Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa"

Transkriptio

1 1 Laura Apilo Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa Infra-alan kehittymisen kannalta tärkeää on paitsi teknologian kehittäminen myös uusien toimintatapojen luominen. Alalle pyritään kehittämään toimivat markkinat ja hankintamenettelyt, jotka mahdollistavat kilpailun uusilla ratkaisuilla. Käytännön kokeilujen tarkoituksena on tukea innovaatioiden syntymistä ja nopeuttaa uusien ratkaisuiden käyttöönottoa sekä edistää niiden kaupallistamista. Pilotointi on tälle usein ehdoton edellytys. Osana Infra 2010-ohjelmaa kehitetään uusien ratkaisujen käyttöönoton prosesseja. Toteutettavat kokeilut toimivat alustana uuden oppimiselle ja uuden teknologian käyttöönotolle. Tarkoituksena on luoda alalle vakiintuneita menettelyjä ja jatkuvuutta pilotointiin urakoiden yhteydessä. Tähän selvitykseen on koottu alan toimijoiden näkemyksiä hyvistä pilotointikäytännöistä ja muutamia vaihtoehtoja mahdollisista toimintatavoista tulevissa hankkeissa. Miksi pilotointia tarvitaan? Käytännön kokeilutoiminnalla voidaan kehittää osaamista käytännön tekemisen myötä. Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen ja tukeminen on tarpeen, jotta innovaatiot muuttuvat kannattavaksi liiketoiminnaksi ja niillä on mahdollista saavuttaa kilpailuetua, mikä on edellytyksenä yritysten kehittämistoiminnalle. Aktiivinen kehittäminen puolestaan tukee laadukkaampia, pitkäaikaistaloudellisempia ja kohteen vaatimuksiin räätälöityjen ratkaisujen saamista alalle. PILOTTIHANKE Infra 2010-koordinointi HANKKEEN OSAPUOLET: Tilaaja Urakoitsija Suunnittelija Muu toimittaja Kehittävä työntutkimus OPPIMINEN -toimintatapa -yhteistyö -kumppanuus TEKNINEN RATKAISU -tuote -järjestelmä -tuotantotapa Uudet ratkaisut: toimitusverkoston yritykset Kuva 1. Pilotointihankkeet alustana uuden oppimiselle ja uusien ratkaisuiden käyttöönotolle.

2 2 Menettelytapojen luominen uuden teknologian kaupallistamiselle ja pilotoinnin yhteydessä oppimiselle on Infra 2010-ohjelman keskeisiä tavoitteita (kuva 1). Pilotointiprosessit ovat tarpeen, jotta uusille ratkaisuille syntyy kysyntää, kokeilukohteita on riittävästi tarjolla ja kehitysja kokeilutoiminta on jatkuvaa. Yhtenä edellytyksenä onnistuneelle koetoiminnalle on, että toimintatapa on etukäteen määritelty ja osapuolten tiedossa. Tämän vuoksi on tärkeää laatia pilotointiprosessin eri tilanteisiin. Vakiintuneet prosessit auttavat lisäksi varmistamaan riittävät taloudelliset resurssit kohteiden toteuttamiseen ja seurantaan. Pelisäännöillä on sovittava muun muassa kustannusten ja riskien jaosta tilaajan ja toteuttajien välillä, seurannan järjestämisestä ja seurantatulosten hyödyntämisestä ratkaisujen kaupallistamisessa sekä tulosten julkistamisen periaatteet. Testattavia uusia ratkaisuja on tarjolla, mutta kaikkia innovaatioita ei hyödynnetä tehokkaasti. Toimitusverkoston eri osapuolet voivat tarjota markkinoille uusia ratkaisuja aluksi esim. Infra 2010-ohjelman kautta. Innovaatio voi perustua uutuuteen esimerkiksi tuottavuuden parantamisessa, uusissa tuotteissa ja palvelussa, infran elinkaaren hallinnassa tai hankintamenettelyissä. Uudet ratkaisut ovat käyttöönottovaiheessa yleensä perinteisiä vaihtoehtoja kalliimpia muun muassa kehityskustannuksien ja laadukkuutensa vuoksi. Kehittämisen kautta syntyy kuitenkin uutta osaamista, joka parantaa alan kokonaistuottavuutta. Markkinoilla on kysyntää sekä uusille että vanhoille ratkaisuille. (kuva 2) NYKYINEN KYSYNTÄ Perinteiset ratkaisut Uusi osaaminen parantaa tuottavuutta Hintakilpailu Perinteiset ratkaisut halpenevat SUUNNITTELU TOTEUTUS UUSIEN RATKAISUIDEN KÄYTTÖÖNOTON KYSYMYKSIÄ Toteutuskustannusten jako Riskien jako UUSI KYSYNTÄ Seuranta Uudet ratkaisut Osaamisen kehittyminen Laatukilpailu Korkea hinta Kuva 2. Uudet ratkaisut parantavat alan tuottavuutta. Kun uutta ratkaisua halutaan kokeilla käytännössä, on sen sisällyttämiseksi urakkaan periaatteessa kaksi perusvaihtoehtoa. Toinen näistä on, että tilaaja kilpailuttaa tietyn valitun kohteen painottaen tarjouspyynnössä kohteen kannalta merkityksellisiä erityisominaisuuksia (esim. ITteknologian sovellukset, koneautomaatio, mobiili tiedonsiirto, elinkaarinäkökulma). Kilpailu perustuu ensisijaisesti sisältöön eli toimittajien kykyyn tuottaa tavoitteiden mukaista lopputuotetta ja toimivuutta. Sopimus on kiinteähintainen. Riskien jaosta sovitaan erikseen.

3 3 Toinen vaihtoehto kokeilun sisällyttämiseksi urakkaan puolestaan on, että tilaaja määrittelee vaaditun lopputuotteen ominaisuudet sekä vaaditun toimivuuden ja valitsee toteuttajan hintaa painottaen. Urakan voittanut toimitusverkosto voi myöhemmin liittää kohteeseen jonkin uuden, tilaajan hyväksymän, ratkaisun kokeilun. Tilaaja osallistuu kokeiluosuuden toteutuksen kustannuksiin urakkahintaan kuulumattomalla lisärahoituksella. Ratkaisun tulee täyttää kohteelle asetetut tavoitteet. Tässäkin tapauksessa riskien jaosta sovitaan erikseen. Laatukilpailutus kokeilujen sisällyttämiseksi urakkaan Laatuun perustuva kilpailuttaminen voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Laatukilpailutuksella toteutettavan hankkeen etenemisen perusvaiheet ilmenevät kuvasta 3. Seuraavassa on lyhyesti kuvattu tarkemmin muutamia vaihtoehtoisia menettelytapoja, jotka kaikki painottavat ratkaisun ominaisuuksia toimittajan valintakriteerinä. Laatua ja ratkaisun ominaisuuksia painottavia valintatapoja voidaan myös kehittää lisää. Miten uusia ratkaisuja voidaan testata käytännössä hankkeissa, joissa halutaan erityistä laatua tai toimivuutta? Uusia ratkaisuja painottavan kohteen valinta Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen: - innovaatio- ja toimivuusvaatimukset - ulkopuolinen asiantuntija, joka tuntee painotettavan näkökulman Testattavien ratkaisuiden valinta ja tarjoaminen TILAAJA TILAAJA JA YHDESSÄ Tarjousten vertailu ja pisteytys: - tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella, hinnan ohella sisältöä painotetaan - ulkopuolinen asiantuntija mukana Toteutus - kiinteähintainen sopimus, ottaa huomioon pilotoinnin rakentamiskustannukset Seuranta Mahdollinen ylimääräinen ylläpito Kuva 3. Pilotoinnin perusvaihtoehto 1: Urakka kilpailutetaan uusia ratkaisuja painottaen. a) Kehittäminen konsortiona tilaaja palvelun tarjoaja Tilaaja osoittaa kohteen ja kuvaa ongelman, mutta ei aseta mitään reunaehtoja sen ratkaisemiselle. Toteuttajat ilmoittavat tarjouksessa teknisen ratkaisun toteutuskustannusten lisäksi kohteen vaatiman ratkaisun kehittämiseen tarvittavan kehityspanoksen. Nämä kehityskustannukset jäävät ensivaiheessa toteuttajan omiksi kustannuksiksi, mutta tilaaja myöntää bonusta hyvästä ratkaisusta, joten tuotekehityksen onnistuessa toimittajalla on mahdollisuus saada rahoitusta omiin kehityskustannuksiinsa. b) Ranskalainen urakka

4 4 Tilaajalla on tietty ilmoitettu summa käytettävissä kohteeseen. Tilaaja asettaa toimivuusvaatimukset ja pyytää tarjouksia koskien rajattua kohdetta (esim. x km tietä), ja laadullisesti paras tarjous voittaa. Tilaaja voi periaatteessa myös jättää kohteen laajuuden määrittelemättä ja asettaa tekniset vaatimukset, jolloin tarjouksen voittaa se, joka pystyy ilmoitetulla summalla toimittamaan suurimman volyymin eli halvin tarjous. c) Urakkaan sisällytetään kehitysosio Kehitys ja testaus toteutetaan samassa kohteessa. Kehittämisen kustannukset lisätään tarjoushintaan, ja tarjouspyynnössä määritellään kehitysosion haluttu laajuus (x % urakkahinnasta). Jos tilaaja haluaa antaa kehittämiselle erityistä painoarvoa, voi kehitysosiolla olla kynnysmerkitys. Kehittämisohjelman laatua arvioidaan laatupisteytyksellä. Kehittämisen liittäminen kiinteästi kohteen toteutukseen tukee palvelun tarjoajien verkottumista, sillä kehitysosion toteuttaminen edellyttää usein kumppaneita. d) Tarjoajien esivalintamenettely Tilaaja asettaa esivalintakriteerit, jotka tarjoajien on täytettävä. Kriteereinä voivat olla muun muassa toimituskyky (asiantuntemus, kokemus uusien ratkaisuiden toimittamisesta, kehittämistoiminnan referenssit) ja laatu (ympäristöystävällisyys). e) Kilpailullinen neuvottelumenettely Tilaaja kuvaa ongelman ja neuvottelee ratkaisuvaihtoehdoista. Lopputuotevaatimukset ilmoitetaan tarjouspyynnössä, mutta ne täsmentyvät neuvottelujen edetessä. Menettely on tarkoitettu käytettäväksi monimutkaisissa hankinnoissa, joissa tilaaja ei pysty ennalta määrittelemään hankinnan oikeudellisia, rahoituksellisia tai teknisiä yksityiskohtia. f) Suorahankinta Suorahank inta ei edellytä kilpailuttamista hankintalain menettelytapojen mukaisesti. Sitä vo i- daan käyttää, kun hankittavana on tutkimus- ja kehittämispalveluita, joiden tunnusmerkkeinä ovat muun muassa avoimuus ja tulosten laaja hyödynnettävyys. Toimijoiden näkemyksenä on, että laatukilpailutus eri muodoissa on avoin ja tasapuolinen menettely, joka on paljon parempi kuin uusien ratkaisuiden tuominen hintakilpailulla ratkaistuihin urakoihin. Laatukilpailutuksessa on aina kuitenkin erityisen tärkeää, että valintakriteerit ilmenevät selvästi tarjouspyynnöstä. Käytännössä tarjoajien on tärkeä tuntea valintakriteerien keskinäiset painoarvot, valintakriteereittäin kynnystasot eri laatupisteille (esim. 0-5), toimivuusvaatimusten arvioinnin säännöt ja toimivuuden todentamisen menettelyt. Toimivuusominaisuuksilla kilpailuttaminen vastaa pyrkimykseen edistää uusien ratkaisuiden kehittämistä, ja se tuottaa hinnaltaan selvästi erilaisia ratkaisuja. Laatukilpailutus soveltuu käytettäviksi erityisesti silloin, kun uuden ratkaisun käyttöönotto on tilaajalähtöistä eli tilaajalla on tietämys ja halu ottaa käyttöön uusia ratkaisuja. Tällaisia ovat esimerkiksi hankinnan pilotointikohteet kuten elinkaaripilotit. Hyviä esimerkkejä laatukilpailutuksesta onkin jo runsaasti, ja toimintatapojen kehittämiseksi tarvitaan saatujen kokemusten vertailua ja parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa. Palvelun tarjoajan omien ratkaisuiden käyttöönotto on kuitenkin vaikeaa, jos ne eivät kohtaa tarjouspyyntöjen vaatimuksia. Hyvät ratkaisut saattavat jäädä vaille kokeilumahdollisuutta. Laatukilpailutusta on jo käytetty toimittajan valintaperusteena erityyppisissä kohteissa. Jotta menettely yleistyisi, on tilaajaorganisaatioiden varmistettava, että pilotoinnin mahdollistavia kohteita on riittävästi ja ne soveltuvat erilaisten innovaatioiden kokeiluun. Tilaajalle on vaativa tehtävä määritellä innovatiivisuutta painottavat vaatimukset tarjouspyyntöasiakirjoissa siten,

5 5 että toimivuusvaatimukset on riittävän selvästi määritelty ja tarjouspyynnöt ohjaavat toimittajia tarjoamaan halutun kaltaisia ratkaisuja. Samoin eri vaihtoehtojen vertailu on haastavaa ja edellyttää syvää asiantuntemusta halutun innovatiivisuuden painottumiseksi. Kokeilujen liittäminen hinnalla ratkaistuihin urakoihin Uusien ratkaisujen käytöstä voidaan sopia myös toteuttajan valinnan jälkeen sellaisten hankkeiden yhteydessä, jotka on ratkaistu hintakilpailutuksen perusteella (kuva 4). Tällaisessa tapauksessa tavoitteena on ennen muuta toteuttajan innovaatioiden kokeilu, ja tulokset ovat salaisia sovittavan ajanjakson ajan. Miten uusia ratkaisuja voidaan testata käytännössä hankkeissa, joiden toteuttaja on valittu ratkaisun hintaa painottaen? Kohde urakkaohjelmaan sisältyvä Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen: - lopputuote- ja toimivuusvaatimukset -maininta mahdollisuudesta liittää myöhemmin kokeilua urakkaan Tarjoaminen - standardiratkaisut TILAAJA TILAAJA JA YHDESSÄ Tarjousten vertailu: - tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella, hinta painottuu valinnassa Vaihtoehtoisten ratkaisujen valinta - tilaaja hyväksyy uudet ideat Toteutus: - tilaaja osallistuu ylimääräisiin rakentamiskustannuksiin Seuranta Mahdollinen ylimääräinen ylläpito Kuva 4. Pilotoinnin perusvaihtoehto 2: Uusien ratkaisujen käytöstä sovitaan toteuttajan valinnan jälkeen. Kokeilun liittämisestä hankkeeseen sovitaan erikseen tilaajan ja toteuttajan kesken. Laatukriteerein kilpailutettaessa toimittaja voi sisällyttää kokeilun kustannukset tarjoushintaan, mutta hintakilpailun perusteella päätetyssä urakassa tämä ei ole mahdollista. Tapauskohtaisesti päätettäväksi jää ylimääräisten, urakkasopimukseen sisältymättömien rakentamiskustannusten jakaminen tilaajan ja toteuttajan kesken. Menettely edellyttää siten tiivistä yhteistyötä tilaajan ja toteuttajan välillä. Kokeilusta aiheutuvista kustannuksista vastaa yleensä pääosin toteuttaja, mutta tilaaja on valmis maksamaan osan kokeilukustannuksista, jos tulokset ovat sille mielenkiintoisia (esim. 3Dmalli). Jos näin halutaan menetellä, on tilaajan varattava rahoitusta (esimerkiksi x % urakkasummasta) mahdollisten uusien ratkaisujen kokeiluun hankekohtaisesti tai hankeryppääseen. Toteutuskustannuksia pienentää kuitenkin se, että kokeilu voidaan toteuttaa suppeana, mikä rajaa myös riskit koskemaan vain osaa hanketta.

6 6 Toimijoiden mielestä kokeilujen liittäminen hintakilpailutuksella ratkaistuihin urakoihin ei menettelynä ole läpinäkyvä ja aiheuttaa helposti spekulointeja, riitoja ja valituksia. Ensisijaisesti ongelmaksi koetaan pilotointiin kytkettävä tilaajan lisärahoitus. Toimintatapa onnistuu vain, jos koko alan ilmapiiri on kehityshakuinen ja kokeilumyönteinen. Vaikka uusien ratkaisuiden käyttöönottokokeilut tulisikin ensisijaisesti pyrkiä liittämään urakoihin jo ennen toteuttajan valintaa, tukee myöhempi kokeiluista päättäminen palvelun tarjoajan omien ratkaisuiden käyttöönottoa ja mahdollistaa toteuttajavetoisen kokeilemisen joustavasti. Kriittiset kysymykset uusia ratkaisuja kokeiltaessa Molemmissa pilotoinnin perusvaihtoehdoissa on kolme keskeistä aihealuetta, joihin liittyvistä kysymyksistä on sovittava ennen kokeilun toteuttamista: kokeilusta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten kattaminen, riskien jakaminen sekä seurannan järjestäminen ja seurantatulosten julkistaminen. Kuten aiemmin on todettu, toteutuskustannusten osalta ratkaisevaa on, onko kohteen toteuttajan valinta ratkaistu innovaation perusteella vai ehdottaako urakoitsija kokeilua vasta urakan saatuaan. Alan toimijat pitävät kohtuullisena, että riskin kantaa toimittaja. Tarjoajan sana kokeiltavan ratkaisun toimivuudesta ja kestoiästä riittää, jos takuuaika on riittävän pitkä. Tarjoaja voi käyttää kestoiän määritykseen parhaan oman osaamisensa ja ulkopuolisen tietämyksen (laboratoriokokeet, asiantuntijalausunnot). Toimivuus on yleensä määritettävissä kohtuullisen luotettavasti, vaikka menetelmien arviointi onkin vaikeampaa kuin tuotteiden. Jos takuuaika on lyhyt, 3-5 vuotta, tuotehyväksyntä voi perustua esimerkiksi asiantuntijalausuntoihin. Asiantuntijoiden on kuitenkin voitava antaa lausunnot ilman taloudellista vastuuta. Tuotehyväksyntämenettelyn pelätään muodostuvan hitaaksi ja kalliiksi, joten sitä halutaan käyttää vain rajoitetusti. Vaikka riski olisikin selkeästi toimittajalla, vaativat monet ylläpitoon ja luovutukseen liittyvät kysymykset vielä pelisääntöjen tarkentamista. Avoimet kysymykset liittyvät ylimääräisistä kunnossapitotoimenpiteistä päättämiseen, jäännösarvon määrittämiseen ja luovutuskunnon hyväksymiseen. Seuranta pitäisi pystyä järjestämään riittävän pitkäksi ajaksi, jotta kokeilusta saadaan kaikki mahdollinen tieto hyödynnettäväksi. Seurannan pitkäkestoisuuden vuoksi sen rahoittamisen ja järjestämisen on katsottu soveltuvan tilaajan vastuulle. Elinkaarenaikainen toimivuuden seuranta sekä rakennus- että ylläpitovaiheissa toteutetaan tilaajan ja toteuttajan yhdessä laatiman suunnitelman mukaisesti. Seurannan tulokset voidaan sopia salaisiksi erikseen sovittavaksi ajanjaksoksi, kun kokeiltavana on ollut toteuttajan kehittämä innovaatio. Tällä tavoin on mahdollista, että uusi ratkaisu tuo kilpailuetua toimittajalle muutaman vuoden ajan, minkä jälkeen ratkaisun tiedot ovat avoimia ylläpidon ja kunnossapidon tarpeisiin. Pilotointikäytäntöjä ulkomailla Väylärakentamisen innovaatioiden käyttöönottamisen prosesseja on kehitetty myös ulkomailla, esimerkiksi USA:ssa Texasissa. Siellä saatujen kokemusten perusteella menestyksekkään käyttöönoton taustalla ovat pilotointiohjelmat, joiden erityisenä tarkoituksena on tuoda uusia ratkaisuita markkinoille. Näiden ohjelmien yhteydessä toteutettavissa hankkeissa on kokeneet projektipäälliköt ja organisaatioiden kaikki tasot mukana kehittämisessä. Projekteista laaditaan

7 7 yhteenvetoraportit, joissa kerrotaan pilotointikokemuksista. Lisäksi julkaistaan vuosittaiset katsaukset parhaista innovaatioista. Uusien ratkaisuiden käyttöönoton edellytyksenä on Teksasin pilotointiohjelmien kokemusten perusteella erityisesti pilotointitarkoituksiin suunnattu kehitysrahoitus. He ovat arvioineet myös kehittämistoiminnan vaikuttavuutta kolmen vuoden ajanjaksolla. Tuon arvion mukaan panos-tuotos suhde on 1:5, ja hyödyt pitkällä eli 10 vuoden aikavälillä ovat tätäkin suuremmat. Hyötyjä syntyy etenkin kustannusten säästymisestä, mutta kehittäminen näkyy myös aineettomina hyötyinä kuten liikenneturvallisuuden paranemisena. Ehdotuksia pilotointikäytännöiksi tulossa Yhtenä Infra ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Vakiintuneet toimintatavat pilotoinnissa ovat yksi keino vauhdittaa uusien innovaatioiden saamista markkinoille. Useille kehityshankkeelle pyritään ohjelmassa löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä ja teknologiaa voidaan kokeilla todellisissa olosuhteissa. Uusia ratkaisuja painottavan kohteen valinta TILAAJA Vaihe 1 Esivalinta Tarjoajien esivalintakriteerien laatiminen: - innovaatioiden toimituskyky - laaduntuottokyky Esitarjoutuminen TILAAJA JA YHDESSÄ Tarjoajien valinta, jotka hyväksytään kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn Vaihe 2 Kilpailullinen neuvottelumenettely Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen: - ongelman kuvaus - alustavien lopputuotevaatimusten määrittely Neuvottelu ratkaisuvaihtoehdoista - lopputuotevaatimusten täsmentäminen Vaihtoehtojen vertailu ja toteuttajan valinta Toteutus - kiinteähintainen sopimus, -ottaa huomioon pilotoinnin -rakentamiskustannukset Seuranta Mahdollinen ylimääräinen ylläpito Kuva 5. Esimerkki ehdotuksesta pilotointiprosessiksi: urakka kilpailutetaan uusia ratkaisuja painottaen yhdistämällä esivalinta- ja kilpailullinen neuvottelumenettely. Ohjelman tavoitteena on luoda pysyvät pilotointikäytännöt, joiden tuloksena alalle saadaan laadukkaita, pitkäaikaistaloudellisia ja kohteen vaatimuksiin räätälöityjä ratkaisuja. Uusi ha n- kintalainsäädäntö antaa uusia mahdollisuuksia kehitysluonteisten hankintojen tekemiseen. Vuosina Infra 2010 ohjelmassa laaditaan tarkennetut prosessikuvaukset parhaista pilotointikäytännöistä. Niissä kuvataan yleispätevästi päävaiheet, jotka tarvitaan uusien ratkaisuiden käyttöönottamiseksi liiketoiminnassa erilaisissa pilotointiprosesseissa. Esimerkki tällai-

8 8 sesta prosessikuvauksesta on esitetty kuvassa 5. Joihinkin ohjelman pilottihankkeista yhdistetään yhteisen oppimisen ja ongelmanratkaisun menettelyiden kehittäminen. Pilotoinneilla paitsi hankitaan kokemuksia uusista tuotteista, järjestelmistä ja tuotantotavoista myös mahdollistetaan uusien toimintatapojen, ongelmanratkaisun menettelyjen ja yhteistyömuotojen omaksuminen. Piloteissa kartutetaan siten osaamista monipuolisesti tekemisen kautta. Merkittävä osa uuden tiedon omaksumisesta ja oppimisesta tapahtuu käytännön työtä tehdessä. Kehittämistyön vaikuttavuutta pystytään parantamaan merkittävästi, jos kehitetyistä teknisistä ratkaisuista saadaan suurempi osa käyttöön. Uudet tuotteet ja tuotantomenetelmät parantavat koko alan tuottavuutta sekä yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä myös kansainvälisesti.

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo1.8.2006 Pilotoinnin tavoitteet Luodaan infra-alalle toimivat markkinat ja hankintamenettelyt, jotka

Lisätiedot

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa. Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa. Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo 30.3.2006 Pilotointitoiminnan tavoitteet Käytännön kokeilujen tarkoituksena on tukea innovaatioiden

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Smart Tampere Avoin Määrittely Petri Nykänen Smart Tampere liiketoimintakehitys Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA

Smart Tampere Avoin Määrittely Petri Nykänen Smart Tampere liiketoimintakehitys Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA Smart Tampere Avoin Määrittely Petri Nykänen Smart Tampere liiketoimintakehitys Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA SRV/Studio Libeskind Hanke Hanke Hankeaihio Idea, Tavoite Ideoita

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat - HKL

Innovatiiviset hankinnat - HKL Innovatiiviset hankinnat - HKL Liikennealan kasvuohjelma 26.10.2017 Hankinta innovatiivisuuden lähteillä Hankintoja ohjaavien lakien tarkoitus on tasapuolistaa hankintaa, mutta varjopuolena se ei anna

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa Ilkka Sihvola

Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa Ilkka Sihvola Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa 1 Helsingin Sanomat..pikku uutinen muutaman vuoden takaa 2 Esimerkki tältä aamulta (13.6.2017, klo 9:08) Viimeisin Hilmassa julkaistu

Lisätiedot

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Kaupunginlakimies Kaisa Heino, Imatran kaupunki Palvelu- ja hankintastrategia Imatran kaupungin strategioista poimittua:

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Mitä on IPT? Integroitu Projekti Toimitus Poikkeaako esim. Allianssista? On syntynyt ymmärrys, mitä ero on

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

30.8.2006 / Lehtonen Kari. S14 Tiehallinnon rooli ylläpitotekniikoiden kehittämisessä

30.8.2006 / Lehtonen Kari. S14 Tiehallinnon rooli ylläpitotekniikoiden kehittämisessä 2 1 3 # $## % & 4 % & '()*+(,--)). laatuvaatimukset ja uusien tuotteiden hyväksymismenettely kehitetään ja rahoitetaan yhdessä, yhteiset koekohteet, yritysten tuotteet (salainen resepti) /+0()1(2(2'(-%(22

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Organisaation hankinnan suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA määrittää hankinnan tavoitteet

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

TALOUSOHJATTU HANKINTAMENETTELY. Miika Mielityinen

TALOUSOHJATTU HANKINTAMENETTELY. Miika Mielityinen TALOUSOHJATTU HANKINTAMENETTELY Miika Mielityinen JOHDANTO Vuoropuhelusta hankintaan Vuoropuhelu hankintayksikön ja toimittajan kanssa on ennen hankintailmoituksen julkaisua täysin laillista. Hankintayksikön

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN HANKINTA

INNOVAATIOIDEN HANKINTA K I R S I - M A R I A H A L O N E N O T T, V T 2 7. 0 9. 2 0 1 6 INNOVAATIOIDEN HANKINTA Hankintalainsäädäntö este vai mahdollisuus? Innovaatioiden hankinta voimassa olevan lainsäädännön nojalla Innovaatio

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Hankintalaista rakennuttajan silmin Rakennusfoorumi 10.6.2014

Hankintalaista rakennuttajan silmin Rakennusfoorumi 10.6.2014 Hankintalaista rakennuttajan silmin Rakennusfoorumi 10.6.2014 Hankintalain tavoitteita Heka Vesala Viitankruununtie Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä Turvata

Lisätiedot

Kehityshankkeissa huomioon otettavia, hankintamenettelyihin liittyviä seikkoja. Asianajaja Tuomas Aho

Kehityshankkeissa huomioon otettavia, hankintamenettelyihin liittyviä seikkoja. Asianajaja Tuomas Aho Kehityshankkeissa huomioon otettavia, hankintamenettelyihin liittyviä seikkoja Asianajaja Tuomas Aho Asianajotoimisto Bützow Oy Bützow Attorneys Ltd. www.butzow.com butzow@butzow.com firstname.lastname@butzow.com

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa sähkötöiden suorittamisesta sekä tilaajan tai urakoitsijan

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Pilotin yleisesittely

Pilotin yleisesittely TUKEFIN-PILOTTI MAAKAASUPUTKI LEMPÄÄLÄ-KANGASALA Pilotin yleisesittely Projekti on Tukefin - ohjelmaan kuuluva pilottihanke, jossa testataan julkisen sektorin teettämän kohteen kilpailutuksen valintakriteereitä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys 1/6 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 138671 Joensuun GREEN PARK SMART ENERGY NET - Toteutettavuusselvitys

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN Kristian Stenmark Hepacon Oy kristian.stenmark@hepacon.fi 050 5909571 TALOTEKNIIKAN KOKO ELINKAAREN ASIANTUNTIJAT www.hepacon.fi YRITYS Perustettu 1978 Toimialat LVIASK

Lisätiedot

Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa

Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa KOKO-hankintakoulutus, Hyvinkää 26.10.2010 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia haasteellisissa

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

IJI - Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin

IJI - Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin IJI - Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin Hankkeen päätösseminaari 9.6.2014 Case Hämeenlinnan Engelinranta kokemuksia hankintojen kilpailutuksesta Markku Raimovaara Hämeen ammattikorkeakoulu Missä

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista

Esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista Esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista Kouvolan kaupunki / yhdyskuntatekniikka 1 Palvelu Yhdyskuntatekniikka 2017 Palveluyksiköt Yhdyskuntatekniikan suunnittelu Alueiden hoito ja kunnossapito

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Liikenneviraston asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Liikenneviraston asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Liikenneviraston asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi 23.9.2016 Liikennevirasto Liikennevirasto on tilaajaviranomainen,

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008

Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008 Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008 Tausta: Pirjo Saksa DI, maanmittaus 1985 yli 20 vuotta IT alalla erilaisissa rooleissa (projektipäällikkö, tiiminvetäjä, myyjä,...) jatko-opintoja

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen 2013-11-22 Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen Heidi Hyppönen, nuorempi vesihuollonsuunnittelija, WSP Vesisama-hanke 2 Vesihuoltoverkostojen korjausvelka kasvaa Nykyiset saneerauskäytännöt riittämättömiä

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

IPT 2. Hankinnan suunnittelu työpaja Allianssikyvykkyys ja ryhmätyöskentelyn arviointi Annika Brandt

IPT 2. Hankinnan suunnittelu työpaja Allianssikyvykkyys ja ryhmätyöskentelyn arviointi Annika Brandt IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja 8.-9.6.2017 Allianssikyvykkyys ja ryhmätyöskentelyn arviointi Annika Brandt Aiemmasta IPT-työpajasta Tarjoajan vähimmäisvaatimukset ja valintakriteerit? Tilaajan tavoitteet

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Mari Patronen projektijohtaja Tampereen kaupunki/ tilaajaryhmä/ ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I Kaupungin

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 151 Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksyminen HEL 2016-008432 T 02 08 03 01 Päätös Käsittely päättää hyväksyä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen

Lisätiedot

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta

Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Esityksen sisältö: HS-Veden esittely aluesaneeraushankkeiden taustaa kilpailutusmenettelyt aluesaneeraushankkeiden ominaispiirteitä HS-Veden aluesaneeraushankkeet

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki / Joensuun

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot