Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2007"

Transkriptio

1 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2007 MAANMITTAUSLAITOS 2008

2

3 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYS 1 Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Siirtomenojen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Toiminnan kustannukset Yksikkökustannukset Hankintastrategian toteuttaminen Toiminnan tuottavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Toimitustuotanto Muut julkisoikeudelliset suoritteet Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu Muut suoritteet Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Toimitustuotanto Kiinteistörekisterin perusparannus Tilusjärjestelyt Maastotietotuotanto ja kiinteistörekisterikartan perusparannus Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Laatu Palvelukyky Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito Henkilöstön osaamisen varmistaminen Henkilöstökulut Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase...31

4 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS Liitetiedot Allekirjoitus Toimintakertomuksen liitteet...40 Liite 1 Maastotietokanta...40 Liite 2 Kiinteistörekisterikartta...41 Liite 3 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat...42 Liite 4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus...48 Liite 5 Varsinaisten toimitusten kysyntä ja tuotanto...49 Liite 6 Maanmittauslaitoksen tuloskortti...50

5 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) MAANMITTAUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 1 Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Toimintaympäristön muutokset Vuosi 2007 oli tuotannon näkökulmasta toimintaedellytyksiltään vakaa ja tavoitteenmukainen. Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa päätettiin siirtää kirjaamistehtävät käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Päätöksen toimeenpanoa varten laadittiin kirjaamistehtävien siirtoa koskeva selvitys, joka hyväksyttiin ministeriötasoisessa koordinaatioryhmässä joulukuussa. Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) kiinteistöosan ylläpito yhdessä 83:n kiinteistörekisteriä pitävän kunnan kanssa on vakiintunut. Vuoden 2007 alussa yksi kunta luopui kiinteistörekisterinpidosta ja sen osalta vastuu siirtyi maanmittaustoimistolle. Maanmittaustoimitusten kysyntä oli edellisten vuosien tapaan vuosikymmenen alkua korkeammalla tasolla. Vuoden tuotanto oli suurempi kuin toimitusten kysyntä. Tilauskantaa pienennettiin ja keskeneräisten toimitusten määrä vastasi vuoden lopussa n. 10 kk:n tuotantoa. Alueelliset erot toimitusaikojen suhteen olivat suuria sekä maanmittaustoimistojen kesken että toimistojen sisällä eri kuntien kesken. Maaseudulla jatkuu voimakas rakennemuutos. Maatilojen pinta-alojen nopea kasvu on perustunut yleisesti pienten ja kaukaisten lisälohkojen hankintaan, joiden lukumäärä tilaa kohden on noussut nopeasti. Maanomistajien ja yhteiskunnan kiinnostus tilusjärjestelyihin ongelmien ratkaisemiseksi on edelleen kasvanut. Uusjakojen tukemismäärärahojen niukkuus haittaa tuotannon toteuttamista. Verkottunut toimintatapa tuotantotehtävissä on lisännyt yhteistyötä kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa. Sidosryhmätoiminnan varmistaminen oli keskeinen tavoite. Julkishallinnon sähköistä asiointia ollaan kehittämässä Valtion IT-toiminnan kärkihankkeiden kautta. Maanmittauslaitos on mukana hankkeissa suunnittelemassa ja rakentamassa yhteistä palveluinfrastruktuuria. Eurooppalainen paikkatietodirektiivi (INSPIRE) tuli voimaan Sen kansallista soveltamista valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön johtamassa työryhmässä, johon myös Maanmittauslaitos osallistui. Direktiivin soveltamisella on merkittäviä vaikutuksia Maanmittauslaitoksen toimintaan tulevina vuosina sekä yhtenä sen toteutuksen toimijana että omien paikkatietoaineistojen kehittämisessä. Tietopalvelutuotteiden kysyntä oli hieman suurempaa kuin edellisenä vuonna. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun ja Ammattilaisen Karttapaikan käyttäjämäärät ovat kasvaneet. Loppuvuodesta tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella verkkopalvelusovelluksiin ollaan erittäin tyytyväisiä. Asiakkaat tarvitsevat edelleen monenlaista tukea aineistojen käytössä ja muissa kiinteistöjä koskevissa asioissa, mikä ilmenee asiakaspalvelupyyntöjen lisääntymisenä.

6 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Tavoitteiden toteutuminen Kokonaisuudessaan tavoitteet onnistuttiin saavuttamaan varsin hyvin ja osin jopa ylittämään. Maanmittaustoimitusten määrällisiä tavoitteita ei kaikkien toimituslajien osalta saavutettu. Lohkomisen kestoaika oli 9,1 kk. Alueelliset palveluerot pysyivät isoina, mutta eivät enää kasvaneet. Kannattavuustavoite ylitettiin muiden julkisoikeudellisissa suoritteiden ja markkinatuotannon osalta, mutta toimitustuotannossa tavoitetta ei saavutettu. Talousarviorahoitus toteutui ennakoitua paremmin, koska tulot kasvoivat menoja enemmän. Budjettirahoitteisessa toiminnassa saavutettiin kattavuustavoitteet. Säädösperusteisten rekisterien ylläpidon ja kiinteistörekisterin perusparannuksen tuotantotavoitteet ylitettiin useimpien osatehtävien osalta, vaikka työaikaa käytettiin 11 % suunniteltua vähemmän. Maastotietotuotannossa määrälliset tavoitteet saavutettiin ja osittain ylitettiin. Maastotietojen laatu täyttää vaatimukset. Henkilöstö- ja talousprosessien yhtenäistämiseen panostettiin suunnitelmien mukaisesti vakiinnuttamalla toimintaa ja yhtenäistämällä toimintatapoja em. palveluiden hallintopalvelukeskukseen keskittämisen jälkeen. Laatua seurattiin maanmittaustoimistojen sisäisin menettelyin ja ulkopuolisen yrityksen toimesta. Maanmittaustoimistot jatkoivat toimitusten ristiintarkastusta lohkomisten ja arviointitoimitusten osalta. Asiakastyytyväisyystutkimuksessa maanmittaustoimitusten ja asiakaspalvelun asiakkaat antoivat Maanmittauslaitokselle kokonaisuutena arvosanan erinomainen. Kehittämisen painopiste oli tuotantojärjestelmien ylläpidossa ja valmistautumisessa tulossa oleviin muutoksiin. Osaamisen varmistamisessa onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti. Avoimeksi tulleisiin tehtäviin saatiin päteviä hakijoita, palveluksessa olevan henkilöstön kehittymissuunnitelmia toteutettiin ja tulevan työvoiman rekrytoimiseksi oltiin aktiivisia maanmittausalan imagotyössä. Tuloksellisuuden kehittyminen Tuloksellisuus kehittyi positiivisesti. Tietovarastojen käyttö lisääntyi. Budjettirahoitteiset perusparannustehtävät ovat sujuneet hyvin ja toiminta on ollut taloudellista ja vaikuttavuustavoitteet ovat toteutuneet. Lähitulevaisuuden kehitysnäkymät Edellytykset jatkuvaan positiiviseen kehitykseen ovat edelleen olemassa, koska tuotantojärjestelmät ovat vakiintuneet ja niiden elinkaarta on vielä jäljellä, isot kehittämiset nykymuodossaan on tehty, prosessien kehittäminen on tuomassa tuloksia sekä lisää tuottavuutta ja hyvä työskentelyilmapiiri motivoi henkilöstöä. Suoritteiden ja palveluiden kysyntä on yhä korkealla. Merkittäviä

7 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) 1.2 Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus muutoksia on kuitenkin näkyvissä kirjaamisasioiden siirtymisenä uutena tehtävänä, joka lisää Maanmittauslaitoksen vaikuttavuutta. Lisäksi erilaisten palvelukeskushankkeiden mahdolliset vaikutukset ja sähköiseen asiointiin liittyvät voimakkaat kehittämistoimenpiteet vaikuttanevat kehitykseen. Tietovarastojen käyttö Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu. Aineistot tuotetaan yhteensopivasti ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön yhteiskunnassa. Tietovarastojen hyödyntämisen kasvu edellisestä vuodesta on 8%. Tietovarastojen hyödyntämistä mitataan mittarilla Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun maksuttomien hakujen määrä. Hakujen määrä (2,9 milj. kpl) kasvoi edellisestä vuodesta 7 %. tta ei täysin saavutettu, koska vuoden 2006 toteuma oli arvioitua korkeampi; arvioituun määrään nähden kasvu oli 8 %. Maastotietojen ja kiinteistörekisterin perusparannus Vuodelle 2007 asetetut kattavuustavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta: Toiminnan vaikuttavuus Toteuma Toteuma Toteuma Kattavuustavoitteet Maastotietojen kattavuus vuoden 2007 lopussa - A-laatua (pinta-alasta km 2 ) 88 % 95 % 98 % 98 % - B-laatua 9 % 5 % 2 % 2 % - Ei ole maastotietokantaa 3 % 0 % 0 % 0 % Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi 86 % 82 % 86 % 85 % A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä 80 % 83 % 87 % 83 % painotetusta alasta Kiiteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi 25 % 34 % 55 % 53 % Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (versio 2007; indeksi oli 0). Vuoden 2007 tavoitteessa oli uusia tehtäviä, minkä vuoksi aikaisempien vuosien tiedot on muutettu sen kanssa yhteismitallisiksi. Ajantasaisuus Kiinteistörekisteri (mukaan lukien sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartta) on jatkuvasti ajan tasalla. Maastotiedoista päivitetään vuosittain tietiedot, muut kohteet 5-10 vuoden välein. Maanmittauslaitos toimii niin, että vuosikymmenen lopussa on käytettävissä koko maan kattava, teknisesti yhtenäinen ja laadultaan hallittu maastotietokanta. Maastotietojärjestelmää uudistetaan siten, että

8 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) kanta. Maastotietojärjestelmää uudistetaan siten, että maastotietojen käytettävyys ja käyttö yhteiskunnan eri toiminnoissa lisääntyy, tietoaineistojen harmonisointi etenee ja muu maastotietoyhteistyö hallinnon ja muiden toimijoiden kanssa syvenee. Päämääränä on edetä askeleittain kohti yhteistyöverkostossa ajantasallapidettävää maastotietokantaa. Kiinteistörekisteri oli jatkuvasti ajan tasalla. Viranomaisten välinen yhteistyö Maastotietokannan tiestötiedot on ajantasaistettu. Muiden kohteiden 5 10 vuoden ajantasaisuudesta toteutui 94 % laskettuna koko maan pinta-alasta. Maastotietokannan ajantasaisuusindeksin mukaan laskettuna 5 10 vuoden ajantasaisuudesta toteutui 86 %. Indeksissä on painotettu alueita karttalehdittäin sen mukaan, miten intensiivisesti maastossa todennäköisesti tapahtuu rakentamisen johdosta muutoksia ja miten monella vuodella ajantasaistus on viivästynyt. Ajantasaisuudesta on tingitty, jotta A-laatuinen maastotietokanta saataisiin koko maasta valmiiksi vuoteen 2008 mennessä. Kiinteistörekisterin perusparannuksella luodaan osaltaan edellytyksiä kansalaisten, viranomaisten ja yritysten paremmalle ja alueellisesti tasa-arvoiselle palvelulle. Kun kiinteistörekisterin ja siihen kuuluvan kiinteistörekisterikartan tiedot ovat lainsäädännössä ja muualla asetettujen vaatimusten mukaiset, muun muassa maanmittaustoimitusten teko, kiinteistöjä koskeva asiakaspalvelu samoin kuin lainhuuto- ja kiinnitystehtävien hoitaminen voidaan toteuttaa nopeasti ja laadukkaasti. Hyvä kiinteistörekisteri ja muu kiinteistöjärjestelmä luovat omalta osaltaan mahdollisuuden tietoyhteiskunnan aikaansaamiselle ja sähköiselle asioinnille. Tilusjärjestelyt Rekistereistä saatavan kokonaishyödyn lisäämiseksi ja päällekkäisen työn vähentämiseksi Maanmittauslaitos tehostaa edelleen yhteistyötä muiden kiinteistö- ja maastotietoja ylläpitävien organisaatioiden kanssa. Olemassa olevia kumppanuuksia ylläpidetään ja kehitetään. Uusia kumppanuuksia luodaan tarpeiden mukaan. Maanmittauslaitoksen keskeisten kumppaneiden kanssa laaditaan sopimukset kumppanuuden sisällöstä ja tavoitteista. Maanmittauslaitos on osallistunut mm. ValtIT:n kehittämishankkeisiin, Perusrekisteriasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen työhön sekä oikeusministeriön kirjaamisasioiden siirtoa käsittelevän työryhmän työhön. Maanmittauslaitos järjesti normaalin yhteydenpidon lisäksi 12 keskusvirastotasoista kumppanuusneuvottelua. Tilusjärjestelyjen keinoja hyödynnetään ja niistä tiedotetaan niin maa- ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi kuin myös yhteiskunnan tarpeelliseksi katsomien maantie-, rautatie-, luonnonsuojelu- ym. hankkeiden kiinteistöjen käytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja vähentämiseksi sekä kiinteistöjen tarkoituksenmukaisen käytön turvaamiseksi. Uusilla alueilla suoritetun tiedotus- ja tarveselvitystoiminnan myötä kiinnostus peltojen tilusjärjestelyihin lisääntyi. Hankeuusjaot olivat käytössä yhtenä suoje-

9 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) lualueiden toteuttamiskeinona sekä liikenneturvallisuushankkeissa. Tiedotettiin aktiivisesti sidosryhmille kehitettyä metsätilusjärjestelyiden kiinteistörakenteen selvittämismenetelmiä. Tilusjärjestelytoiminta perustui yhteistyöhön maanomistajien ja sidosryhmien kanssa. Kiinteistövaikutusten arviointiselvityksiä ja hanketilusjärjestelyjä tehtiin liikenneturvallisuus- ja luonnonsuojeluhankkeissa yhteensovittamaan hankkeita sekä muuta maankäyttöä ja vähentämään hankkeiden haitallisia vaikutuksia. Palvelujen yhdenmukaisuus Palvelutasossa olevia eroja maan eri osien välillä vähennetään, jotta asiakkaat saavat yhdenmukaiset palvelut riippumatta siitä, missä maanmittaustoimistossa asioivat. Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita oli saatavissa asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla. Internetissä toimivan Kansalaisen Karttapaikka- selauspalvelusovelluksen kautta oli mahdollista tilata karttatulosteita ja painettuja karttoja. Karttoja ja aineistoja toimitettiin myös jälleenmyyjien välityksellä. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun käyttö on lisääntynyt. Ulkoiset palveluntuottajat ovat ottaneet käyttöön rajapintapalveluita. Paikkatietojen yhteiskäyttö Paikkatietojen yhteiskäyttöä kehitetään ottamalla huomioon Kansallisen paikkatietostrategian ja Paikkatietoasiain neuvottelukunnan linjaukset ja velvoitteet sekä INSPIRE-direktiivi ja sen tulevat toimeenpanosäännökset. Maanmittauslaitos huolehtii kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta ja kansalliseen paikkatietoportaaliin ja palvelukokonaisuuteen liittyvistä toimenpiteistä paikkatietoasiain neuvottelukunnan kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Maanmittauslaitos valmistautuu toimimaan INSPIRE-direktiivin kansallisen koordinoinnin ja toteutuksen tehtävissä. Maanmittauslaitos toteutti paikkatietojen yhteiskäytön edistämistä tavoitteiden mukaisesti. Uusi paikkatietohakemisto otettiin käyttöön ja omia ja muiden metatietoja saatiin hakemistoon. INSPIRE- direktiivin kansallisen soveltamisen suunnittelemiseen osallistuttiin ja valmistauduttiin tuleviin velvoitteisiin. Lähialueyhteistyö Maanmittauslaitos toteuttaa lähialueyhteistyönä Maanhallinta Venäjällä -ohjelmaa hankesuunnitelman ja käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Lähialueyhteistyö Venäjän kanssa jatkui sen mukaisesti, mitä on sovittu Federaation Maakatasterilaitoksen ja Maanmittauslaitoksen välisessä solmitussa puitesopimuksessa ja Maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehdyssä sopimuksessa maanhallinnan kehittämisohjelman toteuttamisesta Suomen lähialueyhteistyöohjelmaan kuuluvalla maanhallinnan kehittämisohjelmalla pyritään tukemaan Karjalan Tasaval-

10 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Siirtomenojen vaikuttavuus lan sekä Leningradin ja Muurmanskin alueiden uudistusprosesseja. Kehittämisohjelmaan kuuluu myös yhteistyö paikallisten oikeusviranomaisten kanssa. Tätä on toteutettu yhteistyössä Suomen oikeusministeriön kanssa, vaikka itse hankkeet ovatkin erillisiä. Uusjakojen avulla edistetään maatilojen sopeutumista meneillään olevaan rakennemuutokseen ja lisätään maaseudun elinvoimaisuutta. Uusjakojen yhteydessä parannetaan tie- ja kuivatusverkkoa taloudellisesti, ympäristövaikutusten kannalta optimaalisesti ja uusjaot sopeutetaan yhteiskunnan infrastruktuurin (liikenneturvallisuushankkeet) muutoksiin. Kiinteistötoimitusten tukemisvarat käytettiin uusjakojen yhteydessä suoritettavien, uuteen kiinteistörunkoon sovitettavan tie- ja kuivatusverkon rakentamiseksi käytettävissä olleen määrärahan mukaisesti. Kiinteistötoimitusten tukemisvaroilla toteutettavat välttämättömät perusparannukset paransivat uusjakoalueiden tilojen kannattavuutta ja tuottavuutta sekä vähensivät ympäristölle ja ilmastolle haitallista ristikkäin kulkemista ja ajamista. Uusjakotoiminnan tuloksena uusjakoalueiden kilpailukyky maataloustuotteiden tuottamisessa parani. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Toiminnan kustannukset Vuoden 2007 kustannuksille asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta: Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % vuodesta Toiminnan taloudellisuus Toiminnan kustannukset, kustannukset yhteensä ,6 4,3 - budjettirah. toiminta yhteensä ,6 3,1 - maksullinen toiminta yhteensä ,3 3,7 - jakamattomat yhteiskustannukset 1) ,1 1) tulospalkkiot Kokonaiskustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 4,3 milj. euroa (4,3 %) ja ylittivät suunnitelman 1,6 %. Maksullisen toiminnan kustannukset kasvoivat edelleen budjettirahoitteisen toiminnan kustannuksia enemmän. Maksullisen toiminnan kustannukset ylittivät suunnitellun 8,3 %. Eniten tähän vaikutti panostaminen toimitustuotantoon kysynnän kasvaessa. Syitä kustannusten kasvuun analysoidaan lähemmin kohdassa maksullisen toiminnan kannattavuus.

11 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Kustannukset (1 000 euroa) budjettirahoitteinen toiminta maksullinen toiminta Budjettirahoitteisen toiminnan bruttokustannusten kehitys prosesseittain on esitetty seuraavassa kuvassa. Budjettirahoitteisen toiminnan kustannusten jakauma euroa RETI TJ Toimitukset valtion MARA Kehittäminen Tuotanno n tuki Muu Tav Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessin (RETI) kustannukset olivat 0,8 % edellisen vuoden tasoa pienemmät ja toteutuivat 10,6 % suunniteltua pienempänä, mikä pääasiassa johtui tuottavuuden parantumisesta. Maasto- ja rajatietotuotannon (MARA) kustannukset laskivat edellisestä vuodesta 1,9 % ja jäivät 8,4 % alle suunnitellun, mikä johtuu pääasiassa tuottavuuden parantumisesta. Kehittämisen kustannukset olivat kehittämisen panostuksesta johtuen 8,5 % suuremmat kuin vuotta aiemmin ja 3 % tavoitetta pienemmät Yksikkökustannukset Vuodelle 2007 asetetut tavoitteet yksikkökustannuksille ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta:

12 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % Muutos % Toiminnan taloudellisuus vuodesta vuodesta Yksikkökustannukset, euroa Lohkomistoimitukset euroa/lohkokiinteistö ,3-0,1-2,3 Maastotietokannan määräaik. ajantas, euroa/km ,4-13,1-8,4 euroa Yksikkökustannukset Lohkominen, euroa/lohkokiinteistö Maastotietokannan määräaikainen ajantaistus, euroa/km2 Lohkomisen yksikkökustannus lohkokiinteistöä kohden oli 4,3 % tavoitetta suurempi, mutta oli kuitenkin 2,3 % edellistä vuotta pienempi. Yksikkökustannusten kasvu johtui etupäässä kustannusten noususta, johon palataan kohdassa Maastotietokannan määräaikainen ajantasaistus saatiin tehtyä tavoitetta taloudellisemmin. Tavoitteena ollut tuotantomäärä ylittyi, kustannukset pysyivät hallinnassa. Toiminta on vakiintunut Hankintastrategian toteuttaminen Uuden hankintalain voimaantulon myötä maanmittauslaitoksen hankintaohjeet on uusittu. Hankintaohjeet perustuvat Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan hankintastrategiaan (1301/09/20022). Maanmittauslaitoksessa hyödynnetään ensisijaisesti Hansel Oy:n tekemiä puitejärjestelyjä ja -sopimuksia. Vasta toissijaisesti käytetään omaa hankintaa. Vuoden 2007 aikana on liitytty seuraaviin Hansel -sopimuksiin: työterveyshuoltopalvelut, henkilöstövalintapalvelut, kopiokoneet ja monitoimilaitteet, kotimaan majoituspalvelut ja toimistopaperit/painetut kirjekuoret. Lisäksi liityttiin Teosto ry:n ja Hansel Oy:n sopimaan hyvitysmaksujen toimintamalliin erillisellä sopimuksella. Omana kilpailutuksena kilpailutettiin hankinnat: lentokoneen vuokraus, lentokoneen operointi- ja huoltopalvelut, maastomittauslaitteet, maastotarvikkeet, karttavaraston hyllyt, rajamerkit ja skannerit.

13 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Toiminnan tuottavuus Maanmittauslaitoksen tuottavuutta parannetaan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Alustavan tuottavuusindeksilaskennan mukaan työn tuottavuus parani edellisestä vuodesta 3,4 ja kokonaistuottavuus 1,7 prosenttia. Palkansaajakorvausten nousua ei ole vielä täysin pystytty huomioimaan alustavassa indeksissä. Tilastokeskus tuottaa indeksin lopulliset arvot kesäkuussa Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Toimitustuotanto Tavoitteena on, että maanmittaustoimitusten tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset Vuodelle 2007 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta: Varsinaiset toimitukset Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % Tuotot yhteensä ,2 11,2 - Kustannukset yhteensä ,5 5,2 - Ylijäämä (+) /alijäämä (-) Yli-/alijäämä % -6,6-10,0-4,0 0,0 Tavoitteena oli kustannusten kattaminen tuloilla. Edellisen taulukon ja liitteessä 3 esitetyn kustannusvastaavuuslaskelman mukaisesti toimitustuotannon tulos oli 1,8 milj. euroa tappiollinen ja tulos osoitti 4 prosentin alijäämää. Tuotot ja kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti: Toimitustuotannon tuotot ja kustannukset (1000 euroa) tot.tuotot tot.kust. tavoite tuotot ja kust.

14 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Muut julkisoikeudelliset suoritteet Vaikka suunnitelman mukainen tulotavoite ylitettiin 2,6 milj. eurolla (6 %), tulos muodostui alijäämäiseksi johtuen siitä, että kustannukset ylittivät 4,3 milj. euroa (11 %) suunnitelman. Tappiolliseen tulokseen vaikutti osaltaan hintojen jälkeenjääneisyys. Maksuja nostettiin lukien lohkomisten osalta 7 % ja työaikaveloitteisten toimitusten osalta 3,8 %. Työajan mukaan laskutettavien toimitusten hintoja korotettiin tätä edellisen kerran lukien ja kiinteähintaisten lohkomisten lukien. Vuoden 2007 alkupuolen kustannustaso oli em. syystä selvästi maksujen tasoa korkeampi. Maksujen korotukset vaikuttavat tuloihin viipeellä. Korotetut hinnat vaikuttivat lohkomisten osalta vasta jälkeen lopetettuihin toimituksiin ja työaikaveloitteisten osalta hinnankorotus näkyy tuloissa vasta siinä vaiheessa, kun uudella hintakaudella tehtyä työtä laskutetaan. Maksujen korotuksen viive selittää syntyneestä alijäämästä runsaat puolet. Toinen puoli aiheutuu kohonneista kustannuksista ja suunniteltua pienemmästä tuottavuuden kasvusta. Erilliskustannukset ylittivät suunnitelman 3 milj. euroa (10 %). Henkilöstökustannusten 1,8 milj. euron kasvu (8 %) selittää suurimman osan erilliskustannusten noususta. Muut menot toteutuivat 0,8 milj. euroa suunniteltua suurempana johtuen rajamerkkien tuntuvista hinnankorotuksista ja matkakustannusten lisääntymisestä. Keskeneräisen toimitustuotannon varaston pienentyminen 0,4 milj. eurolla selittää lopun erosta. Henkilöstökustannusten kasvu johtui palkkojen noususta ja henkilömäärän lisäyksestä, joka oli 36 henkilötyövuotta (6 %) suunniteltua suurempi, koska resursseja lisättiin edelleen toimitusten tilauskannan pienentämiseksi ja siten kestoajan lyhentämiseksi. Resurssin lisäys tapahtui osittain sisäisinä siirtoina ja osittain uusrekrytointeina. Uusi henkilöstö lisää heti täysimääräisesti kustannuksia, vaikka opetteluvaiheessa tulot jäävät vähäisiksi. Yhteiskustannukset ylittivät suunnitelman 1,3 milj. euroa (15 %). Tämä liittyy lähinnä henkilöstökustannusten kasvuun, koska useimmat yhteiskustannukset kohdistetaan tuotteille työpäivien suhteessa. Kustannusvastaavuuslaskelma on esitetty toimintakertomuksen liitteessä 3. Tavoitteena on, että muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset Vuodelle 2007 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta: Muut julkisoikeudelliset suoritteet Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % Muutos % Tuotot yhteensä ,3 11,3 2,2 - Kustannukset yhteensä ,0 2,1 1,1 - Ylijäämä (+) /Alijäämä (-) Yli-/alijäämä % -1,2 6,3 7,2-0,7 Maanmittauslaitoksen muita julkisoikeudellisia suoritteita ovat kiinteistörekisteriotteet sekä rasitus- ja lainhuutotodistukset, maksulliset päätökset, asemakaavan pohjakartan tarkastaminen, kaupanvahvistus ja kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovutus viranomaisille. Maksut perustuvat eri lakeihin, mistä syystä yllä oleva laskelma on jaettu toimintakertomuksen liitteessä 3 val-

15 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) tiokonttorin määräysten mukaisesti neljäksi eri kustannusvastaavuuslaskelmaksi. Tavoitteena oli kustannusten kattaminen tuloilla (-0,7 %). Tulot kasvoivat suunniteltua suuremmiksi, menojen kasvu oli hillitympää, joten tavoite ylittyi. Toiminta muodostui ylijäämäiseksi euroa, ja tulosprosentti oli 7 %. Maksuja ei muutettu vuonna Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu Tavoitteena on, että kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset Vuodelle 2007 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta: Kiinteistötietojärjestelmän Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % tietopalvelu 1000 vuodesta Tuotot yhteensä ,1-0,8 - Kustannukset yhteensä ,8-0,9 - Ylijäämä (+) / alijäämä (-) Yli-/alijäämä % 0 0,4 0,6 0,3 Tavoitteena oli, että kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta saatavat tuotot kattavat siitä aiheutuneet kustannukset. toteutui. Kustannusvastaavuuslaskelma on esitetty toimintakertomuksen liitteessä 3. Maksuja ei muutettu vuonna Muut suoritteet Tavoitteena on, että muut suoritteet hinnoitellaan siten, että niistä perittävät maksut eivät vääristä kilpailua. Muiden suoritteiden ylijäämätavoite on 5 %. Vuodelle 2007 asetetun tulostavoitteen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta: Muut suoritteet 1) Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % vuodesta Tuotot yhteensä ,4-4,1 - Kustannukset yhteensä ,1-1,3 - Ylijäämä (+) / alijäämä (-) ,3-28,8 - Yli-/alijäämä% 6,6 10,3 7,6 4,6 Muiden suoritteiden kannattavuustavoite oli 4,6 % ( euroa). ylitettiin ja tulos oli 7,6 % ( euroa). Tuloja kertyi 5,9 milj. euroa, 4 % tavoitetta enemmän. Kustannusten nousu oli hallittua. Tietopalvelutuotteiden myynti kasvoi, mutta kasvu hiipui. Tuloja kertyi 4,6 milj. euroa, 3 % yli tavoitteen. Digitaalisten tuotteiden myynnissä oli näkyvissä loppuvuodesta esiin noussut irtiottokustannusperusteinen hinnoittelumalli viranomaisluovutuksissa. Hankintapäätöstä viivytettiin vuoden vaihteen yli. Ammat-

16 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) tilaisen Karttapaikan kautta saatavat tulot kasvoivat selvästi. Tulojen määrä, 0,6 milj. euroa, oli 23 % suurempi kuin v Tilaustuotannon myynti jatkoi laskuaan. Tulojen määrä, vajaa 1,4 milj. euroa, ylitti tavoitteen, mutta oli lähes 0,5 milj. euroa (25 %) pienempi kuin v Hintoja tarkistettiin lukien. Kustannusvastaavuuslaskelma on esitetty toimintakertomuksen liitteessä Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteiselle toiminnalle ei ole asetettu tavoitteita, koska sen määrä on vähäistä. Siitä on esitetty kustannusvastaavuuslaskelma liitteessä Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tietojärjestelmiä kehitetään aktiivisesti tavoitteena toiminnan tuottavuuden parantaminen. Tietopalveluja, tietovarastoja ja tietohakemistoja kehitetään kansainvälisten ja kansallisten kehittämistarpeiden ja standardien mukaisesti. Tietojärjestelmien käytettävyys ja luotettavuus ovat toiminnan ja perusrekistereille osoitettujen vaatimusten edellyttämällä tasolla. Tietovarantojen laatu, ajantasaisuus ja hyödyntäminen on Maanmittauslaitoksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lähtökohta. 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta Maanmittauslaitoksella on vahva toimintakulttuuri laadun ja prosessien kehittämistyössä. Tämä heijastuu myös tietotekniikka- ja tietoturvallisuusprosesseihin. Laitos tiedostaa tietotekniikka- ja tietoturvallisuusasioiden merkityksen ja niihin liittyvät riskit ja on myös sitoutunut asioiden kehittämiseen. Suunnitelmien ja ohjeiden toteutumista ja noudattamista auditoidaan ja riskienhallintaa liittyvää arviointia tehdään säännöllisesti. Laitoksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään kuuluvat keskeiset standardienmukaiset elementit ja menettelytavat on dokumentoitu ja ne sisältävät ns. hyviä käytäntöjä. Standardeja ja suosituksia hyödynnetään mm. tarkistuslistoina. Dokumentoiduista toimintaperiaatteista on yhteinen käsitys, joka on helppo viestiä tekijöille tehtävien vaihtuessakin Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Toimitustuotanto Varsinaisten toimitusten suoritemäärä toteutui seuraavasti: Suoritemäärä Tot Tot Tot Tot.Muutos ed. kpl ero vuodesta Tot% Mu % Lohkominen ,3 7,6 Muut perustoimitukset ,6 10,5 Arviointitoimitukset ,4 6,5 Tilusjärjestelytoimitukset ,6-22,7 Yhteensä ,8 7,6

17 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Toimituksia tuli vireille kpl, kun edellisenä vuonna niitä tuli vireille kpl. Kysyntä laski edelliseen vuoteen verrattuna 4 %. Lohkomisia tuli vireille kpl ( kpl vuonna 2006), joten lohkomisten kysyntä laski 8 %. Arviointitoimituksia tuli vireille kappaletta, 6 % enemmän kuin vuonna Varsinaisten toimitusten ja arviointitoimitusten määrissä ovat mukana myös budjettirahoitteiset kiinteistönmääritykset osakasluetteloiden vahvistamiseksi. Kysyntä ja tuotanto eriteltynä toimituslajeittain on esitetty toimintakertomuksen liitteen 5 taulukossa. Koko toimitustuotannon kysynnän, tuotannon ja tilauskannan kehitys ilmenee seuraavasta kuvasta. kpl Toimitustuotannon kysyntä, tuotanto ja tilauskanta tot. kysyntä tot. tuotanto tav. tuotanto tilauskanta Toimitustuotanto oli 7,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta 5,7 % alle suunnitelman. Kysyntä oli 7,4 % pienempi kuin tuotanto. Tilauskanta väheni 11 % verrattuna edelliseen vuoteen. Tilauskanta vastasi vuoden lopussa 82 % vuosituotannon määrästä. Tuotantotavoitteesta, kpl, jäätiin, kun toteuma oli toimitusta. Toimitustuotannon tuottavuus parani noin 7 % edellisestä vuodesta. Kuten kohdassa on tarkemmin selostettu, hidasti tilauskannan pienentämiseksi tehty henkilöstömäärän lisäys kuitenkin vielä tuottavuuden nousua. Siitä huolimatta lohkokiinteistöjen tuotantotavoite kpl ylittyi. Toteuma oli kpl (101,1 %). Tämä johtui mm. siitä, että lohkokiinteistöjen lukumäärä/lohkominen oli suunnitelmassa 1,54, mutta toteuma olikin 1,61. Yllä olevaan taulukkoon sisältyvien tilusjärjestelytoimitusten tavoitteista jäätiin jälkeen eniten alueellisissa tietoimituksissa. Hankeuusjakojen eteneminen sopeutettiin ympäristöviranomaisten neuvottelujen etenemiseen. Tavoitteena oli 25 suojelualuehankeuusjakoa ja tulokseksi tuli 23. Alueellisten tietoimitusten tavoitteena oli 51 toimitusta ja tuloksena 27. Tärkein syy tavoitteesta jäämiseen oli tähän toimintaan varattujen resurssien siirtäminen kiinteistövaikutusten arviointiselvityksiin (KIVA-selvitykset) ja tilusjärjestelyiden tarveselvityksiin.

18 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Kiinteistörekisterin perusparannus Tilusjärjestelyt RETI- ja jonkin verran myös ARTO-prosesseihin kuuluvan kiinteistörekisterin perusparannuksen suunniteltu työaika oli tpv, josta toteutui tpv eli 89 %. Useimpien osatehtävien suoritetavoitteet kuitenkin ylitettiin. Tilusjärjestelyt Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % vuodesta Uusjaot, kpl ,4-37,5 Uusjaot, mha ,0 3,9 Vesitilusjärjestelyt, kpl ,0 20,0 Peltoalueiden uusjaot Vesitilusjärjestelyt Tavoitteena oli lopettaa 7 uusjakoa. Muunnettuina hehtaareina laskien tavoitteena oli mha:n uusjakotuotanto. Toimitusten lukumäärässä laskien tavoitetta ei saavutettu tuloksen ollessa 5 lopetettua uusjakoa. Viimeinen keskeneräinen vanhamuotoinen uusjako lopetettiin. Muunnettuina hehtaareina laskien uusjakotoimitusten tulos oli mha, siis 3,0 % alle tavoitteen. Vesitilusjärjestelyjä lopetettiin Etelä-Savon maanmittaustoimistossa kuusi kappaletta (tavoite oli viisi) Maastotietotuotanto ja kiinteistörekisterikartan perusparannus Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos % Suoritemäärä Kiinteistörekistrikartan perusparannus, km ,9 19,0 Maastotietotuotanto yhteensä, km ,5 1,6 Maastokartta 1: ja peruskartta 1: ,3 110,4 Maastokartta 1: ,6 4,3 Pienimittakaavaiset kartat asiakastarpeen mukais Lähes kaikki tuotantotavoitteet saavutettiin tai ylitettiin. Maastotietokannassa ajantasaistettiin tiestö, hallinto- ja suojelualuerajat koko maan alueella. Painettavien karttojen tuotannossa tavoitteet ylitettiin. Yleislehtijakoisten karttojen julkaisujärjestelmän rikkoutumisen vuoksi vuonna 2006 painamatta jääneistä 1: karttalehdistä painettiin 21. Uudessa UTM-lehtijaossa painettiin 1: peruskarttoja 80 kpl ja 1: maastokarttoja 147 kpl. Maastokartoista 119 valmistettiin lähinnä Puolustusvoimien tarpeisiin ajantasaistamalla yleislehtijaon karttatietokantojen tiestö ja muuntamalla tietokannat UTMlehtijakoon.

19 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Laatu Aineistojen laatu Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadun seuranta on olennainen osa tuotantoprosessia. Laadun testausta tilataan myös Maanmittauslaitoksen ulkopuolelta. Laatua seurattiin sekä toimintayksiköiden sisäisin menettelyin että tilaamalla maastotyön laadun arviointia laitoksen ulkopuolelta laadun testaukseen erikoistuneelta yritykseltä. Lohkomisen ja arviointitoimitusten laatua seurattiin siten, että maanmittaustoimistot tarkastivat ristiin toistensa toimituksia. Laadun taso ylitti tavoitteet. Ulkopuolinen yritys tarkasti lohkomisten ja rajankäyntien maastotyön laatua. Maastotietojen keruun laatua on testannut ulkopuolinen laatutestauksiin erikoistunut yritys. Raportin mukaan maastotiedon keruu täyttää maa- ja metsätalousministeriön Yleisten kartastotöiden strategian laatutavoitteen: Maastotietoja ylläpidetään ja niiden laatua kontrolloidaan siten, että ominaisuustiedot ovat oikein vähintään 97 %:ssa tapauksista ja kohteista puuttuu tai on virheellisiä kohdeluokittain korkeintaan 5 %. Laadun kehittäminen Laatua parannetaan perusparantamalla aineistoja strategioiden mukaisesti. Laadun kehittämistä jatketaan Euroopan laatupalkintokriteeristön mukaisten itsearviointien ja sisäisten ja ulkoisten auditointien pohjalta. Maanmittauslaitoksen IT-toiminnan laadunhallintaa vahvistetaan ottamalla käyttöön alan yleisiä menetelmiä ja prosesseja sovitettuna Maanmittauslaitoksen toimintaympäristöön. IT-palvelutuotannossa automaattisten valvonta- ja mittausvälineiden käyttöä lisätään. Maastotietojen ja kiinteistörekisterin perusparannus toteutui tavoitteiden mukaisesti. Sisäisiä auditointeja jatkettiin prosessien tarpeiden perusteella. Erityinen painopiste jatkuvassa toiminnan kehittämisessä oli yhteisten periaatteiden mukaisesti (EFQM-malli ja MML:n itsearviointiohje) yksiköissä tehdyt itsearvioinnit. Osa Maanmittauslaitoksen kriittisistä järjestelmistä on saatettu automaattisen valvontajärjestelmän piiriin. Palvelinten etähallintaa on kehitetty siten, että virhetilanteisiin reagointi ja asennustyöt eivät niin usein vaadi fyysistä paikallaoloa. Järjestelmien ylläpidon perustaksi koottiin konfiguraatiotietokanta. Sen avulla saadaan inventoitua palvelin- ja verkkoympäristöjen sekä sovellusten konfiguraatiotietoja sekä keskinäisiä riippuvuuksia. It-tuotantopalveluissa on siirrytty vuoden 2007 aikana ISO9001- laatujärjestelmän käyttöön. Prosessit noudattavat pääosin ITIL-kuvauksia.

20 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Palvelukyky Vuodelle 2007 asetetut palvelukykytavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta: Toteuma Toteuma Toteuma Ero Muutos % Palvelukyky Tav-tot vuodesta Organisaation palvelukyky - VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo 7,76 / 7,47 7,70 / 7,48 7,66 / 7,46 7,70/ 7,48 Lohkomisten kestoaika, kk 8,9 9,1 9,1 8,2-0,9 0,0 Toimitusten kestoaika Yhteiskunnan eri alojen päättäjien ja vaikuttajien antama yleisarvosana ainakin jonkin verran tuntemilleen yrityksille oli VIP-tutkimuksessa Maanmittauslaitoksen kohdalla 7,66. Arvo oli yli julkishallinnon toimialan keskiarvon, vaikka se laski hieman edellisestä vuodesta. Toimitusten kestoaikaa lyhennetään. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tulosta loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 8,2 kk. Uusimuotoisten uusjakojen kestoaika alittaa viisi vuotta. Lohkomistoimitusten kestoaika pysyi 9,1 kuukaudessa. Vuodelle 2007 asetettu tavoite ylitettiin 0,9 kuukaudella. Vuoden 2007 lähtötilanne oli se, että edellisen vuoden edelleen varsin korkea kysyntä ja sitä pienempi tuotantomäärä olivat pitäneet keskeneräisten toimitusten määrän suurena. Vuonna 2007 alentunut kysyntä ja kasvatettu tuotanto pienensivät keskeneräisten toimitusten määrää oleellisesti, minkä tuloksena kestoajan kasvu pysähtyi. Lohkomisten kestoajat vaihtelivat maanmittaustoimistoittain 6,9 kk:n ja 12,1 kk:n välillä, kun vaihteluväli oli edellisenä vuonna 6,5-11,8 kk. Vaihteluväli kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 kk. Läpimenoaika oli 8,2 kk tai pienempi neljässä maanmittaustoimistossa. kk 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 Lohkomisten kestoaika (mediaani kk) tot. kestoaika md tav. kestoaika md Uusjakojen kestoaika Uusimuotoisten uusjakojen kestoaika alittaa viisi vuotta.

21 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Varsinaisia uusjakoja saatettiin loppuun 7 kpl ja vesitilusjärjestelyjä 4 kpl. Varsinaisten uusjakojen kestoajat vireille tulosta loppuunsaattamiseen: oikeudessa olleet (3 kpl) kestoaika 18,5 vuotta (sisältää yhden ns. vanhan uusjaon) ja ilman oikeuskäsittelyä tehdyt (4 kpl) kestoaika 6,8 vuotta. Vesitilusjärjestelyjen vastaavat kestoajat: ilman oikeuskäsittelyä (4 kpl) 0,9 vuotta. Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Palvelu on nopeaa, luotettavaa ja oikeudenmukaista. Maanmittauslaitos pitää sovitut aikataulut ja asiakas saa sovitut vaatimukset täyttävän aineiston tai palvelun. Asiakkaiden käytettävissä on tehokas ja toimiva asiakaspalautejärjestelmä, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään v Toimitustuotannon palvelu oli tavoitteen mukaista. Asiakaspalvelujärjestelmän kautta tulleissa palautteissa on positiivisen palautteen määrä edellisen vuoden tasoa ja negatiivisen palautteen määrä noussut hieman. Asiakaspalautejärjestelmä Asiakaspalautejärjestelmän kautta saatujen palautteiden määrä, 1781 kpl, oli vajaa 100 kpl pienempi kuin v Palautteesta 52 % tuli kirjallisena ja 30 % Internetin kautta. Kehittämisehdotuksia palautteesta oli 8 %. Kehittämiseen ja asiakassuhteisiin vaikuttavat palautteet (kysymykset, kehittämisehdotukset, kritiikki) käsiteltiin toimintayksiköissä ja ao. ydinprosessitiimeissä. Saadun palautteen pohjalta toimintaa on tarvittaessa kehitetty. Kansalaisen Karttapaikan kautta saatiin merkittävä määrä palautetta karttaaineistojen ajantasaisuudesta ja laadusta. Asiakastyytyväisyystutkimus Maanmittauslaitoksen asiakkaille tehtiin asiakastyytyväisyystutkimus syksyn 2007 aikana. Tutkimus kattoi maanmittaustoimitusten, asiakaspalvelun ja verkkopalveluiden asiakkaat. Maanmittaustoimitusten ja asiakaspalvelun asiakkaiden osalta tutkimus toteutettiin lomakekyselynä. Kokonaistyytyväisyys Maanmittauslaitokseen oli erinomainen, arvosanan keskiarvoksi annettiin 5,95 (asteikko 1 7). Yhteensä 95 % asiakkaista antoi Maanmittauslaitokselle arvosanan 5-7 (melko tyytyväinen, hyvin tyytyväinen tai täysin tyytyväinen). Kaikkien yksiköiden asiakkaiden antama palaute oli erittäin hyvää, yksikkökohtaisia eroja ei esiintynyt. Verkkopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin Internet-kyselynä Kansalaisen Karttapaikan, Ammattilaisen Karttapaikan ja KTJ-selaintietopalvelun käyttäjille. Käyttäjien tyytyväisyys Maanmittauslaitoksen verkkopalveluihin oli kokonaisuudessaan erinomainen. Jokaisen palvelun kohdalla yli 90 % käyttäjistä kertoi olevansa palveluun kokonaisuutena täysin, hyvin tai melko tyytyväinen. Käyttäjien tyytyväisyydessä eri palvelujen osa-alueilla ja palvelutasossa ei ollut nähtävissä eroja. Palveluja useimmin käyttävät olivat tyytyväisimpiä.

22 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Maanmittaustoimitusten ei-toivotut vaikutukset Ei-toivotut vaikutukset olivat edellisten vuosien tasolla. Maanmittaustoimitusten ei-toivotut vaikutukset Muutos ed vuodesta Kantelut, vahingonkorvaukset, valitukset (kpl) Lausunnot kanteluista muille viranomaisille 1) Lausunnot maanmittaustoimitusten valituksista (kpl) 2) Toimitukset joista valitettu MO:n (kpl) Maanmittaustoimitusten purkuesitykset (kpl) ) esim. MMM, EOA, Oka 2) ei vertailutietoa vuodelta Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Tuottavuusohjelman toimeenpano Maanmittauslaitos toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisällytettyjä tuottavuustoimenpiteitä, joihin kuuluu mm. vuonna 2006 Maanmittauslaitoksen sisäiseen palvelukeskukseen keskitetyn henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden edelleen kehittäminen. Tehokkaiden prosessien tai prosessin osien tuottavuus säilytetään ja panostetaan heikompien osien tuottavuuden parantamiseen. Tuottavuusohjelman toteutusta on jatkettu kehittämällä prosesseja, tietojärjestelmiä ja toimintaa. Vuoden 2006 syksyllä toteutetulla henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien ja henkilöstön sisäisellä keskittämisellä hallintopalvelukeskukseen sekä prosessien ja toimintatapojen yhtenäistämisellä on saavutettu vuoden 2007 loppuun mennessä yhteensä 8,5 henkilötyövuoden säästö (10 %) vuoteen 2005 verrattuna. Hankkeella on saavutettu toiminnan laadullisen parantumisen lisäksi jo puolet tavoitteena olevista henkilötyövuosien säästöistä. Kehittäminen Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) kiinteistöosan ylläpito yhdessä kiinteistörekisteriä pitävien kuntien kanssa on vakiintunut. KTJkii sovelluksen käytettävyys on turvattu ja sovellusta on ylläpidetty. Käyttäjiltä saadut palautteet toimivuudesta olivat hyviä. Maankäyttöpäätösten tietopalvelun (STJ) toteuttamiseen on valmistauduttu selvittämällä erilaisia toteutusmalleja, jotka mahdollistaisivat suunnitelmatietojen vahvan kytkennän kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörajoihin. MMM:n ilmoituksen mukaan STJ-pilottia ei ollut syytä aloittaa vielä vuoden 2007 puolella. Uudistettu paikkatietohakemisto otettiin käyttöön. Hakemistoon on tallennettu keskeisten Maanmittauslaitoksen aineistojen metatietokuvaukset. Keskeisiä aineistotuottajia on kannustettu ja avustettu tallentamaan metatietojaan uuteen metatietopalveluun. Kansallisen paikkatietoportaalin kehittämistä valmistauduttiin jatkamaan vuonna 2008 maa- ja metsätalousministeriön INSPIREtyöryhmän linjausten mukaan. Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistamiseen vaikuttaa INSPIRE-direktiivin toimeenpanosäännöt. Tehtiin MARABASE selvityksessä esille tulleiden kehittämistarpeiden pohjalta periaatteellinen kuvaus maastotie-

23 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) tokannan kohde-ja laatumallin uudistamiseksi. Lisäksi on tehty erilaisia skenaarioita maastotietokannan ylläpidon kehittämiseksi ja neuvoteltu yhteistyön kehittämismahdollisuuksista kumppanien kanssa. Uuden kohdemallin yksityiskohtainen määrittely voi alkaa, kun Euroopan laajuisen INSPIRE-direktiivin toimeenpanosäännöt valmistuvat ja ovat käytettävissä. Yksilöivän kohdetunnuksen (TopID) selvitys siirrettiin myös odottamaan INSPIRE toimeenpanosäännöksiä ja niiden linjauksia. Maanmittauslaitos osallistui ministeriön tilusjärjestelystrategia-asiakirjan valmisteluun. Maanmittauslaitoksen osallistuminen ministeriön maanmittaustoimitusten strategian esiselvityksen tekemiseen ja ministeriön yleisten kartastotöiden strategian päivitykseen siirtyi ministeriön ehdotuksesta vuodelle Maanmittauslaitos jatkoi yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän käyttöönottotyötä laatimalla omassa tuotannossa käytettävän koordinaatiston vaihtamissuunnitelman. Maanmittauslaitos osallistui uuden yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän suunnitteluun ja kansalliseen julkistukseen Paikkatietomarkkinoilla yhteistyössä Geodeettisen laitoksen ja muiden toimijoiden kanssa. Maanmittauslaitos osallistui valtakunnallisen korkeusmallin uudistamista koskevaan työhön viemällä päätökseen laserkeilauspilottityön ja toteuttamalla laitokselle työryhmämuistiossa (mmm 2006:14) ehdotettuja muita tehtäviä. Määriteltiin uuden valtakunnallisen korkeusmallin tekniset vaatimukset ja tuottamisessa käytettävät laserkeilausparametrit sekä korkeusmallin ja siihen liittyvien metatietojen tuotannossa ylläpidossa tarvittava tietojärjestelmä ja ylläpitoprosessi. Valmistauduttiin kilpailuttamaan laserkeilauksen vuoden 2008 työt. 1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä ja rakenne ilmenevät seuraavista taulukoista: Toteuma Toteuma Toteuma Tot % Muutos% Henkilöstömäärä, HTV vuodesta Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä % -0,2 % - budjettirahoitteinen toiminta % -2,7 % - maksullinen toiminta % 2,0 % - yhteiset % 0,6 % Työajan seurantajärjestelmän mukainen henkilötyövuosien määrä oli htv ja se oli 22 henkilötyövuotta tulossopimuksen tavoitetta pienempi. Edellisestä vuodesta henkilötyövuosien määrä laski 4 htv ( - 0,2%). Budjettirahoitteisen toiminnan henkilötyövuosien määrä toteutui 9 % suunniteltua pienempänä ja maksullisen toiminnan 7 % suurempana. Yhteisten tehtävien henkilötyövuosimäärä toteutui 1 % tavoitetta suurempana. Toimintamenoista rahoitetun henkilöstön määrä oli henkilötyövuotta, ja ulkopuolisella rahoituksella tehtiin 7 henkilötyövuotta. Lisäksi tukemismomentilta käytettiin 0,5 htv (1,6 htv v. 2006).

24 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (50) Toteuma 2005 Toteuma 2006 Toteuma 2007 Muutos% Henkilöstön lukumäärä ja vuodesta keski-ikä lkm %.osuus lkm %.osuus lkm %.osuus 2006 Henkilöstön lukumäärä yhteensä, ,2 % josta vakinainen henkilöstö, miehet ,2 % ,6 % ,6 % 2,0 % vakinainen henkilöstö, naiset ,8 % ,4 % ,4 % -1,5 % yhteensä % % % 0,1 % määräaikainen henkilöstö, miehet 37 50,0 % 47 49,3 % 56 49,3 % 19,1 % määräaikainen henkilöstö, naiset 38 50,0 % 26 50,7 % 36 50,7 % 38,5 % yhteensä % % % 26,0 % kokoaikainen henkilöstö ,1 % ,8 % ,8 % 2,1 % osa-aikainen henkilöstö ,9 % ,2 % ,2 % -7,3 % yhteensä % % % 1,2 % Keski-ikä 48,2 49,1 49,4 0,6 % Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito Toteuma Toteuma Toteuma Muutos Muutos% Henkilöstön ikäjakauma vuodesta vuodesta ,2 % ,1 % ,1 % ,1 % ,3 % ,7 % ,8 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä Henkilöstöstä 95 % oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus on vaihdellut vuositasolla 3 ja 5 prosentin välillä, kun vastaavasti valtionhallinnon keskiarvo on vaihdellut 6 ja 10 prosentin välillä. Henkilöstön keski-ikä oli 49,4 v. Nousua edellisestä vuodesta oli 0,3 v. Henkilöstön työhyvinvoinnille asetetut tavoitteet ja toteutumat ilmenevät seuraavasta taulukosta: Työhyvinvointi Toteuma Toteuma Toteuma Muutos vuodesta prosenttiyksikköä Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) 3,7 3,7 3,8 3,7 0,1 Vaihtuvuus lähtövaihtuvuus, % 3,1 3,2 3,5 ei tavoitetta 0,3 tulovaihtuvuus, % 0,7 0,6 1,7 ei tavoitetta 1,1 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet, lkm ei tavoitetta 3 % henkilöstöstä 0,5 0,4 0,6 ei tavoitetta 0,2 Sairauspoissaolot, pv/htv 9,2 10,3 10,0 8,5-0,3 Työterveyshuolto, euroa/htv ei tavoitetta -29 Työkierron suunnittelulla tavoiteltiin myös jaksamisen edistämistä. Tavoitteena on helpottaa kiirehuippuja ja vähentää avainhenkilöriskejä siirtämällä osaa-

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2009

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2009 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2010 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös Sisällys: 1. Toimintakertomus... 1 1.1. Johdon katsaus... 1 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2010

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2010 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2005

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2005 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2005 MAANMITTAUSLAITOS 2006 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...3 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...3

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2002 TULOSSOPIMUS 2002 1 (11) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2002 1 VUOSIEN 2003-2006 STRATEGISET TAVOITTEET Toiminta-ajatus Maanmittauslaitos huolehtii valtakunnallisesta

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2011

Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2011 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2012 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 TULOSSOPIMUS 2005 1 (8) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 1 VUOSIEN 2005-2009 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot. Toimintaympäristö Ajantasaisten kiinteistö-

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Talousarvioesitys 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

A-laatuisen kiinteistörekisterikartan kattavuus vuoden lopussa oli 75,6 % haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta pinta-alasta.

A-laatuisen kiinteistörekisterikartan kattavuus vuoden lopussa oli 75,6 % haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta pinta-alasta. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(7) Päivämäärä Dnro 1.6.2005 36/06/2004 Maanmittauslaitos Viite Asia Maanmittauslaitoksen vuoden 2004 tilinpäätös MAANMITTAUSLAITOKSEN VUODEN 2004 TOIMINTA JA SILLE ASETETTUJEN

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Talousarvio 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

70. (30.61 ja 30.62) Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö

70. (30.61 ja 30.62) Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö 70. (30.61 ja 30.62) Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot. Toiminnalla

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUO- DELLE 2013

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUO- DELLE 2013 1 (12) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUO- DELLE 2013 1 VUOSIEN 2013 2016 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Hallitusohjelman

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot Talousarvioesitys 70. Maanmittaus ja tietovarannot S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2010

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2010 Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2010 MAANMITTAUSLAITOS 2010 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 1 1.1 Perustehtäviin

Lisätiedot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot

Talousarvioesitys Maanmittaus ja tietovarannot 70. Maanmittaus ja tietovarannot S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot. Toimintaympäristö

Lisätiedot

MML 2565/ /2013. Maanmittauslaitoksen väliraportti

MML 2565/ /2013. Maanmittauslaitoksen väliraportti MML 2565/02 00 02/2013 Maanmittauslaitoksen väliraportti 27.9.2013 MAANMITTAUSLAITOS 2013 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 VUOSIEN 2013-2017 STRATEGISET TAVOITTEET... 1 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013 MML 729/02 00 02/201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 1.2.1.

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Tilusjärjestelyt. Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa Kiinteistösuunnittelu

Tilusjärjestelyt. Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa Kiinteistösuunnittelu Tilusjärjestelyt Mikä on tilusjärjestelyjen tulevaisuus? Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu 21.10.2015 Pelto- ja metsätilusjärjestelyjen lukumäärä 2015 Toteutuksessa olevat hankkeet 56 700 ha 39 kpl ->

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

MML/11/211/2013. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2012

MML/11/211/2013. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2012 MML/11/211/2013 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2013 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1.

Lisätiedot

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos 2013 IBM Corporation SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Uusi suunnittelu- ja seurantamalli Vaikuttava ja

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 1 1.1 Perustehtäviin

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

MML 3242/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen väliraportti 30.9.2014

MML 3242/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen väliraportti 30.9.2014 MML 322/2 2/ Maanmittauslaitoksen väliraportti 3.9. MAANMITTAUSLAITOS MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 1 (13) 1 JOHDON KATSAUS Maanmittauslaitokselle asetetut tulostavoitteet saavutetaan suunnitelman

Lisätiedot

MML/15/211/2012. Maanmittauslaitoksen väliraportti

MML/15/211/2012. Maanmittauslaitoksen väliraportti MML/15/211/2012 Maanmittauslaitoksen väliraportti 28.9.2012 MAANMITTAUSLAITOS 2012 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 Vuosien 2012-2016 strategiset tavoitteet... 1 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa.

MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 14.9.2009 Helsinki Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Maanmittaustoimitukset

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

. puh.(09)16001 faksi(o9) tfn (09) lax (09) tel. +35R lax

. puh.(09)16001 faksi(o9) tfn (09) lax (09) tel. +35R lax SOPIMUS 12.1.2009 Maanmittauslaitos MAANMITTAUSLAITOKSEN VUODEN 2009 TULOSTAVOITTEET Maa- ja metsatalousministeriö hyväksyy oheisessa Maanmittauslaitoksen kanssa tekemässaan tulossopimuksessa Maanmittauslaitokselle

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska

PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska MIKSI METSIEN TILUSRAKENNETTA ON PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOS. Tuottavuustoimenpiteet

HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOS. Tuottavuustoimenpiteet HELSINGIN KAUPUNKI 1 LIIKENNELAITOKSEN TUOTTAVUUSOHJELMA 2013-2016 Yleistä Kaupunginhallituksen hyväksymissä talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2016 laatimisohjeissa pyydetään virastoja ja laitoksia

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2017 Yleistä tarkistuksesta Viime syksynä laadittu sopimus on monivuotinen (16-19) Nyt tarkistus sopimukseen vuodelle 2017 mahdollisimman kevyesti Uutta

Lisätiedot

Maatilalähtöinen tilusjärjestely. Pori Juha Patana

Maatilalähtöinen tilusjärjestely. Pori Juha Patana Maatilalähtöinen tilusjärjestely Pori 7.4.2017 Juha Patana Lähtökohta Peltotilusjärjestely on monipuolinen kiinteistörakenteen kehittämisen väline, joka mukautuu asiakastarpeisiin. Yhteiskunnan tuella

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/01 13.6.2001 Kauppa- ja teollisuusministeriö KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta Tulosohjausverkoston tapaaminen 24.2.2015 Pasi Valli, MMM MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus 2015- Lähtökohta MMM:n hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen keinoin : tulosohjauksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman ennakkoarviointi

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman ennakkoarviointi Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 ennakkoarviointi Arvioinnin tausta ja tehtävä Arvioinnin tavoitteena oli selvittää kehittämissuunnitelman vastaavuus alueen maaseutustrategiaan kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ 27.11.2017 Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 MOBIILISOVELLUKSET - Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat,

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 13.6.2013 Paikkatietostrategian päivityksen pohjatyöt Avoin sähköinen kysely helmi-maaliskuu, 58 vastausta Toimintaympäristön muutosanalyysi

Lisätiedot

I T 1. Maanmittauslaitos MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO MAANMITTAUSLAITOKSEN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN

I T 1. Maanmittauslaitos MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO MAANMITTAUSLAITOKSEN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN joofii I T 1 1(5) 5.6.2014 468/023/2014 Maanmittauslaitos Viite Talousarvioasetus (524/2004) 66 i Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO MAANMITTAUSLAITOKSEN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEEN Yleistä

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2016 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, kiinteistötoimitukset ja muut viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 19.9.2016 MMM / Ohjaus- ja talousyksikkö MMM:n määrärahaehdotus 2017 yhteensä 2 545 m (2 560 m /2016) 2 MMM:n määrärahaehdotus 2017 Hallinnonalalle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia Henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös 2010 1 (16) SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...

Lisätiedot

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta-hanke Maanmittauspäivät 31.5.2017 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 2 3 80% tiedosta on paikkatietoa!? = Julkishallinnon tiedoista 80% on paikkatietoa. =Onko meillä tarvetta Julkishallinnon

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Liite 2 Keski-Suomen ELY-keskuksen strategiset ohjausindikaattorit toteutuma 6/2013 ja tavoitetasot vuosille 2014 ja 2015 (vaikuttavuus) tot. 2012 ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2013* Toteutuma 6/2013

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen Pasi Valli

Tulosohjausverkoston tapaaminen Pasi Valli MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen pilotointi 2013-2014 Hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen avulla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pasi Valli MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen

Lisätiedot