HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36"

Transkriptio

1 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

2 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt 1 2. Taloudellinen katsaus - Ekonomisk översikt 3 3. Henkilöstö Personal Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus- Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Tilikauden tuloksen muodostuminen Räkenskapsperiodens resultatanalys Toiminnan rahoitus Finansiering av verksamheten Rahoitusasema ja sen muutokset Den finansiella ställningen och förändringar i den Kokonaistulot ja menot - Totala inkomster och utgifter Konsernin toiminta ja talous Koncernens verksamhet och ekonomi Tilikauden tuloksen käsittely Behandling av räkenskapsperiodens resultat Osastojen toimintakertomukset Avdelningarnas verksamhetsberättelser 8.1 Yleishallinto - Allmän förvaltning Perusturva Grundtryggheten Sivistystoimi Bildningssektorn Kulttuuri- ja kansalaistoiminta Kultur- och medborgarverksamhet Ympäristötoimi Miljösektorn Tekninen toimi Tekniska sektorn Vesilaitos Vattenverket 91 9.Talousarvion toteutuminen Budgetutfall 9.1 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Sammandrag av budgetens förverkligande Tuloslaskelmaosan toteutuminen Resultaträkningensdelens utfall Investointien toteutuminen Investeringsdelens ufall Rahoitusosan toteutuminen Finansieringsdelens utfall Tilinpäätöslaskelmat Bokslutskalkyler Tilinpäätöksen liitetiedot Noter till bokslutet 11.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Tuloslaskelman liitetiedot Noter till resultaträkningen Taseen liitetiedot Noter till balansräkningen Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Noter angående säkerheter och ansvarsf Henkilöstön koskevat liitetiedot Noter angående personalen Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Noter till koncernbokslutet Eriytetyt tilinpäätökset Särredovisade bokslut 11.1 Liikelaitoksen vaikutus kaupungin talouteen Affärsverkets inverkan på stadens ekonomi Hangon satama liikelaitos Hangö hamn affärsverk Tilinpäätöksen allekirjoitus Bokslutets undertecknande Luettelot ja selvitykset Förteckningar och redogörelser 164

3 Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli kunnille poikkeuksellisen epävarmuuden aikaa. Syyt ovat moninaiset ja suurelta osin yleisesti tunnetut. Epävarmuutta oli - ja on edelleen sekä talouskehityksen ja kuntatalouden reunaehtojen sekä kuntauudistuksen aikataulun ja sisällön osalta. Taloudellisen epävarmuuden taustalla on yleinen talouden taantuma, jonka vaikutukset ulottuvat monella tavalla myös kuntiin; erityisesti verotulojen kehitykseen ja valtion osallistumiseen lakisääteisten palvelujen rahoitukseen. Hangon talouteen on vaikuttanut lisäksi työpaikkojen määrän väheneminen FNsteelin konkurssin (v. 2012) myötä. Tämä kiihdytti myös asukasmäärän vähentymistä (-153 henkeä; -1,65 %) ja työttömyyden kasvua - vuoden 2013 lopussa peräti 15,0 % vuotiaista hankolaisista oli työttömänä. Edellisen laman ( ) jälkeen Hangon talous kohentui ja vuosi 2011 oli ylijäämäinen. Jokseenkin yllättäen alkaneen uuden laman ( ) ja FNsteelin konkurssin myötä talous heikkeni jälleen ja vuodet 2012 ja 2013 olivat alijäämäisiä. Syksyllä 2013 Hangon kaupungin ja valtiovarainministeriön edustajat tarkastelivat yhdessä Hangon edellytyksiä hoitaa tulevaisuudessa lakisääteiset tehtävät. Tarkastelun loppupäätelmä oli, että Hangolla on taloudelliset edellytykset järjestää lakien määräämät palvelut asukkailleen, - mm. monipuolinen elinkeinorakenne ja edelleenkin hyvä työpaikkaomavaraisuus huomioiden. Tämä edellyttää kuitenkin, että menot ja tulot saadaan tasapainoon. Vaadittavat toimenpiteet kirjattiin arviointiraporttiin, jonka valtuusto hyväksyi Näiden toteuttamiseksi toimimme lähivuosina - ja olemme jo toimineet. Vuoden 2013 tilikauden tulos oli talousarviota parempi, mutta edelleen alijäämäinen. Talousarvion mukaan tulos olisi ollut alijäämäinen 2,2 milj., mutta lopullinen tulos on -0,6 milj.. Erittäin tärkeää on, että toimintakulujen kasvu taittui, sillä menot vähenivät 1,6 milj. (2,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulujen keskeiset osatekijät henkilöstökulut ja palvelujen ostot vähenivät yhteensä 1,3 milj. vuoteen 2012 verrattuna. Tilikauden tulosta paransi myös tilapäinen valtionosuuden korotus (0,8 milj. ). Tulosta heikensi erityisesti heikko kunnallisverokehitys. Kunnallisverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta vain veroprosentin korotuksen (0,5 %) ansiosta ja olivat 1,9 milj. budjetoitua pienemmät. Lainamäärä kasvoi vajaa puolet (1,2 milj. ) budjetoidusta investointikustannusten jäätyä saman verran budjetoitua pienemmiksi. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on huomioitu kaupungin omistaman satamaliikelaitoksen yhtiöittäminen (31.12). Yhtiöittämisessä kaupunki myy satamarakenteet ja vuokraa maa- ja vesialueita toimintansa aloittavalle Hangon Satama Oy Hangö Hamn Ab:lle. Yhtiön omistaa Hangon kaupunki. Yhtiöittämisestä saadun kertakorvauksen ansiosta vuoden 2013 tilikauden tulos on ylijäämäinen 19,1 milj. euroa. Ylijäämäinen tulos kattaa taseeseen aikaisempina vuosina kertyneet alijäämät, mutta ei muuten vaikuta kaupungin kokonaistalouteen. Vaikka juuri nyt näyttää siltä, että taloutta on saatu käännettyä toivottuun suuntaan, epävarmuustekijöitä on paljon; yleinen talouskehitys, kuntien tehtävien kehitys, väestön ikärakenteen muutoksen taloudelliset vaikutukset, kuntien henkilöstökehitys jne. Valtio on usean vuoden ajan poikennut ns. rahoitusperiaatteesta, kun kunnille on säädetty uusia tehtäviä samaan aikaan kun valtion rahoitusosuus niiden järjestämiseen on vähentynyt. Lakisääteisten tehtävien ja niille osoitetun rahoituksen välillä vallitsee kasvava epätasapaino. Tähän ei ole muutosta näköpiirissä, pikemminkin päinvastoin. Kunnat ovat entistä riippuvaisempia omista tuloista. Keskeinen merkitys on työpaikkojen määrän kehityksellä. Kaikilla keskeisillä toimialoilla on Hangossa edelleenkin hyvät kehitysedellytykset ja näitä kaupungin tulee omalla toiminnallaan vahvistaa. Koverharin alueen saaminen käyttöön mahdollistaa sekä yritystoiminnan että satamatoiminnan laajentumisen. Myös matkailu on elinkeino, - asiantuntija-arvioiden mukaan yksi nopeimmin kasvavista toimialoista tulevaisuudessa. Näitä hyödyntää ja hyödyttää muu palvelu- ja yritystoiminta. Viime vuonna onnistuimme saavuttamaan kohtuullisen tuloksen olosuhteet huomioiden. Kiitos kaikille päätöksen-/tuloksentekijöille! Yhteistyöilmapiiri on edelleen ollut hyvä. Jouko Mäkinen 1

4 Stadsdirektörens översikt Året 2013 var för kommuner exceptionellt osäker tid. Det finns många orsaker och för största delen allmänt kända. Det fanns- och finns fortfarande - osäkerhet både beträffande den ekonomiska utvecklingen och kommunekonomins ramar samt kommunreformens tidtabell och innehåll. Som bakgrund för den ekonomiska osäkerheten är den allmänna ekonomiska recessionen,som har verkningar på många sätt även i kommuner; speciellt på utveckling av skatteintäkter och på statens deltagande i finansiering av lagstadgade tjänster. Hangös ekonomi har dessutom påverkats av minskning av antalet arbetsplatser pga FNsteels konkurs (2012). Detta har också påskyndat minskning av invånarantalet (-153 personer; -1,65 %) och ökning av arbetslösheten i slutet av 2013 var hela 15,0 % av åriga hangöbor arbetslösa. Efter föregående lågkonjunktur ( ) förbättrades Hangös ekonomi och 2011 visade överskott. En ny lågkonjunktur som började rätt så överraskande 2012 och FNsteels konkurs försämrade igen ekonomin och åren 2012 och 2013 visade underskott. På hösten 2013 granskade representanter för Hangö stad och finansministeriet tillsammans Hangös förutsättningar att sköta de lagstadgade uppgifterna i framtiden. Slutsatsen för granskningen var att Hangö har ekonomiska förutsättningar att ordna de i lagar stipulerade tjänsterna för sina invånare, - bl.a. med hänsyn till mångsidig näringssktruktur och den fortfarande goda självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser. Det här förutsätter dock att utgifter och inkomster fås i balans. Åtgärder som krävs antecknades i värderingsrapporten, som fullmäktige godkände Åtgärderna ska vi verkställa under de närmaste åren och så har vi redan gjort. Räkenskapsperiodens resultat 2013 var bättre än budgeterat, men fortfarande med underskott. Enligt budgeten uppvisade resultatet ett underskott på 2,2 milj., men det slutliga resultatet är -0,6 milj.. Det är ytterst viktigt att ökningen av verksamhetskostnader har brutits, eftersom utgifterna minskade med 1,6 milj. (2,0 %) jämfört med föregående år. Centrala delfaktorer i verksamhetskostnader personalkostnader och inköp av tjänster minskade totalt 1,3 milj. jämfört med En tillfällig ökning av statsandelen (0,8 milj. ) förbättrade också räkenskapsperiodens resultat. Resultatet försämrades speciellt av svag kommunalskatteutveckling. Kommunalskatte-intäkterna ökade från föregående år endast tack vare höjning av skattesatsen (0,5 %) och intäkterna var 1,9 milj. mindre än budgeterat. Lånebeloppet ökade knappt med hälften (1,2 milj. ) av budgeterade i och med att investeringskostnaderna förblev lika mycket mindre än budgeterat. I Bokslut för 2013 har bolagisering av det av staden ägda hamnaffärsverket (31.12) beaktats. Vid bolagisering säljer staden hamnkonstruktioner och arrenderar mark- och vattenområden åt Hangon Satama Oy Hangö Hamn Ab, som startar sin verksamhet Bolaget ägs av Hangö stad. Tack varre den engångsersättningen som staden får vid bolagiseringen, uppvisar resultatet ett överskott på 19,1 milj. euro. Överskottet täcker det underksott I balansen som uppstått under tidigare år, men påverkar inte I övrigt stadens totala ekonomi. Fastän det nu ser ut att vi har lyckats svänga ekonomin mot önskad riktning, finns det många osäkerhetsfaktorer; den allmänna ekonomiska utvecklingen, utvecklingen av kommunernas uppgifter, de ekonomiska inverkningarna av befolkningens åldersstruktur, personalutvecklingen i kommuner osv. Staten har i flera års tid avvikit från sk. finansieringsprincipen, då man har föreskrivit nya uppgifter för kommuner samtidigt som statens finansieringsandel för ordnande av dessa uppgifter har minskat. Det råder en växande obalans mellan de lagstadgade uppgifterna och finansieringen. Till det här finns inga ändringar i sikte, snarast tvärtom. Kommunerna är allt mera beroende av egna intäkter. Utvecklingen av antalet arbetsplatser är av väsentlig betydelse. Alla centrala branscher i Hangö har fortfarande goda utvecklingsförutsättningar och dessa bör staden förstärka genom sin egen verksamhet. Att få Koverhar område i bruk möjliggör utvidgning för både företags- och hamnverksamheten. Också turism är en näringsgren, - enligt sakkunnigas bedömning en av de snabbast växande branscherna i framtiden. Övrig service- och företagsverksamhet drar nytta av och är till nytta för dessa. Senaste år lyckades vi uppnå ett rimligt resultat med hänsyn till omständigheterna. Tack till alla beslutsfattare och de som gjort resultatet! Samarbetsatmosfären har fortfarande varit bra. Jouko Mäkinen 2

5 Taloudellinen katsaus Yleistä Taloudelliset vaikeudet jatkuivat vuonna 2013 Suomen kansantalouden ollessa taantumassa. Hangon työttömyysaste kasvoi edelleen ja oli vuoden 2013 lopussa jo 15,0 %. Satamatoiminta säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. Kasvanut työttömyys pienensi verotuloja, mutta kulut pysyivät hyvin kurissa ja jopa pienenivät edellisestä vuodesta (- 1,6 milj. euroa). Talousarvion täytäntöönpano Vuodelle 2013 jouduttiin epävarmoista talousnäkymistä johtuen tekemään alijäämäinen talousarvio (- 2,2 milj. euroa). Vaikka verotulot jäivät 1,7 milj. euroa alle talousarvion, oli vuoden 2013 tulos talousarviota parempi, - 0,6 milj. euroa (ilman sataman yhtiöittämisen vaikutusta). Tämä johtui toimintakulujen jäämisestä 1,5 milj. euroa alle talousarvion, harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta, 0,8 milj. euroa, sekä 0,5 milj. euroa ennakoitua pienemmistä poistoista. Kun tilinpäätöksessä on huomioitu toteutetusta satamaliikelaitoksen yhtiöittämisestä johtunut kertaluonteinen tulo, 19,7 milj. euroa, on tilikauden 2013 kirjanpidollinen ylijäämä peräti 19,1 milj. euroa. Sataman yhtiöittämistä ei ole huomioitu talousarviossa. Tilinpäätös näyttää 19,1 milj. euron ylijäämää, josta kaupungin ylijäämä oli 18,7, sataman ylijäämä 0,3 ja vesilaitoksen ylijäämä 0,1 milj. euroa. Tilikauden aikana tehtiin talousarviomuutos investointeihin. Katu- ja liikennealueiden investointimenoja kasvatettiin 0,3 milj. eurolla. Toteutuneet investointimenot jäivät kuitenkin 1,3 milj. euroa alle talousarvion. Toimintatuotot pienenivät edellisestä vuodesta 0,3 milj. euroa. Sataman tuotot kasvoivat 0,1 milj. euroa, vesilaitoksen tuotot kasvoivat 0,1 milj. euroa ja kaupungin tuotot pienenivät 0,5 milj. euroa. Tonttimyynti pieneni 0,2 milj. euroa. Kuntatekniikan tuotot pienenivät 0,2 milj. euroa. Tilahallinnon tuotot pienenivät 0,4 milj. euroa. Vuonna 2012 sisältyi tilahallinnon toimintatuottoihin 0,4 milj. euroa saatuja palovahinkokorvauksia. Toimintatuotot kuitenkin ylittivät talousarvion 0,3 milj. euroa. Ylitykset kertyivät lähinnä tonttimyynnistä, 0,2 milj. euroa. Talousarvioon sisältyneestä kiinteistöjen myynnistä, 0,3 milj. euroa, toteutui vain 0,1 milj. euroa. Toimintakulujen kasvu pyrittiin jo talousarviossa pitämään alhaisena. Toteutuneet kulut jäivät kuitenkin selvästi arvioitua pienemmiksi, 1,5 milj. euroa alle talousarvion. Alitus selittyy jokseenkin kokonaan talousarviota pienemmillä henkilöstökuluilla. Henkilöstökulut pienenivät edellisestä vuodesta 0,1 milj. euroa. Vuoden 2013 palkkojen yleiskorotukset olivat hyvin pieniä ja selvästi alle 3

6 talousarvion. Vuoden 2012 henkilöstökuluihin sisältyi kertaluonteinen kulu, noin 0,4 milj. euroa, joka johtui lomapalkkavarauksen laskentasääntömuutoksesta. Ainoa merkittävä toimialakohtainen menojen talousarvioylitys, 0,1 milj. euroa, tapahtui henkilöstöosastolla. Työllistämiskulut olivat ennakoitua suuremmat. Määrärahapoikkeamat käyvät tarkemmin ilmi toimialakohtaisista talousarviovertailuista ja tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2013 verokertymä oli 38,8 milj. euroa kun budjetoitu summa oli 40,5 milj. euroa. Kunnallisveroa kertyi 34,1 euroa (budjetoitu 36,0). Yhteisöveroa kertyi 2,7 milj. euroa (budjetoitu 2,5). Kiinteistöveroa kertyi 2,0 milj. euroa (budjetoitu 2,0). Heikentynyt työllisyystilanne vähensi kunnallisverotuloja. Kunnallisverotulot kasvoivat 0,7 milj. euroa edellisestä vuodesta ja yhteisöverotulot 0,3 milj. euroa. Kunnallisveroprosenttia korotettiin vuodelle ,5 % yksikköä. Valtionosuudet ylittivät talousarvion 0,9 milj. eurolla ja kasvoivat edellisestä vuodesta 0,9 milj. eurolla. Ero selittyy harkinnanvaraisella valtionosuuden korotuksella, 0,8 milj. euroa. Hangon kaupunki velkaantui huomattavasti erityisesti vuosien aikana. Vuonna 2008 velkaantuminen johtui etupäässä suurista satamainvestoinneista, vuonna 2009 alhaisesta vuosikatteesta ja vuonna 2010 vesilaitoksen suurista investoinneista. Vuonna 2011 velat kuitenkin pienenivät ja sen jälkeen velkojen kasvu on pystytty pitämään melko pienenä. Kaupungin korolliset velat ovat kehittyneet seuraavasti: ,0 milj. euroa (josta sataman osuus 4,5 milj. euroa) ,9 milj. euroa (josta sataman osuus 3,2 milj. euroa) ,1 milj. euroa (josta sataman osuus 2,4 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 1,5 milj. euroa) ,4 milj. euroa (josta sataman osuus 1,1 milj. euroa) ,1 milj. euroa (josta sataman osuus 0,7 milj. euroa) ,4 milj. euroa (josta sataman osuus 0,3 milj. euroa) ,8 milj. euroa (josta sataman osuus 0,0 milj. euroa) ,8 milj. euroa (josta sataman osuus 0,0 milj. euroa) ,9 milj. euroa (josta sataman osuus 0,0 milj. euroa) Vaikka velat lisääntyivät edellisestä vuodesta, rahoituskulut pienivät edelleen, koska lyhytaikaisen rahoituksen osuus lisääntyi ja lyhyet viitekorot laskivat ja pysyivät alhaisina. Nettorahoituskulut pienivät 0,9 milj. eurosta vuonna ,6 milj. euroon vuonna Nettorahoituskuluihin sisältyy osinkotuottoja 0,1 milj. euroa. Poistot jäivät 0,5 milj. euroa alle talousarvion ja pienenivät 0,2 milj. euroa edellisestä vuodesta. Poistoja vähensi poistosuunnitelmien muuttaminen vuoden 2013 alussa jäännösarvopoistoista tasapoistoiksi sekä ennakoitua pienemmät investoinnit. 4

7 Taloudellinen tilanne Kaupungin talous pysyi heikkona vuoden 2013 aikana. Kertaluonteinen voitto sataman yhtiöittämisestä ja harkinnanvarainen valtionosuuden korotus eivät pysyvästi korjaa rakenteellisia ongelmia. Väestön väheneminen ja lisääntynyt työttömyys heikentävät verotulopohjaa. Lisäksi sataman yhtiöittäminen pienentää kaupungin verovapaita tuloja satamasta. Menojen sopeuttaminen vähentyneisiin tuloihin on välttämätöntä. Kertyneet alijäämät on nyt katettu, mutta vuositulos on saatava lähivuosina käännettyä ylijäämäiseksi ja nettoinvestoinnit on pidettävä selvästi vuosikatetta pienempinä, että velkoja voidaan vähentää. Vuosikatteen kehitys: Kertyneen alijäämän kehitys: ,5 milj. euroa - 4,5 milj. euroa ,0 milj. euroa - 3,4 milj. euroa ,7 milj. euroa - 3,0 milj. euroa ,1 milj. euroa - 4,0 milj. euroa ,1 milj. euroa - 6,1 milj. euroa ,0 milj. euroa - 11,5 milj. euroa ,6 milj. euroa - 11,7 milj. euroa ,6 milj. euroa - 9,4 milj. euroa ,7 milj. euroa - 13,7 milj. euroa ,1 milj. euroa + 5,4 milj. euroa (kertynyt ylijäämä) Kaupungilla oli vuoden 2009 lopussa 11,5 milj. euroa kertynyttä alijäämää. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosina Tämän ohjelman mukaan kertynyt alijäämä olisi katettu vuoden 2016 lopussa. Toimenpideohjelmaa päivitettiin vuosina 2010 ja 2011 sekä Kertyneet alijäämät on nyt katettu, mutta talouden sopeuttamista toimenpideohjelman mukaisesti on jatkettava. Toimintakulujen kokonaiskasvu on saatava lähelle nollaa, mikä edellyttää myös joidenkin kulujen vähentämistä. Samalla on pyrittävä löytämään lisätuloja. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vastaa osaltaan sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkastuslautakunnan kautta ja hyväksymällä sitä koskevan ohjeistuksen. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä ja seurannasta. Kaupungin ylin johto vastaa siitä, että luodaan edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle. Konsernivalvonnassa on noudatettu kaupunginvaltuuston hyväksymiä konserniohjeita. Sisäistä valvontaa on toteutettu mm. säännöllisen osavuosiraportoinnin avulla. Vuodesta 2010 lähtien on kaupungin talousarvioon liitetty päivitetty kehittämisstrategia sekä keskeiset kehittämistavoitteet ja mittarit niiden 5

8 toteutumisen seuraamiseen. Tietoturvallisuuspolitiikka on otettu käyttöön vuonna Kun sataman riskikartoitus valmistui vuoden 2013 alussa, on kaikki kaupungin toiminnat riskikartoitettu. Kartoitukset päivitettiin tärkeimmiltä osin vuoden 2011 aikana. Kaupungin vakuutuksien hoitamisessa on käytetty vakuutusmeklaria. Kaupungin johtosääntöjä on päivitetty ajan tasalle. Kaupungin konsernivalvontaa on parannettu seuraamalla tiiviimmin tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa sekä ohjeistamalla ja aikatauluttamalla niiden raportointia. Vuoden 2011 talousarviosta lähtien on kirjattu myös tytäryhtiöille asetetut tavoitteet. Täydellinen konsernitilinpäätös sisältyy kaupungin tilinpäätökseen. Hangon kuntakonsernin rakenne on selvitetty sivulla 135. Tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja varojen käytön valvonnassa ei ole havaittu tilikauden aikana olennaisia puutteita. Kaupunginhallitus toteaa, että sisäinen valvonta on vuoden 2013 aikana toiminut hyvin. Sisäisen valvonnan ohjeen soveltamisessa ei ole todettu puutteita. Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Yleiset tavoitteet (koskee kaikkia tytär- Yhtiökohtaiset tavoitteet yhtiöitä) vuodelle 2013 Yhtiön toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito on järjestetty niin, että niiden arvo säilyy. Hangon Vuokratalot Oy - Asuntojen käyttöaste on vähintään 95% - Yhtiö ei tee tappiota täysien vuosipoistojen jälkeen Osavuosiraportointi laaditaan vähintään 6 kk välein Oy Hansea dc - Yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja Konserniyhtiöille asetettujen yleisten tavoitteiden katsotaan toteutuneen. Yhtiökohtaiset tavoitteet toteutuivat Oy Hansea dc:n osalta. Hangon Vuokratalot Oy:n asuntojen käyttöaste (88,7 %) jäi alle tavoitteen, kuten myös yhtiön tilikauden tulos ( ,32 ). 6

9 Ekonomisk översikt Allmänt De ekonomiska svårigheterna fortsatte 2013 då Finlands nationalekonomi var i recession. Arbetslöshetsgraden i Hangö fortsatte att öka och var i slutet av 2013 redan 15,0 %. Hamnverksamheten förblev dock på en god nivå. Den ökade arbetslösheten minskade skatteintäkterna, men kostnaderna hölls bra nere och till och med minskade från föregående år (- 1,6 milj. euro). Budgetens förverkligande På grund av osäkra ekonomiska utsikter var staden tvungen att för 2013 göra en budget som visar underskott (- 2,2 milj. euro). Trots att skatteintäkterna var 1,7 milj. euro under budgeten, var resultatet för 2013 bättre än budgeterat, - 0,6 milj. euro (utan inverkan av hamnens bolagisering). Detta berodde på att verksamhetsutgifterna stannade 1,5 milj. euro under budgeten, höjningen av statsandelen enligt prövning, 0,8 milj. euro, samt 0,5 milj. euro mindre avskrivningar än staden räknat med. När staden i bokslutet har beaktat den engångsintäkt på 19,7 milj. euro, som förverkligandet av hamnens bolagisering medförde, är det bokföringsmässiga överskottet för räkenskapsperioden 2013 till och med 19,1 milj. euro. Hamnens bolagisering har inte beaktats i budgeten. Bokslutet uppvisar ett överskott på 19,1 milj. euro, varav stadens överskott är 18,7, hamnens överskott 0,3 och vattenverkets överskott 0,1 milj. euro. Under räkenskapsperioden gjordes en budgetändring i investeringarna. Gatuoch trafikområdenas investeringskostnader ökades med 0,3 milj. euro. De förverkligade investeringskostnader stannade dock 1,3 milj. euro under budgeten. Verksamhetsintäkterna minskade med 0,3 milj. euro jämfört med föregående år. Hamnens intäkter ökade med 0,1 milj. euro, vattenverkets intäkter ökade med 0,1 milj. euro och stadens intäkter minskade med 0,5 milj. euro. Försäljningen av tomter minskade med 0,2 milj. euro. Kommunalteknikens intäkter minskade med 0,2 milj. euro. Utrymmesförvaltningens intäkter minskade med 0,4 milj. euro. I utrymmesförvaltningens intäkter för 2012 ingick 0,4 milj. euro erhållna brandförsäkringsersättningar. Verksamhetsintäkterna överskred dock budgeten med 0,3 milj. euro. Överskridningarna kom närmast från försäljning av tomter, 0,2 milj. euro. Av försäljning av fastigheter som ingick i budgeten, 0,3 milj. euro, förverkligades endast 0,1 milj. euro. Redan i budgeten strävade staden efter att hålla ökningen av verksamhetskostnaderna låg. De förverkligade kostnaderna blev dock klart lägre än uppskattat, 1,5 milj. euro under budgeten. Underskridningen förklaras i stort sett helt med de lägre personalkostnaderna än budgeterat. Personalkostnaderna 7

10 minskade från föregående år med 0,1 milj. euro. De allmänna förhöjningarna av lönerna 2013 var mycket låga och klart under budgeten. I personalkostnaderna för 2012 ingick en engångskostnad, cirka 0,4 milj. euro, som berodde på en ändring av regeln för beräkning av semesterlönereserveringen. Enda betydande enhetsvisa överskridningen av kostnaderna i budgeten, 0,1 milj. euro, skedde på personalavdelningen. Sysselsättningskostnaderna var större än beräknat. Anslagsavvikelserna framgår noggrannare av de enhetsvisa budgetjämförelserna och förverkligande av målen. Beskattningsutfallet 2013 var 38,8 milj. euro när den budgeterade summan var 40,5 milj. euro. Kommunalskatt inflöt 34,1 milj. euro (budgeterat 36,0). Samfundsskatt 2,7 milj. euro (budgeterat 2,5). Fastighetsskatt inflöt 2,0 milj. euro (budgeterat 2,0). Det försvagade sysselsättningsläget minskade kommunalskatteintäkterna. Från föregående år ökade kommunalskatteintäkterna med 0,7 milj. euro och samfundsskatteintäkterna med 0,3 milj. euro. Den kommunala skatteprocenten höjdes med 0,5 % Statsandelarna överskred budgeten med 0,9 milj. euro och ökade från föregående år med 0,9 milj. euro. Skillnaden förklaras med höjningen av statsandelen enligt prövning, 0,8 milj. euro. Hangö stads skulder ökade märkbart speciellt åren Skuldsättningen 2008 berodde i första hand på stora hamninvesteringar, 2009 på det låga årsbidraget och 2010 på vattenverkets stora investeringar minskade dock skulderna och därefter har staden lyckats hålla ökningen av skulderna rätt så låga. Stadens skulder med ränta har utvecklats på följande sätt: ,0 milj. euro (hamnen 4,5 milj. euro) ,9 milj. euro (hamnen 3,2 milj. euro) ,1 milj. euro (hamnen 2,4 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 1,5 milj. euro) ,4 milj. euro (hamnen 1,1 milj. euro) ,1 milj. euro (hamnen 0,7 milj. euro) ,4 milj. euro (hamnen 0,3 milj. euro) ,8 milj. euro (hamnen 0,0 milj. euro) ,8 milj. euro (hamnen 0,0 milj. euro) ,9 milj. euro (hamnen 0,0 milj. euro) Trots att skulderna ökade från föregående år, minskade finansieringskostnaderna fortfarande, då andelen kortvarig finansiering ökade och de korta referensräntorna sjönk och förblev låga. Nettofinansieringskostnaderna minskade från 0,9 milj. euro år 2012 till 0,6 milj. euro I nettofinansieringskostnaderna ingår dividendintäkter 0,1 milj. euro. Avskrivningarna stannade 0,5 milj. euro under budgeten och minskade med 0,2 milj. euro från föregående år. Avskrivningarna minskade då avskrivningsplanerna 8

11 Den ekonomiska situationen i början av 2013 ändrades från restvärdesminskningsavskrivningar till lineära avskrivningar samt att investeringarna blev mindre än beräknat. Stadens ekonomi förblev svag under En engångsvinst från hamnens bolagisering och en höjning av statsandelen enligt prövning korrigerar inte bestående strukturella problem. Befolkningsminskningen och ökningen av arbetslösheten försvagar skatteintäktsunderlaget. Dessutom minskar hamnens bolagisering stadens skattefria intäkter från hamnen. En anpassning av utgifterna till de minskade intäkterna är nödvändig. Det ackumulerade underskottet är nu täckt, men staden måste under de närmaste åren få årsresultatet att vända till överskott och nettoinvesteringarna måste hållas klart lägre än årsbidraget, så att staden kan minska skulderna. Utvecklingen av årsbidraget: Utvecklingen av det ackumulerade underskottet: ,5 milj. euro 4,5 milj. euro ,0 milj. euro 3,4 milj. euro ,7 milj. euro 3,0 milj. euro ,1 milj. euro 4,0 milj. euro ,1 milj. euro 6,1 milj. euro ,0 milj. euro 11,5 milj. euro ,6 milj. euro 11,7 milj. euro ,6 milj. euro 9,1 milj. euro ,7 milj. euro 13,7 milj. euro ,1 milj. euro + 5,4 milj. euro (ackumulerat överskott) Staden hade i slutet av 2009 ett ackumulerat underskott på 11,5 milj. euro. Stadsfullmäktige godkände ett åtgärdsprogram för att balansera ekonomin under åren Enligt detta program skulle det ackumulerade underskottet vara täckt vid utgången av Åtgärdsprogrammet uppdaterades 2010 och 2011 samt Det ackumulerade underskottet är nu täckt, men anpassningen av ekonomin enligt åtgärdsprogrammet måste fortsätta. Staden måste få verksamhetskostnadernas totala tillväxt nära noll, vilket även förutsätter att vissa kostnader minskas. Samtidigt måste staden sträva efter att finna tilläggsintäkter. Redogörelse för organiseringen av den interna kontrollen Stadsfullmäktige godkände ett nytt direktiv för den interna kontrollen. Enligt direktivet svarar stadsfullmäktige genom revisionsnämnden för ordnandet av den interna kontrollen och genom att godkänna direktivet som gäller för den interna kontrollen. Stadsstyrelsen svarar för det praktiska ordnandet och uppföljningen av den interna kontrollen. Stadens högsta ledning svarar för att det skapas förutsättningar för en fungerande intern kontroll. I koncernövervakningen har man följt de av stadsfullmäktige godkända koncerndirektiven. 9

12 Den interna kontrollen har förverkligats bl.a. med hjälp av regelbunden delårsrapportering. Från och med 2010 har till budgeten bifogats en uppdaterad utvecklingsstrategi samt centrala utvecklingsmål och mätare för uppföljning av hur målen har förverkligats. Datasäkerhetspolitik har tagits i bruk under Efter att hamnens riskkartläggning blev klar i början av 2013, har alla stadens verksamheter riskkartlagts. De centralaste delarna av kartläggningarna uppdaterades under En försäkringsmäklare har anlitats för skötseln av stadens försäkringar. Stadens instruktioner har uppdaterats så att de är tidsenliga. Stadens koncernövervakning har förbättrats genom att dotterbolagens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning tätare har följts upp, för rapporteringen har utfärdats direktiv och tidtabeller. Från och med budgeten för 2011 har även antecknats de mål som ställts för dotterbolagen. I stadens bokslut ingår ett komplett koncernbokslut. Strukturen för Hangö kommunkoncern finns förklarad på sidan 135. Vid uppföljningen av hur målsättningarna har förverkligats och vid övervakningen av användningen av tillgångarna har väsentliga brister inte iakttagits under räkenskapsperioden. Stadsstyrelsen konstaterar att den interna kontrollen under 2013 har fungerat bra. Vid tillämpningen av direktivet för intern kontroll har inte konstaterats brister. Förverkligande av målsättningarna för koncernbolagen Allmänna mål (gäller alla dotterbolag) Bolagsvisa mål för 2013 Bolagets verksamhet är arrangerad Hangö Hyreshus Ab ekonomiskt, effektivt och med - Bostädernas användningsgrad beaktande av kundernas behov är minst 95 % Underhållet av de av bolagen ägda byggnaderna är ordnad så att deras värde bibehålls. - Bolaget gör inte förlust efter fulla årsavskrivningar Delårsrapportering görs minst var Oy Hansea DC Ab 6 månad. - Bolagets kostnader/år överstiger inte intäkterna De allmänna målen som ställts på koncernbolagen anses förverkligats. De bolagsvisa målen förverkligades för Oy Hansea Ab:s del. För Hangö Hyreshus Ab:s del blev användningsgraden för bostäderna under målsättningen (88,7 %) likaså bolagets resultat ( ,32 ). 10

13 3. KOKO HENKILÖSTÖ / TULOSALUE HELA PERSONALEN / RESULTATENHET Vakituinen henkilöstö- Ordinarie personal Sijaiset- Vikarier Koko henkilöstö-hela personalen YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN SATAMALAITOS - HAMNVERKET VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP YHTEENSÄ - SAMMANLAGT YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING PERUSTURVA - GRUNDTRYGGHET SIVISTYSTOIMII - BILDNINGSVÄSENDET KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILIÖSEKTORN TEKNINENTOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN SATAMALAITOS - HAMNVERKET VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP Vakinaiset - Ordinarie Sijaiset - Vikarier Sivu - Sida 11

14 4. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2013 RESULTATRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter , ,22 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk , ,50 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader , ,92 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , ,20 Verotulot - Skatteinkomster , ,86 Valtionosuudet - Statsandelar , ,00 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader , ,59 * Korkotuotot - Ränteintäkter 27000, ,50 * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter , ,28 * Korkokulut - Räntekostnader , ,73 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader , ,64 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG , ,07 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar , ,36 Satunnaiset erät - Extraordinära poster ,66 0,00 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS , ,29 RESULTAT Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner 9792, ,57 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,72 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Toimintatuotot % toimintakuluista/verksamhetsint. i % av verksamhetskost. 33,37 33,04 Vuosikate % poistoista - Årsbidrag i % av avskrivningarna 89,05 27,72 Vuosikate /asukas - Årsbidrag /invånare 564,33 180,25 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 12

15 VUOSIKATE, POISTOT JA INVESTOINNIT ÅRSBIDRAG, AVSKRIVNINGAR OCH INVESTERINGAR /asukas - invånare Vuosi -År Vuosikate-Årsbidrag Poistot-Avskrivningar Investoinnit-Invest/netto Asukas/Inv Vuosikate-Årsbidrag Poistot-Avskrivningar Investoinnit-Invest/netto Sivu - Sida 13

16 KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER Henkilöstökulut-Personalutgifter Asiakaspalvelujen osto - Kundtjänster Muiden palvelujen osto - Köp av övr. tjänster Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter Vuokrat - Hyror Avustukset - Understöd Muut kulut - Övriga utgifter Käyttömenot - Driftsutgifter KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER Henkilöstökulut- Asiakaspalvelujen osto - Muiden palvelujen osto Aineet, tarvikkeet - Vuokrat - Hyror Avustukset - Understöd Muut kulut - Övriga Personalutgifter Kundtjänster - Köp av övr. tjänster Material, förnödenheter utgifter KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER Myyntituotot-Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Vuokratuotot - Hyresintäkter Tuet ja avustukset-understöd o bidrag Muut tuotot - Övriga intäkter Käyttötulot - Driftsinkomster KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER Myyntituotot- Försäljningsintäkter Maksutuotot - Avgiftsintäkter Vuokratuotot - Hyresintäkter Tuet ja avustukset- Understöd o bidrag Muut tuotot - Övriga intäkter Sivu - Sida 14

17 VEROTULOT - SKATTEINKOMSTER Kunnallisvero -Kommunalskatt , , , , , , ,18 Yhteisövero - Samfundsskatt , , , , , , ,62 Kiinteistövero - Fastighetsskatt , , , , , , ,45 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Kunnallisvero -Kommunalskatt Yhteisövero - Samfundsskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS UTVECKLING AV STATSBIDRAGEN Valtionapuja - Statsbidrag VALTIONOSUUDET - STATSBIDRAG Sivu - Sida 15

18 4.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2013 FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för investeringar Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset - Förändrinar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen 0 0 Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar i likviditeten Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset-förändring av förvaltade medel o kapital Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar Lyhytaikaiset saamisten muutos - Förändring av kortfristiga fordringar Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos-förändring av räntefria kort- o långfr. lån Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL RAHAVARAT - LIKVIDA MEDEL Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Investointien ja muiden pääomamenojen rahoitus-finansiering av inv. o övr. kap.utg Investointien tulorahoitus % - Intern finansiering av investeringar, % 37,78 30,68 (100xvuosikate)/(inv.menot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % - Intern finansiering av kapitalutgifter, % 22,73 11,51 (100xvuosikate)/(inv.menot-rah.osuudet+antolain.+lain.lyh) Lainanhoito - Låneskötsel Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag 0,61 0,27 (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lain.lyh) Maksuvalmius - Likviditet Kassavarat likvida medel , ,80 Kassasta maksut , ,53 Kassan riittävyys (pv) - Likviditet, kassadagar 3,08 3,52 Lainakanta - Lånestock , ,00 Lainat /asukas - Lån /invånare 5 696, ,00 Asukasmäärä - Invånarantal Sivu - Sida 16

19 LAINAKANNAN KEHITYS - SKULDBÖRDANS UTVECKLING Lainakanta - Skuldbörda Milj Vuodet - åren Vuosi - år LAINAKANTA / KASSAVARAT SKULDBÖRDA / KASSAMEDEL Vuosi - År Lainakanta-Skuldbörda Kassavarat-Kassamedel Lainakanta-Skuldbörda Kassavarat-Kassamedel milj Vuodet år Sivu - Sida 17

20 4.3 Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den Tase ja sen tunnusluvut - Balansräkning och nyckeltal VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans Ulkoinen - Extern PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet - Immateriella rättigheter 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot - övr. utg. med lång verk.tid 0 0 Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar 0 0 Aineettomat hyödykkeet yht. - Immateriella tillgångar s:lagt 0 0 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden Rakennukset - Byggnader Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Muut aineelliset hyödykkeet - Övriga materiella tillgångar Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o pågående.nyanlägg Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. s:lagt Sijoitukset - Placeringar Osakkeet - Aktier Osuudet - Andelar Lainasaamiset - Lånefordringar Muut saamiset - Övriga fordringar Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 0 0 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet - Donationsfonder Muut toimeksiantojen varat - Övriga förvaltade medel 0 0 Toimeksiantojen varat yht. -Förvaltade medel s:lagt VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar 0 0 Lainasaamiset - Lånefordringar 0 0 Muut saamiset - Övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar 0 0 Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar Lainasaamiset - Lånefordringar 0 0 Muut saamiset-övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper 0 0 Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank - kassatilit - kassa shekkitilit - sheckkonto postisiirtotilit - postgiro sisäiset yhdystilit - interna poster 0 0 Rahat ja pankkisaam. yht.-kassa- o banktillg.hav. smlgt VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT Sivu - Sida 18

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2012 Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2011 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt 1 2. Taloudellinen katsaus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot