Professor Niklas Bruun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Professor Niklas Bruun"

Transkriptio

1 Globaalin vastuun toteuttaminen hankintalainsäädännön näkökulmasta Professor Niklas Bruun Tampere Globaalia vastuuta reilun kaupan keinoin seminaari Juridiska fakulteten

2 Hankintalainsäädäntö ja globaali vastuu Esimerkki: Noord Hollannin provinssi oli v tehnyt hankintailmoituksen EU:n virallisessa lehdessä, jonka mukaan provinssi halusi tehdä sopimuksen kahviautomaattien toimittamisesta ja hoitamisesta. Provinssi halusi: lisätä luonnonmukaisen ja reilun kaupan tuotteiden käyttöä kahviautomaateissa ja vaati, että valmistusaineiden on oltava, mikäli mahdollista, EKOja/tai MAX HAVELAAR laatumerkin mukaisia tai samoihin lähtökohtiin perustuvia merkkejä ; sekä että tarjoajien on noudatettava kestäviä hankintoja ja yhteiskunnallisesti vastuullisia yrityksiä koskevia periaatteita.

3 Euroopan komissio nosti kanteen Euroopan Unionin tuomioistuimessa Alankomaiden valtiota vastaan kolmella perusteella: EKO ja Max Havelaarlaatumerkkejä ei olisi saanut käyttää teknisissä eritelmissä Lainsäädäntö estää laatumerkkien käytön ja laatumerkit eivät liittyneet hankintasopimuksen kohteeseen Käsitteet kestävät hankinnat ja yhteiskunnallisesti vastuulliset yritykset eivät ole riittävän selviä käytettäviksi julkisissa hankinnoissa

4 EU tuomioistuin C 368/10 Ei voida määrätä, että tietyille tuotteille, jotka on varustettu määrätyillä laatumerkeillä, annetaan tietty määrä pisteitä kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta valittaessa Avoimuusvelvollisuuden vastaista on muun muassa edellyttää, että tarjoajat noudattavat kestäviä hankintoja ja yhteiskunnallisesti vastuullisia yrityksiä koskevia perusteita

5 Globaali vastuu ja reilun kaupan tunnusmerkit tuotteiden reilu hinnoittelu (kattaa kestävän tuotannon ja kohtuullisen palkan) tarvittaessa etukäteismaksu pitkäkestoiset yhteistyösuhteet tuotannon ja työn olosuhteet Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimusten mukaisia ympäristövaatimukset valvonta ja seuranta sekä vaikutusten arviointi WFTO (World Fair Trade Organization) asettaa vaatimukset

6 Hankintalainsäädäntö ja eettisyys Hankintalainsäädäntö keskeisesti EU oikeutta: qvesi ja energianhuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annettu direktiivi 2004/17/EY qrakennusurakoita sekä julkisia tavara ja palveluhankintoja koskeva direktiivi 2004/17/EY qsuomen lait vuodelta 2007 (348/2007) ja (349/2007)

7 Eettisyys sosiaaliset ja ympäristökysymykset lainsäädäntövaiheessa Kolme lähestymistapaa 2000 luvun alussa: 1)sosiaali ja ympäristölausekkeet pakolliseksi osaksi julkisia hankintoja 2)julkisia hankintoja koskeva sääntely on puhdasta kilpailuoikeutta, jossa tällaiset lausekkeet vain huonontavat hankintaprosessin läpinäkyvyyttä ja toimivuutta 3)Koska esim. sosiaali ja tasa arvopolitiikka pääosin kuuluvat jäsenvaltion toimivaltaan tulee kansallisesti päättää, halutaanko edistää ympäristö ja sosiaalisia päämääriä julkisten hankintojen yhteydessä

8 Lopputulos monimutkainen kompromissi vaihtoehto 3:n pohjalta q Erimielisyys ja keskustelu siirtyi tämän jälkeen kansalliselle tasolle (lainsäätäjille ja lain soveltajille) qhyvin monimutkainen sääntely, joka vaatii ammattimaista osaamista ja josta syntyy paljon riitoja qyleisesti ottaen mahdollisuudet globaalin vastuun toteuttamiselle ovat paljon suuremmat kuin yleisesti kuvitellaan, ongelmia ovat ammattimaisuuden vaatimus ja juristien suosima varovaisuuslinja

9 EU sääntelyn lähtökohdat EU:lla ei ole toimivaltaa päättää miten jäsenmaat ja kunnat käyttävät verorahoja. EU sääntelee menettelytapoja ja sääntelyn tavoitteet ovat: qavoimuus/läpinäkyvyys qsyrjimättömyys qpääsy markkinoille jäsenmaiden rajojen yli qpalvelujen vapaa liikkuvuus. EU:n tavoitteiden vastaista ei sinänsä ole ympäristö ja sosiaalitavoitteiden edistäminen

10 Mikä on mahdollista? Yksiselitteinen vastaus vaikeasti annettavissa, koska hankintakilpailun eri vaiheet on tarkasteltava erikseen: 1)tarjouspyyntövaihe 2)parhaan tarjouksen valintavaihe (valintakriteerit) 3) hankintasopimuksen sopimusehdot

11 Mitä on mahdollista? lainsäädännön soveltamisalan rajoitukset pitkäaikaistyöttömien palvelukseen ottamista tai työttömien tai nuorten kouluttamista tarkoittavat toimenpiteet kansainvälisen työjärjestön (ILO) perustavanlaatuisten sopimusten säännösten sisällön noudattaminen vammaisten henkilöiden erityiskohtelu

12 Verotusta, ympäristönsuojelua sekä työsuojelua ja työoloja koskeva sääntely Artikla 27 (2004/18/EY) Voimassa olevan sääntelyn vaatimuksia koskeva ilmoitusvelvollisuus. Vaatimuksista poikkeaminen voi johtaa siihen, että kyseinen toimija suljetaan pois hankintasopimuksen menettelystä (johdantolause 34) Artikla 48 Ympäristövaatimukset

13 Hankintasopimuksen toteuttamisen ehdot 26 artikla (2004/18/EY) Hankintaviranomaiset voivat asettaa hankintasopimuksen toteuttamista koskevia erityisehtoja edellyttäen, että ehdot ovat yhteisön oikeuden mukaisia ja että niistä on ilmoitettu hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjassa. Hankintasopimuksen toteuttamisen ehdoissa voidaan käsitellä erityisesti sosiaali ja ympäristönäkökohtia.

14 Tasa arvo ja yhdenvertaisuus Johdantolause 43: Työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua koskevien neuvoston direktiivien 2000/78/EY ja 76/207/ETY täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten noudattamatta jättäminen,. Voidaan katsoa taloudellisen toimijan ammatillisen toiminnan harjoittamiseen liittyväksi lainvastaiseksi teoksi tai vakavaksi virheeksi. Tällainen toimija voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

15 Hankintasopimuksen tekoperusteet (art.53) On käytettävä seuraavia perusteita: 1.a) kun hankintasopimus tehdään hankintaviranomaisen kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella, kyseessä olevan hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä erilaisia perusteita: esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, toimituspäivää sekä toimitus ja toteutusaikaa.

16 Tuomio C 368/10 Tuomiossa todetaan, että artikla 53a 1 kohta ei estä vaatimasta, että tuotteen on oltava peräisin reilusta kaupasta. Merkkien käyttö kielletty (EKO ja MAX HAVELAAR laatumerkit). Mikään ei sen sijaan olisi estänyt luettelemasta tarjouspyyntöasiakirjassa näiden merkkien taustalla olevat perusteet. Lisäksi olisi pitänyt sallia se, että asianmukaisilla muilla todistuskeinoilla kuin merkeillä voidaan todistaa, että tuote täyttää asetetut vaatimukset.

17 Johtopäätöksiä I Globaali vastuu koskee usein alihankintaa: Tarjouspyynnössä voi vaatia alihankinnat yksilöitäviksi ja alihankkijalle voidaan asettaa samat vaatimukset kuin sopijapuolille. Myös tarkastuksista ja seurannasta voidaan sopia sopimuksessa.

18 Johtopäätöksiä 2 Sosiaalilausekkeilla voi edistää nuorisotyöttömyyden vähentämistä edistää tasa arvotavoitteita edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistää vammaisten työllistymistä

19 Johtopäätöksiä 3 Ympäristö ja eettisiä tavoitteita voidaan edistää: eläinkuljetuksi koskevien kriteerien asettaminen (rajat tulkinnanvaraisia) fair trade ja reilun kaupan edistäminen (ei kuitenkaan merkkikohtaisesti) Kansainvälisen työjärjestöjen ydinsopimusten noudattaminen (lapsityö, yhdistymisvapaus jne) ympäristövaatimusten esittäminen

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Reiluja hankintoja. Opas eettisiin julkisiin hankintoihin

Reiluja hankintoja. Opas eettisiin julkisiin hankintoihin Reiluja hankintoja Opas eettisiin julkisiin hankintoihin Sisällysluettelo Esipuhe 3 Miksi ostaa Reilun kaupan tuotteita? 4 Reilu kauppa takaa kehitysmaiden viljelijöiden toimeentulon 4 Kuluttajien kiinnostus

Lisätiedot

Kohti veroparatiisivapaita ostoja

Kohti veroparatiisivapaita ostoja 4/2015 Kohti veroparatiisivapaita ostoja Miten veronmaksun vastuullisuus voidaan huomioida julkisissa hankinnoissa? Selvityksen on rahoittanut Julkisten ja hyvintointialojen liitto JHL ry ja se on tuotettu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa OHJE 17.1.2007 Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa (tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen kuljetukset) Lukijalle Paine ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohtien

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa OHJE 17.1.2007 Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa (tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen kuljetukset) Lukijalle Paine ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohtien

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa johtaja, hankintapalvelut Timo Martelius 13.05.2011 Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat - miksi? Kunnan

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Juha Terho/ RKo 26.6.2015 Lausunto 1 (28) kirjaamo@tem.fi Lausuntopyyntö TEM/2221/00.04.01/2013 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä 5A9 HANKE JA SEN HANKINNAT JULKISTEN HANKINTASÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN TEM Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointi -ryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1

HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 VEROPARATIISISELVITYS 1. Selvityksen laatimisen tausta 2. Veroparatiisin määritelmä 1 Helsingin kaupungin globaalin vastuun strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.9.2012.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen tarjousvertailun ongelmakohdat vuosien 2008 2009 markkinaoikeuskäytännön perusteella.

Julkisten hankintojen tarjousvertailun ongelmakohdat vuosien 2008 2009 markkinaoikeuskäytännön perusteella. Julkisten hankintojen tarjousvertailun ongelmakohdat vuosien 2008 2009 markkinaoikeuskäytännön perusteella. Jukka-Pekka Tyni Pro Gradu -tutkielma Itä-Suomen Yliopisto Yhteiskuntatieteiden- ja kauppatieteiden

Lisätiedot

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa 4/2013 Alkuperä tuntematon Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Finnwatchin taustalla vaikuttaa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty Laukaan kunnanhallituksen kokouksessa 18.6.2012 158 Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä... 4 1. Yleistä... 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 8 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta

Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -hanke Harri Laaksonen Kari Karhu 1 2 Julkiset hankinnat ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä

Lisätiedot

REILUJA HANKINTOJA. opas sosiaalisesti kestäviin julkisiin hankintoihin

REILUJA HANKINTOJA. opas sosiaalisesti kestäviin julkisiin hankintoihin REILUJA HANKINTOJA opas sosiaalisesti kestäviin julkisiin hankintoihin Sisällysluettelo Esipuhe 3 Miksi julkisissa hankinnoissa tulisi valita Reilu kauppa -sertifioituja tuotteita? 5 Kasvavaan kehitysmaatuontiin

Lisätiedot

Tilannekatsaus 19.1.2010 Jarmo Kujanpää

Tilannekatsaus 19.1.2010 Jarmo Kujanpää Tilannekatsaus 19.1.2010 Jarmo Kujanpää Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Taustatietoja...1 3. Lainsäädäntöä...3 4. Työllistämisyksiköiden (työkeskusten) kokemuksia sosiaalisten kriteereiden käytöstä...5

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Suomen Yrittäjät, Maakunnan julkisten hankintojen seminaari 10.4.2015 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Kansainvälisen hankintalainsäädännön soveltamiskenttä

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Laki. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

Laki. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa

Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 10.3.2011 Timo Martelius, Susanna Kalavainen, Jaana Merenmies Syfon asiantuntijat: Timo Martelius Johtaja Espoon kaupunki,

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 05 MATERIAALITOIMINNOT HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN 2011 HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallitus 10.1.2011/8 Voimaantulo

Lisätiedot

U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t

U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t A s i a n a j a j a, O T L, L L. M. E u r. J o u n i A l a n e n Tu r k u 2 2. 5. 2 0 1 5 U u d i s t u k s e n t a v o i t

Lisätiedot