5-hydroksitryptamiini ja 5-HTreseptoreihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5-hydroksitryptamiini ja 5-HTreseptoreihin"

Transkriptio

1 18. 5-hydroksitryptaiini ja 5-HT-reseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet 5-hydroksitryptaiini ja 5-HTreseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet 5-hydroksitryptaiini (5-HT, serotoniini) toiii välittäjäaineena sekä ääreis- että keskusherostossa. Ääreisherostossa 5-HT osallistuu. sileän lihaksen toiinnan säätelyyn suolessa ja verisuonissa sekä lisää verihiutaleiden aggregaatiota. Keskusherostossa serotonergiset neuronit säätelevät uiden välittäjäaineiden kanssa. uni-valverytejä, ruuiinläpöä, verenpainetta, ruokahalua, kivuntuntoa ja hypotalauksen horonitoiintoja. On oleassa yös runsaasti viitteitä siitä, että 5-HT-neuronit vaikuttavat psyykkisiin toiintoihin. Useilla psyykenlääkkeillä onkin vaikutuksia serotonergisten neuronien tai 5-HT-reseptorien toiintaan. Tässä luvussa käsitellään 5-HT:n aineenvaihduntaa ja tehtäviä eliistössä ja kuvataan 5-HT-reseptorien välityksellä vaikuttavien igreenilääkkeiden, pahoinvointilääkkeiden ja prokineettien farakologiaa. Luvussa 23 kuvataan tarkein 5-HT:n soluunoton estäjien käyttöä asennuksen lääkehoidossa. 5-HT:n esiintyinen 5-hydroksitryptaiinin (5-HT) löysi toisistaan riippuatta kaksi tutkijaryhää luvulla Erspaer työryhineen eristi suoliston toiintaa kiihdyttävän tekijän, jonka he niesivät enteraiiniksi. Vuonna 1948 Rapport työryhineen löysi seeruista verisuonia supistavan aineen ja he niesivät sen serotoniiniksi. Keialliselta rakenteeltaan 5-HT on indolijohdos, 3-(β-ainoetyyli)-5-hydroksiindoli. 5-HT:tä esiintyy laajasti sekä eläin- että kasvikunnassa. Monet kasvikunnasta peräisin olevat ravintoaineet (banaani, toaatti, luuu, pähkinät) ja selkärangattoien yrkyt (apiainen, skorpioni) sisältävät runsaasti 5-HT:tä. Ravinnon 5-HT:lla ei juuri ole farakologisia vaikutuksia, sillä se etaboloituu jo suolessa inaktiiviseksi 5-hydroksi-indolietikkahapoksi (5-HIAA). Ravinnon runsas 5- HT:n äärä saattaa kuitenkin vaikeuttaa tulkintaa ääritettäessä virtsan 5-HIAA-pitoisuutta, jota on yleisesti käytetty eliistön serotonergisen aktiivisuuden ittana. enteraiini ja serotoniini 279

2 Perifeeriseen herostoon vaikuttavat lääkeaineet, autakoidit, anti-inflaatoriset analgeetit perifeerinen herosto verihiutaleet keskusherosto Ihisessä suurin osa 5-HT:sta on ääreisherostossa ja erityisesti ruoansulatuskanavan enterokroaffiinisissa soluissa, suoliston epiteelissä ja suolipunoksen heropäätteissä. 5-HT varastoituu usein yhdessä uiden välittäjäaineiden kanssa (substanssi P, soatostatiini, vasoaktiivinen suolistopeptidi) heropäätteiden varastogranuloihin, ja vapautuu sieltä saanaikaisesti niiden kanssa (kotransissio, ks. luku 10). Ihisessä veren 5-HT on kokonaan verihiutaleissa, jotka eivät itse syntetisoi 5-HT:ä vaan keräävät sen verenkierrosta aktiivisen kuljetusekanisin avulla. Verihiutaleiden ja keskusheroston heropäätteiden 5-HT:tä siirtävät kuljetusproteiinit toiivat saalla tavalla. Yhtäläisyyttä on voitu hyödyntää lääkeainetutkiuksissa ja käyttää verihiutaleita herosolujen allina. Keskusherostossa 5-HT:tä uodostavien herosolujen sooaosat sijaitsevat keskiaivoissa ja aivorungon alueella raphetuakkeissa (kuva 18-1). Nucleus raphe dorsaliksesta ja nucleus raphe edianuksesta alkavat nousevat serotonergiset heroradat herottavat lähes kaikkia etuaivojen osia, kuten isoaivojen kuorikerrosta, hypotalausta ja libisiä aivoalueita. Myös esolibisten ja nigrostriataalisten dopaiiniratojen päätealueiden serotonerginen herotus tulee keskiaivojen raphe-tuakkeista. Selkäytien preganglionaarisia sypaattisia herosoluja herottavat serotonergiset radat, jotka saavat alkunsa aivorungon raphe-tuakkeista (n. raphe pallidus, n. raphe obscurus, n. raphe agnus). Kuva Ihisen aivojen serotoniinineuroniradat. Etuaivojen serotonerginen herotus tulee esenkefalonin raphe-tuakkeista (nucleus raphe dorsalis ja nucleus raphe edianus). Aivorungon ja selkäytien serotonergiset radat saavat alkunsa kaudaalisista raphe-tuakkeista (nucleus raphe obscurus, nucleus raphe pallidus ja nucleus raphe agnus). 280

3 18. 5-hydroksitryptaiini ja 5-HT-reseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet 5-HT:n synteesi ja etabolia 5-HT:n biosynteesin lähtöaine on tryptofaani. Suurin osa ravinnon tryptofaanista etaboloituu jo suolessa. Verenkierrossa tryptofaanista suurin osa on sitoutunut albuiiniin ja vain vapaana oleva tryptofaani pääsee aivoihin; tää tapahtuu aktiivisen kuljetusjärjestelän avulla (kuva 18-2). Muut neutraalit ainohapot voivat epäsuorasti vaikuttaa aivojen tryptofaanipitoisuuteen kilpailealla saasta kuljetusekanisista tryptofaanin kanssa. Lisäksi tiedetään, että ruoka (erityisesti hiilihydraatit) ja toisaalta plasan insuliini vaikuttavat verenkierrossa vapaana olevan tryptofaanin äärään. Lisääällä ravinnon tryptofaanin äärää voidaan lisätä aivojen 5-HTsynteesiä ja jossain äärin yös 5-HT-neuronien aktiivisuutta. Tätä on käytetty hoitona yös eräissä neuropsykiatrisissa häiriöissä, joissa taustana ajatellaan olevan aivojen pieni 5-HT-pitoisuus. Systeeisesti annetulla 5-HT:lla on vaikutuksia vain ääreisherostossa, koska 5-HT ei läpäise veri-aivoestettä. Serotonergisessä neuronissa 5-HT:n synteesi tapahtuu kahdessa entsyyien katalysoiassa reaktiossa (kuva 18-3). Ensiksi ravinnosta saatu tryptofaani hydroksyloituu 5-hydroksitryptofaaniksi (5- HTP) tryptofaanihydroksylaasin katalysoiana. Tää vaihe on 5- HT:n synteesiä säätelevä vaihe, ja kyseistä entsyyiä on vain 5-HTneuroneissa. Seuraavassa vaiheessa 5-HTP dekarboksyloituu 5- HT:ksi aroaattisten L-ainohappojen dekarboksylaasin avulla. 5- HT varastoituu heropäätteissä varastogranuloihin, joista se vapautuu aktiopotentiaalin Ca 2+ -ioneista riippuvaisella ekanisilla synapsirakoon. Reserpiinillä voidaan estää 5-HT:n varastoituinen granuloihin (varastogranulat, ks. luku 10). 5-HT:n synaptisen vaikutuksen kestoon vaikuttaa oleellisesti sen takaisinotto presynaptiseen heropäätteeseen spesifisen kuljetusproteiinin avulla. Takaisinottoekanisi on saturoituva ja 5-HT:n affiniteetti suuri (K 0,1 0,5 µm). 5-HT:n kuljetusproteiinin toiintaa voidaan estää lukuisilla lääkeaineilla, kuten trisyklisillä asen-nuslääkkeillä (esi. kloipraiini) ja uusilla selektiivisillä 5-HT:n soluunoton estäjillä (esi. fluoksetiini, ks. luku 23). Heropäät-teeseen takaisin otettu 5-HT varastoituu uudelleen tai etaboloi-tuu. Metabolian ensiäinen vaihe on 5-hydroksiindoliasetalde-hydin uodostuinen ja tätä oksidatiivista deainaatiota katalysoi onoaiinioksidaasi-a (MAO-A). 5-HT:n etaboloituista voidaan estää selektiivisesti MAO-A:n estäjillä kuten asennuslääkkeenä käytettävällä oklobeidilla. MAO on epäspesifinen entsyyi, joka deainoi yös uita aroaattisia aiineja, kuten dopaiinia, adrenaliinia ja noradrenaliinia. 5-hydroksi-indoliasetaldehydi hapettuu edelleen 5-HT:n tärkeiäksi etaboliitiksi, 5-hydroksi-indolietikkahapoksi (5-HIAA) aldehydidehydrogenaasin avulla. 5-HIAA erittyy virtsaan glukuronidiin tai sulfaattiin sitoutuneena. Kuva Tryptofaanin (TRP) kuljetus verenkierrossa ja pääsy aivoihin. hydroksylaatio dekarboksylaatio 281

4 Perifeeriseen herostoon vaikuttavat lääkeaineet, autakoidit, anti-inflaatoriset analgeetit Kuva HT:n synteesi ja etabolia. Monet biologisen psykiatrian tutkiukset, jotka ovat pyrkineet selvittäään 5-HT:n erkitystä psyykkisten sairauksien etiologiassa, perustuvat selkäydinnesteen ja virtsan 5-HIAA-pitoisuusäärityksistä saatuihin tuloksiin. 5-HIAA:n pitoisuudet eivät kuitenkaan ole läheskään aina suorassa suhteessa aivojen 5-HT-neuronien aktiivisuuteen, vaan 5-HIAA:n uodostuista tapahtuu yös intraneuronaalisesti 5-HT:n vapautuatta heropäätteistä. Virtsan 5- HIAA-pitoisuuteen vaikuttavat lisäksi perifeerisistä kudoksista peräsin oleva 5-HIAA ja ravinto. Käpylisäkkeessä ja verkkokalvolla on 5-HT:tä, joka toiii siellä elatoniinin (5-etoksi-N-asetyylitryptaiini) esiasteena. Melatoniini uodostuu 5-HT:sta kahden entsyaattisen reaktion seu- 282

5 18. 5-hydroksitryptaiini ja 5-HT-reseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet rauksena. Ensiäistä reaktiota katalysoi N-asetyylitransferaasi ja toista hydroksi-indoli-o-etyylitransferaasi. Melatoniinin pitoisuus suurenee yöllä ja pienenee päivällä N-asetyylitransferaasin aktiivisuuden uutoksia seuraten. Valo estää elatoniinin synteesiä. Melatoniinin vaikutukset välittyvät G-proteiinikytkentäisten elatoniinireseptorien kautta. Melatoniinireseptoreita on erityisesti aivojen vuorokausirytejä säätelevissä suprakiasaattisissa tuakkeissa hypotalauksen etuosassa. Melatoniinia on käytetty aikaeroväsyyksen ( jet lag ) hoidossa uskoen, että elatoniini noraalistaa vuorokausirytejä ja nopeuttaa siten sopeutuista uuteen aikavyöhykkeeseen. Maksa on kuitenkin tehokas elatoniinin pilkkoja, joten hyötyosuus on vähäinen ja vaihteleva alkureitin etabolian takia. Käytetyt annokset ovat toisaalta hyvin suuria verrattuna fysiologiseen elatoniinineritykseen. Melatoniini ei ole Suoessa rekisteröity lääkevaliste, utta sitä yydään ulkoailla luontaistuotekaupoissa. Kuva HT-reseptorien alaryhät ja niiden pääasialliset solunsisäiset toisiolähettijärjestelät. camp = syklinen adenosiinionofosfaatti, IP 3 = 1,4,5- inositolitrifosfaatti. * aikaisein 5-HT 1Dß ihisellä, ** aikaisein 5-HT 1D, *** neljä eri silukointiuotoa 5-HT:n farakologiset vaikutukset 5-HT vaikuttaa herosolujen toiintaan joko pre- tai postsynaptisesti sijaitsevien 5-HT-reseptorien välityksellä. 5-HT-reseptoreita on tähän ennessä tunnistettu ainakin neljätoista erilaista seitseässä eri pääluokassa (kuva 18-4). 5-HT ja 5-HT 4 7 -reseptorit kuuluvat G-proteiinikytkentäisiin reseptoreihin ja vaikuttavat adenylaattisyklaasin tai fosfolipaasi C:n aktiivisuuden uutosten välityksellä. 5-HT 3 -reseptori on ligandin sääteleä alayksiköistä rakentuva ionikanavareseptori, joka uistuttaa rakenteellisesti asetyylikoliinin nikotiinireseptoria. Suurin osa tunnettujen 5-HT-reseptorien geeneistä on kloonattu ja niiden lähetti-rna:n eäsjärjestys on selvitetty. 5-HT:n farakologisten vaikutuksien yärtäistä vaikeuttavat. lajierot ja vasteita välittävien 5-HT-reseptoriluokkien runsaslukuisuus. Ruoansulatuskanavan enterokroaffiiniset solut syntetisoivat ja vapauttavat suolen liikkeitä ja rauhaseritystä säätelevää 5-HT:tä. Vasteet välittyvät osaksi suoraan sileän lihaksen supistusvaikutuksena sekä osaksi suoliston ganglioiden herovälityksen kautta. Ihisellä 5-HT lisää ohutsuolen liikkeitä ja ahan tyhjeneistä. 5-HT:n ajatellaan yös välittävän stressireaktiossa suoliston vas- 5-HT:n reseptorit toisiolähetit ruoansulatuskanava sileälihas 283

6 Perifeeriseen herostoon vaikuttavat lääkeaineet, autakoidit, anti-inflaatoriset analgeetit verenkierto sileälihas sydän Bezold Jarischin vaste uu sileälihas aggregaatio kivuntunto teita, kuten lisääntynyttä ulostaistarvetta ja ripulia. Tärkeipinä reseptorialatyyppeinä suolistossa noraalitilanteessa pidetään neuronaalisia 5-HT 3 - ja 5-HT 4 -reseptoreita, joiden vasteet välittyvät asetyylikoliinin vapautuisen kautta. 5-HT 1 - ja 5-HT 2 -reseptorit ovat ruoansulatuskanavan sileässä lihaksessa ja säätelevät suoraan lihaksen supistusta. 5-HT:n utkikkaat vaikutukset verenkiertoeliistöön johtuvat useiden eri 5-HT-reseptorialatyyppien aktivoituisesta, erityisesti 5-HT 1 - ja 5-HT 2A -reseptorien aktivaatiosta. 5-HT:n klassinen vaikutus on suurten verisuonien supistus, jota aiheuttaa suoraan ileisesti 5-HT 2A -reseptorien välittää sileän lihaksen stiulaatio. Näin tapahtuu esierkiksi useiden sisäelinten ja aivojen verisuonissa. Toisaalta 5-HT voi aiheuttaa yös verisuonten laajeneista lisääällä typpioksidin tuotantoa (ks. luku 10) ja estäällä noradrenaliinin vapautuista sypaattisista heropäätteistä. Nää vaikutukset välittyvät 5-HT 1 -reseptorien aktivaation kautta. Jos 5-HT 2A -reseptorit salvataan ketanseriinilla, jää jäljelle 5-HT 1 -reseptorien välittää vasodilataatio. Kudosten ikroverenkierrossa 5-HT laajentaa arterioleja ja supistaa venuleita lisäten näin kapillaaripainetta. Tää yhdessä 5-HT:n aiheuttaan suoran kapillaaripereabiliteetin lisäyksen kanssa aiheuttaa kudosvälitilan nestepitoisuuden kasvun. 5-HT:n kokonaisvaikutus verenkiertojärjestelään on seurausta 5-HT:n positiivisesta ino- ja kronotrooppisesta vaikutuksesta sydäeen sekä ääreiskudosten verisuonivastuksen uutoksista. Annettaessa 5-HT:tä suoneen seuraa ensin nopea sydäen sykkeen hidastuinen ja sitä seuraava verenpaineen lasku. Tää hyvin lyhytaikainen ns. Bezold Jarischin vaste johtuu 5-HT 3 -reseptorien aktivoituisesta vagaalisissa heropäätteissä. Sitten seuraa edelleen lyhytaikainen verenpaineen nousu, joka aiheutuu preganglionaaristen sypaattisten heroratojen aktivoituisesta. Lisäksi 5-HT 2A -reseptorien aktivoituinen aiheuttaa vasokonstriktion. Lopulta seuraa hidas verenpaineen lasku, joka välittyy sekä keskus- että ääreisheroston kautta 5-HT 1 -reseptorivälitteisesti. Myös virtsarakon, virtsaputken, kohdun ja keuhkoputkien sileä lihas saattavat supistua, joskin vaikutukset ihisessä ovat vähäisiä. Hengityseliistöön 5-HT voi vaikuttaa yös heroston välityksellä lisääällä hengitystiheyttä. Ihisessä 5-HT:n vaikutukset hengitykseen tulevat esille vain astaatikoilla. 5-HT aiheuttaa verihiutaleiden aggregaatiota. Verihiutaleiden aggregaatiossa niistä vapautuu 5-HT:tä uiden tulehdusreaktion välittäjäaineiden kanssa. Verihiutaleista vapautuva 5-HT laajentaa ypäröiviä verisuonia parantaen näin verenkiertoa, jos suoni on terve. Jos verisuoni on sairas esi. aterooan seurauksena, voi 5-HT yös supistaa verisuonia. Tällä voi olla erkitystä. sepelvaltiotaudin ja Raynaud n taudin patogeneesissä. 5-HT osallistuu tulehduksen alkuvaiheissa yös kivuntunnon säätelyyn, ikä välittyy ainakin osittain 5-HT:n vaikutuksista nosiseptiivisiin heropäätteisiin. Paikallisesti annettuna 5-HT aiheuttaa kipua ja kutinaa. 284

7 18. 5-hydroksitryptaiini ja 5-HT-reseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet 5-HT:n keskusherostovaikutukset 5-HT osallistuu useisiin keskusheroston sääteleiin toiintoihin, kuten tunne-eläään, aggressioon, kipuun, ahdistukseen, uneen, seksuaalitoiintoihin, uistiin, syöiskäyttäytyiseen, sekä ruuiinläön, horonierityksen ja liikkeiden säätelyyn. Lähes kaikkia 5-HT-reseptorialatyyppejä on keskusherostossa Uni-valverytin säätely oli ensiäisiä 5-HT:hen liitettyjä keskusheroston kautta välittyviä säätelyjärjesteliä. Estettäessä 5-HT synteesiä tryptofaanihydroksylaasin estäjällä, p-kloorifenyylialaniinilla, saadaan aikaan unettouus, joka voidaan poistaa 5-hydroksitryptofaanilla. Vastaavasti L-tryptofaani ja epäselektiiviset 5- HT-agonistit lisäävät nukahtaista ja pidentävät unen kestoa. Selektiiviset 5-HT 2A/2C -reseptorien antagonistit, kuten ritanseriini, lisäävät hidasaaltounta ( slow wave sleep ). Vähentynyt aivojen 5-HT-neuronien aktiivisuus vähentää yksilön kykyä hallita tunteita ja reaktioita ypäristön ärsykkeille. Tällöin saattaa seurata ipulsiivista ja joskus väkivaltaista käyttäytyistä varsinkin alkoholin vaikutuksen alaisena. Myös asennuksessa on eräänä biokeiallisena perustana pidetty aivojen vähentynyttä 5-HT-aktiivisuutta. Tätä teoriaa tukee se, että antidepressiiviset lääkkeet, kuten MAO-A:n estäjät (oklobeidi) ja 5-HT:n takaisinoton estäjät, suurentavat aivojen 5-HT-pitoisuuksia (ks. luku 23). Toisaalta eläinkokeet ovat osoittaneet, että stressi ja ahdistus lisäävät 5-HT-neuronien toiintaa. Erityisen ielenkiinnon kohteena serotonergisistä lääkeaineista ahdistuksen ja asennuksen hoidon kannalta ovat 5-HT 1A -reseptoreita stiuloivat lääkkeet, kuten buspironi. Sen vaikutuksen katsotaan osittain välittyvän raphe-tuakkeiden soatodendriittisten 5-HT 1A -reseptorien kautta. 5-HT 1A -reseptorien lisäksi yös uilla 5-HT-reseptorialatyypeillä, kuten 5-HT 2A, 5-HT 2C ja 5-HT 3 reseptoreilla, voi olla erkitystä ahdistus- ja asennusreaktioiden synnyssä. Pakkoneuroosien ja paniikkihäiriöiden hoidossa käytetäänkin serotonergistä neurotransissiota lisääviä lääkeaineita (SSRI, ks. luku 23). 5-HT on tärkeä välittäjäaine ruokahalun säätelyssä. Se osallistuu varsinkin kylläisyyden tunteen aistiiseen; vähäinen 5-HT-aktiivisuus vähentää kylläisyyttä ja johtaa ylensyöntiin. 5-HT:n vaikutus välittyy pääasiallisesti hypotalauksen kautta, utta yös ekstrahypotalaaiset aivoalueet ja perifeeriset kudoksetkin saattavat välittää osittain 5-HT:n ruokahalua vähentävää vaikutusta. Eläinkokeiden perusteella serotonergista aktiivisuutta lisäävät lääkeaineet, kuten deksfenfluraiini ja 5-HT 1B - ja 5- HT 2C -agonistit, vähentävät erityisesti hiilihydraattien kulutusta vaikuttaatta proteiinien tai rasvan syöiseen. Selektiivisiä 5-HT:n soluunoton estäjiä on käytetty ahiishäiriöiden (buliia) hoidossa. Fenfluraiinia ja sen aktiivista isoeeriä, deksfenfluraiinia, käytettiin lihavuuden hoidossa hillitseään ruokahalua, utta ne uni-valveryti iskunvaientaja asennus ahdistus ruokahalu fenfluraiini 285

8 Perifeeriseen herostoon vaikuttavat lääkeaineet, autakoidit, anti-inflaatoriset analgeetit poistettiin arkkinoilta vakavien sydän- ja keuhkoperäisten sivuvaikutuksien vuoksi; käyttäjillä havaittiin kehkovaltiopaineen kohoaista ja sydäen läppävikoja. Fenfluraiinin ja deksfenfluraiinin biokeiallinen vaikutusekanisi on utkikas ja osittain epäselvä, sillä ne lisäävät 5-HT:n vapautuista, vähentävät 5-HT:n soluunottoa ja voivat yös osittain antagonisoida joitakin 5-HT-reseptorien alatyyppejä. Fenfluraiinin on havaittu toiivan yös 5-HT:n takaisinottoproteiinin substraattina, inkä vuoksi sen pitoisuus saattaa nousta toksisen suureksi joissakin kudoksissa. Tään on epäilty osittain selittävän sen käytön yhteydessä havaittuja kardiovaskulaarisia haittavaikutuksia. Eri serotoniinireseptoriluokkiin vaikuttavat lääkeaineet 5-HT 1 -reseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet igreeni ergotalkaloidit Migreeni on neurovaskulaarinen sairaus, jonka arvellaan ainakin osittain johtuvan 5-HT:n aiheuttaista verisuonten supistusuutoksista, utta tarkka etabolinen tai neurofysiologinen syy on vielä selvittäättä (ks. tietoruutu L18). Kuitenkin tiedetään, että igreenipotilailla on plasan 5-HT-pitoisuus pieni kohtauksien välissä ja suuri kohtausten aikana. Suurin osa akuuteissa kohtauksissa käytettävistä igreenilääkkeistä sitoutuu 5-HT 1B -reseptoreihin, joita on runsaasti kallonsisäisissä verisuonissa. 5-HT 1 -reseptoreita on yös autoreseptoreina heropäätteissä, jolloin ne estävät 5-HT:n vapautuista. Vanhipia 5-HT-reseptoreihin vaikuttavista igreenilääkkeistä ovat ergotalkaloidit. Niistä ovat käytössä tällä hetkellä dihydroergotaiini ja ergotaiini, jotka ovat epäselektiivisiä 5-HT 1 - ja 5-HT 2 - osittaisagonisteja. Dihydroergotaiinia käytetään yös ortostaattisen hypotonian hoidossa. Ergotalkaloidit tehoavat igreenikohtauksen hoidossa, utta niillä on runsaasti haittavaikutuksia liittyen. niiden sitoutuiseen sekä D 2 - että adrenergisiin reseptoreihin, istä syystä niiden käyttö on vähentynyt. Vakavina sivuvaikutuksina torajyväalkaloidit voivat aiheuttaa verisuonivaikutuksista johtuen raajojen verenkierron vähentyistä ja jopa raajakuolioita, ikäli suositeltuja annoksia ja antovälejä ei noudateta (krooninen ergotisi). 5-HT 1B /5-HT 1D -agonistit Tehokas uusi igreenilääkeryhä akuutteihin kohtauksiin on 5- HT 1B /5-HT 1D -agonistit eli triptaanit. Ne vaikuttavat ileisesti a) su- 286

9 18. 5-hydroksitryptaiini ja 5-HT-reseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet MIGREENI JA SEN HOITO TIETORUUTU L18 Päänsärky on yleisin neurologinen oire. Lähes kolannes päänsäryistä on igreeniä ja noin kaksi kolannesta lihasjännitys- ja jännityspäänsärkyä eri alalajeineen. Vaikka päänsärkyjen etiologia on oninainen, uusiat tutkiukset viittaavat siihen, että geneettinen alttius on kaikissa päänsäryn uodoissa tärkeä. Migreeniä sairastaa n. 20 % naisista ja 8 % iehistä jossakin eläänsä vaiheessa. Lapsilla igreeniä esiintyy 5-15 %:lla iästä riippuen. Migreeni jaetaan kahteen uotoon: a) auralliseeen (15 %), jossa särkyä edeltää näköhäiriö, puutuinen, lihasheikkous tai puheen vaikeus, ja b) aurattoaan (85 %), jossa särky alkaa suoraan ilan auraoireita. Saallakin henkilöllä voi esiintyä erilaisia igreenikohtauksia. Migreenikohtaus voi laueta valvoisen, verensokerin laskun tai stressin päättyisen jälkeen. Myös kirkas valo, hajut, horonaaliset tekijät ja tietyt ravintoaineet, joista yleisin on alkoholi, voivat laukaista kohtauksen. Migreenin ajatellaan olevan aivojen neurovaskulaarinen toiinnanhäiriö, utta sen tarkkaa patofysiologia ei vielä tunneta. Lisäksi uusissa tarkennetuissa aivojen kuvantaistutkiuksissa tiettyä päänsäryn alatyyppiä sairastavilla potilailla on havaittu pieniä rakenneuutoksia hypotalauksessa. Tällä hetkellä oletetaan, että igreenikivun alkaisen avainekanisi olisi kallonsisäisten ekstrakerebraalisten verisuonten laajeneinen ja sen seurauksena suonia ypäröivien n. trigeinuksen sensoristen kipusäikeiden aktivaatio, jolloin vapautuu vasoaktiivisia neuropeptidejä ja tulehduksen välittäjäaineita johtaen kipureseptoreiden aktivaatioon. Aktivoituneiden trigeinus-haarojen kautta kipuinforaation siirtyy edelleen aivorungon trigeinuksen sensoriseen tuakkeeseen, josta inforaatio välittyy aivokuorelle, issä se tunnistetaan. Positronieissiotoografia (PET)- enetelällä nähdään igreenikohtauksen alkaessa aivorungossa aineenvaihdunnan uutoksia, jotka tapahtuvat saanaikaisesti kuin potilaalla ilenee. haukottelua ja väsyystä. Kun aivojen toiintauutokset leviävät aivokuoren alueelle, vähenee aivokuoren eri alueiden verenkierto ja potilas saa paikallisalkuisia oireita kuten näköhäiriöitä, puutuista ja puheen vaikeutuista. Migreenin ensisijainen hoito on laukaisevien tekijöiden välttäinen, ja kohtauksen alettua vuodelepo rauhallisessa, häärässä tilassa. Tätä hoitoa eivät itkään lääkkeet korvaa. Levon lisäksi vaikea igreenikohtaus vaatii yleensä lääkehoitoa estäään kohtauksen pitkittyistä. Migreenikohtauksessa voidaan käyttää useita eri lääkeaineita, joista kullekin potilaalle valitaan tehon ja haittavaikutuksien perusteella sopivin vaihtoehto. Keskeisiät igreenin hoidossa käytettävät lääkeryhät ovat: a) tulehduskipulääkkeet, b) triptaanit ja c) ergotalkaloidit. Koska igreeniin liittyy usein pahoinvointia, eivät lääkeaineet ieydy suun kautta otettuina kunnolla ahan tyhjeneisen hidastuisen tai oksentelun vuoksi. Sen vuoksi pahoinvointilääkkeiden yhdistäinen vaikuttaa suun kautta otettavien lääkkeiden ieytyistä parantavasti. Metoklopraidin käytön yhteydessä on syytä uistaa siihen liittyvä ahdollinen akuutti dystonia-oireyhtyä, istä tulee inforoida potilaita etukäteen. Ieytyisen tehostaiseksi lääkeaineita voidaan annostella yös parenteraalisesti tai suppositorioina, jolloin pahoinvointi ei estä ieytyistä. Monien tulehduskipulääkkeiden on osoitettu olevan tehokkaita igreenikohtauksen hoidossa ja niitä voidaankin pitää ensisijaisena lääkkeinä turvallisuuden ja suuren käyttökokeuksen vuoksi. Parhaiten tutkittuja ja tehokkaita igreenin hoidossa ovat ketoprofeeni, naprokseeni ja tolfenaaihappo, utta yös uut anti-inflaatoriset lääkeaineet, kuten ibuprofeeni, efenaaihappo ja diklofenaakki tehoavat igreenioireiseiin. Asetosalisyylihappo ja parasetaoli tehoavat ainakin lievään igreenikohtaukseen. Asetosalisyylihappo vaikuttaa yös trobosyyttien aggregaatiota estävästi, illä seikalla saattaa olla erkitystä joillakin igreenipotilailla. Kaikki igreenin hoidossa tehokkaiksi todetut triptaanit ovat serotoniini 5HT 1B /5HT 1D -reseptorin agonisteja, jotka a) estävät neurogeenisen tulehduksen aivorungon tuakkeissa ja trigeinuksen heropäätteissä, sekä b) aiheuttavat aivoverisuonten supistuisen 5HT 1B -reseptorien aktivaation kautta. Niihin ei yleensä kehity lääkeriippuvuutta eivätkä ne enetä tehoaan pitkäaikaiskäytössä. Triptaanien teho on todettu luelääkettä tehokkaaaksi akuutin igreenikohtauksen hoidosssa %:ssa tapauksista jo kahden tunnin kuluessa. Suun kautta otettuna triptaanien hyötyosuus on yleensä huono ja siinä esiintyy yös huoattavia vaihteluja. Sen vuoksi saatavilla on yös parenteraalisia ja intranasaalisesti annosteltavia lääkeuotoja. On yös syytä uistaa lääkeinteraktiot. Triptaanien käyttöä tulee välttää sepelvaltiotautia sairastavilla potilailla. Ergotalkaloidit ovat igreenin hoidon klassinen lääkeryhä. Ne ovat 5-HT 1D -reseptorien agonisteja, utta epäspesifisepiä kuin triptaanit ja vaikuttavat. α- adrenergisiin reseptoreihin. Ergotalkaloidien käyttöä rajoittaa. kroonisen ergotisi vaaraa, inkä vuoksi päivittäiselle ja viikottaiselle lääkeäärälle on asetettu tiukat ylärajat. Jos igreenikohtauksia esiintyy viikottain, voidaan harkita päivittäistä estolääkettä. Nykykäsityksen ukaan vaihtoehtoisia ovat lääkeaineita ovat beetasalpaajat (erityisesti atenololi, etoprololi tai propranololi), aitriptyliini pienellä annoksella iltaisin tai natriuvalproaatti, jolloin on seurattava aksa-arvoja, verenkuvaa ja lääkkeen seeruipitoisuutta. Muita, eillä ei enää rekisteröityjä igreenin ennaltaehkäisyssä käytettäviä lääkeaineita ovat. pitsotifeeni ja etysergidi, jotka oleat vaikuttavat 5-HT-ekaniseihin. Moleilla on erkittäviä haittoja ja niitä saa vain Lääkelaitoksen erityisluvalla. Ira Holopainen 287

10 Perifeeriseen herostoon vaikuttavat lääkeaineet, autakoidit, anti-inflaatoriset analgeetit suatriptaani uut triptaanit haittavaikutukset pistaalla igreenikohtauksen aikana laajentuneita kallonsisäisiä ja kallonulkoisia verisuonia 5-HT 1B -välitteisesti, b) aktivoialla presynaptisia 5-HT 1D -reseptoreita tuovissa heropäätteissä estäen inflaaatiota välittävien neuropeptidien vapautuista ja c) estäällä kipua tuottavien neurotransitterien vapautuista aivorungossa. Ensiäinen näistä spesifisistä 5-HT 1B /5-HT 1D -agonisteista oli suatriptaani. Se ei läpäise kunnolla veri-aivoestettä, joten sen vaikutuskohta on ileisesti perifeerinen. Sitä voidaan ruiskuttaa ihon alle, jolloin sen vaikutus alkaa nopeasti (10 15 in) tai sitä voidaan käyttää nenäsuutteena, peräpuikkona tai tabletteina, jolloin vaikutuksen alku on hitaapaa utta kestää pidepään. Suatriptaain teho on yleensä hyvä, ja se auttaa yös igreeniin liittyvään pahoinvointiin. Injektiohoidossa igreenin oireet palaavat osalle potilaista uutaan tunnin kuluttua lääkkeen lyhyen puoliintuisajan takia. Suatriptaanin jälkeen on arkkinoille tullut uita triptaaneja: naratriptaani, tsolotriptaani ja ritsatriptaani. Ne läpäisevät parein veri-aivoesteen ja eroavat toisistaan lähinnä farakokineettisiltä oinaisuuksiltaan (taulukko 18-1). Eräillä triptaaneilla on rakenteessaan sulfonaidiryhä, joka saattaa aiheuttaa allergiaoireita sulfa-allergikoilla (kuva 18-5). Muutenkin kliinisessä käytössä saattaa olla eroja siedettävyydessä ja tehossa. Yleisesti triptaanien sivuvaikutukset ovat saankaltaisia utta lievepiä kuin ergotalkaloidien. Tavallisiat sivuvaikutukset ovat ohienevä kipu pistoskohdassa, pahoinvointi, heikotus, huiaus, väsyys, kuuoitus ja joskus voiakaskin puristuksen tunne rintakehän, pään tai yläraajojen alueella. Angina pectoris -potilaille tai potilaille, joilla on ollut aivohalvaus tai ohieneviä aivo- tai ääreisverenkierron häiriöitä, ei pidä antaa triptaaneja niiden verisuonia supistavien oinaisuuksien vuoksi. Triptaaneja ei pidä käyttää yhdessä ergotalkaloidien kanssa voiakkaan vasokonstriktion vuoksi. Yhteiskäytön varoaikana on pidetty triptaanien jälkeen kuutta tuntia ja ergotalkaloidien jälkeen vuorokautta. Tsolitriptaani ja ritsatriptaani etaboloituvat ainakin osittain MAO-A-välitteisesti, inkä vuoksi niitä ei pidä käyttää yhdessä MAO:n estäjien kanssa. Fluvoksaiini, siprofloksasiini ja uut CYP1A2-entsyyiä estävät lääkeaineet ja greippiehu voivat uut- Taulukko Triptaanien oinaisuuksia. Valisteita Suatriptanu, suatriptaani (Iigran ) Naratriptanu, naratriptaani (Naraig ) Zolitriptanu, tsolitriptaani (Zoig ) Rizatriptanu, ritsatriptaani (Maxalt ) Lääkeaine Eliinaation Hyötyosuus Aktiivinen Rakenteessa puoliintuis- p.o. % etaboliitti sulfonaidiaika h ryhä Suatriptaani 2 14 Ei Kyllä Naratriptaani Ei Kyllä Tsolitriptaani 2, Kyllä Ei Ritsatriptaani Kyllä Ei 288

11 18. 5-hydroksitryptaiini ja 5-HT-reseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet Kuva Triptaanien keialliset rakennekaavat. Suatriptaanin ja naratriptaanin rakenteessa on sulfonaidiryhä. taa tsolitriptaanin etaboliaa, inkä vuoksi yhteiskäyttöä ei suositella näiden yhdisteiden kanssa. Jos potilas käyttää selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI-lääkkeitä) on triptaanien käyttössä noudatettava varovaisuutta. yhteisvaikutukset 5-HT 3 -reseptorien salpaajat 5-HT 3 -reseptoreita on erityisesti vaguksen afferenteissa säikeissä suoliston alueella ja aivorungon oksennuskeskuksessa (kuva 18-6). Sytostaatit ja sädehoito vapauttavat 5-HT:tä ruoansulatuskanavan alueella, ikä käynnistää oksennusrefleksin aktivoialla vagusheron afferenteissa säikeissä olevia 5-HT 3 -reseptoreita. Vaguksen aktivoituinen välittyy aivoihin ja aiheuttaa oksennuskeskuksessa olevien 5-HT 3 -reseptorien aktivoituisen. 5-HT 3 -reseptorien salpaajilla eli setroneilla voidaan vähentää pahoinvoinnin tunnetta ja oksentelua. Selektiivisiä 5-HT 3 -reseptorien salpaajia ondansetronia, granisetronia, tropisetronia ja dolasetronia on käytetty erityisesti sytostaattien ja sädehoidon aiheuttaan pahoinvoinnin hoidossa yksin tai yhdessä kortikosteroidien kanssa. Niillä on tehoa yös leikkauksen jälkeisessä ja AIDS-lääkkeiden aiheuttaassa pahoinvoinnissa sekä vatsan seudulle tehtävän leikkauksen aiheuttaan pahoinvoinnin estossa. Eri 5-HT 3 -salpaajat uistuttavat toisiaan (ja 5-HT:tä) keialliselta rakenteeltaan (kuva 18-7). Granisetroni, dolasetroni ja sen aktiivinen pääetaboliitti hydrodolasetroni ovat puhtaita 5-HT 3 -antagonisteja, kun taas ondansetroni ja tropisetroni ovat yös heikkoja 5- Kuva HT 3 -reseptorien sijainti suoliston alueella ja aivorungossa. granisetroni, dolasetroni ondansetroni, tropisetroni 289

12 Perifeeriseen herostoon vaikuttavat lääkeaineet, autakoidit, anti-inflaatoriset analgeetit Valisteita Ondansetronu, ondansetroni (Zofran ) Granisetronu, granisetroni (Kytril ) Tropisetronu, tropisetroni (Navoban ) Kuva Setronien keialliset rakennekaavat. HT 4 -antagonisteja. Ondansetroni sitoutuu heikosti yös uihin 5- HT-reseptoreihin sekä µ-opioidireseptoriin. Setroneiden farakokineettisiä oinaisuuksia on kuvattu taulukossa Tropisetronin ja dolasetronin etabolia kulkee CYP2D6:n kautta, ikä aiheuttaa etaboliaan geneettistä vaihtelua. Yleensä 5-HT 3 -antagonisteja siedetään hyvin. Tavallisipia sivuvaikutuksia ovat olleet päänsärky, huiaus ja uetus. Yliherkkyysreaktioita on kuvattu harvoin. 5-HT 4 -reseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet etoklopraidi ja sisapridi Metoklopraidi ja sisapridi, jotka ovat substituoituja bentsaideja, toiivat gastrointestinaalisina prokineetteinä. Ne salpaavat 5-HT 3 -reseptoreita suurina pitoisuuksina, utta niiden tehon arvellaan kuitenkin perustuvan agonistiseen vaikutukseen 5-HT 4 -reseptorissa. 5-HT 4 -reseptoreja on runsaasti aivojen dopainergisilla alueilla, joissa ne ovat GABAergisissa tai kolinergisissa heropäätteissä. Ääreisherostossa prokineetit sitoutuvat ruokatorven 5-HT 4 -reseptoreihin, inkä seurauksena asetyylikoliinia vapautuu plexus yen- 290

13 18. 5-hydroksitryptaiini ja 5-HT-reseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet Taulukko Setroneiden farakokineettisiä oinaisuuksia. Lääkeaine Eliinaation Hyötyosuus Aktiivinen CYP2D6- puoliintuis- p.o. % etaboliitti polyorfian aika h vaikutus ja interaktioahdollisuus Ondansetroni Ei Ei Granisetroni 9 60 Ei Ei Tropisetroni Ei Kyllä Dolasetroni <10 in* 74 Kyllä Kyllä *aktiivisen etaboliitin, hydrodolasetronin, eliinaation puoliintuisaika 8 h tericuksen heropäätteistä. Tää nopeuttaa ahalaukun tyhjeneistä ja lisää sekä ohutsuolen että paksusuolen peristaltiikkaa. Myös ruokatorven alian sfinkterin (LES) tonus suurenee, ikä saattaa olla eduksi refluksiesofagiitin hoidossa. Metoklopraidin ja sisapridin suolivaikutukset voidaan kuota atropiinilla. 5-HT 4 -agonisteja käytetään refluksiesofagiitin hoidossa sekä ahalaukun tyhjeneishäiriöissä (gastropareesit, ahaleikkauksen jälkeen). Myös ärtyneen suolen oireyhtyässä (irritable bowel syndroe) 5-HT 4 -agonisteista saattaa olla hyötyä. Metoklopraidi on yös D 2 -reseptorien salpaaja sekä ääreisherostossa että keskusherostossa. Sillä on pahoinvointia ja oksentelua estävä vaikutus oksennuskeskuksessa, inkä vuoksi sitä käytetään antieeettinä. Sisapridia ja etoklopraidia siedetään yleensä hyvin. Koska oleat nopeuttavat ahalaukun tyhjeneistä ja ohussuolen liikkeitä, voi eri lääkeaineiden ieytyinen uuttua: ahalaukusta ieytyvien lääkkeiden ieytyinen voi vähentyä ja ohutsuolesta ieytyvien nopeutua. Sisapridin käytössä pitää uistaa sydänperäisten sivuvaikutusten, kuten QT-ajan piteneisen ja ventrikulaaristen dysrytioiden ahdollisuus, koska sisapridilla on rytihäiriölääkkeiden ryhän III kaltaisia vaikutuksia. Sisapridi etaboloituu CYP3A4-entsyyin kautta, inkä vuoksi yhteiskäyttö CYP3A4-estäjien kanssa (. atsolisienilääkkeet, akrolidiantibiootit, HIV-proteaasin estäjät ja nefatsodoni) on vasta-aiheinen, koska sisapridin pitoisuudet voivat nousta toksiselle alueelle. Sisapridia ei pidä antaa potilaille, joilla on pidentynyt QT-aika. Metoklopraidi voi aiheuttaa keskusheroston D 2 -reseptorien salpauksesta johtuvia akuutteja ekstrapyraidaalisia oireita ja dystoniaa. Näitä oireita voi tulla akuutin kerta-annoksenkin jälkeen ja erityisesti lapset ovat herkkiä. Hoitona käytetään sentraalisesti vaikuttavia antikolinergisiä lääkkeitä, jotka poistavat oireet nopeasti (ks. Parkinsonin taudin lääkehoito, luku 28). Valisteita Cisapridu, sisapridi (Prepulsid ) Metoclopraidu, etoklopraidi (Metopra, Migpriv, Priperan ) käyttö haittavaikutukset lääkeinteraktiot sydän keskusherosto Ullaari Pesonen ja Markku Koulu 291

14 292

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen 1 mg:n kalvopäällysteinen

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

KUUKAUTISMIGREENI. Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei

KUUKAUTISMIGREENI. Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei NAISTEN MIGREENI KUUKAUTISMIGREENI Mikä se on? Kolmen päivän särkyputki. Päätä särkee, vatsaan koskee, turvottaa, oksettaa. Töihin menoa ei Ketä se koskee? voi ajatellakaan. Ja taas sama vaiva kuukauden

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. Deksametasonia (max 20 mg kerran vuorokaudessa) annetaan samanaikaisesti suun kautta.

Valmisteyhteenveto. Deksametasonia (max 20 mg kerran vuorokaudessa) annetaan samanaikaisesti suun kautta. Valmisteyhteenveto 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Bluefish 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron Bluefish 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 mg:n tabletti:

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti 28.12.2015, v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kivulla voi olla

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia, joka vastaa 50 mg tai 100 mg sumatriptaania.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia, joka vastaa 50 mg tai 100 mg sumatriptaania. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oriptan 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Oriptan 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Hydroxyzinhydrochlorid EQL Pharma 25 mg kalvopäällysteiset tabletit päivämäärä 7.1.2014, versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden

Lisätiedot

Kosketuksen merkitys lapsen kehityksessä. Jukka Mäkelä HYKS Pienten lasten psykiatrinen keskus

Kosketuksen merkitys lapsen kehityksessä. Jukka Mäkelä HYKS Pienten lasten psykiatrinen keskus Kosketuksen merkitys lapsen kehityksessä Jukka Mäkelä HYKS Pienten lasten psykiatrinen keskus Kosketus Kosketusaisti kehittyy ensimmäisenä ja säilyy pisimpään Iho on suurin aistinelin rakentaa yhteyden

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Zolmitriptan ratiopharm 5 mg suussa hajoava tabletti on valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä,

VALMISTEYHTEENVETO. Zolmitriptan ratiopharm 5 mg suussa hajoava tabletti on valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Zolmitriptan ratiopharm 2,5 mg tabletti, suussa hajoava Zolmitriptan ratiopharm 5 mg tabletti, suussa hajoava 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 2,5

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa lääkehoidosta PRILIGY-valmistetta käytetään 18 64-vuotiaiden miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ota PRILIGY-tabletti 1 3 tuntia ennen seksuaalista

Lisätiedot

Liikunta. Terve 1 ja 2

Liikunta. Terve 1 ja 2 Liikunta Terve 1 ja 2 Käsiteparit: a) fyysinen aktiivisuus liikunta b) terveysliikunta kuntoliikunta c) Nestehukka-lämpöuupumus Fyysinen aktiivisuus: Kaikki liike, joka kasvattaa energiatarvetta lepotilaan

Lisätiedot

Moduloivat hermoverkot. Tarja Stenberg

Moduloivat hermoverkot. Tarja Stenberg Moduloivat hermoverkot Tarja Stenberg Tausta Viestintämuodot Aivot Ihmisen aivoissa noin 10*10 12 aivosolua ja 100*10 12 hermoston tukisolua vastasyntyneellä noin 2500 synapsia per neuroni, aikuisella

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni 50

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Metyyliparahydroksibentsoaatti

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Migreeni gynekologin päänsärkynä

Migreeni gynekologin päänsärkynä Migreeni gynekologin päänsärkynä Gynekologi Practicin koulutus 20.1.2012 Varpu Ranta LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri lisääntymislääketieteen lisäkoulutus HYKS Naistenklinikka, hormonipoliklinikka

Lisätiedot

13.2 Osa VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot

13.2 Osa VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Novartis Luottamuksellinen Sivu 1 13.2 Osa VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot 13.2.1 Osa VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Solunsalpaajahoidon aiheuttama pahoinvointi ja oksentelu Syövän hoitoon käytettävät

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Bimatoprosti 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kohonneen silmänpaineen alentaminen kroonista avokulmaglaukoomaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g

VALMISTEYHTEENVETO. Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen annospussi sisältää seuraavat määrät vaikuttavia

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Flexicam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää Vaikuttava aine: Meloksikaami 5 mg

Lisätiedot

Euroopan lääkevirasto suosittelee muutoksia metoklopramidin käyttöön

Euroopan lääkevirasto suosittelee muutoksia metoklopramidin käyttöön 20. joulukuuta 2013 EMA/13239/2014 Corr. 1 Euroopan lääkevirasto suosittelee muutoksia metoklopramidin käyttöön Muutoksilla halutaan lähinnä pienentää neurologisten haittavaikutusten riskiä Euroopan lääkeviraston

Lisätiedot

Kivun fysiologiasta ja mekanismeista. Simo Järvinen fysiatrian erik.lääkäri kivunhoidon ja kuntoutuksen erit.pätevyys

Kivun fysiologiasta ja mekanismeista. Simo Järvinen fysiatrian erik.lääkäri kivunhoidon ja kuntoutuksen erit.pätevyys Kivun fysiologiasta ja mekanismeista Simo Järvinen fysiatrian erik.lääkäri kivunhoidon ja kuntoutuksen erit.pätevyys Kipuvaste Kudosvaurio Ääreishermoston aktivoituminen Kipuviestin välittyminen aivoihin

Lisätiedot

Novartis Luottamuksellinen Sivu 1 Turvallisuusriskien hallintasuunnitelma (EU), versio 5.1

Novartis Luottamuksellinen Sivu 1 Turvallisuusriskien hallintasuunnitelma (EU), versio 5.1 Novartis Luottamuksellinen Sivu 1 Zofran 2 mg/ml injektioneste, liuos Zofran 16 mg peräpuikko Zofran 4 mg ja 8 mg tabletti, kalvopäällysteinen Zofran Zydis 4 mg ja 8 mg tabletti, kylmäkuivattu 18.3.2016,

Lisätiedot

CASE HELSINGIN KAUPUNGIN "LAB"

CASE HELSINGIN KAUPUNGIN LAB MUO-C0004 KATUTILA JA KATUJEN KULTTUURIT Kaupunkiakateia CASE HELSINGIN KAUPUNGIN "LAB" 25.5.2016 Eirosa Ihalainen, Pinja Myllykoski, Eilia Taskinen, Jenni Huttunen TUTKIMUS Taustaselvitys Labtoiinnasta

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini

PAKKAUSSELOSTE. FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini PAKKAUSSELOSTE FIRDAPSE 10 mg tabletti amifampridiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Tarkistuslista 1: ennen Attentin 5mg tablettien määräämistä

Lisätiedot

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus.

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dinolytic vet. 12,5 mg/ml injektioneste, liuos naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: dinoprosti 12,5 mg/ml (dinoprostitrometamolina). Apuaineet: bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Yksi Dolan-tabletti sisältää 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia. Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen, jakouurteellinen tabletti.

Yksi Dolan-tabletti sisältää 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia. Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen, jakouurteellinen tabletti. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI DOLAN -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Dolan-tabletti sisältää 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia. Apuaineet, ks. 6.1 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SOLUPRICK SQ hyönteismyrkyt, liuos ihopistotestiin - 801 Mehiläisen myrkky (Apis mellifera) - 802 Ampiaisen myrkky (Vespula spp.) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORIDIP 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORIDIP 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 22.3.2016, VERSIO 1.1 VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, läpikuultamaton emulsiovoide ja vaalean kellertävä peräpuikko.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, läpikuultamaton emulsiovoide ja vaalean kellertävä peräpuikko. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Neoproct yhdistelmäpakkaus Rektaalivoide, creme ja peräpuikko 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g rektaalivoidetta sisältää 1 mg fluokortoloni-21-pivalaattia

Lisätiedot

YHDESSÄ ETEENPÄIN

YHDESSÄ ETEENPÄIN YHDESSÄ ETEENPÄIN www.ankytys.fi info@ankytys.fi Tiesitkö? Änkytys on tavallinen puheen otorisen koordinaation häiriö. Lapsista noin 5 % änkyttää vähintään kuuden kuukauden ajan, ja suurialta osalta vaiva

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

, 3.7, 3.9. S ysteemianalyysin. Laboratorio Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

, 3.7, 3.9. S ysteemianalyysin. Laboratorio Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Lineaarikobinaatioenetelät 3.5-3.7, 3.7, 3.9 Sisältö Pääkoponenttianalyysi (PCR) Osittaisneliösua (PLS) Useiden vasteiden tarkastelu Laskennallisia näkökulia Havaintouuttujien uunnokset Lähtökohtana useat

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Lääkkeiden yhteisvaikutukset 65. Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääkkeiden yhteisvaikutukset Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö on varsin yleistä ja joskus välttämätöntäkin. Potilaalla voi olla useita hoitoa vaativia sairauksia,

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELULIITTO

SUOMEN VOIMISTELULIITTO NUOREN URHEILIJAN KASVU- JA KEHITYS RISKIT JA MAHDOLLISUUDET Harri Hakkarainen Urheilulääkäri- ja valmentaja Kasvun ja kehityksen jaomelua Rakenteellinen kasvu Koko, pituus, paino, raajojen suhteet jne.

Lisätiedot

Adrenalin Aguettant 0,1 mg/ml, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Adrenalin Aguettant 0,1 mg/ml, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Adrenalin Aguettant 0,1 mg/ml, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra injektionestettä sisältää adrenaliinitartraattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 gramma sisältää: Vaikuttava aine Omepratsoli 370 mg Apuaineet Keltainen rautaoksidi

Lisätiedot

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS)

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mikä on Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta? Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta on perinnöllinen sairaus. Se on elimistön

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 230 mg pyranteeliembonaattia ja 20 mg pratsikvanteelia

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 230 mg pyranteeliembonaattia ja 20 mg pratsikvanteelia 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Cazitel 230/20 mg kalvopäällysteinen tabletti kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 230 mg pyranteeliembonaattia

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon.

KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman hoitoon. KEYTRUDA (pembrolitsumabi) Terveydenhuollon ammattilaiset Usein kysytyt kysymykset KEYTRUDA monoterapiana on tarkoitettu aikuisille edenneen (leikkaukseen soveltumattoman tai metastasoituneen) melanooman

Lisätiedot

Sympatomimeetit ja sympatolyytit

Sympatomimeetit ja sympatolyytit Sympatomimeetit ja sympatolyytit 28.9.2012 Anni-Maija Linden, FaT, dosentti Biolääketieteen laitos Farmakologia Lääketieteellinen tiedekunta Luentorunko Sympaattisen hermoston välittäjäaineet ja reseptorit

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle 1 Tieteelliset päätelmät Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille.

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI KEFAVET VET 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiinimonohydraatti vastaten

Lisätiedot

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693

Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Kliininen lääkeaineoppi 2 op. Tammi-helmikuu 2014 Salla Kalsi Proviisori salla.kalsi@pkssk.fi p. 013 171 6693 Tietoa kurssista Luentoja 20 h + tentit (2 x 2 h) Kurssi kahdessa osassa (1+2) Oppikirjana:

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lihasrelaksaation kumoaminen: 0,015 0,02 mg/kg yhdessä neostigmiinin (0,03 0,04 g/kg) kanssa laskimoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Lihasrelaksaation kumoaminen: 0,015 0,02 mg/kg yhdessä neostigmiinin (0,03 0,04 g/kg) kanssa laskimoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ATROPIN 1 mg/ml -injektioneste, liuos VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Atropiinisulfaatti 1 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Lääkärisi on suositellut sinulle VELCADE (bortetsomibi) -hoitoa. VELCADE

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos: 1 annos sisältää

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg mikronisoitua ebastiinia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot