HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK"

Transkriptio

1 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2011

2 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt 1 2. Taloudellinen katsaus - Ekonomisk översikt 3 3. Henkilöstö Personal Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus- Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Tilikauden tuloksen muodostuminen Räkenskapsperiodens resultatanalys Toiminnan rahoitus Finansiering av verksamheten Rahoitusasema ja sen muutokset Den finansiella ställningen och förändringar i den Kokonaistulot ja menot - Totala inkomster och utgifter Konsernin toiminta ja talous Koncernens verksamhet och ekonomi Tilikauden tuloksen käsittely Behandling av räkenskapsperiodens resultat Osastojen toimintakertomukset Avdelningarnas verksamhetsberättelser 8.1 Yleishallinto - Allmän förvaltning Perusturva Grundtryggheten Sivistystoimi Bildningssektorn Kulttuuri- ja kansalaistoiminta Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimi Miljösektorn Tekninen toimi Tekniska sektorn Vesilaitos Vattenverket 93 9.Talousarvion toteutuminen Budgetutfall 9.1 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Sammandrag av budgetens förverkligande Tuloslaskelmaosan toteutuminen Resultaträkningensdelens utfall Investointien toteutuminen Investeringsdelens ufall Rahoitusosan toteutuminen Finansieringsdelens utfall Tilinpäätöslaskelmat Bokslutskalkyler Tilinpäätöksen liitetiedot Noter till bokslutet 11.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Tuloslaskelman liitetiedot Noter till resultaträkningen Taseen liitetiedot Noter till balansräkningen Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Noter angående säkerheter och ansvarsf Henkilöstön koskevat liitetiedot Noter angående personalen Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Noter till koncernbokslutet Eriytetyt tilinpäätökset Särredovisade bokslut 11.1 Liikelaitoksen vaikutus kaupungin talouteen Affärsverkets inverkan på stadens ekonomi Hangon satama liikelaitos Hangö hamn affärsverk Tilinpäätöksen allekirjoitus Bokslutets undertecknande Luettelot ja selvitykset Förteckningar och redogörelser 165

3 1. Kaupunginjohtajan katsaus Taloudelliset suhdanteet ovat vaihdelleet viime vuosina nopeasti. Parhaillaan elämme maailmanlaajuista finanssikriisiä. Edellinen koettiin vuosina ja sitä edellinen, pääasiassa kotitekoinen lama, 1990-luvun alussa. Varsinkin viimeksi mainitun laman jälkeen Suomen työpaikka- ja väestölisäys on keskittynyt voimakkaasti suurkaupunkeihin ja niiden ympäryskuntiin. Maaseutu ja pienemmät keskukset ja kaupungit ovat olleet menettäjiä. Hangon asukasmäärä on vähentynyt vuosien aikana noin 2000 henkilöllä, eli noin 17 %. Työpaikkojen kokonaismäärä Hangon kaupungin alueella väheni erittäin voimakkaasti vuosien aikana, mutta Hangossa on edelleenkin enemmän työpaikkoja kuin on työssä käyviä hankolaisia. Vastaava tilanne Uudellamaalla on Hangon lisäksi vain Helsingissä. Väestömäärän vähetessä myös kaupunki on vähentänyt henkilöstöään; vuoden 2000 jälkeen 68 henkilöllä (-11 %). Vuosien laman aikana Hangon kaupungin taloudessa syntyi 7,5 milj. euroa alijäämää, aikaisemman n. 4 milj. euron lisäksi, joten alijäämää oli enimmillään 11,7 milj. euroa. Talouden äkillisen heikkenemisen johdosta tasapainotustoimiin ryhdyttiin jo vuoden 2009 aikana, jolloin muiden toimenpiteiden ohella pääosa henkilöstöstä lomautettiin kolmeksi viikoksi. Valtiovarainministeriön edustajien kanssa syksyllä 2010 valmistellussa raportissa määriteltiin toimenpiteet Hangon talouden tasapainottamiseksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Mm. henkilöstön väheneminen jatkuu eläköitymistä hyödyntäen. Vähennys ei koske hoito- ja hoivahenkilöstöä. Hangon talouskehitys kääntyi myönteisemmäksi vuonna Usean alijäämäisen vuoden jälkeen vuonna 2010 päästiin lähes nollatulokseen (-0,2 milj. ). Talouden vahvistuminen jatkui vuonna Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2,3 milj. ja oli siten merkittävästi ennakoitua parempi. Monet keskeiset talouden osatekijät kehittyivät ennakoitua myönteisemmin. Myös kokonaisvelka väheni 3,6 milj.. Negatiivista oli, että väestömäärä väheni myös v. 2011; vähennystä oli 44 henkilöä, (- 0,5 %, asukasmäärä 9 418). Myös työttömyysaste pysyi korkeana ja oli vuoden päättyessä 8,9 %. Nämä luvut ovat kuitenkin paremmat kuin edellisenä vuonna, (-131; 10,5 %). Talouden tasapainottaminen, mm. jäljellä olevan noin 9,4 milj. :n alijäämän kattaminen vuoteen 2016 mennessä, on vaativa tavoite. Sen haasteellisuutta lisää se, että meneillään oleva taantuma leikkaa kuntien tulokehitystä ainakin vuosina Lisäksi valtio supistanee samanaikaisesti kuntien valtionosuuksia eli valtion omaa osuutta lakisääteisten palvelujen rahoituksesta. Hangon ongelmana on, että väestömäärä on vähentynyt, vaikka paikkakunnalla on enemmän työpaikkoja kuin työllisiä hankolaisia. Myös työpaikkarakenne on monipuolinen. Uhkana on, että vetovoima asuinpaikkakuntana heikkenee edelleen, mikäli palvelutarjonta supistuu ja/tai palvelut siirtyvät kaupungista pois väestöpohjan pienentyessä. Kehityksen kääntämiselle on edellytyksiä, sillä Hangolla on useita vahvuuksia. Näitä vahvuuksia vahvistetaan parhaillaan; satamatoimintoja kehitetään, teollisuus toteuttaa investointeja, radan sähköistämistä valmistellaan, rakennetaan merellistä asumista, vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia parannetaan, majoitustoiminta laajenee, jne. Välitön kiitos vuonna 2011 tehdystä hyvästä työstä ja tuloksesta kuuluu työntekijöille ja kaupungin toiminnassa mukana olleille! Jouko Mäkinen kaupunginjohtaja 1

4 Stadsdirektörens översikt De ekonomiska konjunkturerna har varierat snabbt under de senaste åren. För tillfället lever vi i en global finanskris. Den föregående krisen upplevde vi och den tidigare, huvudsakligen en hemgjord lågkonjunktur i början av 1990-talet. Framför allt efter den sistnämnda lågkonjunkturen har Finlands förökning av arbetsplatser och befolkning koncentrerat sig kraftigt i storstäder och dess kretskommuner. Landsbygden och mindre centra och städer är dom som har förlorat. Invånarantalet i Hangö har minskat under åren med ca 2000 personer, dvs. ca 17%. Totalmängden av arbetsplatser i Hangö stads region minskade mycket kraftigt under , men Hangö har fortsättningsvis flera arbetsplatser än vad det finns arbetande hangöbor. Motsvarande situation i Nyland finns endast i Helsingfors. Då befolkningen minskar har även staden förminskat sin personal; sedan år 2000 med 68 personer (-11%). Under lågkonjunkturen uppstod i Hango stads ekonomi ett underskott på 7,5 milj. euro, utöver det ca 4 miljoners underskottet från tidigare år. Som mest hade vi ett underskott på sammanlagt 11,7 milj.euro. På grund av en snabb försämring i ekonomin vidtogs balanseringsåtgärder redan under året 2009, då förutom övriga åtgärder en stor del av personalen permitterades för tre veckor. På hösten 2010 utarbetades tillsammans med representanter för finansministeriet en rapport där åtgärder för att balansera ekonomin i Hangö till slutet av år 2016 preciserades. Bl.a. minskning av personalen pågår genom nyttjande av pensionering. Minskningen gäller inte vård- och omsorgspersonalen. Den ekonomiska utvecklingen i Hangö vände till det mera positiva under Efter att resultatet i flera år uppvisat ett underskott kunde vi år 2010 nå ett nästan nollresultat (-0,2 milj. ). Förstärkning av ekonomin fortsatte Räkenskapsperiodens resultat visade ett överskott på 2,3 milj. och var således betydligt bättre än uppskattat. Många väsentliga delfaktorer inom ekonomin utvecklades positivare än förutsett. Även helhetsskulden minskade med 3,6 milj.. Negativt var att befolkningen minskade även 2011; minskningen var 44 personer, (-0,5 %, invånarantalet 9 418). Även arbetslöshetsgraden förblev hög och var i slutet av året 8,9%. Dessa siffror är dock bättre än året innan, (-131; 10,5%). Att balansera ekonomin, bl.a. genom att täcka det återstående underskottet på ca 9,4 milj. till slutet av 2016, är en krävande målsättning. Målsättningen är nu även mera utmanande på grund av att den pågående recessionen skär kommunernas inkomstutveckling åtminstone åren Dessutom torde staten samtidigt skära ned kommunernas statsandelar, dvs. statens egen andel av finansieringen av de lagstadgade tjänsterna. Problemet i Hangö är att befolkningen har minskat fast antalet arbetsplatser på orten är flera än sysselsatta hangöbor. Även arbetsplatsstrukturen är mångsidig. Hotet är att stadens dragningskraft som en boendeort försämras fortsättningsvis om utbudet på servicen skärs ner och/eller servicen förflyttas från staden då befolkningsunderlaget minskar. Vi har förutsättningar att vända på denna utveckling, eftersom Hangö har flera starka sidor. Dessa styrkor förstärks för närvarande; hamnfunktionerna utvecklas, industrin investerar, elektrifieringen av banan förbereds, havsnära boende byggs, möjligheterna till fritidshobbyn förbättras samt inkvarteringsverksamheten utvidgas osv. Ett öppenhjärtigt tack för det fint utförda arbetet och resultatet år 2011 tillhör alla arbetstagare samt alla som varit med i stadens verksamhet! Jouko Mäkinen stadsdirektör

5 2. Taloudellinen katsaus Yleistä Talousarvion täytäntöönpano Vuosi 2011 sujui taloudellisesti odotettua paremmin. Etenkin satamatoiminta kasvoi huomattavasti. Myös vientiteollisuus piristyi ja Hangon työllisyystilanne parani vuoden 2011 aikana, mutta työttömyysaste on edelleen korkea (12/2011 8,9 %). Talousnäkymät vuoden 2011 talousarviota tehtäessä olivat epävarmat ja sen johdosta jouduttiin tekemään selvästi alijäämäinen talousarvio (- 3,2 milj. euroa). Vuoden kuluessa näkymät paranivat ja talousarvion alijäämää pienennettiin - 1,1 milj. euroon. Lähinnä hyvän tulokehityksen johdosta tilikaudesta muodostui reilusti ylijäämäinen (2,3 milj. euroa). Myös onnistunut kulukuri edesauttoi hyvän tuloksen tekemistä. Tilinpäätös näyttää 2,3 milj. euron ylijäämää, josta kaupungin ylijäämä oli 2,0, sataman ylijäämä 0,4 ja vesilaitoksen alijäämä - 0,1 milj. euroa. Sataman tulosta rasittivat liikelaitostamisen yhteydessä 3,0 milj. eurolla kohonneet kaupungille maksettavat vuokrat ja muut veloitukset. Tilikauden aikana tehtiin sataman liikelaitostamisen edellyttämät talousarviomuutokset. Lisäksi kasvatettiin tuloarviota 2,1 milj. eurolla ja menoarviota 0,4 milj. eurolla. Talousarvion rahoituskuluja pienennettiin 0,1 milj. eurolla ja poistoja 0,4 milj. eurolla. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 milj. euroa. Tästä kuitenkin 2,1 milj. euroa oli sataman liikelaitostamisesta johtuvia kaupungin sisäisiä veloituksia satamalta. Sataman tuotot kasvoivat 1,7 milj. euroa ja vesilaitoksen tuotot 0,4 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,8 milj. eurolla. Ylitykset kertyivät lähinnä satamasta, + 1,4 milj. euroa, ja vesilaitokselta, + 0,2. Eläkevastuiden pienenentymisen johdosta kirjattiin 0,2 milj. euron tuotto keskushallintoon. Talousarvioon sisältyneet kiinteistöjen myynnit, 0,6 milj. euroa, eivät toteutuneet. Toimintakulujen kasvu saatiin talousarvion mukaisesti pidettyä hyvin kurissa. Kulut kasvoivat vuonna ,2 %, mutta tästä suurin osa ei rasita kaupungin tulosta. Sataman liikelaitosmuutosten lisäksi on huomioitava, että ympäristöterveystoimen kulukasvu, 0,6 milj. euroa, on katettu lisätuloilla. Vertailukelpoinen kulujen kasvu on vain 3,2 %. Kokonaiskulut ylittivät talousarvion 0,2 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon kulut alittivat talousarvion 0,6 milj. eurolla ja keskushallinnossa alitus oli 0,2 milj. euroa. Sataman kulut ylittyivät 0,8 milj. eurolla ja teknisessä toimessa 0,3 milj. eurolla. Määrärahapoikkeamat käyvät tarkemmin ilmi toimialakohtaisista talousarviovertailuista ja tavoitteiden toteutumista 3

6 Taloudellinen tilanne Vuoden 2011 verokertymä oli 39,4 milj. euroa kun budjetoitu summa oli 38,0 milj. euroa. Kunnallisveroa kertyi 33,7 euroa (budjetoitu 32,6). Yhteisöveroa kertyi 3,7 milj. euroa (budjetoitu 3,5). Kiinteistöveroa kertyi 1,9 milj. euroa (budjetoitu 1,9). Parantunut työllisyystilanne lisäsi kunnallisverotuloja ja suhdanteiden parantumisen lisäsi yhteisöverotuloja. Kunnallisverotulot kasvoivat 2,3 milj. euroa edellisestä vuodesta ja yhteisöverotulot 0,8 milj. euroa. Valtionosuudet ylittivät talousarvion 0,2 milj. eurolla ja kasvoivat edellisestä vuodesta, vaikka kaupunki sai vuonna ,1 milj. euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Hangon kaupunki on velkaantunut huomattavasti erityisesti vuosien aikana. Vuonna 2008 velkaantuminen johtui etupäässä suurista satamainvestoinneista, vuonna 2009 alhaisesta vuosikatteesta ja vuonna 2010 vesilaitoksen suurista investoinneista. Vuonna 2011 velat kuitenkin pienenivät. Kaupungin korolliset velat ovat kehittyneet seuraavasti: ,5 milj. euroa (josta sataman osuus 8,2 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 7,0 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 5,8 milj. euroa) ,0 milj. euroa (josta sataman osuus 4,5 milj. euroa) ,9 milj. euroa (josta sataman osuus 3,2 milj. euroa) ,1 milj. euroa (josta sataman osuus 2,4 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 1,5 milj. euroa) ,4 milj. euroa (josta sataman osuus 1,1 milj. euroa) ,1 milj. euroa (josta sataman osuus 0,7 milj. euroa) ,4 milj. euroa (josta sataman osuus 0,3 milj. euroa) ,8 milj. euroa (josta sataman osuus 0,0 milj. euroa) Vaikka velat vähentyivät edellisestä vuodesta, korkokulut kasvoivat, koska lyhytaikaisten lainojen viitekorot nousivat vuoden aikana. Korkokulut kasvoivat 1,0 milj. eurosta vuonna ,4 milj. euroon vuonna Nettorahoituskulut jäivät kuitenkin 0,2 milj. euroa alle talousarvion kuukauden viitekorot ovat edelleen hyvin alhaisia. Kaupungin taloudellinen tilanne on parantunut huomattavasti vuodesta Taakkana ovat kuitenkin edelleen aikaisempina vuosina kertynyt alijäämä ja suuret velat sekä korkea työttömyys. Vuositulos on saatava lähivuosina pidettyä selvästi ylijäämäisenä, että alijäämä voidaan kattaa ja velkoja vähentää. Jotta velkoja saataisiin vähennettyä, pitäisi nettoinvestointien pysyä selvästi vuosikatetta pienempinä. 4

7 Vuosikatteen kehitys: Kertyneen alijäämän kehitys: ,5 milj. euroa 4,0 milj. euroa ,4 milj. euroa 4,8 milj. euroa ,6 milj. euroa 3,9 milj. euroa ,5 milj. euroa 4,5 milj. euroa ,0 milj. euroa 3,4 milj. euroa ,7 milj. euroa 3,0 milj. euroa ,1 milj. euroa 4,0 milj. euroa ,1 milj. euroa 6,1 milj. euroa ,0 milj. euroa 11,5 milj. euroa ,6 milj. euroa 11,7 milj. euroa ,6 milj. euroa 9,4 milj. euroa Kaupungilla oli vuoden 2009 lopussa 11,5 milj. euroa kertynyttä alijäämää. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosina Tämän ohjelman mukaan kertynyt alijäämä olisi katettu vuoden 2016 lopussa. Toimenpideohjelmaa päivitettiin vuosien 2010 ja 2011 lopussa ja sitä tullaan päivittämään vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Vuosien 2010 ja 2011 odotettua huomattavasti paremmat tulokset helpottavat toimenpideohjelman toteuttamista. Ohjelman toteutuminen edellyttää ennen kaikkea määrätietoista toimintakulujen kasvun hillitsemistä ja joiltakin osin myös kulujen leikkaamista. Samalla olisi kaikilla toimialoilla pyrittävä löytämään lisätuloja. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vastaa osaltaan sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastuslautakunnan kautta ja hyväksymällä sitä koskevan ohjeistuksen. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä ja seurannasta. Kaupungin ylin johto vastaa siitä, että luodaan edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle. Sisäistä valvontaa on toteutettu mm. säännöllisen osavuosiraportoinnin avulla. Vuodesta 2010 lähtien on kaupungin talousarvioon liitetty päivitetty kehittämisstrategia sekä keskeiset kehittämistavoitteet ja mittarit niiden toteutumisen seuraamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvallisuuspolitiikka-asiakirjan otettavaksi käyttöön ja noudatettavaksi. Koko kaupungin kattava riskikartoitus, satamaa lukuun ottamatta, on tehty vuonna 2007 ja päivitetty tärkeimmiltä osin vuoden 2011 aikana. Vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2009 ja vuoden 2010 alusta vakuutuksia on täydennetty hallinnon vastuuvakuutuksella, keskeytysvakuutuksella, metsävakuutuksella ja koko henkilöstön matkavakuutuksella. Tapaturmavakuutukset kilpailutettiin uudelleen vuonna Kaupungin konsernivalvontaa on parannettu seuraamalla tiiviimmin tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa sekä ohjeistamalla ja aikatauluttamalla niiden raportointia. Vuoden 2011 talousarviosta 5

8 lähtien on kirjattu myös tytäryhtiöille asetetut tavoitteet. Täydellinen konsernitilinpäätös sisältyy kaupungin tilinpäätökseen. Hangon kuntakonsernin rakenne on selvitetty sivulla 142. Tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja varojen käytön valvonnassa ei ole havaittu tilikauden aikana olennaisia puutteita. Kaupunginhallitus toteaa, että sisäinen valvonta on vuoden 2011 aikana toiminut hyvin. Sisäisen valvonnan ohjeen soveltamisessa ei ole todettu puutteita. 6

9 2. Ekonomisk översikt Allmänt År 2011 förlöpte ekonomiskt bättre än väntat. Speciellt hamnverksamheten ökade märkbart. Även exportindustrin återhämtade sig och sysselsättningsläget i Hangö förbättrades under 2011, men arbetslöshetsgraden är fortfarande hög (12/2011 8,9 %). Budgetens förverkligande När budgeten för 2011 uppgjordes var de ekonomiska utsikterna osäkra och med anledning av det var man tvungen att göra en budget, som visade ett klart underskott (- 3,2 milj. euro). Under året förbättrades utsikterna och underskottet i budgeten minskades till 1,1 milj. euro. Främst med anledning av den goda inkomstutvecklingen blev det ett rejält överskott (2,3 milj. euro) under räkenskapsperioden. Även en lyckad kostnadsdisciplin främjade att det blev ett bra resultat. Bokslutet uppvisar ett överskott på 2,3 milj. euro, varav stadens överskott är 2,0, hamnens överskott 0,4 och vattenverkets underskott 0,1 milj. euro. Hamnens resultat belastas av de hyror och övriga debiteringar, som höjdes med 3,0 milj. euro i samband med bildandet av affärsverket och som ska erläggas staden. Under räkenskapsperioden gjorde man de budgetändringar som förutsattes när man ombilda hamnen till ett affärsverk. Dessutom ökades inkomstbudgeten med 2,1 milj. euro och utgiftsbudgeten med 0,4 milj. euro. Budgetens finansiella kostnader minskades med 0,1 milj. euro och avskrivningarna med 0,4 milj. euro. Verksamhetsintäkterna ökade från föregående år med 4,6 milj. euro. Av dessa var dock, med anledning av ombildningen av hamnen till affärsverk, 2,1 milj. euro stadens interna debiteringar från hamnen. Hamnens intäkter ökade med 1,7 milj. euro och vattenverkets intäkter med 0,4 milj. euro. Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 1,8 milj. euro. Överskridningarna uppkom närmast i hamnen, + 1,4 milj. euro, och vattenverket, + 0,2. Med anledning av att pensionsansvaret minskade bokfördes 0,2 milj. euro avkastning på centralförvaltningen. Den försäljning av fastigheter som ingick i budgeten, 0,6 milj. euro, förverkligades inte. Ökningen av verksamhetskostnaderna kunde hållas under kontroll helt enligt budgeten. Kostnaderna ökade ,2 %, men största delen av detta belastar inte stadens resultat. Förutom ombildningen av hamnen till affärsverk bör man beakta att kostnadsökningen inom miljöhälsovården, 0,6 milj. euro, har täckts med tilläggsinkomster. Ökningen av de jämförbara kostnaderna är endast 3,2 %. Helhetskostnaderna överskreds med 0,2 milj. euro. Specialsjukvårdens kostnader underskred budgeten med 0,6 milj. euro och inom centralförvaltningen var underskridningen 0,2 milj. euro. Hamnens kostnader överskreds med 0,8 milj euro och tekniska sektorns med 0,3 milj. euro. Anslagsavvikelserna framgår noggrannare av de enhetsvisa budgetjämförelserna samt förverkligandet av målen. 7

10 Ekonomiska situationen Beskattningsutfallet 2011 var 39,4 milj. euro när den budgeterade summan var 38,0 milj. euro. Kommunalskatt inflöt 33,7 euro (budgeterat 32,6). Samfundsskatt 3,7 milj. euro (budgeterat 3,5). Fastighetsskatt inflöt 1,9 milj. euro (budgeterat 1,9). Det förbättrade sysselsättningsläget ökade kommunalskatteintäkterna och de förbättrade konjunkturerna ökade samfundsskatteintäkterna. Från föregående år ökade kommunalskatteintäkterna med 2,3 milj. euro och samfundsskatteintäkterna med 0,8 milj. euro. Statsandelarna överskred budgeten med 0,2 milj. euro och ökade från föregående år, trots att staden 2010 erhöll 1,1 milj. euro av höjningen av det behovsprövade statsstödet. Hangö stad har blivit skuldsatt, speciellt märkbart under åren Skuldsättningen 2008 berodde i första hand på stora hamninvesteringar, 2009 på det låga årsbidraget och 2010 på vattenverkets stora investeringar minskade dock skulderna. Stadens skulder med ränta har utvecklats på följande sätt: ,5 milj. euro (hamnen 8,2 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 7,0 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 5,8 milj. euro) ,0 milj. euro (hamnen 4,5 milj. euro) ,9 milj. euro (hamnen 3,2 milj. euro) ,1 milj. euro (hamnen 2,4 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 1,5 milj. euro) ,4 milj. euro (hamnen 1,1 milj. euro) ,1 milj. euro (hamnen 0,7 milj. euro) ,4 milj. euro (hamnen 0,3 milj. euro) ,8 milj. euro (hamnen 0,0 milj. euro) Trots att skulderna minskade från föregående år, ökade räntekostnaderna, då de kortfristiga lånens referensräntor steg under året. Ränteutgifterna ökade från 1,0 milj. euro 2010 till 1,4 milj. euro Nettofinansieringskostnaderna stannade dock 0,2 milj. euro under budgeten månaders referensräntor är fortfarande mycket låga. Stadens ekonomiska situation har förbättrats avsevärt sedan Det underskott som samlats under tidigare år, de stora skulderna och den höga arbetslösheten är dock fortfarande en börda. Årsresultatet måste under de närmaste åren fås så att det visar ett klart överskott, att underskottet kan täckas och skulderna minskas. För att skulderna kunde fås att minska, borde nettoinvesteringarna hållas klart lägre än årsbidraget. Utvecklingen av årsbidraget: Utvecklingen av det kumulativa underskottet: ,5 milj. euro 4,0 milj. euro ,4 milj. euro 4,8 milj. euro ,6 milj. euro 3,9 milj. euro ,5 milj. euro 4,5 milj. euro 8

11 2005 5,0 milj. euro 3,4 milj. euro ,7 milj. euro 3,0 milj. euro ,1 milj. euro 4,0 milj. euro ,1 milj. euro 6,1 milj. euro ,0 milj. euro 11,5 milj. euro ,6 milj. euro 11,7 milj. euro ,6 milj. euro 9,4 milj. euro Staden hade i slutet av 2009 ett kumulativt underskott på 11,5 milj. euro. Stadsfullmäktige godkände ett åtgärdsprogram för att balansera ekonomin under åren Enligt detta program skulle det kumulativa underskottet vara täckt vid utgången av Åtgärdsprogrammet uppdaterades i slutet av 2010 och 2011och det kommer årligen att uppdateras i samband med att budgeten färdigställs. Resultaten från 2010 och 2011 som var betydligt bättre än väntat underlättar förverkligandet av åtgärdsprogrammet. Förverkligandet av programmet förutsätter framför allt att man målmedvetet stävjar en ökning av verksamhetskostnaderna och till en del även skär ner kostnaderna. Samtidigt borde man inom alla verksamhetsenheter sträva efter att finna merinkomster. En utredning om organisering av intern kontroll Stadsfullmäktige godkände ett nytt direktiv för den interna kontrollen. Enligt direktivet svarar stadsfullmäktige genom revisionsnämnden för ordnandet av den interna kontrollen och genom att godkänna direktiven som gället för det. Stadsstyrelsen svarar för det praktiska ordnandet och uppföljningen av den interna kontrollen. Stadens högsta ledning ansvarar för att man skapar förutsättningar för en fungerande intern kontroll. Den interna kontrollen har förverkligats bl.a. med hjälp av regelbunden delårsrapportering. Från och med 2010 har till budgeten bifogats en uppdaterat utvecklingsstrategi samt centrala utvecklingsmål och mätare för uppföljning av hur de förverkligas. Stadsstyrelsen godkände stadens dokument för datasäkerhetspolitiken att tas i bruk och tillämpas. En riskkartläggning som täcker hela staden, med undantag för hamnen, har utarbetats 2007 och för de centralaste delarna uppdaterats under Försäkringarna konkurrensutsattes 2009 och från och med början av 2010 har försäkringarna kompletteras med en ansvarsförsäkring för förvaltningen, en avbrottsförsäkring, en skogsförsäkring och en reseförsäkring som omfattar hela personalen. Olycksfallsförsäkringarna konkurrensutsattes på nytt Stadens koncernövervakning har förbättrats genom att dotterbolagens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning har följts upp tätare, för rapporteringen har utfärdats direktiv och tidtabeller. Från och med budgeten för 2011 har även antecknats de mål som ställts för dotterbolagen. I stadens bokslut ingår ett komplett koncernbokslut. Strukturen för Hangö kommunkoncern finns förklarad på sidan

12 Vid uppföljning av förverkligandet av målsättningarna och vid övervakning av tillgångarna har man inte under räkenskapsperioden iakttagit väsentliga brister. Stadsstyrelsen konstaterar att den interna kontrollen under 2011 har fungerat bra. Vid tillämpningen av direktivet för intern kontroll har inte konstaterats brister. 10

13 3. KOKO HENKILÖSTÖ / TULOSALUE HELA PERSONALEN / RESULTATENHET Vakituinen henkilöstö- Ordinarie personal Sijaiset- Vikarier Koko henkilöstö-hela personalen YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN SATAMALAITOS - HAMNVERKET VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP YHTEENSÄ - SAMMANLAGT YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN SATAMALAITOS - HAMNVERKET VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP Vakinaiset - Ordinarie Sijaiset - Vikarier Sivu - Sida 11

14 4. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 RESULTATRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL 2011 Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter , ,21 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk , ,49 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader , ,49 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , ,79 Verotulot - Skatteinkomster , ,36 Valtionosuudet - Statsandelar , ,00 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader , ,24 * Korkotuotot - Ränteintäkter , ,01 * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter , ,31 * Korkokulut - Räntekostnader , ,84 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader , ,72 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , ,33 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar , ,64 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS , ,31 RESULTAT Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner 9 792, ,56 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,75 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Toimintatuotot % toimintakuluista/verksamhetsint. i % av verksamhetskost. 36,67 33,92 Vuosikate % poistoista - Årsbidrag i % av avskrivningarna 137,46 96,43 Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 909,83 589,60 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 12

15 VUOSIKATE, POISTOT JA INVESTOINNIT ÅRSBIDRAG, AVSKRIVNINGAR OCH INVESTERINGAR /asukas - invånare Vuosi -År Vuosikate-Årsbidrag Poistot-Avskrivningar Investoinnit-Invest/netto Asukas/Inv Vuosikate-Årsbidrag Poistot-Avskrivningar Investoinnit-Invest/netto Sivu - Sida 13

16 KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER Henkilöstökulut-Personalutgifter Asiakaspalvelujen osto - Kundtjänster Muiden palvelujen osto - Köp av övr. tjänster Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter Vuokrat - Hyror Avustukset - Understöd Muut kulut - Övriga utgifter Käyttömenot - Driftsutgifter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER Henkilöstökulut- Personalutgifter Asiakaspalvelujen ostomuiden palvelujen osto - Kundtjänster - Köp av övr. tjänster Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter Vuokrat - Hyror Avustukset - Understöd Muut kulut - Övriga utgifter KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER Myyntituotot-Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Vuokratuotot - Hyresintäkter Tuet ja avustukset-understöd o bidrag Muut tuotot - Övriga intäkter Käyttötulot - Driftsinkomster KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER Myyntituotot- Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Vuokratuotot - Hyresintäkter Tuet ja avustukset- Understöd o bidrag Muut tuotot - Övriga intäkter Sivu - Sida 14

17 VEROTULOT - SKATTEINKOMSTER Kunnallisvero -Kommunalskatt , , , , , , ,20 Yhteisövero - Samfundsskatt , , , , , , ,55 Kiinteistövero - Fastighetsskatt , , , , , , ,94 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Kunnallisvero -Kommunalskatt Yhteisövero - Samfundsskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS UTVECKLING AV STATSBIDRAGEN Valtionapuja - Statsbidrag VALTIONOSUUDET - STATSBIDRAG Sivu - Sida 15

18 4.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL 2011 Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0 0 Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för investeringar Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset - Förändrinar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset-förändring av förvaltade medel o kapital Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar Pitkäaikisten saamisten muutos - Förändring av långfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamisten muutos - Förändring av kortfristiga fordringar Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos-förändring av räntefria kort- o långfr. lån Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Investointien ja muiden pääomamenojen rahoitus-finansiering av inv. o övr. kap.utg Investointien tulorahoitus % - Intern finansiering av investeringar, % 153,04 67,81 (100xvuosikate)/(inv.menot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % - Intern finansiering av kapitalutgifter, % 44,64 40,13 (100xvuosikate)/(inv.menot-rah.osuudet+antolain.+lain.lyh) Lainanhoito - Låneskötsel Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 0,68 0,99 (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lain.lyh) Maksuvalmius - Likviditet Kassavarat likvida medel , ,81 Kassasta maksut , ,95 Kassan riittävyys (pv) - Likviditet, kassadagar 7,23 2,32 Lainakanta - Lånestock , ,11 Lainat /asukas - Lån /invånare 5 290, ,09 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 16

19 VEROTULOT - SKATTEINKOMSTER Kunnallisvero -Kommunalskatt , , , , , , ,20 Yhteisövero - Samfundsskatt , , , , , , ,55 Kiinteistövero - Fastighetsskatt , , , , , , ,94 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Kunnallisvero -Kommunalskatt Yhteisövero - Samfundsskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS UTVECKLING AV STATSBIDRAGEN Valtionapuja - Statsbidrag VALTIONOSUUDET - STATSBIDRAG Sivu - Sida 17

20 4.3 Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den Tase ja sen tunnusluvut - Balansräkning och nyckeltal VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans Ulkoinen - Extern PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet - Immateriella rättigheter 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot - övr. utg. med lång verk.tid Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 0 0 Aineettomat hyödykkeet yht. - Immateriella tillgångar s:lagt Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden Rakennukset - Byggnader Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgångar Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o pågående.nyanlägg Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. s:lagt Sijoitukset - Placeringar Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar Lainasaamiset - Lånefordringar Muut saamiset - Övriga fordringar Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 0 0 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet - Donationsfonder Muut toimeksiantojen varat - Övriga förvaltade medel 0 0 Toimeksiantojen varat yht. -Förvaltade medel s:lagt VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar 0 0 Lainasaamiset - Lånefordringar 0 0 Muut saamiset - Övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar 0 0 Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar Lainasaamiset - Lånefordringar 0 0 Muut saamiset-övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 0 0 Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank - kassatilit - kassa shekkitilit - sheckkonto postisiirtotilit - postgiro sisäiset yhdystilit - interna poster 0 0 Rahat ja pankkisaam. yht.-kassa- o banktillg.hav. smlgt VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT Sivu - Sida 18

21 VASTATTAVAA - PASSIVA Tase/Balans Tase/Balans OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital , ,33 Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond , ,52 Muut omat rahastot - Övriga egna fonder , ,44 Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid.räk.p , ,02 Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott , ,75 Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt , ,52 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero - Avskrivningsdifferens , ,39 Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 0,00 0,00 Varaukset yhteensä - Reserveringar sammanlagt , ,39 PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner , ,12 Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar , ,00 Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt , ,12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL Valtion toimeksinnot - Statens uppdrag , ,39 Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital , ,62 Muut toimeksiantojen pääomat-övrigt förvaltat kapital 6 605, ,22 Toimeksiantojen pääomat yht. - Förvaltat kapital sammanlagt , ,23 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen - Långfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott 0,00 0,00 Ostovelat - Skulder till leverantörer 0,00 0,00 Muut velat - Övriga skulder 0,00 0,00 Siirtovelat - Resultatregleringar 0,00 0,00 Pitkäaikainen yhteensä - Långfristigt smlgt , ,00 Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk , ,79 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0, ,32 Saadut ennakot - Erhållna förskott 5 415, ,16 Ostovelat - Skulder till leverantörer , ,28 Muut velat - Övriga skulder , ,82 Siirtovelat - Resultatregleringar , ,67 Lyhytaikainen yhteensä - Kortfristigt smlgt , ,04 VIERAS PÄÄOMA YHT.- FRÄM. KAPITAL SMLGT , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA SMLGT , ,30 TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Omavaraisuus % - Soliditetsgrad % 31,86 29,00 Rahoitusvarallisuus/asukas - Finansieringsförmögenhet/inv , ,75 Suhteellinen velkaantuneisuus % - Relativ skuldsättningsgrad % 76,89 87,93 Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott /asukas/invån -994, ,23 Lainakanta - Lånestock , ,11 Lainatkanta - Lånestock , asukas - invånare 5 290, ,09 Lainasaamiset Lånefordringar , ,15 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 19

22 5. KOKONAISTULOT JA -MENOT 2011 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER 2011 TULOT - INKOMSTER % MENOT - UTGIFTER % Varsinainen toiminta-egentlig verksamhet Varsinainen toiminta Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter ,39 27,99 Toimintakulut ,47 75,83 Verotulot-Skatteinkomster ,69 45,44 - Valmistus oman käyttöön ,61-0,47 Valtionosuudet-Statsandelar ,96 13,97 0,00 0,00 Korkotuotot-Ränteintäkter ,99 0,08 Korkokulut ,62 1,56 Muut rahoitustuotot-övr. finansieringsintäkter ,34 0,34 Muut rahoituskulut ,63 0,02 Satunnaiset tuotot-extraordinära intäkter 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Tulorah. korjauserät-korrektivposter till int.tillförd.medel 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 - Käyttöom. myyntivoitot-försäljningsvinst ,75-1,29 +/-Pakollisten varausten muutos ,12 0,40 Investoinnit - Investeringar 0,00 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,00 0,00 Rahoitusosuudet inv.menoihin.-finansieringsandelar f.inv.utg ,80 0,62 Investoinnit 0,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot-försäljningsandelar av anl.tillg ,11 1,31 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,50 6,99 Rahoitustoiminta-Finansieringsverksamhet 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Antolainasaamisten vähennykset-minskning av utlåningen 0,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset ,00 0,18 Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ökning av långfristiga lån ,00 11,54 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,79 15,15 Lyhytaikaisten lainojen lisäys-ökning av kortfristiga lån 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,32 0,34 Oman pääoman lisäykset-ökning av eget kapital 0,00 0,00 Oman pääoman vähennykset 0,00 Kokonaistulot yhteensä-totala inkomster s:lagt ,53 100,00 Kokonaismenot yht-totala utgifter s:lagt ,84 100,00 Kokonaistulo = ulkoiset varsinisen toiminnan ja investointien tulot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet Kokonaismeno = ulkoiset varsinaisen toiminnan ja investointien menot sekä rahoitustoiminnan rahan käyttö Sivu - Sida 20

23 6. Konsernin toiminta ja talous - Koncernens verksamhet och ekonomi KONSERNITULOSLASKELMA KONCERNRESULTATRÄKNING Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter Toimintakulut - Verksamhetens kostnader Osuus osakkuusyhteisöjen voitto/tappio Andel av intressesamfundens vinst/förlust TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader * Korkotuotot - Ränteintäkter * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter * Korkokulut - Räntekostnader * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan Tilikauden yli/alipariarvot - Räkenskapsper. över/underparivärden 0 0 Arvonalentumiset - Nedskrivningar 0-65 Satunnaiset erät - Extraordinära poster TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner Vähemmistöosuudet - Minoritetsandelar TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Toimintatuotot % toimintakuluista/verksamhetsint. i % av verksamhetskost. 52,62 50,48 Vuosikate % poistoista - Årsbidrag i % av avskrivningarna 130,67 96,65 Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 1 040, Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 21

24 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD KONSERNIRAHOITUSLASKELMA KONCERNFINANSIERINGSKALKYL Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel Toiminnan rahavirta yhteensä - Kassaflödet i verksamheten sammanl Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsand.för inv.utg Pysyvien vastaavien luovutustulot - Försäljn.ink. av tillgångar bl. bestående akt Investointien rahavirta yht - Investeringarnas kassaflöde totalt Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamh. och inv. kassaflöde Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde 0 Antolainauksen muutokset - Förändring i utlåningen 0 Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennyket - Minskning av utlåningen Lainakannan muutokset - Förändring i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändringa av kortfristiga lån Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut-förändr. av förvalt.medel Vaihto-omaisuuden muutos - Förändr. av omsättningstillgångar Saamisten muutos - Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde RAHAVAROJEN MUUTOS - FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Rahavarat Likvida medel Rahavarat Likvida medel RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL Investointien tulorahoitus, % - Intern finansiering av investeringar % 125,62 72,25 Pääomamenojen tulorahoitus, % - Intern finansiering av kapitalutg % -151,57 283,54 Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 0,74 1,06 Kassan riittävyys - Likviditet, kassadagar 11,58 7,37 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 22

25 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD KONSERNITASE KONCERNBALANS VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet - Immateriella rättigheter 5 659, ,25 Muut pitkävaikutteiset menot - övr. utg. med lång verk.tid , ,05 Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 3 461, ,55 Aineettomat hyödykkeet yht. - Immateriella tillgångar s:lagt , ,85 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden , ,37 Rakennukset - Byggnader , ,05 Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord , ,41 Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier , ,65 Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgångar , ,91 Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o pågående.nyanlägg , ,72 Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillgångar sammanlagt , ,11 Sijoitukset - Placeringar Osakkuusyhteisöosuudet - Andelar i intressesamfund , ,14 Muut osakkeet ja osuudet - Övr. aktier och andelar , ,15 Lainasaamiset - Lånefordringar , ,69 Muut saamiset - Övriga fordringar , ,17 Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt , ,15 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT , ,11 TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL , ,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar , ,79 Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar , ,04 Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar , ,00 Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt , ,04 Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper , ,95 Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. - RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT , ,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT , ,11 Sivu - Sida 23

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2012 Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot