HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK"

Transkriptio

1 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2011

2 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt 1 2. Taloudellinen katsaus - Ekonomisk översikt 3 3. Henkilöstö Personal Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus- Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Tilikauden tuloksen muodostuminen Räkenskapsperiodens resultatanalys Toiminnan rahoitus Finansiering av verksamheten Rahoitusasema ja sen muutokset Den finansiella ställningen och förändringar i den Kokonaistulot ja menot - Totala inkomster och utgifter Konsernin toiminta ja talous Koncernens verksamhet och ekonomi Tilikauden tuloksen käsittely Behandling av räkenskapsperiodens resultat Osastojen toimintakertomukset Avdelningarnas verksamhetsberättelser 8.1 Yleishallinto - Allmän förvaltning Perusturva Grundtryggheten Sivistystoimi Bildningssektorn Kulttuuri- ja kansalaistoiminta Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimi Miljösektorn Tekninen toimi Tekniska sektorn Vesilaitos Vattenverket 93 9.Talousarvion toteutuminen Budgetutfall 9.1 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Sammandrag av budgetens förverkligande Tuloslaskelmaosan toteutuminen Resultaträkningensdelens utfall Investointien toteutuminen Investeringsdelens ufall Rahoitusosan toteutuminen Finansieringsdelens utfall Tilinpäätöslaskelmat Bokslutskalkyler Tilinpäätöksen liitetiedot Noter till bokslutet 11.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Tuloslaskelman liitetiedot Noter till resultaträkningen Taseen liitetiedot Noter till balansräkningen Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Noter angående säkerheter och ansvarsf Henkilöstön koskevat liitetiedot Noter angående personalen Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Noter till koncernbokslutet Eriytetyt tilinpäätökset Särredovisade bokslut 11.1 Liikelaitoksen vaikutus kaupungin talouteen Affärsverkets inverkan på stadens ekonomi Hangon satama liikelaitos Hangö hamn affärsverk Tilinpäätöksen allekirjoitus Bokslutets undertecknande Luettelot ja selvitykset Förteckningar och redogörelser 165

3 1. Kaupunginjohtajan katsaus Taloudelliset suhdanteet ovat vaihdelleet viime vuosina nopeasti. Parhaillaan elämme maailmanlaajuista finanssikriisiä. Edellinen koettiin vuosina ja sitä edellinen, pääasiassa kotitekoinen lama, 1990-luvun alussa. Varsinkin viimeksi mainitun laman jälkeen Suomen työpaikka- ja väestölisäys on keskittynyt voimakkaasti suurkaupunkeihin ja niiden ympäryskuntiin. Maaseutu ja pienemmät keskukset ja kaupungit ovat olleet menettäjiä. Hangon asukasmäärä on vähentynyt vuosien aikana noin 2000 henkilöllä, eli noin 17 %. Työpaikkojen kokonaismäärä Hangon kaupungin alueella väheni erittäin voimakkaasti vuosien aikana, mutta Hangossa on edelleenkin enemmän työpaikkoja kuin on työssä käyviä hankolaisia. Vastaava tilanne Uudellamaalla on Hangon lisäksi vain Helsingissä. Väestömäärän vähetessä myös kaupunki on vähentänyt henkilöstöään; vuoden 2000 jälkeen 68 henkilöllä (-11 %). Vuosien laman aikana Hangon kaupungin taloudessa syntyi 7,5 milj. euroa alijäämää, aikaisemman n. 4 milj. euron lisäksi, joten alijäämää oli enimmillään 11,7 milj. euroa. Talouden äkillisen heikkenemisen johdosta tasapainotustoimiin ryhdyttiin jo vuoden 2009 aikana, jolloin muiden toimenpiteiden ohella pääosa henkilöstöstä lomautettiin kolmeksi viikoksi. Valtiovarainministeriön edustajien kanssa syksyllä 2010 valmistellussa raportissa määriteltiin toimenpiteet Hangon talouden tasapainottamiseksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Mm. henkilöstön väheneminen jatkuu eläköitymistä hyödyntäen. Vähennys ei koske hoito- ja hoivahenkilöstöä. Hangon talouskehitys kääntyi myönteisemmäksi vuonna Usean alijäämäisen vuoden jälkeen vuonna 2010 päästiin lähes nollatulokseen (-0,2 milj. ). Talouden vahvistuminen jatkui vuonna Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2,3 milj. ja oli siten merkittävästi ennakoitua parempi. Monet keskeiset talouden osatekijät kehittyivät ennakoitua myönteisemmin. Myös kokonaisvelka väheni 3,6 milj.. Negatiivista oli, että väestömäärä väheni myös v. 2011; vähennystä oli 44 henkilöä, (- 0,5 %, asukasmäärä 9 418). Myös työttömyysaste pysyi korkeana ja oli vuoden päättyessä 8,9 %. Nämä luvut ovat kuitenkin paremmat kuin edellisenä vuonna, (-131; 10,5 %). Talouden tasapainottaminen, mm. jäljellä olevan noin 9,4 milj. :n alijäämän kattaminen vuoteen 2016 mennessä, on vaativa tavoite. Sen haasteellisuutta lisää se, että meneillään oleva taantuma leikkaa kuntien tulokehitystä ainakin vuosina Lisäksi valtio supistanee samanaikaisesti kuntien valtionosuuksia eli valtion omaa osuutta lakisääteisten palvelujen rahoituksesta. Hangon ongelmana on, että väestömäärä on vähentynyt, vaikka paikkakunnalla on enemmän työpaikkoja kuin työllisiä hankolaisia. Myös työpaikkarakenne on monipuolinen. Uhkana on, että vetovoima asuinpaikkakuntana heikkenee edelleen, mikäli palvelutarjonta supistuu ja/tai palvelut siirtyvät kaupungista pois väestöpohjan pienentyessä. Kehityksen kääntämiselle on edellytyksiä, sillä Hangolla on useita vahvuuksia. Näitä vahvuuksia vahvistetaan parhaillaan; satamatoimintoja kehitetään, teollisuus toteuttaa investointeja, radan sähköistämistä valmistellaan, rakennetaan merellistä asumista, vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia parannetaan, majoitustoiminta laajenee, jne. Välitön kiitos vuonna 2011 tehdystä hyvästä työstä ja tuloksesta kuuluu työntekijöille ja kaupungin toiminnassa mukana olleille! Jouko Mäkinen kaupunginjohtaja 1

4 Stadsdirektörens översikt De ekonomiska konjunkturerna har varierat snabbt under de senaste åren. För tillfället lever vi i en global finanskris. Den föregående krisen upplevde vi och den tidigare, huvudsakligen en hemgjord lågkonjunktur i början av 1990-talet. Framför allt efter den sistnämnda lågkonjunkturen har Finlands förökning av arbetsplatser och befolkning koncentrerat sig kraftigt i storstäder och dess kretskommuner. Landsbygden och mindre centra och städer är dom som har förlorat. Invånarantalet i Hangö har minskat under åren med ca 2000 personer, dvs. ca 17%. Totalmängden av arbetsplatser i Hangö stads region minskade mycket kraftigt under , men Hangö har fortsättningsvis flera arbetsplatser än vad det finns arbetande hangöbor. Motsvarande situation i Nyland finns endast i Helsingfors. Då befolkningen minskar har även staden förminskat sin personal; sedan år 2000 med 68 personer (-11%). Under lågkonjunkturen uppstod i Hango stads ekonomi ett underskott på 7,5 milj. euro, utöver det ca 4 miljoners underskottet från tidigare år. Som mest hade vi ett underskott på sammanlagt 11,7 milj.euro. På grund av en snabb försämring i ekonomin vidtogs balanseringsåtgärder redan under året 2009, då förutom övriga åtgärder en stor del av personalen permitterades för tre veckor. På hösten 2010 utarbetades tillsammans med representanter för finansministeriet en rapport där åtgärder för att balansera ekonomin i Hangö till slutet av år 2016 preciserades. Bl.a. minskning av personalen pågår genom nyttjande av pensionering. Minskningen gäller inte vård- och omsorgspersonalen. Den ekonomiska utvecklingen i Hangö vände till det mera positiva under Efter att resultatet i flera år uppvisat ett underskott kunde vi år 2010 nå ett nästan nollresultat (-0,2 milj. ). Förstärkning av ekonomin fortsatte Räkenskapsperiodens resultat visade ett överskott på 2,3 milj. och var således betydligt bättre än uppskattat. Många väsentliga delfaktorer inom ekonomin utvecklades positivare än förutsett. Även helhetsskulden minskade med 3,6 milj.. Negativt var att befolkningen minskade även 2011; minskningen var 44 personer, (-0,5 %, invånarantalet 9 418). Även arbetslöshetsgraden förblev hög och var i slutet av året 8,9%. Dessa siffror är dock bättre än året innan, (-131; 10,5%). Att balansera ekonomin, bl.a. genom att täcka det återstående underskottet på ca 9,4 milj. till slutet av 2016, är en krävande målsättning. Målsättningen är nu även mera utmanande på grund av att den pågående recessionen skär kommunernas inkomstutveckling åtminstone åren Dessutom torde staten samtidigt skära ned kommunernas statsandelar, dvs. statens egen andel av finansieringen av de lagstadgade tjänsterna. Problemet i Hangö är att befolkningen har minskat fast antalet arbetsplatser på orten är flera än sysselsatta hangöbor. Även arbetsplatsstrukturen är mångsidig. Hotet är att stadens dragningskraft som en boendeort försämras fortsättningsvis om utbudet på servicen skärs ner och/eller servicen förflyttas från staden då befolkningsunderlaget minskar. Vi har förutsättningar att vända på denna utveckling, eftersom Hangö har flera starka sidor. Dessa styrkor förstärks för närvarande; hamnfunktionerna utvecklas, industrin investerar, elektrifieringen av banan förbereds, havsnära boende byggs, möjligheterna till fritidshobbyn förbättras samt inkvarteringsverksamheten utvidgas osv. Ett öppenhjärtigt tack för det fint utförda arbetet och resultatet år 2011 tillhör alla arbetstagare samt alla som varit med i stadens verksamhet! Jouko Mäkinen stadsdirektör

5 2. Taloudellinen katsaus Yleistä Talousarvion täytäntöönpano Vuosi 2011 sujui taloudellisesti odotettua paremmin. Etenkin satamatoiminta kasvoi huomattavasti. Myös vientiteollisuus piristyi ja Hangon työllisyystilanne parani vuoden 2011 aikana, mutta työttömyysaste on edelleen korkea (12/2011 8,9 %). Talousnäkymät vuoden 2011 talousarviota tehtäessä olivat epävarmat ja sen johdosta jouduttiin tekemään selvästi alijäämäinen talousarvio (- 3,2 milj. euroa). Vuoden kuluessa näkymät paranivat ja talousarvion alijäämää pienennettiin - 1,1 milj. euroon. Lähinnä hyvän tulokehityksen johdosta tilikaudesta muodostui reilusti ylijäämäinen (2,3 milj. euroa). Myös onnistunut kulukuri edesauttoi hyvän tuloksen tekemistä. Tilinpäätös näyttää 2,3 milj. euron ylijäämää, josta kaupungin ylijäämä oli 2,0, sataman ylijäämä 0,4 ja vesilaitoksen alijäämä - 0,1 milj. euroa. Sataman tulosta rasittivat liikelaitostamisen yhteydessä 3,0 milj. eurolla kohonneet kaupungille maksettavat vuokrat ja muut veloitukset. Tilikauden aikana tehtiin sataman liikelaitostamisen edellyttämät talousarviomuutokset. Lisäksi kasvatettiin tuloarviota 2,1 milj. eurolla ja menoarviota 0,4 milj. eurolla. Talousarvion rahoituskuluja pienennettiin 0,1 milj. eurolla ja poistoja 0,4 milj. eurolla. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 milj. euroa. Tästä kuitenkin 2,1 milj. euroa oli sataman liikelaitostamisesta johtuvia kaupungin sisäisiä veloituksia satamalta. Sataman tuotot kasvoivat 1,7 milj. euroa ja vesilaitoksen tuotot 0,4 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,8 milj. eurolla. Ylitykset kertyivät lähinnä satamasta, + 1,4 milj. euroa, ja vesilaitokselta, + 0,2. Eläkevastuiden pienenentymisen johdosta kirjattiin 0,2 milj. euron tuotto keskushallintoon. Talousarvioon sisältyneet kiinteistöjen myynnit, 0,6 milj. euroa, eivät toteutuneet. Toimintakulujen kasvu saatiin talousarvion mukaisesti pidettyä hyvin kurissa. Kulut kasvoivat vuonna ,2 %, mutta tästä suurin osa ei rasita kaupungin tulosta. Sataman liikelaitosmuutosten lisäksi on huomioitava, että ympäristöterveystoimen kulukasvu, 0,6 milj. euroa, on katettu lisätuloilla. Vertailukelpoinen kulujen kasvu on vain 3,2 %. Kokonaiskulut ylittivät talousarvion 0,2 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon kulut alittivat talousarvion 0,6 milj. eurolla ja keskushallinnossa alitus oli 0,2 milj. euroa. Sataman kulut ylittyivät 0,8 milj. eurolla ja teknisessä toimessa 0,3 milj. eurolla. Määrärahapoikkeamat käyvät tarkemmin ilmi toimialakohtaisista talousarviovertailuista ja tavoitteiden toteutumista 3

6 Taloudellinen tilanne Vuoden 2011 verokertymä oli 39,4 milj. euroa kun budjetoitu summa oli 38,0 milj. euroa. Kunnallisveroa kertyi 33,7 euroa (budjetoitu 32,6). Yhteisöveroa kertyi 3,7 milj. euroa (budjetoitu 3,5). Kiinteistöveroa kertyi 1,9 milj. euroa (budjetoitu 1,9). Parantunut työllisyystilanne lisäsi kunnallisverotuloja ja suhdanteiden parantumisen lisäsi yhteisöverotuloja. Kunnallisverotulot kasvoivat 2,3 milj. euroa edellisestä vuodesta ja yhteisöverotulot 0,8 milj. euroa. Valtionosuudet ylittivät talousarvion 0,2 milj. eurolla ja kasvoivat edellisestä vuodesta, vaikka kaupunki sai vuonna ,1 milj. euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Hangon kaupunki on velkaantunut huomattavasti erityisesti vuosien aikana. Vuonna 2008 velkaantuminen johtui etupäässä suurista satamainvestoinneista, vuonna 2009 alhaisesta vuosikatteesta ja vuonna 2010 vesilaitoksen suurista investoinneista. Vuonna 2011 velat kuitenkin pienenivät. Kaupungin korolliset velat ovat kehittyneet seuraavasti: ,5 milj. euroa (josta sataman osuus 8,2 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 7,0 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 5,8 milj. euroa) ,0 milj. euroa (josta sataman osuus 4,5 milj. euroa) ,9 milj. euroa (josta sataman osuus 3,2 milj. euroa) ,1 milj. euroa (josta sataman osuus 2,4 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 1,5 milj. euroa) ,4 milj. euroa (josta sataman osuus 1,1 milj. euroa) ,1 milj. euroa (josta sataman osuus 0,7 milj. euroa) ,4 milj. euroa (josta sataman osuus 0,3 milj. euroa) ,8 milj. euroa (josta sataman osuus 0,0 milj. euroa) Vaikka velat vähentyivät edellisestä vuodesta, korkokulut kasvoivat, koska lyhytaikaisten lainojen viitekorot nousivat vuoden aikana. Korkokulut kasvoivat 1,0 milj. eurosta vuonna ,4 milj. euroon vuonna Nettorahoituskulut jäivät kuitenkin 0,2 milj. euroa alle talousarvion kuukauden viitekorot ovat edelleen hyvin alhaisia. Kaupungin taloudellinen tilanne on parantunut huomattavasti vuodesta Taakkana ovat kuitenkin edelleen aikaisempina vuosina kertynyt alijäämä ja suuret velat sekä korkea työttömyys. Vuositulos on saatava lähivuosina pidettyä selvästi ylijäämäisenä, että alijäämä voidaan kattaa ja velkoja vähentää. Jotta velkoja saataisiin vähennettyä, pitäisi nettoinvestointien pysyä selvästi vuosikatetta pienempinä. 4

7 Vuosikatteen kehitys: Kertyneen alijäämän kehitys: ,5 milj. euroa 4,0 milj. euroa ,4 milj. euroa 4,8 milj. euroa ,6 milj. euroa 3,9 milj. euroa ,5 milj. euroa 4,5 milj. euroa ,0 milj. euroa 3,4 milj. euroa ,7 milj. euroa 3,0 milj. euroa ,1 milj. euroa 4,0 milj. euroa ,1 milj. euroa 6,1 milj. euroa ,0 milj. euroa 11,5 milj. euroa ,6 milj. euroa 11,7 milj. euroa ,6 milj. euroa 9,4 milj. euroa Kaupungilla oli vuoden 2009 lopussa 11,5 milj. euroa kertynyttä alijäämää. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosina Tämän ohjelman mukaan kertynyt alijäämä olisi katettu vuoden 2016 lopussa. Toimenpideohjelmaa päivitettiin vuosien 2010 ja 2011 lopussa ja sitä tullaan päivittämään vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Vuosien 2010 ja 2011 odotettua huomattavasti paremmat tulokset helpottavat toimenpideohjelman toteuttamista. Ohjelman toteutuminen edellyttää ennen kaikkea määrätietoista toimintakulujen kasvun hillitsemistä ja joiltakin osin myös kulujen leikkaamista. Samalla olisi kaikilla toimialoilla pyrittävä löytämään lisätuloja. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vastaa osaltaan sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastuslautakunnan kautta ja hyväksymällä sitä koskevan ohjeistuksen. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä ja seurannasta. Kaupungin ylin johto vastaa siitä, että luodaan edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle. Sisäistä valvontaa on toteutettu mm. säännöllisen osavuosiraportoinnin avulla. Vuodesta 2010 lähtien on kaupungin talousarvioon liitetty päivitetty kehittämisstrategia sekä keskeiset kehittämistavoitteet ja mittarit niiden toteutumisen seuraamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvallisuuspolitiikka-asiakirjan otettavaksi käyttöön ja noudatettavaksi. Koko kaupungin kattava riskikartoitus, satamaa lukuun ottamatta, on tehty vuonna 2007 ja päivitetty tärkeimmiltä osin vuoden 2011 aikana. Vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2009 ja vuoden 2010 alusta vakuutuksia on täydennetty hallinnon vastuuvakuutuksella, keskeytysvakuutuksella, metsävakuutuksella ja koko henkilöstön matkavakuutuksella. Tapaturmavakuutukset kilpailutettiin uudelleen vuonna Kaupungin konsernivalvontaa on parannettu seuraamalla tiiviimmin tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa sekä ohjeistamalla ja aikatauluttamalla niiden raportointia. Vuoden 2011 talousarviosta 5

8 lähtien on kirjattu myös tytäryhtiöille asetetut tavoitteet. Täydellinen konsernitilinpäätös sisältyy kaupungin tilinpäätökseen. Hangon kuntakonsernin rakenne on selvitetty sivulla 142. Tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja varojen käytön valvonnassa ei ole havaittu tilikauden aikana olennaisia puutteita. Kaupunginhallitus toteaa, että sisäinen valvonta on vuoden 2011 aikana toiminut hyvin. Sisäisen valvonnan ohjeen soveltamisessa ei ole todettu puutteita. 6

9 2. Ekonomisk översikt Allmänt År 2011 förlöpte ekonomiskt bättre än väntat. Speciellt hamnverksamheten ökade märkbart. Även exportindustrin återhämtade sig och sysselsättningsläget i Hangö förbättrades under 2011, men arbetslöshetsgraden är fortfarande hög (12/2011 8,9 %). Budgetens förverkligande När budgeten för 2011 uppgjordes var de ekonomiska utsikterna osäkra och med anledning av det var man tvungen att göra en budget, som visade ett klart underskott (- 3,2 milj. euro). Under året förbättrades utsikterna och underskottet i budgeten minskades till 1,1 milj. euro. Främst med anledning av den goda inkomstutvecklingen blev det ett rejält överskott (2,3 milj. euro) under räkenskapsperioden. Även en lyckad kostnadsdisciplin främjade att det blev ett bra resultat. Bokslutet uppvisar ett överskott på 2,3 milj. euro, varav stadens överskott är 2,0, hamnens överskott 0,4 och vattenverkets underskott 0,1 milj. euro. Hamnens resultat belastas av de hyror och övriga debiteringar, som höjdes med 3,0 milj. euro i samband med bildandet av affärsverket och som ska erläggas staden. Under räkenskapsperioden gjorde man de budgetändringar som förutsattes när man ombilda hamnen till ett affärsverk. Dessutom ökades inkomstbudgeten med 2,1 milj. euro och utgiftsbudgeten med 0,4 milj. euro. Budgetens finansiella kostnader minskades med 0,1 milj. euro och avskrivningarna med 0,4 milj. euro. Verksamhetsintäkterna ökade från föregående år med 4,6 milj. euro. Av dessa var dock, med anledning av ombildningen av hamnen till affärsverk, 2,1 milj. euro stadens interna debiteringar från hamnen. Hamnens intäkter ökade med 1,7 milj. euro och vattenverkets intäkter med 0,4 milj. euro. Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 1,8 milj. euro. Överskridningarna uppkom närmast i hamnen, + 1,4 milj. euro, och vattenverket, + 0,2. Med anledning av att pensionsansvaret minskade bokfördes 0,2 milj. euro avkastning på centralförvaltningen. Den försäljning av fastigheter som ingick i budgeten, 0,6 milj. euro, förverkligades inte. Ökningen av verksamhetskostnaderna kunde hållas under kontroll helt enligt budgeten. Kostnaderna ökade ,2 %, men största delen av detta belastar inte stadens resultat. Förutom ombildningen av hamnen till affärsverk bör man beakta att kostnadsökningen inom miljöhälsovården, 0,6 milj. euro, har täckts med tilläggsinkomster. Ökningen av de jämförbara kostnaderna är endast 3,2 %. Helhetskostnaderna överskreds med 0,2 milj. euro. Specialsjukvårdens kostnader underskred budgeten med 0,6 milj. euro och inom centralförvaltningen var underskridningen 0,2 milj. euro. Hamnens kostnader överskreds med 0,8 milj euro och tekniska sektorns med 0,3 milj. euro. Anslagsavvikelserna framgår noggrannare av de enhetsvisa budgetjämförelserna samt förverkligandet av målen. 7

10 Ekonomiska situationen Beskattningsutfallet 2011 var 39,4 milj. euro när den budgeterade summan var 38,0 milj. euro. Kommunalskatt inflöt 33,7 euro (budgeterat 32,6). Samfundsskatt 3,7 milj. euro (budgeterat 3,5). Fastighetsskatt inflöt 1,9 milj. euro (budgeterat 1,9). Det förbättrade sysselsättningsläget ökade kommunalskatteintäkterna och de förbättrade konjunkturerna ökade samfundsskatteintäkterna. Från föregående år ökade kommunalskatteintäkterna med 2,3 milj. euro och samfundsskatteintäkterna med 0,8 milj. euro. Statsandelarna överskred budgeten med 0,2 milj. euro och ökade från föregående år, trots att staden 2010 erhöll 1,1 milj. euro av höjningen av det behovsprövade statsstödet. Hangö stad har blivit skuldsatt, speciellt märkbart under åren Skuldsättningen 2008 berodde i första hand på stora hamninvesteringar, 2009 på det låga årsbidraget och 2010 på vattenverkets stora investeringar minskade dock skulderna. Stadens skulder med ränta har utvecklats på följande sätt: ,5 milj. euro (hamnen 8,2 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 7,0 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 5,8 milj. euro) ,0 milj. euro (hamnen 4,5 milj. euro) ,9 milj. euro (hamnen 3,2 milj. euro) ,1 milj. euro (hamnen 2,4 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 1,5 milj. euro) ,4 milj. euro (hamnen 1,1 milj. euro) ,1 milj. euro (hamnen 0,7 milj. euro) ,4 milj. euro (hamnen 0,3 milj. euro) ,8 milj. euro (hamnen 0,0 milj. euro) Trots att skulderna minskade från föregående år, ökade räntekostnaderna, då de kortfristiga lånens referensräntor steg under året. Ränteutgifterna ökade från 1,0 milj. euro 2010 till 1,4 milj. euro Nettofinansieringskostnaderna stannade dock 0,2 milj. euro under budgeten månaders referensräntor är fortfarande mycket låga. Stadens ekonomiska situation har förbättrats avsevärt sedan Det underskott som samlats under tidigare år, de stora skulderna och den höga arbetslösheten är dock fortfarande en börda. Årsresultatet måste under de närmaste åren fås så att det visar ett klart överskott, att underskottet kan täckas och skulderna minskas. För att skulderna kunde fås att minska, borde nettoinvesteringarna hållas klart lägre än årsbidraget. Utvecklingen av årsbidraget: Utvecklingen av det kumulativa underskottet: ,5 milj. euro 4,0 milj. euro ,4 milj. euro 4,8 milj. euro ,6 milj. euro 3,9 milj. euro ,5 milj. euro 4,5 milj. euro 8

11 2005 5,0 milj. euro 3,4 milj. euro ,7 milj. euro 3,0 milj. euro ,1 milj. euro 4,0 milj. euro ,1 milj. euro 6,1 milj. euro ,0 milj. euro 11,5 milj. euro ,6 milj. euro 11,7 milj. euro ,6 milj. euro 9,4 milj. euro Staden hade i slutet av 2009 ett kumulativt underskott på 11,5 milj. euro. Stadsfullmäktige godkände ett åtgärdsprogram för att balansera ekonomin under åren Enligt detta program skulle det kumulativa underskottet vara täckt vid utgången av Åtgärdsprogrammet uppdaterades i slutet av 2010 och 2011och det kommer årligen att uppdateras i samband med att budgeten färdigställs. Resultaten från 2010 och 2011 som var betydligt bättre än väntat underlättar förverkligandet av åtgärdsprogrammet. Förverkligandet av programmet förutsätter framför allt att man målmedvetet stävjar en ökning av verksamhetskostnaderna och till en del även skär ner kostnaderna. Samtidigt borde man inom alla verksamhetsenheter sträva efter att finna merinkomster. En utredning om organisering av intern kontroll Stadsfullmäktige godkände ett nytt direktiv för den interna kontrollen. Enligt direktivet svarar stadsfullmäktige genom revisionsnämnden för ordnandet av den interna kontrollen och genom att godkänna direktiven som gället för det. Stadsstyrelsen svarar för det praktiska ordnandet och uppföljningen av den interna kontrollen. Stadens högsta ledning ansvarar för att man skapar förutsättningar för en fungerande intern kontroll. Den interna kontrollen har förverkligats bl.a. med hjälp av regelbunden delårsrapportering. Från och med 2010 har till budgeten bifogats en uppdaterat utvecklingsstrategi samt centrala utvecklingsmål och mätare för uppföljning av hur de förverkligas. Stadsstyrelsen godkände stadens dokument för datasäkerhetspolitiken att tas i bruk och tillämpas. En riskkartläggning som täcker hela staden, med undantag för hamnen, har utarbetats 2007 och för de centralaste delarna uppdaterats under Försäkringarna konkurrensutsattes 2009 och från och med början av 2010 har försäkringarna kompletteras med en ansvarsförsäkring för förvaltningen, en avbrottsförsäkring, en skogsförsäkring och en reseförsäkring som omfattar hela personalen. Olycksfallsförsäkringarna konkurrensutsattes på nytt Stadens koncernövervakning har förbättrats genom att dotterbolagens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning har följts upp tätare, för rapporteringen har utfärdats direktiv och tidtabeller. Från och med budgeten för 2011 har även antecknats de mål som ställts för dotterbolagen. I stadens bokslut ingår ett komplett koncernbokslut. Strukturen för Hangö kommunkoncern finns förklarad på sidan

12 Vid uppföljning av förverkligandet av målsättningarna och vid övervakning av tillgångarna har man inte under räkenskapsperioden iakttagit väsentliga brister. Stadsstyrelsen konstaterar att den interna kontrollen under 2011 har fungerat bra. Vid tillämpningen av direktivet för intern kontroll har inte konstaterats brister. 10

13 3. KOKO HENKILÖSTÖ / TULOSALUE HELA PERSONALEN / RESULTATENHET Vakituinen henkilöstö- Ordinarie personal Sijaiset- Vikarier Koko henkilöstö-hela personalen YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN SATAMALAITOS - HAMNVERKET VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP YHTEENSÄ - SAMMANLAGT YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN SATAMALAITOS - HAMNVERKET VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP Vakinaiset - Ordinarie Sijaiset - Vikarier Sivu - Sida 11

14 4. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 RESULTATRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL 2011 Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter , ,21 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk , ,49 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader , ,49 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , ,79 Verotulot - Skatteinkomster , ,36 Valtionosuudet - Statsandelar , ,00 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader , ,24 * Korkotuotot - Ränteintäkter , ,01 * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter , ,31 * Korkokulut - Räntekostnader , ,84 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader , ,72 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , ,33 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar , ,64 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS , ,31 RESULTAT Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner 9 792, ,56 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,75 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Toimintatuotot % toimintakuluista/verksamhetsint. i % av verksamhetskost. 36,67 33,92 Vuosikate % poistoista - Årsbidrag i % av avskrivningarna 137,46 96,43 Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 909,83 589,60 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 12

15 VUOSIKATE, POISTOT JA INVESTOINNIT ÅRSBIDRAG, AVSKRIVNINGAR OCH INVESTERINGAR /asukas - invånare Vuosi -År Vuosikate-Årsbidrag Poistot-Avskrivningar Investoinnit-Invest/netto Asukas/Inv Vuosikate-Årsbidrag Poistot-Avskrivningar Investoinnit-Invest/netto Sivu - Sida 13

16 KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER Henkilöstökulut-Personalutgifter Asiakaspalvelujen osto - Kundtjänster Muiden palvelujen osto - Köp av övr. tjänster Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter Vuokrat - Hyror Avustukset - Understöd Muut kulut - Övriga utgifter Käyttömenot - Driftsutgifter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER Henkilöstökulut- Personalutgifter Asiakaspalvelujen ostomuiden palvelujen osto - Kundtjänster - Köp av övr. tjänster Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter Vuokrat - Hyror Avustukset - Understöd Muut kulut - Övriga utgifter KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER Myyntituotot-Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Vuokratuotot - Hyresintäkter Tuet ja avustukset-understöd o bidrag Muut tuotot - Övriga intäkter Käyttötulot - Driftsinkomster KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER Myyntituotot- Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Vuokratuotot - Hyresintäkter Tuet ja avustukset- Understöd o bidrag Muut tuotot - Övriga intäkter Sivu - Sida 14

17 VEROTULOT - SKATTEINKOMSTER Kunnallisvero -Kommunalskatt , , , , , , ,20 Yhteisövero - Samfundsskatt , , , , , , ,55 Kiinteistövero - Fastighetsskatt , , , , , , ,94 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Kunnallisvero -Kommunalskatt Yhteisövero - Samfundsskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS UTVECKLING AV STATSBIDRAGEN Valtionapuja - Statsbidrag VALTIONOSUUDET - STATSBIDRAG Sivu - Sida 15

18 4.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL 2011 Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 0 Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för investeringar Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset - Förändrinar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset-förändring av förvaltade medel o kapital Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar Pitkäaikisten saamisten muutos - Förändring av långfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamisten muutos - Förändring av kortfristiga fordringar Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos-förändring av räntefria kort- o långfr. lån Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Investointien ja muiden pääomamenojen rahoitus-finansiering av inv. o övr. kap.utg Investointien tulorahoitus % - Intern finansiering av investeringar, % 153,04 67,81 (100xvuosikate)/(inv.menot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % - Intern finansiering av kapitalutgifter, % 44,64 40,13 (100xvuosikate)/(inv.menot-rah.osuudet+antolain.+lain.lyh) Lainanhoito - Låneskötsel Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 0,68 0,99 (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lain.lyh) Maksuvalmius - Likviditet Kassavarat likvida medel , ,81 Kassasta maksut , ,95 Kassan riittävyys (pv) - Likviditet, kassadagar 7,23 2,32 Lainakanta - Lånestock , ,11 Lainat /asukas - Lån /invånare 5 290, ,09 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 16

19 VEROTULOT - SKATTEINKOMSTER Kunnallisvero -Kommunalskatt , , , , , , ,20 Yhteisövero - Samfundsskatt , , , , , , ,55 Kiinteistövero - Fastighetsskatt , , , , , , ,94 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Kunnallisvero -Kommunalskatt Yhteisövero - Samfundsskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS UTVECKLING AV STATSBIDRAGEN Valtionapuja - Statsbidrag VALTIONOSUUDET - STATSBIDRAG Sivu - Sida 17

20 4.3 Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den Tase ja sen tunnusluvut - Balansräkning och nyckeltal VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans Ulkoinen - Extern PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet - Immateriella rättigheter 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot - övr. utg. med lång verk.tid Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 0 0 Aineettomat hyödykkeet yht. - Immateriella tillgångar s:lagt Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden Rakennukset - Byggnader Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgångar Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o pågående.nyanlägg Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. s:lagt Sijoitukset - Placeringar Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar Lainasaamiset - Lånefordringar Muut saamiset - Övriga fordringar Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 0 0 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet - Donationsfonder Muut toimeksiantojen varat - Övriga förvaltade medel 0 0 Toimeksiantojen varat yht. -Förvaltade medel s:lagt VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar 0 0 Lainasaamiset - Lånefordringar 0 0 Muut saamiset - Övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar 0 0 Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar Lainasaamiset - Lånefordringar 0 0 Muut saamiset-övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 0 0 Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank - kassatilit - kassa shekkitilit - sheckkonto postisiirtotilit - postgiro sisäiset yhdystilit - interna poster 0 0 Rahat ja pankkisaam. yht.-kassa- o banktillg.hav. smlgt VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT Sivu - Sida 18

21 VASTATTAVAA - PASSIVA Tase/Balans Tase/Balans OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital , ,33 Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond , ,52 Muut omat rahastot - Övriga egna fonder , ,44 Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid.räk.p , ,02 Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott , ,75 Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt , ,52 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero - Avskrivningsdifferens , ,39 Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 0,00 0,00 Varaukset yhteensä - Reserveringar sammanlagt , ,39 PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner , ,12 Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar , ,00 Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt , ,12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL Valtion toimeksinnot - Statens uppdrag , ,39 Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital , ,62 Muut toimeksiantojen pääomat-övrigt förvaltat kapital 6 605, ,22 Toimeksiantojen pääomat yht. - Förvaltat kapital sammanlagt , ,23 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen - Långfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott 0,00 0,00 Ostovelat - Skulder till leverantörer 0,00 0,00 Muut velat - Övriga skulder 0,00 0,00 Siirtovelat - Resultatregleringar 0,00 0,00 Pitkäaikainen yhteensä - Långfristigt smlgt , ,00 Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk , ,79 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0, ,32 Saadut ennakot - Erhållna förskott 5 415, ,16 Ostovelat - Skulder till leverantörer , ,28 Muut velat - Övriga skulder , ,82 Siirtovelat - Resultatregleringar , ,67 Lyhytaikainen yhteensä - Kortfristigt smlgt , ,04 VIERAS PÄÄOMA YHT.- FRÄM. KAPITAL SMLGT , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA SMLGT , ,30 TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Omavaraisuus % - Soliditetsgrad % 31,86 29,00 Rahoitusvarallisuus/asukas - Finansieringsförmögenhet/inv , ,75 Suhteellinen velkaantuneisuus % - Relativ skuldsättningsgrad % 76,89 87,93 Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott /asukas/invån -994, ,23 Lainakanta - Lånestock , ,11 Lainatkanta - Lånestock , asukas - invånare 5 290, ,09 Lainasaamiset Lånefordringar , ,15 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 19

22 5. KOKONAISTULOT JA -MENOT 2011 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER 2011 TULOT - INKOMSTER % MENOT - UTGIFTER % Varsinainen toiminta-egentlig verksamhet Varsinainen toiminta Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter ,39 27,99 Toimintakulut ,47 75,83 Verotulot-Skatteinkomster ,69 45,44 - Valmistus oman käyttöön ,61-0,47 Valtionosuudet-Statsandelar ,96 13,97 0,00 0,00 Korkotuotot-Ränteintäkter ,99 0,08 Korkokulut ,62 1,56 Muut rahoitustuotot-övr. finansieringsintäkter ,34 0,34 Muut rahoituskulut ,63 0,02 Satunnaiset tuotot-extraordinära intäkter 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Tulorah. korjauserät-korrektivposter till int.tillförd.medel 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 - Käyttöom. myyntivoitot-försäljningsvinst ,75-1,29 +/-Pakollisten varausten muutos ,12 0,40 Investoinnit - Investeringar 0,00 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,00 0,00 Rahoitusosuudet inv.menoihin.-finansieringsandelar f.inv.utg ,80 0,62 Investoinnit 0,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot-försäljningsandelar av anl.tillg ,11 1,31 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,50 6,99 Rahoitustoiminta-Finansieringsverksamhet 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Antolainasaamisten vähennykset-minskning av utlåningen 0,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset ,00 0,18 Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ökning av långfristiga lån ,00 11,54 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,79 15,15 Lyhytaikaisten lainojen lisäys-ökning av kortfristiga lån 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,32 0,34 Oman pääoman lisäykset-ökning av eget kapital 0,00 0,00 Oman pääoman vähennykset 0,00 Kokonaistulot yhteensä-totala inkomster s:lagt ,53 100,00 Kokonaismenot yht-totala utgifter s:lagt ,84 100,00 Kokonaistulo = ulkoiset varsinisen toiminnan ja investointien tulot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet Kokonaismeno = ulkoiset varsinaisen toiminnan ja investointien menot sekä rahoitustoiminnan rahan käyttö Sivu - Sida 20

23 6. Konsernin toiminta ja talous - Koncernens verksamhet och ekonomi KONSERNITULOSLASKELMA KONCERNRESULTATRÄKNING Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter Toimintakulut - Verksamhetens kostnader Osuus osakkuusyhteisöjen voitto/tappio Andel av intressesamfundens vinst/förlust TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan Tilikauden yli/alipariarvot - Räkenskapsper. över/underparivärden 0 0 Arvonalentumiset - Nedskrivningar 0-65 Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner Vähemmistöosuudet - Minoritetsandelar TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Toimintatuotot % toimintakuluista/verksamhetsint. i % av verksamhetskost. 52,62 50,48 Vuosikate % poistoista - Årsbidrag i % av avskrivningarna 130,67 96,65 Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 1 040, Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 21

24 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD KONSERNIRAHOITUSLASKELMA KONCERNFINANSIERINGSKALKYL Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel Toiminnan rahavirta yhteensä - Kassaflödet i verksamheten sammanl Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsand.för inv.utg Pysyvien vastaavien luovutustulot - Försäljn.ink. av tillgångar bl. bestående akt Investointien rahavirta yht - Investeringarnas kassaflöde totalt Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamh. och inv. kassaflöde Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde 0 Antolainauksen muutokset - Förändring i utlåningen 0 Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennyket - Minskning av utlåningen Lainakannan muutokset - Förändring i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändringa av kortfristiga lån Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut-förändr. av förvalt.medel Vaihto-omaisuuden muutos - Förändr. av omsättningstillgångar Saamisten muutos - Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde RAHAVAROJEN MUUTOS - FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Rahavarat Likvida medel Rahavarat Likvida medel RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL Investointien tulorahoitus, % - Intern finansiering av investeringar % 125,62 72,25 Pääomamenojen tulorahoitus, % - Intern finansiering av kapitalutg % -151,57 283,54 Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 0,74 1,06 Kassan riittävyys - Likviditet, kassadagar 11,58 7,37 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 22

25 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD KONSERNITASE KONCERNBALANS VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet - Immateriella rättigheter 5 659, ,25 Muut pitkävaikutteiset menot - övr. utg. med lång verk.tid , ,05 Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 3 461, ,55 Aineettomat hyödykkeet yht. - Immateriella tillgångar s:lagt , ,85 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden , ,37 Rakennukset - Byggnader , ,05 Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord , ,41 Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier , ,65 Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgångar , ,91 Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o pågående.nyanlägg , ,72 Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillgångar sammanlagt , ,11 Sijoitukset - Placeringar Osakkuusyhteisöosuudet - Andelar i intressesamfund , ,14 Muut osakkeet ja osuudet - Övr. aktier och andelar , ,15 Lainasaamiset - Lånefordringar , ,69 Muut saamiset - Övriga fordringar , ,17 Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt , ,15 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT , ,11 TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL , ,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar , ,79 Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar , ,04 Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar , ,00 Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt , ,04 Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper , ,95 Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. - RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT , ,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT , ,11 Sivu - Sida 23

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT 2009 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Olennaiset tapahtumat ja

Lisätiedot

HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK

HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING TASEKIRJA BALANSBOK Sivu TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Toteutumisvertailut - Förverkligandet - Toimintakertomus

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2013 INKOON KUNTA Tasekirja 2013 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF 09.06.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 KV hyväksynyt 10.6.2013 46 STF godkänt 10.6.2013 46 TILINPÄÄTÖS 2012 BOKSLUT 2012 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Vuosi 2014 pähkinänkuoressa/ År 2014 i ett nötskal...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 75 Stadsfullmäktige 12.12.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 75 Stadsfullmäktige 12.12. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2013 2015 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 75 Stadsfullmäktige 12.12.2012 75 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET OCH

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013 Kaupunginjohtajan esitys 5.10.2010 Stadsdirektörens förslag 5.10.2010 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/2015 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN

KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2010 vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2011 2013

Lisätiedot

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11.

Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma. Hangö stads budget och ekonomiplan. Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11. Hangon kaupungin talousarvio ja suunnitelma Hangö stads budget och ekonomiplan 2015 2017 Kaupunginhallitus 17.11.2014 Stadsstyrelsen 17.11.2014 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Johtoryhmä 18.2.2014 YT-ryhmä 27.3.2014 Hallitus 4.3.2014 Tarkastuslautakunta 17.3.2014 Valtuusto 16.4.2014 2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS Johtoryhmä 18.2.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS Johtoryhmä 18.2.2015 Hallitus 5.3.2015 Tarkastuslautakunta 7.4.2015 YT-ryhmä 15.4.2015 Valtuusto 15.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDON KATSAUS VUOTEEN 2014... 2 LEDNINGENS

Lisätiedot