukossa on lyhyesti esitelty Ekokemin keinot onnistuneeseen sidosryhmävuorovaikutukseen. Avointa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa kehitetään jatkuvasti yhteisissä kokouksissa kertyneiden ehdotusten tai muuten suullisesti tai kirjallisesti saadun palautteen perusteella. Saatuun palautteeseen vastataan ja lähettäjälle kerrotaan, miten kehitysehdotuksia tullaan toteuttamaan. Sidosryhmien ja Ekokemin välisen vuoropuhelun käytännön toteutumisesta vuonna 2005 kerrotaan tarkemmin kohdassa Yritysvastuun tulokset. Lisätietoja: viestintäpäällikkö Pirjo Ikävalko puh sidosryhmät henkilökohtainen viestintä EkoAsiaa-asiakaslehti asiakastilaisuudet messut kampanjat Internet mainonta Ekokemposti-henkilöstölehti Kuukauden kuulumiset -sisäinen tiedote yhteiset tapahtumat lehdistötiedotteet muut julkaisut ja esitteet perehdyttäminen koulutus toimitusjohtajan tiedotustilaisuudet palaverit sisäinen info-tv -järjestelmä YT-kokoukset kehityskeskustelut toimintajärjestelmä vierailut kokoukset tiedotusvälineet yhtiökokokous avoimien ovien päivät lehdistötilaisuudet lupaehtojen mukainen säännöllinen raportointi asiakkaat.ja.potentiaaliset asiakkaat ekokemiläisten.perheenjäsenet hallintoelimet henkilöstö järjestöt koulutuslaitokset osakkeenomistajat paikalliset.asukkaat rahoituslaitokset suuri.yleisö paikalliset.ja.valtakunnalliset tiedotusvälineet,.ammattilehdet Tuotteiden.ja.palvelujen toimittajat urakoitsijat vakuutusyhtiöt valtakunnalliset.ja paikalliset.päättäjät viranomaiset yhteistyöraati Ekokemin Internet-sivuilta löytyvät kaikki esitteet PDF-tiedostoina. Esitteitä voi kuka tahansa tilata veloituksetta Internetin kautta tai puhelimitse.

16 16 yritysvastuun tulokset Yritysvastuun tulokset

17 yritysvastuun tulokset 17 Taloudellinen vastuu Seuraavassa on tarkasteltu Ekokemin taloudellisten tavoitteiden tuloksia eri sidosryhmien taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Osakkaat ja asiakkaat Ekokemin omistavat elinkeinoelämä (38,3 %), valtio (34,1 %) ja kunnat (27,6 %). Yhtiöjärjestyksessä on asetettu tavoitteeksi tarjota osakkaille kohtuuhintainen ja riittävä käsittelykapasiteetti. Tässä tavoitteessa yhtiö on onnistunut hyvin. Käsittelyhintojen reaalinen taso on laskenut selvästi vuodesta 1992 vuoteen Vuonna 1994 hintoja alennettiin arvonlisäverouudistuksen yhteydessä ja vuonna 2002 osakasalennusten tasoa nostettiin. Käsittelykapasiteetti on aina riittänyt niin osakkaille kuin muillekin asiakkaille. Yhtiöjärjestyksen mukaan Ekokem ei maksa osinkoja. Ekokem on jatkuvasti kehittänyt liiketoimintojaan ja palvelujaan markkinoiden muuttuvien tarpeiden mukaiseksi. Markkinaehtoiset uudet palvelut on konsernissa sijoitettu omaan vapaasti kilpailevaan palveluyhtiökokonaisuuteensa. Tytäryhtiöistä saatavat osingot turvaavat emoyhtiön vaativia kehittämishankkeita. Verotus Emoyhtiö on tulon ja varallisuuden perusteella suoritettavasta verosta vapaa (TVL 20 ). Sen sijaan palvelukonsernin yhtiöt ovat normaalisti veronalaisia. Konsernin tilikaudelta 2005 maksettavien tuloverojen yhteismäärä on lähes 1,5 milj.. Verottaja saa normaalin verokertymänsä arvonlisäverosta, henkilökunnan palkoista ja aliurakoitsijoiden liiketuloista. Maksusuoritteet Ekokemille tulleista laskuista 83 % maksettiin viimeistään eräpäivää seuraavana päivänä. Henkilöstö Ekokem on ollut varma ja luotettava työnantaja. Viime vuosien aikana yhtiössä on ollut täystyöllisyys. Henkilökunnan määrä on jonkin verran kasvanut vuosien varrella. Vuonna 2005 emoyhtiön maksamat palkat olivat 7,6 milj.. Ekokemin palkkausjärjestelmät perustuvat kemianteollisuuden työehtosopimuksiin. Henkilökohtainen palkka muodostuu tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen pätevyyden perusteella. rahavirrat ekokem oy ab:n ja sen eri sidosryhmien välillä Rahavirrat ovat suoriteperusteisia ja tuloslaskelmasta ja taseesta johdettuja.

18 18 yritysvastuun tulokset Palkkausjärjestelmien jatkuva kehittäminen varmistetaan tarkastelemalla vuorovuosina eri henkilöstöryhmien palkkausperusteita. Yhtiön palkitsemisjärjestelmään kuuluvat lisäksi mm. tavoitepalkkiojärjestelmä sekä aloitepalkkiomenettely. Vuoden 2005 aikana tehtiin yhteensä 69 aloitetta. Näistä 9 kohdistui ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin. Kun terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasiat otetaan johtamisen välineiksi, syntyy oikeasti tuloksia. Martti Honkala Borealis Polymers Oy, terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupäällikkö Yhteistyökumppanit Yhtiö käyttää ulkopuolisia palveluja töissä, joita ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa itse. Ulkoistettuja palveluja ovat monet kunnossapitotyöt, investointien toteuttaminen, kuljetukset, siirrot, kiinteistöjen hoito ja ravintolapalvelut. Niiden epäsuora työllistävä vaikutus on merkittävä, arviolta noin 40 henkilötyövuotta. Kansainvälinen yhteistyö Ekokem osallistuu alan eurooppalaisten järjestöjen toimintaan, jossa pyritään mm. käsittelyjen korkeiden laatustandardien kattavaan soveltamiseen. Yhteistyötä tehdään myös muiden kansainvälisten ongelmajätelaitosten kanssa esimerkiksi kunnossapidon hankinnoissa. Ekokem osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön käsittelemällä ulkomaisia jätteitä ja toisaalta viemällä maasta asianmukaiseen käsittelyyn sellaisia jätteitä, joille ei ole omaa käsittelykapasiteettia. Jätetuonnin eli jätteenkäsittelypalvelujen viennin osuus kokonaisvastaanottomäärästä on vuosittain 3 5 %. Jätetuonnilla on voitu varmistaa käsittelykapasiteetin maksimaalinen käyttö. Näin voidaan ylläpitää alhaisia kotimaan käsittelyhintoja. Vuonna 2005 Ekokem vastaanotti ulkomaisia ongelmajätteitä tonnia. Tämä oli 3,1 % jätteiden kokonaismäärästä. Pääosa toimituksista tuli Euroopasta. Lisätietoja: laskentapäällikkö Jouni Mikkola puh Räätälöityjä muoviraaka-aineita Porvoon Kilpilahdessa toimiva Borealis Polymers Oy valmistaa muoviraaka-aineita teollisuusasiakkaille. Vuonna 2005 yhtiön liikevaihto oli 805 milj. ja työntekijöiden määrä 850. Toiminta on vientipainotteista, ja kaikki tuotannosta syntyvät jätteet käsitellään Ekokemissä, jonka kanssa yhtiö jatkuvasti kehittää turvallisia jätteenkäsittelymenetelmiä. Mainetta turvallisuusjohtamisesta Borealis Polymers sijoittui parhaaksi yritykseksi ensimmäisessä Työturvallisuus kohti maailman kärkeä -vertailussa vuonna Sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä palkintolautakunta kiitti yhtiötä turvallisuusraportoinnista ja urakoitsijoiden osallistamisesta turvallisuustyöhön. Prosessien ja työskentelyn turvallisuus, terveyden edistäminen ja ympäristöstä huolehtiminen ovat olleet osa johtamisjärjestelmäämme vuodesta 1994, kun Neste ja Statoil yhdistyivät Borealis Polymers Oy:ksi, toteaa terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupäällikkö Martti Honkala. Toiminta täyttää ja ylittää jo kaikki viranomaisvaatimukset sekä Responsible Care eli Vastuu Huomisesta -ohjelman tavoitteet. Järjestelmämme ovat oikeasti kunnossa, siksi raportointikin on helppoa. Turvallisuus on Borealis Polymersissä kokonaisvaltaista, tavoitteellista ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävää toimintaa, joka on jo alalla liiketoiminnan yksi edellytys. Yhtiö ottaa mallia maailman huipuista ja haluaa hoitaa asiat heitäkin paremmin. Asiakkaille toimitetaan ahkerasti turvallisuustiedotteita esimerkiksi muovien käsittelystä, kemikaalilainsäädännöstä ja tuotevastuuasioista. Yhtiö sitouttaa kaikki tavaran- ja palvelutoimittajansa turvallisuusasioiden huomioimiseen jo sopimuksentekovaiheessa. Yhteinen ja jaettu vastuu Oli sitten kyse työhyvinvoinnista, turvallisuudesta, toiminnan laadusta tai jätteiden käsittelystä, vastuu on Borealis Polymersissä viety linjaorganisaatiolle. Paikallistoiminnot hoitavat yhteydenpidot naapurustoon ja viranomaisiin sekä vastaavat järjestelmiensä toimivuudesta. Terveys-, turvallisuus-, ympäristö ja laatuasioihin perehtymistä vaaditaan yhtiössä kaikilta. Tietoa jaetaan intranetissa, tiedotustilaisuuksissa, koulutuksissa ja palavereissa, joihin jokainen osallistuu. Säännölliset havainnointikierrokset kuuluvat käytäntöihin, ja mahdolliset puutteet raportoidaan heti. Parannuskohteista tehdään viimeistään kuukauden sisällä toimenpidesuunnitelma, ja toteutusta seurataan tarkkaan. Henkilökuntamme on täysillä mukana ja tekee paljon turvallisuusaloitteita. Jokainenhan haluaa terveenä kotiin, Honkala toteaa. Yhtiön HSEQ (Health, Safety, Environment & Quality) -tiimi koordinoi terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioita. Borealis-konsernin eri tuotantokeskusten osaajat kokoontuvat säännöllisesti kehittämään parhaita käytäntöjä. Yhteisesti sopimalla ohjeet ovat toteutettavissa kaikkialla, ja siten niihin sitoudutaan. Asenteella kohti nollavahinkoa Turvallisuusjohtaminen ei ole Honkalan mukaan merkinnyt rahanmenoa, laitosten käyttöastetta ja lopputuotteiden laatua se on puolestaan parantanut. Sairauspoissaolot ovat tippuneet 3 %:iin, ja yhtiö ponnistelee ehkäistäkseen onnettomuudet ja työtapaturmat kokonaan. Johtamiskulttuurimme on aidosti muuttunut. Jos näissä asioissa fuskaa, se näkyisi heti! Teksti: Heli Ojaniemi

19 yritysvastuun tulokset 19 Ympäristövastuu Ekokem toimii kestävän kehityksen periaatteita tavoitellen. Yhtiö täytti myös vuonna 2005 hyvin sille asetetut ympäristönsuojeluvaatimukset. Yhtiö painotti toiminnassaan ja toimintojen kehitystyössään edelleen käsiteltyjen jätteiden hyödyntämisen tehostamista aineena ja energiana. Ympäristöjohtamisen tulokset Ekokemin ympäristöjohtamisen työkaluina ovat ympäristönäkökohtien arviointi, sisäiset auditoinnit ja katselmukset sekä ympäristö- ja turvallisuuspäämäärien ja -tavoitteiden määrittely ja toteuman seuranta. Ympäristönäkökohtien. merkittävyys on arvioitu. toiminto- ja osastokohtaisesti Ympäristönäkökohtien arviointi sisältää yhtiön ympäristövastuun ja ympäristöriskien kartoittamisen, päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten arvioinnin sekä yhtiön ympäristöasioista tiedottamisen. Ympäristönäkökohdat ja niiden merkittävyys on arvioitu toimintoja osastokohtaisesti. Ympäristönäkökohtien merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon vaikutusten voimakkuus, haitallisuus, ajoittuminen, kesto, toistuvuus, todennäköisyys ja ilmenemispaikka sekä lakisääteisten vaatimusten täyttyminen ja sidosryhmien näkemykset. Merkittäville ympäristönäkökohdille määritellään toimenpideohjelma ja kehittämistavoitteet, jotka liitetään osaksi osastokohtaisia toimintasuunnitelmia ja hyväksytään johtoryhmässä. Ympäristönäkökohdat päivitettiin vuodenvaihteessa. Merkittävissä näkökohdissa ei ollut muutosta aikaisempaan. Auditoinnin tulokset Toimintojärjestelmää ja -ketjuja arvioidaan säännöllisesti. Uudistettuun ISO 14001:2004 -ympäristöstandardiin valmistauduttiin kouluttamalla avainhenkilöitä 9 ja sisäisiä auditoijia 16. Tästä syystä sisäisiä auditointeja tehtiin vuonna 2005 tavallista enemmän. Niitä oli yhteensä 19, joista 8 kohdistui ympäristöjärjestelmään. Poikkeamia todettiin yhteensä 25, ja kehitysehdotuksia kirjattiin yhteensä 91. Niihin on tehty tarvittavat toimenpide-ehdotukset, kuten ohjeiden päivitykset sekä työmenetelmien tarkistukset. Sisäisiin auditointeihin on varsinaisten auditoijien lisäksi osallistunut useita muita henkilöitä. Auditoinnit on koettu hyviksi toimintojärjestelmän ja toimintojen kokonaisuuksien oppimis- ja kehittämistilaisuuksiksi. Ekokemin merkittävät ympäristönäkökohdat: Valtakunnallisesti tiedottaminen ja valistus ongelmajäteasioista ongelmajätteiden ja käytettyjen voiteluöljyjen hyödyntäminen materiaalina tai energiana ongelmajätteiden vaarattomiksi tekeminen monipuolisella ja korkeatasoisella käsittelyllä. Paikallisesti tai alueellisesti päästöt ja hajapäästöt ilmaan päästöjen mahdolliset vaikutukset pohjavesiin jätteiden loppusijoitus Riihimäellä muun energiantuotannon päästöjen vähentäminen hyödyntämällä jätteiden sisältämä energia Riihimäellä.

20 20 yritysvastuun tulokset Ulkoisia auditointeja tekevät sertifiointi- ja tarkastuslaitokset, viranomaiset ja asiakkaat. Vuonna 2005 Ekokemille tehtiin yhteensä 7 ulkoista auditointia, jotka kohdistuivat järjestelmän eri osiin. Auditoinneissa todettiin muutamia lieviä poikkeamia, joista merkittävin liittyi toimintoketjujen mittareiden analysointiin. Parantamista löydettiin myös tapaturmien ehkäisevistä toimenpiteistä. Lisäksi saatiin muutamia hyviä kehitysehdotuksia. Auditoinnin hyötyjä yritykselle: antaa varmuuden yrityksen laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden määrittelyn ja dokumentoinnin riittävyydestä tarjoaa vakuuttavaa tietoa johdolle auttaa johtoa toiminnan parantamisessa ja asioiden tärkeysjärjestyksen määrittelyssä nostaa yleistä tietouden tasoa yrityksessä nopeuttaa hallintajärjestelmien kehitystä parantaa riskien hallintaa määrittelee oikeat perusteet resurssien käytölle lisää järjestelmien uskottavuutta asiakkaille, yrityksen henkilökunnalle ja muille yrityksen toiminnan kannalta olennaisille ryhmille. Päämäärien ja tavoitteiden toteutuminen Ekokemin ympäristö- ja turvallisuuspäämäärät on yhdistetty osaksi yhtiön kokonaistoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Yhtiön päämäärät ja tavoitteet siirretään vuosittain osastokohtaisiin tavoitteisiin tukemaan käytännön toimintaa. Perustavoitteet ovat pysyneet samoina usean vuoden ajan, vaikka käytännön painopistealueet ovatkin vaihdelleet vuosittain. Vuoden 2005 tavoitteista toteutui 65 %. Tulosta voi pitää kokonaisuutena hyvänä. Päämäärä 1 Turvallisuuden korkea taso Tapaturmien määrä kasvoi vuonna 2005 huolimatta lisääntyneestä turvallisuuskoulutuksesta. Ekokemin tapaturmataajuus oli 19 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Tulos ei ole tavoitteiden mukainen, vaikka se onkin teollisuuden keskitasoa. Yhteistyökumppaneiden tapaturmataajuus aleni edellisvuodesta merkittävästi. Turvallisuuskoulutusta tehostettiin siten, että kaikilla ekokemiläisillä tulee olla työturvallisuuskortti. Henkilöstölle järjestettyyn koulutukseen osallistuivat myös vakituiset yhteistyökumppanit. Lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota uusien prosessien turvallisuuteen. Turvallisten työtapojen edistämiseen kiinnitettiin huomiota vuonna 2005 aloitetuilla toimitusjohtajan turvallisuuskävelyillä. Turvallisuustarkasteluja tehtiin tavoitteiden mukaisesti. Osallistujakertoja oli yhteensä Vuoden 2005 ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden toteutuminen suhdelukuina Päämäärä Turvallisuuden korkea taso 56 Pieni ympäristökuormitus 51 Korkea jätteiden hyötykäyttöaste 100 Hyvä energiatehokkuus 89 Päämäärä 2 Pieni ympäristökuormitus Ongelmajätteiden polton päästöt olivat aiempien vuosien tapaan vähäisiä. Kuitenkin tavoite vuoden aikana ei yhtään lupaehtoylitystä jäi saavuttamatta. Lieviä lupaehtoylityksiä oli sekä ongelmajätteiden poltossa että viemäröitävissä vesissä. Savukaasupäästöt olivat pieniä. Yksittäisistä ylityksistä tiedotettiin viranomaisille, eivätkä ne aiheuttaneet erityisiä toimenpiteitä. Kokonaisuutena päästöt ilmaan ovat erittäin vähäisiä. Yhtiön jätevesikuormitus ei myöskään ole merkittävä. Päämäärä 3 Korkea jätteiden hyötykäyttöaste Kylmälaiteromun metalleista, muovista ja polyuretaanista hyödynnettiin 94 %. Tulos on hyvä, kun valtakunnallinen tavoite on 80 %. Polton kuonalle tehtiin hyötykäyttösuunnitelmia, joista osa on ympäristölupakäsittelyssä. Kuonaa on esitetty hyödynnettäväksi maanrakennuksessa.

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 11.1.2010 11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12. HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12. ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 2. TYÖSUOJELUN TOIMINTA AJATUS JA

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille 10.1.2017 Marke Lahtinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 11.1.2017 1 Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI 27.4.2006 Kuva: STM 2005 (muokattu) 2 Kuva: SaTuRH 3 Kuva: SaTuRH 4 Sairaankuljetustyön riskeille on tyypillistä: Riippuvuus hälytystehtävistä ja

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Jouni Lappalainen 0 WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Työpaketissa kaksi selvitetään onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Työsuojelupäivät 25. 26.9.2014 POHTO Oulu Kari Häkkinen 25.9.2014 Sisältö Työtapaturmakehitys teollisuudessa Viimeaikaiseen tapaturmakehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi?

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi? Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi? 19.4.2012 Kuntatalo, Helsinki KT Kuntatyönantajat Erityisasiantuntija Jari Salomaa, Oy Audiapro Ab jari.salomaa@audiapro.fi 045 671 2322 Esitykseni

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot