HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36"

Transkriptio

1 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

2 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt 1 2. Taloudellinen katsaus - Ekonomisk översikt 3 3. Henkilöstö Personal Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus- Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Tilikauden tuloksen muodostuminen Räkenskapsperiodens resultatanalys Toiminnan rahoitus Finansiering av verksamheten Rahoitusasema ja sen muutokset Den finansiella ställningen och förändringar i den Kokonaistulot ja menot - Totala inkomster och utgifter Konsernin toiminta ja talous Koncernens verksamhet och ekonomi Tilikauden tuloksen käsittely Behandling av räkenskapsperiodens resultat Osastojen toimintakertomukset Avdelningarnas verksamhetsberättelser 8.1 Yleishallinto - Allmän förvaltning Perusturva Grundtryggheten Sivistystoimi Bildningssektorn Kulttuuri- ja kansalaistoiminta Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimi Miljösektorn Tekninen toimi Tekniska sektorn Vesilaitos Vattenverket 91 9.Talousarvion toteutuminen Budgetutfall 9.1 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Sammandrag av budgetens förverkligande Tuloslaskelmaosan toteutuminen Resultaträkningensdelens utfall Investointien toteutuminen Investeringsdelens ufall Rahoitusosan toteutuminen Finansieringsdelens utfall Tilinpäätöslaskelmat Bokslutskalkyler Tilinpäätöksen liitetiedot Noter till bokslutet 11.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Tuloslaskelman liitetiedot Noter till resultaträkningen Taseen liitetiedot Noter till balansräkningen Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Noter angående säkerheter och ansvarsf Henkilöstön koskevat liitetiedot Noter angående personalen Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Noter till koncernbokslutet Eriytetyt tilinpäätökset Särredovisade bokslut 11.1 Liikelaitoksen vaikutus kaupungin talouteen Affärsverkets inverkan på stadens ekonomi Hangon satama liikelaitos Hangö hamn affärsverk Tilinpäätöksen allekirjoitus Bokslutets undertecknande Luettelot ja selvitykset Förteckningar och redogörelser 164

3 Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli kunnille poikkeuksellisen epävarmuuden aikaa. Syyt ovat moninaiset ja suurelta osin yleisesti tunnetut. Epävarmuutta oli - ja on edelleen sekä talouskehityksen ja kuntatalouden reunaehtojen sekä kuntauudistuksen aikataulun ja sisällön osalta. Taloudellisen epävarmuuden taustalla on yleinen talouden taantuma, jonka vaikutukset ulottuvat monella tavalla myös kuntiin; erityisesti verotulojen kehitykseen ja valtion osallistumiseen lakisääteisten palvelujen rahoitukseen. Hangon talouteen on vaikuttanut lisäksi työpaikkojen määrän väheneminen FNsteelin konkurssin (v. 2012) myötä. Tämä kiihdytti myös asukasmäärän vähentymistä (-153 henkeä; -1,65 %) ja työttömyyden kasvua - vuoden 2013 lopussa peräti 15,0 % vuotiaista hankolaisista oli työttömänä. Edellisen laman ( ) jälkeen Hangon talous kohentui ja vuosi 2011 oli ylijäämäinen. Jokseenkin yllättäen alkaneen uuden laman ( ) ja FNsteelin konkurssin myötä talous heikkeni jälleen ja vuodet 2012 ja 2013 olivat alijäämäisiä. Syksyllä 2013 Hangon kaupungin ja valtiovarainministeriön edustajat tarkastelivat yhdessä Hangon edellytyksiä hoitaa tulevaisuudessa lakisääteiset tehtävät. Tarkastelun loppupäätelmä oli, että Hangolla on taloudelliset edellytykset järjestää lakien määräämät palvelut asukkailleen, - mm. monipuolinen elinkeinorakenne ja edelleenkin hyvä työpaikkaomavaraisuus huomioiden. Tämä edellyttää kuitenkin, että menot ja tulot saadaan tasapainoon. Vaadittavat toimenpiteet kirjattiin arviointiraporttiin, jonka valtuusto hyväksyi Näiden toteuttamiseksi toimimme lähivuosina - ja olemme jo toimineet. Vuoden 2013 tilikauden tulos oli talousarviota parempi, mutta edelleen alijäämäinen. Talousarvion mukaan tulos olisi ollut alijäämäinen 2,2 milj., mutta lopullinen tulos on -0,6 milj.. Erittäin tärkeää on, että toimintakulujen kasvu taittui, sillä menot vähenivät 1,6 milj. (2,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulujen keskeiset osatekijät henkilöstökulut ja palvelujen ostot vähenivät yhteensä 1,3 milj. vuoteen 2012 verrattuna. Tilikauden tulosta paransi myös tilapäinen valtionosuuden korotus (0,8 milj. ). Tulosta heikensi erityisesti heikko kunnallisverokehitys. Kunnallisverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta vain veroprosentin korotuksen (0,5 %) ansiosta ja olivat 1,9 milj. budjetoitua pienemmät. Lainamäärä kasvoi vajaa puolet (1,2 milj. ) budjetoidusta investointikustannusten jäätyä saman verran budjetoitua pienemmiksi. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on huomioitu kaupungin omistaman satamaliikelaitoksen yhtiöittäminen (31.12). Yhtiöittämisessä kaupunki myy satamarakenteet ja vuokraa maa- ja vesialueita toimintansa aloittavalle Hangon Satama Oy Hangö Hamn Ab:lle. Yhtiön omistaa Hangon kaupunki. Yhtiöittämisestä saadun kertakorvauksen ansiosta vuoden 2013 tilikauden tulos on ylijäämäinen 19,1 milj. euroa. Ylijäämäinen tulos kattaa taseeseen aikaisempina vuosina kertyneet alijäämät, mutta ei muuten vaikuta kaupungin kokonaistalouteen. Vaikka juuri nyt näyttää siltä, että taloutta on saatu käännettyä toivottuun suuntaan, epävarmuustekijöitä on paljon; yleinen talouskehitys, kuntien tehtävien kehitys, väestön ikärakenteen muutoksen taloudelliset vaikutukset, kuntien henkilöstökehitys jne. Valtio on usean vuoden ajan poikennut ns. rahoitusperiaatteesta, kun kunnille on säädetty uusia tehtäviä samaan aikaan kun valtion rahoitusosuus niiden järjestämiseen on vähentynyt. Lakisääteisten tehtävien ja niille osoitetun rahoituksen välillä vallitsee kasvava epätasapaino. Tähän ei ole muutosta näköpiirissä, pikemminkin päinvastoin. Kunnat ovat entistä riippuvaisempia omista tuloista. Keskeinen merkitys on työpaikkojen määrän kehityksellä. Kaikilla keskeisillä toimialoilla on Hangossa edelleenkin hyvät kehitysedellytykset ja näitä kaupungin tulee omalla toiminnallaan vahvistaa. Koverharin alueen saaminen käyttöön mahdollistaa sekä yritystoiminnan että satamatoiminnan laajentumisen. Myös matkailu on elinkeino, - asiantuntija-arvioiden mukaan yksi nopeimmin kasvavista toimialoista tulevaisuudessa. Näitä hyödyntää ja hyödyttää muu palvelu- ja yritystoiminta. Viime vuonna onnistuimme saavuttamaan kohtuullisen tuloksen olosuhteet huomioiden. Kiitos kaikille päätöksen-/tuloksentekijöille! Yhteistyöilmapiiri on edelleen ollut hyvä. Jouko Mäkinen 1

4 Stadsdirektörens översikt Året 2013 var för kommuner exceptionellt osäker tid. Det finns många orsaker och för största delen allmänt kända. Det fanns- och finns fortfarande - osäkerhet både beträffande den ekonomiska utvecklingen och kommunekonomins ramar samt kommunreformens tidtabell och innehåll. Som bakgrund för den ekonomiska osäkerheten är den allmänna ekonomiska recessionen,som har verkningar på många sätt även i kommuner; speciellt på utveckling av skatteintäkter och på statens deltagande i finansiering av lagstadgade tjänster. Hangös ekonomi har dessutom påverkats av minskning av antalet arbetsplatser pga FNsteels konkurs (2012). Detta har också påskyndat minskning av invånarantalet (-153 personer; -1,65 %) och ökning av arbetslösheten i slutet av 2013 var hela 15,0 % av åriga hangöbor arbetslösa. Efter föregående lågkonjunktur ( ) förbättrades Hangös ekonomi och 2011 visade överskott. En ny lågkonjunktur som började rätt så överraskande 2012 och FNsteels konkurs försämrade igen ekonomin och åren 2012 och 2013 visade underskott. På hösten 2013 granskade representanter för Hangö stad och finansministeriet tillsammans Hangös förutsättningar att sköta de lagstadgade uppgifterna i framtiden. Slutsatsen för granskningen var att Hangö har ekonomiska förutsättningar att ordna de i lagar stipulerade tjänsterna för sina invånare, - bl.a. med hänsyn till mångsidig näringssktruktur och den fortfarande goda självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser. Det här förutsätter dock att utgifter och inkomster fås i balans. Åtgärder som krävs antecknades i värderingsrapporten, som fullmäktige godkände Åtgärderna ska vi verkställa under de närmaste åren och så har vi redan gjort. Räkenskapsperiodens resultat 2013 var bättre än budgeterat, men fortfarande med underskott. Enligt budgeten uppvisade resultatet ett underskott på 2,2 milj., men det slutliga resultatet är -0,6 milj.. Det är ytterst viktigt att ökningen av verksamhetskostnader har brutits, eftersom utgifterna minskade med 1,6 milj. (2,0 %) jämfört med föregående år. Centrala delfaktorer i verksamhetskostnader personalkostnader och inköp av tjänster minskade totalt 1,3 milj. jämfört med En tillfällig ökning av statsandelen (0,8 milj. ) förbättrade också räkenskapsperiodens resultat. Resultatet försämrades speciellt av svag kommunalskatteutveckling. Kommunalskatte-intäkterna ökade från föregående år endast tack vare höjning av skattesatsen (0,5 %) och intäkterna var 1,9 milj. mindre än budgeterat. Lånebeloppet ökade knappt med hälften (1,2 milj. ) av budgeterade i och med att investeringskostnaderna förblev lika mycket mindre än budgeterat. I Bokslut för 2013 har bolagisering av det av staden ägda hamnaffärsverket (31.12) beaktats. Vid bolagisering säljer staden hamnkonstruktioner och arrenderar mark- och vattenområden åt Hangon Satama Oy Hangö Hamn Ab, som startar sin verksamhet Bolaget ägs av Hangö stad. Tack varre den engångsersättningen som staden får vid bolagiseringen, uppvisar resultatet ett överskott på 19,1 milj. euro. Överskottet täcker det underksott I balansen som uppstått under tidigare år, men påverkar inte I övrigt stadens totala ekonomi. Fastän det nu ser ut att vi har lyckats svänga ekonomin mot önskad riktning, finns det många osäkerhetsfaktorer; den allmänna ekonomiska utvecklingen, utvecklingen av kommunernas uppgifter, de ekonomiska inverkningarna av befolkningens åldersstruktur, personalutvecklingen i kommuner osv. Staten har i flera års tid avvikit från sk. finansieringsprincipen, då man har föreskrivit nya uppgifter för kommuner samtidigt som statens finansieringsandel för ordnande av dessa uppgifter har minskat. Det råder en växande obalans mellan de lagstadgade uppgifterna och finansieringen. Till det här finns inga ändringar i sikte, snarast tvärtom. Kommunerna är allt mera beroende av egna intäkter. Utvecklingen av antalet arbetsplatser är av väsentlig betydelse. Alla centrala branscher i Hangö har fortfarande goda utvecklingsförutsättningar och dessa bör staden förstärka genom sin egen verksamhet. Att få Koverhar område i bruk möjliggör utvidgning för både företags- och hamnverksamheten. Också turism är en näringsgren, - enligt sakkunnigas bedömning en av de snabbast växande branscherna i framtiden. Övrig service- och företagsverksamhet drar nytta av och är till nytta för dessa. Senaste år lyckades vi uppnå ett rimligt resultat med hänsyn till omständigheterna. Tack till alla beslutsfattare och de som gjort resultatet! Samarbetsatmosfären har fortfarande varit bra. Jouko Mäkinen 2

5 Taloudellinen katsaus Yleistä Taloudelliset vaikeudet jatkuivat vuonna 2013 Suomen kansantalouden ollessa taantumassa. Hangon työttömyysaste kasvoi edelleen ja oli vuoden 2013 lopussa jo 15,0 %. Satamatoiminta säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. Kasvanut työttömyys pienensi verotuloja, mutta kulut pysyivät hyvin kurissa ja jopa pienenivät edellisestä vuodesta (- 1,6 milj. euroa). Talousarvion täytäntöönpano Vuodelle 2013 jouduttiin epävarmoista talousnäkymistä johtuen tekemään alijäämäinen talousarvio (- 2,2 milj. euroa). Vaikka verotulot jäivät 1,7 milj. euroa alle talousarvion, oli vuoden 2013 tulos talousarviota parempi, - 0,6 milj. euroa (ilman sataman yhtiöittämisen vaikutusta). Tämä johtui toimintakulujen jäämisestä 1,5 milj. euroa alle talousarvion, harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta, 0,8 milj. euroa, sekä 0,5 milj. euroa ennakoitua pienemmistä poistoista. Kun tilinpäätöksessä on huomioitu toteutetusta satamaliikelaitoksen yhtiöittämisestä johtunut kertaluonteinen tulo, 19,7 milj. euroa, on tilikauden 2013 kirjanpidollinen ylijäämä peräti 19,1 milj. euroa. Sataman yhtiöittämistä ei ole huomioitu talousarviossa. Tilinpäätös näyttää 19,1 milj. euron ylijäämää, josta kaupungin ylijäämä oli 18,7, sataman ylijäämä 0,3 ja vesilaitoksen ylijäämä 0,1 milj. euroa. Tilikauden aikana tehtiin talousarviomuutos investointeihin. Katu- ja liikennealueiden investointimenoja kasvatettiin 0,3 milj. eurolla. Toteutuneet investointimenot jäivät kuitenkin 1,3 milj. euroa alle talousarvion. Toimintatuotot pienenivät edellisestä vuodesta 0,3 milj. euroa. Sataman tuotot kasvoivat 0,1 milj. euroa, vesilaitoksen tuotot kasvoivat 0,1 milj. euroa ja kaupungin tuotot pienenivät 0,5 milj. euroa. Tonttimyynti pieneni 0,2 milj. euroa. Kuntatekniikan tuotot pienenivät 0,2 milj. euroa. Tilahallinnon tuotot pienenivät 0,4 milj. euroa. Vuonna 2012 sisältyi tilahallinnon toimintatuottoihin 0,4 milj. euroa saatuja palovahinkokorvauksia. Toimintatuotot kuitenkin ylittivät talousarvion 0,3 milj. euroa. Ylitykset kertyivät lähinnä tonttimyynnistä, 0,2 milj. euroa. Talousarvioon sisältyneestä kiinteistöjen myynnistä, 0,3 milj. euroa, toteutui vain 0,1 milj. euroa. Toimintakulujen kasvu pyrittiin jo talousarviossa pitämään alhaisena. Toteutuneet kulut jäivät kuitenkin selvästi arvioitua pienemmiksi, 1,5 milj. euroa alle talousarvion. Alitus selittyy jokseenkin kokonaan talousarviota pienemmillä henkilöstökuluilla. Henkilöstökulut pienenivät edellisestä vuodesta 0,1 milj. euroa. Vuoden 2013 palkkojen yleiskorotukset olivat hyvin pieniä ja selvästi alle 3

6 talousarvion. Vuoden 2012 henkilöstökuluihin sisältyi kertaluonteinen kulu, noin 0,4 milj. euroa, joka johtui lomapalkkavarauksen laskentasääntömuutoksesta. Ainoa merkittävä toimialakohtainen menojen talousarvioylitys, 0,1 milj. euroa, tapahtui henkilöstöosastolla. Työllistämiskulut olivat ennakoitua suuremmat. Määrärahapoikkeamat käyvät tarkemmin ilmi toimialakohtaisista talousarviovertailuista ja tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2013 verokertymä oli 38,8 milj. euroa kun budjetoitu summa oli 40,5 milj. euroa. Kunnallisveroa kertyi 34,1 euroa (budjetoitu 36,0). Yhteisöveroa kertyi 2,7 milj. euroa (budjetoitu 2,5). Kiinteistöveroa kertyi 2,0 milj. euroa (budjetoitu 2,0). Heikentynyt työllisyystilanne vähensi kunnallisverotuloja. Kunnallisverotulot kasvoivat 0,7 milj. euroa edellisestä vuodesta ja yhteisöverotulot 0,3 milj. euroa. Kunnallisveroprosenttia korotettiin vuodelle ,5 % yksikköä. Valtionosuudet ylittivät talousarvion 0,9 milj. eurolla ja kasvoivat edellisestä vuodesta 0,9 milj. eurolla. Ero selittyy harkinnanvaraisella valtionosuuden korotuksella, 0,8 milj. euroa. Hangon kaupunki velkaantui huomattavasti erityisesti vuosien aikana. Vuonna 2008 velkaantuminen johtui etupäässä suurista satamainvestoinneista, vuonna 2009 alhaisesta vuosikatteesta ja vuonna 2010 vesilaitoksen suurista investoinneista. Vuonna 2011 velat kuitenkin pienenivät ja sen jälkeen velkojen kasvu on pystytty pitämään melko pienenä. Kaupungin korolliset velat ovat kehittyneet seuraavasti: ,0 milj. euroa (josta sataman osuus 4,5 milj. euroa) ,9 milj. euroa (josta sataman osuus 3,2 milj. euroa) ,1 milj. euroa (josta sataman osuus 2,4 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 1,5 milj. euroa) ,4 milj. euroa (josta sataman osuus 1,1 milj. euroa) ,1 milj. euroa (josta sataman osuus 0,7 milj. euroa) ,4 milj. euroa (josta sataman osuus 0,3 milj. euroa) ,8 milj. euroa (josta sataman osuus 0,0 milj. euroa) ,8 milj. euroa (josta sataman osuus 0,0 milj. euroa) ,9 milj. euroa (josta sataman osuus 0,0 milj. euroa) Vaikka velat lisääntyivät edellisestä vuodesta, rahoituskulut pienivät edelleen, koska lyhytaikaisen rahoituksen osuus lisääntyi ja lyhyet viitekorot laskivat ja pysyivät alhaisina. Nettorahoituskulut pienivät 0,9 milj. eurosta vuonna ,6 milj. euroon vuonna Nettorahoituskuluihin sisältyy osinkotuottoja 0,1 milj. euroa. Poistot jäivät 0,5 milj. euroa alle talousarvion ja pienenivät 0,2 milj. euroa edellisestä vuodesta. Poistoja vähensi poistosuunnitelmien muuttaminen vuoden 2013 alussa jäännösarvopoistoista tasapoistoiksi sekä ennakoitua pienemmät investoinnit. 4

7 Taloudellinen tilanne Kaupungin talous pysyi heikkona vuoden 2013 aikana. Kertaluonteinen voitto sataman yhtiöittämisestä ja harkinnanvarainen valtionosuuden korotus eivät pysyvästi korjaa rakenteellisia ongelmia. Väestön väheneminen ja lisääntynyt työttömyys heikentävät verotulopohjaa. Lisäksi sataman yhtiöittäminen pienentää kaupungin verovapaita tuloja satamasta. Menojen sopeuttaminen vähentyneisiin tuloihin on välttämätöntä. Kertyneet alijäämät on nyt katettu, mutta vuositulos on saatava lähivuosina käännettyä ylijäämäiseksi ja nettoinvestoinnit on pidettävä selvästi vuosikatetta pienempinä, että velkoja voidaan vähentää. Vuosikatteen kehitys: Kertyneen alijäämän kehitys: ,5 milj. euroa - 4,5 milj. euroa ,0 milj. euroa - 3,4 milj. euroa ,7 milj. euroa - 3,0 milj. euroa ,1 milj. euroa - 4,0 milj. euroa ,1 milj. euroa - 6,1 milj. euroa ,0 milj. euroa - 11,5 milj. euroa ,6 milj. euroa - 11,7 milj. euroa ,6 milj. euroa - 9,4 milj. euroa ,7 milj. euroa - 13,7 milj. euroa ,1 milj. euroa + 5,4 milj. euroa (kertynyt ylijäämä) Kaupungilla oli vuoden 2009 lopussa 11,5 milj. euroa kertynyttä alijäämää. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosina Tämän ohjelman mukaan kertynyt alijäämä olisi katettu vuoden 2016 lopussa. Toimenpideohjelmaa päivitettiin vuosina 2010 ja 2011 sekä Kertyneet alijäämät on nyt katettu, mutta talouden sopeuttamista toimenpideohjelman mukaisesti on jatkettava. Toimintakulujen kokonaiskasvu on saatava lähelle nollaa, mikä edellyttää myös joidenkin kulujen vähentämistä. Samalla on pyrittävä löytämään lisätuloja. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vastaa osaltaan sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastuslautakunnan kautta ja hyväksymällä sitä koskevan ohjeistuksen. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä ja seurannasta. Kaupungin ylin johto vastaa siitä, että luodaan edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle. Konsernivalvonnassa on noudatettu kaupunginvaltuuston hyväksymiä konserniohjeita. Sisäistä valvontaa on toteutettu mm. säännöllisen osavuosiraportoinnin avulla. Vuodesta 2010 lähtien on kaupungin talousarvioon liitetty päivitetty kehittämisstrategia sekä keskeiset kehittämistavoitteet ja mittarit niiden 5

8 toteutumisen seuraamiseen. Tietoturvallisuuspolitiikka on otettu käyttöön vuonna Kun sataman riskikartoitus valmistui vuoden 2013 alussa, on kaikki kaupungin toiminnat riskikartoitettu. Kartoitukset päivitettiin tärkeimmiltä osin vuoden 2011 aikana. Kaupungin vakuutuksien hoitamisessa on käytetty vakuutusmeklaria. Kaupungin johtosääntöjä on päivitetty ajan tasalle. Kaupungin konsernivalvontaa on parannettu seuraamalla tiiviimmin tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa sekä ohjeistamalla ja aikatauluttamalla niiden raportointia. Vuoden 2011 talousarviosta lähtien on kirjattu myös tytäryhtiöille asetetut tavoitteet. Täydellinen konsernitilinpäätös sisältyy kaupungin tilinpäätökseen. Hangon kuntakonsernin rakenne on selvitetty sivulla 135. Tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja varojen käytön valvonnassa ei ole havaittu tilikauden aikana olennaisia puutteita. Kaupunginhallitus toteaa, että sisäinen valvonta on vuoden 2013 aikana toiminut hyvin. Sisäisen valvonnan ohjeen soveltamisessa ei ole todettu puutteita. Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet yhtiöitä) vuodelle 2013 Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. Hangon Vuokratalot Oy - Asuntojen käyttöaste on vähintään 95% - Yhtiö ei tee tappiota täysien vuosipoistojen jälkeen Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk välein Oy Hansea dc - Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja Konserniyhtiöille asetettujen yleisten tavoitteiden katsotaan toteutuneen. Yhtiökohtaiset tavoitteet toteutuivat Oy Hansea dc:n osalta. Hangon Vuokratalot Oy:n asuntojen käyttöaste (88,7 %) jäi alle tavoitteen, kuten myös yhtiön tilikauden tulos ( ,32 ). 6

9 Ekonomisk översikt Allmänt De ekonomiska svårigheterna fortsatte 2013 då Finlands nationalekonomi var i recession. Arbetslöshetsgraden i Hangö fortsatte att öka och var i slutet av 2013 redan 15,0 %. Hamnverksamheten förblev dock på en god nivå. Den ökade arbetslösheten minskade skatteintäkterna, men kostnaderna hölls bra nere och till och med minskade från föregående år (- 1,6 milj. euro). Budgetens förverkligande På grund av osäkra ekonomiska utsikter var staden tvungen att för 2013 göra en budget som visar underskott (- 2,2 milj. euro). Trots att skatteintäkterna var 1,7 milj. euro under budgeten, var resultatet för 2013 bättre än budgeterat, - 0,6 milj. euro (utan inverkan av hamnens bolagisering). Detta berodde på att verksamhetsutgifterna stannade 1,5 milj. euro under budgeten, höjningen av statsandelen enligt prövning, 0,8 milj. euro, samt 0,5 milj. euro mindre avskrivningar än staden räknat med. När staden i bokslutet har beaktat den engångsintäkt på 19,7 milj. euro, som förverkligandet av hamnens bolagisering medförde, är det bokföringsmässiga överskottet för räkenskapsperioden 2013 till och med 19,1 milj. euro. Hamnens bolagisering har inte beaktats i budgeten. Bokslutet uppvisar ett överskott på 19,1 milj. euro, varav stadens överskott är 18,7, hamnens överskott 0,3 och vattenverkets överskott 0,1 milj. euro. Under räkenskapsperioden gjordes en budgetändring i investeringarna. Gatuoch trafikområdenas investeringskostnader ökades med 0,3 milj. euro. De förverkligade investeringskostnader stannade dock 1,3 milj. euro under budgeten. Verksamhetsintäkterna minskade med 0,3 milj. euro jämfört med föregående år. Hamnens intäkter ökade med 0,1 milj. euro, vattenverkets intäkter ökade med 0,1 milj. euro och stadens intäkter minskade med 0,5 milj. euro. Försäljningen av tomter minskade med 0,2 milj. euro. Kommunalteknikens intäkter minskade med 0,2 milj. euro. Utrymmesförvaltningens intäkter minskade med 0,4 milj. euro. I utrymmesförvaltningens intäkter för 2012 ingick 0,4 milj. euro erhållna brandförsäkringsersättningar. Verksamhetsintäkterna överskred dock budgeten med 0,3 milj. euro. Överskridningarna kom närmast från försäljning av tomter, 0,2 milj. euro. Av försäljning av fastigheter som ingick i budgeten, 0,3 milj. euro, förverkligades endast 0,1 milj. euro. Redan i budgeten strävade staden efter att hålla ökningen av verksamhetskostnaderna låg. De förverkligade kostnaderna blev dock klart lägre än uppskattat, 1,5 milj. euro under budgeten. Underskridningen förklaras i stort sett helt med de lägre personalkostnaderna än budgeterat. Personalkostnaderna 7

10 minskade från föregående år med 0,1 milj. euro. De allmänna förhöjningarna av lönerna 2013 var mycket låga och klart under budgeten. I personalkostnaderna för 2012 ingick en engångskostnad, cirka 0,4 milj. euro, som berodde på en ändring av regeln för beräkning av semesterlönereserveringen. Enda betydande enhetsvisa överskridningen av kostnaderna i budgeten, 0,1 milj. euro, skedde på personalavdelningen. Sysselsättningskostnaderna var större än beräknat. Anslagsavvikelserna framgår noggrannare av de enhetsvisa budgetjämförelserna och förverkligande av målen. Beskattningsutfallet 2013 var 38,8 milj. euro när den budgeterade summan var 40,5 milj. euro. Kommunalskatt inflöt 34,1 milj. euro (budgeterat 36,0). Samfundsskatt 2,7 milj. euro (budgeterat 2,5). Fastighetsskatt inflöt 2,0 milj. euro (budgeterat 2,0). Det försvagade sysselsättningsläget minskade kommunalskatteintäkterna. Från föregående år ökade kommunalskatteintäkterna med 0,7 milj. euro och samfundsskatteintäkterna med 0,3 milj. euro. Den kommunala skatteprocenten höjdes med 0,5 % Statsandelarna överskred budgeten med 0,9 milj. euro och ökade från föregående år med 0,9 milj. euro. Skillnaden förklaras med höjningen av statsandelen enligt prövning, 0,8 milj. euro. Hangö stads skulder ökade märkbart speciellt åren Skuldsättningen 2008 berodde i första hand på stora hamninvesteringar, 2009 på det låga årsbidraget och 2010 på vattenverkets stora investeringar minskade dock skulderna och därefter har staden lyckats hålla ökningen av skulderna rätt så låga. Stadens skulder med ränta har utvecklats på följande sätt: ,0 milj. euro (hamnen 4,5 milj. euro) ,9 milj. euro (hamnen 3,2 milj. euro) ,1 milj. euro (hamnen 2,4 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 1,5 milj. euro) ,4 milj. euro (hamnen 1,1 milj. euro) ,1 milj. euro (hamnen 0,7 milj. euro) ,4 milj. euro (hamnen 0,3 milj. euro) ,8 milj. euro (hamnen 0,0 milj. euro) ,8 milj. euro (hamnen 0,0 milj. euro) ,9 milj. euro (hamnen 0,0 milj. euro) Trots att skulderna ökade från föregående år, minskade finansieringskostnaderna fortfarande, då andelen kortvarig finansiering ökade och de korta referensräntorna sjönk och förblev låga. Nettofinansieringskostnaderna minskade från 0,9 milj. euro år 2012 till 0,6 milj. euro I nettofinansieringskostnaderna ingår dividendintäkter 0,1 milj. euro. Avskrivningarna stannade 0,5 milj. euro under budgeten och minskade med 0,2 milj. euro från föregående år. Avskrivningarna minskade då avskrivningsplanerna 8

11 Den ekonomiska situationen i början av 2013 ändrades från restvärdesminskningsavskrivningar till lineära avskrivningar samt att investeringarna blev mindre än beräknat. Stadens ekonomi förblev svag under En engångsvinst från hamnens bolagisering och en höjning av statsandelen enligt prövning korrigerar inte bestående strukturella problem. Befolkningsminskningen och ökningen av arbetslösheten försvagar skatteintäktsunderlaget. Dessutom minskar hamnens bolagisering stadens skattefria intäkter från hamnen. En anpassning av utgifterna till de minskade intäkterna är nödvändig. Det ackumulerade underskottet är nu täckt, men staden måste under de närmaste åren få årsresultatet att vända till överskott och nettoinvesteringarna måste hållas klart lägre än årsbidraget, så att staden kan minska skulderna. Utvecklingen av årsbidraget: Utvecklingen av det ackumulerade underskottet: ,5 milj. euro 4,5 milj. euro ,0 milj. euro 3,4 milj. euro ,7 milj. euro 3,0 milj. euro ,1 milj. euro 4,0 milj. euro ,1 milj. euro 6,1 milj. euro ,0 milj. euro 11,5 milj. euro ,6 milj. euro 11,7 milj. euro ,6 milj. euro 9,1 milj. euro ,7 milj. euro 13,7 milj. euro ,1 milj. euro + 5,4 milj. euro (ackumulerat överskott) Staden hade i slutet av 2009 ett ackumulerat underskott på 11,5 milj. euro. Stadsfullmäktige godkände ett åtgärdsprogram för att balansera ekonomin under åren Enligt detta program skulle det ackumulerade underskottet vara täckt vid utgången av Åtgärdsprogrammet uppdaterades 2010 och 2011 samt Det ackumulerade underskottet är nu täckt, men anpassningen av ekonomin enligt åtgärdsprogrammet måste fortsätta. Staden måste få verksamhetskostnadernas totala tillväxt nära noll, vilket även förutsätter att vissa kostnader minskas. Samtidigt måste staden sträva efter att finna tilläggsintäkter. Redogörelse för organiseringen av den interna kontrollen Stadsfullmäktige godkände ett nytt direktiv för den interna kontrollen. Enligt direktivet svarar stadsfullmäktige genom revisionsnämnden för ordnandet av den interna kontrollen och genom att godkänna direktivet som gäller för den interna kontrollen. Stadsstyrelsen svarar för det praktiska ordnandet och uppföljningen av den interna kontrollen. Stadens högsta ledning svarar för att det skapas förutsättningar för en fungerande intern kontroll. I koncernövervakningen har man följt de av stadsfullmäktige godkända koncerndirektiven. 9

12 Den interna kontrollen har förverkligats bl.a. med hjälp av regelbunden delårsrapportering. Från och med 2010 har till budgeten bifogats en uppdaterad utvecklingsstrategi samt centrala utvecklingsmål och mätare för uppföljning av hur målen har förverkligats. Datasäkerhetspolitik har tagits i bruk under Efter att hamnens riskkartläggning blev klar i början av 2013, har alla stadens verksamheter riskkartlagts. De centralaste delarna av kartläggningarna uppdaterades under En försäkringsmäklare har anlitats för skötseln av stadens försäkringar. Stadens instruktioner har uppdaterats så att de är tidsenliga. Stadens koncernövervakning har förbättrats genom att dotterbolagens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning tätare har följts upp, för rapporteringen har utfärdats direktiv och tidtabeller. Från och med budgeten för 2011 har även antecknats de mål som ställts för dotterbolagen. I stadens bokslut ingår ett komplett koncernbokslut. Strukturen för Hangö kommunkoncern finns förklarad på sidan 135. Vid uppföljningen av hur målsättningarna har förverkligats och vid övervakningen av användningen av tillgångarna har väsentliga brister inte iakttagits under räkenskapsperioden. Stadsstyrelsen konstaterar att den interna kontrollen under 2013 har fungerat bra. Vid tillämpningen av direktivet för intern kontroll har inte konstaterats brister. Förverkligande av målsättningarna för koncernbolagen Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2013 Bolagets verksamhet är arrangerad Hangö Hyreshus Ab ekonomiskt, effektivt och med - Bostädernas användningsgrad beaktande av kundernas behov är minst 95 % Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är ordnad så att deras värde bibehålls. - Bolaget gör inte förlust efter fulla årsavskrivningar Delårsrapportering görs minst var Oy Hansea DC Ab 6 månad. - Bolagets kostnader/år överstiger inte intäkterna De allmänna målen som ställts på koncernbolagen anses förverkligats. De bolagsvisa målen förverkligades för Oy Hansea Ab:s del. För Hangö Hyreshus Ab:s del blev användningsgraden för bostäderna under målsättningen (88,7 %) likaså bolagets resultat ( ,32 ). 10

13 3. KOKO HENKILÖSTÖ / TULOSALUE HELA PERSONALEN / RESULTATENHET Vakituinen henkilöstö- Ordinarie personal Sijaiset- Vikarier Koko henkilöstö-hela personalen YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN SATAMALAITOS - HAMNVERKET VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP YHTEENSÄ - SAMMANLAGT YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN SATAMALAITOS - HAMNVERKET VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP Vakinaiset - Ordinarie Sijaiset - Vikarier Sivu - Sida 11

14 4. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2013 RESULTATRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter , ,22 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk , ,50 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader , ,92 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , ,20 Verotulot - Skatteinkomster , ,86 Valtionosuudet - Statsandelar , ,00 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader , ,59 * Korkotuotot - Ränteintäkter 27000, ,50 * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter , ,28 * Korkokulut - Räntekostnader , ,73 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader , ,64 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , ,07 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar , ,36 Satunnaiset erät - Extraordinära poster ,66 0,00 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS , ,29 RESULTAT Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner 9792, ,57 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,72 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Toimintatuotot % toimintakuluista/verksamhetsint. i % av verksamhetskost. 33,37 33,04 Vuosikate % poistoista - Årsbidrag i % av avskrivningarna 89,05 27,72 Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 564,33 180,25 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 12

15 VUOSIKATE, POISTOT JA INVESTOINNIT ÅRSBIDRAG, AVSKRIVNINGAR OCH INVESTERINGAR /asukas - invånare Vuosi -År Vuosikate-Årsbidrag Poistot-Avskrivningar Investoinnit-Invest/netto Asukas/Inv Vuosikate-Årsbidrag Poistot-Avskrivningar Investoinnit-Invest/netto Sivu - Sida 13

16 KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER Henkilöstökulut-Personalutgifter Asiakaspalvelujen osto - Kundtjänster Muiden palvelujen osto - Köp av övr. tjänster Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter Vuokrat - Hyror Avustukset - Understöd Muut kulut - Övriga utgifter Käyttömenot - Driftsutgifter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER Henkilöstökulut- Asiakaspalvelujen osto - Muiden palvelujen osto Aineet, tarvikkeet - Vuokrat - Hyror Avustukset - Understöd Muut kulut - Övriga Personalutgifter Kundtjänster - Köp av övr. tjänster Material, förnödenheter utgifter KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER Myyntituotot-Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Vuokratuotot - Hyresintäkter Tuet ja avustukset-understöd o bidrag Muut tuotot - Övriga intäkter Käyttötulot - Driftsinkomster KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER Myyntituotot- Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Vuokratuotot - Hyresintäkter Tuet ja avustukset- Understöd o bidrag Muut tuotot - Övriga intäkter Sivu - Sida 14

17 VEROTULOT - SKATTEINKOMSTER Kunnallisvero -Kommunalskatt , , , , , , ,18 Yhteisövero - Samfundsskatt , , , , , , ,62 Kiinteistövero - Fastighetsskatt , , , , , , ,45 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Kunnallisvero -Kommunalskatt Yhteisövero - Samfundsskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS UTVECKLING AV STATSBIDRAGEN Valtionapuja - Statsbidrag VALTIONOSUUDET - STATSBIDRAG Sivu - Sida 15

18 4.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2013 FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för investeringar Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset - Förändrinar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen 0 0 Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset-förändring av förvaltade medel o kapital Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar Lyhytaikaiset saamisten muutos - Förändring av kortfristiga fordringar Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos-förändring av räntefria kort- o långfr. lån Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Investointien ja muiden pääomamenojen rahoitus-finansiering av inv. o övr. kap.utg Investointien tulorahoitus % - Intern finansiering av investeringar, % 37,78 30,68 (100xvuosikate)/(inv.menot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % - Intern finansiering av kapitalutgifter, % 22,73 11,51 (100xvuosikate)/(inv.menot-rah.osuudet+antolain.+lain.lyh) Lainanhoito - Låneskötsel Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 0,61 0,27 (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lain.lyh) Maksuvalmius - Likviditet Kassavarat likvida medel , ,80 Kassasta maksut , ,53 Kassan riittävyys (pv) - Likviditet, kassadagar 3,08 3,52 Lainakanta - Lånestock , ,00 Lainat /asukas - Lån /invånare 5 696, ,00 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 16

19 LAINAKANNAN KEHITYS - SKULDBÖRDANS UTVECKLING Lainakanta - Skuldbörda Milj Vuodet - åren Vuosi - år LAINAKANTA / KASSAVARAT SKULDBÖRDA / KASSAMEDEL Vuosi - År Lainakanta-Skuldbörda Kassavarat-Kassamedel Lainakanta-Skuldbörda Kassavarat-Kassamedel milj Vuodet år Sivu - Sida 17

20 4.3 Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den Tase ja sen tunnusluvut - Balansräkning och nyckeltal VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans Ulkoinen - Extern PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet - Immateriella rättigheter 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot - övr. utg. med lång verk.tid 0 0 Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 0 0 Aineettomat hyödykkeet yht. - Immateriella tillgångar s:lagt 0 0 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden Rakennukset - Byggnader Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgångar Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o pågående.nyanlägg Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. s:lagt Sijoitukset - Placeringar Osakkeet - Aktier Osuudet - Andelar Lainasaamiset - Lånefordringar Muut saamiset - Övriga fordringar Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 0 0 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet - Donationsfonder Muut toimeksiantojen varat - Övriga förvaltade medel 0 0 Toimeksiantojen varat yht. -Förvaltade medel s:lagt VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar 0 0 Lainasaamiset - Lånefordringar 0 0 Muut saamiset - Övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar 0 0 Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar Lainasaamiset - Lånefordringar 0 0 Muut saamiset-övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 0 0 Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank - kassatilit - kassa shekkitilit - sheckkonto postisiirtotilit - postgiro sisäiset yhdystilit - interna poster 0 0 Rahat ja pankkisaam. yht.-kassa- o banktillg.hav. smlgt VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT Sivu - Sida 18

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus Vantaan kaupungin tuloslaskelma Tuloslaskelma 2014 2013 2012 2011 milj. milj. milj. milj. milj. Toimintatuotot 274,4 249,1 229,3 218,1 208,9 Valmistus omaan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 23.3.2015 Vantaan kaupungin tuloslaskelma Tuloslaskelma 2013 2012 2011 2010 milj. milj. milj. milj. milj. Toimintatuotot 249,1 229,3 218,1 208,9 182,9 Valmistus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot