K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\PALVELUOHJELMA\palveluohjelmanpäivitysversio2007.doc Kuhmo, palveluohjelma Näkökulma: Asiakas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\PALVELUOHJELMA\palveluohjelmanpäivitysversio2007.doc Kuhmo, palveluohjelma 05.12.2007 Näkökulma: Asiakas"

Transkriptio

1 K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\PALVELUOHJELMA\palveluohjelmanpäivitysversio2007.doc Kuhmo, palveluohjelma Näkökulma: Asiakas Ratkaiseva menestystekijä 1 keino mittari tavoite vastuu ja seuranta 1. riittävät kunnan peruspalvelut asiakkaille kaupunki keskittyy ydintoimintaansa tuottaa seuraavat peruspalvelut : Taloustutkimuksen kuntabarometri asiakaspalautejärjestelmä arvio nousee 7, % vuodessa tavoite/tulos 2006: 7,19 palautejärjestelmä systematisoidaan 2008, tavoitteet määritellään kun käytössä KV KH hallinto (valtuusto, hallitus, lautakunnat) ja niiden alaiset tukipalvelut yritysneuvoja siirtyy Woodpolikseen Woodpoliksen strategia valmis ja omistajan rooli selkeä kuntayhtymän ateria- ja puhtaanpito- sekä tukipalvelusopimus tarkastellaan kehittäjävoimien synergiahyöty kasvaa KH KJ Sivistyspalvelut: perusopetus Sivistyslautakunta

2 päivähoito po varhaiskasvatus - tuodaan valtuustolle selvitys kuntalisän hyödyistä ja kustannuksista liikuntapalvelut po vapaa-aikapalvelut kirjasto kansalaisopisto - tarkistetaan sopimus KAO:n kanssa musiikkiopisto nuorisotoimi kulttuuripalvelut - tutkitaan yhteistyömahdollisuudet Kuhmo-talo oy:n kanssa, mahdollisesti ostosopimus museo: tärkeä, mietittävä kuinka resurssoidaan, uudet va-ehdot edellyttävät 2 htv: pohdittava Kuhmo-talon, museon ja kirjaston synergiahyöty ja myös museon työtilojen järjestely 2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja väestönsuojelu ympäristövalvonta kaavoitus - varataan riittävät voimavarat kunnallistekniikka (vesi-, jätevesi- ja energiahuolto, kadut, puistot ja yleiset alueet) toimitilapalvelut väestönsuojelu HH

3 luovutaan markkinaehtoisesta toiminnasta Käytetään kunnallisten palvelujen rinnalla tarvittaessa avoimen sektorin palveluja Kalevalakylä oy:n ja leirintäalueen myynti tutkitaan 2006 matkailuinfon yksityistämisen mahdollisuus tutkitaan kolmesta viiteen vuoteen siirtymäajalla vuoden 2006 aikana; kilpailuttamisen periaatteista sovittava henkilöstön kanssa (seuraava tulee todetaan elinkeino-ohjelmassa: Kalevalan alueen matkailusuunnitelma laaditaan ja sen toteutumista seurataan) tapahtumien markkinointituki matkailun markkinointimäärärahaan Kamarimusiikin asunnon välityksen yksityistäminen tutkittava pesulapalvelujen tarkastelu pesulapalvelujen yksityistäminen selvitetään, tutkittava voisiko pesula kytkeytyä johonkin jo toimivaan tai aloittavaan palveluyritykseen kommentti: tehty myymällä kylä ja yhtiö; matkailutsto lakkautettu vuoden 2008 talousarvioon; Kalevalakylästä Kuhmon korkeatasoisen matkailun keskus (kommentti: siirtynyt elinkeino-ohjelman puolelle) 1.3 keskuspalvelujen tarkastelu välittömästi remontin yhteydessä aulapalveluna JJ

4 4 1.4 kuljetuspalvelujen järjestely yhteistyössä maakunnan kanssa kuljetuspalvelut siirtyvät koulujen vastuulle systematisoitu asiakaspalautteen seuranta kustannustehokkuuden paraneminen yhteistyön parantaminen myös kuntarajojen yli TH.JJ:sivistyspalvelut (koulut, varhaiskasvatus) 2. asiakasläheinen ajattelu 3. torhakka aktiivinen kaavoitus 2.1. palautejärjestelmä otetaan käyttöön kehitetään yrittäjätiimi yli vastuualuetoimialarajojen (kommentti: yksi palaveri, ei oikein toimi: elinkeinopalvelut keskitetään Woodpolikseen, elinkeinoneuvonta kaupungin budjettivaroin) 2.3. teknisten palvelujen rakentajatiimin rakentamisen neuvontapalveluja markkinoidaan aktiivisesti 2.4 uusitaan sopimukset 4 H:n ja Kamarimusiikin kanssa 3.1. varattava talousarviorahaa ulkopuolisten palvelujen ostoon talousarvioon pelinsäännöt sovittava 3.2 tuleviin talousarvioihin riittävät määrärahat maanhankintaan tuleviin talousarvioihin asiakas sydämen asiana asiakaslähtöisyys tietämys lupakäyntänteistä riittävä kaavoitus palvelee Kuhmo, palveluohjelma Näkökulma: Talous Ratkaiseva keino mittari tavoite vastuu ja

5 5 menestystekijä seuranta 4. Talous on tasapainoinen 5. Tietoisuus paranee: kustannusten ja tulovirtojen tietämystä lisätään koko organisaatiossa 4.1. tulevien vuosien talous tasapainoiseksi eli alijäämät katetaan 4.2. talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet toteutetaan: - henkilöstön luonnollinen poistuma hyödynnetään, kouluttaminen uusiin tehtäviin, määräaikaisten ja sijaisten vähentäminen, tiimiyttäminen - luopuminen omaisuudesta, joka ei tue kaupungin perustoimintaa - investointien vähentäminen - maksujen ja taksojen korottaminen - toiminnan tehostaminen uudet toimintatavat, yhteistyön lisääminen myös kaupunkiyhtiöiden kanssa, palvelujen mitoittaminen ks myös prosessien tehokkuus 5.1. vastuualueet toimialat parantavat toimintaansa vuosittain jatkuvan parantamisen periaatteella, hallintokokeilun vaikutus otetaan huomioon talousarviota noudatetaan toiminta kestävällä pohjalla KH KV 5.2. talousarvio käydään läpi kehityskeskusteluissa siltä osin kuin se koskee itse kunkin toimialaa ja tehtäviä 5.3. raportointia kehitetään: neljännesvuosittain kirjallinen toiminta- ja talouskatsaus hallitukselle, valtuustolle, henkilöstölle ja muille tärkeille sidosryhmille 5.4. avoimuutta ja viestintää lisätään esimiesvalmennuksen ja intranetin käyttöönoton keinoin

6 6 Kuhmo, palveluohjelma Näkökulma: Työ, prosessien tehokkuus Ratkaiseva menestystekijä keino mittari tavoite vastuu ja seuranta 6. palvelurakenne vastaa asukkaiden määrää 6.1. koko kaupungin palvelurakennetta parannetaan : mitoitetaan voimat oikein > vastuualueittain toimipiste toimipisteeltä v 2012 silmällä pitäen - > työn jatkuva parantaminen 6.2 NIMETÄÄN YDINPROSESSIT JA TEHDÄÄN NIILLE SEURANTAMITTARIT taloustulos + KH KV 6.3 Rakenteet: - koulutetaan pitkäaikaisin sopimuksin henkilöstöä vapautuviin tehtäviin (ensimmäinen: v.2009 avautuu yksi kirjastovirkailijan toimi, haetaan kaupungin organisaatiosta koulutettava uusiin tehtäviin) - laaditaan toimialakohtainen henkilöstösuunnitelma: mikä on henkilöstön määrä ja vakanssit 5 v kuluttua. Samalla tutkitaan onko mahdollista kouluttaa henkilöstöä uudelleen uusiin tehtäviin - varaudutaan kouluttamaan myös sote-henkilöstöä maakunnalle kunnan kustannuksin 6.4. kouluverkkotarkastelu tehdään ja se on realistinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintoja ja järjestämispaikkoja kehitetään, myös taajamasssa työilmapiirimittaukset ensimmäiset sopimus tehdään 2007 selvitys jo vuoden 2008 talousarvion laadinnan yhteydessä taloustulos talous tasapainossa, työilmapiiri hyvä + toimialojen esihenkilöt toimialojen esihenkilöt

7 7 6.5 yksityistiepalvelujen laajuus tarkastellaan uudelleenorganisoinnin yhteydessä 6.6. haja-alueiden vesihuoltoa kehitetään, tekniset palvelut laativat erillisen ohjelma 6.7 luodaan aloitejärjestelmä, jossa kustannustehokkuuden parantamisesta palkitaan. Palkitsemisjärjestelmä luodaan. esimiehet 7.yhteistyötä parannetaan ja kaupunkikonserni toimii tehokkaasti 7.1. vastuualueiden ja myös niiden sisällä toimipisteiden yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan jatkuvasti ja yhteistyötä lisätään, työprosessien tehokkuutta parannetaan sisäisin auditoinnein 7.2. selvitetään, mitä seurauksia olisi Yrityssammon sulauttamisella kaupunkiorganisaatioon Yrityssammon ja Terva-asuntojen yhteistyötä tiivistetään konserniohjauksen keinoin lisäämällä hallinnon ja kiinteistönhoidon yhteistyötä 7.3.kaupunki vaikuttaa kaupunkiyhtiöiden yhteistyön lisäämiseen 7.4. JOHTOSÄÄNTÖ UUDISTETAAN YHTENÄISEKSI JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ KUVATAAN Johtosääntöä päivitetään vuosittain jatkuvan parantamisen periaatteilla tavoitteena tehokas toiminta Talousarvio 2006: elinkeinotoimisto organisoidaan uudelleen - > ehdotus toukokuun valtuustoon 1 htv tarvitaan Woodpolikseen - > elinkeinojohtaja hankepäälliköksi, 1 htv yritysneuvoja

8 7.4.2 siivous- ja keittiöpalvelut organisoidaan samalle vastuualueelle, ja uuden kehittämishankkeen opit omaksutaan sijaisuudet varmistetaan kaupunginvirastolle muodostetaan toimistopalvelut tiimiksi, missä henkilöstöasiat, sisäinen viestintä, kokousten tukipalvelut, kaupungin tilaisuuksien järjestelyt, kopiointi, postitus, neuvonta kaupunginviraston johtoryhmä ja sen nimikkeet ja tehtävänjako johtosäännössä uudistetaan: johtoryhmän muodostavat vastuualueitten esimiehet, kaupunginkamreeri, kaupunginsihteeri ja kaupunginjohtaja, kokoontuvat ennen hallituksen listan lähtöä. Laajennettu johtoryhmä kokoontuu kerran neljännesvuodessa, ja laajennettuun johtoryhmään pyydetään henkilöstön edustajat) 7.9 kaikilla vastuualueilla lisätään sähköistä asiointia, sisäisten sähköisten lomakkeiden käyttöä lisätään osallistutaan kuntien tietohallintoa kehittäviin yhteishankkeisiin kaupungin kiinteistöjen käyttöä kehitetään uudistamalla päivittämällä tilaohjelma Kaupungin kiinteistöt - luovutaan niistä tiloista joita ei tarvita omaan tai maakunta-kuntayhtymän tai Kainuun pelastuslaitoksen palvelutarpeisiin vähintään tase-arvosta tai kokonaistaloudellisesti edullisesti - päivitetään kiinteistöstrategia tarpeettomista luopumisen, päivitys 2008

9 kiinteistöjen peruskorjausjärjestyksen ja investointeihin valmistautumisen näkökulmasta maakuntakuntayhtymän kanssa solmitut tukipalvelu-, siivous-, ja ruokahuoltosopimukset uudistetaan yhteistyössä kuntien kanssa - kehitetään ateria- ja puhtaanapitopalvelutoimintoja - johtosäännöt pidetään ajan tasalla 7.10 Kaupunkiyhtiöt - konserninäkökulma terävämmäksi, omistajaohjaus aktiivista - omistajapolitiikan muotoilu: kaikilla yhtiöillä myös omistajan hyväksymä toimintastrategia - yhteistyön tiivistäminen kaupungin toimialojen ja yhtiöitten kesken etenkin tilojen ja ostopalvelujen käytössä, tutkitaan myös vastikkeeton tilojen käyttö strategiat tarkistetaan /laaditaan 2008 Kuhmo, palveluohjelma Näkökulma: kehittäminen, henkilöstö, osaamisen kehittäminen Ratkaiseva menestystekijä keino mittari tavoite vastuu ja seuranta 8. Henkilöstön osallistaminen ja vaikutusmahdollisuus jatkuvaan muutokseen 8.1.palaverikäytännöt säännöllisiksi kaikilla vastuualueilla 8.2. esimiehiltä tarkistetaan osallistavan johtamisen käytännöt kehityskeskustelun yhteydessä (varmennetaan järjestetään ilmapiiri paranee ja kaupungin tulevat työvoimatarpeet turvataan jokainen, esimiehet erityisesti

10 10 että keskustelut koskevat kaikkia) 3 työyhteisön hyvinvointiasiat nostetaan esille 4 käytetään työnohjauspalveluja 5 sisäiset auditoinnit parantamaan prosessien tehokkuutta sekä osaamisen hyödyntämistä toimialojen välillä 9. Henkilöstöpolitiikka suunnitelmallista ja turvallista. 9.1.henkilöstöohjelma toteutetaan tehdään - arvot - henkilöstösuunnitelma - henkilöstötilinpäätös työkaluksi - palkkausta kehitetään palkitsevaksi - jokainen osallistuu itse oman työnsä tuloksellisuuden arviointiin systemaattinen sisäisen ilmapiirin mittaus määrävuosin, ensimmäinen 2008 tavoitetaso: barometrin lukema paranee kaupunginsihteeri hallintojohtaja henkilöstöasiain hoitaja henkilökuntaneuvosto vastuualueitten toimialojen, vastuuyksiköiden, palveluyksiköiden ja muiden toimipisteiden esimiehet toimipisteitten esimiehet

11 koulutusmyönteisyys 10.1.kannustetaan henkilöstöä jatkuvaan ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen esimiesvalmennus järjestetään 2007 esimiesvalmennus & kehityskeskustelukoulutus ensimmäisen kierroksen jälkeen ammattitaito kehittyy koko henkilöstössä koko henkilöstö ml esimiehet saa tukea työlleen sekä henkilöstön että hallinnon (=luottamusmiesten) koulutukseen kannustetaan, laaditaan vuosittain kaupungin koulutussuunnitelma, palkkausta kehitetään koulutukseen kannustavaksi Kuhmo, palveluohjelma Näkökulma: ympäristö Ratkaiseva menestystekijä keino mittari tavoite vastuu ja seuranta kierrätys ja energiansäästö laaditaan kaupungin ympäristöohjelma (täsmennetään myöhemmin) (täsmennetään myöhemmin) ekologisesti kestävä toiminta ympäristöohjelman laadinta: tekniikka- ja ympäristöpalvelut, seuranta: KH

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet 1 1. Johdanto Kuhmon kaupungin strategiassa on yhdeksi keskeiseksi kehitettäväksi painoalaksi on päätetty palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa tätä palvelurakenteen kehittämistä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet

1. Johdanto. 2. Henkilöstöohjelman periaatteet 1 1. Johdanto Kuhmon kaupungin strategiassa on yhdeksi keskeiseksi kehitettäväksi painoalaksi on päätetty palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Osa tätä palvelurakenteen kehittämistä

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Selvitys henkilöstöresursseista

Kouvolan kaupunki. Selvitys henkilöstöresursseista Kouvolan kaupunki Selvitys henkilöstöresursseista SISÄLLYS 1 Taustaa... 1 1.1 Kaupunginhallituksen toimeksianto... 1 1.2 Talouden sopeuttamistarpeet... 1 1.3 Toteutettu organisaatiouudistus... 2 1.4 Prosessiorganisaatioon

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 KV 16.12.2013 132 Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Toimintaympäristö... 1 1.1.1 Kansantalouden kehitys... 1 1.1.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja väestötiedot 4 4. Talousarvion sitovuus 6 5. Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä

Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Yhdistymissopimukseen liitettävä hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma siitä, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen taloudellisuuden

Lisätiedot

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu muodostuu - ja strategiapalveluista, työnantajapalveluista, strategisesta maankäytön suunnittelusta, kaupunginkansliasta,

Lisätiedot

Uusi Tampere Yhdessä tehden ja rohkeasti johtaen Orgnisaation toimintakykysuunnitelma

Uusi Tampere Yhdessä tehden ja rohkeasti johtaen Orgnisaation toimintakykysuunnitelma Kaupunkistrategia Uusi Tampere Yhdessä tehden ja rohkeasti johtaen Orgnisaation toimintakykysuunnitelma Pohjautuu Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki -kaupunkistrategiaan 2025 Sisällys ORGANISAATION TOIMINTAKYKYSUUNNITELMA

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunta- ja palvelustrategia KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta11.9.2006 Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä 11.9.2006 Kunnanhallitus 18.9.2006 Kunnanvaltuusto,

Lisätiedot

P e r u s t e l u o s a

P e r u s t e l u o s a P e r u s t e l u o s a Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet PERUSTELUOSA, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä 11.4.2007 Kunnanhallitus 4.6.2007 KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIAN JALKAUTTAMINEN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtajan katsaus HYRYNSALMEN KUNTA TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOTEEN 2013 Hyrynsalmi, KH 7. joulukuuta 2010 Hyrynsalmi, KV 16. joulukuuta 2010 Kunnanjohtajan katsaus Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on valtuuston

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginhallitus 4.11.2013 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Sisällys 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA 2013-2021... 1 2 LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT... 2 2.1 Keskusvaalilautakunta...

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Khall 18.11.2013 Kvalt 25.11.2013 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot