Omistajayrittäjäpalvelut. Perheyritysraportti 2007 Pohjoismaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omistajayrittäjäpalvelut. Perheyritysraportti 2007 Pohjoismaat"

Transkriptio

1 Omistajayrittäjäpalvelut Perheyritysraportti 2007 Pohjoismaat

2 Johdanto

3 Johdanto PricewaterhouseCoopers julkaisee joka toinen vuosi raportin, joka tarjoaa erityisesti perheyritysten omistajille vertailutietoa eri tyyppisistä perheyrityksen liiketoimintaan vaikuttavista asioista. Tämä raportti esittelee Pohjoismaiden tulosten yhteisen analyysin. PwC:n globaalissa raportissa eri Pohjoismaita ei erotella toisistaan, vaan ne ovat osa Euroopan tuloksia. Globaaliin tutkimukseen haastateltiin lähes 1500 perheyritysjohtajaa 28 maassa. Perheyritykset 65 prosenttia EU:n kokonaisbruttokansantuotteesta Perheyritykset muodostavat suuren osan EU:n kokonaistuotannosta. Niiden osuus EU:ssa rekisteröidyistä yrityksistä on yli 50 prosenttia ja EU:n kokonaisbruttokansantuotteesta 65 prosenttia. USA:ssa perheyrityksiksi luokiteltavien osuus rekisteröidyistä yrityksistä on yli 95 prosenttia ja bruttokansantuotteesta prosenttia. Pohjoismaiden osalta ei ole olemassa vastaavia tarkkoja lukuja. On kuitenkin selvää, että perheyritysten osuus kokonaistuotannosta myös Suomessa on merkittävä. Perheyrityksillä yhteisiä haasteita Perheyrityksillä on paljon samoja haasteita kuin millä tahansa muullakin yrityksellä. Omana yritystyyppinään perheyrityksillä on kuitenkin muista yrityksistä poikkeavia haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi perhesidonnaisuuteen, ristiriitatilanteiden ratkomiseen ja omistajien erilaisiin intresseihin. Tästä syystä PwC haluaa tuottaa tutkimustietoa räätälöitynä myös perheyrityksille. Mikä on perheyritys? Määritelmämme mukaan perheyritykset ovat yhtiöitä, joissa yksi perhe tai suku omistaa vähintään 51 prosenttia osakkeista. Perheillä on hallussaan pääosa johtoasemista, ja omistajilla on vastuu yrityksen päivittäisestä johtamisesta. PricewaterhouseCoopers 3

4 Omistaja vaihtuu yli neljäsosassa perheyrityksiä lähi vuosina. Haasteina verotus ja osaavan työvoiman löytäminen.

5 Perheyritysraportti 2007 Pohjoismaat Omistaja vaihtuu viiden vuoden sisällä 28 prosentissa perheyrityksistä Pohjoismaissa yli neljäsosa perheyrityksistä odottaa yrityksen omistuspohjan muuttuvan seuraavan viiden vuoden sisällä. Pohjoismaissa omistus on siirtymässä yhä enemmän perheen ulkopuolelle. Pohjois-Amerikassa valtaosa perheyrittäjistä olettaa yrityksensä siirtyvän seuraavalle sukupolvelle. Pohjoismaisista vastaajista sen sijaan näin uskoo vain 38 prosenttia. Haasteena työvoiman löytäminen ja verotus Perheyritysten merkittävimpiä haasteita ovat tutkimuksen mukaan ammattitaitoisen työvoiman löytäminen sekä verotus. Verotusta halutaan keventää ja selkiyttää. Perheyritykset aikovat investoida eniten henkilöstöön tulevan vuoden aikana. Pohjoismaissa 47 prosenttia vastaajista arvioi, että rekrytointi on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä panostuskohteista. Suuri osa vastaajista ilmoitti yrityksen tärkeimmiksi painopistealueiksi hyvien työntekijöiden palkkaamisen ja henkilöstön kouluttamisen. 81 prosenttia vastaajista suunnittelee panostavansa työntekijöiden ammattitaidon kehittämiseen Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen on tutkimuksen mukaan ensisijainen priorisoinnin osa-alue seuraavan vuoden aikana. Sekä globaalisti että Pohjoismaissa sitä pidetään jopa tärkeämpänä kuin myynti- ja markkinointitoimenpiteitä. PricewaterhouseCoopers 5

6 Perheyritysten avainhaasteet Lähes 50 prosenttia kokee rekrytoinnin haasteeksi Vastaajista 47 prosenttia uskoo, että pätevien työntekijöiden rekrytointi tulee olemaan vaikeaa seuraavan 12 kuukau den aikana. Myös uudelleenjärjestelyt (34 %) ja raaka-ainetilanne (29 %) koe taan tärkeiksi haasteiksi tulevaisuudessa. Perheyrityksissä luotetaan tulevaisuuteen. Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhteneväiset muiden tutkimusten kanssa, jotka osoittavat, että elinkeinoelämällä menee Pohjoismaissa hyvin. Kova kasvuvauhti vaikuttaa kuitenkin siihen, että perheyrityksissä ollaan huolestuneita tuotannontekijöiden saatavuudesta. Tutkimuksen mukaan 55 prosenttia pohjoismaisista yrityksistä odottaa markkinatilanteen edelleen paranevan seuraavan vuoden aikana. Vastaajat uskovat, että heillä on hyvät mahdollisuudet hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja säilyä melko hyvin tai hyvin kilpailukykyisinä. 81 prosenttia suunnittelee panostavansa työntekijöidensä ammattitaidon kehittämiseen Sekä globaalisti että Pohjoismaissa seuraavan 12 kuukauden tärkein panostamiskohde on työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen. Se sijoittuu näin myynti- ja markkinointitoimintojen edelle. Lähes puolet vastaajista pitää rekrytointia haasteena. Tämä on todennäköisesti selitys sille, miksi jopa 81 prosenttia yrityksistä aikoo panostaa työntekijöiden ammattitaidon kehittämiseen ja sisäiseen koulutukseen seuraavan 12 kuukauden aikana. Panostaminen jo yrityksen palveluksessa oleviin työntekijöihin koetaan tärkeämmäksi kuin koskaan aiemmin. Myös myynti- ja markkinointitoimintoja sekä IT-infrastruktuuria pidetään perhe yrityksissä tärkeänä. Panostaminen tehokkaampaan sisäiseen valvonta ympäristöön sijoittuu priorisointilistan viidennelle sijalle. Pohjoismaiset perheyritykset ovat vähemmän huolissaan kassavirrasta Globaalisti prosenttia vastanneista kokee, että yksi suurimmista liike toiminnan haasteista tulee olemaan likviditeetti ja kustannusten valvonta. Pohjoismaissa vastaava luku on 13 prosenttia. Vaikuttaa siltä, että perheyritykset tekevät hyvää tulosta näin niillä on vähemmän huolta kuluista ja likviditeetistä kuin muun maailman perheyrityksillä. Pohjoismaissa pienempi huoli liiketoimintaan vaikuttavista rajoituksista Globaalisti 33 prosenttia vastaajista arvioi, että suurin liiketoiminnan haaste ovat lainsäädännöstä ja viranomaissääntelystä johtuvat rajoitukset. Ei liene yllättävää, että tämä luku on korkein kehittyvien markkinoiden kohdalla, 42 prosenttia. EU:n alueella luku on 33 prosenttia ja Pohjoismaissa 19 prosenttia. Pohjoismaiset vastaajat näyttävät olevan vähemmän huolissaan tulevaisuuden lainsäädännöllistä rajoituksista kuin vastaajat muualla maailmassa. Tämä voi merkitä sitä, että pohjoismaisilla perheyrityksillä todellisuudessa onkin vähemmän syytä huoleen kuin muilla seuduilla. Toisaalta se voi myös olla merkki fatalismista: Emme kuitenkaan voi tehdä asialle mitään. 6 PricewaterhouseCoopers

7 Perheyritysten kilpailuedut Omien kilpailuetujen vertailu suhteessa kilpailijoihin Pohjois- Eurooppa Kehittyvät Pohjoismaat Amerikka markkinat Asiakaspalvelu Tuotedesign Tuotedesign Tuotedesign (19 %) (22 %) (20 %) (19 %) Tuotedesign Asiakasuskollisuus Vahva merkki Vahva merkki (14 %) (13 %) (15 %) (15 %) Joustavuus Tekniikka Asiakasuskollisuus Asiakasuskollisuus (12 %) (11%) (10 %) (13 %) Aluekohtaiset erot Oheisesta kilpailuetutaulukosta voidaan havaita aluekohtaisia eroja siinä, kuinka vastaajat arvioivat omaa vahvuuttaan kilpailijoihin nähden. Euroopassa, kehittyvillä markkinoilla ja Pohjoismaissa on vahva usko omaan designiin. On mielenkiintoista nähdä, että vastaajat Pohjoismaissa ja kehittyvillä markkinoilla ovat korostaneet samoja vahvuuksia samassa järjestyksessä. Hyvän designin lisäksi pohjoismaiset vastaajat pitivät kilpailuetuinaan vahvaa merkkiä ja vankkaa asiakasuskollisuutta. Pahimmassa tapauksessa vankka usko näihin vahvuuksiin voi kuitenkin johtaa passiivisuuteen: Meillä on niin hyvät tuotteet ja uskolliset asiakkaat, että pärjäämme hyvin. Pohjois-Amerikassa merkittävimmäksi kilpailueduksi koetaan asiakaspalvelu. Luottamus asiakaspalveluun ja joustavuuteen voidaan nähdä merkkinä sopeutumiskyvystä uusille markkinoille. PricewaterhouseCoopers 7

8 Pohjoismaissa yli neljäsosa perheyrityksistä odottaa yrityksen omistuspohjan muuttuvan seuraavan viiden vuoden sisällä.

9 Perheyritysten omistus, sukupolvenvaihdokset ja johdon palkitseminen Perheyrityksistä 28 prosentissa omistus vaihtumassa 5 vuoden sisällä Pohjoismaissa yli neljäsosa perheyrityksistä odottaa yrityksen omistuspohjan muuttuvan seuraavan viiden vuoden sisällä. Vaihdoksesta odotetaan dramaattisempaa Pohjoismaissa kuin muualla maailmassa omistus on siirtymässä yhä enemmän perheen ulkopuolelle. Pohjois-Amerikassa oletetaan, että 84 prosentissa perheyrityksistä omistus siirtyy seuraavalle sukupolvelle, kun vastaava luku Pohjoismaissa on vain 38 prosenttia. Pohjoismaisista perheyrityksistä suuri osa aikoo myydä lähivuosina perheomistusta yksityisille sijoittajille tai muille yhtiöille. Muualla maailmassa perheyritykset ovat sen sijaan pääosin siirtämässä omistusta perillisille. Yrityksen taloudellisen arvon määritteleminen vähäistä Pohjoismaisista perheyrityksistä 56 prosenttia ei ole toistaiseksi teettänyt arviota yhtiön taloudellisesta arvosta. Yhtiöissä ei siis ole laskelmiin pohjautuvaa käsitystä siitä, minkä suuruisia taloudellisia arvoja mahdollisesti siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Noin puolet tutkimukseen vastanneista ilmoittaakin, että he eivät ole selvittäneet mitä vero- tai muita vaikutuksia sukupolvenvaihdoksella voi olla perillisille. Taloudellisen arvon määrittelyllä voi olla merkitystä muun muassa sellaisessa tilanteessa, jossa arvioidaan mahdollisuuksia jakaa omaisuutta tasapuolisesti jälkipolven kesken. Perheyrityksissä ei juurikaan optiojärjestelyitä käytössä Suurin osa yhtiöistä palkitsee johtajiaan vuosittaisella bonuksella. Luvut vaihtelevat Pohjoismaiden 67 prosentista Pohjois-Amerikan 81 prosenttiin. Pohjois maisssa vain 5 prosenttia yhtiöistä käyttää optioita palkitsemismuotona. Yrityksen tai sen osan siirtäminen voi laukaista muun muassa luovutusvoitto-, lahja- sekä varainsiirtoverotuksen. Verojen määrää on kuitenkin mahdollista pienentää suunnittelemalla omaisuuden siirto huolellisesti. Kokemuksemme mukaan verosuunnittelun yhteydessä tehty suunnitelma voi usein olla varsin tarkoituksenmukainen etenemismalli myös muita kuin verotukseen liittyviä näkökohtia silmällä pitäen. PricewaterhouseCoopers 9

10 Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja pitäminen edellyttää, että yrityksen palkitsemisjärjestelmä on huolellisesti suunniteltu. Peruspalkasta, lyhyt- ja pitkä-aikaisista kannustimista sekä muista etuuksista tulisi siis muodostaa houkutteleva ja aidosti palkitseva kokonaisuus, joka voidaan kytkeä sekä yhtiön että yksilön omaan suoriutumiseen.

11

12 Ristiriitatilanteita aiheuttavat tekijät pohjoismaisissa perheyrityksissä Perhe ei hyväksy uutta jatkajaa Osakkeiden arvostusperusteet Kuka saa omistaa osakkeita Avioliiton kautta sukuun tulleiden rooli Liiketoiminnassa mukana olevien perheenjäsenten palkitseminen Uudelleeninvestointi vai osinko Ulkopuolisia perheenjäseniä ei konsultoida Kuka saa/ei saa työskennellä yrityksessä Aktiivisesti mukana olevien perheenjäsenten suoriutuminen Strategiakeskustelut 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ei ristiriitoja Hieman ristiriitoja Paljon ristiriitoja Strategiakeskustelut aiheuttavat ristiriitatilanteita Puolet vastanneista arvioi, että keskustelu yrityksen strategiasta synnyttää hieman tai paljon ristiriitatilanteita. Hieman yli 10 prosenttia on sitä mieltä, että keskustelut uudelleeninvestoinneista tai osingoista synnyttävät paljon ristiriitoja. Yllättävää näissä havainnoissa on, että jännitteitä on ehkä vähemmän kuin mitä yleensä perheyrityksissä kuvitellaan olevan. 12 PricewaterhouseCoopers

13 Ristiriidat ja niiden ratkaiseminen perheyrityksissä Millä keinoin ristiriitatilanteita pyritään ratkomaan? Perheneuvosto Osakassopimus Perheen sisäiset säännöt Sovittelu Suunnitelma työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta Mittaaminen ja palkitseminen Kultainen kädenpuristus Ulkopuolinen konsultointi 2 % 11 % 14 % 14 % 28 % 27 % 31 % 30 % Ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi harvoin määritelty pelisääntöjä Pohjoismaissa 73 prosentilla vastaajista ei ole lainkaan määriteltyjä menettelytapoja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi. Syynä tähän voi olla tutkimuksen tuloksista ilmenevä melko alhainen ristiriitataso yhtiöissä. Tällöin ei koeta tarpeelliseksi kiinnittää erityistä huomiota muodollisten menettelytapojen luomiseksi ristiriitojen ja jännitteiden hoitoon. Ristiriitojen ratkaiseminen alueelliset erot Niillä yhtiöillä, jotka ovat luoneet pelisäännöt ristiriitojen ratkaisemiseksi, ovat tavallisimmat käytettävissä olevat keinot perheneuvosto ja osakassopimus. Ratkaisuja haetaan myös perheen sisäistä säännöistä. Tapauksista 27 prosentissa ristiriidat ratkaistaan sovittelun avulla. Pohjois- Eurooppa Kehittyvät Pohjoismaat Amerikka markkinat Neuvottelut Muut Äänestys 2 % 1 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Sovittelu Osakassopimus Sisäiset säännöt Perheneuvosto (44 %) (32 %) (42 %) (31 %) Osakassopimus Perheneuvosto Perheneuvosto Osakassopimus (36 %) (31 %) (28 %) (30 %) Perheneuvosto Sovittelu Osakassopimus Sisäiset säännöt (36 %) (29 %) (23 %) (28 %) PricewaterhouseCoopers 13

14 Veroilla on tärkeä rooli niin perheyritysten, kuin kaikkien muidenkin yritysten toiminnassa. Koska verotus kohdistuu sekä yritykseen että sen omistajaan, korostuu perheyrittäjän verosuunnittelussa näiden kahden näkökohdan optimointi.

15 Toiveet taloudellisista ja liiketoimintaa säätelevistä muutoksista Pääomasijoitusten houkuttelu kasvun takaamiseksi Kansainvälistymisen tukijärjestelyt Parempi pääsy pääomamarkkinoille Vaatimustenmukaisuuden vahvistaminen (Compliance) Vastaajista 78 prosenttia pitää verotusta monimutkaisena Pohjoismaat eivät juuri erotu muista alueista, kun on kyse verotussäännösten yksinkertaistamiseen liittyvistä toiveista. Keskimäärin 78 prosenttia pohjoismaisista yhtiöistä (85 prosenttia globaalisti) pitää yksinkertaisempaa ja/tai alhaisempaa verotusta tärkeänä tai hyvin tärkeänä. Toiseksi tärkein toive (55 %) Pohjoismaissa on parempi yhteys koulutuksen ja elinkeinoelämän välillä uusien tuotteiden tehokkaammaksi kehittämiseksi. Pohjoismaisista yhtiöistä 41 prosenttia toivoo yritysten sisäisen valvonta ympäristön vahvistamista vaatimusten mukaisuuteen (Compliance) vastaamiseksi. Jatkokoulutuksen tukijärjestelyt Parempi yhteys elinkeinoelämän ja koulutuksen välillä Yksinkertaisempi ja/tai alhaisempi verotus Keskimäärin Kehittyvät markkinat Pohjois-Amerikka Pohjoismaat Eurooppa PricewaterhouseCoopers 15

16 PricewaterhouseCoopers uskottu asiantuntijasi PwC:n asiantuntijoilla on vahvaa näyttöä ja kokemusta perheyritysten verosuunnittelusta, suomalaisesta ja kansainvälisestä tilinpäätöskäytännöstä sekä muun muassa listautumisista. PwC on myös Perheyritysten liiton yhteistyökumppani. Palvelemme omistajayrittäjäasiakkaita kokonaisvaltaisesti ja asiakaslähtöisesti toimien sen mukaan, mikä juuri sinulle on parasta. Saat omaksi yhteyshenkilöksesi yrityksesi ja sen tarpeet tuntevan kokeneen asiantuntijan, joka koordinoi kaikki palvelut keskitetysti ja etsii sinulle aina parhaan asiantuntijan erityiskysmyksiäsi ratkomaan. Olemme tukenasi omistajuuteen ja riskienhallintaan liittyvissä päätöksissä. Uskotun asiantuntijan käsissä pystyt itse keskittymään tärkeimpään oman yrityksesi kehittämiseen. Haluamme, että omistajayrittäjän yritys menestyy ja omistuksen arvo kasvaa. Tehtävämme on huolehtia siitä, että yrityksen jatkuvuus on parhaalla mahdollisella tavalla turvattu. Oma yhteyshenkilö etsii yrityksen ongelmiin parhaat asiantuntijat ja ratkaisut. Hahmotamme kokonaisuudet ja keskitymme oleelliseen. PricewaterhouseCoopers tarjoaa tilintarkastusta, verokonsultointia ja neuvontapalveluja yli hengen voimin 150 maassa. Nimi PricewaterhouseCoopers viittaa maailmanlaajuisen PricewaterhouseCoopers-ketjun jäsenyrityksiin, joista jokainen on itsenäinen juridinen yhtiönsä.

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Suorituskyvyn osa-alueiden mittaaminen pkt-yrityksissä

Suorituskyvyn osa-alueiden mittaaminen pkt-yrityksissä Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lahden yksikkö LIITU Liiketoiminnan tutkimusyksikkö Lappeenranta University of Technology Lahti Unit LIITU Unit of Business Research Tutkimusraportti Research Report

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia Pasi Rikkonen, Heini Toikkanen, Minna Väre 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset. transaktiokustannusteoreettinen näkökulma

Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset. transaktiokustannusteoreettinen näkökulma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset transaktiokustannusteoreettinen näkökulma Motives

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas EBO - Employee Buy Out Esipuhe Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession Planning, second

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas EBO - Employee Buy Out Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession Planning, second edition,

Lisätiedot

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession

Lisätiedot

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin Turun ammattikorkeakoulun raportteja 63 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin ArtCraftMetal, Equal-yhteisöaloite, Metallin yritysavohautomo

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Employee Buy Out -käsikirja

Employee Buy Out -käsikirja 1 Employee Buy Out -käsikirja Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi 2000 Taitto: Osuuskunta Sataosaajat, Pori Paino: Yliopistopaino, 2000 Esipuhe Osuuskunta Sataosaajat

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

Tehokkuus ja kilpailukyky

Tehokkuus ja kilpailukyky Tehokkuus ja kilpailukyky Teollisuuden trendit Pohjoismaissa 2009 TEHOSTETAAN TEOLLISUUTTA YHDESSÄ Tehokkuus ja kilpailukyky Tehokkuus ja kilpailukyky Teollisuuden trendit Pohjoismaissa 2009 Pohjoismaat

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Työntekijöiden palkitseminen ja tulospalkkaus

Työntekijöiden palkitseminen ja tulospalkkaus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Työntekijöiden palkitseminen ja tulospalkkaus Taloustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Pertti Kujansivu 1 Tiivistelmä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2009

Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2009 Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri Helsinki 2009 2 Tiivistelmä Perheyritysten liiton barometrin 2009 tuloksiin perustuen voidaan esittää johtopäätöksenä seuraavaa siitä, miten kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Laskentatoimi 17.2.2011 Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Evaluation and Development of Financial Management in an SME Tekijä:

Lisätiedot

Omistajien etu kaikkien etu?

Omistajien etu kaikkien etu? Mika Huolman Pia Walden Matti Pulkkinen Jyrki Ali-Yrkkö Risto Tainio Pekka Ylä-Anttila Omistajien etu kaikkien etu? Suomalaiset johtamis- ja valvontajärjestelmät murroksessa Julkaisijat: Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot