Lausunto lukion opetussuunnitelman perusteisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto lukion opetussuunnitelman perusteisiin"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Viite: Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen, Opetushallitus 17/421/2015 Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liito SOOL ry Rautatieläisenkatu Helsinki Opetushallitus Hakaniemenranta HELSINKI Lausunto lukion opetussuunnitelman perusteisiin Pyydettynä lausuntona lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämiseen Suomen Opettajaksi Opiskelevien liitto SOOL ry lausuu seuraavaa: Yleistä luonnoksesta Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on tyytyväinen siihen että luonnos lukion opetussuunnitelman perusteiksi on uudistettu hyvin maltillisesti verrattuna edelliseen. Tuntijako oli uudistuksiltaan hyvin hillitty ja luonnos noudattelee tätä samaa linjaa. Tätä pidämme hyvänä asiana, sillä tällä aikataululla emme näe järjelliseksi uudistaa opetusta tätä luonnosta suuremmin. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen SOOL pitää hyvänä asiana että lukiopaikkakunnasta riippuen hyödynnetään lukion perinteisten oppimisympäristöjen ulkopuolisia mahdollisuuksia yhteistyön muodossa. Käytännönläheisyys ja yhteys muihin elämän alueisiin ovat hyväksi myös yleissivistävän luonteiselle lukiolle. Yhteistyötä toteutetaan varmasti vaihtelevasti eri kouluissa ja eri opettajien toimesta. On kuitenkin hyvä että Opetushallitus kannustaa tähän moniammatilliseen yhteistyöhön. Moniammatillinen yhteistyö on hyväksi myös lukioiden omien opetussuunnitelmien laatimisessa. On erittäin tärkeää, että lukiolaiset pääsevät itse vaikuttamaan opetussuunnitelmatyöhön. 2. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta Lukion yleissivistyvyys on tärkeää, sillä peruskoulun päättänyt nuori saattaa lukion aikana vielä muuttaa mieltään tulevan koulutuksensa suhteen. Myös kriittiseen ajatteluun kasvattaminen on hyvä tavoite. 3. Opetuksen toteuttaminen Osio 3 sisältää useita hyviä kirjauksia opetusmenetelmistä ja osallisuudesta. Opetuksen ohjauksen ja opiskelunmenetelmien monipuolisuus ovat erittäin hyvänä pidettävä maininta 1

2 SOOLin mielestä. Myös opiskeluympäristöjen monipuolisuus on erityisen hyvä tavoite. Etäopiskelun mahdollisuuskin on hyvänä pidettävä tavoite ja mahdollistaa myös mm. eriyttämistä nopeampaa etenemistä kaipaavien kannalta. Myös TVT-välineiden hyödyntäminen etäopiskelussa on erittäin hyvä asia. Kuitenkaan etäopiskelu ei saa olla ainut mahdollisuus suorittaa opintoja ja etäopiskelua ei tule käyttää säästösyistä. Lähiopetus, pienryhmissä työskentely ja opiskelijoiden välinen keskustelu tulee olla tärkeässä osassa lukio-opintoja. Tutortoiminta ja sen kehittäminen lukiossa on hyvä tavoite myös. Tuntijaossa luovuttiin uudismielisimmistä muutoksista ainerajat ylittäviin kursseihin ja kokonaisuuksiin. Kuitenkin lukioilla tulisi halutessaan olla mahdollisuus myös toteuttaa kursseja ilmiölähtöisemmin yli kurssi- ja oppiainerajojen, kunhan sisällöt tulevat käydyksi. 4. Opiskelijan ohjaus Ohjaukseen panostamisesta on erittäin tärkeää lukio-opintojen, jatko-opintojen sekä syrjäytymisen ehkäisyn kannalta. Sen tärkeyttä voi liikaa korostaa. Ohjaukseen liittyvä osio luonnoksessa vaikuttaa hyvin suunnitellulta ja pätevältä. Erittäin positiivista on että luonnoksessa puhutaan nimenomaan opintojen arvioinnista yhdessä opiskelijan itsensä kanssa. Ohjauksessa voisi vielä luonnosta paremmin ottaa huomioon tärkeät nivelvaiheet peruskoulusta lukioon ja lukiosta jatko-opintoihin. On hienoa, että nivelvaiheesta puhutaan 4. osion neljännessä kappaleessa. Kohdassa korostuu lukioon siirtyminen. Tässä kohdassa voisi korostaa myös lukion loppuessa odottavaa nivelvaihetta, jossa ohjauksen tärkeä tehtävä tulisi olla luoda opinto-ohjaajan ja opiskelijan yhteistyössä opiskelijan tulevaisuutta koskeva suunnitelma ja vaihtoehtoja. 5.1 Opetuksen yleiset tavoitteet Lukioaikana opiskelijalle muodostuu vankka elinikäisen opiskelun taito ja tahto. Tämän kirjauksen korjaisimme muotoon: Lukioaikana opiskelija saa pohjan elinikäisen opiskelun taidoille. Tavoite on erittäin hyvä ja kannatettava, mutta kyseisiä taitoja kehitetään jo peruskoulussa ja jatketaan jatko-opinnoissa. 5.2 Aihekokonaisuudet Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä -alaotsikon alla yrittäjyys on mielletty ainoastaan elinkeino- ja työelämään sidoksissa olevaan yrittäjyyteen. Tärkeää olisi huomioida myös yrittäjyyskasvatuksen ns. yritteliäisyysnäkökulma, joka koskee laajempaa kokonaisuutta kuin vain työelämää. Muuten aihekokonaisuudet hyvin vaikuttavat olevan hyvin kuvattuja ja tavoitteet hyvin kannatettavia Matematiikka Opiskelija harjaannutetaan käyttämään tietokoneohjelmistoja matematiikan oppimisen ja tutkimisen sekä ongelmanratkaisun apuvälineinä. Matematiikan opiskelussa hyödynnetään mm. dynaamisen matematiikan ohjelmistoja, symbolisen laskennan ohjelmistoja, tilasto-ohjelmistoja, taulukkolaskentaa, tekstinkäsittelyä sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalisia tiedonlähteitä. SOOL pitää dynaamisten matematiikkaohjelmistojen, symbolisen laskennan ohjelmistojen, tilasto-ohjelmien, taulukkolaskennan yms. käytännön läheisen matematiikan opiskelua hyvänä asiana. Ohjelmointia olisi voitu nostaa luonnoksessa jopa enemmän esiin, sillä se on otettu mukaan myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Ohjelmistoja, taulukoita yms. tulisi myös luoda opiskelijoiden toimesta. 2

3 5.6.1 Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Ensimmäinen matikan pakollinen kurssi on lyhyen matikan ja pitkän matikan lukijoille yhteinen on hyvä asia. Tehtävä kiinnostuksen herättämisestä on hyvä. Lisäksi yhteisen kurssin jälkeen opiskelija tietää paremmin valitako pitkän vai lyhyen matematiikan jatkoa ajatellen. Kuitenkin kurssin tavoitteet jäävät hyvin tutustumisluontoisiksi. Oppimistavoitteitakin voisi kurssin sisällössä olla enemmän Matematiikan pitkä oppimäärä Pitkän matematiikan kurssit ovat aikalailla samat kuin aiemminkin lukuun ottamatta ensimmäistä kaikille yhteistä kurssia. Asiasisällöt kursseissa näyttäisivät pysyneen suunnilleen samoina, mikä on hyvä. Pitkän matematiikan on hyvä tarjota laaja ja yleissivistävä näkemys matematiikkaan Matematiikan lyhyt oppimäärä Lyhyessä matematiikassa pakollisista kursseista on jätetty pois joitakin oleellisia asioita, esimerkiksi derivaatta on siirretty vasta syventävien kurssien aiheeksi. Tämä saattaa rajata joitain jatko-opiskelumahdollisuuksia pois tai ainakin hankaloittaa jatko-opintoja. Lyhyen matematiikan kurssien sisällössä on pyritty selkeästi painottamaan työelämänäkökulmaan ja talousmatematiikan ja tilastotieteen roolia on pakollisten kurssien sisällössä kasvatettu. Käytännön läheisyys lyhyen matematiikan opiskelussa on erittäin hyvä uudistus Musiikki Musiikin tavoitteet ovat hyvin yleisluontoisia ja suurpiirteisiä joskin hyviä. Kirjaukset kuten tutustutaan joihinkin musiikki lajeihin ovat kuitenkin liian epäselviä. SOOL suosisi mieluummin esim. ilmaisua tutustutaan kattavasti musiikin lajeihin Taiteiden väliset kurssit On hyvä että, mahdollistetaan eri taiteita yhdistäviä kursseja. Näissä on mahdollisuus ilmiölähtöisempään ja laajempaan oppimiseen. Tavoitteet vaikuttavat suurpiirteisiltä, joskin kannatettavilta. Nähtäväksi jää kuinka näitä eri kursseja toteutuu eri lukioissa. 5.7 Biologia Tutkimuksellisuus, moninaiset opiskeluympäristöt sekä luonnon monimuotoisuus, sekä ihmisten vastuu luonnosta, nousevat selkeästi esiin biologian tavoitteissa. Tätä SOOL pitää hyvänä. Ympäristökasvatus osana biologiaa on erityisen tärkeää. Arvioinnissa näemme hyvänä asiana että arvotetaan myös muita kuin kirjallisia osaamisen osoittamisen tapoja. Projektimuotoisuuden mainitseminen myös hyvä on hyvä asia. 5.8 Maantiede Aiempaan verrattuna kurssien järjestys ja aloittaminen keskittyy ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen vain luonnonmaantieteen sijasta ja tämä on hyvä asia. Kannustaminen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä sen huomioiminen arvioinnissa ja opetuksessa on erittäin positiivinen parannus. 3

4 Luonnoksessa näkyy maantieteen moninaisuuden huomioiminen: luonnon-, kulttuurin- ja ihmismaantieteen näkökulmat ovat esillä. Lisäksi ajankohtaisuus ja median käyttö ovat hyviä asioita. Myös tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää myös maantieteen sekä biologian opiskelussa. Tulevaisuuteen katsova opiskelu on tärkeää lukiossa, kun opiskelijat saavat yleissivistävää pohjaa jatko-opintojaan varten sekä saavat virikkeitä jatkoopintopaikkojen valintaan. Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus ovat erittäin positiivista ja näkyvät myös maantieteen kursseissa. Ympäristöön ja globaaleihin riskialueisiin liittyvää kirjausta olisi voinut hieman enemmänkin avata. Ympäristökasvatus ja maailman tilaan liittyvän tietoisuuden lisääminen on tärkeä osa myös lukiokoulutusta Lukiodiplomit: Käsityö Käsityön diplomi on lukiossa hyvä olla mahdollista suorittaa. Vaikka se perustuukin täysin harrastuneisuuteen, on tämäkin kannustus omien kiinnostustensa pariin suotavaa. Käsityöt puuttuvat opetettavana aineena lukiosta. Käsityöt voivat konkretisoida luonnontieteitä, lisäten käytännön ymmärrystä opetettavista teorioista. Käsitöiden tekeminen parantaa oppimista, lisää kouluviihtyvyyttä ja opettaa henkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Käsityön ottamista lukion esim. valinnaiseksi oppiaineeksi voisi harkita. 6 Opiskelijan oppimisen arviointi Kun arvioinnin lähtökohtana on edistää opiskelijan oppimista ja kehittää opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin, tulee lukion opetusmenetelmien olla linjassa arvioinnin periaatteiden kanssa. On erittäin tärkeää, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on kulloinkin tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Arviointi itsessään ei voi kannustaa opiskelijoita asettamaan omia tavoitteita (kuten opetussuunnitelmassa nyt sanotaan) vaan tämä täytyy olla opetusmenetelmissä sisällä. Jotta aitoa itsearviointia voisi kehittää, täytyisi opiskelijoilla olla mahdollisuus aidosti asettaa omia tavoitteita oppimiselle kurssien tavoitteiden ja sisältöjen rajoissa Itsenäisesti suoritettu kurssi Itsenäisesti suoritetun kurssin arviointiperiaatteet ovat melko ympäripyöreät. Itsenäisesti suoritettavien kurssien lisääntyessä on erityisen tärkeää turvata opiskelijan oikeudet arvioinnissa. Arviointia tulisi tapahtua kurssin aikana eikä vain sen lopussa myös itsenäisesti suoritettavissa kursseissa. Tiivistelmä Tavoitteet hyvin yleisellä tasolla monessa osiossa, joskin ovat kauttaaltaan hyvin kattavasti ja kannatettavasti kirjattu. Matematiikan yhteinen kurssi on positiivinen uudistus. Helpottaa opiskelijoiden valintaa ja toimii hyvänä johdantona lukion matematiikkaan. Lyhyen matematiikan käytännönläheisyys on positiivista. Ohjelmointia ja sähköisen materian tuottaminen olisi voinut enemmän olla esille, koska on huomioitu jo perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissakin. Kodin ja koulun välisen yhteistyön huomioiminen, opiskelijoiden osallisuus ja ohjauksen nostaminen ovat positiivisia asioita. Ohjauksessa voisi enemmän kuitenkin nostaa jatko-opintoihin siirtymistä. 4

5 Etäopetus ja nykyaikaisen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen on positiivista. Kuitenkaan etäopetus ei saa olla säästösyistä suoritustapana ja lähiopetus, pienryhmät ja laadukkaan opetuksen merkitys tulee olla tärkeässä osassa lukioopetusta. Ilmiölähtöisempi opetus tulee olla mahdollista kurssi- ja oppiainerajat ylittäen lukion niin halutessa, vaikka tämän tyyppiset uudistukset tuntijaossa kaatuivatkin. Koko luonnos on yleisesti hyvä. Luonnoksessa näkyy positiivisesti asiantuntijatahojen osallisuus sen suunnittelussa. Helsingissä 5. toukokuuta 2015 Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Maiju Laurila puheenjohtaja Markus Ropponen pääsihteeri 5

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 5 1.1 Toiminta-ajatus 5 1.2 Arvopainotukset 6 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 6 2.1 Toimintakulttuuri 6 2.2 Opiskeluympäristö 7 2.3 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Espoon kaupunki Suomenkielinen koulutuskeskus Espoonlahden lukio Versio 14 / ESLU 24.5.2013 10:08 / POS ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOONLAHDEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

1. Jalasjärven lukio 3 2. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta 3 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 3 2.2 Arvoperusta 4

1. Jalasjärven lukio 3 2. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta 3 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 3 2.2 Arvoperusta 4 1. Jalasjärven lukio 3 2. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta 3 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 3 2.2 Arvoperusta 4 3. Opetuksen toteuttaminen 6 3.1 Oppimiskäsitys 6 3.2 Opiskeluympäristö ja menetelmät

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

U H MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA

U H MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA PA unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma on vahvistettu koulun johtoryhmän päätöksellä 23.4.2012. Johtoryhmä on tarkastellut ja täydentänyt opetussuunnitelmaa 8.1.2015. ämä opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2/172 2/172 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA 5 Opetussuunnitelman sisältö 5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 6 Lukiokoulutuksen tehtävä

Lisätiedot

SEINÄJOEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

SEINÄJOEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA SEINÄJOEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA opetussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Seinäjoen lukion arvoperusta ja toiminta-ajatus 3 Koulun toimintakulttuuri 5 Arviointi 7 Opiskelijan ohjaus ja tukeminen 9 Aihekokonaisuudet

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015-2016

Opetussuunnitelma 2015-2016 Opetussuunnitelma 2015-2016 1 Johdanto... 6 1. LUKIOIDEN TOIMINTAA OHJAAVAT ASIAKIRJAT... 6 1.1. Valtakunnalliset säädökset ja paikalliset suunnitelmat... 6 1.1.1 Paikallinen opetussuunnitelma... 7 1.1.1.1

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

OPETUS- SUUNNITELMA 2010. Tikkurilan lukio

OPETUS- SUUNNITELMA 2010. Tikkurilan lukio OPETUS- SUUNNITELMA 2010 Tikkurilan lukio Sisältö 1 Opetussuunnitelman yleinen osa... 3 1.1 Opetussuunnitelman säädösperusta ja paikalliset suunnitelmat... 3 1.2 Tikkurilan lukion toiminta-ajatus, visio

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2011 päivitetty 18.4.2011 TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2011 Päivitetty 18.4.2011 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Elämäsi kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Elämäsi kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Elämäsi kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan sihteeri 1.

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA

KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA JOHDANTO Lukiokoulutus on osa yhteiskunnan järjestämiä koulutuspalveluita. Se rakentuu valtakunnallisten säädösten ja lukion opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

ETÄLUKION OPINTO-OPAS

ETÄLUKION OPINTO-OPAS ETÄLUKION OPINTO-OPAS Ohjeita etäopiskelun aloittamiseen Käsikirjoitus: Mari-Anna Niemi ja Erja Vihervaara Toimittajat: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko Toimitus: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko, Opetushallitus

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. HAUKIPUTAAN LUKION TEHTÄVÄT... 1 2. HAUKIPUTAAN LUKION ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS... 2 3. TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot

OPETUS- SUUNNITELMA 2010. Tikkurilan lukio

OPETUS- SUUNNITELMA 2010. Tikkurilan lukio OPETUS- SUUNNITELMA 2010 Tikkurilan lukio Sisältö 1 Opetussuunnitelman yleinen osa... 3 1.1 Opetussuunnitelman säädösperusta... 3 1.2 Tikkurilan lukion toiminta-ajatus, visio ja arvopainotukset... 3 1.2.1

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2010-2011

Opetussuunnitelma 2010-2011 Opetussuunnitelma 2010-2011 1 2 Johdanto 7 1 Kaikkia kouluja ja oppilaitoksia koskeva osuus 7 1.1 Arvoperusta 7 1.2 Toimintaa ohjaavat asiakirjat 7 1.3 Opetussuunnitelma 8 1.3.1 Vaskivuoren lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto 2.0. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011. Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto 2.0. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011. Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto 2.0 Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto 1 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto on toteuttanut tutkimuksen yhteistyössä T-Median

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

1 LUKU LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 5 1.1 MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKION JA HELSINGIN MATEMATIIKKALUKION TOIMINTA-AJATUS... 5 1.

1 LUKU LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 5 1.1 MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKION JA HELSINGIN MATEMATIIKKALUKION TOIMINTA-AJATUS... 5 1. 1 LUKU LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 5 1.1 MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKION JA HELSINGIN MATEMATIIKKALUKION TOIMINTA-AJATUS... 5 1.2 TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET... 5 1.3 ARVOPERUSTA... 5 1.3.1 Arvoperusta (Opetushallitus,

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA IMATRALLA

KASVUA JA OPPIMISTA IMATRALLA KASVUA JA OPPIMISTA IMATRALLA OPPIVELVOLLISILLE TARKOITETUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET 2014 OPETUSHALLITUS 2 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LIMINGAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2. Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot