Kysyminen ja puuttuminen on osa hoitoa. Kaija Seppä Päihdelääketieteen professori TaY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysyminen ja puuttuminen on osa hoitoa. Kaija Seppä Päihdelääketieteen professori TaY"

Transkriptio

1 Kysyminen ja puuttuminen on osa hoitoa Kaija Seppä Päihdelääketieteen professori TaY

2 Mitä on drinkki? Suomen drinkki n. 12gr absol. alkoholia 0.33 keskiolut 12cl mietoa viiniä 8cl väkevv kevää viiniä 4cl viinaa

3 Alkoholinkäyt ytön n luokittelu Absolutismi ei käytk ytä lainkaan Kohtuukäytt yttö käyttää vain vähän, v riskejä ei odotettavissa Liikakäytt yttö Riskikäytt yttö Haitallinen käyttk yttö on jo haittoja (ICD-10) Riippuvuus ICD-10 kriteerit

4 Riskikäytt yttö hazardous drinking Ei haittoja vielä,, mutta kulutus siinä määrin runsasta, että haittoja saattaa ilmaantua jatkossa SUURKULUTUS riskijuomisrajat ylittyvät; t; riskikäytt yttö on laajempi käsitek

5 Onko humalajuominen riskikulutusta? Humalajuominen on riski tapaturmille tappeluille myrkytyskuolemille ei-toivotulle seksille seuraamuksineen Tapaturmariski eksponentiaalinen, kun veren alkoholipitoisuus > 1 promille; nousee jo yhden drinkin jälkeenj

6 RISKIRAJAT Summittaisia, suuntaa antavia arvioita terveydelle haitallisen käytk ytön vähimmäismäärästä eivät t täsmt smällistä tietoa kansainvälisesti rajat vaihtelevat välillv lillä 13,5-70 g/vrk miehille ja 10,8-50 g/vrk naisille (ICAP 1996)

7 Suomalaiset riskirajat Sovellettu kulttuuriin, missä humalajuominen on yleistä

8 Riskikäytt yttö Suomen rajat naiset: > 2 drinkkiä (á 12 gr) ) päivittp ivittäin in tai > 5 drinkkiä kerralla viikoittain miehet: >4 4 drinkkiä päivittäin in tai > 7 drinkkiä kerralla viikoittain ikäihmiset ihmiset > 1 drinkki päivittp ivittäinin > 2 drinkkiä kerralla

9 TILANNERAITTIUS Ajoneuvon kuljettaminen Tarkkuutta vaativat toimet - työ,, urheilu tms Erää äät t lääl ääkkeet Jos sairaus pahenee Raskaus

10 Riskiraja = neuvontaraja ammattilaisten käyttöön Nykyiset riskirajat tarkoitettu ammattilaisille yhtenäist istämään käytäntöä neuvonnan tarpeellisuudesta Ei väestölle tavoitejuomisrajoiksi Ei turvarajoiksi

11 Eri juojaryhmien esiintyvyys väestv estössä ja potilaissa kohtuu riski riipp.

12 Alkoholi ja terveys Alkoholikomplikaatiot Somaattiset (maksa, haima, sydän, GI-kanava kanava, keskus- ja ääreishermosto Psyykkiset (riippuvuus) Etiologinen tekijä (arytmiat,, syövät, verenpaine, unihäiri iriöt, psyyken ongelmat) Altistus (tapaturmat, sukupuolitaudit) Pahentava tekijä (diabetes, MT-ongelmat ongelmat) Sikiöriskit (FAS, FAE)

13 Riskikulutukseen viittaavia varhaisia oireita /löyd ydöksiä Oireet unettomuus masentuneisuus ahdistuneisuus epämää ääräiset vatsavaivat sydämen rytmihäiri iriöt toistuvat pikkuvaivat (sairaslomat) Löydökset arvet, mustelmat kohonnut verenpaine vanhat luunmurtumat punakkuus

14 Alkoholin runsasta kulutusta on vaikea saada selville Potilaat eivät t kerro ellei kysytä Tahtovat kertoa juovansa vähemmv hemmän, kuin todellisuudessa juovat Potilaat eivät t loukkaannu, vaikka kysytää ään

15 Miksei potilas kerro? ei tiedä,, saako kertoa ei tiedä,, osataanko auttaa tuntee häpeh peää ei ole valmis muutokseen

16 Potilaat eivät pahastu alkoholiasioista puhumisesta! Patients opinion of a doctor or nurse talking about alcohol (%), p(anova) > 0.05 Total Men Women (n=649) (n=239) (n=402) Very positive Positive Neutral Negative MUTTA: vain muutama prosentti tekee aktiivisen aloitteen, joten AMMATTILAISEN ON TEHTÄVÄ ALOITE

17 Milloin riskikulutuksen mahdollisuus tulisi huomioida? Ajallisesti ennen riippuvuuden kehittymistä, ennen oireilua Kun muodostetaan uusi hoitosuhde (kaikilta potilailta, joihin toistuva hoitosuhde) Kun tehdää ään n terveystarkastus (esim. ajokyky) Kun oire viittaa päihdep ihde-etiologiaanetiologiaan Edellyttää ää,, että hoitosuhde on moralisoimaton ja vuorovaikutus toimii

18 Riskikulutuksen tunnistaminen Taustatiedot Kliininen tutkimus Haastatelu Strukturoidut kyselyt Laboratoriokokeet

19 Alkoholin käyttk yttö ja Avoin aloituskysymys Quantity-frequency haastattelu kuinka usein ja paljonko kerralla Mean weekly paljonko keskimää äärin viikossa Humalajuominen Time-line follow back takautuva muisteleminen kalenterin avulla Kauanko käyttk yttänyt Muut kuin määm äärään n liittyvät t kysymykset (Kts( Kts. AUDIT) Muutosvalmius

20 KYSELYLOMAKKEET AUDIT (Alcohol( Use Disorders Identification Test) Ensisijainen Miehillä >8 Naisilla >6 AUDIT-C C (AUDIT:n( kolme ensimmäist istä kysymystä) Miltei AUDIT:n veroinen Miehillä >6 Naisilla >5 Jos positiivinen, hyvä tehdä koko AUDIT

21

22 Mini-interventio interventio (lyhytneuvonta) sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutus peruspalveluissa aloitukset myös s erikoissairaanhoidossa yhteistyö esh:n ja pth:n välillä saumattoman tiedonkulun kehittäminen sovellukset rattijuoppojen arvioinneissa (perusterveydenhuolto)

23 Mini-interventio interventio (brief( intervention): mitä se on? Kohderyhmä: : riskikuluttajat (eivät t alkoholistit) Toimintaympärist ristö: : terveydenhuolto Toteuttaja: lääl ääkäri tai hoitaja Sisält ltö: : alkoholin käytk ytön n kysyminen (suhteutus terveydentilaan) ja lyhyt neuvonta tavoitteena kohtuukäytt yttö Periaatteet FRAMES (feedback,( responsibility, advice,, menu, empathy, self-efficacy efficacy) 1-44 käyntik yntiä ja tilannekartoitus sekä tuki

24 Neuvonta Selvitetää ään n motivaation aste Kerrotaan potilaan juomisen merkitys hänen tilanteessaan (suhteessa oireisiin) Kannustetaan muutokseen Kuullaan potilaan tavoite Annetaan neuvoja selvitä eri tilanteissa Sovitaan tarvittaessa kontrollikäynti

25 Muutoksen vaiheet (Prochaska( ja DiClemente) Esiharkintavaihe (precontemplation( precontemplation) Harkintavaihe (contemplation( contemplation) Valmisteluvaihe (determination( determination) Toimintavaihe (action) Ylläpitovaihe (maintenance( maintenance) Retkahdus (relapse( relapse) Oletteko harkinnut alkoholin käytk ytön n lopettamista/vä- hentämist mistä? on kysymys, joka antaa jonkinlaisen tiedon potilaan muutosmotivaatiosta.

26 Muutoksen vaiheen mukaiset. Vaihe Esiharkinta Harkinta Valmistautuminen Toiminta Ylläpito toimintalinjat Tahtotila Tietämätt ttömyys Epävarmuus Epävarmuus Sitoutuminen Tasapaino Toimintalinja Tietoisuuden herätt ttäminen Huolenaiheiden selvittämi minen. Sisäisen isen ristiriidan synnyttäminen Neutraalin tiedon ja neuvojen sekä vaihtoehtojen tarjoaminen. Sitoutumisen ja omiin kykyi- hin uskomisen lisää ääminen Tuki Retkahdus Epätoivo Arvostelun välttäminen, oman arvostuksen lisää ääminen, uu- en sitoutumisen tukeminen

27 Käytännön n toiminta Kysy Kuule Neuvo Kirjaa (juomamää äärät, AUDIT-pisteet, että annoit neuvonnan)

28 Mini-intervention intervention teho Yli 30 randomoitua kontrolloitua tutkimusta, joissa yli potilasta; toistakymmentä meta- analyysiä tai systemaattista katsausta N. 10 potilasta on hoidettava, jotta yksi hyötyisi (muuttuisi kohtuukäytt yttäjäksi) Mini-interventio interventio on vaikuttava hoitomuoto alkoholin suurkulutuksessa ennen riippuvuuden kehittymistä (Vahva tutkimusnäytt yttö) Miehet ja naiset näyttn yttävät t hyötyv tyvän n mini- interventiosta yhtä paljon (Kohtalainen tutkimusnäytt yttö)

29 Miten suuri teho on, jos perusterveydenhuollossa tehdää ään n mini-interventiota? interventiota? Hoidetut vähentv hentävät t juomismää ääräänsä 13%-34% 34% enemmän n kuin hoitamattomat (3-4 4 drinkkiä vähemmän n viikossa) Kohtuujuojien määm äärä hoitoryhmissä on 10-19% 19% suurempi kuin Teho säilyy ainakin 2 vuotta

30 Kansanterveydellinen merkitys ja kustannusvaikuttavuus Jos tehdää ään n systemaattisesti, Suomen oloissa (10% riskikäytt yttäjistä) ) muuttuu kohtuukäytt yttäjiksi Fleming ym. (USA): kustannusvaikuttavuus 5.6:1 (sää äästö ensiapu- ja vuodeosastohoitokustannuksista sekä virkavallan kanssa tekemisiin joutumisesta)

31 Mini-interventio interventio / käytännön n lyhyt ohjeisto I Kysy mahdollisimman useilta ( Kertokaa alkoholinkäyt ytöstänne ) ) tai täytätytä kyselylomake (AUDIT; AUDIT-C) jos ei juo tai kyselyn tulos negatiivinen, ei lisäkysymyksi kysymyksiä anna silti palaute Jos juo, jatka kysymistä

32 Mini-interventio interventio / käytännön n lyhyt ohjeisto II Monenako päivp ivänä viikossa juotte?? Paljonko kerralla?? Jos suurkulutuksen rajat alittuvat, kerro, ettei syytä huoleen ja lopeta kysely PALAUTE riskikäytt yttäjälle: Kerro, mitä juomismää äärä merkitsee (suhteuta potilaan oireeseen) ja anna suosituksesi ( Juomisenne lisää terveysriskiä ja voi olla syynä ä. Suosittelen, että vähennätte juomista. ) Anna kirjallista materiaalia

33 Mini-interventio interventio / käytännön n lyhyt ohjeisto III Selvitä muutoshalukkuus ( muutoshalukkuus ( Oletteko ajatellut, että voisitte vähentv hentää juomistanne? ) Jos EI toista huolesi, pyydä potilasta punnitsemaan juomisen hyötyj tyjä ja haittoja ja kerro olevasi tarvittaessa jatkossa käytettk ytettävissä Jos KYLLÄ auta tavoitteen asettelussa (kohtuus, absolutismi) sovi mitä konkreettista potilas lupaa tehdä ( ei baariin työpäiv ivän jälkeen), miten kirjaa juomisensa ja miten voi selvitä riskitilanteissa anna kirjallista materiaalia (esim. Vähennä vähäsen - opas

34 Kontrollikäynti Tavoite saavutettu Mini-interventio interventio / käytännön n lyhyt ohjeisto IV kannusta tue sitoutumista tavoitteisiin, tarkenna tavoitetta tarvittaessa huomioi alun perin vastaanotolle tuoneen vaivan tilanne Tavoitetta ei saavutettu kerro, että muutos on usein vaikeaa etsi pieniä onnistumisia, selvitä esteitä tarkista suunnitelma ja tavoite tarkista diagnoosi (riippuvuus?)

35 Kun mini-interventio interventio ei auta Katkaisuhoidot CIWA-Ar Ar Diatsepaami Lääkehoidot Disulfiraami Naltreksoni Perusterveyden hoito Somaattisen terveyden hoito Yhteistyö muiden tahojen kanssa

36 Kysyminen ja varhainen puuttuminen kannattaa Helppoa Halpaa Hyödyllist dyllistä Eettisesti velvoittavaa potilaalla oikeus saada tietoa elintapojensa merkityksestä omien valintojensa pohjaksi

Päihteet lapsen silmin hanke Hämeenlinna 27.1.2010

Päihteet lapsen silmin hanke Hämeenlinna 27.1.2010 Päihteet lapsen silmin hanke Hämeenlinna 27.1.2010 12 Litraa Alkoholin kokonaiskulutus kasvaa (asukasta kohden 100 % alkoholina 1990-2006) TYÖIKÄISTEN NAISTEN JA MIESTEN TÄRKEIN KUOLINSYY 10 8 6 4 2 Kokonaiskulutus

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

ALKOholin käytön. työvälineenä audit

ALKOholin käytön. työvälineenä audit ALKOholin käytön Riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus työvälineenä audit OPAS SOSIAALIALAN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 1 TYÖVÄLINEENÄ AUDIT Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Leena Alho

Lisätiedot

Englanninkielinen alkuteos

Englanninkielinen alkuteos Alkoholi ja perusterveydenhuolto Riskikulutuksen varhainen tunnistaminen ja mini-interventio hoitosuosituksen yhteenveto Englanninkielinen alkuteos Anderson, P., Gual, A., Colom, J. (2005). Alcohol and

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä. Helsingin kaupunki LY H Y T N E U V O N T A O P A S SOSIAALIALALLE

Sosiaalivirasto. Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä. Helsingin kaupunki LY H Y T N E U V O N T A O P A S SOSIAALIALALLE Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä LY H Y T N E U V O N T A O P A S SOSIAALIALALLE Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto LYHYTNEUVONTAOPAS SOSIAALIALALLE 1 Sisältö Tiivistelmä 5 1. Johdanto 7 2. Keskeisiä

Lisätiedot

Terveydenhuollon näkökulmasta alkoholinkäyttö

Terveydenhuollon näkökulmasta alkoholinkäyttö Alkoholihaitat Kaija Seppä Alkoholiongelmainen ei ole vastaanotolla toivottu potilas, koska hänen ongelmansa tulkitaan itse aiheutetuksi eikä se ole helposti parannettavissa. Näiden potilaiden käynnit

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 21.4.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA IKÄÄNTYNEIDEN ALKOholinkäytön PUHEEKSIOTTO JA LYHYTneuvonta HYVIÄ TYÖVÄLINEITÄ JA ARJEN KÄYTÄNTÖJÄ TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIALAN AMMATTILAISILLE Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto 1 IKÄÄNTYNEIDEN ALKOHOLINKÄYTÖN

Lisätiedot

Hanna Huusko. ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla

Hanna Huusko. ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla Hanna Huusko ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito Katsaus Mauri Aalto ja Antti Holopainen Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito Alkoholin suurkulutus muodostaa jatkumon, josta voidaan erottaa kolme osaa: riskikulutus, haitallinen

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 AUDIT-testi A L K O H O L I N K Ä Y T Ö N P U H E E K S I O T T O S O S I A A L I A L A L L A Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 A U D I T 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN ROOLI JA KEINOT ALKOHOLIONGELMAISEN POTILAAN HOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN ROOLI JA KEINOT ALKOHOLIONGELMAISEN POTILAAN HOIDOSSA Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Sairaanhoitaja 2010 Mari Muurinen, Mira Mäkinen SAIRAANHOITAJAN ROOLI JA KEINOT ALKOHOLIONGELMAISEN POTILAAN HOIDOSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AUDIT-TESTIN KÄYTTÖ HAARTMANIN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA

AUDIT-TESTIN KÄYTTÖ HAARTMANIN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA AUDIT-TESTIN KÄYTTÖ HAARTMANIN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA Sasu Nylund ja Tommi Siikanen Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 TIIVISTELMÄ Nylund,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK SISÄLLYS 1. TAUSTA... 2 2. TARKOITUS JA TAVOITE... 5 2.1 Tarkoitus... 5 2.2 Tavoite... 5 2.3 Kustannusvaikuttavuus ja

Lisätiedot

Audit ja mini-interventio käytännön työkaluina. Erja Kokkoniemi Riihimäki 16.12.2010

Audit ja mini-interventio käytännön työkaluina. Erja Kokkoniemi Riihimäki 16.12.2010 Audit ja mini-interventio käytännön työkaluina Erja Kokkoniemi Riihimäki 16.12.2010 Käytännössä? Puuttumisen rohkeutta? Työkuormani lisääjä? Haaste? 2 Taustaa WHO asetti monikansallisen työryhmän (1982),

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Heli Apo VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

Lisätiedot

Alkoholihaittoja vähentämässä. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 13.5.2009 Diacor

Alkoholihaittoja vähentämässä. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 13.5.2009 Diacor Alkoholihaittoja vähentämässä Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 13.5.2009 Diacor Alkoholijuomien kulutuksen rakenne juomaryhmittäin 100 %:n alkoholina vuosina 1960 2006 100 % 80 60 40 20 Mallasjuomat

Lisätiedot

AUDIT-TESTI VÄLINE ALKOHOLIN RISKIKULUTUKSEN TUNNISTAMISEEN KIRURGISESSA HOITOTYÖSSÄ

AUDIT-TESTI VÄLINE ALKOHOLIN RISKIKULUTUKSEN TUNNISTAMISEEN KIRURGISESSA HOITOTYÖSSÄ AUDIT-TESTI VÄLINE ALKOHOLIN RISKIKULUTUKSEN TUNNISTAMISEEN KIRURGISESSA HOITOTYÖSSÄ Mitra Korpela Hanne Väyrynen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen ja hoito

Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen ja hoito Tieteessä katsaus Sari Castrén FT, tutkija, psykologi, psykoterapiakoulutuksessa Helsingin yliopisto, päihdelääketieteen yksikkö THL, Terveysosasto, tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö sari.castren@thl.fi

Lisätiedot

Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen

Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Mika Heikkinen Ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Turun sosiaali- ja terveystoimi Luentomateriaali: Ilkka Helamo Alkoholi ja kansanterveys Alkoholi on yleisin

Lisätiedot

Alkoholin ja huumeiden käytön. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti

Alkoholin ja huumeiden käytön. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti Alkoholin ja huumeiden käytön puheeksi otto Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti Suomessa 2009 Alkoholin suurkuluttaja noin 600000 noin joka kymmenes naisista ja miehistä noin joka viides 2005 Amfetamiinin

Lisätiedot

Kansanterveys. Alkoholi ja terveys

Kansanterveys. Alkoholi ja terveys Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 3 / 2 0 0 7 Alkoholi ja terveys Nuorten päihdehäiriöt tunnistaminen ja hoito s. 8 Ikääntyminen ja alkoholi s. 17 Rokotusten haittavaikutukset uusi ilmoitusmenettely

Lisätiedot

AIKUISVÄESTÖN ALKOHOLIN KÄYTÖN VARHAINEN TUNNISTAMINEN JA MINI-INTERVENTIO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ

AIKUISVÄESTÖN ALKOHOLIN KÄYTÖN VARHAINEN TUNNISTAMINEN JA MINI-INTERVENTIO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ AIKUISVÄESTÖN ALKOHOLIN KÄYTÖN VARHAINEN TUNNISTAMINEN JA MINI-INTERVENTIO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ Tuntuu, että paljon jää huomaamatta, ketkä tartteis apua. Opinnäytetyö Minna Jäntti

Lisätiedot

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Ehkäisevä päihdetyö työterveyshuollossa Alkoholihaittojen ehkäisy edellyttää

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Varhaisen puuttumisen malli nuorten päihteettömyyden edistämiseksi - toimintaohjeita 2011

Varhaisen puuttumisen malli nuorten päihteettömyyden edistämiseksi - toimintaohjeita 2011 Varhaisen puuttumisen malli nuorten päihteettömyyden edistämiseksi - toimintaohjeita 2011 Kuopiossa 16.2.2011 Marjatta Pirskanen, TtT 2 SISÄLTÖ Lukijalle...3 1 Tausta...4 1.1 Nuorten päihteiden käytön

Lisätiedot

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN Mari Tami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Alkoholiongelma ja sen käypä hoito

Alkoholiongelma ja sen käypä hoito Alkoholiongelma ja sen käypä hoito Hannu Alho Professori, Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö, HY; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Päihdelääketieteen yhdistys, 3.6.2010 2005: Alkoholiongelmaisen käypä

Lisätiedot

ALKOHOLINKÄYTTÖ EVI -HANKKEESEEN OSALLISTUNEILLA KESKISUOMALAISILLA

ALKOHOLINKÄYTTÖ EVI -HANKKEESEEN OSALLISTUNEILLA KESKISUOMALAISILLA ALKOHOLINKÄYTTÖ EVI -HANKKEESEEN OSALLISTUNEILLA KESKISUOMALAISILLA Susanna Mutanen Terveyskasvatuksen Pro-gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 Tiivistelmä Alkoholinkäyttö

Lisätiedot