SISÄLLYSLUETTELO. 1. Luku OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman laatiminen 1.2. Opetussuunnitelman sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 1. Luku OPETUSSUUNNITELMA. 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen 1.2. Opetussuunnitelman sisältö"

Transkriptio

1

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku OPETUSSUUNNITELMA 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen 1.2. Opetussuunnitelman sisältö 2. Luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1. Perusopetuksen arvopohja 2.2. Hiidenkirnun koulun arvopohja 2.3. Perusopetuksen tehtävä 2.4. Hiidenkirnun koulun toiminta ajatus 2.5. Hiidenkirnun koulun opetuksen lähtökohta 3. Luku OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1. Oppimiskäsitys 3.2. Oppimisympäristö 3.3. Hiidenkirnun koulun oppimisympäristö 3.4. Hiidenkirnun koulun toimintakulttuuri Yhteistyö vanhempien kanssa Koulun toimintaperiaatteet 3.5. Työtavat 3.6. Yleistavoitteet 4. Luku OPPIMISTAVOITTEET JA SISÄLLÖT 4.1. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 4.2. Oppiaineet Äidinkieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Uskonto Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Kielivalinnat Valinnaiset aineet Tekstiilityö ja tekninen työ Kodinhoito Tietotekniikka Oppilaanohjaus

3 3 5. Luku OPETUKSEN YLEINEN TUKI 5.1. Moniammatillinen yhteistyö Kodin ja koulun välinen yhteistyö Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Oppilashuolto Kerhotoiminta 6. Luku TUNTIJAKO 7. Luku ARVIOINTI 7.1. Yleiset periaatteet 7.2. Oppilaan arviointi Hiidenkirnun koulussa Itsearviointi Todistukset Opinnoissa eteneminen ja vuosiluokalta siirtyminen

4 4 1.Luku OPETUSSUUNNITELMA 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen Hiidenkirnun koulu aloitti toimintansa vuonna 1985, jolloin peruskoululaki velvoitti kunnat järjestämään opetuksen kaikille oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetus siirrettiin sosiaalitoimelta koulutoimelle opetusta ja menetelmiä muuttamatta. Opetussuunnitelmana toimi tuolloin vuonna 1978 kouluhallituksen hyväksymä opetussuunnitelma. Ensimmäinen Hiidenkirnun koulun oma opetussuunnitelma vahvistettiin vuonna 1988 ja se uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita on tarkistettu vuosina , arvioinnin perusteet vuonna 2000 ja tuntijako vuonna Hiidenkirnun koulun opetussuunnitelmatyössä on ollut mukana koko henkilökunta(opettajat ja avustajat). Yhteisen arvokeskustelun pohjalta on tarkistettu edellisen opetussuunnitelmaan perustuen koulun arvopohja, tehtävä, toimintaperiaatteet. Vanhemmat ovat vaikuttaneet omalta osaltaan koulun tärkeimpien tehtävien ja tavoitteiden asetteluun (kyselyt, keskustelut, vanhempainillat). Kaikki oppilaat ovat olleet mukana laatimassa koulu- ja luokkakohtaisia järjestyssääntöjä ja toimintaperiaatteita. 1.2 Opetussuunnitelman sisältö Uusi opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin, Kotkan perusopetuksen toimintasuunnitelmaan ja aikaisempiin koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Koulumme opetussuunnitelmaan on sisällytetty käytännön työssä tärkeiksi havaitut asiat vanhoista opetussuunnitelmista ja kirjattu asioita, jotka ovat tulleet esille käytännön kokemuksen kautta. Opetuksen sisältö on laajentunut ja tavoitetaso on noussut oppilaiden taitotason kohoamisen(varhaiskuntoutus, varhainen diagnosointi, oikean koulumuodon löytyminen riittävän varhain) seurauksena. Opetussuunnitelman oppiainekohtainen osuus on uudistettu ulkoasultaan visuaaliseen muotoon. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet, sisällöt ja harjoitteet löytyvät vuoden 1995 koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, jota pidämme opetus- ja kasvatustyömme lähdeteoksena. Uuden, koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnassa ja uudistamisessa olemme lähteneet luottamuksesta erityisluokanopettajien ammattitaitoon ja monipuoliseen osaamiseen. Sijaisille, joilta puuttuu erityisluokanopettajan koulutus ja vastavalmistuneille opettajille, uusi ja vanha opetussuunnitelma yhdessä, antavat kokonaiskuvan Hiidenkirnun koulun opetus- ja kasvatustyöstä.

5 5 2 Luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1. Perusopetuksen arvopohja Hiidenkirnun koulun arvopohja perustuu valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jossa ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen ovat tärkeitä. Perusopetuksen tulee edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin. Toimintatapamme painottaa oman ja toisten erilaisuuden hyväksymistä rikkautena Hiidenkirnun koulun arvopohja OPPILAS ON * tasa-arvoinen Oppilaan yksilöllinen suorituskyky otetaan huomioon * yksilöllinen tehtäessä henkilökohtaista opetuksen järjestämistä * yhteisön jäsen koskevaa suunnitelmaa (HOJKS). Oppilasta kohdellaan ikätasonsa mukaisesti ja hänen kanssaan keskustellaan häntä itseään koskevista asioista. Hänelle osoitetaan luottamusta tehtävillä, jotka vaikuttavat suotuisasti hänen itsetuntoonsa. KOULU ON Oppilas on yhteisön jäsen, jonka on opittava ottamaan huo- * yhteisö mioon myös muut yhteisön jäsenet. * turvallinen * yhteisin pelisäännöin toimiva Oppilaan henkinen ja fyysinen turvallisuus taataan * kestävään kehitykseen pyrkivä yhteisillä säännöillä. * työtään kehittävä Koulu on yhteisö, jonka jäsenet toimivat erilaisuutta suvaiten ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Koulun toimintaan kuuluu jatkuva työn kehittäminen. PERHE ON Perhe on lapsen pääasiallinen kasvattaja ja koulun tärkein * kasvattaja yhteistyökumppani lastaan koskevissa asioissa. * yhteistyökumppani

6 Perusopetuksen tehtävä Opetussuunnitelman perusteissa perusopetus nähdään koulutuksen perusturvana. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Opetus antaa oppilaille valmiuksia toimia demokraattisessa yhteiskunnassa ja kehittää sitä sekä tukea kasvua vastuulliseen mielipiteen muodostamiseen ja itsenäisiin valintoihin Hiidenkirnun koulun toiminta ajatus Hiidenkirnun koulun tehtävänä on erityislasten kasvatus ja opetustehtävän toteuttaminen yhteistyössä vanhempien ja moniammatillisten asiantuntijoiden kanssa siten, että 1) oppilaasta kasvaa omien edellytystensä mukaisesti omatoiminen itsenäinen tasapainoinen hyvän itsetunnon omaava sosiaalinen nuori 2) oppilaalla on yksilölliset taidot huomioiden peruskouluopinnot suoritettuaan kelpoisuus / mahdollisuus jatko opintoihin ammattiin ja työntekoon tai muuhun mielekkääseen työtoimintaan itsenäiseen tai tuettuun asumiseen mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan 2.5. Hiidenkirnun koulun opetuksen lähtökohta - oppilaan kokonaisvaltainen huomioiminen - oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen - turvallisen oppimisympäristön luominen ja ylläpitäminen Opetuksen yleiset tavoitteet Kasvatuksen yleiset tavoitteet - kommunikaatiotaidot - omiin kykyihin ja taitoihin luottaminen - kokonaismotoriset taidot - fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi - sosiaaliset taidot - omatoimisuus - jokapäiväisen elämän taidot - aloitekyky - käden taidot - vastuuntunto - kognitiiviset taidot - yhteistyökyky - luovuus - toisten huomioiminen - osallistuminen ryhmän toimintaan

7 7 3. Luku OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1. Oppimiskäsitys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurin osallisuus. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Erityisoppilaiden osalta näillä on erityisen suuri merkitys. Oppimiseen vaikuttaa oppijan aiemmat tiedot, taidot, motivaatio sekä oppimis- ja työskentelytavat. Oppiminen on tilannesidonnaista, jolloin oppimisympäristön monipuolisuus on tärkeää. Erityisoppilaiden kohdalla monipuolinen ja erilaisissa tilanteissa asioiden opiskelu ja harjoittelu ovat yleistämisen kannalta välttämättömiä Oppimisympäristö Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. Siihen kuuluu lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. Oppimisen kannalta on keskeistä opettajan ja oppilaan välinen sekä oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus. Oppimisympäristössä tulee vallita avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri. Sen on oltava turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä ja annettava mahdollisuus erilaisten työtapojen käyttöön. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttöön. Terveellä, turvallisella, pysyvällä ja monipuolisiin työskentelytapoihin muunneltavalla oppimisympäristöllä on erityisoppilaiden kannalta keskeinen oppimista edistävä merkitys Hiidenkirnun koulun oppimisympäristö Hiidenkirnun koulun oppimisympäristön puutteellisuus ja epäterveellisyys eivät ole luoneet riittäviä edellytyksiä täysipainoiseen oppimiseen. Koulu on toiminut Otsolan koulun kanssa samassa koulurakennuksessa vuodesta 1986 lähtien. Viime vuosina koulurakennuksen sisäilma- ja homeongelman vuoksi Hiidenkirnun koulu on toiminut epäterveellisissä, epätarkoituksenmukaisissa tiloissa sekä väliaikaisissa tiloissa Metsäkulman koululla ja Otsolan koulun urheilukentälle sijoitetuissa parakeissa. Otsolan koulurakennuksessa sijaitsevat hammas- ja terveydenhuollon palvelut ovat koulun oppilaiden käytössä. Koulumme tarjoaa oppilailleen myös iltapäiväkerhotoimintaa luokkatiloissa ja läheisen kerrostaloasunnon tiloissa. Kouluympäristö palveluineen mahdollistaa normaalisuuden periaatteen mukaan oppilaittemme kanssakäymisen muiden koululaisten ja aikuisten kanssa. Lähiympäristö toimii pienoisyhteiskuntana harjoiteltaessa taitoja elämää varten. Kouluyhteisössä toimii Otsolan alakoulun lisäksi Otsonkallion päiväkodin esiopetus ja seurakunnan ylläpitämä Otsolan koululaisten iltapäiväkerho. Lisäksi koulun läheisyydessä on kirjasto, kauppa ja postin tarjoamat palvelut, joita hyödynnetään opetuksessa.

8 Lähiympäristön luonto mahdollistaa ulkoilun, eri liikuntamuotojen harrastamisen ja luonnon tutkimisen eri vuodenaikoina. Erityiskoulun toimiminen yleisopetuksen kanssa yhteistyössä antaa myös yleisopetuksen oppilaille ja opettajille tilaisuuden opetella suvaitsevaisuutta, ymmärtämystä ja luontevaa kanssakäymistä erilaisten ihmisten kanssa. Koulun oppilas- ja perusopetusryhmien määrä antaa mahdollisuudet oppilaiden sijoittamiseen joustavasti perusopetusryhmiin iän, kehitysvaiheen ja sosiaalisten taitojen mukaan. Luokista saadaan näin mahdollisimman toimivia ja oppilaan yksilöllisyys voidaan ottaa paremmin huomioon. Luokkakoon pitäminen perusopetuslain mukaisena, kahdeksana, alaluokilla 6 8, sekä henkilöstön riittävyys (opettaja ja avustajat) antavat oppilaille turvallisen ja tuetun oppimisympäristön. Koulumme antaa mahdollisuudet oppilailleen oppia käyttämään nykyaikaisen tietoyhteiskunnan välineitä. Kussakin luokassa on verkkoyhteyksin varustetut tietokoneet, joita käytetään oppimisen apuna ja tukena sekä välineenä tiedonhankinnassa ja viestinnässä Hiidenkirnun koulun toimintakulttuuri Opetussuunnitelman perusteiden mukaan toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös varsinaisten oppituntien ulkopuolinen toiminta kuten juhlat, teemapäivät, tapahtumat. Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä koulun sisällä, kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Oppilaan tulee myös saada osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja kehittämiseen Yhteistyö vanhempien kanssa Yhteistyö vanhempien kanssa aloitetaan viimeistään kouluuntuloa edeltävänä keväänä. Tällöin pidetään HOJKS-palaveri (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) päiväkodissa tai muussa lähettävässä yksikössä. Vanhempien lisäksi näihin tapaamisiin osallistuvat kaikki lapsen kannalta oleelliset yhteistyötahot. Tarkoituksena on löytää yhteinen lähtökohta tulevalle koulunkäynnille ja tavoitteille. Tiivis yhteistyö vanhempien kanssa alusta alkaen on tärkeää lapsen kokonaiskehityksen kannalta. Koulu panostaa erityisesti nivelkohtiin lapsen ja perheiden elämässä; koulunkäynnin aloittamistilanteeseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen, luokasta ja koulusta toiseen siirtymiseen. Koko kouluajan tavoitteena on tiivis yhteistyö vanhempien kanssa lukuvuosittain päivitettävän koulu- ja luokkakohtaisen suunnitelman mukaan. Koulu- ja luokkakohtaiset tapahtumat, juhlat ja retket ovat myös tärkeä osa Hiidenkirnun koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun yhteistyötoimikunta on mukana toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vanhemmat ovat osallistuneet myös koulun tehtävien ja tavoitteiden määrittelyyn heille tehtyjen kyselyjen ja HOJKS-palaverien kautta. Oppilaat ovat olleet luomassa koulun ja luokkien järjestyssääntöjä ja toiminnan periaatteita. Ylemmillä luokilla heidät otetaan vanhempien ohella entistä enemmän mukaan päätöksentekoon niin omissa kuin kouluakin koskevissa asioissa. 8

9 Koulun toimintaperiaatteet Normaalisuuden periaate - ollaan näkyvillä - toimitaan yhdessä yleisopetuksen kanssa (fyys., toiminall.- ja sos.integraatio) - yhteiskunnan normien oppiminen - normaalipalveluiden käytön opettelu (bussi, juna, kauppa, posti, kirjasto, uimahalli yms.) Yksilöllisyyden periaate Yhteistyön periaate - henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma - tavoitteet - sisällöt - toteuttamistapa - luokka- ja koulusijoitus Koulun sisällä - luokkien välinen yhteistyö, samanaikaisopetus - opettaja-avustajat luokassa ( luokkatiimin yhteissuunnittelu ) - avustajat keskenään (iltapäiväkerhotoiminta) - koko työyhteisö ( suunnittelu, arviointi ja kehittäminen ) - muu henkilökunta (keittiö, siivous, vahtimestari, koulusihteeri, terveydenhuoltohenkilöstö) - Otsolan koulun opettajat ja oppilaat Kodin ja koulun yhteistyö - reissuvihot, puhelinyhteydet ( kullakin luokalla oma matkapuhelin), sähköpostiyhteydet - HOJKS-palaverit - oppilashuoltopalaverit - vanhempainillat, ym. vanhempaintapaamiset - vanhempaintoimikunta -retket, juhlat ja tapahtumat Oppilasta hoitavien, kuntouttavien tahojen kanssa tehtävä yhteistyö - terapeutit - oppilashuoltohenkilöstö - päivä- ja lastenkotien ja asuntoloiden henkilöstö - ym. oppilaiden ja perheen elämään liittyvät tahot Ympäröivän yhteisön kanssa tehtävä yhteistyö - opiskeluvierailut eri oppilaitoksista - harjoittelupaikkana toimiminen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opiskelijoille - asiantuntijavierailut; poliisi, palo- ja pelastustoimi, sanomalehtitoiminta ym. - oppilaiden vierailut muihin oppilaitoksiin ja julkisiin palveluihin - TET-harjoittelu - kouluyhteisössä toimivat tahot, seurakunta

10 Työtavat Opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Hiidenkirnun koulun keskeisiä periaatteita työtapoja valittaessa ovat: Konkreettisuuden, havainnollisuuden periaate Tekemällä oppimisen ja toiminnan periaate Aistien käyttämisen periaate - monipuolisen ja käytännönläheisen oppimateriaalin käyttö - asiat opetetaan mahdollisimman aidoissa tilanteissa - koetaan itse - tehdään itse - suunnitellaan, toimitaan ja arvioidaan - katsellaan - kuunnellaan - haistellaan - maistellaan - tunnustellaan Eriyttämisen periaate / yksilöllisyys - tavoitteet - sisällöt / oppimateriaalit - menetelmät - pienryhmä- ja yksilöopetus

11 Yleistavoitteet Koulun eri vuosiluokille asetetut yleistavoitteet ovat viitteellisiä. Yleistavoitteiden pohjalta kullekin oppilaalle laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet. Esiopetuksen tavoitteet - uuden, turvallisen ja innostavan oppimisympäristön tarjoaminen - myönteisen minäkuvan vahvistaminen yksilönä ja ryhmän jäsenenä - omatoimisuuden harjoittelu päivittäisissä toiminnoissa - sosiaalisten taitojen harjoittelu - kommunikaatiotaitojen kehittäminen - oppimisvalmiuksien kehittäminen kunkin oppilaan yksilöllisten oppimisedellytysten ja kehitystason mukaisesti 1-4. luokan tavoitteet - itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn mahdollistavan ympäristön tarjoaminen - myönteisen minäkuvan vahvistaminen yksilönä ja ryhmän jäsenenä - päivittäisistä toiminnoista selviytyminen omatoimisesti - kommunikointi omalla kommunikointikeinolla vastavuoroisuusperiaatteella - tunteiden käsittely - sosiaalisten taitojen kehittäminen - akateemisten taitojen kehittäminen 4-6. luokan tavoitteet - minäkuvan vahvistamista antamalla tietoa kasvusta ja kehityksestä nuoreksi murrosikäiseksi - akateemisten aineiden taidoissa vahvistamista, uuden tiedon kartuttamista saatujen taitojen avulla - käytännön taitojen opetusta ja mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn ohjaamista - liikunnallista aktivointia kehon kasvaessa ja muuttuessa voimakkaasti Yläluokkien tavoitteet -alaluokilla opittujen perustietojen ja -taitojen ylläpitäminen ja soveltaminen - uuden oppiminen - laajojen kokonaisuuksien ymmärtäminen - monipuolisten työskentelytaitojen oppiminen - käytännön taitojen oppiminen ja syventäminen jatko opintoja ja aikuisuutta varten - jatko-opintokelpoisuus - työelämään tutustuminen - muuttuviin tilanteisiin, uusiin ihmisiin sopeutuminen eli joustavuus - oman ajattelun kehittäminen, omien oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtäminen ja toimiminen sen mukaan

12 12 4. Luku OPPIMISTAVOITTEET JA SISÄLLÖT 4.1. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Opetussuunnitelman perusteissa esitettyjä aihekokonaisuuksia pidetään kasvatus- ja opetustyön keskeisinä painotuksina. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Erityisopetuksessa aihekokonaisuudet ja eheyttävä opetus on keskeinen toimintaperiaate. Samoja asioita ja ilmiöitä tarkastellaan monelta eri taholta. Aihekokonaisuudet tulevat esille eri oppiaineissa läpäisyperiaatteella oppilaan kehitysvaihe huomioiden. Aihekokonaisuudet ovat mm. ympäristö- ja luonnontiedon keskeisiä osa-alueita. Aihekokonaisuudet 1. Ihmisenä kasvaminen tulee esiin Hiidenkirnun koulun yleisissä kasvatustavoitteissa, joissa korostetaan toisaalta yksilöllisyyttä, itsetuntemusta ja tervettä itsetuntoa ja toisaalta yhteisöllisyyttä, yhteistyökykyä ja toisten arvostamista. Näitä asioita tukevat mm. yhdessä lasten kanssa laaditut koulun järjestyssäännöt. 2. Kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys konkretisoituu kouluvuoden aikana erilaisten juhlien, tapahtumien ja teemapäivien kautta. Koulumme oppilasaineksen kansainvälistyminen ( eri kansallisuuksia ) antaa hyvän mahdollisuuden aihekokonaisuuden käsittelyyn luonnollisella tavalla. 3. Ihminen ja teknologia/ Viestintä- ja mediataidot antavat uusia mahdollisuuksia kommunikointiin ja viestittämiseen erityislasten kohdalla. Oppilaat omaksuvat perustietoa teknologiasta, laitteiden käytöstä ja turvallisuudesta. Erilaisten viestintätekniikoiden opettelu helpottaa ja lisää mahdollisuuksia ilmaista itseään ja saada yhteyksiä muihin ihmisiin. Tietotekniikkaa käytetään kaikilla luokka asteilla opiskelukeinona, opiskelun apuna ja tiedonhankinnassa ja sen välittämisessä. Jokaisessa perusopetusluokassa on käytössä internetyhteyksin varustettuja tietokoneita. Tietotekniikka pyritään saamaan jokaisen oppilaan oppimissuunnitelmaan viimeistään yläluokilla.. 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Hiidenkirnun koulun toimintatavat tukevat oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä auttavat oppilasta ymmärtämään omaa todellista mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Hiidenkirnun koulussa tuetaan oppilaan valmiuksia toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta kunkin oppilaan omista lähtökohdista käsin. 6. Turvallisuus ja liikenne Oppilaat omaksuvat kehitystasonsa mukaiset valmiudet toimia erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Hiidenkirnun koulussa oppilaita harjaannutetaan mm. mahdollisimman turvalliseen ja itsenäiseen liikkumiseen liikenteessä, kunkin oppilaan lähtökohdat huomioiden.

13 Oppiaineet Äidinkieli

14 Matematiikka 14

15 15

16 Ympäristö- ja luonnontieto 16

17 Uskonto 17

18 Musiikki 18

19 Kuvataide 19

20 Käsityö 20

21 Tekstiilityö 7 9 lk. 21

22 Tekninen työ 7 9 lk. 22

23 Liikunta 23

24 Kotitalous 7 9 lk. 24

25 Kielivalinnat Hiidenkirnun koulun oppilaista suurimmalla osalla on puheen- ja kielen alueen vaikeuksia. He tarvitsevat runsaasti kielen ja kommunikoinnin harjoitusta ja opetusta. Tämän vuoksi oman äidinkielen ja erilaisten kommunikaatiokeinojen osuus painottuu opetusohjelmassa. Kielen ja kommunikoinnin apuna ja tukena käytetään tukiviittomia, Pictogrammi ja PC kuvia. Lisäksi oppilaiden saamilla terapioilla on keskeinen merkitys kielen ja kommunikoinnin kehittymiselle ja oppimiselle. Hiidenkirnun koulussa on tällä hetkellä mahdollisuus opiskella vain yhtä vierasta kieltä. Englannin kieli on valittu koulussamme opetettavaksi vieraaksi kieleksi sen yleisyyden ja välinearvon vuoksi. Englannin kieli on tärkeä väline kansainvälistyvässä maailmassa. Sitä tarvitaan matkailun lisäksi kaikilla elämän alueilla myös kotimaassa. Mm. tietotekniikan käyttö mahdollistuu laajemmalti perussanojen ymmärtämisen myötä. Koulullamme on tällä hetkellä mahdollisuus antaa muiden painotusten vuoksi vai yksi tunti viikossa englannin opetusta 4 9 luokkalaisille. Kunkin oppilaan kohdalla mietitään vielä yksilöllisesti vieraan kielen opiskelun mielekkyys suhteessa muihin oppisisältöihin. Englannin kielen opiskelua voidaan luontevasti integroida muiden oppiaineiden opetukseen luokan taitojen mukaan.

26 Englanti 26

27 Valinnaisaineet Valinnaisaineet ovat Hiidenkirnun koulussa pääasiallisesti yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja. Tarjonnan monipuolisuutta rajoittaa koulumme oppilasmäärän pienuus. Voimme tarjota valinnaisuutta ensisijaisesti vain yläluokkalaisille. Pyrimme ryhmiä vaihtelemalla antamaan jokaiselle oppilaalle mahdollisimman monipuolisia mahdollisuuksia oppimiseen. Pääasiallisesti valinnaisuus aloitetaan 7. luokalta. Oppilaan kehitystaso ja taidot huomioiden voidaan tehdä yksilöllisiä ratkaisuja jo alemmilla luokilla. Koulumme tarjoaa valinnaisina aineina tekstiilityön, teknisen työn, kodinhoidon ja tietotekniikan opintoja. Nämä ovat jatko opintoja ajatellen keskeisimpiä oppiaineita. Valinnaisaineiden tarjontaa voidaan vaihdella ja lisätä vuosittain tuntikehyksen, oppilasmäärän ja taitotason mukaan. Tekninen työ ja tekstiilityö Käsitöiden osalta oppisisällöt valitaan yksilöllisesti kunkin oppilaan taitojen ja mieltymysten mukaan käyttäen yhteisenä annettavan käsityön opetuksen sisältöjä apuna. Omaa oppiainekohtaista oppisisältöä ei valinnaiseen käsityönopetukseen ole ollut tarvetta. Käsityö valinnaisaineena painottaa oppilaan omia toiveita, omaa suunnittelua ja toteuttamista ensisijaisesti. Opetuksen tarkoituksena on löytää niitä asioita, joita harjoittamalla löydetään yksilölliset mieltymykset ja vahvuudet sekä valmiuksia työelämää varten. Kodinhoito Kodinhoidon opetuksessa syvennetään kotitalouden kodinhoidollista puolta kulloisenkin ryhmän tarpeiden ja taitojen mukaan. Sisällöt ja tavoitteet johdetaan kotitalouden sisältä. Tietotekniikka Tietotekniikkaa opiskellaan Hiidenkirnun koulussa luokilla 7-9. Opetus toteutetaan käyttäen apuna Kehitysvammaliiton selkokielisiä oppaita WORLD ja WINDOWS 98. Eteneminen tapahtuu kunkin oppilaan omien kykyjen mukaan yksilöllisesti Oppilaanohjaus Oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää oppilaan opiskeluvalmiuksia ja tukea hänen sosiaalista kasvuaan. Oppilaanohjaus tapahtuu läpäisyperiaatteella koulun eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjaukseen ei ole erillisiä oppitunteja esi- ja alaluokilla. Yläluokilla oppilaanohjaukseen on varattu yksi viikkotunti. Hiidenkirnun koulussa oppilaanohjauksen perustan muodostavat koulun yleiset kasvatustavoitteet, luokka- ja yksilökohtaiset tavoitteet. Kaikilla luokka asteilla oppilasta ohjataan vastuulliseen suhtautumistapaan koulutyötä ja tehtäviä kohtaan, ja häntä totutetaan monipuolisiin työtapoihin ja tiedonhankintaan omien oppimisedellytystensä mukaisesti. Oppilaanohjauksen avulla pyritään myös tukemaan oppilaan omatoimisuutta ja tasapainoista persoonallisuuden kehittymistä. Yläluokilla oppilaanohjauksen keskeisimpiä teemoja ovat aikuistumiseen, omaan elämänhallintaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja jatko opintoihin suuntautuminen. Yläluokkien aikana ( 7 9 ) koulumme järjestää oppilaille ja heidän huoltajilleen yhteisiä tilaisuuksia ja vanhempainiltoja, joissa välitetään tietoja, keskustellaan oppilaiden tulevaisuudesta ja tutustutaan lähialueen oppilaitosten tarjoamiin jatko opiskelumahdollisuuksiin ja asumisyksiköiden tarjoamiin palveluihin. Tällä tavoin huoltajilla ja oppilailla on jo hyvissä ajoin tietoa peruskoulun jälkeisistä vaihtoehdoista. Erityiskoulussa yhteistyö huoltajien kanssa on erityisen tärkeää oppilaan peruskoulun jälkeistä elämää pohdittaessa.

28 Päättöluokkalaisille järjestetään 1 2 viikon työelämään tutustumisjaksot. Jokaiselle päättöluokkalaiselle ja hänen huoltajilleen järjestetään myös ns. lähtöpalaveri moniammatillisena yhteistyönä. Palaverissa sovitaan yhdessä oppilaan hakuvaihtoehdot jatko opintoihin ja niiden sopivuus oppilaan edellytykset huomioiden. Kullekin oppilaalle pyritään löytämään ainakin kaksi vaihtoehtoista hakupaikkaa. Koulu tekee jatkuvasti yhteistyötä lähialueen oppilaitosten erityislinjojen kanssa. Nivelkohtien yhteistyö pyritään toteuttamaan saumattomasti. Pyrimme yhteistyöllä oppilaitosten kanssa päivittämään opetussisältöjämme jatko opintojen suuntaan. Yhteistyö jatkuu usein myös oppilaan jälkihuoltona vastaanottavan oppilaitoksen kanssa. 28

29 29 5. Luku OPETUKSEN YLEINEN TUKI 5.1. Moniammatillinen yhteistyö

30 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Hiidenkirnun koulun tavoitteena on luoda kodin ja koulun välille avoimet ja luottamukselliset suhteet. Koulun ja kodin välinen toiminta koostuu vuorovaikutteisesta tiedonkulusta, vanhempainilloista, oppilaita koskevista palavereista ja yhteisistä tapahtumista. Koulussamme toimii myös kodin ja koulun yhteistyötoimikunta, jossa keskustellaan koulua ja oppilaita koskevista asioista. Toimikunta suunnittelee myös yhteisiä tapahtumia ja juhlia Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Jokaiselle koulumme oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelma laaditaan yhdessä vanhempien kanssa ja tarpeen mukaan palaveriin osallistuvat oppilaan kanssa työskennelleet yhteistyötahot. HOJKS-palaverit jatkuvat säännöllisesti läpi koko kouluajan. Lisäksi 9 luokalla järjestetään ns. lähtöpalaveri, jossa suunnitellaan oppilaan peruskoulun jälkeistä tulevaisuutta Oppilashuolto Oppilashuollon tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä. Tavoitteena on myös rohkaista oppilasta ja hänen perhettään selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa niin koulu- kuin vapaaaikanakin. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö. Hiidenkirnun koulun turvallisuussuunnitelmassa painotetaan erityisesti koulukiusaamisen ehkäisemistä. Koululle on laadittu yhdessä oppilaiden kanssa koulu- ja luokkakohtaiset järjestyssäännöt ja seuraamukset sääntöjen laiminlyönnistä. Vanhemmat on myös sitoutettu sääntöihin. Koulukiusaamisen ehkäiseminen perustuu - riittävään valvontaan - välittömään puuttumiseen ja tilanteen selvittelyyn - oppilaan vanhemmille tiedottamiseen - tarvittaessa asiat käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltotyöryhmässä Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Siihen kuuluvat koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä, koulun rehtori ja kyseessä olevan oppilaan opettaja sekä koulukäyntiavustajat. Tarvittaessa pyydetään mukaan myös huoltajat. Kouluruokailusta pyritään tekemään mahdollisimman kiireetön ja rauhallinen Ruokailutilanteessa kiinnitetään erityistä huomiota hyviin ruokailutapoihin ja toisten huomioonottamiseen. Opettelemme syömään erilaisia ruokia ja oppilaita kannustetaan ainakin maistamaan kaikkia koulussa tarjolla olevia ruokia. Hiidenkirnun koulun oppilaista suurin osa kulkee koulumatkat kunnan järjestämillä koulukyydeillä pitkien ja hankalien koulumatkojen, iän ja vammaisuutensa vuoksi. Koulun läheisyydessä asuvia kannustetaan iän ja taitojen myötä kulkemaan koulumatkat jalkaisin tai polkupyörällä. Kohtuullisten liikenneyhteyksien äärellä olevia oppilaita kannustetaan käyttämään julkisia kulkuneuvoja koulumatkojen kulkemiseen.

31 Iltapäivätoiminta Hiidenkirnun koulun iltapäivätoiminta on tarkoitettu perheessä työn tai opiskelun vuoksi iltapäivähoitoa tarvitseville E1 9 lk:n oppilaille. Iltapäiväkerhotoiminnasta vastaa iltapäivätoiminnan koordinaattori ja koululla toimintaa toteuttavat vastaava koulunkäyntiavustaja ja muut koululla työskentelevät koulunkäyntiavustajat. 6. TUNTIJAKO Esiopetus/E1 ja E2 - esiopetuksen kokonaistuntimäärä on ja noudattaa 1.luokan tuntijakoa / kokonaisopetusta Äidinkieli - äidinkielen tuntimäärien tasaisuus koko perusopetuksen ajan useilla oppilailla kielen ymmärtämisen, tuottamisen ja hahmottamisen vaikeuksia - englannin kielen sijaan, jos tarpeen, äidinkielen osuutta oppilaskohtaisesti lisätään Muut kielet - toista kotimaista kieltä ei opeteta ( voidaan jättää opettamatta ) - englannin kieltä opetetaan oppilaan kehitystaso huomioiden tai voidaan jättää opettamatta, tilalla voi olla lisätunteja äidinkielessä Ympäristö- ja luonnontiede - koko perusopetuksen ajan oppiainekokonaisuus - aineen sisällä aihekokonaisuuksia Uskonto - koko perusopetuksen ajan 1 h, koska osa uskonnon sisällöstä on luontevaa opettaa ympäristö- ja luonnontiedon osa-alueiden yhteydessä Luokat kotitalouden / kodinhoidon ja käsityön painotus jatko-opintojen kannalta - valinnaisaineiden tarjonta vähäistä pienten oppilasmäärien vuoksi, syventävät pakollisia käytännön aineita, keskeisiä jatko opintoja ja elämässä mahdollisimman itsenäisesti selviytymisen kannalta - Kokonaistuntimäärä - kunkin oppilaan kohdalla kokonaistuntimäärä (minimi) toteutetaan viime kädessä yksilöllisen oppiainejakosuunnitelman mukaan - yhdysluokkaopetus ja oppilaiden oppimiskyvyn erilaisuus edellyttää vaihteluväliä kokonaistuntimäärissä - oppiainekohtaisia tuntimääriä on käsitelty koko perusopetuksen osalta yhtenä kokonaisuutena Esiopetuksen tuntijako noudattaa 1. luokan tuntijakoa. Käytännössä opetus tapahtuu esi- ja alaluokilla opetuksen eheyttämisen periaatteen mukaisesti eri oppiaineita yhdistelemällä kullekin luokka-asteelle ja perusopetusryhmälle sopivalla tavalla.

32 Yläluokkien opetus toteutetaan ainejakoisesti. Erilaisten teemojen yhteydessä opetusta integroidaan eri oppiaineiden kesken. Tällaisia aihekokonaisuuksia ovat viestintäkasvatus, turvakasvatus ja liikennekasvatus sekä muut opetussuunnitelmassa mainitut aihekokonaisuudet. Nämä aihekokonaisuudet sisältyvät opetussuunnitelmassa ympäristö- ja luonnontiedon oppisisältöihin. Valinnaisaineet syventävät yhteisten aineiden oppisisältöjä. 32

33 33 Hiidenkirnun koulu/eha Tuntijako Oppiaine yhteensä Äidinkieli ja kirjallisuus Englanti Matematiikka Ympäristö-ja luonnontieto biologia - maantieto - historia /yhteiskuntat. - fysiikka / kemia - terveystieto Uskonto / Et Kuvataide Käsityö Musiikki Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet Kokonaistuntimäärä

34 34 7. Luku OPPILAAN ARVIOINTI 7.1. Yleiset periaatteet Oppilaan arviointi perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Arvioinnin tehtävänä on tukea, ohjata ja kannustaa oppilasta hänen oppimisessaan sekä kehittää hänen itsetuntoaan ja arviointikykyään. Arvioinnin tulee palvella seuraavia tehtäviä: - oppilaan persoonallisuuden kehittyminen ja sosiaalistuminen - oppilaan opiskelu- ja työskentelytaitojen kehittyminen - oppilaan tiedollinen ja taidollinen kehittyminen - oppilaan valikoituminen jatko- opintoihin Arviointi on osa opettajien, koulunkäyntiavustajien, oppilaan ja huoltajien yhteistyötä. Arvioinnin tehtävänä on antaa tietoa oppilaalle ja hänen huoltajilleen oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. Yhteistyö arvioinnissa auttaa oppilasta itse arvioimaan ja ohjaamaan toimintaansa sekä vanhempia tukemaan lapsensa oppimista Oppilasarviointi Hiidenkirnun koulussa Hiidenkirnun koulussa oppimisen ja opettamisen lähtökohta on oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen. Kullekin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS (liite ) niiden perusasioiden osalta, jotka kulloinkin ovat tärkeimpiä yksilöllisen oppimisen kohteita. Tavoitteet ja menetelmät mukautetaan oppilaan tietojen ja taitojen mukaisesti. Tavoitteet asetetaan yhdessä oppilaan vanhempien kanssa. Henkilökohtainen suunnitelma täydentyy vuosi vuodelta. Tavoitteita arvioidaan ja muutetaan oppimisen ja taitojen kehittymisen mukaan. Oppilaan oppimista, työskentelyä, yhteistyötaitoja ja käyttäytymistä arvioidaan esi- ja alaluokilla vanhempien kanssa vuosittain yhteisissä palavereissa. Vanhemmat saavat myös palautetta lastensa oppimisesta reissuvihkojen välityksellä, puhelinkeskusteluissa, yhteisissä palavereissa ja vanhempainiltojen yhteydessä sekä väli- ja lukuvuositodistuksissa. Yläluokille siirryttäessä tietojen ja taitojen taso tarkistetaan ja yhdessä vanhempien ja oppilaan kanssa asetetaan oppilaalle tavoitteet, jotka harjaannuttavat häntä saavuttamaan jatko - opintokelpoisuuden peruskoulun jälkeisiin opintoihin, harjaannuttaa taitoja työelämää, vapaa-aikaa ja tuettua tai itsenäistä asumista varten Itsearviointi Oppilaan itsearviointia kehitetään päivittäisissä toiminnoissa ja harjoitteissa yhdessä aikuisen kanssa jo esiluokilta alkaen. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaan oman toiminnan ohjaukseen, johon kuuluvat tavoitteiden asettaminen, oman toiminnan suunnitteleminen, toteuttaminen ja arviointi. Yläluokilla harjoitellaan itsearviointia myös kirjallisesti. Arvioinnin kohteina ovat käyttäytyminen, työskentely ja eteneminen opinnoissa. Tällä pyritään realistiseen minäkuvaan, omien vahvuuksien ja kehitettävien alueiden tiedostamiseen. Itsearvioinnin tarkoituksena on vahvistaa luottamusta omiin taitoihin ja luoda vahva itsetunto

35 Todistukset Lukuvuoden aikana oppilaalle annetaan vähintään kaksi todistusta. Välitodistus annetaan syyslukukauden päätteeksi ja lukuvuositodistus kevätlukukauden lopussa. Oppilaan suoritettua perusopetuksen koko oppimäärän annetaan hänelle päättötodistus. Erotodistus annetaan oppilaalle hänen muuttaessa toiselle paikkakunnalle kesken lukuvuoden. Todistuksissa arvioidaan oppilaan osaamista, käyttäytymistä ja työskentelyä. Arviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien yleiset tavoitteet ja oppisisällöt määritellään lukuvuosittain kunkin luokan oppilaiden kehitystason mukaan noudattaen koulukohtaista opetussuunnitelmaa. Väli- ja lukuvuositodistukset annetaan sanallisena arviona esiluokilla ja luokilla luokkien välitodistus on myös sanallinen. Lukuvuositodistus luokilla sekä perusopetuksen päättötodistus annetaan pääsääntöisesti numeroarviona. Numeroarviointiin liittyy kunkin oppiaineen kohdalla aina lisäksi työskentelyn arviointi sanallisena. Kunkin oppilaan kohdalla voidaan kuitenkin yksilöllisesti päättää luokka- ja kehitystasosta riippuen., annetaanko hänelle sanallinen vai numeroarviointi todistukseen. Päättötodistus voidaan antaa myös sanallisena tarvittaessa. Sanallisen arvioinnin arviointiasteikko on sekä työskentelyn että matematiikan ja äidinkielen osalta erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä ja heikko. Muut oppiaineet ja oppiainekokonaisuudet arvioidaan periaatteella hyväksytty / hylätty. Luokilla 7 8 arvioidaan lukuvuositodistuksessa käyttäytyminen, yhteiset oppiaineet sekä valinnaiset aineet asteikolla Oppiainekohtainen työskentely arvioidaan samoin perustein ja samalla asteikolla kuin muilla luokka asteilla työskentelytaidot kokonaisuutena. Ympäristö- ja luonnontiedon oppiainekokonaisuuteen kuuluvat luokilla maantieto, biologia, yhteiskuntaoppi, historia, fysiikka, kemia ja terveystieto. Oppiainekokonaisuudesta annetaan yksi arvosana. Käsityö arvioidaan myös yhtenä kokonaisuutena ( tekstiili- ja tekninen työ ). Oppilaanohjausta ei arvostella. Todistukseen tehdään merkintä oppilaan osallistumisesta oppilaanohjaukseen. Päättötodistuksessa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. Arviointia oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. Vanhemmat voivat halutessaan pyytää käyttäytymisen arviointia. Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan päättötodistuksessa merkinnällä hyväksytty. Päättötodistukseen merkitään myös, että oppilaan opinto ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista Opinnoissa eteneminen ja vuosiluokalta siirtyminen Oppilas siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle, kun hän on suorittanut hyväksytysti tai saanut vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan arvosanan eri oppiaineissa. Arviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa on yhdessä tai useammassa oppiaineessa hylätty tai jos se on yleisen heikon koulumenestyksen vuoksi tarpeen ( esim. pitkät poissaolot koulusta ), vaikka hänellä ei olisi hylättyjä suorituksia. Päätöksen oppilaan siirtymisestä seuraavalle vuosiluokalle tai luokalle jättämisestä tekevät oppilasta opettanut opettaja ja rehtori yhdessä. Ennen päätöksen tekoa kuullaan huoltajaa.

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

3.2 Oppimisympäristö. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit.

3.2 Oppimisympäristö. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. 3.2 Oppimisympäristö F yysinen ympäristö, psyykkiset tekijät ja sosiaaliset suhteet muodostavat oppimisympäristön, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Hyvän oppimisympäristön toiminta ja työtavat perustuvat

Lisätiedot

7. OPPILAAN ARVIOINTI

7. OPPILAAN ARVIOINTI 7. OPPILAAN ARVIOINTI Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Koulumme arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan kasvua, kehitystä ja opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin.

Lisätiedot

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Päiväharjun koulu Elämäntaitojen yksikkö Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Tarkoituksena tukea nuorta ja hänen perhettään tulevaisuutta koskevissa valinnoissa ja valmentaa nuorta mahdollisimman

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS 2 Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestämisen periaatteet Harjuntaustan koulu on Loviisan ja naapurikuntien yhteinen erityiskoulu,

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Muilta osin joustavassa perusopetuksessa noudatetaan Naantalin kaupungin opetussuunnitelmaa.

Muilta osin joustavassa perusopetuksessa noudatetaan Naantalin kaupungin opetussuunnitelmaa. 203 LIITTEET LIITE 1 Joustava perusopetus yläkoulussa - JOPO JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN (JOPO) OPETUSSUUNNITELMA Muilta osin joustavassa perusopetuksessa noudatetaan Naantalin kaupungin opetussuunnitelmaa.

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA

Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA 1.1. Arvopohja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan koulutyön arvopohjana Suomessa ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

8. luku Oppilaan arviointi. 8.1 Arviointi opintojen aikana

8. luku Oppilaan arviointi. 8.1 Arviointi opintojen aikana 8. luku Oppilaan arviointi 8.1 Arviointi opintojen aikana Arvioinnin avulla koulu ohjaa ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään arvioida omaa työtään ja omia taitojaan. Myös

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus pirjo.koivula@oph.fi 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.4. Opetusmenetelmät ja työtavat

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 114 Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi S avonlinnan normaalikoulun vuosiluokkien 1 6 opintojen aikana tapahtuva arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015 2016 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana jokaisen oppilaan yksilölliset kyvyt. Tavoitteena

Lisätiedot

Keke päiväkodissa ja koulussa

Keke päiväkodissa ja koulussa Keke päiväkodissa ja koulussa 4V -hankkeen loppuseminaari Katja Viberg 23.11.2010 Mistä puhe? Keke opseissa ja vasuissa Keke-työn raamit ja resurssit Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot