YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Ympäristömelu Raportti PR Y Sivu 1 (10) Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab Kaj Adolfsson Kuparikatu Parainen Turku YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiinteistö , Kuparikatu, Parainen Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A HELSINKI puh TURKU Rautakatu 5 A TURKU puh

2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Tarkasteltava alue ja sen ympäristö Ympäristömelun raja arvot Valtioneuvoston asetus 800/ Valtioneuvoston päätös 993/ Melutasojen laskenta Laskentamenetelmät Maastoprofiili ja rakennukset Toiminta ja melulähteet Toiminta ajat Liikenne Varastokasat Suoritetut laskennat Laskentatulokset Tulosten tarkastelu Lisätietoja Kirjallisuus Liite 1 Liite 2 Liite 3 Toiminnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 normaalina toimintapäivänä, jona ei suoriteta rikotusta ja esimurskausta. Varastokasojen vaikutusta melun leviämiseen ei ole huomioitu laskennassa. Toiminnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 toimintapäivänä, jona suoritetaan myös rikotusta ja esimurskausta. Varastokasojen vaikutusta melun leviämiseen ei ole huomioitu laskennassa. Toiminnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 toimintapäivänä, jona suoritetaan myös rikotusta ja esimurskausta. Varastokasojen vaikutus melun leviämiseen on huomioitu laskennassa. 2

3 1 YLEISTÄ Tässä meluselvityksessä on esitetty Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy:n kiviaineksen murskaus ja seulontatoiminnan aiheuttama ympäristömelu. Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen ja tuloksia verrataan valtioneuvoston asetuksen 800/2010 [1] raja arvoihin. Selvitys on tehty ympäristölupahakemusta varten. Toni Hägerth suoritti kohteessa katselmoinnin , jonka yhteydessä määritettiin käytössä olleiden laitteiden melupäästö, havainnoitiin melun impulssimaisuutta ja selvitettiin muun muassa toimipisteessä sijaitsevat varastokasat. Lisäksi kohteen lähiympäristössä suoritettiin lyhytaikaisia melumittauksia mallinnustuloksien luotettavuuden varmistamiseksi. Selvityksen ovat tehneet Toni Hägerth ja Jani Kankare. 2 TARKASTELTAVA ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy:n toimipiste sijaitsee Paraisilla Kuparikadun päässä. Toimipiste sijaitsee kiinteistön alueella. Karttakuvassa 1 on esitetty toiminta alueen sijainti punaisella rajauksella. Lähimmät asuinrakennukset on merkitty sinisillä ympyröillä. Kuva 1. Toiminta alue on merkitty kuvan keskellä punaisella rajauksella. Lähimmät asuinrakennukset on merkitty kuvaan sinisillä ympyröillä. Toimipisteen lähiympäristö on teollisuusaluetta ja metsää. Toimipisteen koillispuolella lähimpänä sijaitseva asuinkiinteistö on toiminnanharjoittajan omistuksessa, eikä sitä ole käsitelty ns. häiriintyvänä kohteena. Muut lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin m etäisyydellä toimipisteen lounais, kaakkois ja pohjoispuolella. Toimipisteessä ei sijaitse louhosta vaan murskattava louhe ajetaan alueelle kuorma autoilla. Kuljetukset ajetaan alueelle Rautakadun ja Kuparikadun kautta, joiden läheisyydessä ei ole melulle herkkiä kohteita. 3

4 3 YMPÄRISTÖMELUN RAJA ARVOT 3.1 Valtioneuvoston asetus 800/2010 Valtioneuvoston asetus 800/2010 [1] kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta on tullut voimaan Asetuksessa valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvot on muutettu raja arvoiksi. Asetuksessa on kirjoitettu, että toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito tai oppilaitoksesta kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta ainoastaan, jos toiminnan harjoittaja voi sijoittamalla toiminta rakennukseen tai muita teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta häiriölle alttiissa kohteessa ei ylitä 7 :ssä tarkoitettuja melutason arvoja tukitoiminnot voidaan sijoittaa lähemmäksi kuin 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500 metrin päähän asumiseen tai loma asumiseen käytettävästä rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha alueesta tai muusta häiriölle alttiista kohteesta, melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen välittömään läheisyyteen jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai räjäytyksiä eikä kuormauksia tai kuljetuksia saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan: murskaaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja välisenä aikana; poraaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja välisenä aikana; rikotus on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja välisenä aikana; räjäytykset on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja välisenä aikana; kuormaukset ja kuljetukset on tehtävä arkipäivisin kello 6.00 ja välisenä aikana asetuksessa on mainittu erikseen vaatimukset joiden täytyttyä tiettyjä toimintoja voidaan suorittaa myös lauantaisin. Esitetyt etäisyydet määritetään häiriölähteestä, ei esimerkiksi toiminta alueen rajasta. 3.2 Valtioneuvoston päätös 993/1992 Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön kannalta käytettävät ohjearvot on annettu voimaan astuneessa valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [2]. Taulukossa 1 on esitetty päätöksen sisältämät ohjearvot ulkoalueiden ympäristömelulle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöstä ei sovelleta teollisuus, katu ja liikennealueilla eikä melusuoja alueiksi tarkoitetuilla alueilla. 4

5 Taulukko 1. Ohjearvot ulkoalueiden keskiäänitasolle L Aeq Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä A painotettu keskiäänitaso L Aeq [db] Klo 7 22 Klo ,2 Hoito tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet Loma asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 db(a). 3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. 4 MELUTASOJEN LASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 4.3 käyttäen yhteispohjoismaista teollisuusmelumallia [3]. Laskentaohjelmassa maastomalli muodostetaan kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskenta alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. Melumallinnuksessa lähtötietona käytetään äänilähteiden äänitehotasoa taajuusvälillä Hz ja tilaajan toimittamia liikennemäärätietoja. Lähtötason perusteella määritetään äänilähteen aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Vaimennustekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus ja maavaimennus. Puuston melua vähentävää vaikutusta ei ole huomioitu. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa myötätuulisääolosuhteissa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi mitä kauempana tarkastelupiste sijaitsee. Taulukossa 2 on esitetty laskennassa käytetyt asetukset. 5

6 Taulukko 2. Laskenta asetukset Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 5 x 5 m 2 Laskentakorkeus Melutason laskentaetäisyys Maanpinnan akustinen kovuus Rakennusten heijastus 2 m 2000 m Alue rakennusten alapuolella 0 (kova) Vesialueet 0 (kova) Louhosalue 0,4 (puolikova) Muu ympäristö 1 (pehmeä) Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) Heijastusten lukumäärä Maastoprofiili ja rakennukset Tarkasteltavan ja sitä ympäröivän alueen maastomalli sekä tiedot rakennuksista hankittiin Maanmittauslaitokselta. Toiminta alueen rajaukset saatiin tilaajalta. Ympäröivä maasto on luotu Maanmittauslaitoksen korkeusmallista, jossa korkeuspisteet ovat 2 m x 2 m verkossa. Toimipisteen alueen maasto on huomioitu tilaajalta saatujen tietojen ja alueella tehtyjen havaintojen perusteella. Rakennukset on esitetty melukartoissa käyttötarkoituksen mukaan eri väreillä: asuinrakennukset mustalla lomarakennukset sinisellä muut rakennukset harmaalla. Merkinnät perustuvat Maanmittauslaitoksen aineistoon. Maanmittauslaitoksen aineiston perusteella alueella sijaitsee muutamia yksittäisiä lomarakennuksiksi merkittyjä rakennuksia, mutta kiinteistöjen todellista käyttötarkoitusta ei ole varmistettu. 4.3 Toiminta ja melulähteet Toimipisteessä suoritetaan louheen murskausta ja seulontaa noin 70 päivänä vuodessa. Käsiteltävä louhe kuljetetaan alueelle kuorma autoilla. Normaalisti toimipisteessä on toiminnassa kartiomurskain ja seula, joita käytetään klo 7 17 välisenä aikana. Murskainta ja seulaa täytetään pyöräkuormaajalla. Kartiomurskaimen ja seulan melupäästö selvitettiin kohteessa tehdyillä melupäästömittauksilla Ajoittain tarvittaessa kohteessa suoritetaan myös isompien kivien rikotusta ja esimurskausta leukamurskaimella. Kyseisten laitteiden käyttö pyritään minimoimaan ja niitä käytetään arviolta noin 10 päivänä vuodessa. Rikottimen, esimurskaimen ja pyöräkuormaajan osalta laskennassa on käytetty melupäästönä Promethor Oy:n muissa kohteissa mittaamia vastaavanlaisten laitteiden melupäästöarvoja. Käytetyt melupäästöt on esitetty taulukossa 3. Melulähteiden sijainti toiminta alueella on esitetty kuvassa 2. 6

7 Taulukko 3. Laitteiden melupäästö Äänitehotaso taajuuskaistoittain [db] Taajuus (Hz) Kartiomurskain Seula Pyöräkuormaaja Esimurskain (leukamurskain) Rikotin L WA Alueella tehtyjen havaintojen perusteella kartiomurskaimen, seulan ja pyöräkuormaajan aiheuttama melu ei ole impulssimaista. Esimurskaimen ja rikottimen melu on normaalisti lähietäisyydellä impulssimaista, mutta impulssimaisuus vähenee etäisyyden kasvaessa. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin m etäisyydellä murskauslaitteista. Muissa vastaavanlaisissa kohteissa tehtyjen havaintojen perusteella kyseisistä laitteista aiheutuva melu on normaalisti korkeintaan ajoittain impulssimaista ko. etäisyydellä. Esimurskain ja rikotin eivät olleet käytössä katselmoinnin aikana. 4.4 Toiminta ajat Murskaimien ja seulan on oletettu aiheuttavan melua koko päivittäisen työajan. Pyöräkuormaajan on oletettu aiheuttavan merkittävää melua 75 % sekä rikottimen 50 % työajasta. Melun tuottoasteet perustuvat Promethor Oy:n eri louhoksilla tekemiin seurantamittauksiin melulähteiden läheisyydessä. Taulukossa 4 on esitetty eri melulähteiden toiminta ajat. Toiminta ajat ovat VNa:n 800/2010 vaatimukset mukaisia. Taulukko 4. Melulähde Melulähteiden toiminta ajat Työaika Kartiomurskain ja seula klo min päivällä (7 22) Pyöräkuormaajat klo min päivällä (7 22) Esimurskain 5 h/d 300 min päivällä (7 22) Rikotin klo min päivällä (7 22) Meluntuoton kokonaisaika, kun lepoajat ja muut melun tuottoon vaikuttavat tekijät on huomioitu Toiminta aikakorjaus saadaan yhtälöstä ΔL t = 10*log(X/Y), missä X on melua tuottava toiminta aika ja Y on tarkasteluaika. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli esimerkiksi toimintaa on klo eli 7,5 h päivässä (koko päiväaika on klo 7 22 eli 15 h), on aiheutuva päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 noin 3 db toiminnan aikaista keskiäänitasoa pienempi. 7

8 4.5 Liikenne Raskaan liikenteen kuljetukset tapahtuvat klo 6 22 välisenä aikana. Raskaiden ajoneuvojen määrä vaihtelee hyvin paljon tuotantotilanteen mukaisesti. Kuljetusten määrän on arvioitu olevan suurimmillaan noin 40 kpl/vrk ja laskenta on suoritettu kyseisen liikennemäärän mukaisesti. Vaikka yksittäisiä kuljetuksia voidaan ajaa myös yöaikaan klo 6 7, on niiden määrä niin vähäinen, ettei niistä aiheudu merkittävää melua ympäristöön. Pääosa kuljetuksista ajetaan päiväaikaan. 4.6 Varastokasat Tuotannon yhteydessä toimipisteen alueelle varastoidaan käsiteltävää louhetta sekä valmista mursketta. Tällöin toimipisteen alueelle muodostuu ns. varastokasoja, jotka toimivat meluvallien tapaan ja estävät melun leviämiseen. Yleisesti ottaen melulaskennat suoritetaan usein ilman varastokasojen vaikutuksen huomioimista, sillä niiden paikka ja korkeus saattavat vaihdella tuotantotilanteen mukaan merkittävästi. Liitteiden 1 ja 2 melulaskennassa ei ole huomioitu varastokasoja. Liitteen 3 melulaskennassa on huomioitu alueelle suunniteltujen varastokasojen vaikutus melun leviämiseen. Varastokasat on sijoitettu alueella tehtyjen havaintojen ja tilaajan toimittaman suunnitelmakuvan mukaisesti. Varastokasojen korkeutena on laskennassa käytetty 5 m maan pinnasta. Suunniteltujen varastokasojen sijainti ja melulähteiden sijainti on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Varastokasojen ja melulähteiden sijainti toimipisteen alueella 8

9 5 SUORITETUT LASKENNAT Laskennat suoritettiin päiväajalle, koska murskausta suoritetaan vain päiväaikaan ja yöaikaan saatetaan ajaa ainoastaan yksittäisiä kuljetuksia. Suoritetut laskentatilanteet ovat: normaali toimintapäivä, jona ei suoriteta rikotusta ja esimurskausta (liite 1) toimintapäivä, jona suoritetaan myös rikotusta ja esimurskausta (liite 2) toimintapäivä, jona suoritetaan myös rikotusta ja esimurskausta. Laskennassa on huomioitu varastokasojen melun leviämistä vaimentava vaikutus. (liite 3). Melulähteet on laskennassa sijoitettu toimijalta saatujen tietojen perusteella. Havaintojen perusteella normaalin toimintapäivän melu ei ole impulssimaista. Esimurskaimesta ja rikottimesta aiheutuva melu on syntyessään luonteeltaan impulssimaista. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat kuitenkin niin etäällä, että aiheutuva melu on todennäköisesti niiden alueella impulssimaista korkeintaan harvoin suotuisissa sääoloissa. Tästä johtuen melulaskennan tuloksiin ei ole tehty impulssimelukorjausta. 6 LASKENTATULOKSET Laskentatulokset on esitetty melukarttaliitteissä 1 3. Tässä on esitetty laskentatulokset tiivistetysti. Päiväajan keskiäänitason raja arvo on asuinrakennuksilla 55 db(a). Normaalina toimintapäivänä kohteessa suoritetaan kiviaineksen murskausta kartiomurskaimella sekä seulontaa. Normaalin toimintapäivän melu on esitetty liitteessä 1. Laskennassa ei ole huomioitu varastokasojen vaikutusta melun leviämiseen. Laskentatuloksen perusteella normaalina toimintapäivänä (liite 1): päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) kaikilla ympäristön asuinrakennuksilla lukuun ottamatta toiminnanharjoittajan asuinrakennusta päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan noin 50 db(a) muutamien asuinrakennusten pihaalueilla kohteen pohjoispuolella. Liitteen 2 melukartassa on esitetty melutaso sellaisena päivänä, jolloin suoritetaan normaalin toiminnan lisäksi myös rikotusta ja esimurskausta. Laskennassa ei ole huomioitu varastokasojen vaikutusta melun leviämiseen. Laskentatuloksen perusteella (liite 2): päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) kaikilla ympäristön asuinrakennuksilla lukuun ottamatta toiminnanharjoittajan asuinrakennusta päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan noin db(a) muutamien asuinrakennusten pihaalueilla kohteen pohjoispuolella. Pohjoissuuntaan eniten melua aiheutuu esimurskaimesta, jonka melupäästö on suurin. Liitteen 3 melukartassa on esitetty melutaso liitteen 2 mukaisessa tilanteessa, kun melulaskennassa on huomioitu varastokasojen vaikutus. Varastokasat on sijoitettu toiminnanharjoittajalta saatujen tietojen mukaisesti ja niiden korkeutena on käytetty 5 m. Laskentatuloksen perusteella (liite 3): toimipisteen eteläreunaan sijoitettava varastokasa vähentää esimurskaimen ja rikottimen melun leviämistä eteläsuuntaan merkittävästi toimipisteen koilliskulmassa oleva varastokasa vähentää melun leviämistä toiminnanharjoittajan asuinrakennuksen suuntaan päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) kaikilla ympäristön asuinkohteissa. 9

10 Laskennassa esimurskaimen yhteydessä ei ole varastokasoja, jotka estäisivät melun leviämistä pohjoissuuntaan. Mikäli esimurskausta on joskus tarve suorittaa yli 5 tuntia päivässä, tulisi melun leviämistä estää myös pohjoissuuntaan varastokasojen sijoittelulla, jotta raja arvo 55 db(a) varmuudella alitetaan. 7 TULOSTEN TARKASTELU Suoritettujen mallinnusten mukaan toiminnan aiheuttama keskiäänitaso ei ylitä VNa:n 800/2010 melun raja arvoja missään tarkastelluista tilanteista. Normaalina toimintapäivänä päiväajan keskiäänitaso on ympäristön asuinrakennuksilla suurimmillaan noin 50 db(a) vaikka laskennassa ei ole huomioitu varastokasoja. Syntyvä melu ei ole luonteeltaan impulssimaista. Päivinä, joina suoritetaan rikotusta ja esimurskausta, melua leviää ympäristöön enemmän, mutta laskennan perusteella raja arvot alittuvat silti kaikilla asuinrakennuksilla. Aiheutuva päiväajan keskiäänitaso on ympäristön asuinrakennuksilla suurimmillaan noin db(a). Esimurskaimen sijoittamisessa tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää varastokasoja estämään melun leviäminen etelä ja pohjoissuuntaan, jolloin aiheutuva meluhaitta voidaan minimoida. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat niin etäällä toimipisteestä, ettei aiheutuva melu todennäköisesti normaaliolosuhteissa ole impulssimaista. Kohteen lähiympäristössä tehtiin katselmoinnin yhteydessä muutamia lyhytaikaisia melumittauksia. Mittaustulokset vastaavat melulaskennan tuloksia ja laskennan tulosta voidaan siten pitää luotettavana. 8 LISÄTIETOJA Toni Hägerth Promethor Oy Jani Kankare Promethor Oy puh puh sp. sp. 9 KIRJALLISUUS 1. Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010. Ympäristöministeriö. 2. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Kragh J, Andersen B & Jacobsen J, Environmental noise from industrial plants. General prediction method. Danish Acoustical Laboratory, report 32. Lyngby s. + liitt. 35 s. 4. E. Björk & R. Merikoski. Luonnonkivituotannon melun ympäristövaikutusten arviointi. Kuopion yliopisto, Ympäristötieteiden laitos, melulaboratorio. Kuopio Asumisterveysohje. Sosiaali ja terveysministeriön oppaita 2003:1. Helsinki

11 Murskaus ja seulonta klo Rikotusta ja esimurskausta ei tehdä. Kuljetuksia yht 40 kpl/d. Varastokasojen vaikutusta ei ole huomioitu laskennassa Liite > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:6500 (A3) Ympäristömeluselvitys. Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy, kiinteistö , Parainen. Normaali toimintapäivä, ei rikotusta ja esimurskausta. Varastokasojen vaikutusta ei ole huomioitu laskennassa. Päiväajan keskiäänitaso LAeq, Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

12 Murskaus ja seulonta klo Rikotus klo 7-17, esimurskaus 5 h/d. Kuljetuksia yht 40 kpl/d. Varastokasojen vaikutusta ei ole huomioitu laskennassa Liite > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:6500 (A3) Ympäristömeluselvitys. Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy, kiinteistö , Parainen. Toimintapäivä, jona suoritetaan rikotusta ja esimurskausta. Varastokasojen vaikutusta ei ole huomioitu laskennassa. Päiväajan keskiäänitaso LAeq, Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

13 Murskaus ja seulonta klo Rikotus klo 7-17, esimurskaus 5 h/d. Kuljetuksia yht 40 kpl/d. Varastokasojen vaikutus on huomioitu laskennassa Liite > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:6500 (A3) Ympäristömeluselvitys. Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy, kiinteistö , Parainen. Toimintapäivä, jona suoritetaan rikotusta ja esimurskausta. Varastokasojen vaikutus on huomioitu laskennassa. Päiväajan keskiäänitaso LAeq, Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 116 Ympäristömelu Raportti PR-Y1565 Sipoon kunta Turku 22.11.2010 Kehitys- ja kaavoituskeskus Kaavoitusyksikkö Sivu 1(16) PL 7 / Iso Kylätie 18 04131 Sipoo TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26 Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Versio 3.0 2012-04-26 OULUN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Ilkka Niskanen,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS 14.3.2008 ESPOON MATINKYLÄN N KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 HELSINKI Puh. +3 207 864 11 www.wspgroup.fi Ilkka Niskanen ja Laura Gröhn SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto...

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Lestijärvi, turbiiniryhmä 3 Erkki Heikkola, Mika Laitinen, Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012. VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä 16.10.2013 1 ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa olemassa olevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 2014 JA ENNUSTE VUODELLE 2030. 9.10.2014 Projektinumero: 304788. WSP Finland Oy. Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki

KOKKOLAN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 2014 JA ENNUSTE VUODELLE 2030. 9.10.2014 Projektinumero: 304788. WSP Finland Oy. Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki KOKKOLANKAUPUNGINMELUSELVITYS214 JAENNUSTEVUODELLE23 9.1.214 Projektinumero: 34788 Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki WSP Finland Oy Kokkolankaupunginmeluselvitys214 jaennustevuodelle23 IlkkaNiskanen,TuukkaLyly,SirpaLappalainenjaIlkkaRekola

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Selostus 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENNASSA KÄYTETYT LÄHTÖARVOT... 2 3 MELULASKENTA... 3 4 LASKENTATULOKSET

Lisätiedot