Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016"

Transkriptio

1 Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v

2 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus - Elinvoimainen Imatra 3 Imatra 2030 visio - Hyvinvoinnin ja yrittämisen rajakaupunki 3 Imatra 2030 strategian avaintavoitteet 4 Avaintavoite 1. 5 Toimintaedellytysten luominen vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille Avaintavoite 2. 6 Laadukkaiden kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen Avaintavoite 3. 7 Myönteinen Imatra-kuva Avaintavoite 4. 8 Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä Strategian toteuttamisen seuranta 9

3 3 Toiminta-ajatus Elinvoimainen Imatra Imatra on elinvoimainen, viihtyisä ja kansainvälinen rajakaupunki. Imatralla asukkaan on hyvä elää, vierailijan viipyä ja yrittäjän sekä elinkeinoelämän menestyä naapurien ja ympäristön kanssa sopusoinnussa. Imatra 2030 visio Hyvinvoinnin ja yrittämisen rajakaupunki Imatra on houkutteleva, viihtyisä ja laadukas yrittämisen ja asumisen paikka. Kaupungin maine ja ilmapiiri viestivät - hyvinvointia - hyviä palveluja - yrittämistä - ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta - kulttuuria ja - ympäristön huomioon ottavaa kaupungin kehittämistä. Kaupungissa järjestettävät palvelut tukevat osaltaan asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyden rakentumista. Palvelut ovat laadukkaita edistäen kestävää kehitystä. Monimuotoinen elinkeinoelämä luo uusia työpaikkoja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin uutta luovan tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Matkailu, kauppa ja muut palveluelinkeinot ovat merkittäviä elinkeinoja kasvavan ja monipuolistuvan teollisuuden rinnalla. Kaupunkikonserni menestyy toimimalla joustavasti ja ketterästi yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.

4 4 Imatra 2030 strategian avaintavoitteet Avaintavoite 1. Toimintaedellytysten luominen vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. Avaintavoite 2. Laadukkaiden kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Avaintavoite 3. Myönteinen Imatra-kuva. Avaintavoite 4. Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä.

5 5 Avaintavoite 1. Toimintaedellytysten luominen vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. Kaupunki luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja tukee toiminnallaan olemassa olevan teollisuuden uusiutumista ja kehittymistä. Työpaikkojen säilymiselle ja uusien työpaikkojen syntymiselle kaupunki luo edellytyksiä yhteistyöllä yrittäjien kanssa, kaavoituksella, kunnallistekniikalla sekä kehittämällä hyvän ja ammattitaitoisen työvoiman saantia. Hyödynnämme EU:n ulkorajan ja Pietarin läheisyyden tuomat mahdollisuudet elinkeinoelämässä tavoitteena sujuva kanssakäyminen rajan yli. Imatraa vahvistetaan kansallisena ja kansainvälisenä matkailu- ja kaupallisten palvelujen kaupunkina.

6 6 Avaintavoite 2. Laadukkaiden kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Imatran kaupunkikonsernin menestystekijät ovat: - kestävä taloudellinen pohja - ennakoiva toiminta - jatkuva laadun parantaminen - asukas- ja elinkeinoelämälähtöinen toiminta. Väestö- ja kaupunkirakenteen muutos ohjaa palvelurakennetta. Kaupunki säilyttää palvelujen järjestämisvastuun. Palveluja järjestetään ja uudelleen organisoidaan toimintaympäristön muutoksia ennakoiden etsimällä uusia taloudellisia ja tehokkaita tapoja ja yhteistyökumppanuuksia. Kaupunki noudattaa kaupunkirakenteen suunnittelussa ja toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja kunnioittaa ympäristö- ja luontoarvoja.

7 7 Avaintavoite 3. Myönteinen Imatra-kuva Imatran kaupunki toimii vuorovaikutteisesti ja suvaitsevaisesti. Kaupunki viestii jatkuvasti toiminnastaan sekä sisäisesti että ulkoisesti avoimuutta ja myönteisyyttä painottaen. Kaupungin vetovoimaisuutta ja myönteistä mainetta rakennetaan määrätietoisesti.

8 8 Avaintavoite 4. Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Monipuolisen elinkeinoelämän turvaamiseksi kaupunki panostaa kansainväliseen yhteistyöhön. Palvelujen järjestämisessä ja tukipalveluissa yhteistyökumppanuuksilla varmistetaan parasta mahdollista toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen vaikuttavuutta. Palvelujen järjestämisessä kaupunki toimii kolmannen sektorin järjestöjen kanssa ja kehittää uusia yhteistyömuotoja. Imatran kaupunki on valmis monipuoliseen, avoimeen ja kuntalaisia hyödyttävään seudulliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön.

9 9 Strategian toteuttamisen seuranta Imatra 2030 Strategiassa määritetään toiminta-ajatus, tulevaisuudenkuva (visio), avaintavoitteet ja strategiset linjaukset. Palveluohjelmassa määritetään konsernin omistajaohjelma ja palvelujen järjestämisen linjaukset. Palveluohjelmassa määritetään konsernin omistajaohjelma ja palvelujen järjestämisen linjaukset. Strategia ja palveluohjelma ohjaavat palvelujen järjestämistä koko kaupunkikonsernissa. Strategia ja palveluohjelma valmistellaan valtuustokausittain ja ne ovat johtamisen välineitä. Konsernin johto tarkkailee jatkuvasti toimintaympäristön muutoksia suhteessa strategiaan harkiten strategian muutostarpeen. Samalla arvioidaan strategiaan ja tavoitteisiin liittyvää riskienhallintaa. Strategian, palveluohjelman ja riskienhallinnan päivitystarpeen arviointi ja tarvittava päivitys tehdään vuosittain toiminnan ja talouden suunnittelun käynnistymisen yhteydessä, ellei sitä aikaisempaa muutostarvetta ole. Toimialat ja konserniyhtiöt laativat valtuustokausittain palvelujen kehittämisen suuntaviivoiksi palvelukokonaisuuksiin (esim. vanhuspalvelut, vammaispalvelut, maankäyttö, elinkeinot, asuminen, tilat) pitkän aikavälin toimenpideohjelmat. Ne sisältävät toimenpidesuunnitelmat, aikataulut, vastuuyksiköt ja vastuuhenkilöt. Strategia- ja ohjelmakartta Strategia Strategiaa tukevat ohjelmat Pitkä aikaväli Valtuustokausi Strategia- ja toimenpideohjelma kartta Toimintaympäristö ja sen muutokset Konsernistrategia Elinkeino-ohjelma Palveluohjelma Henkilöstöohjelma Hankintaohjelma Riskienhallintaohjelma Toimitilaohjelma Palvelujen toimenpideohjelmat Toimenpideohjelmat Hyvinvointipalvelut Tekniset palvelut Koko konserni - Imatran hyvinvointikertomus - Lasten ja nuorten hyvä arki/ Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi v Sivistystoimen toimenpideohjelma - Imatran liikunta- ja nuorisotoimintastrategia Vanhuspoliittinen ohjelma Vammaispoliittinen ohjelma E-K seudullinen suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Maapoliittinenohjelma -Ilmasto-ohjelma -riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimenpideohjelma -hankintojen toimenpideohjelma Strategian ja ohjelmien ajantasaisuuden tarkastelu ja toteutumisen arviointi vuosittain toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä, tarvittaessa päivitys vähintään valtuustokausittain. Tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja riskienhallinnan arviointi suoritetaan samassa aikataulussa. Toiminta- ja taloussuunnitelma v. Lyhyt aikaväli

10 10 Konsernistrategian toteuttamisen onnistuminen koostuu toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja taloustavoitteiden saavuttamisesta sekä strategiaa toteuttavista päätöksistä. Konsernistrategian ja palveluohjelman toteuttamisen edellytykset: 1. Yhteinen ymmärrys tavoitteista organisaation kaikilla tasoilla Yhteisen ymmärryksen luomiseen tarvitaan viestintää ja vuorovaikutusta. 2. Tavoitteet on johdettu konsernistrategiasta ja palveluohjelmasta talousarvioon ja kumppanuussopimuksiin. 3. Tavoitteiden saavuttamista ohjaavat avainmittarit Mittarit tulee olla kytketty läpi kaikkien organisaatiotasojen. Toiminnasta vastaavan tuotantojohdon tulee seurata jatkuvasti tavoitteiden toteutumista ja raportoida poikkeamat sekä ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Toiminnan ja talouden seurantajärjestelmässä konsernistrategiasta ja palveluohjelmasta toimialat ja konserniyhteisöt määrittävät vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tunnusluvut tavoitteille (valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, kumppanuussopimukset tilaajan ja tuottajan välillä). Palvelujen järjestämiseen myönnetyn määrärahan käytöstä toimialat laativat vuosittain käyttösuunnitelman (kuukausibudjetti) lautakunnan/kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Talousarviovuoden aikana käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset käsitellään lautakunnassa/kaupunginhallituksessa. Lautakunnalle/kaupunginhallitukselle raportoidaan myös käyttötaloussuunnitelman muutosten vaikutukset palveluiden saatavuuteen tai laatuun. Talousarvion toteutumisen seurannan tulee olla jatkuvaa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan osavuosikatsauksissa 1/3, 2/3 ja 3/3. Raportoinnin yhteyteen kytkeytyy myös strategiaa toteuttavien päätösten seuranta. Palveluohjelmasta johdettu talousarvio 1. Kaupungin palveluohjelma 1.Palveluohjelma 2.Lautakunnat 3.Toiminnallliset tavoitteet 4.Tarvittava määräraha 5.Talousarvio, vahvistettu 2. Lautakunnat jotka vastaavat ko. ohjelman toteumasta 3. Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet kohti kaupungin palveluohjelmaa 4. Määritetään toiminnallisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvittava rahamäärä ja seurataan kustannuspaikkojen kautta toiminnallisten tavoitteiden ja palveluohjelman toteutumaa 5. Palveluohjelman tarpeista johdettu talousarvio ja taloussuunnitelma

11 11 Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän vuosikello Kh:n talousarviokäsittelyt Konsernin riskien arviointi, talousarviossa, kh Kh, kv 2/3 kh, kv Talousarvion lautakuntakäsittelyt Kv:n talousarviokäsittely Lisäselvitykset ja/tai tasapainotusesitykset toimiala ja ltk Toimiala ja lautakunta 2/3, sopimusten toteutuma Toiminta- ja taloussuunnittelu toimialoilla, riskien arviointi Kuukausiraportointi toimialat ja ltk, hallintopalvelut Talousarvion laadintaohjeet toimialoille Lokakuu- Joulukuu Heinäkuu- Syyskuu Palveluohjelmasta johdetut tavoitteet & sopimukset Kuukausiraportointi toimialat ja ltk, hallintopalvelut Käyttösuunnitelma Arvio: riskienhallinta ja sisäinen valvonta 3/3 Tammikuu- Maaliskuu Huhtikuu- Kesäkuu 1/3 sopimusten toteutuma Strategian, palveluohjelman ja riskienhallinnan päivitystarpeen arviointi Talousarviokehys, kh 3/3 Kuukausiraportointi toimialat ja ltk, hallintopalvelut sopimusten toteutuman seuranta Toimiala ja lautakunta Kuukausiraportointi toimialat ja ltk, hallintopalvelut Tilinpäätös, kv 1/3, kh, kv Arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toteutumisesta/ selonteko, kh Tilinpäätös, kh Kh, kv

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 Sisällysluetteloon 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

Parempien palvelujen koti

Parempien palvelujen koti Parempien palvelujen koti Pirkkalan kuntastrategia 2014 2018 1 Sisältö 1. Pirkkalan strategian rakenne 3 2. Pirkkalan lähtökohdat strategiasuunnittelulle 4 3. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 19.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 Käsittely: Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 2 Sisältö 1. Keskeisiä käsitteitä... 3 2. Toimintaympäristö... 4 3. Strategiakartta... 5 4. Hailuoto luokseen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2.2.2009 päätöksellä käynnistettiin kuntaliitoksen kautta maantieteellisesti laajentuneen ja organisaatioltaan uudistuneen Hämeenlinnan kaupunkitason

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2009 A r v i o i n t i k e r t o m u s Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2008 Huom! Julkaisuvapaa 12.6.2009

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 Kunnanhallitus 24.11.2014 TALOUSARVIO 2015 1 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2015 ja suunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Lahden kaupungin strategia. Copyright 2013

Lahden kaupungin strategia. Copyright 2013 2025 Lahden kaupungin strategia Copyright 2013 2 A Strategia johtamisvälineenä 4 B Strategiatyö 2013 8 C Strategian rakenne 14 D 16 E Tuloskortit 20 F Strategian arviointi ja päivittäminen 26 3 A Strategia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 13.4.2011 Kuva ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Kansi Internet Helsingin kaupungin kuvapankki ( Havis Amanda, Fred Björksten 2010) www.hel.fi/tav Helsingin kaupunki, Puhelin (09) 310 1613 tarkastusvirasto

Lisätiedot