Työllisyyttä edistävät vastuulliset hankintakriteerit Oulun kaupungin hankinnoissa. Saila Lehto Ohjelmakoordinaattori/Projektipäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työllisyyttä edistävät vastuulliset hankintakriteerit Oulun kaupungin hankinnoissa. Saila Lehto Ohjelmakoordinaattori/Projektipäällikkö"

Transkriptio

1 Työllisyyttä edistävät vastuulliset hankintakriteerit Oulun kaupungin hankinnoissa Saila Lehto Ohjelmakoordinaattori/Projektipäällikkö

2 Vastuullisten hankintakriteerien lainsäädännöllinen tausta Hankintalaki on mahdollistanut jo pitkään erilaisten vastuullisten aspektien huomioimisen julkisissa hankinnoissa. Näin ollen julkisen toimijan ei ole pakko ostaa halvinta tuotetta/palvelua, vaan se voi asettaa tekemilleen hankinnoille omia tavoitteitaan tai strategioitaan palvelevia kriteereitä. 2007: Vuonna 2007 voimaan tullut laki julkisista hankinnoista (2007/348) velvoittaa valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaisia ja liikelaitoksia sekä julkisoikeudellisia laitoksia kilpailuttamaan hankintansa, mikäli hankinnan euromääräiset kynnysarvot ylittyvät. Suomen kansallisen hankintalain avulla toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston hankintadirektiiviä 2004/18/EY sekä valvontadirektiiviä 89/665/ETY. Laki myös mahdollistaa sosiaalisten kriteereiden käytön julkisissa hankinnoissa yhtenä valintakriteerinä (49 ): Hankintayksikkö voi asettaa hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisehtoja, jotka voivat koskea erityisesti ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia, kuten ammatillista koulutusta työpaikalla, kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten noudattamista, työoloja ja työehtoja tai vammaisten palvelukseen ottamista 2014: Nyt tehtävä hankintojen kautta tapahtuva työllisyyden edistäminen liittyy EU:n uuteen hankintadirektiiviin, joka on tullut voimaan maaliskuussa Uuden hankintadirektiivin (Art 70) mukaan: Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa hankintasopimuksen toteuttamista koskevia erityisehtoja, jos ne liittyvät hankinnan kohteeseen 67 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja jos niistä ilmoitetaan tarjouskilpailukutsussa tai hankinta-asiakirjoissa. Näihin ehtoihin voi kuulua taloudellisia tai sosiaalisia taikka innovointiin, ympäristöön tai työllisyyteen liittyviä näkökohtia.

3 Kehittämistyön taustaa kriteerien käyttöönotossa Vastuullisuuteen liittyvien hankintakriteerien käyttöönotto on valtakunnallisella tasolla ollut varsin hidasta ja liikkeelle on lähdetty varovaisesti. Vastuullisuuteen liittyvien hankintakriteerien käyttöönotto on aina osa julkisen toimijan hankintapolitiikkaa ja hankintastrategiaa ja tämä määrittää sitä, millaisia vastuullisia seikkoja organisaation hankinnoissa tullaan huomioimaan. Oulun kaupungissa yhtenä kehittämisen kohteena on ollut vuodesta 2007 lähtien työllisyyttä edistävien seikkojen huomioiminen osana hankintojen vastuullisuutta. Oulun kaupungissa työllisyyttä edistävät hankintakriteerit on nostettu esiin poliittisella tasolla seuraavasti:

4 Vastuulliset hankintakriteerit Oulun kaupungin päätöksenteossa Oulun kaupunginvaltuuston päätös ohjeistuksen valmistelusta sosiaalisten kriteerien käyttöönottamiseksi Oulun kaupungin hankintalautakunta hyväksyi ohjeen sosiaalisten kriteereiden käytöstä Oulun työllisyyden toimenpideohjelmassa sosiaaliset kriteerit mainitaan yhtenä keinona työllisyyden hoidossa Oulun Kaupunginhallitus kehotti sosiaalisten kriteereiden käyttöön hankinnoissa Oulun kaupunginhallitus hyväksyi Oulun kaupungin hankintapoliittisen ohjelman, jonka osana on huomioitu myös sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat hankinnoissa Työllisyyden edistämisen kolmikanta toimenpideohjelmassa sosiaaliset kriteerit mainitaan työllisyyden edistämisen välineinä kaupunginhallituksen hyväksymässä Oulun kaupungin hankintakäsikirjassa on luku vastuullisista hankinnoista kaupunginvaltuuston hyväksymässä Oulun kaupungin työllisyysohjelmassa Vastuulliset hankinnat -projekti yksi työllisyyden edistämisen toimenpiteistä.

5 Miksi työllisyyttä edistävät hankintakriteerit Oulun kaupungin käyttöön? Työllisyystilanteen parantamiseksi tarvitaan kaikki keinot käyttöön! Hankintojen kautta avautuvat työllistämismahdollisuudet tarjoavat kunnille kokonaistaloudellisen toimintatavan, jolla kuntien vastuulla olevan työmarkkinatuen ja toimeentulotuen kustannuksia voidaan vähentää ja kuntalaisille syntyy uusia työpaikkoja. Oulun kaupungin tekemien hankintojen määrä on vuositasolla yli 500 M. Strategisen hankintatoimen syksyllä 2013 tekemän selvityksen mukaan Oulun kaupungin hankinnoista noin 26 % menee Oulun seutukunnan yrityksille. Oulun kaupungin omat osakeyhtiöt voivat jatkaa aiemmin toteuttamaansa työllistämistoimintaa hankintojen kautta, kun ns. perinteinen kuntatyöllistäminen osakeyhtiömuotoisissa yksiköissä vähenee tai lakkaa kokonaan.

6

7

8 Työllisyyttä edistävät hankintakriteerit tarjoajien näkökulmasta Työllisyyden edistämisen toimilla voidaan edesauttaa tarjoajien työvoimatilannetta ja työvoiman saatavuutta tarjoaja tai tarjouskilpailun voittaja saa julkiset työvoimapalvelut ja niihin liittyvät tukimuodot käyttöönsä. Työllisyyden edistämisen palvelujen kautta tarjoaja tai tarjouskilpailun voittaja voi saada lisäresurssia omaan toimintaansa ja uusia rekrytointikanavia käyttöönsä. Hankintakriteerien huolellisella suunnittelulla voidaan tukea myös pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia menestyä kilpailussa suurten toimijoiden ohella. Vastaamalla tarjouspyyntöön ja siinä asetettuihin työllisyyttä edistävien hankintakriteerien täyttämiseen tarjoaja voi osoittaa sidosryhmilleen ja asiakkailleen hyvin konkreettisella tavalla toteuttavansa yhteiskuntavastuuta.

9 Esimerkkejä työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käytöstä 1. Espoon malli Sosiaaliset kriteerit voidaan asettaa esim. siten, että kilpailun voittanut toimittaja sitoutuu johonkin kilpailutuksessa määriteltyyn seikkaan, kuten esimerkiksi työllistämään tietyn määrän pitkäaikaistyöttömiä kyseisen hankinnan toteuttamisessa. Hankinnan kohteena olevan tavaran / palvelun lisäksi kaupunki hankkii tällä tarjouspyynnöllä työllistävää palvelua siten, että toimittaja sitoutuu palkkaamaan vähintään xxx määrän yli puoli vuotta työttömänä olleita henkilöitä vähintään xxx kuukauden ajaksi. 2. Haagin malli Tietty prosenttiosuus hankinnasta käytettävä työllistämiseen/yleishyödyllisesti esim: Yrityksen on panostettava vähintään 5% sopimuksen arvosta työllistämiseen/työharjoittelijoiden palkkaamiseen. 3. Oulun malli Tarjoaja saa lisäpisteitä sosiaalisten kriteerien perusteella. Työllistettävästä henkilöstöstä on oltava tietty prosenttiosuus esim. nuorisotakuun piiriin kuuluvia nuoria tai pitkäaikaistyöttömiä Palkattavasta henkilöstöstä on nuorisotakuun toimenpiteiden piiriin kuuluvia nuoria tai pitkäaikaistyöttömiä: vähintään 30 % = 2 pistettä % = 1 piste alle 10 % = 0 pistettä

10 Oulun Kaupungin ja yritysten käytännön prosessi hankintojen kautta tapahtuvassa työllistämisessä (Espoon kaupungin mallia mukaillen) Hankintojen kartoitus Työllistämiseen soveltuvien hankintojen identifioiminen Markkina-vuoropuhelu Yrityksiltä tiedustellaan työvoimatarpeita sekä preferenssejä työllistämiseen liittyvien hankintakriteerien käyttöön Tarjouspyyntö Markkinavuoropuhelun mukaiset työllisyyttä edistävät kriteerit kirjataan tarjouspyyntöön Yritysten neuvominen Kaupunki neuvoo tarvittaessa yrityksiä hankintojen kautta työllistämiseen liittyvissä asioissa Sopimus Tarjouspyynnön ja sopimusehtojen mukainen yrityksen työvoima- ja osaamistarpeiden identifiointi työllistämisvelvoitteen järkeväksi täyttämiseksi Työllistämisjakso Raportointi kaupungille tarjouspyynnön kriteerien täyttämisestä Seuranta ja raportointi Hankintatyöllistämisen kehittäminen kertyvien kokemusten pohjalta Pulmatilanteissa yhteys Oulun kaupungin Työllisyyspalveluihin

11 Hankintojen kautta tapahtuvassa työllistämisessä huomioitavia seikkoja Työllistämiseen liittyvät sosiaaliset kriteerit eivät sovellu kaikkiin hankintoihin, vaan hankinnan kohde on suunniteltava huolella. Kriteerien tulee olla sopivassa suhteessa hankinnan arvoon nähden, ettei siitä koituva taakka ole tarjoajille kohtuuton. Työllisyyttä edistävät hankintakriteerit soveltuvat erityisesti työvoimaintensiivisiin hankintoihin. Työllistämisessä on hyvä huomioida työllisyysvaikutukset laajasti, ei ainoastaan nuorten ja pitkään töitä hakeneiden osalta, vaan arvokkaita työllisyysvaikutuksia ovat myös mm. oppisopimuspaikkojen, työkokeilupaikkojen ja oppilaitosten työharjoittelupaikkojen tarjoaminen hankinnan kautta. Toisaalta, mikäli hankinnat nähdään osana aktiivista työllistämispolitiikkaa, on työllistämiskriteerit arvotettava riittävän korkealle. Tällöin ne palveluntuottajat, jotka kantavat osaltaan reilummin yhteiskuntavastuuta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllisyyden edistämiseen tai nuorisotakuun toteuttamiseen liittyen, saavat toiminnalleen riittävän painotuksen ja arvostuksen myös julkisten hankintojen kilpailutuksissa.

12 Hankintojen kautta tapahtuvassa työllistämisessä huomioitavia seikkoja Hankintojen liittyvään käytännön työllistämiseen tulee olla osoitettavissa sopivia työnhakijoita hankinnassa määritellystä kohderyhmästä ja työllistämisen käytännöntoimiin tulee osoittaa tarjouskilpailun voittajalle riittävät tukiresurssit. Työllisyysvaikutuksia ja hankintasopimuksen kriteerien toteutumista tulee seurata ja kriteerien laiminlyönnistä tulee asettaa tarjouspyyntöön sanktiot. Markkinavuoropuhelua hankintojen toteutuksessa olisi hyvä lisätä, jolloin työllisyyttä edistävistä kriteereistä ja niihin liittyvistä käytännön seikoista voidaan keskustella potentiaalisten tarjoajien kanssa. Näin hankkija pystyy asettamaan kriteerit hankintaan nähden sopivalle tasolle ja tarjoajat voivat varautua asiaan tarjouksia laatiessaan.

13 Oulun kaupungin yksiköt/liikelaitokset, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käyttöön Hyvinvointipalvelut (Yhdessä tarjouspyynnössä työkokeilupaikat huomioitu) Oulun Serviisi (Yhdessä siivouspalvelujen tarjouspyynnössä kokeiltu työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käyttöä pienimuotoisesti) Oulun Jätehuolto (hankintapilottia suunnitellaan toteutettavaksi vuoden 2015 aikana) Nallikari Oy (hankintapilottia suunnitellaan toteutettavaksi vuoden 2015 aikana) BusinessOulu (hankintapilottia etsitään Business Oulun suunnitteilla olevista hankinnoista) Tekninen liikelaitos (hankintapilottia etsitään TEKLIn suunnitteilla olevista hankinnoista) Oulun Konttori (hankintapilottia etistään Konttorin suunnitteilla olevista hankinnoista)

14 TEM ja Kuntaliitto rohkaisevat: Sosiaaliset kriteerit mukaan julkisiin hankintoihin TEM Tiedote 172/ : Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto rohkaisevat yhteisellä kirjeellä kuntia huomioimaan hankintatoimessaan työllisyyteen, työoloihin ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen liittyviä tekijöitä. Hankintalaki ei siis ole rajoite, vaan se antaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia. Sosiaalisten näkökulmien huomioimisella voidaan luoda laajasti palvelua, työtä ja hyvinvointia. Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä valitsemalla sellaisia palveluntuottajia ja tavaroita, joilla on suotuisa yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vaikutus, muistuttaa työministeri Lauri Ihalainen. Kuntien kasvava vastuu vaikeammin työllistyvien työllistymistä edistävien palveluiden järjestämisestä vaatii uusien työkalujen käyttöönottoa. Sosiaalisten kriteerien käytöllä voi olla suuri ohjaava vaikutus työpaikkojen syntymisessä niin pitkäaikaistyöttömille, nuorille, ikääntyneille, osatyökykyisille kuin vammaisillekin työntekijöille, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

15 Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä projekti Projektin tehtävänä on lisätä vastuullisten hankintakriteerien käyttöä Oulun kaupungin hankinnoissa ja sitä kautta edistää työllisyyttä. Toteutusaika: Projektin toteuttaja: Oulun kaupunki, Työllisyyspalvelut yhteistyössä strategisen hankintatoimen kanssa. Projektin rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Oulun kaupunki Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö Saila Lehto Projektisuunnittelija Antti Honkarinta

Hankintojen kilpailutuksella töitä

Hankintojen kilpailutuksella töitä Hankintojen kilpailutuksella töitä 23.10.2014 Työllisyyden kuntakokeilu Espoossa hankintojen kautta tapahtuva työllistäminen on osa valtakunnallista työllisyydenhoidon Kuntakokeiluhanketta. Espoon kuntakokeilu

Lisätiedot

Tilannekatsaus 19.1.2010 Jarmo Kujanpää

Tilannekatsaus 19.1.2010 Jarmo Kujanpää Tilannekatsaus 19.1.2010 Jarmo Kujanpää Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Taustatietoja...1 3. Lainsäädäntöä...3 4. Työllistämisyksiköiden (työkeskusten) kokemuksia sosiaalisten kriteereiden käytöstä...5

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 10.3.2011 Timo Martelius, Susanna Kalavainen, Jaana Merenmies Syfon asiantuntijat: Timo Martelius Johtaja Espoon kaupunki,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa johtaja, hankintapalvelut Timo Martelius 13.05.2011 Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat - miksi? Kunnan

Lisätiedot

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen TYÖTÄ JULKISILLA HANKINNOILLA kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...5 OSA I KONKREETTISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMISEN HELPOTTAMISEKSI 1. Julkisten

Lisätiedot

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa 4/2013 Alkuperä tuntematon Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Finnwatchin taustalla vaikuttaa

Lisätiedot

Palveluinnovaatiot ja sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa

Palveluinnovaatiot ja sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Riitta-Maija Hämäläinen Palveluinnovaatiot ja sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015 Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki Viljami Packalén 6.5.2015 Strategiset linjaukset Espoo-tarina: Kehitämme Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta

Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -hanke Harri Laaksonen Kari Karhu 1 2 Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä

Lisätiedot

Kohti veroparatiisivapaita ostoja

Kohti veroparatiisivapaita ostoja 4/2015 Kohti veroparatiisivapaita ostoja Miten veronmaksun vastuullisuus voidaan huomioida julkisissa hankinnoissa? Selvityksen on rahoittanut Julkisten ja hyvintointialojen liitto JHL ry ja se on tuotettu

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen

Lisätiedot

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka?

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka? Asiaa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien 1 14 Sivu asumisesta ja itsenäisestä elämästä. TEEMA Vammaisten ihmisten työllisyys Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Vammaisten ja

Lisätiedot

Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet

Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet Johdanto Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnössä ehdotetaan

Lisätiedot

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS 1. TAUSTAA 2 2. TAVOITTEET 2 3. OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN SISÄLTÖ 3 3.1. Kohderyhmä 3 3.2. Toimeentuloturvaan tehtävät muutokset 4 3.3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

REILUJA HANKINTOJA. opas sosiaalisesti kestäviin julkisiin hankintoihin

REILUJA HANKINTOJA. opas sosiaalisesti kestäviin julkisiin hankintoihin REILUJA HANKINTOJA opas sosiaalisesti kestäviin julkisiin hankintoihin Sisällysluettelo Esipuhe 3 Miksi julkisissa hankinnoissa tulisi valita Reilu kauppa -sertifioituja tuotteita? 5 Kasvavaan kehitysmaatuontiin

Lisätiedot

Reiluja hankintoja. Opas eettisiin julkisiin hankintoihin

Reiluja hankintoja. Opas eettisiin julkisiin hankintoihin Reiluja hankintoja Opas eettisiin julkisiin hankintoihin Sisällysluettelo Esipuhe 3 Miksi ostaa Reilun kaupan tuotteita? 4 Reilu kauppa takaa kehitysmaiden viljelijöiden toimeentulon 4 Kuluttajien kiinnostus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin hankintaohje

Jämsän kaupungin hankintaohje Jämsän kaupungin hankintaohje Hankintajohtoryhmä: 20.3.2013, 22.5.2013, 5.9.2013, 10.10.2013 ja 11.12.2013, 6.2.2014 Kaupungin johtoryhmä: 20.1.2014 Jämsän kaupunki Kaupunginhallitus xx.xx.2014 liite 6

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN

ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN ASKELEET INNOVATIIVISIIN HANKINTOIHIN JOHDANTO ASKELEET INNOVATIIVIISIIN HANKINTOIHIN 2 TÄMÄN OPPIMATERIAALIN TAUSTA JA TARKOITUS Tämä oppimateriaali on syntynyt Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Innovatiiviset

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty Laukaan kunnanhallituksen kokouksessa 18.6.2012 158 Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä... 4 1. Yleistä... 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 8 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

EETTISET PERIAATTEET JULKISISSA HANKINNOISSA Tapaus reilu kauppa

EETTISET PERIAATTEET JULKISISSA HANKINNOISSA Tapaus reilu kauppa EETTISET PERIAATTEET JULKISISSA HANKINNOISSA Tapaus reilu kauppa Teksti Outi Moilala Ulkoasu ja taitto Anna Emilia Kervinen Kansikuva Raisa Kyllikki Karjalainen Reilun kaupan puolesta Repu ry Kesäkuu 2007

Lisätiedot

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 6/2013 Tuomas Kuhmonen Tutkimusjohtaja, KTT, MMM tuomas.kuhmonen(a)utu.fi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2012 Diaarinumero 563/05.02.07/2010 Käsittelijä Jaana Niemi Puhelinnumero 040 747 2301 Projektikoodi S10018

Lisätiedot