Talousarvioesitys 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvioesitys 2010"

Transkriptio

1 4. Talousarvioesityksen tuloarviot 4.1. Veroperustemuutokset vuonna 2010 Taulukko 6. Tuloarviot osastoittain vuosina Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.tunnusosastov. 2008tilinpäätösmilj. v. 2009varsinainentalousarviomilj. v. 2010esitysmilj. Muutos milj. %11.Verot ja veronluonteiset tulot Sekalaiset tulot Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset Lainat, pl. nettolainanotto ja velanhallinta Yhteensä Nettolainanotto ja velanhallinta Yhteensä Vuonna 2010 valtion budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan milj. euroa. Tuloista n. 83 % on veroja ja veronluonteisia tuloja. Taulukossa 6 on esitetty tuloarvioiden kehitys osastoittain suhteessa vuoden 2009 varsinaiseen talousarvioon. Vuoden 2009 varsinaisen talousarvion tuloarvioita on alennettu huomattavasti vuoden 2009 I lisätalousarviossa ja hallituksen II lisätalousarvioesityksessä. Viimeisin tuloarvio ml. II lisätalousarvioesitys on nettomääräisesti 6,1 mrd. euroa alempi kuin vuoden 2009 varsinaisen talousarvion tuloarvio. Varsinaisten tulojen arvioidaan v vähenevän 1,6 % ja verotulojen 1,5 % verrattuna vuoden 2009 tuloarvioon (eli I lisätalousarviolla ja II lisätalousarvioesityksellä täydennettyyn talousarvioon). Hallituksen veropoliittista linjaa käsitellään yksityiskohtaisemmin luvussa 3.2. Vuodelle 2010 ehdotettavien veroperustemuutosten arvioidaan vuositasolla alentavan verotuottoja nettomääräisesti yhteensä n. 1,0 mrd. euroa. Tämä kohdistuu suurelta osin valtion verotuloihin lukuun ottamatta kunnallisverotuksen perusvähennystä. Veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat verotulomenetykset kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Verotuottoa vähentävät (yhteensä n. 1,0 mrd. euroa) -Ansiotason nousun kompensoiminen (sisältää inflaatiotarkistuksen) 300 milj. euroa -Palkansaajamaksujen nousun kompensaatio n. 470 milj. euroa -Eläketulon verokevennys 100 milj. euroa -Perusvähennyksen korotus n. 195 milj. euroa -Pienituloisimpien elinkeinonharjoittajien ansio- ja pääomatulojaon muutos nettomääräisesti n. 13 milj. euroa -Työsuhdematkalippu n. 4 milj. euroa -Kiinteän omaisuuden luovutuksen verovapaus luonnonsuojelutarkoituksiin n. 1 milj. euroa -Pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistaminen n. 14 milj. euroa -Pellon luovutuksen verohuojennus n. 10 milj. euroa -Tonnistoverotuksen muutos n. 10 milj. euroa Verotuottoa lisää -Arvonlisäverokantojen korotuksen ja ravintolaruoan arvonlisäverokannan laskun nettovaikutus n. 130 milj. euroa. -Tupakkaveron korotus n. 22 milj. euroa Lisäksi verotuottoa vähentää aikaisemmin päätetty elintarvikkeiden arvonlisäverokannan alentaminen n. 480 milj eurolla, ja valtion yhteisöveron jako-osuuden alentaminen väliaikaisesti 10,8 prosenttiyksiköllä vajaalla 400 milj. eurolla Verotuloarviot Verokertymiin vaikuttaa veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitys, joka on riippuvainen koko kansantalouden ja sen eri osien kehityksestä. Esitetyt veropohja-arviot on Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 johdettu talousarvioesityksen liitteenä olevan taloudellisen katsauksen arvioista ja ennusteista. Talouskasvun hidastuminen loppuvuonna 2008 ja jyrkkä heikkeneminen v näkyy myös verotulokertymien huomattavana, vajaan 5,8 mrd. euron alentumisena v verrattuna v tilinpäätökseen. Vuoden 2009 loppuun mennessä taloudellisen aktiviteetin laskun arvioidaan pysähtyvän. Vuonna 2010 talouden kokonaistuotannon ennustetaan lisääntyvän viennin kääntyessä nousuun. Kansainvälisen talouden elpyminen heijastuu viennin välityksellä viiveellä Suomen kansantalouteen. Ensi vuonna Suomen talouskasvu jää edelleen verrattain vaatimattomaksi. Verotulot reagoivat viiveellä yleisen talouskehityksen muutoksiin, joten verotulojen ei arvioida kääntyvän nousuun vielä ensi vuonna. Kuluvan vuoden osalta riskinä on suhdannekäänteen lykkääntyminen ennustettua myöhemmäksi. Toisaalta mitä jyrkempi on taloudellisen aktiviteetin pudotus, sitä voimakkaammiksi voivat vastaavasti muodostua suhdannenousun myönteiset vaikutukset veropohjiin. Ensi vuoden verotulojen kehityksen kannalta suhdannekäänteeseen sisältyy positiivinen riski, mikä voi näkyä erityisesti suhdanneherkimpien verojen, kuten pääomatulo- ja yhteisöverojen, kertymissä. Verotuloarvioiden toteutuminen riippuu suuresti siitä, kuinka hyvin veropohjien taso ja kehitys pystytään ennustamaan. Esimerkiksi yksityisen kulutuksen arvon muutos prosenttiyksiköllä vaikuttaa arvonlisäveron tuottoon 100 milj. euroa ja palkkasumman muutos prosenttiyksiköllä valtion tuloveron tuottoon n. 100 milj. euroa. Edellisen hallituskauden tuloarvioiden toteutumisesta tehty tarkastelu osoitti, että ennakoitua parempana toteutunut suhdannekehitys selitti varsinaisesta ennustevirheestä suurimman osan. OECD:n arvion mukaan Suomen julkisen talouden rahoitusasema reagoi kokonaistuotannon muutoksiin joustokertoimella 0,5. Siten prosenttiyksikön suuruinen muutos talouskasvussa vaikuttaisi koko julkisen talouden rahoitusasemaan 0,5 prosenttiyksikköä suhteessa kokonaistuotantoon (tuotannon kasvu vahvistaa ja aleneminen heikentää julkista taloutta). Suurin osa vaikutuksesta julkisen talouden tasapainoon välittyy tulopohjien muutosten kautta. Valtion tapauksessa em. joustokertoimen arvioidaan olevan 0,3. Kasvun nopeutuminen yhdellä prosenttiyksiköllä vahvistaisi ja hidastuminen vastaavasti heikentäisi tämän mukaan valtiontaloutta lähes 600 milj. eurolla. Tästä n. 200 milj. euroa selittyy työttömyyssidonnaisten menojen muutoksella ja loppuosa verotulokertymien muutoksella. Myös talouskasvun rakenne vaikuttaa verokertymiin. Mitä selvemmin kasvu perustuu kotimaisiin kysyntätekijöihin, sitä suuremmaksi muodostuvat positiiviset vaikutukset verokertymiin, sillä viennin kasvun välittömät vaikutukset heijastuvat heikosti verotuottoihin. Verotuloarvioihin liittyviä riskejä on selostettu myös talousarvioesityksen liitteenä olevassa taloudellisen katsauksen luvussa Tuloarvioiden riskeistä Taulukko 7. Eräitä veronalaisiin tuloihin ja veropohjaan vaikuttavia tulo- ja kysyntäeriä ** 2010** muutos, % vuodessa Veronalaiset ansio- ja pääomatulot 7 4-1½ 2 Palkka- ym. tulot 6 6½ -3 1 Eläkkeet ja muut sosiaalietuudet 3½ ½ Pääomatulot 23½ -14½ 2) -25 1½ Toimintaylijäämä 12½ -5½ -11½ 7 Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 5½ 5½ -2½ 1 Arvonlisäveron pohja 5½ 6½ -3-2½ Bensiinin kulutus ) Toisin kuin muut vuotta 2008 koskevat luvut, kyseessä on ennuste. Pääomatulojen määrä vahvistuu vuoden 2008 verotuksen valmistuessa lokakuun 2009 loppuun mennessä. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Dieselöljyn kulutus ½ Sähkön kulutus -9½ 2-7½ -1 Verollisen alkoholin kulutus 2½ -1½ -3-2 Henkilöautojen ensirekisteröinnit Kuluttajahintaindeksi 2½ Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot Ansio- ja pääomatuloverot hallituksen II lisätalousarvioesitys.esitysmuutos, %Tuloon ja varallisuuteen perustuvat verot, milj. euroa ,2Ansio- ja pääomatuloista perittävät verot ,5Yhteisövero ,7Muut tuloon ja varallisuuteen perustuvat verot ,9 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavia veroja ovat ansio- ja pääomatuloista perittävä vero, yhteisövero, korkotulojen lähdevero sekä perintö- ja lahjavero. Näistä arvioidaan kertyvän v yhteensä milj. euroa, eli 1,2 % vähemmän kuin vuoden 2009 budjettiarvio. Verrattaessa vuoden 2010 tuloarvioita vuoteen 2009 budjettiarviolla tarkoitetaan vuoden 2009 talousarviota lisättynä I lisätalousarviolla ja hallituksen II lisätalousarvioesityksellä. Ansio- ja pääomatuloveromomentille kertyy progressiivinen tulovero, pääomatuloista maksettu vero sekä rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero. Ansio- ja pääomatulovero- sekä yhteisöveromomentin kertymä koostuu useammalta verovuodelta valtiolle tilitettävistä määristä. Talousarvioesityksen ansio- ja pääomatuloverojen kertymäksi arvioidaan milj. euroa, eli 4,5 % vähemmän kuin budjettiarvio vuodelle Veronalaisten ansio- ja pääomatulojen arvioidaan kasvavan noin 2 % v Taantuma vaikuttaa ansio- ja pääomatuloverokertymään pääasiassa palkkasumman sekä pääomatulojen alenemisen kautta. Pääomatulojen kehityksen arviointi on vaikeaa johtuen niiden suhdanneluontoisuudesta sekä siitä, että niistä saadaan vain vähän ennakkotietoja ennen verotuksen valmistumista. Ansio- ja pääomaverokertymän ennusteen osuvuuden kannalta suurimmat riskit liittyvätkin juuri pääomatulojen kehityksen arviointiin. Veronalaisista tuloista palkkatulojen osuus on yli 60 %, joten palkkojen ja työllisyyden kehityksellä on keskeinen merkitys verotulojen kannalta. Palkkatulojen arvioidaan kasvavan noin 1 %. Eläketulojen kasvuksi arvioidaan 4,5 %, kun taas työttömyysetuuksien arvioidaan työttömien lukumäärän lisääntyessä kasvavan 15 %. Kokonaisuudessaan eläketulojen ja muiden sosiaalietuuksien kasvuksi ennustetaan 5,5 %. Veronalaisten pääomatulojen, joista merkittävimmät erät ovat luovutusvoitot, osinkotulot ja puun myyntitulo, ennustetaan kokonaisuudessaan pysyvän vuoden 2009 tasolla. Luovutusvoitot ovat kotitalouksien saamien pääomatulojen merkittävin erä. Niitä syntyy mm. arvopaperien ja kiinteistöjen myynnistä. Oman asunnon myyntivoitto on sen sijaan useimmiten verovapaata tuloa, ja näin ollen asuntokauppa on suurelta osin tuloverotuksen ulkopuolella. Luovutusvoittojen määrästä saadaan luotettava tieto vasta verovuotta seuraavan vuoden loppupuolella verotuksen valmistuessa. Näin ollen talousarvioesityksen tuloarvioiden pohjana käytettävä vuoden 2008 taso on pääomatulojen osalta vielä ennuste ja perustuu verotuksen valmistumisesta saatuihin ennakkotietoihin. Luovutusvoittojen kehitystä on vaikea ennustaa, koska luovutusvoittojen määrä riippuu voimakkaasti vaikeasti ennakoitavasta arvopaperi- ja kiinteistömarkkinoiden hintakehityksestä. Talouskriisin seurauksena osakkeiden hinnat ovat alentuneet poikkeuksellisen jyrkästi. Voimakkain lasku ajoittui viime vuoden loppupuolelle, jonka jälkeen tilanne osakemarkkinoilla on selvästi rauhoittunut ja sijoittajien luottamus on alkanut palautua. Jos osakekurssit pysyisivät elokuun lopun mukaisella tasolla loppuvuoden, osakkeiden arvo jäisi v keskimäärin 33 % heikommaksi edelliseen vuoteen verrattuna. Luovutus- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Yhteisövero voittojen arvioidaankin supistuvan vastaavasti v Ensi vuonna luovutusvoittojen ennakoidaan sitä vastoin lisääntyvän noin 6 %. Vaikka pääomatulojen osuus veropohjasta on alle 10 %, niiden suhteellinen merkitys tuloarvioiden osuvuuden kannalta on suuri. Pääomatuloennusteen onnistuminen vaikuttaa ansio- ja pääomatuloverojen kertymäennusteen osuvuuteen myös veronsaajien ennakkotilityksiin sovellettavien jako-osuuksien kautta. Kun verotus valmistuu verovuotta seuraavan vuoden lokakuun lopussa, saadaan lopullinen tieto siitä mikä on kunkin veronsaajan osuus verovuodelta maksuunpannuista ansio- ja pääomatuloveroista. Ennen verotuksen valmistumista kertyneet ansio- ja pääomatuloverot tilitetään veronsaajille arvioitujen jakoosuuksien mukaisesti. Verotuksen valmistuttua jo tilitettyjen verojen määrä oikaistaan vastaamaan lopullisten verojen määriä. Vuoden 2010 kassakertymään vaikuttaa verovuoden 2009 lopullisen verotuksen mukainen maksuunpanotilitys. Vuoden 2010 tuloveroennustetta tehtäessä myöskään vuoden 2008 verotus ei ole vielä valmistunut ja lopullisista verojen määristä on saatu vasta ennakkotietoja. Koska valtio on pääomatulojen ainoa veronsaaja, toteutuneen pääomatulokehityksen poikkeaminen merkittävästi ennustetusta on yksi merkittävimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat edellä kuvatun jako-osuuksien oikaisun suuruuteen. Ansiotason nousun sekä palkansaajamaksujen verotusta kiristävää vaikutusta lievennetään keventämällä valtion tuloveroasteikkoa sekä kasvattamalla työtulovähennystä. Lisäksi kaikkein pienituloisimpien verotusta kevennetään korottamalla kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää eurosta euroon. Eläketulon verotusta kevennetään hallitusohjelman mukaisesti siten, että eläketulon verotus ei muodostu vastaavan palkkatulon verotusta kireämmäksi. Nämä veroperustemuutokset alentavat tuloverotuottoja yhteensä noin milj. eurolla. Tästä valtion osuus on noin 630 milj. euroa, kuntien osuus noin 380 milj. euroa sekä seurakuntien osuus n. 20 milj. euroa ja Kansaneläkelaitoksen osuus n. 30 milj. euroa. Perusvähennyksen korotuksen osuus verotuottomenetyksistä on n. 195 milj. euroa. Pitkäaikaissäästämistä tuetaan laajentamalla vapaaehtoisiin yksilöllisiin eläkevakuutuksiin kohdistuva verotuki koskemaan myös muuta pitkäaikaissäästämistä. Maatalouden rakennekehitystä edistetään pellon väliaikaisella myyntivoittoverovapaudella. Pienituloisimpien elinkeinonharjoittajien asemaa parannetaan muuttamalla yksityisten elinkeinonharjoittajien ja maataloudenharjoittajien sekä verotusyhtymien ansio- ja pääomatulojakoa koskevia säännöksiä siten, että jaettava yritystulo voitaisiin verovelvollisen vaatimuksesta verottaa kokonaan ansiotulona. Joukkoliikenteen käytön edistämiseksi työsuhdematkalipun verovapaata määrää kasvatetaan. Nämä alentavat valtion tuloveron tuottoa nettomääräisesti yhteensä n. 50 milj. eurolla. Taloudellisen aktiviteetin heikkeneminen näkyy erityisen voimakkaasti yhteisöverokertymässä. Yhteisöveron tuotto kääntyi laskuun v Vuonna 2009 yhteisöveron kertymä supistuu edelleen alle puoleen vuoden 2008 tasoltaan. Verokertymää alentaa osaltaan valtion yhteisöveron jako-osuuden alentaminen väliaikaisesti 10,8 prosenttiyksiköllä verovuosille Yritysten tuloskehitys heijastuu viiveellä yhteisöverokertymään. Budjettitalouden yhteisöverokertymä koostuu useammalta verovuodelta valtiolle tilitettävistä veroista, mutta suurin merkitys on samalta vuodelta kertyvillä ennakoilla ja edelliseltä vuodelta kertyvillä ennakontäydennysmaksuilla tai kertymää alentavilla ennakon palautuksilla. Vuonna 2010 yritysten tuloskehityksessä arvioidaan tapahtuvan käänne parempaan suhdannenäkymien elpyessä. Yhteisöiltä arvioidaan kertyvän valtiolle tuloveroa milj. euroa, mikä on viidenneksen enemmän kuin budjettiarvio vuodelle Lisäksi yritysten kannattavuutta parantavat niiden toimenpiteet kulujen karsimiseksi. Yritysten tuloskehityksen kohenemisen oletetaan kuitenkin jäävän vielä ensi vuonna verrattain vaatimattomaksi. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Muut tuloon ja varallisuuteen perustuvat verot Liikevaihtoon perustuvat verot Valmisteverot Korkotulojen lähdeveroa arvioidaan kertyvän n. 38 % vähemmän kuin vuoden 2009 budjettiarvio. Väheneminen johtuu korkojen loppuvuodesta 2008 voimakkaana alkaneesta ja v jatkuneesta alenemisesta sekä talletuskannan kasvun tasaantumisesta v Vuonna 2010 talletuskannan oletetaan kasvavan hieman ja korkotason pysyvän matalalla ennen käännettä nousuun v Perintö- ja lahjaveron tuoton arvioidaan alenevan n. 5 % vuoden 2009 budjettiarviosta. Perintö- ja lahjaveron veropohjan oletetaan kasvavan n. 6 %, mutta vuoden 2009 alussa toteutettu perintöveron kevennys vähentää vielä vuoden 2010 tuottoa verotukseen liittyvien viiveiden vuoksi n. 45 milj. eurolla. hallituksen II lisätalousarvioesitysesitysmuutos, %Liikevaihtoon perustuvat verot, milj. euroa ,6 Arvonlisävero ,1 Liikevaihtoon perustuvia veroja ovat arvonlisävero, vakuutusmaksuvero ja apteekkimaksut. Niitä arvioidaan kertyvän milj. euroa, mikä on 3,6 % vähemmän kuin budjettiarvio vuodelle Tästä arvonlisäveron osuus on milj. euroa. Lokakuussa 2009 toteutetaan elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen 17 prosentista 12 prosenttiin. Lisäksi kaikkia arvonlisäverokantoja nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä heinäkuun 2010 alusta lukien. Yleinen arvonlisäverokanta nousee 22 prosentista 23 prosenttiin, ruoan ja rehun 12 prosentista 13 prosenttiin sekä lääkkeiden, kirjojen, henkilökuljetuksien, majoituksen ja kulttuuritilaisuuksien arvonlisäverokanta 8 prosentista 9 prosenttiin. Tässä yhteydessä ravintolaruoan arvonlisävero lasketaan 22 prosentista 13 prosenttiin elintarvikkeiden arvonlisäveron tasolle. Arvonlisäverokantojen muutosten (sekä toteutettu että hallituksen esitys vuodelle 2010) yhteisvaikutuksena valtion arvonlisäverokertymä alenee n. 350 milj. eurolla vuonna Elintarvikkeiden arvonlisäverokannan alentamista koskevat valtion verotuloja vähentävät vaikutukset kohdistuvat täysimääräisesti vuodelle Sen sijaan 1. heinäkuuta toteutettavan arvonlisäverokantojen muutoksen pääosin verotuloja nostavat vaikutukset kohdistuvat v loppuun ja v puolelle. Arvonlisäverokantojen muutos 1. heinäkuuta 2010 nostaa vuositasolla valtion arvonlisäverokertymää 426 miljoonalla eurolla. Vuodelle 2010 tästä kohdistuu 133 milj. euroa. Verohallinnossa otetaan käyttöön v alusta verotilijärjestelmä. Verotilijärjestelmä on verojen ilmoittamista, maksamista, maksuvalvontaa ja myöhemmin myös perintätoimintoja palveleva järjestelmä. Kertaluonteinen pienennys valtion kassatuloihin olisi yhteensä n. 378 milj. euroa v Yksityisen kulutuksen arvon arvioidaan kasvavan 0,8 prosenttia v Kotitalouksien kulutus muodostaa 60 % koko arvonlisäveron veropohjasta. Sen lisäksi veropohjaan kuuluvat julkisen, verovapaan sekä yksityisen voittoa tavoittelemattoman toiminnan välituotekäyttö ja investoinnit. hallituksen II lisätalousarvioesitys.esitysmuutos, %Valmisteverot, milj. euroa ,3 Alkoholijuomavero ,8 Tupakkavero ,9 Energiaverot ,1 Valmisteveroja arvioidaan v kertyvän yhteensä milj. euroa, mikä on 1,3 % enemmän kuin vuoden 2009 budjettiarvio. Valmisteverojen veropohjan kehitys on viime vuosina ollut varsin vakaata, eikä suuria muutoksia ennusteta myöskään vuodelle Noin kaksi kolmasosaa valmisteveroista kertyy energiaveroista, joita arvioidaan kertyvän yhteensä milj. euroa v Energiaveroista n. 75 % kertyy liikenteestä moottoribensiinin ja dieselöljyn verona ja loput mm. lämmityksestä ja energian tuotannosta. Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään työ- ja elinkeinoministeriön ennustetta energian kulutuksesta. Ennusteen mukaan Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 Muut verot ja veronluonteiset tulot moottoribensiinin kulutus alenee n. 1 % v Dieselöljyn ja sähkön kulutuksen ennustetaan säilyvän vuoden 2009 tasolla. Vuonna 2010 alkoholijuomaveron tuoton arvioidaan toteutuvan veromuutoksen seurauksena kasvavan n. 5,8 % kuluvan vuoden budjettiarviosta, kun alkoholin verollisen kulutuksen arvioidaan vähentyvän samaan aikaan 2 %. Tupakkaveroa arvioidaan v kertyvän 682 milj. euroa eli n. 4,9 % enemmän kuin budjettiarvio vuodelle Tupakkaveroa ehdotetaan korotettavaksi siten, että irtotupakan veroa korotettaisiin 15 % sekä savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden veroa 5 %. Korotuksen arvioidaan lisäävän tupakkaveron tuottoa n. 22 milj. eurolla. hallituksen II lisätalousarvioesitysesitysmuutos, %Muut verot ja veronluonteiset tulot, milj. euroa ,0 Autovero ,8 Muita veroja ja veronluontoisia tuloja arvioidaan kertyvän milj. euroa, ja niiden tuotto kasvaa 4,0 % vuoden 2009 budjettiarviosta. Autoveroa arvioidaan kertyvän 815 milj. euroa, mikä pohjautuu arvioon n uuden henkilöauton myynnistä v Uusien henkilöautojen myynti on kuluvana vuonna vähentynyt selvästi, mutta myyntimäärän arvioidaan palautuvan v Uusien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö on kuluvana vuonna jatkanut v alkanutta laskuaan, mikä on vaikuttanut alentavasti autoista kannetun keskimääräisen veron määrään. Tammi kesäkuussa 2009 verotettujen uusien autojen keskimääräinen CO2-päästö oli 156 g/km, kun se vuonna 2008 oli keskimäärin 161 g/km. Toisaalta kannettavan veron määrä nousi kuluneen vuoden huhtikuun alusta lähtien, kun autoverolle kannettavasta arvonlisäverosta luovuttiin ja autoveroa korotettiin vastaavalla määrällä Muiden tulojen arviot hallituksen II lisätalousarvioesitysesitysmuutos, %Sekalaiset tulot, milj. euroa ,6 siirto valtion eläkerahastosta ,8 EU-tulot ,0 valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista ,4 Raha-automaattiyhdistyksen tuotto ,7 muut ,6 Valtion sekalaisiksi tuloiksi arvioidaan milj. euroa eli 4,6 % vuoden 2009 budjettiarviota enemmän. Euroopan unionilta saataviksi tuloiksi arvioidaan milj. euroa eli 1,0 % kuluvan vuoden budjettiarviota enemmän. Valtion eläkerahastosta tuloutetaan budjettitalouteen milj. euroa. Tuloutus vastaa lain mukaista enimmäismäärää eli 40 % vuotuisesta eläkemenosta. Veikkausvoittovaroja tuloutetaan budjettitalouteen 0,4 % enemmän ja Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa vajaat 3 % vähemmän kuin budjettiarvio vuodelle tilinpäätös budjettiarvio 8) esitys muutos, % Korkotulot ja voiton tuloutukset, milj. euroa ,9 korkotulot ,3 osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot ,3 valtion liikelaitosten voiton tuloutukset ,1 osuus Suomen Pankin voitosta ,0 Korkotuloja ja voiton tuloutuksia arvioidaan kertyvän milj. euroa, mikä on 19,9 % vähemmän kuin vuoden 2009 budjettiarvio. Korkotuloiksi arvioidaan 139 milj. euroa. Valtion korkotulot koostuvat valtion myöntämistä pitkäaikaisista lainoista sekä päivittäisen tarpeen ylittävien kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvistä koroista. Kassareservin 8) Ml. vuoden 2009 I lisätalousarvio ja hallituksen II lisätalousarvioesitys Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

7 arvioidaan v olevan 7,0 mrd. euroa ja keskituoton 1,0 %. Osinkotuloja arvioidaan kertyvän 500 milj. euroa ja nettotuloiksi osakemyynneistä on arvioitu tavanomaiseen tapaan 400 milj. euroa. Osinkotulojen arvioidaan pienenevän yritysten heikentyneen tuloskehityksen vuoksi. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksiksi arvioidaan 129 milj. euroa. Suomen Pankki tulouttaa valtiolle Suomen Pankista annetun lain mukaan 50 % edellisen vuoden tuloksestaan tai pankkivaltuusto voi päättää suuremman osuuden tulouttamisesta. Viime vuosina Suomen Pankki on tulouttanut pääsäännön mukaista määrää suurempia osuuksia valtiolle. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7

Talousarvioesitys 2010

Talousarvioesitys 2010 4.2. Verotuloarviot Verokertymiin vaikuttaa veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitys, joka on riippuvainen koko kansantalouden ja sen eri osien kehityksestä. Esitetyt veropohja-arviot on johdettu

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2009

Talousarvioesitys 2009 4.2. Verotuloarviot Verokertymiin vaikuttaa veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitys, joka on riippuvainen koko kansantalouden ja sen osa-alueiden kehityksestä. Esitetyt veropohja-arviot on johdettu

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2002

Talousarvioesitys 2002 Talousarvioesityksen tuloarviot Taulukko 8. Tulot osastoittain vuosina 2000 2002 1) Tunnus Vuonna 2002 valtion tuloiksi arvioidaan 35 261 milj. euroa, mikä on prosentin vähemmän kuin vuoden 2001 varsinaisessa

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 7 860 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2003

Talousarvioesitys 2003 Talousarvioesityksen tuloarviot Vuonna 2003 valtion tuloiksi ilman lainanottoa arvioidaan 35 567 milj. euroa, mikä on 0,7 % enemmän kuin vuoden 2002 varsinaisessa talousarviossa. Tuloista noin 85 % on

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 642 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 4. Talousarvioesityksen tuloarviot Valtion budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 49,7 mrd. euroa v. 2017. Tuloista 41,6 mrd. euroa (84 %) on veroja ja veronluonteisia tuloja. Hidas

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 4. Talousarvioesityksen tuloarviot Valtion budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 49,1 mrd. euroa v. 2016. Tuloista 40,8 mrd. euroa (83 %) on veroja ja veronluonteisia tuloja. Hidas

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 763 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

HE 11/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 11/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 11/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Ansio- ja pääomatuloverot Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille arvioidaan kertyvän 8 879 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 993 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp)

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp) VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ KEHYSPÄÄTÖS 3 Valtioneuvosto on antanut

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot. 01. Ansio- ja pääomatuloverot

Talousarvioesitys Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot. 01. Ansio- ja pääomatuloverot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 929 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot. 01. Ansio- ja pääomatuloverot

Talousarvioesitys Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot. 01. Ansio- ja pääomatuloverot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 929 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2005

Talousarvioesitys 2005 4. Talousarvioesityksen tuloarviot Vuonna 2005 valtion tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 37 423 milj. euroa, mikä on 4,6 % enemmän kuin vuoden 2004 varsinaisessa talousarviossa arvioitiin. Tuloista

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 9 041 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 877 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

HE 53/2009 vp. jako-osuus on 22,03 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,75 prosenttia yhteisöverosta.

HE 53/2009 vp. jako-osuus on 22,03 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,75 prosenttia yhteisöverosta. HE 53/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osaston tuloarviot vuosina 2008 2010 v. 2008 tilinpäätös 1000 v. 2009 varsinainen talousarvio 1000 v. 2010 varsinainen talousarvio 1000

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osaston tuloarviot luvuittain vuosina 2001 2003 v. 2001 tilinpäätös v. 2002 varsinainen talousarvio v. 2003 Muutos 2002 2003 varsinainen talousarvio % 01. Tulon

Lisätiedot

Kuntien verotuloennusteet, verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotuloennusteet, verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotuloennusteet, verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Taloustorstai syyskuu 2017 Jukka Hakola Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton uusi veroennuste» Vuoden 2016

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslakia ja tuloverolakia

Lisätiedot

HE 149/2012 vp. tilityksiin.

HE 149/2012 vp. tilityksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osaston tuloarviot vuosina 2006 2008 v. 2006 tilinpäätös 1000 v. 2007 varsinainen talousarvio 1000 v. 2008 esitys 1000 Muutos 2007 2008

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Asiakirjayhdistelmä 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille arvioidaan kertyvän 929 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994).

Lisätiedot

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntamarkkinat 2013 Jukka Hakola Veroasiantuntija, kuntatalous Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntien verotulojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 15.9.2014 Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tulotyöryhmän rooli tuloarvioiden laadinnassa... 3 2.1 Toimintamalli... 3 2.2 Toiminta

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

Ajankohtaiset veroasiat

Ajankohtaiset veroasiat Ajankohtaiset veroasiat Taloustorstai 16.11.2017 Jukka Hakola Kehityspäällikkö, verotus Ajankohtaiset veroasiat Kuntaliiton 6.11. päivitetty ennuste» Valmistunut verotus» Loppuvuoden oikaisut» Ensi vuoden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 3 ja 12 :n sekä tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

Lisätiedot

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 232/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

ja ennen verotuksen päättymistä suoritettu jäännösvero tilitettäisiin veronsaajille ennakonpidätyksiä

ja ennen verotuksen päättymistä suoritettu jäännösvero tilitettäisiin veronsaajille ennakonpidätyksiä HE 155/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia. Ehdotuksen mukaan veronsaajaryhmien

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 990 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset

Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset 1 Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset Muistio 5.4.2013 (päivitetty 9.4.2013) Marja Riihelä ja Heikki Viitamäki 1 Aluksi Muistiossa tarkastellaan vuoden 2013 kehysriihessä päätettyjen veromuutosten

Lisätiedot

Hallituksen budjettineuvottelun tiedotustilaisuus. 10.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä

Hallituksen budjettineuvottelun tiedotustilaisuus. 10.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä Hallituksen budjettineuvottelun tiedotustilaisuus 10.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä 2 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016 2019 2019 Budjettia tehdään vaikeassa

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

HE 194/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 194/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja tuloverolain

Lisätiedot

VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN

VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN Veronmaksajain Keskusliiton ohjelma verotuksen ja julkisen talouden kehittämiseksi vuosina 2012-2015 VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN 1 Teemu Lehtinen 17.1.2011 ANSIOTULOJEN VEROTUSTA KEVENNETÄÄN ALENTAMALLA TULOVEROASTEIKKOA

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953 Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d :n sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 5 % vuonna, eli noin 1,9 mrd. eurolla vuodelle budjetoituun ( ml. lisät) verrattuna. Verotulokertymiä

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018 2021 Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.2017 Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit 2015 2016 2017 2018 2019

Lisätiedot

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 1(3) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esitys 31/2015 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VUODEN

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osaston tuloarviot vuosina 2005 2007 v. 2005 tilinpäätös 1000 v. 2006 varsinainen talousarvio 1000 v. 2007 esitys 1000 Muutos 2006 2007

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT S e l v i t y s o s a : Veropolitiikan linja Veropolitiikan keskeiset tavoitteet ovat Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT työllisyyden edistäminen työn verotusta keventämällä työvoiman liikkuvuuden

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT S e l v i t y s o s a : Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 3 % vuonna, eli vajaat 1,3 mrd. euroa vuodelle budjetoituun (talousarvio ml. lisätalousarviot)

Lisätiedot

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI 1(2) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esitys 135/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VUODEN 2017 TULOVEROASTEIKKO-

Lisätiedot

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM:n ehdotus valtion talousarviosta 2017 17.8.2016 Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote 11.8.2016 ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM: Talouden tilannekuvassa ei merkittävää käännettä

Lisätiedot

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 Verot, tulot ja ostovoima ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 1 TAUSTA: HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET 1,1 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan ansiotulojen verotusta kevennetään

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 01. Nettolainanotto ja velanhallinta Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille merkitään nettotuloa 4 467 821 000 euroa. Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot,

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 5 ½ % vuonna, eli noin 2,1 mrd. eurolla vuodelle budjetoituun (talousarvio ml. lisätalousarviot)

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT S e l v i t y s o s a : Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 1½ % vuonna, eli runsaat 0,5 mrd. euroa vuodelle budjetoituun (talousarvio ml. lisätalousarviot)

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT S e l v i t y s o s a : Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 6 % vuonna, eli noin 2,2 mrd. eurolla vuodelle budjetoituun (talousarvio ml. lisätalousarviot)

Lisätiedot

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin. Vaikutukset verotuloihin 2017

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin. Vaikutukset verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin Vaikutukset verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutuksista kunnan verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksella

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero VUODEN 2010 VEROTULOT Rahatoimisto KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KH 9.2.2011 Vuoden 2009 maksuunpannut verot Kaupungin saamiin vuoden 2010 verojen tilityksiin vaikuttaa merkittävästi vuoden 2009

Lisätiedot

Talousarvioesitys Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Talousarvioesitys Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Talousarvioesitys 2018 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 22.9.2017 Talouden näkymistä Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa Vuonna 2018 talouskasvu jatkuu edelleen vahvana, vaikkakin kasvu hidastuu hieman

Lisätiedot

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia Lappeenrannan kunnallisveroprosentti on Suomen maakuntakeskusten suurimpia. Useimmat

Lisätiedot

S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja. 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) S e l v i t y s o s a : Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi

Lisätiedot

HE 107/2017 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg

HE 107/2017 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg HE 17/217 vp Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Vero-osasto 3.1.217 Sisältö Työn verotus hallituskaudella Vuoden 218 ansiotulon tuloveroasteikko Kunnallisverotuksen perusvähennys

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin.

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT S e l v i t y s o s a : Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 2 % vuonna 2015, eli noin 0,8 mrd. euroa vuodelle 2014 budjetoituun (talousarvio ml. lisätalousarvio)

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osaston tuloarviot luvuittain vuosina 2004 2006 v. 2004 tilinpäätös v. 2005 varsinainen talousarvio v. 2006 esitys Muutos 2005 2006 % 01.

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT 1 LÄHTÖKOHTA VERONSAAJAN RAHANTARVE KASVUSSA KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU KIRISTYY LUONNOLLISEN HENKILÖN KOKONAISVERORASITE KASVAA

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2017 Jukka Hakola Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Vuoden 2017 tilitysten kehitys Vuoden 2016 valmistuva verotus ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä Eduskunnalle

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. 2015 Taskutilasto VEROTUS SUOMESSA.Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2010

Talousarvioesitys 2010 3. Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet 3.1. FinanssipolitiikkaSuomen talouden pitkään jatkunut voimakas kasvu hiipui nopeasti kansainvälisen talouskriisin myötä. Kriisi kohdistuu

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot