Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa"

Transkriptio

1 Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo

2 Pilotoinnin tavoitteet Luodaan infra-alalle toimivat markkinat ja hankintamenettelyt, jotka mahdollistavat kilpailun uusilla ratkaisuilla. Kartutetaan osaamista tekemisen kautta. Käytännön kokeilujen tarkoituksena on tukea innovaatioiden syntymistä ja nopeuttaa uusien ratkaisuiden käyttöönottoa sekä edistää innovaatioiden kaupallistamista. Pilotointi on usein ehdoton edellytys uusien ratkaisuiden saamiselle markkinoille. Pilotointiprosessit ovat tarpeen, jotta uusille ratkaisuille syntyy kysyntää kokeilukohteita on riittävästi tarjolla ja kehitys- ja kokeilutoiminta on jatkuvaa riittävät taloudelliset resurssit on varmistettu kohteiden toteuttamiseen ja seurantaan riskit on ennakoitu ja niiden jakamisesta sovittu Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen ja tukeminen on tarpeen, jotta innovaatiot muuttuvat kannattavaksi liiketoiminnaksi ja niillä on mahdollista saavuttaa kilpailuetua, mikä on edellytyksenä yritysten kehittämistoiminnalle alalle saadaan laadukkaampia, pitkäaikaistaloudellisempia ja kohteen vaatimuksiin räätälöityjä ratkaisuja.

3 Onnistuneen koetoiminnan edellytyksiä Toimintatapa on määritelty ja osapuolten tiedossa pilotointiprosessin kuvaus eri tilanteissa kustannusten jako tilaajan ja toteuttajien välillä riskien jako tilaajan ja toteuttajien välillä seuranta ja tulosten hyödyntäminen ratkaisujen kaupallistamisessa tulosten julkistamisen periaatteet Testattavia uusia ratkaisuja on tarjolla toimitusverkoston eri osapuolet voivat tarjota markkinoille uusia ratkaisuja aluksi esim. Infra 2010-ohjelman kautta innovaatio voi perustua uutuuteen esim. tuottavuuden parantamisessa, uusissa tuotteissa ja palvelussa, IT-teknologiassa, koneautomaatiossa, infran elinkaaren hallinnassa ja hankintamenettelyissä Koekohteita on tarjolla erilliset uusia ratkaisuja painottavat urakat esim. innovaatiot kilpailutekijänä urakkakilpailussa kokeilujen toteuttaminen osana normaaleja töitä

4 Uudet ratkaisut parantavat alan tuottavuutta Uudet ratkaisut ovat käyttöönottovaiheessa yleensä perinteisiä vaihtoehtoja kalliimpia mm. kehityskustannuksien ja laadukkuutensa vuoksi. Kehittämisen kautta syntyy uutta osaamista, joka parantaa alan kokonaistuottavuutta. NYKYINEN KYSYNTÄ Perinteiset ratkaisut Uusi osaaminen parantaa tuottavuutta Hintakilpailu Perinteiset ratkaisut halpenevat SUUNNITTELU UUSIEN RATKAISUIDEN KÄYTTÖÖNOTON KYSYMYKSIÄ Toteutus- kustannusten jako Riskien jako Seuranta TOTEUTUS UUSI KYSYNTÄ Uudet ratkaisut Osaamisen kehittyminen Laatukilpailu Korkea hinta

5 Pilotointihankkeet alustana uuden oppimiselle ja uusien ratkaisuiden käyttöönotolle PILOTTIHANKE Infra 2010-koordinointi HANKKEEN OSAPUOLET: Tilaaja Urakoitsija Suunnittelija Muu toimittaja Kehittävä työntutkimus OPPIMINEN -toimintatapa -yhteistyö -kumppanuus TEKNINEN RATKAISU -tuote -järjestelmä -tuotantotapa Uudet ratkaisut: toimitusverkoston yritykset

6 Pilottikohteiden valinnan vaihtoehdot CASE 1 CASE 2 Tilaaja kilpailuttaa tietyn valitun kohteen painottaen tarjouspyynnössä kohteen kannalta merkityksellisiä ominaisuuksia (esim. IT-teknologiaa, koneautomaatio, mobiili tiedonsiirto, elinkaari). Kilpailu perustuu ensisijaisesti sisältöön eli toimittajien kykyyn tuottaa tavoitteiden mukaista lopputuotetta ja toimivuutta. Sopimus on kiinteähintainen. Riskien jaosta sovitaan erikseen. Tilaaja määrittelee vaaditun lopputuotteen ominaisuudet sekä toimivuuden ja valitsee toteuttajan hintaa painottaen. Urakan voittanut toimitusverkosto voi myöhemmin liittää kohteeseen jonkin uuden, tilaajan hyväksymän, ratkaisun kokeilun. Tilaaja osallistuu kokeiluosuuden toteutuksen kustannuksiin urakkahintaan kuulumattomalla lisärahoituksella. Ratkaisun tulee täyttää kohteelle asetetut tavoitteet. Riskien jaosta sovitaan erikseen.

7 Pilotointi PerusCASE 1: Urakka kilpailutetaan uusia ratkaisuja painottaen Miten uusia ratkaisuja voidaan testata käytännössä hankkeissa, joissa halutaan erityistä laatua tai toimivuutta? Uusia ratkaisuja painottavan kohteen valinta Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen: - innovaatio- ja toimivuusvaatimukset - ulkopuolinen asiantuntija, joka tuntee painotettavan näkökulman Testattavien ratkaisuiden valinta ja tarjoaminen TILAAJA TOIMITTAJA TILAAJA JA TOIMITTAJA YHDESSÄ Tarjousten vertailu ja pisteytys: - tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella, hinnan ohella sisältöä painotetaan - ulkopuolinen asiantuntija mukana Toteutus - kiinteähintainen sopimus, ottaa huomioon pilotoinnin rakentamiskustannukset Seuranta Mahdollinen ylimääräinen ylläpito

8 Pilotointi PerusCASE 2: Uusien ratkaisujen käytöstä sovitaan toteuttajan valinnan jälkeen Miten uusia ratkaisuja voidaan testata käytännössä hankkeissa, joiden toteuttaja on valittu ratkaisun hintaa painottaen? Kohde urakkaohjelmaan sisältyvä Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen: - lopputuote- ja toimivuusvaatimukset -maininta mahdollisuudesta liittää myöhemmin kokeilua urakkaan Tarjoaminen - standardiratkaisut TILAAJA TOIMITTAJA TILAAJA JA TOIMITTAJA YHDESSÄ Tarjousten vertailu: - tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella, hinta painottuu valinnassa Vaihtoehtoisten ratkaisujen valinta - tilaaja hyväksyy uudet ideat Toteutus: - tilaaja osallistuu ylimääräisiin rakentamiskustannuksiin Seuranta Mahdollinen ylimääräinen ylläpito

9 Uusien ratkaisuiden kokeilu CASE 1: Vaihtoehtoja laatukilpailutukseen (1/2) Vaihtoehtoisia menettelytapoja a) Kehittäminen konsortiona tilaaja palvelun tarjoaja tilaaja osoittaa kohteen / ongelman ja pyytää tarjouksia, jotka sisältävät teknisen ratkaisun ja tarjoajan oman kehityspanoksen tilaaja tarjoaa bonuksia hyvästä ratkaisusta, joten toimittajalla on mahdollisuus saada rahoitusta omiin kehityskustannuksiinsa b) Ranskalainen urakka: tilaajalla on tietty summa käytettävissä kohteeseen, menettelytapavaihtoehtoina rajattu laajuus (esim. x km tietä), tilaaja asettaa toimivuusvaatimukset ja laadullisesti paras tarjous voittaa c) Urakkaan sisällytetään kehitysosio kehitys ja testaus samassa kohteessa kehittämisen kustannukset lisätään tarjoushintaan (tarjouspyynnössä määritelty x % urakkahinnasta) kehitysosiolla voi olla kynnysmerkitys, x % laatupisteistä tukee palvelun tarjoajien verkottumista; kehitysosion toteuttaminen edellyttää usein kumppaneita TAI tilaaja asettaa tekniset vaatimukset ja halvin tarjous voittaa (eli se, joka toimittaa samalla hinnalla määrällisesti eniten)

10 Uusien ratkaisuiden kokeilu CASE 1: Vaihtoehtoja laatukilpailutukseen (2/2) d) Tarjoajien esivalintamenettely tilaaja asettaa esivalintakriteerit, jotka tarjoajien on täytettävä Kriteereinä mm. toimituskyky (asiantuntemus, kokemus uusien ratkaisuiden toimittamisesta, kehittämistoiminnan referenssit) ja laatu (ympäristöystävällisyys) e) Kilpailullinen neuvottelumenettely tilaaja kuvaa ongelman ja neuvottelee ratkaisuvaihtoehdoista lopputuotevaatimukset ilmoitetaan tarjouspyynnössä, mutta ne täsmentyvät neuvottelujen edetessä tarkoitettu käytettäväksi monimutkaisissa hankinnoissa, joissa tilaaja ei pysty ennalta määrittelemään hankinnan oikeudellisia, rahoituksellisia tai teknisiä yksityiskohtia. f) Suorahankinta ei edellytä kilpailuttamista hankintalain menettelytapojen mukaisesti tutkimus- ja kehittämispalvelut, tunnusmerkkeinä mm. tutkimuksen avoimuus ja tutkimuksen laaja hyödynnettävyys

11 Toimijoiden näkemyksiä laatukilpailutuksesta Laatukilpailutuksessa aina erityisen tärkeää, että valintakriteerit ilmenevät selvästi tarjouspyynnöstä valintakriteerien keskinäiset painoarvot valintakriteereittäin kynnystasot eri laatupisteille (esim. 0-5) toimivuusvaatimusten arvioinnin säännöt toimivuuden todentaminen jälkikäteen Avoin ja tasapuolinen menettely, paljon parempi kuin uusien ratkaisuiden tuominen hintakilpailulla ratkaistuihin urakoihin Toimivuusominaisuuksilla kilpailuttaminen vastaa pyrkimykseen edistää uusien ratkaisuiden kehittämistä ja tuottaa hinnaltaan selvästi erilaisia ratkaisuja. Riski kohdistuu kuitenkin aina koko hankkeeseen. Soveltuvat käytettäviksi erityisesti silloin, kun uuden ratkaisun käyttöönotto on tilaajalähtöistä: tilaajalla on tietämys ja halu käyttöönottaa uusia ratkaisuja esim. hankinnan pilotointikohteet, elinkaaripilotit Hyviä esimerkkejä laatukilpailutuksesta on: benchmarking ja parhaiden käytäntöjen käyttöönotto Palvelun tarjoajan omien ratkaisuiden käyttöönotto vaikeaa, jos ne eivät kohtaa tarjouspyynnössä olevien kohteiden vaatimuksia. Hyvät ratkaisut saattavat jäädä vaille kokeilumahdollisuutta.

12 Pilotointi Case 1: Urakka kilpailutetaan uusia ratkaisuja painottaen Selvitettäviä kysymyksiä Miten tilaajaorganisaatiot organisoivat pilotointikohteiden löytämisen ja erilaisten innovaatioiden kokeilumahdollisuuksien järjestämisen? Mitkä ovat keskushallinnon ja piiriorganisaation roolit ja työnjako? Miten innovatiivisuutta painottavat vaatimukset määritellään innovaatioja toimivuuslähtöisesti tarjouspyyntöasiakirjoissa? Onko toimivuusvaatimukset riittävän selvästi määritelty eri tilanteisiin ja osataanko tarjous pyytää toimivuusvaatimusten perusteella? Miten varmistetaan riittävä asiantuntemus, jotta tarjouspyynnöt ohjaavat toimittajia tarjoamaan halutun kaltaisia ratkaisuja? Miten vaihtoehtoja vertaillaan niin, että haluttu innovatiivisuus painottuu oikein?

13 Uusien ratkaisuiden kokeilu CASE 2: Hintakilpailutus Uusien ratkaisujen käytöstä sovitaan toteuttajan valinnan jälkeen tavoitteena toteuttajan innovaatioiden kokeilu, tulokset salaisia menettelytapana neuvottelu tilaajan ja toteuttajan välillä tilaaja valmis maksamaan osan kokeilukustannuksista, jos tulokset ovat sille mielenkiintoisia (esim. 3D-malli)

14 Toimijoiden näkemyksiä pilotoinnin lisäämisestä hintakilpailutettuun kohteeseen Menettely ei ole läpinäkyvä ja aiheuttaa helposti spekulointeja, riitoja ja valituksia. Pilotointiin kytkettävä tilaajan lisärahoitus ongelma. Onnistuu vain, jos koko alan ilmapiiri on kehityshakuinen ja kokeilumyönteinen. Tukee palvelun tarjoajan omien ratkaisuiden käyttöönottoa ja mahdollistaa toteuttajavetoisen kokeilemisen joustavasti. Edellyttää kuitenkin tiivistä yhteistyötä tilaajan ja toteuttajan välillä. Kokeilu voidaan toteuttaa suppeana, mikä rajaa riskit koskemaan vain osaa hanketta.

15 Pilotointi Case 2: Uusien ratkaisujen käytöstä sovitaan toteuttajan valinnan jälkeen Selvitettäviä kysymyksiä Miten tilaaja varaa rahoitusta mahdollisten uusien ratkaisujen kokeiluun eli rakentamiskustannuksiin ja riskivarauksiin? hankekohtaisesti tai hankeryppääseen varaus X esim. 1 % urakkasummasta, jos ei käytetä palaa perustienpitoon Miten jaetaan tilaajan ja toteuttajan kesken ylimääräiset rakentamiskustannukset, jotka eivät sisälly urakkasopimukseen?

16 Pilotoinnin molemmat caset: Selvitettäviä kysymyksiä Miten kokeiltavien uusien ratkaisujen toimivuus varmistetaan etukäteen? tuotehyväksyntämenettely hidas ja kallis toteuttajan vastattava osin riskeistä (tasapaino etukäteistestauksen ja riskinoton välillä) Miten kokeilusta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset jaetaan tilaajan ja toteuttajan kesken, esim. 50%:50%? seurantakustannukset riskivaraukset, jos uuden ratkaisun käyttöikä on odotettua lyhyempi ja korjaustoimenpiteitä tarvitaan ennakoitua aikaisemmin tai kalliimpina Seuranta kuka mittaa ja raportoi? mikä tieto on julkista, mikä jää yrityksen tuotekehitykseen perustuvaksi pääomaksi? Ylläpito ja luovutus miten ylimääräisestä kunnossapitotoimenpiteestä päätetään? miten jäännösarvo määritetään? miten luovutuskunto saadaan vastaamaan laatutasoa?

17 Toimijoiden näkemyksiä riskienjaosta ja seurannan järjestämisestä RISKIT Riskin kantaa toimittaja. Tarjoajan sana kestoiästä riittää, jos takuuaika on riittävän pitkä Jos takuu on lyhyt (3-5 vuotta), tuotehyväksyntä esim. asiantuntijalausuntojen perusteella (lausunnot ilman taloudellista vastuuta) Tarjoaja käyttää kestoiän määritykseen parhaan oman osaamisensa ja ulkopuolisen tietämyksen (laboratoriokokeet, asiantuntijalausunnot); toimivuus määritettävissä kohtuullisen luotettavasti, vaikka menetelmien arviointi onkin vaikeampaa kuin tuotteiden SEURANTA Tilaaja huolehtii seurannasta. Elinkaarenaikainen toimivuuden seuranta rakennusvaiheessa laaditun suunnitelman mukaisesti. Kilpailuetua toimittajalle muutaman vuoden ajan, minkä jälkeen ratkaisun tiedot avoimia ylläpidon ja kunnossapidon tarpeisiin.

18 Hallituksen esitys hankintalaiksi: kolmiportainen malli EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat - 5,3 milj. rakennusurakat tavarat ja palvelut Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat rakennusurakat tavarat ja palvelut Direktiivien mukaiset kilpailuttamismenettelyt EU-laajuinen ilmoittaminen Valitusoikeus markkinaoikeuteen Hankintojen kilpailuttamisvelvoite Kevennetyt menettelyt; lisää neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuuksia Ilmoitusvelvoite kaikkiin hankintoihin Valitusoikeus markkinaoikeuteen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Lain soveltamisalan ulkopuolelle Hankintayksiköiden omat säännöt Ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen Oikaisuvaatimus mahdollinen

19 Ehdotus pilotointikäytännöksi ESIVALINTA + KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY Urakka kilpailutetaan uusia ratkaisuja painottaen Uusia ratkaisuja painottavan kohteen valinta TILAAJA Vaihe 1 Esivalinta Tarjoajien esivalintakriteerien laatiminen: - innovaatioiden toimituskyky - laaduntuottokyky Esitarjoutuminen TOIMITTAJA TILAAJA JA TOIMITTAJA YHDESSÄ Tarjoajien valinta, jotka hyväksytään kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn Vaihe 2 Kilpailullinen neuvottelumenettely Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen: - ongelman kuvaus - alustavien lopputuotevaatimusten määrittely Neuvottelu ratkaisuvaihtoehdoista - lopputuotevaatimusten täsmentäminen Vaihtoehtojen vertailu ja toteuttajan valinta Toteutus - kiinteähintainen sopimus, -ottaa huomioon pilotoinnin -rakentamiskustannukset Seuranta Mahdollinen ylimääräinen ylläpito

20 Benchmarking: Innovaatioiden käyttöönotto Texasissa Menestyksekkään käyttöönoton taustalla Organisaatioiden kaikki tasot mukana kehittämisessä Pilotointiohjelmat, joiden erityisenä tarkoituksena on tuoda uusia ratkaisuita markkinoille Kokeneet projektipäälliköt Projektien yhteenvetoraportit, joissa kerrotaan pilotointikokemuksista Vuosittaiset katsaukset parhaista innovaatioista Erityisesti pilotointitarkoituksiin suunnattu kehitysrahoitus Arvio kehittämistoiminnan vaikuttavuudesta 3 vuoden ajanjaksolla: panos-tuotos suhde = 1:5 Lähde: Griffith, Krugler: Research Implementation and Information Dissemination, Transportation Research Record no.1885, TRB 2004.

21 Tutkimustoiminnan organisoituminen T&K-hallitus Toimialan yhteisten tarpeiden tunnistus Pilotoitavien innovaatioiden valitseminen ja rahoitus Tutkimuksen operatiivinen johtoryhmä Tekninen tukiryhmä Hanke-esitysten valmistelu operatiiviselle johtoryhmälle Tutkimuksen tavoitteiden määrittäminen Valitsee ja hyväksyy projektit Valvoo tuloksia Eri osaamisalueiden tuntemus Projektiryhmät Projektien toteutus Osallistuttaminen käytännön tasolla

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen

Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen Lautso Kari, Venäläinen Pirjo, Aalto-Setälä Ilkka Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen tiivistelmä toimintatapasuosituksista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 33/2007 Lautso Kari, Venäläinen

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Suomen Kuntaliitto 2005 Kumppanuus konsulttitoiminnassa SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2005 1 Alkusanat Kunnallistekniikalle on tyypillistä hankkeiden suuri

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot