VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Pfizer 50 mg tabletit Sumatriptan Pfizer 100 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina). Yksi tabletti sisältää 100 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina). Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Tabletti. Valkoinen tai lähes valkoinen, kapselin muotoinen, kaksoiskupera, päällystämätön tabletti, jonka toisella puolella on merkintä C ja toisella puolella 33. Tabletin koko on 11 x 5 mm. Valkoinen tai lähes valkoinen, kapselin muotoinen, kaksoiskupera, päällystämätön tabletti, jonka toisella puolella on merkintä C ja toisella puolella 34. Tabletin koko on 12 x 6,5 mm. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon. 4.2 Annostus ja antotapa Käyttöä ja antamista koskevat yleiset suositukset: Sumatriptaania ei saa käyttää migreenikohtausten ennaltaehkäisyyn. Sumatriptaani on tarkoitettu käytettäväksi yksinään migreenikohtausten akuuttihoitoon, eikä sitä saa antaa samanaikaisesti ergotamiinin tai ergotamiinijohdosten (mukaan lukien metysergidi) kanssa (ks. kohta 4.3). Sumatriptaania on hyvä ottaa mahdollisimman pian migreenipäänsäryn alkamisen jälkeen. Sumatriptaani on kuitenkin yhtä tehokasta, vaikka se otettaisiin myöhemmin migreenikohtauksen aikana. Aikuiset Suositeltu annos aikuisille on yksi 50 mg:n tabletti sumatriptaania. Jotkut potilaat voivat tarvita 100 mg sumatriptaania. Jos ensimmäinen sumatriptaaniannos ei tehoa, samaan kohtaukseen ei pidä ottaa toista annosta. Sumatriptaania voidaan kuitenkin käyttää seuraavien kohtausten hoitoon.

2 Jos oireet ovat lievittyneet ensimmäisen annoksen jälkeen, mutta uusiutuvat myöhemmin, seuraavien 24 tunnin kuluessa voidaan ottaa lisäannoksia edellyttäen, että edellisen annoksen ottamisesta on kulunut vähintään kaksi tuntia ja että kyseisen ajan kuluessa otettava sumatriptaaniannos on enintään 300 mg. Tabletit niellään kokonaisina veden kera. Lapset (alle 12-vuotiaat) Sumatriptaanitabletteja ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille, sillä niitä ei ole tutkittu lapsilla. Nuoret (12 17-vuotiaat) Tätä ikäryhmää koskevissa kliinisissä tutkimuksissa sumatriptaanitabletteja ei ole voitu osoittaa tehokkaiksi nuorten hoidossa. Siksi lääkkeen käyttöä nuorille ei suositella (ks. kohta 5.1). Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat) Kokemusta sumatriptaanin käytöstä yli 65-vuotiaille potilaille on niukasti. Farmakokinetiikka iäkkäillä potilailla ei ole merkitsevästi erilainen kuin nuoremmilla potilailla, mutta sumatriptaanin käyttöä yli 65- vuotiaille potilaille ei suositella, ennen kuin saatavilla on enemmän tietoa. Maksan vajaatoiminta: Lievää tai keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavia potilaita hoidettaessa on harkittava pienten (25 50 mg) annosten käyttöä. Munuaisten vajaatoiminta: Sumatriptan Pfizer -tabletteja on käytettävä varoen munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille. 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys sumatriptaanille tai apuaineille. Sumatriptaania ei pidä antaa potilaille, joilla on ollut sydäninfarkti tai joilla on iskeeminen sydänsairaus, sepelvaltimospasmi (Prinzmetalin angina), perifeerinen verisuonisairaus tai iskeemisen sydänsairauden oireita. Sumatriptaania ei pidä antaa potilaille, joilla on ollut aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA). Sumatriptaania ei pidä antaa vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Sumatriptaanin käyttö on vasta-aiheista potilaille, joilla on keskivaikea tai vaikea hypertensio tai lievä, hoitamaton hypertensio. Ergotamiinin ja ergotamiinijohdosten (mukaan lukien metysergidi) sekä triptaanin/5- hydroksitryptamiini-1-reseptoriagonistien (5-HT 1 ) samanaikainen käyttö sumatriptaanin kanssa on vastaaiheista (ks. kohta 4.5). Reversiibelien (esim. moklobemidi) ja irreversiibelien (esim. selegiliini) monoamiinioksidaasin (MAO) estäjien samanaikainen käyttö sumatriptaanin kanssa on vasta-aiheista. Sumatriptaania ei pidä käyttää 2 viikkoon monoamiinioksidaasin estäjähoidon lopettamisen jälkeen. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Sumatriptan Pfizer -tabletteja tulee määrätä vain, kun migreenidiagnoosi on selvä. Sumatriptaania ei ole tarkoitettu hemiplegisen, basilaarisen eikä oftalmoplegisen migreenin hoitoon. Kuten muun migreenin akuuttihoidon yhteydessä, on muiden, mahdollisesti vakavien neurologisten sairauksien mahdollisuus suljettava ensin pois potilailta, joilla ei ole aikaisemmin diagnosoitua migreeniä tai joiden migreeniin liittyy epätyypillisiä oireita.

3 On huomioitava, että migreenipotilailla voi olla tavallista suurempi riski saada tiettyjä aivoverisuoniperäisiä häiriöitä (esim. aivohalvaus, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö). Sumatriptaanin käytön yhteydessä voi esiintyä ohimeneviä oireita, kuten rintakipua ja puristavaa tunnetta rintakehän alueella (ks. kohta 4.8). Nämä oireet voivat olla voimakkaita ja ilmetä myös kurkun alueella. Jos oireiden epäillään liittyvän iskeemiseen sydänsairauteen, sumatriptaanin käyttö on lopetettava ja potilaan tila tutkittava asianmukaisesti. Lääkkeen markkinoille tulon jälkeen on raportoitu joitakin harvinaisia serotoniinioireyhtymätapauksia (mielialan muutoksia, autonomista instabiiliutta ja neuromuskulaarisia poikkevuuksia), kun potilas on käyttänyt selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI) ja sumatriptaania. Serotoniinioireyhtymää on raportoitu triptaanien ja serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjien (SNRI) samanaikaisen käytön yhteydessä. Jos sumatriptaanin ja SSRI/SNRI-valmisteiden samanaikainen käyttö on kliinisesti perusteltua, potilasta on tarkkailtava asianmukaisesti (ks. kohta 4.5). Varovaisuutta on noudatettava myös hoidettaessa potilaita, joilla on jokin lääkkeiden imeytymiseen, metaboliaan tai eritykseen vaikuttava tila, kuten maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Sumatriptaania on käytettävä varoen potilaille, joilla on esiintynyt kouristuksia tai muita kouristuskynnystä alentavia riskitekijöitä, sillä sumatriptaanin käytön yhteydessä on raportoitu kouristuskohtauksia (ks. kohta 4.8). Sulfonamideille yliherkät potilaat voivat saada allergisen reaktion sumatriptaanista. Reaktion voimakkuus voi vaihdella ihon yliherkkyydestä anafylaksiaan. Näyttöä ristiallergiasta on niukasti, mutta sumatriptaania on kuitenkin syytä käyttää varoen näille potilaille. Haittavaikutuksia voi ilmaantua tavallista useammin käytettäessä triptaaneja samanaikaisesti mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävien rohdosvalmisteiden kanssa. Minkä tahansa särkylääkkeen pitkäaikainen käyttö päänsäryn hoitoon voi pahentaa päänsärkyjä. Jos tällainen tilanne ilmenee tai sitä epäillään, potilaan on kysyttävä neuvoa lääkäriltä, ja hoito on lopetettava. Särkylääkepäänsärkyä on syytä epäillä, jos potilaalla on usein toistuvia tai päivittäisiä päänsärkyjä säännöllisestä päänsärkylääkityksestä huolimatta (tai sen vuoksi). Suositeltuja sumatriptaaniannoksia ei pidä ylittää. Jos potilaalla on iskeemiselle sydänsairaudelle altistavia riskitekijöitä, hänelle ei pidä määrätä sumatriptaania ilman edeltäviä kardiovaskulaarisia tutkimuksia. Tällaisia potilaita ovat esimerkiksi diabeetikot, runsaasti tupakoivat potilaat ja nikotiinikorvaushoitoa saavat potilaat (ks. kohta 4.3). Erityistä huomiota on kiinnitettävä postmenopausaalisiin naisiin ja yli 40-vuotiaisiin miehiin, joilla on mainittuja riskitekijöitä. Ennakkotutkimusten avulla ei kuitenkaan välttämättä pystytä tunnistamaan kaikkia potilaita, joilla on jokin sydänsairaus. Vakavia sydäntapahtumia on hyvin harvoissa tapauksissa ilmennyt potilailla, joilla ei ole perussairautena sydän- tai verisuonisairautta. Sumatriptaanin käytössä on noudatettava varovaisuutta, kun sitä annetaan potilaille, joilla on hoidettu hypertensio, sillä pienellä osalla potilaista on havaittu ohimenevää verenpaineen nousua ja verisuoniston ääreisvastuksen kasvua. Lääkkeen markkinoille tulon jälkeen on raportoitu joitakin harvinaisia tapauksia, joissa potilaalla on esiintynyt heikkoutta, hyperrefleksiaa ja inkoordinaatiota, kun hän on käyttänyt selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI) ja sumatriptaania.

4 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Yhteisvaikutuksia propranololin, flunaritsiinin, pitsotifeenin tai alkoholin kanssa ei ole todettu. Tietoa yhteisvaikutuksesta ergotamiinia sisältävien valmisteiden tai toisen triptaanin/5-ht 1 - reseptoriagonistin kanssa on vähän. Suurentunut sepelvaltimospasmin riski on teoriassa mahdollinen, ja yhteiskäyttö on vasta-aiheista (ks. kohta 4.3). Ei tiedetä, kuinka pitkä väli sumatriptaanin ja ergotamiinia sisältävien valmisteiden tai toisen triptaanin/5- HT 1 -reseptoriagonistin käytön välillä on oltava. Tämä riippuu myös annostuksesta ja käytetystä valmisteesta. Vaikutukset voivat olla additiivisia. Ergotamiinia sisältävien valmisteiden ja toisen triptaanin/5-ht 1 - reseptoriagonistin käytön jälkeen on syytä odottaa vähintään 24 tuntia ennen sumatriptaanin käyttöä. Sumatriptaanin käytön jälkeen on puolestaan suositeltavaa odottaa vähintään 6 tuntia ennen ergotamiinia sisältävien valmisteiden käyttöä ja vähintään 24 tuntia ennen toisen triptaanin/5-ht 1 -reseptoriagonistin käyttöä (ks. kohta 4.3). Sumatriptaanilla ja monoamiinioksidaasin estäjillä voi olla yhteisvaikutuksia, joten niiden samanaikainen käyttö on vasta-aiheista (ks. kohta 4.3). Lääkkeen markkinoille tulon jälkeen on raportoitu joitakin harvinaisia serotoniinioireyhtymätapauksia (mielialan muutoksia, autonomista instabiiliutta ja neuromuskulaarisia poikkevuuksia), kun potilas on käyttänyt SSRI-lääkkeitä ja sumatriptaania. Serotoniinioireyhtymää on raportoitu myös triptaanien ja SNRIlääkkeiden samanaikaisen käytön yhteydessä (ks. kohta 4.4). Sumatriptaanin yhteiskäyttöön litiumin kanssa voi myös liittyä serotoniinioireyhtymän riski. 4.6 Raskaus ja imetys Raskaus Markkinoille tulon jälkeen sumatriptaanin käytöstä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana on kertynyt tietoa yli naisen osalta. Vaikka nämä tiedot ovatkin riittämättömät lopullisten johtopäätösten tekemiseen, ne eivät viittaa synnynnäisten vaurioiden riskin lisääntymiseen. Kokemusta sumatriptaanin käytöstä raskauden toisella tai kolmannella kolmanneksella on niukasti. Eläinkokeet eivät viittaa suoriin teratogeenisiin eivätkä haitallisiin vaikutuksiin peri- ja postnataalisen kehityksen aikana. Alkion ja sikiön elinkelpoisuus saattaa kuitenkin kärsiä kaneilla (ks. kohta 5.3). Sumatriptaanin käyttöä voidaan harkita vain siinä tapauksessa, että äidin hoidosta saaman hyödyn odotetaan olevan suurempi kuin sikiölle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Imetys Ihonalaisesti annostellun sumatriptaanin on osoitettu erittyvän rintamaitoon. Lapsen altistumista sumatriptaanille voidaan vähentää välttämällä imettämistä 12 tunnin ajan sumatriptaanin ottamisen jälkeen. Kyseisen ajan kuluessa lypsetty rintamaito on hävitettävä. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Migreenikohtauksen tai sen hoitona käytetyn sumatriptaanilääkityksen seurauksena voi ilmetä uneliaisuutta, joka saattaa vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. 4.8 Haittavaikutukset Haittavaikutukset luetellaan seuraavassa elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan. Esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti: Hyvin yleinen ( 1/10)

5 Yleinen ( 1/100, < 1/10) Melko harvinainen ( 1/1 000, < 1/100) Harvinainen ( 1/10 000, < 1/1 000) Hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Jotkin haittavaikutuksina ilmoitetut oireet voivat olla migreenin oireita. Immuunijärjestelmä Tuntematon: Yliherkkyysreaktiot, joiden vakavuus vaihtelee ihon yliherkkyydestä (kuten urtikaria) anafylaksiatapauksiin. Hermosto Yleinen: Heitehuimaus, uneliaisuus, tuntohäiriöt, kuten parestesia ja hypestesia. Tuntematon: Kouristukset; osa tapauksista on ilmennyt potilailla, joilla on aikaisemminkin esiintynyt kouristuksia tai joilla on samanaikaisia, kouristuksille altistavia sairauksia, osa on ilmennyt potilailla, joilla näitä altistavia tekijöitä ei ole ollut. Vapina, dystonia, silmävärve, skotooma. Silmät Tuntematon: Välkyntä, kahtena näkeminen, heikentynyt näkö. Näönmenetys, mukaan lukien pysyvät vauriot. Näköhäiriöitä voi kuitenkin esiintyä myös itse migreenikohtauksen yhteydessä. Sydän Tuntematon: Bradykardia, takykardia, palpitaatiot, sydämen rytmihäiriöt, ohimenevät iskeemiset EKGmuutokset, sepelvaltimospasmi, angina pectoris, sydäninfarkti (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). Verisuonisto Yleinen: Ohimenevä verenpaineen nousu pian lääkkeen ottamisen jälkeen. Punastuminen. Tuntematon: Hypotensio, Raynaud n oireyhtymä. Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina Yleinen: Hengenahdistus. Ruoansulatuselimistö Yleinen: Pahoinvointia ja oksentelua ilmeni joillakin potilailla, mutta on epäselvää, liittyikö tämä sumatriptaaniin vai taustalla olevaan sairauteen. Tuntematon: Iskeeminen koliitti, ripuli. Luusto, lihakset ja sidekudos Yleinen: Painontunne (tavallisesti ohimenevä, mutta voi olla voimakas ja saattaa esiintyä missä osassa kehoa tahansa, myös rintakehässä ja kurkussa). Lihaskipu. Tuntematon: Niskan jäykkyys, nivelkipu. Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Yleinen: Kipu, kuuman tai kylmän tuntemukset, paineen tai puristuksen tunne (nämä oireet ovat tavallisesti ohimeneviä ja saattavat olla voimakkaita; niitä voi esiintyä missä osassa kehoa tahansa, myös rintakehässä ja kurkussa), heikotus, uupumus (nämä oireet ovat tavallisesti lieviä tai keskivaikeita ja ohimeneviä). Melko harvinainen: Uneliaisuus (useimmiten lievää tai keskivaikeaa ja ohimenevää). Tutkimukset Hyvin harvinainen: Ajoittain on havaittu lieviä häiriöitä maksan toimintakokeissa. Psyykkiset häiriöt Tuntematon: Ahdistuneisuus. Iho ja ihonalainen kudos Tuntematon: Liikahikoilu.

6 4.9 Yliannostus Oireet Yli 400 mg:n suun kautta otetuilla annoksilla ja 16 mg:n ihonalaisilla annoksilla ei ole ilmennyt muita haittavaikutuksia kohdassa 4.8 mainittujen haittavaikutusten lisäksi. Potilaat ovat saaneet jopa 12 mg sumatriptaania ihonalaisina kertainjektioina ilman merkittäviä haittavaikutuksia. Hoito Sumatriptaanin yliannostustapauksissa potilasta on tarkkailtava vähintään 10 tunnin ajan ja hänelle on annettava oireenmukaista hoitoa. Hemodialyysin tai peritoneaalidialyysin vaikutusta plasman sumatriptaanipitoisuuteen ei tunneta. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Selektiiviset serotoniini 5HT 1 -reseptorin agonistit ATC-koodi: N02CC01 Sumatriptaani on spesifinen ja selektiivinen 5-hydroksitryptamiini-1d-reseptorin agonisti, jolla ei ole osoitettua vaikutusta muihin 5HT-reseptoreihin (5HT 2 5HT 7 ). Vaskulaarista 5HT 1d -reseptoria esiintyy lähinnä kraniaalisissa verisuonissa, ja sillä on verisuonia supistava vaikutus. Eläimillä on osoitettu, että sumatriptaani aiheuttaa pikkuvaltimoiden vasokonstriktiota ja kaulavaltimoverenkierron valtimo-laskimoanastomataa. Tämä verisuonisto vie verta ekstra- ja intrakraniaalisiin kudoksiin, kuten aivokalvoihin. Näiden valtimosuonten laajentumisen ja turvotuksen muodostumisen on oletettu olevan migreenikohtausten taustalla oleva syy ihmisillä. Eläinkokeiden perusteella sumatriptaani estää myös kolmoishermon toimintaa. Molemmat vaikutukset (kraniaalinen vasokonstriktio ja kolmoishermon toiminnan estäminen) saattavat selittää sumatriptaanin migreeniä estävän vaikutuksen ihmisillä. Kliininen vaste alkaa noin 30 minuutin kuluttua suun kautta otetun 100 mg:n annoksen ottamisesta. Sumatriptaani on tehokas kuukautisten aikana esiintyvien migreenikohtausten akuuttihoidossa, eli käytettynä aikavälillä kolme päivää ennen kuukautisten alkamista ja viisi päivää kuukautisten alkamisen jälkeen. Useassa lumekontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa arvioitiin suun kautta otetun sumatriptaanin turvallisuutta ja tehoa 600 nuorella vuotiaalla migreenipotilaalla. Tutkimuksissa ei pystytty osoittamaan merkittävää eroa päänsäryn helpottamisessa kahden tunnin kuluttua käytettäessä lumelääkettä tai mitä tahansa sumatriptaaniannostusta. Haittavaikutusprofiili sumatriptaania suun kautta otettaessa oli vuotiailla samantapainen kuin aikuisväestölle tehdyissä tutkimuksissa on raportoitu. 5.2 Farmakokinetiikka Suun kautta otettuna sumatriptaani imeytyy nopeasti, ja huippupitoisuus saavutetaan 2 (0,5 5) tunnin kuluttua. Suun kautta otetun lääkkeen absoluuttinen biologinen hyötyosuus on keskimäärin 14 %. Tämä johtuu osin presysteemisestä metaboliasta ja osin epätäydellisestä imeytymisestä. Maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla suun kautta otetun lääkkeen presysteeminen puhdistuma on tavallista vähäisempää, minkä seurauksena sumatriptaanipitoisuus plasmassa kasvaa. Proteiineihin sitoutumisen aste on alhainen (14 21 %), ja keskimääräinen jakautumistilavuus on 170 litraa. Eliminaation puoliintumisaika on noin 2 tuntia. Keskimääräinen kokonaispuhdistuma on ml/min, ja keskimääräinen munuaispuhdistuma on noin 260 ml/min. Noin 80 % kokonaispuhdistumasta on

7 nonrenaalista, mikä viittaa siihen, että sumatriptaani poistuu pääasiassa oksidatiivisen metabolian kautta monoamiinioksidaasi A:n välityksellä. Päämetaboliitti, sumatriptaanin indolietikkahappoanalogi, erittyy virtsaan happona tai glukuronidikonjugaattina. Tällä metaboliitilla ei ole tunnettua 5HT 1 - tai 5HT 2 - vaikutusta. Vähäisempiä metaboliitteja ei ole tunnistettu. Migreenikohtaukset eivät näytä vaikuttavan suun kautta otetun sumatriptaanin farmakokinetiikkaan. Farmakokinetiikka erityisryhmissä: Iäkkäät potilaat: Farmakokinetiikkaa iäkkäillä potilailla ei ole tutkittu riittävästi, jotta voitaisiin ottaa kantaa iäkkäiden ja nuorten vapaaehtoisten välillä mahdollisesti oleviin farmakokineettisiin eroihin. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Rotilla tehdyssä hedelmällisyystutkimuksessa havaittiin inseminaation onnistumisen heikkenevän, kun rotat altistettiin ihmisen enimmäisaltistusta suuremmille pitoisuuksille. Kaneilla havaittiin sikiökuolleisuutta, johon ei liittynyt merkittäviä teratogeenisia vaikutuksia. Sumatriptaanilla ei ollut genotoksista tai karsinogeenista vaikutusta in vitro- tai eläinkokeissa. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Kroskarmelloosinatrium Polysorbaatti 80 Kalsiumvetyfosfaatti, vedetön Mikrokiteinen selluloosa Natriumvetykarbonaatti Magnesiumstearaatti 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei oleellinen. 6.3 Kestoaika 4 vuotta. 6.4 Säilytys Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot Sumatriptan Pfizer -tabletteja on saatavana polyamidi/pvc/alumiini -läpipainopakkauksissa. Pakkauskoot: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 30, 50 ja 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

8 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Pfizer Oy Tietokuja Helsinki 8. MYYNTILUVAN NUMEROT 50 mg: mg: MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Zomig 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani 2,5 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani. 2,5 mg: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Venlafaxin Krka 37,5 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 75 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 150 mg depotkapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cetirizin Bluefish10 mg, kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia, joka vastaa 500 mg valasikloviiria.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia, joka vastaa 500 mg valasikloviiria. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valaciclovir Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sildenafil Sandoz 25 mg tabletti Sildenafil Sandoz 50 mg tabletti Sildenafil Sandoz 75 mg tabletti Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 7,5 mg meloksikaamia. Yksi tabletti

Lisätiedot

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

300 mg tabletti: kermanvalkoisesta vaaleankeltaiseen pyöreä tabletti, jossa on merkintä "GS5YZ" toisella puolella, toinen puoli on paljas.

300 mg tabletti: kermanvalkoisesta vaaleankeltaiseen pyöreä tabletti, jossa on merkintä GS5YZ toisella puolella, toinen puoli on paljas. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Voxra 150 mg säädellysti vapauttava tabletti Voxra 300 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää joko 150 mg tai 300 mg bupropionihydrokloridia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos)

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Freshmint 1 mg/annos, sumute suuonteloon, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 sumuteannos sisältää 1 mg nikotiinia 0,07 ml:ssa liuosta. 1

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gabapentin Pfizer 100 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 300 mg kovat kapselit Gabapentin Pfizer 400 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 100 mg kova kapseli

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lyrica 25 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 25 mg pregabaliinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Concerta 18 mg depottabletit Concerta 27 mg depottabletit Concerta 36 mg depottabletit Concerta 54 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duloxetine Lilly 30 mg kova enterokapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos Xanor Depot depottabletit annostellaan kerran vuorokaudessa, annos suositellaan otettavaksi aamuisin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XANOR DEPOT 0,5 mg depottabletti XANOR DEPOT 1 mg depottabletti XANOR DEPOT 2 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 0,5 mg depottabletit: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai keskivaikean kivun ja/tai kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai keskivaikean kivun ja/tai kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Para-Tabs 250 mg tabletti, suussa hajoava Para-Tabs 500 mg tabletti, suussa hajoava 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 250 mg tabletti: Yksi suussa hajoava

Lisätiedot

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle.

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 80 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 80 mg telmisartaania. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERAM 5 mg/5 mg tabletit [COVERAM 5 mg/10 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/5 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/10 mg tabletit] 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bikalutamidi medac 50 mg, tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg bikalutamidia. Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Microtab 2 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

nikotiinihappo/laropiprantti depottabletti

nikotiinihappo/laropiprantti depottabletti nikotiinihappo/laropiprantti depottabletti R TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg depottabletit I 11 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg depottabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia.

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Januvia 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia.

Lisätiedot