10. TUTKINTO-OHJELMIIN KUULUVIEN MODUULIEN SISÄLLÖT INNEHÅLLET TILL MODULERNA I EXAMENSPROGRAMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10. TUTKINTO-OHJELMIIN KUULUVIEN MODUULIEN SISÄLLÖT INNEHÅLLET TILL MODULERNA I EXAMENSPROGRAMMEN"

Transkriptio

1 TUTKINTO-OHJELMIIN KUULUVIEN MODUULIEN SISÄLLÖT INNEHÅLLET TILL MODULERNA I EXAMENSPROGRAMMEN Teknillisen korkeakoulun tutkinto-ohjelmat esittelevät tässä luvussa moduulit siltä osin, kuin ne ovat olleet valmiita tämän oppaan painoon mennessä. Jokaisen moduulin kohdalla on esitelty siihen kuuluvat kurssit koodeineen ja laajuuksineen opintopisteinä. Mikäli moduulin kurssitiedot puuttuvat, moduulin sisällöstä voi olla esitettynä lyhyt sanallinen kuvaus. Alla oleva tutkintokaavio esittelee perusmallin, miten tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot muodostuvat moduuleista. Opetussuunnitelmat ja tarkemmat tutkinto-ohjelmakohtaiset tiedot siitä, mistä moduuleista tutkinto-ohjelmat ja niiden pääaineet koostuvat, löytyvät osastojen omista opintooppaista. Ensimmäisenä on esitelty Tieteen metodiikka -moduulin yhteinen osa ja Perusaineiden laaja oppimäärä (matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyn normaalia laajemmat opintokokonaisuudet). Näiden jälkeen on esitelty moduulit tutkintoohjelmittain aakkosjärjestyksessä Examensprogrammen vid Tekniska högskolan presenterar i detta kapitel modulerna så långt som de varit färdiga då denna guide gått i tryck. Varje modul presenteras med tillhörande kurser, kurskoder och omfattningar, som anges i studiepoäng. Ifall information om kurser inom en viss modul saknas, beskrivs modulens innehåll ibland i textformat. I nedanstående schema presenteras en grundmodell för hur teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen bildas m.h.a. modulerna. Närmare information om examensprogrammens moduler och huvudämnen finns i avdelningarnas studieguider. På de första sidorna presenteras den gemensamma delen av modulen i vetenskaplig metodik samt grundstudiernas utvidgade kurser (den mer omfattande studiehelheten i matematik, fysik och informationsbehandling). Därefter presenteras examensprogrammen i alfabetisk ordning. DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO 120 op Vapaasti valittavat opinnot W 20 op Syventävä moduuli A3 20 op Tieteen metodiikka M 10 op Jatkomoduuli B2 20 op Diplomityö D 30 op Erikoismoduuli C 20 op. Tutkintorakenteen perusmalli Examensstrukturens grundmodell TEKNIIKAN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op Jatkomoduuli A2 20 op Perusopinnot P yhteensä 80 op Perusmoduuli B1 20 op Kandidaatintyö ja seminaari K 10 op Vapaasti valittavat V 10 op Perusmoduuli A1 20 op Ohjelman yhteiset O 20 op

2 81 LUKUVUODEKSI VAHVISTETTU TIETEEN METODIIKKA -MODUULIN YHTEINEN OSA Opiskelija valitsee 10 opintopisteen laajuiseen M-moduuliin alla esitetystä yhteisestä tarjonnasta opintoja vähintään 3 op. Lisäksi osastot voivat täydentää M-moduulin opetussuunnitelmaa tutkinto-ohjelmakohtaisilla tieteellisillä menetelmäopinnoilla, joista pakollisia opintoja voi olla enintään 5 opintopisteen verran. Jäljempänä luvussa 10 on esitelty kunkin tutkintoohjelman tarjoamat tieteen metodiikan opinnot. A Tutkimusmetodologia 5 As Tietokonemallintaminen 5 Kon Kokeelliset menetelmät 5 Maa Maanmittaustieteiden metodologia 5 Mat Tieteen filosofia I & II 5 Mat Tieteen historia I & II 5 Mat Tilastollinen päättely 5 Mat Filosofia ja systeemiajattelu 3 Mat Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5 Mat Tilastollisen analyysin perusteet 5 Mat Riskianalyysi 5 S Sähkötekniikan historia 3 S Teknologian filosofia 3 T Signaalien tilastollinen mallinnus 5 T Machine learning: Basic Principles * 5 T Information visualization * 5 T Ohjelmistotuotannon ja -liiketoiminnan tutkimusmenetelmät 3-5 TU Tuotantotalouden tutkimusmenetelmät 5 Eri Diplomityöntekijän työkalut 3 Vie Väittelytaito * Opetuskieli englanti 2 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa ja myös vaativampaa kuin tutkinto-ohjelmissa muuten. Laaja oppimäärä on mahdollista suorittaa kaikissa tutkinto-ohjelmissa paitsi kiinteistötaloudessa ja arkkitehtuurissa. Teknillisen fysiikan ja matematiikan kandidaattiohjelmaan laaja oppimäärä sisältyy pakollisena. Laajaan oppimäärään kutsutaan vuosittain n. 10% TKK:n uusista opiskelijoista. Tämän lisäksi laajaan oppimäärään voi hakea. Vuosittain hakijoista hyväksytään noin runsas 100 opiskelijaa. Valintaperusteet pohjautuvat TKK:n valintakriteereihin. Seuraavilla sivuilla on lueteltu perusaineiden laajan oppimäärän P- ja B1-moduulit osastoittain. Perusaineiden laaja oppimäärä muodostuu tutkinto-ohjelmakohtaisesta P-moduulista ja B1-moduulista. Laajan oppimäärän kokonaisuudessaan lukeneille kirjataan kandidaatin tutkintoon perustieteiden sivuaine. Suoritettuaan laajan perusaineen opiskelija voi halutessaan suorittaa B1- moduulin jatkoksi yksilöllisen, matematiikan laitoksen hallinnoiman B2-moduulin. Tällöin B1- ja B2-moduulit yhdessä muodostavat perustieteiden sivuaineen maisterin tutkinnossa. Lisätietoja

3 82 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA AS951-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (AUT), (80 op) Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Tfy Fysiikka IA 4 Tfy Fysiikka IB 4 Tfy Fysiikka IIA 5 Tfy Fysiikka IIB 5 Tfy Fysiikan laboratoriotyöt 1 3 Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A 5 T Ohjelmoinnin perusteet L (Java) 5 T Tietorakenteet ja algoritmit 5 Kie / 7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio 1 Kie / 7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio 1 Kie-98.xxxx Vieras kieli 3 Er Johdatus opiskeluun 0 Yhteensä 71 Tutkinto-ohjelman opintoja 9 op Toinen seuraavista kokonaisuuksista T Tietokone työvälineenä 2 S Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 S Digitaalitekniikan perusteet 3 Yhteensä 9 tai T Tietokone työvälineenä 2 S Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 AS Julkaisutekniikan perusteet * 3 Yhteensä 80 *Esitieto viestintätekniikan opiskelijoille Perustieteiden laajan oppimäärän suorittaville suositellaan kurssin TU Tuotantotalouden peruskurssi (4 op) suorittamista. Kurssin voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin.

4 83 Ohjelman yhteiset opinnot (20 op) AS Automaatio- ja säätötekniikka 5 AS Kuvatekniikan perusteet 4-5 KE Kemian perusteet 5 Yhteensä Valitse seuraavista kokonaisuuksista yksi: Vaihtoehto 1: T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 (Java) 6 Vaihtoehto 2: T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan 5 Vaihtoehto 3: S Elektroniikan perusteet 3 AS C/C++ -ohjelmointi 4 Yhteensä AS951-1 Perustieteiden perusmoduuli (AUT), (20 op) B1-moduuli (20 op) koostuu matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opinnoista. Moduulin voi koota seuraavista kursseista: AS C-ohjelmoinnin peruskurssi 4 (kurssi suoritettava, mikäli opiskelija valitsee O-moduulista vaihtoehdon 3) Mat Matematiikan peruskurssi L4 10 Mat Diskreetin matematiikan perusteet 5 Mat Stokastiset prosessit 5 Tfy Fysiikka IIIA 5 Tfy Fysiikka IIIB 5 T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 (Java) (Aut-tutkinto-ohjelman O-moduulin vaihtoehto 2) 6 Yhteensä 20

5 84 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMA Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) T952-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (INF), (80 op) Eri Johdatus opiskeluun 0 Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A 5 T Tietokone työvälineenä 2 T Tietorakenteet ja algoritmit Y 5 T Informaatioverkostojen ohjelmointikurssi 10 Inf Filosofia 5 Inf Sosiologia 5 Inf Estetiikka 5 TU Tuotantotalouden peruskurssi 4 TU Työpsykologian ja johtamisen perusteet 4 TU Knowledge and Competence Management 3 AS Julkaisutekniikan perusteet 3 AS Kuvatekniikan perusteet 4 Kie / Toisen kotimaisen kielen kokeen (ruotsi/suomi) kirjallinen osio 1 Kie / Toisen kotimaisen kielen kokeen (ruotsi/suomi) suullinen osio 1 Kie-98.xxxx Vieras kieli* *tutkintoasetuksen (794/2004) vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä täyttävät opinnot 3 T952-1 Perustieteiden perusmoduuli (INF), (20 op) matematiikan (esim. matematiikan peruskurssit L3 ja L4, diskreetin matematiikan 20 perusteet) ja fysiikan kursseja

6 85 KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA K951-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (KEM), (80 op) Vastuuhenkilö: Opintojen suunnittelija Perusopinnot (P-moduuli) antavat yhdessä ohjelman yhteisten opintojen (O-moduuli) kanssa opinnoille matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja tutkinto-ohjelman välttämättömät alakohtaiset perustiedot sekä muita yleisvalmiuksia luovia tietoja. Nämä opinnot ovat esitietoina myöhemmille opinnoille. Eri Johdatus opiskeluun 0 Harj Harjoittelu 2 KE Fysikaalinen kemia I 3 KE Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt I 3 KE Epäorgaaninen kemia 4 KE Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 4 KE Analyyttinen kemia I 3 KE Analyyttisen kemian laboratoriotyöt 3 KE Orgaaninen kemia I 4 KE Orgaanisen kemian laboratoriotyöt I 3 KE Johdatus prosesseihin 2 KE Ideaalireaktorit 3 KE Kemian laitetekniikka I 5 Kie /7001 Toisen kotimaisen kielen koe, kirjallinen osio 1 Kie /7002 Toisen kotimaisen kielen koe, suullinen osio 1 Kie-98.xxxx Pakollinen vieras kieli 3 Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 T Tietokone työvälineenä 2 T Ohjelmoinnin perusteet Y 5 Tfy Fysiikka I A 3 Tfy Fysiikka I B 3 Tfy Fysiikka II A 3 Yhteensä 80 op KE901-O Ohjelman yhteiset opinnot (20 op) Vastuuhenkilö: Opintojen suunnittelija KE Polymeeriteknologia I 3 KE Tehdassuunnittelu I 4 KE Biokemia ja mikrobiologia I 4 KE Fysikaalinen kemia II 3 KE Orgaaninen kemia II 3 KE Prosessiautomaation perusteet 3 Yhteensä 20 op

7 86 KE951-1 Perustieteiden perusmoduuli (KEM) Vastuuhenkilö: Opintojen suunnittelija Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Valitaan vaihtoehtoisesti: Mat Matematiikan peruskurssi L4 10 Tai Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A 5 * T Tietorakenteet ja algoritmit Y 5 Yhteensä 20 op * HEBIOT-koulutusohjelman opiskelijat suorittavat kurssin Mat Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5 op

8 87 KONETEKNIIKAN OSASTON TUTKINTO-OHJELMAT K951-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (KON), (80-88 op) Mat Matematiikan peruskurssi L 1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L 2 10 Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A 5 Tfy / Fysiikka IA 4 4/3 Tfy / Fysiikka IB 4 4/3 Tfy / Fysiikka IIA 4 5/3 Tfy / Fysiikka IIB 4 5/3 Tfy Fysiikan laboratoriotyöt I 3 T /1002/ Tietokone työvälineenä T /1043 Tietotekniikan peruskurssi 1 3 T /1063 Tietotekniikan työkurssi 1 3 T Ohjelmoinnin perusteet Y 5 KE /9220 Kemian perusteet; K, TU, AS / R 2 5 S Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 Kie / 7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (r/s) 1 Kie / 7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (r/s) 1 Kie-98.xxxx Vieraita kieliä 3 3 Harj Harjoittelu 4 TU Tuotantotalouden peruskurssi 4 Rak Statiikka 3 Kul Dynamiikka I 4 Eri Johdatus opiskeluun 0 Kon Konetekniikan yleisinformaatio 1 Yhteensä 80 1 Valittava JOKO T Tietotekniikan peruskurssi (3 op) TAI T Tietotekniikan työkurssi (3 op). 2 Valittava JOKO KE Kemian perusteet; K, TU, AS TAI KE Kemian perusteet; R. 3 Katso perusosaan hyväksyttävät vieraan kielen kurssit konetekniikan osaston opinto-oppaasta. 4 Valittava vaihtoehtoisesti joko kurssit Tfy , Tfy , Tfy ja Tfy tai kurssit Tfy , Tfy , Tfy ja Tfy K951-1 Perustieteiden perusmoduuli (KON), (20 op) Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Mat Matematiikan peruskurssi L Yhteensä 20 5 Suoritetaan Mat Matematiikan peruskurssi L4 tai 10 op muita kursseja myöhemmin ilmoitettavalta vaihtoehtoisten kurssien listalta. Lisätietoja saa osaston opintoneuvolasta.

9 88 K952-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (ENE), (80-88 op) Mat Matematiikan peruskurssi L 1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L 2 10 Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A 5 Tfy / Fysiikka IA 4 4/3 Tfy / Fysiikka IB 4 4/3 Tfy / Fysiikka IIA 4 5/3 Tfy / Fysiikka IIB 4 5/3 Tfy Fysiikan laboratoriotyöt I 3 T /1002/ Tietokone työvälineenä T /1043 Tietotekniikan peruskurssi 1 3 T /1063 Tietotekniikan työkurssi 1 3 T Ohjelmoinnin perusteet Y 5 KE /9220 Kemian perusteet; K, TU, AS / R 2 5 S Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 Kie / 7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (r/s) 1 Kie / 7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (r/s) 1 Kie-98.xxxx Vieraita kieliä 3 3 Harj Harjoittelu 4 TU Tuotantotalouden peruskurssi 4 Rak Statiikka 3 Kul Dynamiikka I 4 Eri Johdatus opiskeluun 0 Kon Konetekniikan yleisinformaatio 1 Yhteensä 80 1 Valittava JOKO T Tietotekniikan peruskurssi (3 op) TAI T Tietotekniikan työkurssi (3 op). 2 Valittava JOKO KE Kemian perusteet; K, TU, AS TAI KE Kemian perusteet; R. 3 Katso perusosaan hyväksyttävät vieraan kielen kurssit konetekniikan osaston opinto-oppaasta. 4 Valittava vaihtoehtoisesti joko kurssit Tfy , Tfy , Tfy ja Tfy tai kurssit Tfy , Tfy , Tfy ja Tfy K952-1 Perustieteiden perusmoduuli (ENE), (20 op) Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Mat Matematiikan peruskurssi L Yhteensä 20 5 Suoritetaan Mat Matematiikan peruskurssi L4 tai 10 op muita kursseja myöhemmin ilmoitettavalta vaihtoehtoisten kurssien listalta. Lisätietoja saa osaston opintoneuvolasta.

10 89 MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MT951-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (MTE), (80 op) Mat Matematiikka (30 op) Matematiikan peruskurssi L1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Fysiikka (21 op) Tfy Fysiikka IA 4 Tfy Fysiikka IB 4 Tfy Fysiikka IIA 5 Tfy Fysiikka IIB 5 Tfy Fysiikan laboratoriotyöt I 3 Mat Sovellettu matematiikka (5 op) Sovellettu todennäköisyyslaskenta 5 T Tietotekniikka (10 op) joko Tietokone työvälineenä 2 T Tietotekniikan työkurssi 3 T Ohjelmoinnin perusteet L 5 tai T Ohjelmoinnin perusteet L 5 T Tietorakenteet ja algoritmit Y 5 KE Oman tutkinto-ohjelman opintoja (9 op) Yleinen ja epäorgaaninen kemia 5 TU Tuotantotalouden peruskurssi 4 Kie / Kie Kie / Kie Kielet (5 op) Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio 1 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio 1 Kie-98.xxxx Vieraita kieliä 3 Yhteensä 80 MT951-1 Perustieteiden perusmoduuli (MTE), (20 op) Perusaineen laajan oppimäärän sivuainemoduuli koostuu matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opinnoista. Moduulin voi koota seuraavista kursseista: Mat Matematiikan peruskurssi L4 10 Mat Diskreetin matematiikan perusteet 5 Mat Stokastiset prosessit 5 Tfy Fysiikka IIIA 5 Tfy Fysiikka IIIB 5 T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 6 T Datasta tietoon 4 T Datasta tietoon harjoitustyö 1

11 90 PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA P951-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (PUU), (80 op) Eri Johdatus opiskeluun 0 Harj /2001 Harjoittelu 3 KE Yleinen ja epäorgaaninen kemia; P, MT 5 KE Orgaaninen kemia I 4 KE Prosessiautomaation perusteet 3*** Kie /7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio 1 Kie /7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio 1 Kie-98.xxxx Vieraita kieliä 3 * Kon Koneenrakennustekniikka B 4 Kul Lujuusoppi I 5 Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A 5 Puu Ympäristötekniikan perusteet 3 T Tietokone työvälineenä 2 ** T Tietotekniikan työkurssi 3 ** Tfy Fysiikka IA 3 Tfy Fysiikka IB 3 Tfy Fysiikka IIA 3 Tfy Fysiikka IIB 3 Tfy Fysiikan laboratoriotyöt 2 TU Tuotantotalouden peruskurssi 4 * Täytettävä tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä. ** Näiden kahden kurssin vaihtoehtona on T Ohjelmoinnin perusteet Y (5 op). *** Kurssin vaihtoehtona puutuotetekniikan opiskelijoilla on AS Kappaletavaratuotannon automaatio (3 op). P951-1 Perustieteiden perusmoduuli (PUU), (20 op) Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Mat Matematiikan peruskurssi L4 10

12 91 RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA R951-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (RYT), (80 op) Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Tfy Fysiikan peruskurssi IA 3 Tfy Fysiikan peruskurssi IB 3 Tfy Fysiikan peruskurssi IIA 3 Tfy Fysiikan peruskurssi IIB 3 Rak Statiikka 3 Kul Dynamiikka 4 Rak Rakenteiden lujuusoppi 4 T Tietokone työvälineenä 2 T Tietotekniikan työkurssi 3 T Ohjelmoinnin perusteet Y1 5 KE Kemian perusteet, R 5 Kie / Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (ruotsi/suomi) 1 Kie Kie / Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (ruotsi/suomi) 1 Kie Kie-98.xxxx Vieraita kieliä 3 Yhd Ympäristönsuojelun perusteet 3 Yhd Rakennusgeologian perusteet 4 Eri Johdatus opiskeluun 0 Yhteensä 80 R951-1 Perustieteiden perusmoduuli (RYT), (20 op) Mat Matematiikan peruskurssi L4 10 Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A 5 valinnaisia opintoja (sovittava matemaatiikan laitoksen kanssa) 5

13 92 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSASTON TUTKINTO- OHJELMAT S951-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (EST) (80 op) AS C-ohjelmoinnin peruskurssi 4 Kie /7001 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen osio 1 Kie /7002 Toisen kotimaisen kielen suullinen osio 1 Kie-xx.yyyy Kielten opintoja 3 Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A 5 S Fysiikka I 6 S Fysiikka II 6 S Fysiikka III 6 S Piirianalyysi I 5 S Johdatus elektroniikan ja sähkötekniikan opiskeluun 1 Eri Johdatus opiskeluun 0 S Digitaalitekniikan perusteet 3 T Tietokone työvälineenä 2 T Ohjelmoinnin perusteet Y * 5 Tfy Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt 2 Yhteensä 80 *Tai T Ohjelmoinnin perusteet L S951-1 Perustieteiden perusmoduuli (EST) (20 op) Valitse seuraavista 10 opintopistettä matematiikkaa ja loput niin, että moduulin laajuudeksi tulee tasan 20 opintopistettä. Mat Matematiikan peruskurssi L4 10 Mat Diskreetin matematiikan perusteet 5 Mat Johdatus stokastiikkaan 5 S Fysiikan lisäkurssi I (SFT) 2 S Fysiikan lisäkurssi II (SFT) 2 S Modernin fysiikan tietokoneharjoitukset 2 T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 6 Tfy Fysiikan laboratoriotyöt II 2 AS C/C++ -ohjelmointi 4 Yhteensä 20

14 93 S952-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (TLT) (80 op) Kie /7001 Toisen kotimaisen kielen kirjallinen osio 1 Kie /7002 Toisen kotimaisen kielen suullinen osio 1 Kie-xx.yyyy Kielten opintoja 3 Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A 5 S Fysiikka I 6 S Fysiikka II 6 S Tietoliikennetekniikan perusteet 2 S Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 S Elektroniikan perusteet 3 S Elektroniikan perusteiden työt 2 S Johdatus tietoliikennetekniikan opiskeluun 1 Eri Johdatus opiskeluun 0 T Tietorakenteet ja algoritmit Y 5 T Tietokone työvälineenä 2 T Ohjelmoinnin perusteet Y * 5 Tfy Fysiikan lyhyet laboratoriotyöt 2 T Tietojenkäsittelyteorian perusteet Y 2 Yhteensä 80 * Tai vaihtoehtoisesti T Ohjelmoinnin perusteet Y S952-1 Perustieteiden perusmoduuli (TLT) (20 op) Valitse seuraavista 10 opintopistettä matematiikkaa ja loput niin, että moduulin laajuudeksi tulee tasan 20 opintopistettä. Mat Matematiikan peruskurssi L4 10 Mat Diskreetin matematiikan perusteet 5 Mat Johdatus stokastiikkaan 5 S Fysiikan lisäkurssi I (SFT) 2 S Fysiikan lisäkurssi II (SFT) 2 S Fysiikka III 6 Tfy Fysiikan laboratoriotyöt II 2 T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 6 S Modernin fysiikan tietokoneharjoitukset 2 Yhteensä 20

15 94 S953-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (BIO) (80 op) Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A 5 Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 3 Tfy Fysiikka IA 4 Tfy Fysiikka IB 4 Tfy Fysiikka IIA 5 Tfy Fysiikka IIB 5 Tfy Fysiikan laboratoriotyöt 5 KE Orgaaninen kemia 1 4 KE Orgaaninen kemia 2 3 T Tietokone työvälineenä 2 T Ohjelmoinnin perusteet L 5 Kie / 7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio 1 Kie / 7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio 1 Kie-98.xxxx Vieraita kieliä 3 Yhteensä 80 Kurssi S Elektroniikan perusteet 5op siirretään perusopintomoduulista (S953-P) Biologisen tekniikan perusmoduuliin (F305-1), josta poistetaan vastaavasti kurssi S Fysiikka III 6 op. Laskennallisen ja kognitiivisen biotieteen pääaineen lukijoille suositellaan suoritettavaksi vapaavalintaisena myös S Elektroniikan perusteet 5 op S953-1 Perustieteiden perusmoduuli (20 op) Valitse matematiikasta 10 opintopistettä ja sen lisäksi fysiikan tai ohjelmoinnin kokonaisuus 10 opintopistettä. Mat Matematiikan peruskurssi L4 10 Mat Diskreetin matematiikan perusteet 5 Mat Johdatus stokastiikkaan 5 FYSIIKAN KOKONAISUUS Tfy Fysiikka IIIA 5 Tfy Fysiikka IIIB 5 OHJELMOINNIN KOKONAISUUS T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 6 AS C-ohjelmoinnin peruskurssi 4 Yhteensä 20

16 95 TIETOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA T951-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (TIK) (80 op) Eri Johdatus opiskeluun 0 Matematiikka (30 op) Mat Matematiikan peruskurssi L 1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L 2 10 Mat Matematiikan peruskurssi L 3 10 Fysiikka (21 op) Tfy Fysiikka IA 4 Tfy Fysiikka IB 4 Tfy Fysiikka IIA 5 Tfy Fysiikka IIB 5 Tfy Fysiikan laboratoriotyöt 3 Sovellettu matematiikka (5 op) Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A 5 Tietotekniikka (10 op) T Ohjelmoinnin perusteet T (Java) 5 T Tietorakenteet ja algoritmit T 5 Oman tutkinto-ohjelman opintoja (9 op) T Johdatus opiskeluun T-tutkinto-ohjelmassa 2 T Tietojenkäsittelyteorian perusteet T 4 S Digitaalitekniikan perusteet 3 Kielet (5 op) Kie /2 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen ja suullinen osio 1+1 Kie-98.xxxx Vieras kieli 3 Yhteensä 80 T951-1 Perustieteiden perusmoduuli (TIK), (20 op) Sivuainemoduuli (20 op) koostuu matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opinnoista. Moduuliin on sisällyttävä vähintään 10 op:n verran matematiikan opintoja sekä Ohjelmoinnin jatkokurssi T1 (Java) (6 op). Moduulin muita kursseja valitaan siten, että 20 op täyttyy. Mat Matematiikan peruskurssi L 4 10 Mat Diskreetin matematiikan perusteet 5 Mat Johdatus stokastiikkaan 5 Mat Stokastiset prosessit 5 T Ohjelmoinnin jatkokurssi T1 (Java) 6 T Tiedonhallintajärjestelmät 5 Tfy Fysiikka IIIA 5 Tfy Fysiikka IIIB 5 Yhteensä 20

17 96 TUOTANTOTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA TU951-P Perusopinnot laajalla oppimäärällä (TUO), (80 op) Suoritettuaan laajan oppimäärän mukaiset matematiikan kurssit P-moduulissa (Mat , Mat ja Mat , yhteensä 30 op) C-matematiikan kurssien sijaan, merkitään opiskelijan tutkintotodistuksen liitteeseen P-moduulin suoritus laajana. Mikäli opiskelija suorittaa laajan oppimäärän moduulin B1, hänelle kirjataan kandidaatin tutkintoon perustieteiden sivuaine. Halutessaan opiskelija voi suorittaa B1-moduulin jatkoksi yksilöllisen, matematiikan laitoksen hallinnoiman B2-moduulin. Laajaa oppimäärää suorittamaan valitut opiskelijat suorittavat kurssin Mat-2600/2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A/B (5 op) muista perusopiskelijoista poiketen O-moduulissa. Mat Matematiikan peruskurssi L1 10 Mat Matematiikan peruskurssi L2 10 Mat Matematiikan peruskurssi L3 10 Tfy-x.xxxx Fysiikka IA (tai S Fysiikka I) 3-4* Tfy-x.xxxx Fysiikka IB (tai S Fysiikka I) 3-4* Tfy-x.xxxx Fysiikka IIA (tai S Fysiikka II) 3-5* Tfy-x.xxxx Fysiikka IIB (tai S Fysiikka II) 3-5* Tfy Fysiikan laboratoriotyöt I 3 Kie-98.xxxx Vieraan kielen opintoja 3** Kie / Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (ruotsi/suomi) 1 Kie Kie / Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (ruotsi/suomi) 1 Kie T Tietokone työvälineenä 2 T Ohjelmoinnin perusteet L 5 TAI T Ohjelmoinnin perusteet Y 5 T Tietotekniikan peruskurssi 3 TAI T Tietotekniikan työkurssi 3 Eri Johdatus opiskeluun 0 TU Johdatus tuotantotalouden opiskeluun 1 TU Johdatus tuotantotalouden tutkimukseen 1 TU Tuotantotalouden peruskurssi 4 TAI TU Grundkurs i industriell ekonomi 4 TU Tuotantotalouden harjoitustyö 1 TU Työpsykologian ja johtamisen perusteet 4 Puu Ympäristöjohtaminen 2 TU Markkinointi 3 TU Laskentatoimi ja kannattavuus 4 Yhteensä 80 *Opiskelijan on suoritettava yksi seuraavista fysiikan kokonaisuuksista. Kokonaisuuksia ei saa sekoittaa keskenään. Laajan oppimäärän opiskeleville suositellaan kursseja Tfy Fysiikka I A (4 op), Tfy Fysikka IB (4 op), Tfy Fysiikka II A (5 op) ja Tfy Fysiikka II B (5 op). ** Nämä kieliopinnot on valittava kursseista, jotka täyttävät tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta kielestä.

18 97 JOKO Tfy Fysiikka IA (KON, ENE, RYT, RRT, YYT) 3 Tfy Fysiikka IB (KON, ENE, RYT, RRT, YYT) 3 Tfy Fysiikka IIA (KON, ENE, RYT, RRT, YYT) 3 Tfy Fysiikka IIB (KON, ENE, RYT, RRT, YYT) 3 TAI Tfy Fysiikka IA (KEM, GMA, MTE, PUU, TIK) 3 Tfy Fysiikka IB (KEM, GMA, MTE, PUU, TIK) 3 Tfy Fysiikka IIA (KEM, GMA, MTE, PUU, TIK) 3 Tfy Fysiikka IIB (KEM, GMA, MTE, PUU, TIK) 3 TAI S Fysiikka I (AUT, BIO, EST, TLT) 6 S Fysiikka II (AUT, BIO, EST, TLT) 6 TAI Tfy Fysiikka IA 4 Tfy Fysiikka IB 4 Tfy Fysiikka IIA 5 Tfy Fysiikka IIB 5 TAI Tfy Fysik IA 3 Tfy Fysik IB 3 Tfy Fysik IIA 3 Tfy Fysik IIB 3 TAI Tfy Physics IA 3 Tfy Physics IB 3 Tfy Physics IIA 3 Tfy Physics IIB 3 TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot perustieteiden laajaa oppimäärää suorittaville O-moduulissa suoritetaan teknistä sivuainetta pohjustavia ja tulevia opintoja. Moduuli tulee valita samalta osastolta, mistä sivuaine suoritetaan. Pakollinen edellytys tässä esitettyjen kokonaisuuksien valinnalle: Perusaineiden laajan oppimäärän mukainen P-moduuli. Perustieteiden painotus: Pakolliset kurssit (20 op) Mat /2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A/B (laaja) 5 Mat Matematiikan peruskurssi L4 10 Tfy Fysiikka IIIA 5 Yhteensä 20

19 98 Automaatio- ja systeemitek:iikan painotus: VIESTINTÄTEKNIIKAN SUUNTA Pakolliset kurssit op Mat /2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A/B (laaja) 5 AS Julkaisutekniikan perusteet 3 T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan 5 AS Kuvatekniikan perusteet 4-5 Valitse listasta siten, että 20 op täyttyy: T Teknologiajohtaminen tietoliikenneteollisuudessa 3 T Ohjelmistotuotannon perusteet 5 AS C-ohjelmoinnin peruskurssi 4 T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 (Java) 6 T Tietorakenteet ja algoritmit Y 5 Yhteensä min 20 op AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN SUUNTA Pakollinen kurssi: Mat /2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A/B (laaja) 5 Valitse seuraavista toinen: AS Automaatio- ja sähkötekniikka 5 AS Automaatio- ja säätötekniikan perusteet 3 Valitse vähintään yksi seuraavista: T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 (Java) 6 AS C-ohjelmoinnin peruskurssi 4 T Tietorakenteet ja algoritmit Y 5 Valitse listasta siten, että 20 op täyttyy: AS C/C++ohjelminnin kurssi 4 S Elektroniikan perusteet 3 S Digitaalitekniikan perusteet 3 S Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 Yhteensä min 20 op Kemian tekniikan painotus: Pakolliset kurssit (20 op) Mat /2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A/B (laaja) 5 KE Kemian perusteet; K, TU, AS 5 KE Kemian laitetekniikka I 5 KE Prosessiautomaation perusteet 3 KE Johdatus prosesseihin 2 Yhteensä 20 op Lisäksi suositellaan seuraavia kursseja vapaasti valittaviin: (sivuaineen painotuksesta riippuen) KE Fysikaalinen kemia I 2 KE Biokemia ja mikrobiologia 4

20 99 Konetekniikan painotus: KONETEKNIIKAN SUUNTA Pakolliset kurssit (20 op) Mat /2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A/B (laaja) 5 Kul Lujuusoppi I 5 Kon Koneenrakennustekniikka A 10 Yhteensä 20 op ENERGIA- JA LVI-TEKNIIKAN SUUNTA Pakollinen kurssi (10 op) Mat /2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A/B (laaja) 5 Ene Termodynamiikka ja lämmönsiirto 5 Valitse seuraavista kursseista siten, että laajuus (20 op) täyttyy: Kon Koneenrakennustekniikka A* 10 Kon Koneenrakennustekniikka B* 4 Kon Koneenrakennustekniikka C* 3 Kul Dynamiikka I 4 Kul Lujuusoppi I 5 Rak Statiikka 3 Yhteensä 20 op *Kurssit ovat keskenään vaihtoehtoisia eli vain yhden niistä voi sisällyttää tekniseen kokonaisuuteen. Sovelletun matematiikan painotus: Pakolliset kurssit (20 op) Mat /2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A/B (laaja) 5 Mat Tilastollisen analyysin perusteet 5 Mat Optimoinnin perusteet 3 Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 3 Mat Stokastiset prosessit 5 Yhteensä 21 op Sähkötekniikan painotus: Pakolliset kurssit (12 op) Mat /2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A/B (laaja) 5 S Signaalit ja järjestelmät 5 S Tietoliikennetekniikan perusteet 2 Valitse listasta siten, että 20 op täyttyy: S Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 S Ihminen ja tietoliikennetekniikka 2 S-S Telecommunication systems 5 S Digitaalitekniikan perusteet 3 S Liikenneteorian perusteet 3 S Elektroniikan perusteet 3

21 100 S Elektroniikan perusteiden työt 2 Yhteensä min 20 op Tämä painotus tukee vain tietoliikennetekniikkaan suuntautumista. Mikäli haluat lukea jotain muuta Elektroniikan ja sähkötekniikan osaston tarjoamaa ainetta sivuaineena, sinun tulee muodostaa henkilökotainen O-moduuli. Tietotekniikan painotus: Pakolliset kurssit (16 op) Mat /2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A/B (laaja) 5 T Tietorakenteet ja algoritmit Y 5 T Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 (Java) 6 Valitse seuraavista siten, että 20 op täyttyy*: T Ohjelmoinnin jatkokurssi T2 (C-kieli)** 5 AS C/C++-ohjelmointi** 4 T Tietokone ja käyttöjärjestelmä 6 T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan 5 T Ohjelmistotuotannon perusteet 5 T Tiedonhallintajärjestelmät 5 T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 T Tietojenkäsittelyteorian perusteet T 4 T Logiikka tietotekniikassa: perusteet 4 T Datasta tietoon 4 T Datasta tietoon harjoitustyö 1 Yhteensä min 20 op * Opiskelijan tulee suorittaa vapaasti valittavat opintojaksot haluamansa A2-moduulin esitietovaatimusten mukaisesti. ** Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa JOKO kurssin T Ohjelmoinnin jatkokurssi T2 (5 op) TAI kurssin AS C/C++-ohjelmointi (4 op) Tietotekniikan osaston tarjoamien A2-moduulien esitiedot teknisen kokonaisuuden pakollisten kurssien lisäksi: T250-2 Ohjelmistotekniikka: T Ohjelmoinnin jatkokurssi T2 (C-kieli) 5 TAI AS C/C++-ohjelmointi 4 op T Ohjelmistotuotannon perusteet 5 T240-2 Tietojenkäsittelyteoria: T Tietojenkäsittelyteorian perusteet T 4 T Logiikka tietotekniikassa: perusteet 4

22 101 T Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta: T Ohjelmistotuotannon perusteet 5 T Tiedonhallintajärjestelmät 5 T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 T Mediatekniikka: T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan 5 T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 2 T Tietoliikenneohjelmistot: T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan 5 Muut sivuaineet Mikäli haluat suorittaa sivuaineen muulta osastolta kuin jolta tässä on esitelty O-moduuli, sinun tulee anoa opintokokonaisuutta henkilökohtaisena.

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Korvaavat kurssit tuotantotalouden lukuvuoden 12 13 opinto-oppaan mukaisiin O-moduuleihin laajaa oppimäärää suorittaville TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Perustieteet (oppaan sivu 98) Kurssit lukuvuoden

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo 13.15-15 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Katriina Korhonen Guru ry. 1

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo 14.15-15 L-salissa / pe 3.9. klo 12.15-13 F-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn.

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo 14.15-16 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Linda Havola Guru ry. 1 Valintaperusteet

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne 2010-2011 7.5.2010 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv 2006-2007 Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 12.7.2006 Tekniikan kandidaatin tutkinto 1, teknillinen fysiikka

Lisätiedot

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja TEKNILLINEN KORKEAKOULU Matematiikan laitos PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina 1995-96, 1996-97 ja 1997-98 MATEMATIIKKA lukuvuosi 1997-98 Mat-1.301 Matematiikan

Lisätiedot

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 30.6.2005/akh Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op, teknillinen

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto ohjelman tarjoamat, vain sivuaineena suoritettavat moduulit kaikille tutkinto ohjelmille Sivuaineen muodostaminen Sivuaine sisältää jonkin pääaineen perusmoduulin

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1.1 Perusopinnot P (80 op) Perusrakenteeltaan samanlaisia kaikille kandidaatinohjelmille, vaihtelevat ohjelmakohtaisten tarpeiden mukaan Vahva matemaattis luonnontieteellinen pohja opinnoille: matematiikka,

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Johanna Bovellán/6.3.2009 LPM-listojen (tfm:n lista kn 24.2., tdk 10.3.) perusteella tehdyt muutokset moduuleihin on merkitty viivaamalla yli vanhat

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

TUTKINTO vm. 1995. TF-koulutusohjelma. o Suoritusaika. o 3 suuntaa o yhteensä 9 pääainetta VALINNAISET OPINNOT HARJOITTELU DIPLOMITYÖ 20 OV 20 OV

TUTKINTO vm. 1995. TF-koulutusohjelma. o Suoritusaika. o 3 suuntaa o yhteensä 9 pääainetta VALINNAISET OPINNOT HARJOITTELU DIPLOMITYÖ 20 OV 20 OV VALINNAISET OPINNOT HARJOITTELU DIPLOMITYÖ TUTKINTO vm. 1995 PÄÄAINE SIVUAINE o DI-tutkinto o 1 ov o Suoritusaika 180 ov 40 h 5 v SUUNNAN OPINNOT 30 OV TUTKINNON I OSA 70 OV TF-koulutusohjelma o 3 suuntaa

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

TFM-osaston tuottamat vain sivuaineet lv

TFM-osaston tuottamat vain sivuaineet lv TFM-osaston tuottamat vain sivuaineet lv 2006-2007 Diskreetti matematiikka Laskennallinen tiede ja tekniikka 18.7.2006/akh t vain sivuaineet F303-2 F500-2 Diskteetti matematiikka F400-2 LTT Xxxx-2 Perustieteiden

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011 Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011 TEKNIIKAN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op) F901-P Perusopinnot P (80 op) Vastuuopettaja: professori Martti Puska Matematiikka (30 op) Mat-1.1010

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi Vanhan TFM kanditutkinnon kurssien korvaaminen uusilla 9.4.2013 F901-P Perusinnot P (80 ) Mat-1.1010 Matematiikka L1 10 MS-A0001 Matriisilaskenta MS-A0101 Differentiaali- ja I II integraalilaskenta 1 Mat-1.1020

Lisätiedot

Tavoitteet TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon rakenne. Tietoliikenne. Elektroniikka

Tavoitteet TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon rakenne. Tietoliikenne. Elektroniikka 4.11. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja prof. Jari Nurmi huone HC304, puhelin 365 3884 email: jari.nurmi@tut.fi Sihteeri Irmeli Lehto huone HD326, puhelin 365 3366 email:

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus TFM:n kandivaiheen iskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteiden pääaineisiin Tärkeää huomioitavaa:

Lisätiedot

TEKNILLISEN FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN TUTKINTO- OHJELMAAN KUULUVAT MODUULIT, LUKUVUOSI

TEKNILLISEN FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN TUTKINTO- OHJELMAAN KUULUVAT MODUULIT, LUKUVUOSI TEKNILLISEN FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN TUTKINTO- OHJELMAAN KUULUVAT MODUULIT, LUKUVUOSI 2009-2010 Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op F901-P Perusopinnot P (80 op) Vastuuopettaja: professori Martti Puska

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

Siirtyminen vuoden 2005 tutkintosääntöön

Siirtyminen vuoden 2005 tutkintosääntöön Siirtyminen vuoden 2005 tutkintosääntöön Vuoden 2005 tutkintosäännön mukainen tutkinto: Tekniikan kandidaatti = 180 op Arkkitehti / Maisema-arkkitehti = 120 op Yhteensä 300 op Vuoden 1995 tutkintosäännön

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko TENTTIJÄRJESTYS 2012-2013 kronologinen 5.6.2012 katriina.korhonen at aalto.fi Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 27.08.12 09:00-12:00 Mat-2.2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset

Lisätiedot

Tfy Teoreettinen mekaniikka (5 op) Tfy Fysiikka IV alkuosa A ja Tfy Teoreettinen mekaniikka

Tfy Teoreettinen mekaniikka (5 op) Tfy Fysiikka IV alkuosa A ja Tfy Teoreettinen mekaniikka 7.8.2006/akh Perustetut kurssit Tfy-0 Korvaavat vastaavat opintojaksot Tfy-0.1011 Fysiikka IA (4 op) Tfy-0.101 Fysiikka I alkuosa Tfy-0.1012 Fysiikka IB (4 op) Tfy-0.101 Fysiikka I loppuosa Tfy-0.1023

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelman moduulirakenne lukuvuonna

Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelman moduulirakenne lukuvuonna Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelman moduulirakenne lukuvuonna 2010-2011 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M901-P Perusopinnot Mat-1.1410 Matematiikan peruskurssi P1* 10 Mat-1.1420 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

TEKNILLISEN FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN TUTKINTO OHJELMA ( op) TEKNILLISEN FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op)

TEKNILLISEN FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN TUTKINTO OHJELMA ( op) TEKNILLISEN FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op) IL/TFM/KN 3/08/4/6 22.4.2008/akh TEKNILLISEN FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN TUTKINTO OHJELMA (180+120 op) 1/11 TEKNILLISEN FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op) Kukin kurssi voi sisältyä vain

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2015 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Fysikaaliset tieteet. Minkälaisia opintokokonaisuuksia saa fysiikasta? Miksi ja miten tehdä fysiikasta sivuaine?

Fysikaaliset tieteet. Minkälaisia opintokokonaisuuksia saa fysiikasta? Miksi ja miten tehdä fysiikasta sivuaine? Fysikaaliset tieteet Minkälaisia opintokokonaisuuksia saa fysiikasta? Miksi ja miten tehdä fysiikasta sivuaine? Oletko fysiikan opiskelija? Tässä olevia kokonaisuuksia ei tarjota sinulle aivan tälläisenään.

Lisätiedot

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN VALMISTELU Raportti

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN VALMISTELU Raportti TEKNILLINEN KORKEAKOULU 1(4) Automaatio- ja systeemitekniikan osasto 26.3.2004 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN VALMISTELU Raportti Tutkintorakennetyöryhmä on pyytänyt osastoilta 26.3.2004

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan pääaine apulaisprofessori Jarkko Niiranen KJR-pääaineen vastuuprofessori Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelma professori

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2006-2007

OPINTO-OPAS 2006-2007 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2006 OPINTO-OPAS 2006-2007 Toimittanut: Tuotantotalouden osaston kanslia Opintoimisto 1 1. OSASTON ESITTELY... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Toimikunnat, työryhmät ja henkilöstö...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS

OPINTO-OPAS TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA ESPOO 2008 OPINTO-OPAS 2008-2009 Toimittanut: Johanna Mattila Perttu Puska Ville Kivimäki Opintotoimisto Erilliset laitokset ISSN 1797-674X HELSINKI Edita Prima

Lisätiedot

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä Tutkinnon rakenne Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC 5.9.2017 Heli Järvelä Ohjelma 5.9.2017 9:00 9:30 Tavoitteet /Jouni 9:30 10:15 Tutkinnon rakenne & sisältö 10:30 11:15

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

TUTKINTO-OHJELMIEN MODUULIT SISÄLTÖINEEN...60 Arkkitehtuuri (ARK)...60 Automaatio- ja systeemitekniikka (AUT)...64 Bioinformaatioteknologia

TUTKINTO-OHJELMIEN MODUULIT SISÄLTÖINEEN...60 Arkkitehtuuri (ARK)...60 Automaatio- ja systeemitekniikka (AUT)...64 Bioinformaatioteknologia TUTKINTO-OHJELMIEN MODUULIT SISÄLTÖINEEN...60 Arkkitehtuuri (ARK)...60 Automaatio- ja systeemitekniikka (AUT)...64 Bioinformaatioteknologia (BIO)...74 Elektroniikka- ja sähkötekniikka (EST)...82 Energia-

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat Opetussuunnitelma 2015-2016: kurssien LPM-listat 9.2.2015 Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Kurssin nimi ja koodi Korvaava/korvattava kurssi/ muutos Muut kommentit Hyväksytty koulutusneuvostossa

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

OPINTO-OPAS

OPINTO-OPAS ELEKTRONIIKAN JA SÄHKÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA ESPOO 2008 OPINTO-OPAS 2008-2009 Toimittanut: Johanna Mattila Perttu Puska Ville Kivimäki Opintotoimisto Erilliset laitokset ISSN 1797-6731 HELSINKI 2008

Lisätiedot

1 of :12

1 of :12 1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa):

Lisätiedot

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma AALTO UNIVERSITY Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma 2013-2014 Opintojen tavoitteet ja sisältö 5/6/2013 1 (7) Sisältö Sähkötekniikan kandidaattiohjelman perusopinnot (70 op ) ELEC.A...

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

1 OSASTON ESITTELY...

1 OSASTON ESITTELY... 1 1 OSASTON ESITTELY... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Hallinto ja yhteystiedot... 1 1.3 Osastoneuvosto... 1 1.4 Opintotoimikunta... 2 1.5 Laboratoriot... 2 1.6 Tietotekniikan kirjasto... 3 2. TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTEORIAN PÄÄAINEEN KORVAAVUUSPERIAATTEET

TIETOJENKÄSITTELYTEORIAN PÄÄAINEEN KORVAAVUUSPERIAATTEET Versiohistoria Ensimmäinen versio 14.3.2005 / Ilkka Niemelä Koulutusohjelmatoimikunnan kokouksessa 4.4.2005 esitetyt muutokset tehty 8.4.2005. TIETOJENKÄSITTELYTEORIAN PÄÄAINEEN KORVAAVUUSPERIAATTEET Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1 ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet 22.9.2014 Ympäristötekniikan koulutusohjelma 2 1. Ensimmäisen HOPSin luonti ehopsia pääset tekemään WebOodin ehops-linkistä. https://weboodi.lut.fi/oodi/.

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo Katri Suorsa 08.09.2017 Monipuolinen luonnontieteellinen Tutkintoohjelmat Luonnontieteellinen tiedekunta: - Biologia - Maantiede - Matemaattiset ja fysikaaliset

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 168 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja prof. Markku Renfors huone TG108, puhelin 3115 3937 email: markku.renfors@tut.fi Sihteeri Kirsi Järnström huone TA211, puhelin

Lisätiedot

Lakkautetut vastavat opintojaksot: Mat Matematiikan peruskurssi P2-IV (5 op) Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B (5 op)

Lakkautetut vastavat opintojaksot: Mat Matematiikan peruskurssi P2-IV (5 op) Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B (5 op) KORVAVUUSLISTA 31.10.2005/RR 1 KURSSIT, jotka luennoidaan 2005-2006 : Lakkautetut vastavat opintojaksot: Mat-1.1010 Matematiikan peruskurssi L 1 (10 op) Mat-1.401 Mat-1.1020 Matematiikan peruskurssi L

Lisätiedot

OPINTO-OPAS

OPINTO-OPAS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2008 OPINTO-OPAS 2008-2009 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa Teknilliseen korkeakouluun! Tervetuloa

Lisätiedot

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON TEKNIIKAN MAISTERIOHJELMIIN JOHTAVIIN VÄYLÄOPINTOIHIN 2017 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2007 OPINTO-OPAS 2007-2008 Toimittanut: Tuotantotalouden osaston kanslia Opintoimisto Hyvä Tuotantotalouden Opiskelija, Tuotantotalouden opinnot palvelevat kolmea

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Elintarviketieteiden kandiohjelma

Elintarviketieteiden kandiohjelma Elintarviketieteiden kandiohjelma MMTDK Ravitsemustiede, kiintiö 15 MMTDK Elintarviketieteet, kiintiö 60 MMTDK + BYTDK Molekyylibiotieteet, kiintiö 60 ETK ETK LuK 15 max 5 max 15 max 35 max 10 max 15 max

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2009-2010

Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2009-2010 1 1 TUTKINTO-OHJELMAN JA TIEDEKUNNAN ESITTELY... 1 1.1 Tutkinto-ohjelmasta yleistä... 1 1.2 Tiedekunta... 1 1.2.1 Tiedekunnan hallinto ja yhteystiedot... 2 1.3 Tutkinto-ohjelman koulutusneuvosto... 3 1.4

Lisätiedot

OPINTO-OPAS

OPINTO-OPAS TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA ESPOO 2007 OPINTO-OPAS 2007-2008 Toimittanut: Johanna Mattila Eeva Seppä Opintotoimisto Erilliset laitokset ISSN 1795-844X HELSINKI Picaset Oy Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas SISÄLLYSLUETTELO 1 1. TIEDEKUNTA JA TIETOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUKSESTA VASTAAVAT LAITOKSET... 1.1 Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunnan esittely... 1.2 Tietotekniikan, tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Infotilaisuus 4.12.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaattiohjelman ensimmäisen vuoden alusta alkaen opiskelija oppii hyödyntämään tehokkaasti modernia tietotekniikkaa ja soveltamaan

Lisätiedot

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Katrina Nordström, professori (BK laitos) Kemian tekniikan koulutusohjelman johtaja 2014-2016 (tutkintosääntö 2005) Huone C304b katrina.nordstrom@aalto.fi

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

OPINTO-OPAS

OPINTO-OPAS ELEKTRONIIKAN JA SÄHKÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA ESPOO 2009 OPINTO-OPAS 2009 2010 Toimittanut: Ville Kivimäki Eeva Seppä Opintotoimisto Erilliset laitokset ISSN 1797-6731 ESPOO 2009 Multiprint Oy Teknillinen

Lisätiedot

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto IITE 7/1 isäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden 2005-2006 etusohjelmaan Osastoneuvosto 1..2005 OSASTON YHTEISET ISÄYKSET AS-0.1101 C ohjelmoinnin peruskurssi AS-0.1102 C/C++ ohjelmointi (luennoidaan

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä A Ohjelmointityö

Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä A Ohjelmointityö KORVAAVUUDET Vanha kurssi: Uusi kurssi (korvaava) op/ov: 811192 Johdatus ohjelmointiin C-kielellä + 521276P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä 521141P Ohjelmoinnin alkeet 521276P Ohjelmoinnin perusteet

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot