TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 113 Ympäristömelu Raportti PR-Y Rajakiiri Oy Turku Vaula Väänänen Frilundintie 7 Sivu 1(13) Vaasa TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kohde: Röyttä, Tornio Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A HELSINKI puh (09) fax (09) TURKU Rautakatu 5 A TURKU puh (02) fax (02)

2 2/13 Sisällysluettelo 1 Yleistä Tuulivoimaloiden sijainnit ja ympäristö Ympäristömelun arviointi Mittaus ja laskenta Melua kuvaavat suureet Meluhaittojen arviointi Tuulivoimaloiden melun suunnitteluohjearvot Ulkoalueiden melutaso Asuntojen pienitaajuinen sisämelutaso Melutasojen laskenta Laskentamenetelmät Lähtötiedot Maastoprofiili ja rakennukset Melulähteet Tuuliolosuhteiden huomioiminen Suoritetut laskennat Laskentatulokset Ulkoalueiden melutaso Asuntojen pienitaajuinen sisämelutaso Tulosten tarkastelua Ulkoalueiden melutaso Asuntojen pienitaajuinen sisämelutaso Lisätietoja Kirjallisuus Liite 1. Suunniteltujen viiden tuulivoimalan aiheuttama keskiäänitaso L Aeq. Liite 2. Nykyisten- ja suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheuttama keskiäänitaso L Aeq. Liite 3. Nykyisten- ja suunniteltujen tuulivoimaloiden sekä tehdasalueen toiminnan yhdessä aiheuttama yöajan keskiäänitaso L Aeq. Liite 4. Suunniteltujen viiden tuulivoimalan aiheuttama äänitason kasvu verrattuna nykyiseen äänitasoon. Liite 5. Tuulitiedot.

3 3/13 1 YLEISTÄ Tässä selvityksessä esitetään Tornion Röytän alueelle suunniteltujen viiden tuulivoimalan ja alueella jo olevien melulähteiden aiheuttama ympäristömelu. Laskennallisesti on tarkasteltu: 1. suunniteltujen viiden tuulivoimala aiheuttamaa melua 2. nykyisten (8 kpl) ja suunniteltujen (5 kpl) tuulivoimaloiden yhdessä aiheuttamaa melua 3. nykyisten ja suunniteltujen tuulivoimaloiden ja alueen teollisuuden melulähteiden yhdessä aiheuttamaa melua. Meluselvitys perustuu laskennalliseen mallinnukseen, joka tehtiin tuulivoimaloiden osalta käyttäen standardia ISO [1]. Teollisuusalueen melutasot on laskettu käyttäen yhteispohjoismaisia teollisuus- ja tieliikennemelumalleja [2, 3]. Melumallinnuksen lähtötietoina on käytetty tuulivoimaloiden osalta tilaajalta saatuja äänitehotasoja ja tehtaan toiminnan osalta aikaisempaa Promethor Oy:n tekemää meluselvitystä [4]. Selvityksen ovat tehneet Tero Virjonen ja Jani Kankare.

4 4/13 2 TUULIVOIMALOIDEN SIJAINNIT JA YMPÄRISTÖ Kuvassa 1 on esitetty tuulivoimaloiden sijainnit sekä lähimmät mahdollisesti häiriintyvät kohteet. Tuulivoimaloiden sijainnit on lisäksi esitetty melukarttaliitteissä. Kuva 1. Nykyiset tuulivoimalat A1 A8 on merkitty punaisella ja suunnitellut tuulivoimalat A9 A14 sinisellä. Lomarakennusryhmät on ympyröity vihreällä ja vakituisen asumisen alue ruskealla. Pienitaajuisen melun tarkastelupisteet 1 3 on numeroitu purppuralla.

5 5/13 3 YMPÄRISTÖMELUN ARVIOINTI 3.1 Mittaus ja laskenta Teollisuuslaitoksen, liikenteen tms. aiheuttamaa melua voidaan arvioida mittaamalla melutasoa haitalle mahdollisesti altistuvissa kohteissa ja vertaamalla mittaustulosta ohjearvoon. Saatavat tulokset voivat kuitenkin vaihdella mittausajankohdasta riippuen monestakin eri syystä. Melun eteneminen vaihtelee suurilla etäisyyksillä mm. sääolosuhteiden takia. Lisäksi taustamelu saattaa häiritä mittauksia ja luotettavaa tulosta tarkasteltavasta toiminnasta ei saada. Ympäristömelua voidaan arvioida myös laskennallisesti. Laskennallisen mallinnuksen tulos on yksittäisestä säätilasta riippumaton (laskennassa säätilan oletetaan olevan melun leviämiselle suotuisa). Lisäksi laskennalla saadaan melutaso selvitettyä myös muissakin pisteissä, kuin pelkästään mittauspisteissä. Arvioitaessa uuden toiminnan aiheuttamaa melutasoa, on laskennallinen mallinnus ainoa vaihtoehto. 3.2 Melua kuvaavat suureet Ympäristömeluun liittyvistä käsitteistä tärkeimmät ovat melulähteen melupäästö eli meluemissio melun kohteena olevan paikan melutaso eli meluimmissio keskiäänitaso eli ekvivalentti A-äänitaso. Melupäästö on melulähteen voimakkuus, joka yleensä ilmaistaan äänitehotasona. Äänitehotaso on äänilähteen oma, sijoituspaikasta ja ympäristöstä riippumaton perusominaisuus. Kokonaismelupäästönä ilmoitetaan tavallisesti A-painotettu äänitehotaso L WA. Melutaso on kohteen tai kuuntelupisteen äänitaso, joka yleensä ilmaistaan A-painotettuna äänenpainetasona. A-painotus on tarkoitettu ihmisen kokeman meluhäiriön arviointiin. Äänenpainetasomittarissa se toteutetaan mittaussignaalin suodattimella, joka jäljittelee ihmisen korvan ja kuuloaistin herkkyyttä erikorkuisille äänille.

6 6/13 Kuva 2. Melun leviäminen lähteestä havaintopisteeseen. Huomioitavaa on, että sekä havaittavan äänitason että äänitehotason yksikkö on desibeli (db). Suureita ei tule sekoittaa keskenään! Äänitehotaso on äänilähteen oma, sijoituspaikasta ja ympäristöstä riippumaton perusominaisuus. Havaittava äänitaso sen sijaan riippuu mm. äänilähteen äänitehotasosta, etäisyydestä sekä muista ääntä vaimentavista/vahvistavista tekijöistä. 3.3 Meluhaittojen arviointi Ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin käytetään melun A-äänitasoa. Kun pitkän ajanjakson aikana esiintyvää vaihtelevaa melua ja ihmisen kokemaa terveys- tai viihtyvyyshaittaa kuvataan yhdellä luvulla, käytetään keskiäänitasoa. Keskiäänitason muita nimityksiä ovat ekvivalentti A-äänitaso ja ekvivalenttitaso ja sen tunnus on L Aeq. Keskiäänitaso ei ole pelkkä melun äänitason tavallinen keskiarvo. Määritelmään sisältyvä neliöön korotus merkitsee, että keskimääräistä suuremmat äänenpaineet saavat korostetun painoarvon lopputuloksessa. Keskiäänitaso siis korostaa suurimpia hetkellisiä äänitasoja. Toisaalta, jos melulähde toimii vain osan ajasta, sen pitkälle aikavälille (esim. päiväajalle klo 7 22) laskettu keskiäänitaso on pienempi kuin toiminnan aikana vallitseva hetkellinen A-äänitaso. Tuulivoimaloiden osalta tulee tapauskohtaisen harkinnan perusteella myös arvioida asuntojen sisätiloihin aiheutuvan pienitaajuisen melun voimakkuus.

7 7/13 4 TUULIVOIMALOIDEN MELUN SUUNNITTELUOHJEARVOT Tuulivoimalan sijoituksen suunnitteluun ei ole olemassa määräysarvoja, joita melun tulisi täyttää. Ympäristöministeriön raportissa 19/2011 [5] on todettu, että melun häiritsevyydestä johtuen yleisesti käytettyjä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvoja ei tule soveltaa tuulivoimaloiden tapauksessa. 4.1 Ulkoalueiden melutaso Ympäristöministeriö on raportissaan [5] esittänyt suunnitteluohjearvot tuulivoimaloiden ympäristömelutasolle ulkoalueille. Arvot on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Suunnitteluohjearvot melun keskiäänitasolle L Aeq ulkona Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet A-painotettu keskiäänitaso L Aeq [db] Klo 7 22 Klo Raportissa on lisäksi kirjoitettu: Mikäli tuulivoimalan äänen spektri sisältää melulle häiriintyvässä kohteessa tonaalisia tai kapeakaistaisia taajuuskomponentteja tai ääni on impulssimaista tai selvästi amplitudimoduloitua (äänen voimakkuus vaihtelee ajallisesti), lisätään laskenta- tai mittaustulokseen 5 db ennen suunnitteluohjearvoon vertaamista. 4.2 Asuntojen pienitaajuinen sisämelutaso Ympäristöministeriön raportissa [5] on annettu suunnitteluohjearvot pienitaajuiselle melulle asuntojen sisätiloissa. Taulukko 2. Suunnitteluohjearvot pienitaajuiselle melulle sisätiloissa Terssikaista keskitaajuus (Hz) , L eq,1h (db)

8 8/13 5 MELUTASOJEN LASKENTA 5.1 Laskentamenetelmät Tuulivoimaloiden melutasojen mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 4.2 käyttäen standardia ISO Mallissa melun leviäminen lasketaan myötätuuliolosuhdetta vastaavassa tilanteessa. Teollisuusalueen melulähteiden melutasot on laskettu käyttäen yhteispohjoismaisia teollisuus- ja tiedeliikennemelumalleja. Melumallinnuksen lähtötietoina on käytetty tuulivoimaloiden osalta tilaajalta ja kirjallisuudesta saatuja äänitehotasoja sekä tehdasalueen osalta aikaisemman selvityksen tietoja. Lähtötietojen perusteella määritetään äänilähteiden aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Vaimennustekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus ja maavaimennus. Puuston melua vähentävää vaikutusta ei ole huomioitu. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi, mitä kauempana tarkastelupiste sijaitsee. Taulukossa 3 on esitetty laskennassa käytetyt laskenta-asetukset. Taulukko 3. Laskenta-asetukset Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 10 x 10 m 2 Laskentakorkeus 2 m Melutason laskentaetäisyys 4000 m Maanpinnan akustinen kovuus Veden pinta 0 (kova) Muu ympäristö 1 (pehmeä) Rakennusten heijastus Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) Heijastusten lukumäärä Lähtötiedot Maastoprofiili ja rakennukset Laskennassa käytettiin vuonna 2011 teollisuusalueelle laaditun selvityksen maastomallia. Melukarttaliitteissä on merkitty: asuinrakennukset mustalla lomarakennukset sinisellä muut rakennukset harmaalla. Merkinnät perustuvat Maanmittauslaitoksen aineistoon. Melukartoissa on lisäksi lähimmät lomarakennusalueet ympyröity sinisellä viivalla ja asuinalue mustalla viivalla.

9 9/ Melulähteet Teollisuusalueen melulähteiden tehotasot on esitetty vuoden 2011 meluselvityksessä [4]. Nykyiset ja suunnitellut tuulivoimalat ovat kaikki 3,6 MW:n voimaloita. Nykyisten tuulivoimaloiden napakorkeus on 100 m ja uusien m. Yhden 3,6 MW:n tuulivoimalan äänitehotaso on esitetty taulukossa 4. Käytettävien tuulivoimaloiden osalta tiedossa oli kokonaisäänitehotaso 108 db. Terssikaistakohtaiset äänitehotasot on määritetty kirjallisuuden perusteella 2,5 MW:n voimalan tiedoista. Taulukko 4. Tuulivoimalan äänitehotaso terssikaistoittain f [Hz] L W (db) f [Hz] L W (db) A-painotettu kokonaisäänitehotaso L wa = 108 db 5.3 Tuuliolosuhteiden huomioiminen Liitteessä 5 on esitetty Suomen Tuuliatlaksesta otettu tuulitieto. Laskennassa tuulen suuntajakauma on huomioitu Kemin tietojen mukaisesti. 5.4 Suoritetut laskennat Raportissa on mallinnettu seuraavat tilanteet Liite 1. Suunniteltujen viiden tuulivoimalan aiheuttama keskiäänitaso L Aeq. Liite 2. Nykyisten- ja suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheuttama keskiäänitaso L Aeq. Liite 3. Nykyisten- ja suunniteltujen tuulivoimaloiden sekä tehdasalueen toiminnan yhdessä aiheuttama yöajan keskiäänitaso L Aeq. Liite 4. Suunniteltujen viiden tuulivoimalan aiheuttama äänitason kasvu verrattuna nykyiseen äänitasoon. Huom. Melukartoissa ei ole esitetty melutasoja vesialueiden päällä. Lisäksi pienitaajuisen melun sisä-äänitasoja tarkasteltiin kolmessa pisteessä. Tarkastelupisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 1.

10 10/13 6 LASKENTATULOKSET 6.1 Ulkoalueiden melutaso Laskentatulokset on esitetty liitteinä olevissa melukartoissa. Melukartoissa keskiäänitasot on esitetty 5 db:n välein melualueina. Seuraavassa esitetään laskentatulokset tiivistetysti. Suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheuttama keskiäänitaso L Aeq on alle 35 db(a) kaikilla vakituisilla asuinrakennuksilla yli 40 db(a) useilla lomarakennuksilla teollisuusalueen länsi- ja itäpuolella yli 35 db(a) useilla lomarakennuksilla teollisuusalueen luoteispuolella. Nykyisten ja suunniteltujen tuulivoimaloiden yhdessä aiheuttama keskiäänitaso L Aeq on alle 35 db(a) kaikilla vakituisilla asuinrakennuksilla yli 40 db(a) useilla lomarakennuksilla teollisuusalueen länsi- ja itäpuolella yli 35 db(a) useilla lomarakennuksilla teollisuusalueen luoteispuolella. Nykyisten ja suunniteltujen tuulivoimaloiden sekä koko teollisuusalueen toiminnan yhdessä aiheuttama keskiäänitaso L Aeq on alle 45 db(a) kaikilla vakituisilla asuinrakennuksilla yli 45 db(a) useilla lomarakennuksilla teollisuusalueen länsipuolella yli 50 db(a) useilla lomarakennuksilla teollisuusalueen itäpuolella yli 45 db(a) useilla lomarakennuksilla teollisuusalueen luoteispuolella. Uusien tuulivoimaloiden aiheuttama keskiäänitason kasvu on kaikilla loma- ja asuinkiinteistöillä alle 1 db(a). Käytettävissä olevien tietojen perusteella (tuulivoimaloiden sijaintitiedot ja teollisuuden aiheuttama suuri taustamelutaso) on epätodennäköistä, mutta mahdollista, että tuulivoimaloista aiheutuu havaittavissa olevaa amplitudimoduloitua melua, jolloin laskentatuloksiin tulisi tehdä +5 db korjaus.

11 11/ Asuntojen pienitaajuinen sisämelutaso Taulukossa 5 on esitetty tarkastelupisteisiin lasketut pienitaajuiset ( Hz) melutasot sekä arviot sisämelutasoista. Tarkastelussa on melulähteinä huomioitu suunnitellut uudet tuulivoimalat. Tuloksien voidaan kuitenkin arvioida vastaavan kaikkien tuulivoimaloiden aiheuttamaa melutasoa tiettyyn tarkastelupisteeseen. Laskennassa käytettyihin tarkastelupisteisiin tulee samanaikaisesti melua kaikista viidestä uudesta tuulivoimalasta. Todellisuudessa tuulen suunnan mukaan melua tulee kulloinkin vain tietyistä voimaloista. Näin ollen laskennan voidaan arvioida vastaavan kaikkien voimaloiden aiheuttamaa pienitaajuista melua tiettyyn tarkastelupisteeseen, koska todellisuudessa tuulen suunnan mukaan vain osasta voimaloista aiheutuu samanaikaisesti melua tiettyyn tarkastelusuuntaan / tarkastelupisteeseen. Pienitaajuisen melun osalta tarkastelu on tehty taajuusvälille Hz. Taajuusvälin Hz tietoja ei ole käytettävissä. Sisämelutasot on arvioitu käyttäen hyväksi tanskalaisen rakennuksen keskimääräistä äänieristystä pienillä taajuuksilla [6]. Tanskalaisen rakennuksen eristävyyden voidaan arvioida vastaavan suomalaisen lomarakennuksen keskimääräistä äänieristystä. Taulukon 5 arvioidut sisämelutasot ovat 4 17 db pienempiä kuin suunnitteluohjearvojen mukaiset suurimmat sallitut arvot. Taulukko 5. Suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheuttamat melutasot sekä sisätilojen arvioidut melutasot tarkastelupisteissä Taajuuspainottamaton äänitaso [db] Taajuus 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz Piste Julkisivuun kohdistuvat keskiäänitaso Sisätiloihin arvioidut keskiäänitasot Taulukko 6. Tanskalaisen rakennuksen julkisivun keskimääräinen ääneneristävyys Taajuus 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz ΔL 11 db 14 db 18 db 18 db 18 db 18 db

12 12/13 7 TULOSTEN TARKASTELUA 7.1 Ulkoalueiden melutaso Laskentatulosten perusteella (ilman mahdollista +5 db korjausta) suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheuttaman ympäristömelun keskiäänitaso ylittää Ympäristöministeriön esittämän suunnitteluohjearvon 35 db(a) useilla lomakiinteistöillä suunniteltujen tuulivoimaloiden ja nykyisten tuulivoimaloiden yhdessä aiheuttaman ympäristömelun keskiäänitaso ylittää Ympäristöministeriön esittämän suunnitteluohjearvon 35 db(a) useilla lomakiinteistöillä suunniteltujen tuulivoimaloiden ja nykyisten tuulivoimaloiden yhdessä tai erikseen aiheuttaman ympäristömelun keskiäänitaso alittaa Ympäristöministeriön esittämät päivä- ja yöajan suunnitteluohjearvot 45 ja 40 db(a) kaikilla vakituisilla asuinrakennuksilla tuulivoimaloiden vaikutus teollisuusalueen ympäristön kokonaismelutasoon on hyvin pieni. Tuulivoimalat lisäävät melua lähimmillä loma- tai asuinrakennuksilla vain 0 1 db(a) moderneissa tuulivoimaloissa tonaalisia, kapeakaistaisia tai impulssimaisia ääniä ei pitäisi syntyä, joten siltä osin 5 db lisäys laskenta- tai mittaustulokseen on epätodennäköistä. Tulosten tarkastelussa tulee huomioida, että: tuulivoimaloiden aiheuttama keskiäänitason lisäys ympäristön nykyiseen melutasoon on hyvin pieni. Näin ollen, vaikka useilla lomarakennuksilla ylitetään tuulivoimaloiden yöajan suunnitteluohjearvo, on tuulivoimaloiden meluhaittavaikutus todennäköisesti vähäinen. 7.2 Asuntojen pienitaajuinen sisämelutaso Laskentatulosten perusteella suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheuttaman pienitaajuisen melun taso alittaa tarkastelupisteillä Ympäristöministeriön esittämät suunnitteluohjearvot eri taajuuksilla 4 17 db. Pienitaajuisen melun osalta ei ole tarkasteltu taajuusaluetta Hz, koska tietoa tuulivoimaloiden äänitehotasoista ko. taajuusalueella ei ollut. Tästä johtuen pienitaajuisen melun osalta tulee harkita melutasojen mittausta nykyisten tuulivoimaloiden ympäristössä ja lähimmillä lomarakennuksilla. Mahdollisilla mittauksilla tarkennettaisiin pienitaajuisen melun voimakkuus lähimpien lomarakennuksien sisätiloissa.

13 13/13 8 LISÄTIETOJA Jani Kankare Promethor Oy puh sp. 9 KIRJALLISUUS 1. ISO :1996. Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors - - Part 2: General method of calculation. 2. Kragh J, Andersen B & Jacobsen J, Environmental noise from industrial plants. General prediction method. Danish Acoustical Laboratory, report 32. Lyngby s. + liitt. 35 s. 3. Nielsen H. L et al., Railway Traffic Noise. The Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:524. Århus s. + liitt. 8 s. 4. Promethor Oy, Ympäristömeluselvitys PR-Y1741, Tapojärvi Oy, Tornion terästehdasalue, Ympäristöministeriö. Raportti 19/2011. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. 6. Ympäristöministeriö, Ari Saarinen. Tuulivoimaloiden meluvaikutukset, tuulivoimarakentamisen neuvottelupäivä , powerpoint-esitys.

14 A A A A A1 A A2 A A3 A A5 A A Liite > 35 db(a) > 40 db(a) > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) PR-Y Mittakaava 1:20000 (A3) Tuulivoimaloiden aiheuttama keskiäänitaso LAeq Suunnitellut tuulivoimalat A9, A10, A12, A13 ja A Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

15 A A A A A1 A A2 A A3 A A5 A A Liite > 35 db(a) > 40 db(a) > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) PR-Y Mittakaava 1:20000 (A3) Tuulivoimaloiden aiheuttama keskiäänitaso LAeq Nykyiset ja suunnitellut tuulivoimalat A1 - A Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

16 A A A A A1 A A2 A A3 A A5 A A Liite > 35 db(a) > 40 db(a) > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) PR-Y Mittakaava 1:20000 (A3) Tuulivoimaloiden sekä teollisuuden aiheuttama keskiäänitaso LAeq (yöaika) Kaikki melulähteet Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

17 A A A A A1 A A2 A A3 A A5 A A Liite > 0 db(a) > 1 db(a) > 2 db(a) > 3 db(a) > 4 db(a) > 5 db(a) > 6 db(a) > 7 db(a) PR-Y Mittakaava 1:20000 (A3) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheuttama keskiäänitason kasvu

18 Raportti PR-Y // Liite 5 Sivu 1/ Tuulitiedot (Suomen Tuuliatlas).

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2165 1 Sivu 1 (17) TuuliSaimaa Oy Maija Leena Oinonen Turku 15.8.2014 TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Selvitys ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3041 Y02 Sivu 1 (14) Intercon Energy Oy Markku Tarkiainen Iltatie 11 a 1 02210 Espoo Turku 21.3.2014 TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tuulivoimaloiden aiheuttama melu

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu 16T-1 Sivu 1 (8) TIELIIKENNEMELUSELVITYS 16T-1 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM H E L S I N K I Viikinportti 4 B 18 00790 HELSINKI puh. 050 377 6565 www.promethor.fi T

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1957-1 Sivu 1/9 Plaana Oy Turku.12.2012 Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90400 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ranta-Toppilan alue, Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LIITE 2. Meluselvitys / Promethor Oy

LIITE 2. Meluselvitys / Promethor Oy LIITE 2 Meluselvitys / Promethor Oy Ympäristömelu Raportti PR-Y1705-1 FCG Planeko Oy Turku 25.5.2011 Marja Nuottajärvi Pyhäjärvenkatu 1 Sivu 1(15) 33200 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSEN

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN LAAJENNUS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy.

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN LAAJENNUS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy. 110 Raportti PR-Y1300 FCG Planeko Oy Tilaaja: Perttu Hyöty Turku 30.5.2008 FCG Planeko Oy Pyhäjärvenkatu 1 Sivut 1(10) + liitteet 10 kpl 33200 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS RUSKON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN

Lisätiedot

TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 127 Ympäristömelu Raportti PR-Y1892 VentusVis Oy Turku 16.8.2012 Kotkamills Oy Sivu 1(27) TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kohde: Halla ja Kotkansaari, Kotka Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

PSAVI/1340/2017. Melumittausraportti. Ympa risto lupahakemuksen liite 39. Limingassa Jahotec Oy Y-tunnus

PSAVI/1340/2017. Melumittausraportti. Ympa risto lupahakemuksen liite 39. Limingassa Jahotec Oy Y-tunnus Lännentie 22, 91900 Liminka PSAVI/1340/2017 Salassa pidettävä Julkisuuslaki (621/1999) 24 20k Melumittausraportti Ympa risto lupahakemuksen liite 39 Limingassa 15.01.2018 Jahotec Oy Y-tunnus 1490364-9

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1921-1 Sipoon kunta Turku 22.8.2012 Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 3 Bastukärr III alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Liite 5 Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski LIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS Katilan asemakaava, Kokemäki

LIIKENNEMELUSELVITYS Katilan asemakaava, Kokemäki Nosto Consulting Oy LIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 7 65 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y tunnus: 09965

Lisätiedot

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Raportti 1/5 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Melun ohjearvot... 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi 111 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1180-1 Plaana Oy Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku 04.12.2007 Plaana Oy Hallituskatu 36 A Sivu 1(11) + liitteet 8 kpl. 90100 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Suunnittelu ja maankäyttöpalvelut TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1870-1 Finnish Crushed Stone Ltd Oy Turku 13.3.2012 Hannu Temonen Sivu 1(11) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiviaineksen laivauspaikan meluselvitys Kohde: Pihlajalahti, Savonlinna

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT TUULIVOIMALAMELU Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Aiheita Nykyiset melun ohjearvot Tuulivoimalamelu ja sen erityispiirteet Tuulivoimalamelun leviäminen ympäristöön

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Suomen Hoivatilat Oyj Elina Suikki LIIKENNEMELUSELVITYS Kurttilantie 19, Espoo HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS KOLSOPIN LOGISTIIKKAKESKUKSEN TIILI- JA BETONIJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS KOLSOPIN LOGISTIIKKAKESKUKSEN TIILI- JA BETONIJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOS. Tilaaja: Perttu Hyöty Turku FCG Planeko Oy 111 Raportti PR-Y1294 FCG Planeko Oy Tilaaja: Perttu Hyöty Turku 4.6.2008 FCG Planeko Oy Pyhäjärvenkatu 1 Sivut 1(11) + liitteet 11 kpl 33200 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS KOLSOPIN LOGISTIIKKAKESKUKSEN

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti PR-Y1562 Rovaniemen kaupunki Turku 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Tarja Outila Sivu 1(10) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi LIIKENNEMELUSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 Ympäristömelu Raportti PR4113 Y02 Sivu 1 (8) Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski Turku 25.4.2017 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Päiväkodin asemakaavamuutos, Hakalahti, Ylivieska Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS T16 1

TIELIIKENNEMELUSELVITYS T16 1 PR Y.. Finnmap Infra Oy Mikko Erjo PL Helsinki TIELIIKENNEMELUSELVITYS T E Turun kehätien parantaminen välillä Kausela Kirismäki, tiesuunnitelma HELSINKI Viikinportti B Helsinki puh. TURKU Rautakatu A

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1500 Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 31.1.2010 Lintulahdenkatu 5 a 00530 Helsinki Sivu 1(11) LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS Senaatti-kiinteistöt Raportin

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 741700 PPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS 27.8.2018 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 741700 Piippilakki Liikennemeluselvityksen täydennys Laatijat: Johanna Toivonen

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3937 Y01 Sivu 1 (9) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 26.8.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Salon kaupunki Virpi Elovaara TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys 7.12.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Lähtötiedot ja menetelmät...1 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...2

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys 25.4.2014 Projektinumero: 305945 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1668 NCC Roads Oy Turku 22.2.2011 Jukka Viitanen Keskimäenkatu 1 Sivu 1(12) 33900 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiviaineksen otto ja murskaus Kohde: Hirvikallio, Pornainen

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3848 Y01 Sivu 1 (10) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 25.5.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos Karakallio 131406, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 119 Raportti PR-Y1776 Destia Oy Turku 29.9.2011 Maarit Salonoja PL 382 Sivu 1 (19) 33101 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kalliolouheen murskaus Kalasatama, Helsinki Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti Sipoon kunta Turku Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 2 Bastukärr II logistiikka-alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN VERTAILUA WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 Helsinki tuukka.lyly@wspgroup.fi Tiivistelmä WSP Finland Oy on yhdessä WSP Akustik Göteborgin yksikön kanssa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3811 Y02 Sivu 1 (6) GrIFK Alpine ry Jussi Kattelus Turku 9.1.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelumittaus 5.1.2017 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3131 Y01 Sivu 1 (9) Naantalin kaupunki Kirsti Junttila Turku 24.6.2014 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 00510

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2094 1 Sivu 1 (10) Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab Kaj Adolfsson Kuparikatu 18 21600 Parainen Turku 13.9.2013 YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiinteistö 445 442 1 59, Kuparikatu, Parainen

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3900 Y01 Sivu 1 (9) Westpro Oy Osmo Rajala Turku 15.6.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS semakaavan muutos Haukilahti (alue 2309), Kiinteistöosakeyhtiö hvenniska, Espoo Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Nikulanväylä Asemakaavan meluselvitys Tilaaja Rauman kaupunki

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Nikulanväylä Asemakaavan meluselvitys Tilaaja Rauman kaupunki Meluselvitysraportti Päiväys 08.01.2019 Projekti Asemakaavan Tilaaja Rauman kaupunki Meluselvitysraportti 1/6 Sisällys 1 Lähtökohdat... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot...

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Kontiolahden kunta LEHMON OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS Raportti 433-P11702 10.1.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 10.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa...

Lisätiedot

KAJAANIN BIOLOGINEN JÄTTEIDEN KÄSITTELYLAITOS

KAJAANIN BIOLOGINEN JÄTTEIDEN KÄSITTELYLAITOS 116 Ympäristömelu Raportti PR-Y1452 Kainuun ympäristökeskus Turku 13.11.2009 PL 115 87101 Kajaani Sivu 1(16) KAJAANIN BIOLOGINEN JÄTTEIDEN KÄSITTELYLAITOS Ympäristömeluselvitys Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys Raportti Espoon Heiniemen korttelin 62045 ja puistoalueen 62P17 meluselvitys 15.2.2018 SISÄLTÖ 1. Työn sisältö... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät...4 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskennassa käytetyt liikennemäärät...

Lisätiedot

Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet

Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet Lempäälän kunta Jussi Kurikka-Oja 16.4.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Lempäälän kunnan Pajalantien ja Hulikankulman asemakaava-alueiden

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

LASKENNALLINEN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

LASKENNALLINEN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3567 Y01 Sivu 1 (10) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90300 Oulu Turku LASKENNALLINEN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kalevala Theme Park huvipuisto Nallikari, Oulu Päivitys selvitykseen

Lisätiedot

Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys

Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys Maantien 259 parantaminen välillä Kaukalotie-Uotsolantie, Sastamala Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys Kannen kuva: Maanmittauslaitos 2018 / Destia Oy 2018 Maantien 259 parantaminen välillä Kaukalotie-Uotsolantie,

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET Vastaanottaja Megatuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.3.2014 Viite 1510011471 HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET HONKAMÄEN TUULIVOIMAHANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

Lisätiedot

Valtatie 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Meluselvitys

Valtatie 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Meluselvitys 16T-1 Raportti parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Projektinumero: 306914 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto / Toimeksianto... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskentamallin

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS PR4558 Y01 22.5.2018 Nuorisosäätiö Mika Selin LIIKENNEMELUSELVITYS Ylämyllyntie 7, Espoo HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 200 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA EURAN KUNTA Keskustan osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (10) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2125 1 Sivu 1 (10) Raahen kaupunki Jaana Pekkala Turku 3.3.2014 TIELKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä, Kangasala ja Tampere Tiesuunnitelman liite 16T 1

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä, Kangasala ja Tampere Tiesuunnitelman liite 16T 1 Finnmap Infra Oy TIELIIKENNEMELUSELVITYS Tiesuunnitelman liite 16T 1 HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

Salonpään koulu. A s e m a k a a v a n l i i k e n n e m e l u s e l v i t y s

Salonpään koulu. A s e m a k a a v a n l i i k e n n e m e l u s e l v i t y s Salonpään koulu A s e m a k a a v a n l i i k e n n e m e l u s e l v i t y s 1615787.1 2 (7) TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä tutkitaan tieliikenteen aiheuttamia äänitasoja Salonpään koulun asemakaavan

Lisätiedot

LASKENNALLINEN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

LASKENNALLINEN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2031 2 Sivu 1 (12) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90300 Oulu Turku LASKENNALLINEN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kalevala Theme Park huvipuisto Nallikari, Oulu Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi TIELIIKENNEMELUSELVITYS Piha alueiden meluntorjunnan lisäselvitys HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh.

Lisätiedot

MALLINNUSRAPORTTI TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI KYLPYLÄSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

MALLINNUSRAPORTTI TYÖNUMERO: HAAPAVEDEN KAUPUNKI KYLPYLÄSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20601225 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KYLPYLÄSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS FIMIKM FIMIKM FILAHD LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys

16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys 16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola Tiesuunnitelman meluselvitys Siru Parviainen 16T-4 Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo Nappa, Kouvola 2 (3) 1 Taustatiedot ja nykytilanne

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 113 Ympäristömelu Raportti PR-Y1954-1 Sivu 1/13 Insinööritoimisto Solutra Oy Turku.11.2012 Tuomo Ojakoski Lippitie 6 90440 Kempele TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Pyhtilänkankaan asemakaava, Raahe Raportin

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3608 Y02 Sivu 1 (7) Airiston Helmi Oy Gleb Eremine gleb.eremine@gmail.com Turku 28.8.2015 HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Airiston Helmi Oy Päivitys raporttiin PR3608 Y02,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN MELUSELVITYKSEN MELUMITTAUKSET

PIEKSÄMÄEN MELUSELVITYKSEN MELUMITTAUKSET FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Savon ympäristötoimi PIEKSÄMÄEN MELUSELVITYKSEN MELUMITTAUKSET Raportti 171905-P11889 30.11.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 30.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

LIITE 10 PROMETHOR OY: KELIBER OY, YMPÄRISTÖMELUSELVITYS, RAPASAA- REN LOUHOS, KAUSTINEN; LOUHOSTOIMINNAN JA TURVETUOTANNON YHTEISMELU,

LIITE 10 PROMETHOR OY: KELIBER OY, YMPÄRISTÖMELUSELVITYS, RAPASAA- REN LOUHOS, KAUSTINEN; LOUHOSTOIMINNAN JA TURVETUOTANNON YHTEISMELU, LIITE 10 PROMETHOR OY: KELIBER OY, YMPÄRISTÖMELUSELVITYS, RAPASAA- REN LOUHOS, KAUSTINEN; LOUHOSTOIMINNAN JA TURVETUOTANNON YHTEISMELU, 22.12.2016 Ympäristömelu Raportti PR3782 Y02 Sivu 1 (12) Keliber

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio - Melumallinnus

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3580 Y02 Sivu 1 (11) Etelä Suomen Energiamurskaus Oy Janne Lehtonen Jonkankatu 4 20360 Turku Turku 14.9.2015 YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3507 Y01 Sivu 1 (14) Espoon kaupunki Heini Peltonen Turku 17.9.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2023 1 Sivu 1 (17) Maamerkki Infra Oy Jarmo Kemppainen PL 236 50101 Mikkeli Turku 7.3.2013 YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Pitkäkallio RNo 2:22, Mikkeli Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot