10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut"

Transkriptio

1 Koska vastikelaskelmat kuvaavat nimenomaisesti taloyhtiön rahoituksellista tilannetta, ne antavat taloyhtiön tilikauden aikaisesta rahan käytöstä ja rahan lähteistä huomattavasti havainnollisemman kuvan kuin tuloslaskelma ja tase. Vastikelaskelmia voidaankin pitää yksittäisen osakkaan näkökulmasta tilinpäätösaineiston informaatioarvoltaan tärkeimpinä laskelmina Vastikelaskelmien laatiminen Vastikelaskelmat laaditaan tilinpäätöshetkellä eri vastiketuloista ja niillä katetuista menoista. Ne ovat luonteeltaan suoriteperusteisia rahavirtalaskelmia. Vastikelaskelmissa huomioidaan kaikki sellaiset tilinpäätöksen erät, joihin liittyy suoriteperusteista rahan tuloa tai menoa (tulot, menot, lainannostot ja -lyhennykset jne.). Rahastoinnit, asuintalovaraukset ja poistot ovat kirjanpidollisia tilinpäätösvientejä, jotka eivät täytä edellä mainittua kriteeriä, joten niitä ei huomioida vastikelaskelmia laadittaessa. Taseeseen aktivoidut menot ja hankinnat puolestaan huomioidaan vastikelaskelmissa, koska niihin liittyy aina rahanmenoa. Vastikelaskelmissa huomioidaan tilikauden tulojen ja menojen lisäksi myös edellisiltä tilikausilta siirtyvät yli- tai alijäämät. Tällä varmistetaan muun muassa sen, että vanhat vastikealijäämät tulevat katetuiksi. Jokaisesta vastikkeesta (hoitovastike, pääomavastike, erityisvastikkeet) laaditaan oma vastikelaskelmansa. Eri vastikkeista laaditaan Jos taloyhtiössä kerätään useita pääoma- tai erityis- omat vastikelaskelmansa. vastikkeita, jokaisesta niistä laaditaan oma laskelmansa. Jos taloyhtiössä peritään vain hoitovastiketta, vastikelaskelmaa ei tarvitse välttämättä tehdä. Laskelman laatiminen on kuitenkin aina suositeltavaa. Vastikelaskelmat 127

2 10.4 Hoitotalouden vastikelaskelma Laissa ei ole määrätty vastikelaskelmien laadinnassa noudatettavaa kaavaa. Kirjanpitolautakunta on kuitenkin suositellut tässä luvussa käytettävää esitystapaa. Luvun esimerkeissä noudatetaan suositeltua esitystapaa yksinkertaistetussa muodossa. Kirjanpitolautakunnan suosittelema malli on esitetty kokonaisuudessaan tämän kirjan liitteessä (ks. Malli 3). joitakin vähäisiä hoitovastikelaskelmaan sisällytettäviä eriä (korko- ja osinkotuo Hoitovastikelaskelman laatiminen ja sisältö Hoitovastikelaskelmassa huomioitavat tulo- ja menoerät tökorvaukset). määrätyn hoitovastikeperusteen mukaisesti (esim. juoksevat hoitokulut). tot, viivästyskorot). Jos taloyhtiöllä ei ole ollut käynnissä suuria rahoituksen riittävyyttä. Hoitotalouden vastikelaskelmassa eli hoitovastikelaskelmassa huomioidaan ne tuloslaskelman vastiketuotot, joita kerätään kaikilta osakkailta yhtiöjärjestyksessä määrätyn hoitovastikeperusteen mukaisesti (esim. hoitovastikkeet, korjausvastikkeet). Vastiketuottojen lisäksi hoitovastikelaskelmaan sisällytetään sellaiset muut tuloslaskelman tuloerät, jotka hyödyttävät kaikkia osakkaita (esim. vuokrat, käyt- Menoina hoitovastikelaskelmassa huomioidaan vastaavasti kaikki sellaiset menoerät, joiden kattamiseen kaikkien osakkaiden tulee osallistua yhtiöjärjestyksessä Yksinkertaisimmassa tapauksessa hoitovastikelaskelman kaikki tiedot löytyvät suoraan tuloslaskelmasta. Mikäli taloyhtiössä ei peritä erityisvastikkeita, hoitovastikelaskelma sisältää tuloslaskelman tiedot tuotoista hoitokatteeseen asti sellaisenaan. Tuloslaskelman pääomataloutta kuvaavassa alaosassa saattaa myös olla korjaushankkeita tilikauden aikana, hoitovastikelaskelma kuvaa juoksevan hoitotalouden Hoitovastikelaskelman esitystapa on havainnollisimmillaan silloin, kun taloyhtiöllä ei ole ollut käynnissä suuria korjaushankkeita tilikauden aikana. Tällöin hoitovastikelaskelma kuvaa puhtaasti juoksevan hoitotalouden rahoituksen riittävyyttä. Esimerkki 11 havainnollistaa asiaa: 128 TALOYHTIÖN TALOUS OPPIKIRJA ISÄNNÖITSIJÄLLE

3 Esimerkki 11: Hoitotalouden vastikelaskelma, versio 1 Hoitotuotot Hoitovastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset listaa asiaa: Hoitokulut Kiinteistön hoitokulut Taseeseen aktivoidut hankinnat Hoitovastikealijäämä Edellisten tilikausien hoitovastikeylijäämä Siirtyvä hoitovastikeylijäämä Esimerkissä taloyhtiö on hankkinut puutarhatraktorin tilikauden aikana. Hankintameno on aktivoitu suoraan taseeseen, joten se ei näy tuloslaskelmassa. Muut laskelman erät on poimittu suoraan tuloslaskelmasta. Vaikka hoitotalouden tulot eivät ole tilikaudella riittäneet kattamaan hoitotalouden menoja, edellisiltä tilikausilta peräisin oleva ylijäämä on riittänyt pitämään kumulatiivisen hoitojäämän positiivisena. Hoitolainojen vaikutus hoitovastikelaskelmaan Taloyhtiö saattaa nostaa yhtiökokouksen päätöksellä hoitolainaa esimerkiksi kattamaan kerralla edellisillä tilikausilla syntyneen merkittävän hoitoalijäämän (ks ). Koska vastikelaskelmat ovat luonteeltaan rahavirtalaskelmia, hoitolainojen nostot ja niiden lyhennykset huomioidaan laskelmissa. Esimerkki 12 havainnol- Vastikelaskelmat 129

4 Esimerkki 12: Hoitotalouden vastikelaskelma, versio 2 Hoitotuotot Hoitovastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Hoitokulut Kiinteistön hoitokulut Hoitolainan korkokulut 600 Taseeseen aktivoidut hankinnat Hoitolainan lyhennykset Hoitolainan nosto Hoitovastikeylijäämä Edellisten tilikausien hoitovastikealijäämä Siirtyvä hoitovastikeylijäämä Esimerkissä taloyhtiö on nostanut kesällä euron suuruisen viiden vuoden hoitolainan, tarkoituksenaan kattaa kerralla edellisillä tilikausilla syntynyt euron alijäämä ja luoda euron rahoitusreservi yllättäviä kuluja varten. Hoitolainasta on tehty joulukuussa ensimmäinen puolivuotislyhennys Varat lyhennykseen ja lainakorkoihin (600 ) on kerätty osana hoitovastiketta. Tilikaudelta syntynyt euron alijäämä on syönyt osan suunnitellusta rahoitusreservistä, joten tilikauden päättyessä rahoitukselliseksi ylijäämäksi jää Korjaushankkeiden vaikutus hoitovastikelaskelmaan Jos taloyhtiöllä on ollut tilikauden aikana käynnissä suuria peruskorjaus- tai muita hankkeita, hoitotalouden vastikelaskelman rakenne monimutkaistuu. Samalla vaikeutuu sen arviointi, miten hoitovastikkeet ovat riittäneet juoksevien menojen kattamiseen. Tämä johtuu siitä, että hoitotalouden vastikelaskelmaan sisällytetään juoksevan hoitotalouden tapahtumien lisäksi myös hankemenot ja hankkeen rakennusaikainen rahoitus (mm. hankeosuussuoritukset ja lainojen nostot). Korjaushankkeesta aiheutuvien rahoituksellisten tapahtumien käsittely siirtyy pääomavastikelaskelmien puolelle vasta silloin, kun hanke on valmistunut, han- 130 TALOYHTIÖN TALOUS OPPIKIRJA ISÄNNÖITSIJÄLLE

5 keaikainen laina on muutettu huoneistokohtaiseksi yhtiölainaksi ja yhtiölainaa maksamaan jääneet osakkaat ryhtyvät maksamaan pääomavastiketta. Peruskorjaustilikauden hoitovastikelaskelma voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: Esimerkki 13: Hoitotalouden vastikelaskelma, versio 3 Hoitotuotot Hoitovastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Hoitokulut Kiinteistön hoitokulut Rakennusaikaiset korkokulut Aktivoidut hankinnat ja korjaukset Hankeosuussuoritukset Lainojen nostot Talonmiehen asunnon myynti Hoitovastikealijäämä Edellisten tilikausien hoitovastikeylijäämä (ennakkosäästäminen ) Siirtyvä hoitovastikealijäämä Korjaushankkeen kustannukset ( ) on esimerkin 13 tilinpäätöksessä aktivoitu taseeseen käyttöomaisuuden lisäyksenä. Merkittävä osa hankkeesta on rahoitettu muuttamalla yhtiön hallussa ollut talonmiehen asunto osakehuoneistoksi ja myymällä sen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Lainannostojen, hankeosuussuoritusten ja talonmiehen asunnon myynnin lisäksi hanketta on rahoitettu perimällä korjausvastikkeita ennakkoon Koska korjausvastikkeita on peritty hoitovastikkeiden luonteisesti eli hoitovastikkeen maksuperusteella kaikilta osakkailta, korjausvastiketuotot käsitellään osana hoitovastikelaskelmaa. Jos korjausvastikkeet on kerrytetty edellisten tilikau sien aikana, kuten esimerkissä on tehty, ennakkosäästäminen näkyy laskelmassa edel- Vastikelaskelmat 131

6 lisiltä tilikausilta siirtyvänä hoitoylijäämänä. Tällöin on suositeltavaa lisätä laskelmaan ylijäämän luonteen selventämiseksi asiaa koskeva huomautus. Vesimaksut Myös henkilölukumäärään perustuvat vesi- tai lämminvesimaksut käsitellään osana hoitotalouden vas- Henkilölukumäärään perustuvat vesi- ja tikelaskelmaa, vaikka niitä yhtiöjärjestyksen mukaan lämminvesimaksut käsitellään kerättäisiinkin vastikeluonteisesti. Vesi- tai lämminvesimaksuista laaditaan usein lisäksi erillinen vasti- osana hoitotalouden vastikelaskelmaa. kelaskelman tyyppinen laskelma, jossa selvitetään, minkä suuruinen perittävän vesimaksun olisi pitänyt tilikaudella olla, jos sillä olisi haluttu kattaa kaikki vedestä aiheutuvat kustannukset. Laskelma on luonteeltaan informatiivinen ja suuntaa antava, ja sitä voidaan käyttää apuna päätettäessä vesimaksun mahdollisesta pienentämisestä tai korottamisesta yhtiökokouksessa. Jos yhtiöjärjestyksessä määrätty vesivastike perustuu todelliseen huoneistokohtaiseen vedenkulutukseen, perityistä vastikemaksuista ja niillä katetuista menoista laaditaan normaali vastikelaskelma, jonka yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan tilikauden vesivastiketasoa määrättäessä Hoitovastikelaskelman tulkinta Alijäämä Hoitovastikelaskelman alijäämä viittaa liian pienenä kerättyyn hoitovastikkeeseen. Alijäämän taustalla ovat normaalisti tilikauden aikana syntyneet ennakoimattomat kulut (esim. vesivauriokorjaukset). Jos hoitovastikelaskelma näyttää alijäämää, taloyhtiön on syytä harkita vastikkeen korottamista seuraavana tilikautena. Korotustarve tarkentuu seuraavan tilikauden talousarviosuunnittelun yhteydessä. Talousarviota laadittaessa alijäämä otetaan huomioon ylimääräisenä katettavana kustannustekijänä. Hoitovastikelaskelman alijäämä viittaa liian pienenä hoitovastikkeeseen. kerättyyn Mikäli hoitotalouden alijäämä on yhden tai kahden kuukauden hoitovastikekertymän suuruinen, taloyh- 132 TALOYHTIÖN TALOUS OPPIKIRJA ISÄNNÖITSIJÄLLE

7 tiön yhtiökokous saattaa päättää ylimääräisten hoitovastikkeiden perimisestä. Mikäli alijäämä on usean kuukauden hoitovastikekertymän suuruinen, yhtiökokous saattaa päättää hoitolainan nostamisesta alijäämän kattamiseksi kerralla (ks ). Hoitolainan kustannukset (lyhennykset ja lainakorot) kerätään osana hoitovastiketta, kunnes laina on maksettu takaisin. Menettelyllä tasataan alijäämän kattamisesta aiheutunut kustannusrasite useam malle tilikaudelle. Hoitoalijäämän kattaminen yhtiölainalla, josta osakkaat voivat maksaa pois oman osuutensa, ei ole sallittua. Ylijäämä Jos hoitovastikelaskelman ylijäämä on merkittävästi suunniteltua suurempi, tilikauden tulot ovat olleet menoja suuremmat. Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että hoitotalouden kustannukset ovat olleet ennakoitua pienemmät tai että jokin suunniteltu korjaus on jäänyt toteuttamatta. Jos hoitovastikelaskelma osoittaa merkittävää ylijäämää, taloyhtiö voi periaatteessa harkita hoitovastikkeen alentamista seuraavalla tilikaudella. Tavallista kuitenkin on, että ennakoitu kustannusten nousu syö mahdollisen alennusvaran. Tällöin hoitovastike jätetään alentamisen sijaan ennalleen. Merkittävä ylijäämä on mahdollista jättää rahoitusreserviksi yllättäviä menoja Jos hoitovastikelaskelman ylijäämä on merkittävästi suunniteltua suurempi, tilikauden tulot ovat olleet menoja suuremmat. varten. Vaihtoehtoisesti se voidaan varata käytettäväksi esimerkiksi tuleviin korjauksiin. Ylijäämästä mahdollisesti aiheutuvat veroseuraamukset eliminoidaan tilinpäätöksen järjestelykeinoja käyttämällä (esim. rahastointi korjausrahastoon tai asuintalovarauksen tekeminen). Hoitotalouden vastikelaskelmassa tuleviin korjauksiin varattu määrä näkyy edellisiltä tilikausilta kertyneenä ylijäämänä niin kauan, kunnes varat on käytetty korjauksiin (ks. esimerkki 13 luvussa ). Hoitovastikkeen mitoittaminen Taloyhtiön taloudenpidon sujuvuuden kannalta olennaisinta on, että hoitotalous ei pääse vajoamaan alijäämäiseksi. Kohtuullisesta ylijäämäisyydestä ei sen sijaan ole haittaa; se on vain merkki siitä, että taloyhtiöllä on rahoituksellista pelivaraa. Vastikelaskelmat 133

8 Hoitovastikkeen kohtuullinen ylijäämäisyys on merkki siitä, että taloyhtiöllä on rahoituksellista pelivaraa yllättäviä menoja varten. Rahoituksellista pelivaraa tarvitaan yllättäviä menoja varten ja myös siksi, että taloyhtiön menot eivät kerry tulojen tapaan tasaisesti kuukaudesta toiseen. Varsinkin talvikuukausina lähteviä maksuja on lämmitysmenojen takia enemmän kuin saapuvia maksuja. Taloyhtiöt suunnittelevat aiempaa enemmän rahoituksellista pelivaraa jo itse talousarvioon. Toisin sanoen hoitovastiketaso pyritään mitoittamaan siten, että taloyhtiöllä on tilikauden päättyessä hoitoylijäämää esimerkiksi 1 1,5 kuukauden keskimääräisten juoksevien menojen verran. Talousarvion laatimista on käsitelty tarkemmin luvussa Pääomavastikelaskelma Yhtiölainoilla ja niiden takaisinmaksuun liittyvillä pääomavastikkeilla rahoitetaan taloyhtiön pitkävaikutteisia menoja. Pääomavastikkeesta laaditaan oma vastikelaskelmansa, koska sitä peritään eri tarkoitukseen ja eri perusteella kuin hoitovastiketta. Pääomavastikkeen keräämisen tarkoitus on yhtiön ottamien yhtiölainojen lainanhoitokulujen (lainanlyhennykset ja korkokulut) kattaminen. Eri perusteen muodostaa taas se, että maksuvelvollisuus koskee vain osaa taloyhtiön osakkaista. Pääomavastikelaskelmasta käytetään yleisesti myös nimitystä rahoitusvastikelaskelma. Pääomavastiketta peritään vain niiltä osakkailta, jotka maksavat pitkävaikutteisen hankkeen (esim. putkiremontin) rahoittamiseksi otettua yhtiölainaa. Vastiketta ei peritä niiltä osakkailta, jotka ovat maksaneet pois oman osuutensa joko hankkeen yhteydessä tai myöhemmin. Pääomavastikkeesta laaditaan vastikelaskelma niin kauan, kunnes vastikkeeseen liittyvä laina on maksettu loppuun. 134 TALOYHTIÖN TALOUS OPPIKIRJA ISÄNNÖITSIJÄLLE

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Päivitetty 09/2013 Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa

Lisätiedot

PUTKIREMONTTI TOIMINTAKERTOMUKSESSA

PUTKIREMONTTI TOIMINTAKERTOMUKSESSA Paluu edelliseen: Suurten hankkeiden tilinpäätöksiin liittyvää PUTKIREMONTTI TOIMINTAKERTOMUKSESSA Tilinpäätösten ja erityisesti toimintakertomusten tiedoissa on ollut jatkuvasti puutteita erityisesti

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.11.2012 103 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2013 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Taseen mukainen oman pääoman määrä on yksinkertainen vähennyslaskun tulos:

Taseen mukainen oman pääoman määrä on yksinkertainen vähennyslaskun tulos: 99 Veijo Riistama Liite 5 OSAKEYHTIÖN JAKOKELPOISESTA VOITOSTA 14 1. TASEEN MUKAISEN OMAN PÄÄOMAN MÄÄRÄ Taseen mukainen oman pääoman määrä on yksinkertainen vähennyslaskun tulos: Omaisuus vähennettynä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot