HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK"

Transkriptio

1 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2011

2 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt 1 2. Taloudellinen katsaus - Ekonomisk översikt 3 3. Henkilöstö Personal Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus- Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Tilikauden tuloksen muodostuminen Räkenskapsperiodens resultatanalys Toiminnan rahoitus Finansiering av verksamheten Rahoitusasema ja sen muutokset Den finansiella ställningen och förändringar i den Kokonaistulot ja menot - Totala inkomster och utgifter Konsernin toiminta ja talous Koncernens verksamhet och ekonomi Tilikauden tuloksen käsittely Behandling av räkenskapsperiodens resultat Osastojen toimintakertomukset Avdelningarnas verksamhetsberättelser 8.1 Yleishallinto - Allmän förvaltning Perusturva Grundtryggheten Sivistystoimi Bildningssektorn Kulttuuri- ja kansalaistoiminta Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimi Miljösektorn Tekninen toimi Tekniska sektorn Vesilaitos Vattenverket 93 9.Talousarvion toteutuminen Budgetutfall 9.1 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Sammandrag av budgetens förverkligande Tuloslaskelmaosan toteutuminen Resultaträkningensdelens utfall Investointien toteutuminen Investeringsdelens ufall Rahoitusosan toteutuminen Finansieringsdelens utfall Tilinpäätöslaskelmat Bokslutskalkyler Tilinpäätöksen liitetiedot Noter till bokslutet 11.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Tuloslaskelman liitetiedot Noter till resultaträkningen Taseen liitetiedot Noter till balansräkningen Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Noter angående säkerheter och ansvarsf Henkilöstön koskevat liitetiedot Noter angående personalen Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Noter till koncernbokslutet Eriytetyt tilinpäätökset Särredovisade bokslut 11.1 Liikelaitoksen vaikutus kaupungin talouteen Affärsverkets inverkan på stadens ekonomi Hangon satama liikelaitos Hangö hamn affärsverk Tilinpäätöksen allekirjoitus Bokslutets undertecknande Luettelot ja selvitykset Förteckningar och redogörelser 165

3 1. Kaupunginjohtajan katsaus Taloudelliset suhdanteet ovat vaihdelleet viime vuosina nopeasti. Parhaillaan elämme maailmanlaajuista finanssikriisiä. Edellinen koettiin vuosina ja sitä edellinen, pääasiassa kotitekoinen lama, 1990-luvun alussa. Varsinkin viimeksi mainitun laman jälkeen Suomen työpaikka- ja väestölisäys on keskittynyt voimakkaasti suurkaupunkeihin ja niiden ympäryskuntiin. Maaseutu ja pienemmät keskukset ja kaupungit ovat olleet menettäjiä. Hangon asukasmäärä on vähentynyt vuosien aikana noin 2000 henkilöllä, eli noin 17 %. Työpaikkojen kokonaismäärä Hangon kaupungin alueella väheni erittäin voimakkaasti vuosien aikana, mutta Hangossa on edelleenkin enemmän työpaikkoja kuin on työssä käyviä hankolaisia. Vastaava tilanne Uudellamaalla on Hangon lisäksi vain Helsingissä. Väestömäärän vähetessä myös kaupunki on vähentänyt henkilöstöään; vuoden 2000 jälkeen 68 henkilöllä (-11 %). Vuosien laman aikana Hangon kaupungin taloudessa syntyi 7,5 milj. euroa alijäämää, aikaisemman n. 4 milj. euron lisäksi, joten alijäämää oli enimmillään 11,7 milj. euroa. Talouden äkillisen heikkenemisen johdosta tasapainotustoimiin ryhdyttiin jo vuoden 2009 aikana, jolloin muiden toimenpiteiden ohella pääosa henkilöstöstä lomautettiin kolmeksi viikoksi. Valtiovarainministeriön edustajien kanssa syksyllä 2010 valmistellussa raportissa määriteltiin toimenpiteet Hangon talouden tasapainottamiseksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Mm. henkilöstön väheneminen jatkuu eläköitymistä hyödyntäen. Vähennys ei koske hoito- ja hoivahenkilöstöä. Hangon talouskehitys kääntyi myönteisemmäksi vuonna Usean alijäämäisen vuoden jälkeen vuonna 2010 päästiin lähes nollatulokseen (-0,2 milj. ). Talouden vahvistuminen jatkui vuonna Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2,3 milj. ja oli siten merkittävästi ennakoitua parempi. Monet keskeiset talouden osatekijät kehittyivät ennakoitua myönteisemmin. Myös kokonaisvelka väheni 3,6 milj.. Negatiivista oli, että väestömäärä väheni myös v. 2011; vähennystä oli 44 henkilöä, (- 0,5 %, asukasmäärä 9 418). Myös työttömyysaste pysyi korkeana ja oli vuoden päättyessä 8,9 %. Nämä luvut ovat kuitenkin paremmat kuin edellisenä vuonna, (-131; 10,5 %). Talouden tasapainottaminen, mm. jäljellä olevan noin 9,4 milj. :n alijäämän kattaminen vuoteen 2016 mennessä, on vaativa tavoite. Sen haasteellisuutta lisää se, että meneillään oleva taantuma leikkaa kuntien tulokehitystä ainakin vuosina Lisäksi valtio supistanee samanaikaisesti kuntien valtionosuuksia eli valtion omaa osuutta lakisääteisten palvelujen rahoituksesta. Hangon ongelmana on, että väestömäärä on vähentynyt, vaikka paikkakunnalla on enemmän työpaikkoja kuin työllisiä hankolaisia. Myös työpaikkarakenne on monipuolinen. Uhkana on, että vetovoima asuinpaikkakuntana heikkenee edelleen, mikäli palvelutarjonta supistuu ja/tai palvelut siirtyvät kaupungista pois väestöpohjan pienentyessä. Kehityksen kääntämiselle on edellytyksiä, sillä Hangolla on useita vahvuuksia. Näitä vahvuuksia vahvistetaan parhaillaan; satamatoimintoja kehitetään, teollisuus toteuttaa investointeja, radan sähköistämistä valmistellaan, rakennetaan merellistä asumista, vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia parannetaan, majoitustoiminta laajenee, jne. Välitön kiitos vuonna 2011 tehdystä hyvästä työstä ja tuloksesta kuuluu työntekijöille ja kaupungin toiminnassa mukana olleille! Jouko Mäkinen kaupunginjohtaja 1

4 Stadsdirektörens översikt De ekonomiska konjunkturerna har varierat snabbt under de senaste åren. För tillfället lever vi i en global finanskris. Den föregående krisen upplevde vi och den tidigare, huvudsakligen en hemgjord lågkonjunktur i början av 1990-talet. Framför allt efter den sistnämnda lågkonjunkturen har Finlands förökning av arbetsplatser och befolkning koncentrerat sig kraftigt i storstäder och dess kretskommuner. Landsbygden och mindre centra och städer är dom som har förlorat. Invånarantalet i Hangö har minskat under åren med ca 2000 personer, dvs. ca 17%. Totalmängden av arbetsplatser i Hangö stads region minskade mycket kraftigt under , men Hangö har fortsättningsvis flera arbetsplatser än vad det finns arbetande hangöbor. Motsvarande situation i Nyland finns endast i Helsingfors. Då befolkningen minskar har även staden förminskat sin personal; sedan år 2000 med 68 personer (-11%). Under lågkonjunkturen uppstod i Hango stads ekonomi ett underskott på 7,5 milj. euro, utöver det ca 4 miljoners underskottet från tidigare år. Som mest hade vi ett underskott på sammanlagt 11,7 milj.euro. På grund av en snabb försämring i ekonomin vidtogs balanseringsåtgärder redan under året 2009, då förutom övriga åtgärder en stor del av personalen permitterades för tre veckor. På hösten 2010 utarbetades tillsammans med representanter för finansministeriet en rapport där åtgärder för att balansera ekonomin i Hangö till slutet av år 2016 preciserades. Bl.a. minskning av personalen pågår genom nyttjande av pensionering. Minskningen gäller inte vård- och omsorgspersonalen. Den ekonomiska utvecklingen i Hangö vände till det mera positiva under Efter att resultatet i flera år uppvisat ett underskott kunde vi år 2010 nå ett nästan nollresultat (-0,2 milj. ). Förstärkning av ekonomin fortsatte Räkenskapsperiodens resultat visade ett överskott på 2,3 milj. och var således betydligt bättre än uppskattat. Många väsentliga delfaktorer inom ekonomin utvecklades positivare än förutsett. Även helhetsskulden minskade med 3,6 milj.. Negativt var att befolkningen minskade även 2011; minskningen var 44 personer, (-0,5 %, invånarantalet 9 418). Även arbetslöshetsgraden förblev hög och var i slutet av året 8,9%. Dessa siffror är dock bättre än året innan, (-131; 10,5%). Att balansera ekonomin, bl.a. genom att täcka det återstående underskottet på ca 9,4 milj. till slutet av 2016, är en krävande målsättning. Målsättningen är nu även mera utmanande på grund av att den pågående recessionen skär kommunernas inkomstutveckling åtminstone åren Dessutom torde staten samtidigt skära ned kommunernas statsandelar, dvs. statens egen andel av finansieringen av de lagstadgade tjänsterna. Problemet i Hangö är att befolkningen har minskat fast antalet arbetsplatser på orten är flera än sysselsatta hangöbor. Även arbetsplatsstrukturen är mångsidig. Hotet är att stadens dragningskraft som en boendeort försämras fortsättningsvis om utbudet på servicen skärs ner och/eller servicen förflyttas från staden då befolkningsunderlaget minskar. Vi har förutsättningar att vända på denna utveckling, eftersom Hangö har flera starka sidor. Dessa styrkor förstärks för närvarande; hamnfunktionerna utvecklas, industrin investerar, elektrifieringen av banan förbereds, havsnära boende byggs, möjligheterna till fritidshobbyn förbättras samt inkvarteringsverksamheten utvidgas osv. Ett öppenhjärtigt tack för det fint utförda arbetet och resultatet år 2011 tillhör alla arbetstagare samt alla som varit med i stadens verksamhet! Jouko Mäkinen stadsdirektör

5 2. Taloudellinen katsaus Yleistä Talousarvion täytäntöönpano Vuosi 2011 sujui taloudellisesti odotettua paremmin. Etenkin satamatoiminta kasvoi huomattavasti. Myös vientiteollisuus piristyi ja Hangon työllisyystilanne parani vuoden 2011 aikana, mutta työttömyysaste on edelleen korkea (12/2011 8,9 %). Talousnäkymät vuoden 2011 talousarviota tehtäessä olivat epävarmat ja sen johdosta jouduttiin tekemään selvästi alijäämäinen talousarvio (- 3,2 milj. euroa). Vuoden kuluessa näkymät paranivat ja talousarvion alijäämää pienennettiin - 1,1 milj. euroon. Lähinnä hyvän tulokehityksen johdosta tilikaudesta muodostui reilusti ylijäämäinen (2,3 milj. euroa). Myös onnistunut kulukuri edesauttoi hyvän tuloksen tekemistä. Tilinpäätös näyttää 2,3 milj. euron ylijäämää, josta kaupungin ylijäämä oli 2,0, sataman ylijäämä 0,4 ja vesilaitoksen alijäämä - 0,1 milj. euroa. Sataman tulosta rasittivat liikelaitostamisen yhteydessä 3,0 milj. eurolla kohonneet kaupungille maksettavat vuokrat ja muut veloitukset. Tilikauden aikana tehtiin sataman liikelaitostamisen edellyttämät talousarviomuutokset. Lisäksi kasvatettiin tuloarviota 2,1 milj. eurolla ja menoarviota 0,4 milj. eurolla. Talousarvion rahoituskuluja pienennettiin 0,1 milj. eurolla ja poistoja 0,4 milj. eurolla. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 milj. euroa. Tästä kuitenkin 2,1 milj. euroa oli sataman liikelaitostamisesta johtuvia kaupungin sisäisiä veloituksia satamalta. Sataman tuotot kasvoivat 1,7 milj. euroa ja vesilaitoksen tuotot 0,4 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,8 milj. eurolla. Ylitykset kertyivät lähinnä satamasta, + 1,4 milj. euroa, ja vesilaitokselta, + 0,2. Eläkevastuiden pienenentymisen johdosta kirjattiin 0,2 milj. euron tuotto keskushallintoon. Talousarvioon sisältyneet kiinteistöjen myynnit, 0,6 milj. euroa, eivät toteutuneet. Toimintakulujen kasvu saatiin talousarvion mukaisesti pidettyä hyvin kurissa. Kulut kasvoivat vuonna ,2 %, mutta tästä suurin osa ei rasita kaupungin tulosta. Sataman liikelaitosmuutosten lisäksi on huomioitava, että ympäristöterveystoimen kulukasvu, 0,6 milj. euroa, on katettu lisätuloilla. Vertailukelpoinen kulujen kasvu on vain 3,2 %. Kokonaiskulut ylittivät talousarvion 0,2 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon kulut alittivat talousarvion 0,6 milj. eurolla ja keskushallinnossa alitus oli 0,2 milj. euroa. Sataman kulut ylittyivät 0,8 milj. eurolla ja teknisessä toimessa 0,3 milj. eurolla. Määrärahapoikkeamat käyvät tarkemmin ilmi toimialakohtaisista talousarviovertailuista ja tavoitteiden toteutumista 3

6 Taloudellinen tilanne Vuoden 2011 verokertymä oli 39,4 milj. euroa kun budjetoitu summa oli 38,0 milj. euroa. Kunnallisveroa kertyi 33,7 euroa (budjetoitu 32,6). Yhteisöveroa kertyi 3,7 milj. euroa (budjetoitu 3,5). Kiinteistöveroa kertyi 1,9 milj. euroa (budjetoitu 1,9). Parantunut työllisyystilanne lisäsi kunnallisverotuloja ja suhdanteiden parantumisen lisäsi yhteisöverotuloja. Kunnallisverotulot kasvoivat 2,3 milj. euroa edellisestä vuodesta ja yhteisöverotulot 0,8 milj. euroa. Valtionosuudet ylittivät talousarvion 0,2 milj. eurolla ja kasvoivat edellisestä vuodesta, vaikka kaupunki sai vuonna ,1 milj. euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Hangon kaupunki on velkaantunut huomattavasti erityisesti vuosien aikana. Vuonna 2008 velkaantuminen johtui etupäässä suurista satamainvestoinneista, vuonna 2009 alhaisesta vuosikatteesta ja vuonna 2010 vesilaitoksen suurista investoinneista. Vuonna 2011 velat kuitenkin pienenivät. Kaupungin korolliset velat ovat kehittyneet seuraavasti: ,5 milj. euroa (josta sataman osuus 8,2 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 7,0 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 5,8 milj. euroa) ,0 milj. euroa (josta sataman osuus 4,5 milj. euroa) ,9 milj. euroa (josta sataman osuus 3,2 milj. euroa) ,1 milj. euroa (josta sataman osuus 2,4 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 1,5 milj. euroa) ,4 milj. euroa (josta sataman osuus 1,1 milj. euroa) ,1 milj. euroa (josta sataman osuus 0,7 milj. euroa) ,4 milj. euroa (josta sataman osuus 0,3 milj. euroa) ,8 milj. euroa (josta sataman osuus 0,0 milj. euroa) Vaikka velat vähentyivät edellisestä vuodesta, korkokulut kasvoivat, koska lyhytaikaisten lainojen viitekorot nousivat vuoden aikana. Korkokulut kasvoivat 1,0 milj. eurosta vuonna ,4 milj. euroon vuonna Nettorahoituskulut jäivät kuitenkin 0,2 milj. euroa alle talousarvion kuukauden viitekorot ovat edelleen hyvin alhaisia. Kaupungin taloudellinen tilanne on parantunut huomattavasti vuodesta Taakkana ovat kuitenkin edelleen aikaisempina vuosina kertynyt alijäämä ja suuret velat sekä korkea työttömyys. Vuositulos on saatava lähivuosina pidettyä selvästi ylijäämäisenä, että alijäämä voidaan kattaa ja velkoja vähentää. Jotta velkoja saataisiin vähennettyä, pitäisi nettoinvestointien pysyä selvästi vuosikatetta pienempinä. 4

7 Vuosikatteen kehitys: Kertyneen alijäämän kehitys: ,5 milj. euroa 4,0 milj. euroa ,4 milj. euroa 4,8 milj. euroa ,6 milj. euroa 3,9 milj. euroa ,5 milj. euroa 4,5 milj. euroa ,0 milj. euroa 3,4 milj. euroa ,7 milj. euroa 3,0 milj. euroa ,1 milj. euroa 4,0 milj. euroa ,1 milj. euroa 6,1 milj. euroa ,0 milj. euroa 11,5 milj. euroa ,6 milj. euroa 11,7 milj. euroa ,6 milj. euroa 9,4 milj. euroa Kaupungilla oli vuoden 2009 lopussa 11,5 milj. euroa kertynyttä alijäämää. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosina Tämän ohjelman mukaan kertynyt alijäämä olisi katettu vuoden 2016 lopussa. Toimenpideohjelmaa päivitettiin vuosien 2010 ja 2011 lopussa ja sitä tullaan päivittämään vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Vuosien 2010 ja 2011 odotettua huomattavasti paremmat tulokset helpottavat toimenpideohjelman toteuttamista. Ohjelman toteutuminen edellyttää ennen kaikkea määrätietoista toimintakulujen kasvun hillitsemistä ja joiltakin osin myös kulujen leikkaamista. Samalla olisi kaikilla toimialoilla pyrittävä löytämään lisätuloja. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vastaa osaltaan sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastuslautakunnan kautta ja hyväksymällä sitä koskevan ohjeistuksen. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä ja seurannasta. Kaupungin ylin johto vastaa siitä, että luodaan edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle. Sisäistä valvontaa on toteutettu mm. säännöllisen osavuosiraportoinnin avulla. Vuodesta 2010 lähtien on kaupungin talousarvioon liitetty päivitetty kehittämisstrategia sekä keskeiset kehittämistavoitteet ja mittarit niiden toteutumisen seuraamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvallisuuspolitiikka-asiakirjan otettavaksi käyttöön ja noudatettavaksi. Koko kaupungin kattava riskikartoitus, satamaa lukuun ottamatta, on tehty vuonna 2007 ja päivitetty tärkeimmiltä osin vuoden 2011 aikana. Vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2009 ja vuoden 2010 alusta vakuutuksia on täydennetty hallinnon vastuuvakuutuksella, keskeytysvakuutuksella, metsävakuutuksella ja koko henkilöstön matkavakuutuksella. Tapaturmavakuutukset kilpailutettiin uudelleen vuonna Kaupungin konsernivalvontaa on parannettu seuraamalla tiiviimmin tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa sekä ohjeistamalla ja aikatauluttamalla niiden raportointia. Vuoden 2011 talousarviosta 5

8 lähtien on kirjattu myös tytäryhtiöille asetetut tavoitteet. Täydellinen konsernitilinpäätös sisältyy kaupungin tilinpäätökseen. Hangon kuntakonsernin rakenne on selvitetty sivulla 142. Tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja varojen käytön valvonnassa ei ole havaittu tilikauden aikana olennaisia puutteita. Kaupunginhallitus toteaa, että sisäinen valvonta on vuoden 2011 aikana toiminut hyvin. Sisäisen valvonnan ohjeen soveltamisessa ei ole todettu puutteita. 6

9 2. Ekonomisk översikt Allmänt År 2011 förlöpte ekonomiskt bättre än väntat. Speciellt hamnverksamheten ökade märkbart. Även exportindustrin återhämtade sig och sysselsättningsläget i Hangö förbättrades under 2011, men arbetslöshetsgraden är fortfarande hög (12/2011 8,9 %). Budgetens förverkligande När budgeten för 2011 uppgjordes var de ekonomiska utsikterna osäkra och med anledning av det var man tvungen att göra en budget, som visade ett klart underskott (- 3,2 milj. euro). Under året förbättrades utsikterna och underskottet i budgeten minskades till 1,1 milj. euro. Främst med anledning av den goda inkomstutvecklingen blev det ett rejält överskott (2,3 milj. euro) under räkenskapsperioden. Även en lyckad kostnadsdisciplin främjade att det blev ett bra resultat. Bokslutet uppvisar ett överskott på 2,3 milj. euro, varav stadens överskott är 2,0, hamnens överskott 0,4 och vattenverkets underskott 0,1 milj. euro. Hamnens resultat belastas av de hyror och övriga debiteringar, som höjdes med 3,0 milj. euro i samband med bildandet av affärsverket och som ska erläggas staden. Under räkenskapsperioden gjorde man de budgetändringar som förutsattes när man ombilda hamnen till ett affärsverk. Dessutom ökades inkomstbudgeten med 2,1 milj. euro och utgiftsbudgeten med 0,4 milj. euro. Budgetens finansiella kostnader minskades med 0,1 milj. euro och avskrivningarna med 0,4 milj. euro. Verksamhetsintäkterna ökade från föregående år med 4,6 milj. euro. Av dessa var dock, med anledning av ombildningen av hamnen till affärsverk, 2,1 milj. euro stadens interna debiteringar från hamnen. Hamnens intäkter ökade med 1,7 milj. euro och vattenverkets intäkter med 0,4 milj. euro. Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 1,8 milj. euro. Överskridningarna uppkom närmast i hamnen, + 1,4 milj. euro, och vattenverket, + 0,2. Med anledning av att pensionsansvaret minskade bokfördes 0,2 milj. euro avkastning på centralförvaltningen. Den försäljning av fastigheter som ingick i budgeten, 0,6 milj. euro, förverkligades inte. Ökningen av verksamhetskostnaderna kunde hållas under kontroll helt enligt budgeten. Kostnaderna ökade ,2 %, men största delen av detta belastar inte stadens resultat. Förutom ombildningen av hamnen till affärsverk bör man beakta att kostnadsökningen inom miljöhälsovården, 0,6 milj. euro, har täckts med tilläggsinkomster. Ökningen av de jämförbara kostnaderna är endast 3,2 %. Helhetskostnaderna överskreds med 0,2 milj. euro. Specialsjukvårdens kostnader underskred budgeten med 0,6 milj. euro och inom centralförvaltningen var underskridningen 0,2 milj. euro. Hamnens kostnader överskreds med 0,8 milj euro och tekniska sektorns med 0,3 milj. euro. Anslagsavvikelserna framgår noggrannare av de enhetsvisa budgetjämförelserna samt förverkligandet av målen. 7

10 Ekonomiska situationen Beskattningsutfallet 2011 var 39,4 milj. euro när den budgeterade summan var 38,0 milj. euro. Kommunalskatt inflöt 33,7 euro (budgeterat 32,6). Samfundsskatt 3,7 milj. euro (budgeterat 3,5). Fastighetsskatt inflöt 1,9 milj. euro (budgeterat 1,9). Det förbättrade sysselsättningsläget ökade kommunalskatteintäkterna och de förbättrade konjunkturerna ökade samfundsskatteintäkterna. Från föregående år ökade kommunalskatteintäkterna med 2,3 milj. euro och samfundsskatteintäkterna med 0,8 milj. euro. Statsandelarna överskred budgeten med 0,2 milj. euro och ökade från föregående år, trots att staden 2010 erhöll 1,1 milj. euro av höjningen av det behovsprövade statsstödet. Hangö stad har blivit skuldsatt, speciellt märkbart under åren Skuldsättningen 2008 berodde i första hand på stora hamninvesteringar, 2009 på det låga årsbidraget och 2010 på vattenverkets stora investeringar minskade dock skulderna. Stadens skulder med ränta har utvecklats på följande sätt: ,5 milj. euro (hamnen 8,2 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 7,0 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 5,8 milj. euro) ,0 milj. euro (hamnen 4,5 milj. euro) ,9 milj. euro (hamnen 3,2 milj. euro) ,1 milj. euro (hamnen 2,4 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 1,5 milj. euro) ,4 milj. euro (hamnen 1,1 milj. euro) ,1 milj. euro (hamnen 0,7 milj. euro) ,4 milj. euro (hamnen 0,3 milj. euro) ,8 milj. euro (hamnen 0,0 milj. euro) Trots att skulderna minskade från föregående år, ökade räntekostnaderna, då de kortfristiga lånens referensräntor steg under året. Ränteutgifterna ökade från 1,0 milj. euro 2010 till 1,4 milj. euro Nettofinansieringskostnaderna stannade dock 0,2 milj. euro under budgeten månaders referensräntor är fortfarande mycket låga. Stadens ekonomiska situation har förbättrats avsevärt sedan Det underskott som samlats under tidigare år, de stora skulderna och den höga arbetslösheten är dock fortfarande en börda. Årsresultatet måste under de närmaste åren fås så att det visar ett klart överskott, att underskottet kan täckas och skulderna minskas. För att skulderna kunde fås att minska, borde nettoinvesteringarna hållas klart lägre än årsbidraget. Utvecklingen av årsbidraget: Utvecklingen av det kumulativa underskottet: ,5 milj. euro 4,0 milj. euro ,4 milj. euro 4,8 milj. euro ,6 milj. euro 3,9 milj. euro ,5 milj. euro 4,5 milj. euro 8

11 2005 5,0 milj. euro 3,4 milj. euro ,7 milj. euro 3,0 milj. euro ,1 milj. euro 4,0 milj. euro ,1 milj. euro 6,1 milj. euro ,0 milj. euro 11,5 milj. euro ,6 milj. euro 11,7 milj. euro ,6 milj. euro 9,4 milj. euro Staden hade i slutet av 2009 ett kumulativt underskott på 11,5 milj. euro. Stadsfullmäktige godkände ett åtgärdsprogram för att balansera ekonomin under åren Enligt detta program skulle det kumulativa underskottet vara täckt vid utgången av Åtgärdsprogrammet uppdaterades i slutet av 2010 och 2011och det kommer årligen att uppdateras i samband med att budgeten färdigställs. Resultaten från 2010 och 2011 som var betydligt bättre än väntat underlättar förverkligandet av åtgärdsprogrammet. Förverkligandet av programmet förutsätter framför allt att man målmedvetet stävjar en ökning av verksamhetskostnaderna och till en del även skär ner kostnaderna. Samtidigt borde man inom alla verksamhetsenheter sträva efter att finna merinkomster. En utredning om organisering av intern kontroll Stadsfullmäktige godkände ett nytt direktiv för den interna kontrollen. Enligt direktivet svarar stadsfullmäktige genom revisionsnämnden för ordnandet av den interna kontrollen och genom att godkänna direktiven som gället för det. Stadsstyrelsen svarar för det praktiska ordnandet och uppföljningen av den interna kontrollen. Stadens högsta ledning ansvarar för att man skapar förutsättningar för en fungerande intern kontroll. Den interna kontrollen har förverkligats bl.a. med hjälp av regelbunden delårsrapportering. Från och med 2010 har till budgeten bifogats en uppdaterat utvecklingsstrategi samt centrala utvecklingsmål och mätare för uppföljning av hur de förverkligas. Stadsstyrelsen godkände stadens dokument för datasäkerhetspolitiken att tas i bruk och tillämpas. En riskkartläggning som täcker hela staden, med undantag för hamnen, har utarbetats 2007 och för de centralaste delarna uppdaterats under Försäkringarna konkurrensutsattes 2009 och från och med början av 2010 har försäkringarna kompletteras med en ansvarsförsäkring för förvaltningen, en avbrottsförsäkring, en skogsförsäkring och en reseförsäkring som omfattar hela personalen. Olycksfallsförsäkringarna konkurrensutsattes på nytt Stadens koncernövervakning har förbättrats genom att dotterbolagens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning har följts upp tätare, för rapporteringen har utfärdats direktiv och tidtabeller. Från och med budgeten för 2011 har även antecknats de mål som ställts för dotterbolagen. I stadens bokslut ingår ett komplett koncernbokslut. Strukturen för Hangö kommunkoncern finns förklarad på sidan

12 Vid uppföljning av förverkligandet av målsättningarna och vid övervakning av tillgångarna har man inte under räkenskapsperioden iakttagit väsentliga brister. Stadsstyrelsen konstaterar att den interna kontrollen under 2011 har fungerat bra. Vid tillämpningen av direktivet för intern kontroll har inte konstaterats brister. 10

13 3. KOKO HENKILÖSTÖ / TULOSALUE HELA PERSONALEN / RESULTATENHET Vakituinen henkilöstö- Ordinarie personal Sijaiset- Vikarier Koko henkilöstö-hela personalen YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN SATAMALAITOS - HAMNVERKET VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP YHTEENSÄ - SAMMANLAGT YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN SATAMALAITOS - HAMNVERKET VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP Vakinaiset - Ordinarie Sijaiset - Vikarier Sivu - Sida 11

14 4. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 RESULTATRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL 2011 Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter , ,21 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk , ,49 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader , ,49 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , ,79 Verotulot - Skatteinkomster , ,36 Valtionosuudet - Statsandelar , ,00 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader , ,24 * Korkotuotot - Ränteintäkter , ,01 * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter , ,31 * Korkokulut - Räntekostnader , ,84 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader , ,72 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , ,33 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar , ,64 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS , ,31 RESULTAT Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner 9 792, ,56 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,75 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Toimintatuotot % toimintakuluista/verksamhetsint. i % av verksamhetskost. 36,67 33,92 Vuosikate % poistoista - Årsbidrag i % av avskrivningarna 137,46 96,43 Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 909,83 589,60 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 12

15 VUOSIKATE, POISTOT JA INVESTOINNIT ÅRSBIDRAG, AVSKRIVNINGAR OCH INVESTERINGAR /asukas - invånare Vuosi -År Vuosikate-Årsbidrag Poistot-Avskrivningar Investoinnit-Invest/netto Asukas/Inv Vuosikate-Årsbidrag Poistot-Avskrivningar Investoinnit-Invest/netto Sivu - Sida 13

16 KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER Henkilöstökulut-Personalutgifter Asiakaspalvelujen osto - Kundtjänster Muiden palvelujen osto - Köp av övr. tjänster Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter Vuokrat - Hyror Avustukset - Understöd Muut kulut - Övriga utgifter Käyttömenot - Driftsutgifter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER Henkilöstökulut- Personalutgifter Asiakaspalvelujen ostomuiden palvelujen osto - Kundtjänster - Köp av övr. tjänster Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter Vuokrat - Hyror Avustukset - Understöd Muut kulut - Övriga utgifter KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER Myyntituotot-Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Vuokratuotot - Hyresintäkter Tuet ja avustukset-understöd o bidrag Muut tuotot - Övriga intäkter Käyttötulot - Driftsinkomster KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER Myyntituotot- Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Vuokratuotot - Hyresintäkter Tuet ja avustukset- Understöd o bidrag Muut tuotot - Övriga intäkter Sivu - Sida 14

17 VEROTULOT - SKATTEINKOMSTER Kunnallisvero -Kommunalskatt , , , , , , ,20 Yhteisövero - Samfundsskatt , , , , , , ,55 Kiinteistövero - Fastighetsskatt , , , , , , ,94 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Kunnallisvero -Kommunalskatt Yhteisövero - Samfundsskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS UTVECKLING AV STATSBIDRAGEN Valtionapuja - Statsbidrag VALTIONOSUUDET - STATSBIDRAG Sivu - Sida 15

18 4.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL 2011 Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 0 Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för investeringar Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset - Förändrinar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset-förändring av förvaltade medel o kapital Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar Pitkäaikisten saamisten muutos - Förändring av långfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamisten muutos - Förändring av kortfristiga fordringar Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos-förändring av räntefria kort- o långfr. lån Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Investointien ja muiden pääomamenojen rahoitus-finansiering av inv. o övr. kap.utg Investointien tulorahoitus % - Intern finansiering av investeringar, % 153,04 67,81 (100xvuosikate)/(inv.menot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % - Intern finansiering av kapitalutgifter, % 44,64 40,13 (100xvuosikate)/(inv.menot-rah.osuudet+antolain.+lain.lyh) Lainanhoito - Låneskötsel Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 0,68 0,99 (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lain.lyh) Maksuvalmius - Likviditet Kassavarat likvida medel , ,81 Kassasta maksut , ,95 Kassan riittävyys (pv) - Likviditet, kassadagar 7,23 2,32 Lainakanta - Lånestock , ,11 Lainat /asukas - Lån /invånare 5 290, ,09 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 16

19 VEROTULOT - SKATTEINKOMSTER Kunnallisvero -Kommunalskatt , , , , , , ,20 Yhteisövero - Samfundsskatt , , , , , , ,55 Kiinteistövero - Fastighetsskatt , , , , , , ,94 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Kunnallisvero -Kommunalskatt Yhteisövero - Samfundsskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS UTVECKLING AV STATSBIDRAGEN Valtionapuja - Statsbidrag VALTIONOSUUDET - STATSBIDRAG Sivu - Sida 17

20 4.3 Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den Tase ja sen tunnusluvut - Balansräkning och nyckeltal VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans Ulkoinen - Extern PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet - Immateriella rättigheter 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot - övr. utg. med lång verk.tid Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 0 0 Aineettomat hyödykkeet yht. - Immateriella tillgångar s:lagt Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden Rakennukset - Byggnader Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgångar Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o pågående.nyanlägg Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. s:lagt Sijoitukset - Placeringar Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar Lainasaamiset - Lånefordringar Muut saamiset - Övriga fordringar Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 0 0 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet - Donationsfonder Muut toimeksiantojen varat - Övriga förvaltade medel 0 0 Toimeksiantojen varat yht. -Förvaltade medel s:lagt VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar 0 0 Lainasaamiset - Lånefordringar 0 0 Muut saamiset - Övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar 0 0 Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar Lainasaamiset - Lånefordringar 0 0 Muut saamiset-övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 0 0 Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank - kassatilit - kassa shekkitilit - sheckkonto postisiirtotilit - postgiro sisäiset yhdystilit - interna poster 0 0 Rahat ja pankkisaam. yht.-kassa- o banktillg.hav. smlgt VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT Sivu - Sida 18

21 VASTATTAVAA - PASSIVA Tase/Balans Tase/Balans OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital , ,33 Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond , ,52 Muut omat rahastot - Övriga egna fonder , ,44 Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid.räk.p , ,02 Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott , ,75 Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt , ,52 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero - Avskrivningsdifferens , ,39 Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 0,00 0,00 Varaukset yhteensä - Reserveringar sammanlagt , ,39 PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner , ,12 Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar , ,00 Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt , ,12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL Valtion toimeksinnot - Statens uppdrag , ,39 Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital , ,62 Muut toimeksiantojen pääomat-övrigt förvaltat kapital 6 605, ,22 Toimeksiantojen pääomat yht. - Förvaltat kapital sammanlagt , ,23 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen - Långfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott 0,00 0,00 Ostovelat - Skulder till leverantörer 0,00 0,00 Muut velat - Övriga skulder 0,00 0,00 Siirtovelat - Resultatregleringar 0,00 0,00 Pitkäaikainen yhteensä - Långfristigt smlgt , ,00 Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk , ,79 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0, ,32 Saadut ennakot - Erhållna förskott 5 415, ,16 Ostovelat - Skulder till leverantörer , ,28 Muut velat - Övriga skulder , ,82 Siirtovelat - Resultatregleringar , ,67 Lyhytaikainen yhteensä - Kortfristigt smlgt , ,04 VIERAS PÄÄOMA YHT.- FRÄM. KAPITAL SMLGT , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA SMLGT , ,30 TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Omavaraisuus % - Soliditetsgrad % 31,86 29,00 Rahoitusvarallisuus/asukas - Finansieringsförmögenhet/inv , ,75 Suhteellinen velkaantuneisuus % - Relativ skuldsättningsgrad % 76,89 87,93 Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott /asukas/invån -994, ,23 Lainakanta - Lånestock , ,11 Lainatkanta - Lånestock , asukas - invånare 5 290, ,09 Lainasaamiset Lånefordringar , ,15 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 19

22 5. KOKONAISTULOT JA -MENOT 2011 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER 2011 TULOT - INKOMSTER % MENOT - UTGIFTER % Varsinainen toiminta-egentlig verksamhet Varsinainen toiminta Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter ,39 27,99 Toimintakulut ,47 75,83 Verotulot-Skatteinkomster ,69 45,44 - Valmistus oman käyttöön ,61-0,47 Valtionosuudet-Statsandelar ,96 13,97 0,00 0,00 Korkotuotot-Ränteintäkter ,99 0,08 Korkokulut ,62 1,56 Muut rahoitustuotot-övr. finansieringsintäkter ,34 0,34 Muut rahoituskulut ,63 0,02 Satunnaiset tuotot-extraordinära intäkter 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Tulorah. korjauserät-korrektivposter till int.tillförd.medel 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 - Käyttöom. myyntivoitot-försäljningsvinst ,75-1,29 +/-Pakollisten varausten muutos ,12 0,40 Investoinnit - Investeringar 0,00 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,00 0,00 Rahoitusosuudet inv.menoihin.-finansieringsandelar f.inv.utg ,80 0,62 Investoinnit 0,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot-försäljningsandelar av anl.tillg ,11 1,31 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,50 6,99 Rahoitustoiminta-Finansieringsverksamhet 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Antolainasaamisten vähennykset-minskning av utlåningen 0,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset ,00 0,18 Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ökning av långfristiga lån ,00 11,54 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,79 15,15 Lyhytaikaisten lainojen lisäys-ökning av kortfristiga lån 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,32 0,34 Oman pääoman lisäykset-ökning av eget kapital 0,00 0,00 Oman pääoman vähennykset 0,00 Kokonaistulot yhteensä-totala inkomster s:lagt ,53 100,00 Kokonaismenot yht-totala utgifter s:lagt ,84 100,00 Kokonaistulo = ulkoiset varsinisen toiminnan ja investointien tulot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet Kokonaismeno = ulkoiset varsinaisen toiminnan ja investointien menot sekä rahoitustoiminnan rahan käyttö Sivu - Sida 20

23 6. Konsernin toiminta ja talous - Koncernens verksamhet och ekonomi KONSERNITULOSLASKELMA KONCERNRESULTATRÄKNING Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter Toimintakulut - Verksamhetens kostnader Osuus osakkuusyhteisöjen voitto/tappio Andel av intressesamfundens vinst/förlust TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan Tilikauden yli/alipariarvot - Räkenskapsper. över/underparivärden 0 0 Arvonalentumiset - Nedskrivningar 0-65 Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner Vähemmistöosuudet - Minoritetsandelar TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Toimintatuotot % toimintakuluista/verksamhetsint. i % av verksamhetskost. 52,62 50,48 Vuosikate % poistoista - Årsbidrag i % av avskrivningarna 130,67 96,65 Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 1 040, Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 21

24 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD KONSERNIRAHOITUSLASKELMA KONCERNFINANSIERINGSKALKYL Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel Toiminnan rahavirta yhteensä - Kassaflödet i verksamheten sammanl Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsand.för inv.utg Pysyvien vastaavien luovutustulot - Försäljn.ink. av tillgångar bl. bestående akt Investointien rahavirta yht - Investeringarnas kassaflöde totalt Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamh. och inv. kassaflöde Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde 0 Antolainauksen muutokset - Förändring i utlåningen 0 Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennyket - Minskning av utlåningen Lainakannan muutokset - Förändring i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändringa av kortfristiga lån Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut-förändr. av förvalt.medel Vaihto-omaisuuden muutos - Förändr. av omsättningstillgångar Saamisten muutos - Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde RAHAVAROJEN MUUTOS - FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Rahavarat Likvida medel Rahavarat Likvida medel RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL Investointien tulorahoitus, % - Intern finansiering av investeringar % 125,62 72,25 Pääomamenojen tulorahoitus, % - Intern finansiering av kapitalutg % -151,57 283,54 Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 0,74 1,06 Kassan riittävyys - Likviditet, kassadagar 11,58 7,37 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 22

25 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD KONSERNITASE KONCERNBALANS VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet - Immateriella rättigheter 5 659, ,25 Muut pitkävaikutteiset menot - övr. utg. med lång verk.tid , ,05 Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 3 461, ,55 Aineettomat hyödykkeet yht. - Immateriella tillgångar s:lagt , ,85 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden , ,37 Rakennukset - Byggnader , ,05 Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord , ,41 Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier , ,65 Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgångar , ,91 Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o pågående.nyanlägg , ,72 Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillgångar sammanlagt , ,11 Sijoitukset - Placeringar Osakkuusyhteisöosuudet - Andelar i intressesamfund , ,14 Muut osakkeet ja osuudet - Övr. aktier och andelar , ,15 Lainasaamiset - Lånefordringar , ,69 Muut saamiset - Övriga fordringar , ,17 Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt , ,15 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT , ,11 TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL , ,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar , ,79 Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar , ,04 Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar , ,00 Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt , ,04 Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper , ,95 Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. - RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT , ,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT , ,11 Sivu - Sida 23

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus Vantaan kaupungin tuloslaskelma Tuloslaskelma 2014 2013 2012 2011 milj. milj. milj. milj. milj. Toimintatuotot 274,4 249,1 229,3 218,1 208,9 Valmistus omaan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 23.3.2015 Vantaan kaupungin tuloslaskelma Tuloslaskelma 2013 2012 2011 2010 milj. milj. milj. milj. milj. Toimintatuotot 249,1 229,3 218,1 208,9 182,9 Valmistus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 1 - Tilastokeskus 2. Yhteyshenkilön tiedot Vastaajien määrä: 1 3. Suositusluonnoksen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot