OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE HELSINGIN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE HELSINGIN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET"

Transkriptio

1 OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE HELSINGIN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut yksikö kassa opito ja työelämäpalautejärjestelmää, jota varte tutkitoo valmistuvia/vastavalmistueita o pyydetty täyttämää työelämää sijoittumista ja yliopistoopitoja koskeva kyselylomake. Lomakkee o voiut täyttää joko paperi tai web versioa. Käsillä oleva tilastokooste perustuu vuoa 2004 Helsigi yliopistossa tutkio suorittaeide vastauksii. Kuki vastaaja esiityy aieistossa ylimmä Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suorittamasa tutkio perusteella. Tilastokoostee tulokset ovat osa opito ja työelämäpalautejärjestelmä kehittämisvaihetta. Tuloksia ei tule yleistää koskemaa kaikkie vuoa 2004 valmistueide työllisyystilaetta tai mielipiteitä, sillä joideki tiedekutie ja tutkitoasteide kohdalla vastausprosetti jäi varsi alhaiseksi. Opito ja työelämäpalautejärjestelmää kehitetää edellee ja jatkossa eräää kehitystyö keskeiseä tavoitteea o vastausaktiivisuude lisäämie luotettavie ja vertailukelpoiste tuloste saamiseksi. Tilastokooste pohjautuu Helsigi yliopisto hallio sovelluspalveluide tietokaasta poimittuu dataa. Aieisto o aalysoitu SPSS 13.0 tilastoohjelmalla. Opito ja työelämäpalauttee rialle kehitetää automaattista raportoitijärjestelmää, joka o määrä jatkossa korvata tilasto ohjelma avulla tehdyt aalyysit. URA JA REKRYTOINTIPALVELUT 2005

2 SISÄLLYS 1 VASTAUSAKTIIVISUUS VASTAAJIEN PERUSTIEDOT TIEDOT OPINNOISTA HELSINGIN YLIOPISTOSSA Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritettu tutkito Tutkielma arvosaa Opitoje hidastumie Valmistumise siirtämie OPINTOIHIN LIITTYVÄ HARJOITTELU Harjoitteluu osallistumie Pakollie harjoittelu Vapaaehtoie harjoittelu OPINNÄYTEYHTEISTYÖ Opiäyteyhteistyöhö osallistumie Opiäyteyhteistyökumppait TYÖKOKEMUS OPINTOJEN AJALTA Työkokemukse hakkimie Työkokemukse määrä ja laatu TYÖTILANNE VASTAAMISHETKELLÄ TYÖNHAKUTILANNE VASTAAMISHETKELLÄ NYKYINEN TYÖ Työatajaryhmä Asema orgaisaatiossa Työsuhtee laatu Työ osa /kokoaikaisuus Työpaika sijaiti Tulot ykyisessä työssä Nykyise työ ja akateemiste opitoje vastaavuus Yliopistossa opitu hyödyettävyys ykyisessä työssä Työssä viihtymie TYÖLLISTYMISEEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT TIEDOT, TAIDOT JA OSAAMINEN Yliopisto opitoje kehittämät tieto ja taitoalueet Oma osaamise arvioiti LISÄPALAUTE OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE 2004 URA JA REKRYTOINTIPALVELUT Mari Pulkkie 2005

3 KOOSTEESEEN SISÄLTYVÄT TAULUKOT Taulukko 1. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritetut tutkiot, opito ja työelämäpalautteesee vastaeide lukumäärä sekä palauttee vastausprosetti se tiedekua mukaa, jossa vastaaja suoritti tutkitosa vuoa Taulukko 2. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritetut tutkiot, opito ja työelämäpalautteesee vastaeide lukumäärä sekä palauttee vastausprosetti vastaaja Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suorittama tutkio mukaa Taulukko 3. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritetut tutkiot, opito ja työelämäpalautteesee vastaeide lukumäärä sekä palauttee vastausprosetti vastaaja Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suorittama tutkio astee sekä tiedekua mukaa... 3 Taulukko 4. Vastaajie sukupuoli. N= Taulukko 5. Vastaajie sytymävuosie mediaaiarvo sekä miimi ja maksimiarvot tiedekua mukaa Taulukko 6. Vastaajie äidikieli. N= Taulukko 7. Vastaajie äidikieli tiedekua mukaa. N= Taulukko 8. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritettu yli tutkito. N= Taulukko 9. Vuoa 2004 suoritettu tutkito tiedekua ja sukupuole mukaa. Miehet N=360; Naiset N= Taulukko 10. Ylemmä korkeakoulututkio suorittaeide opitoviikkomäärä (keskiarvo) tiedekua mukaa. N= Taulukko 11. Pro gradu tutkielma arvosaa ylemmä korkeakoulututkio vuoa 2004 suorittaeilla. N= Taulukko 12. Pro gradu tutkielma arvosaa ylemmä korkeakoulututkio vuoa 2004 suorittaeilla sukupuole mukaa. N= Taulukko 13. Pro gradu tutkielma arvosaa ylemmä korkeakoulututkio vuoa 2004 suorittaeilla tiedekua mukaa. N= Taulukko 14. Opitoje hidastumie keskimääri kuukausia vuoa 2004 suoritetu tutkio ja tiedekua mukaa... 9 Taulukko 15. Opitoje hidastumisee joki verra tai paljo vaikuttaeet syyt Taulukko 16. Muodollise valmistumise siirtämie keskimääri kuukausia vuoa 2004 suoritetu tutkio ja tiedekua mukaa Taulukko 17. Muodollise valmistumise siirtämisee joki verra tai paljo vaikuttaeet syyt Taulukko 18. Muut kui lomakkeessa maiitut syyt lykätä muodollista valmistumista Taulukko 19. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie. N= Taulukko 20. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie tiedekua mukaa. N= Taulukko 21. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie sukupuole ja tiedekua mukaa. Miehet N=361; Naiset N= Taulukko 22. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie sukupuole ja tutkitoastee mukaa. Miehet N=361; Naiset N= Taulukko 23. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu suorituspaikka. N= Taulukko 24. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu rahoitus. N= Taulukko 25. Opitoviikkoje saamie opitoihi liittyvästä pakollisesta harjoittelusta. N= Taulukko 26. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu ja akateemise koulutukse vastaavuus. N= Taulukko 27. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu ja opiskeluala vastaavuus. N= Taulukko 28. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu suorituspaikka. N= Taulukko 29. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu rahoitus. N= Taulukko 30. Opitoviikkoje saamie opitoihi liittyvästä vapaaehtoisesta harjoittelusta. N= Taulukko 31. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu ja akateemise koulutukse vastaavuus. N= Taulukko 32. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu ja opiskeluala vastaavuus. N= Taulukko 33. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie (kaikki tutkitoasteet). N= Taulukko 34. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 35. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie ylemmä korkeakoulututkio suorittaeilla sukupuole mukaa. N= Taulukko 36. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie ylemmä korkeakoulututkio suorittaeilla tiedekua mukaa. N= Taulukko 37. Ylemmä korkeakoulututkio suorittaeide opiäyteyhteistyökumppait tiedekua mukaa Taulukko 38. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa. N= Taulukko 39. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 40. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa sukupuole ja vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. Miehet N=358; Naiset N= Taulukko 41. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa tiedekua mukaa. N= Taulukko 42. Tutkio suorittamise aikaa hakitu työkokemukse määrä eimmillää ja keskimääri kuukausia työkokemukse laadu mukaa Taulukko 43. Tutkio suorittamise aikaa hakitu työkokemukse määrä keskimääri kuukausia työkokemukse laadu ja sukupuole mukaa Taulukko 44. Tutkio suorittamise aikaa hakittu työkokemus eimillää ja keskimääri työkokemukse laadu sekä tiedekua mukaa Taulukko 45. Tutkio suorittamise aikaa hakittu työkokemus eimmillää ja keskimääri työkokemukse laadu sekä tutkitoastee mukaa Taulukko 46. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa N=

4 Taulukko 47. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 sukupuole mukaa. N= Taulukko 48. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tiedekua mukaa. N= Taulukko 49. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tutkitoastee mukaa. N= Taulukko 50. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 sukupuole ja tutkitoastee mukaa. Miehet N= 361; Naiset N= Taulukko 51. Työssä olevie vastaajie määrä ja prosettiosuus palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tutkitoastee ja tiedekua mukaa. N= Taulukko 52. Työttömie työhakijoide määrä ja prosettiosuus palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tiedekua ja tutkitoastee mukaa. N= Taulukko 53. Useamma kui yhde työ tekemie. N= Taulukko 54. Syy useamma työ tekemisee. N= Taulukko 55. Työhakutilae palautteesee vastattaessa vuoa N= Taulukko 56. Työhakutilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 sukupuole mukaa. N= Taulukko 57. Työhakutilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tiedekua mukaa. N= Taulukko 58. Työhakutilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 59. Nykyise työ työatajaryhmä. N= Taulukko 60. Nykyise työ työatajaryhmä sukupuole mukaa. N= Taulukko 61. Nykyise työ työatajaryhmä vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 62. Nykyise työ työatajaryhmä tiedekua mukaa. N= Taulukko 63. Asema ykyisessä työssä/orgaisaatiossa. N= Taulukko 64. Asema ykyisessä työssä/orgaisaatiossa sukupuole mukaa. N= Taulukko 65. Asema ykyisessä työssä/orgaisaatiossa vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 66. Asema ykyisessä työssä/orgaisaatiossa tiedekua mukaa. N= Taulukko 67. Työsuhtee laatu ykyisessä työssä. N= Taulukko 68. Työsuhtee laatu ykyisessä työssä sukupuole mukaa. N= Taulukko 69. Työsuhtee laatu ykyisessä työssä vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 70. Työsuhtee laatu ykyisessä työssä tiedekua mukaa. N= Taulukko 71. Työsuhtee laatu ykyisessä työssä työatajaryhmä mukaa. N= Taulukko 72. Työ osa /kokoaikaisuus ykyisessä työssä. N= Taulukko 73. Työ osa /kokoaikaisuus ykyisessä työssä sukupuole mukaa. N= Taulukko 74. Työ osa /kokoaikaisuus ykyisessä työssä vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 75. Työ osa /kokoaikaisuus ykyisessä työssä tiedekua mukaa. N= Taulukko 76. Nykyise työpaika sijaiti lääeittäi. N= Taulukko 77. Nykyise työpaika sijaiti lääeittäi vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 78. Nykyise työpaika sijaiti lääeittäi tiedekua mukaa. N= Taulukko 79. Työpaika sijaitsemie kotiseudulla. N= Taulukko 80. Työpaika sijaitsemie kotiseudulla sukupuole mukaa. N= Taulukko 81. Työpaika sijaitsemie kotiseudulla tiedekua mukaa. N= Taulukko 82. Bruttokuukausitulot ykyisessä työssä. N= Taulukko 83. Bruttokuukausitulot ykyisessä työssä sukupuole mukaa. N= Taulukko 84. Bruttokuukausitulot ykyisessä työssä vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 85. Bruttokuukausitulot ykyisessä työssä tiedekua mukaa. N= Taulukko 86. Nykyise työ ja opiskeluala vastaavuus. N= Taulukko 87. Nykyise työ ja opiskeluala vastaavuus sukupuole mukaa. N= Taulukko 88. Nykyise työ ja opiskeluala vastaavuus tiedekua mukaa Taulukko 89. Nykyise työ ja opiskeluala vastaavuus vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa Taulukko 90. Nykyise työ vaatimustaso ja akateemise koulutukse vastaavuus. N= Taulukko 91. Nykyise työ vaatimustaso ja akateemise koulutukse vastaavuus sukupuole mukaa. N= Taulukko 92. Nykyise työ vaatimustaso ja akateemise koulutukse vastaavuus tiedekua mukaa Taulukko 93. Nykyise työ vaatimustaso ja akateemise koulutukse vastaavuus vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa Taulukko 94. Yliopistossa opitu hyödyettävyys ykyisessä työssä. N= Taulukko 95. Yliopistossa opitu hyödyettävyys ykyisessä työssä sukupuole mukaa. N= Taulukko 96. Yliopistossa opitu hyödyettävyys ykyisessä työssä vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 97. Yliopistossa opitu hyödyettävyys ykyisessä työssä tiedekua mukaa. N= Taulukko 98. Nykyisessä työssä viihtymie. N= Taulukko 99. Nykyisessä työssä viihtymie sukupuole mukaa. N= Taulukko 100.Nykyisessä työssä viihtymie vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 101.Nykyisessä työssä viihtymie tiedekua mukaa. N= Taulukko 102.Nykyisessä työssä viihtymie työ vaatimustaso ja akateemise koulutukse vastaavuude mukaa. N=

5 Taulukko 103.Nykyisessä työssä viihtymie se mukaa, kuika hyvi yliopistossa opittua voi hyödytää työssä. N= Taulukko 104.Nykyisessä työssä viihtymie työsuhtee laadu mukaa. N= Taulukko 105.Nykyisessä työssä viihtymie bruttokuukausituloje mukaa. N= Taulukko 106.Nykyisee työhö valituksi tulemisee vaikuttaeet tekijät. N= Taulukko 107.Vastaamishetkellä työssä/työttömää työhakijaa olleide hakkima opiskeluaikaie työkokemus tiedekua mukaa iissä tiedekuissa, joissa o työttömiä työhakijoita Taulukko 108.Tutkio aikaa hakitu oma ala työkokemukse määrä ylemmä korkeakoulututkio suorittaeilla työssä olevilla ja työttömillä työhakijoilla tiedekua mukaa iissä tiedekuissa, joissa o työttömiä työhakijoita Taulukko 109.Työtilae vastaamishetkellä opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumise mukaa. N= Taulukko 110.Yliopisto opitoje kehittämät tieto ja taitoalueet. N=1 244 (Luova ajattelu taito N=1 232) Taulukko 111.Yliopisto opitoje kehittämät tieto ja taitoalueet ylemmä korkeakoulututkio suorittaeilla. N=927. (Luova ajattelu taito N=921.) Taulukko 112.Osaamie oma ala työtehtävissä kouluarvosaalla arvioitua. N= Taulukko 113.Osaamie oma ala työtehtävissä kouluarvosaalla arvioitua sukupuole ja vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 114.Osaamie oma ala työtehtävissä kouluarvosaalla arvioitua tiedekua mukaa. N=

6 1 VASTAUSAKTIIVISUUS Opito ja työelämäpalautteesee vastasi yhteesä hekilöä, joide publiikkipäivä sijoittui vuodelle Helsigi yliopistossa suoritettii vuoa 2004 yhteesä tutkitoa 1, jote opito ja työelämäpalauttee vastausprosetiksi muodostui 34,4. Tiedekuittai tarkasteltua vastausprosetit vaihtelivat merkittävästi. Muita selvästi aktiivisemmi palautteesee vastasivat teologisessa tiedekuassa tutkio suorittaeet. Myös humaistit ylsivät verrattai hyvää vastausaktiivisuutee. Teologie ja humaistie lisäksi vai eläilääketieteellisestä ja maatalousmetsätieteellisestä tiedekuasta valmistueista palautteesee vastasi yli kaksi viideestä. Passiivisimpia vastaajia olivat lääketieteellisestä ja oikeustieteellisestä tiedekuasta valmistueet. Erityisesti lääketieteilijöide kohdalla erääksi syyksi voidaa arvioida lomakkee osittaista sopimattomuutta vastaajie tilatee kuvaamisee sekä vastaajie verrattai hyvää valmistumisejälkeistä työtilaetta. Opito ja työelämäpalauttee tiedekuittaiset vastausprosetit käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Taulukko 1. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritetut tutkiot, opito ja työelämäpalautteesee vastaeide lukumäärä sekä palauttee vastausprosetti se tiedekua mukaa, jossa vastaaja suoritti tutkitosa vuoa Vastausprosetteja tarkasteltaessa o huomioitava, että kaksi vastaajaa ei ilmoittaut tiedekutaa, jossa oli suorittaut tutkitosa vuoa tiedekuta vuoa 2004 HY:ssa suoritetut tutkiot* palautteesee vastaeet vastausprosetti Biotieteellie tiedekuta ,7 Eläilääketieteellie tiedekuta ,9 Farmasia tiedekuta ,0 Humaistie tiedekuta ,5 Käyttäytymistieteellie tiedekuta ,6 Lääketieteellie tiedekuta ,0 Maatalous metsätieteellie tiedekuta ,6 Matemaattis luootieteellie tiedekuta ,9 Oikeustieteellie tiedekuta ,6 Teologie tiedekuta ,2 Valtiotieteellie tiedekuta ,1 tiedekuta ei tiedossa 2 yhteesä ,4 * Lähde: Helsigi yliopisto tilastot 2004 [http://otes.helsiki.fi/halvi/tilast04.sf]. 1 Luku sisältää 76 vuoa 2004 suoritettua erityisopettaja tutkitoa, mutta ei erikoislääkäri, erikoishammaslääkäri ja erikoiseläilääkäri ammatillisia erikoistumistutkitoja, joita suoritettii vuoa 2004 yhteesä 246. Ks. Helsigi yliopisto tilastot 2004 [http://otes.helsiki.fi/halvi/tilast04.sf]. 2 Eläilääketieteellisessä tiedekuassa tutkio suorittaeisii eivät sisälly erikoiseläilääkäri tutkio suorittaeet. 3 Käyttäytymistieteellisessä tiedekuassa tutkio suorittaeisii sisältyy taulukossa myös erityisopettaja opiot suorittaeet. Palautteesee vastaeista käyttäytymistieteilijöistä kolme ilmoitti suorittaeesa vuoa 2004 erityisopettaja opiot. 4 Lääketieteellisessä tiedekuassa tutkio suorittaeisii eivät sisälly erikoislääkäri eivätkä erikoishammaslääkäri tutkio suorittaeet. 5 Valtiotieteellisessä tiedekuassa tutkio suorittaeisii sisältyy Sveska Social och Kommual Högskolaissa tutkio suorittaeet. Palautteesee vastaeista valtiotieteilijöistä kahdeksa ilmoitti suorittaeesa vuoa 2004 alemma korkeakoulututkio Sveska Social och Kommual Högskolaissa. 1

7 Tutkitoastee mukaa tarkasteltua vastausprosetit jäivät erittäi alhaisiksi lukuuottamatta ylemmä korkeakoulututkio suorittaeita 6, joista yli kaksi viideestä vastasi palautteesee. Atamassaa lisäpalautteessa useat jatkotutkio suorittaeet kritisoivat lomakkee sopivuutta jatko opitoje sekä jatkotutkio suorittaeide työllisyystilatee kuvaamisee tätä voitaeeki pitää eräää syyä lisesiaati ja tohtori tutkio suorittaeide alhaisee vastausaktiivisuutee. Tutkitoasteittai tarkasteltua palauttee vastausprosetit käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Taulukko 2. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritetut tutkiot, opito ja työelämäpalautteesee vastaeide lukumäärä sekä palauttee vastausprosetti vastaaja Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suorittama tutkio mukaa. Vastausprosetteja tarkasteltaessa o huomioitava, että kaksi vastaajaa ei ilmoittaut tutkitoa, joka oli suorittaut Helsigi yliopistossa vuoa suoritettu tutkito vuoa 2004 HY:ssa suoritetut tutkiot* palautteesee vastaeet vastausprosetti alempi korkeakoulututkito ,6 ylempi korkeakoulututkito ,9 lisesiaati tutkito ,0 tohtori tutkito ,9 erityisopettaja koulutus ,9 tutkito ei tiedossa 2 yhteesä ,4 * Lähde: Helsigi yliopisto tilastot 2004 [http://otes.helsiki.fi/halvi/tilast04.sf] Tarkasteltaessa palauttee vastausprosetteja sekä tiedekua että tutkitoastee tasolla, vastasivat kyselyy aktiivisimmi alemma ja ylemmä korkeakoulututkio suorittaeet teologit sekä ylemmä korkeakoulututkio suorittaeet humaistit, eläilääketietee lisesiaatit (ylempi korkeakoulututkito) sekä farmasia tiedekuassa ylemmä korkeakoulututkio suorittaeet. Kaikki edellä maiitut ryhmät ylsivät yli 50: vastausaktiivisuutee teologit jopa reilusti yli 70: lukuihi. Usea tiedekua kohdalla joko lisesiaati tai tohtori tutkio suorittaeet jättivät kokoaa vastaamatta palautteesee. Opito ja työelämäpalauttee vastausprosetit tiedekua ja tutkitoastee mukaa käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. 6 Ylemmä korkeakoulututkio suorittaeisii o luettu myös lääketieteellisessä ja eläilääketieteellisessä tiedekuassa lisesiaati tutkio suorittaeet. 7 Ylemmä korkeakoulututkio suorittaeisii vastajii sisältyvät myös lääketieteellisessä ja eläilääketieteellisessä tiedekuassa suoritetut lisesiaati tutkiot, jotka ovat tiedekutiesa perustutkitoja. 8 Jatkossa kolme vuoa 2004 erityisopettaja opiot käyttäytymistieteellisessä tiedekuassa suorittautta vastaajaa o sisällytetty ylemmä korkeakoulututkio suorittaeisii, joka he ovat itseki lomakkeessa tutkioksee merkieet, todeäköisesti siitä syystä, ettei kehittämisvaihee lomakkeessa ole ollut suoritetu tutkio kohdalla vaihtoehtoa erityisopettaja koulutusta. Käyttäytymistieteellise tiedekua tilaetta koskevassa erillisessä raportissa erityisopettaja opiot suorittaeita o kuiteki tarkasteltu omaa ryhmäää. 2

8 Taulukko 3. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritetut tutkiot, opito ja työelämäpalautteesee vastaeide lukumäärä sekä palauttee vastausprosetti vastaaja Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suorittama tutkio astee sekä tiedekua mukaa. Vastausprosetteja tarkasteltaessa tulee huomioida, että kaksi vastaajaa ei ilmoittaut tiedekutaasa, iiikää kaksi vastaajaa jätti tutkitoasteesa ilmoittamatta. alempi korkeakoulututkito vuoa 2004 HY:ssa suoritetut tutkiot* palautteesee vastaeet ylempi korkeakoulututkito vuoa 2004 HY:ssa suoritetut tutkiot* vastausprosetti palautteesee vastaeet vuoa 2004 HY:ssa suoritetut tutkiot* * Lähde: Helsigi yliopisto tilastot 2004 [http://otes.helsiki.fi/halvi/tilast04.sf]. lisesiaati tutkito vastausprosetti palautteesee vastaeet vuoa 2004 HY:ssa suoritetut tutkiot* tohtori tutkito vastausprosetti palautteesee vastaeet vastausprosetti BIO , , , ,0 ELÄIN , ,0 FARM , , , ,5 HUM , , , ,8 KÄYT , , , ,0 LÄÄK , ,0 MM 5 0 0, , , ,0 ML , , , ,3 OIK , , , ,0 TEOL , , , ,3 VALT , , , ,4 KOKO HY , , , ,7 9 Käyttäytymistieteellise tiedekua kohdalla tauluko lukuihi ei sisälly erityisopetta koulutukse vuoa 2004 päättäeitä, joide kohdalla vastausprosetti oli vai 3,9 (ks. edell. taulukko). 10 Maatalous metsätieteellisessä tiedekuassa lisesiaati tutkio vuoa 2004 suorittaeide kohdalla vastausprosetiksi muodostuu virheellisesti 200 kyseessä lieee tilastovirhe tai viive tiedekuassa vuoa 2004 suoritettuje lisesiaati tutkitoje määrässä tai vaihtoehtoisesti opito ja työelämpalautteesee vastattaessa sytyyt virhe. 3

9 2 VASTAAJIEN PERUSTIEDOT Taulukko 4. Vastaajie sukupuoli. N= sukupuoli ei ilmoittaut sukupuoltaa yhteesä mies aie , ,2 1, ,0 Vastaajie mediaaisytymävuosi oli Naiste ja mieste sytymävuosie jakaumissa ei ilmeyt merkittäviä eroja. Nuorimmat vastaajista olivat sytyeet vuoa 1983 ja vahi vuoa Taulukko 5. Vastaajie sytymävuosie mediaaiarvo sekä miimi ja maksimiarvot tiedekua mukaa. sytymävuosi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT Taulukko 6. Vastaajie äidikieli. N= äidikieli ei ilmoittaut äidikieltää yhteesä suomi ruotsi muu ,2 79 5,8 26 1,9 1, ,0 4

10 Taulukko 7. Vastaajie äidikieli tiedekua mukaa. N=1 351 äidikieli suomi tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,9 100,0 90,5 91,9 96,3 82,9 93,9 96,6 88,2 97,4 81,2 92,3 ruotsi ,1 8,1 4,0 3,7 17,1 4,1 2,7 11,8 1,7 16,8 5,8 muu ,4 4,0 2,0,7,9 2,0 1,9 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5

11 3 TIEDOT OPINNOISTA HELSINGIN YLIOPISTOSSA 3.1 Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritettu tutkito Taulukko 8. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritettu yli tutkito. N= Tilastoiissa ylempii korkeakoulututkitoihi o luettu myös lääketieteellisessä ja eläilääketieteellisessä tiedekuassa suoritetut lisesiaati tutkiot, jotka ovat tiedekutiesa perustutkitoja. Myös e kolme vastaajaa, jotka ilmoittivat suorittaeesa vuoa 2004 erityisopettaja opiot käyttäytymistieteellisessä tiedekuassa, o tilastoiissa sisällytetty ylemmä korkeakoulututkio suorittaeisii. Käyttäytymistieteellise tiedekua tilaetta kuvaavassa erillisessä raportissa erityisopettajia se sijaa tarkastellaa omaa ryhmäää. vuoa 2004 Helsigi yliopistossa suoritettu tutkito ei ilmoittaut tutkitoaa yhteesä alempi korkeakoulututkito ylempi korkeakoulututkito a lisesiaati tutkito tohtori tutkito a. sisältää lääketietee ja eläilääketietee lisesiaati tutkio sekä erityisopettaja opiot suorittaeet , ,0 11,8 55 4,1 2, ,0 Taulukko 9. Vuoa 2004 suoritettu tutkito tiedekua ja sukupuole mukaa. Miehet N=360; Naiset N=989. sukupuoli mies vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,0 27,6 7,7 17,4 7,1 8,3 15,0 ylempi korkeakoulututkito ,0 100,0 40,0 70,4 76,9 91,7 86,5 73,3 95,2 88,1 83,3 77,8 lisesiaati tutkito ,7 3,5 4,8 4,2 1,7 tohtori tutkito ,0 2,0 15,4 8,3 10,8 5,8 4,8 4,2 5,6 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 aie alempi korkeakoulututkito ,0 73,4 32,4 24,3 7,9 9,3 16,9 23,2 ylempi korkeakoulututkito ,4 100,0 25,0 66,5 70,3 87,0 88,7 81,0 100,0 90,7 81,8 72,9 lisesiaati tutkito ,3 1,4 1,6 1,6,5 tohtori tutkito ,7 1,6,8 4,1 13,0 9,7 9,5 1,3 3,4 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6

12 Taulukko 10. Ylemmä korkeakoulututkio suorittaeide opitoviikkomäärä (keskiarvo) tiedekua mukaa. N=968. vuoa 2004 suoritettu tutkito ylempi korkeakoulututkito tiedekuta BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT yhteesä opitoviikkoja keskimääri Tutkielma arvosaa Taulukko 11. Pro gradu tutkielma arvosaa ylemmä korkeakoulututkio vuoa 2004 suorittaeilla. N=1002. pro gradu tutkielma arvosaa appr lub.a sla cl mcl ecl l ei ilmoittaut arvosaaa yhteesä 6,6 24 2,4 74 7, , , ,0 32 3, , ,0 7

13 Taulukko 12. Pro gradu tutkielma arvosaa ylemmä korkeakoulututkio vuoa 2004 suorittaeilla sukupuole mukaa. N=890. vuoa 2004 suoritettu tutkito ylempi korkeakoulututkito arvosaa appr sukupuoli mies aie yhteesä 2 4 6,8,6,7 lub.a ,4 2,8 2,7 sla ,5 8,7 8,3 cl ,0 26,9 24,4 mcl ,3 37,3 36,7 ecl ,0 21,4 23,6 l ,1 2,2 3,6 yhteesä ,0 100,0 100,0 Taulukko 13. Pro gradu tutkielma arvosaa ylemmä korkeakoulututkio vuoa 2004 suorittaeilla tiedekua mukaa. N=890. vuoa 2004 suoritettu tutkito ylempi korkeakoulututkito arvosaa appr tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO FARM HUM KÄYT MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,8 1,2,9 1,9,7 lub.a ,2 7,1 3,6 2,6 3,8 2,7 sla ,6 8,2 12,4 13,1 8,8 8,6 6,0 8,3 cl ,7 15,0 29,6 31,0 25,0 18,4 12,0 19,0 27,7 24,4 mcl ,6 60,0 36,7 27,4 33,3 34,2 48,0 33,3 44,6 36,7 ecl ,3 25,0 17,6 19,5 22,6 33,3 32,0 25,7 21,7 23,6 l ,9 5,6,9 1,2 1,8 8,0 7,6 3,6 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8

14 3.3 Opitoje hidastumie Taulukko 14. Opitoje hidastumie keskimääri kuukausia vuoa 2004 suoritetu tutkio ja tiedekua mukaa. vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito ylempi korkeakoulututkito lisesiaati tutkito tohtori tutkito tiedekuta FARM HUM KÄYT ML TEOL VALT yhteesä BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT yhteesä KÄYT MM ML OIK yhteesä BIO FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML TEOL VALT yhteesä opiot hidastuivat keskimääri (kk)

15 Taulukko 15. Opitoje hidastumisee joki verra tai paljo vaikuttaeet syyt. koulutusta vastaava tai siihe liittyvä asiotyö tekemie 587 koulutusta vastaamattoma asiotyö tekemie riittämätö ohjaus opitoje suuitteluu ylimääräiset opiot opiskelumotivaatio puute tutkitoi suorittamiselle välttämättömiä kursseja ei järjestetty kotityöt, lastehoito tmv. sairaus tai vamma opiskelijajärjestöissä tai yliopisto halliossa toimimie äitiys tai isyysloma, vahempaivapaa varusmies tai siiviilipalvelukse suorittamie maiitaa 10

16 3.4 Valmistumise siirtämie Yhteesä 126 vastaajaa (9,3 palautteesee vastaeista) kirjasi joki syy ojalla siirtäeesä muodollista valmistumistaa suoritettuaa tutkitoosa vaadittavat opiot. Taulukko 16. Muodollise valmistumise siirtämie keskimääri kuukausia vuoa 2004 suoritetu tutkio ja tiedekua mukaa. vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito ylempi korkeakoulututkito tohtori tutkito tiedekuta HUM KÄYT ML VALT yhteesä BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT yhteesä BIO ML yhteesä valmistumista siirretty keskimääri (kk)

17 Taulukko 17. Muodollise valmistumise siirtämisee joki verra tai paljo vaikuttaeet syyt. halu hyödytää opitososiaalisia etuja 50 työpaika puuttumie ylimääräiset opiot koulutusta vastaava tai siihe liittyvä asiotyö tekemie 35 koulutusta vastaamattoma asiotyö tekemie 28 äitiys tai isyysloma, vahempaivapaa 9 varusmies tai siviilipalvelukse suorittamie 4 halu lykätä opitolaia takaisimaksua maiitaa Taulukko 18. Muut kui lomakkeessa maiitut syyt lykätä muodollista valmistumista. Ala työvoimapula ei ollut publiikkia Elämä tarkoitukse pohtimie E ajatellut ottaa kadi papereita e saaut aikaiseksi hakea todistusta E tarviut kadi papereita gradu tarkastamise viivästymie Harjoittelu vai opiskelijalle harjoittelu alkamie Hekilökemiat ja opitokoodit humaistie työtilae :( jatko opiskelukiireet keske ollut työhakuprosessi Kesällä ei voiut valmistua Kiiostus opiskeluu Koroti graduarvosaaai Kotityöt, raha puute, sivutyö laiskuus (2 vastaajaa) Lomakkeide täyttämie Luuli että saa FM opeammi Muodollisuudet opioissa o guidace durig thesis opitotue takaisiperitä Paperibyrokratia pohdita sisällytettävistä opioista publiiki osumie publiikkii osallistumie Pätkätyö turvattomuus Raskaus Sairaus 12

18 SOKLA & ei ole ollut syytä valmistua sopiva juhlapäivä Tarvitsi kadidaati paperit Tavoiteltu maisteri tutkito tei todistuspyyö myöhässä toie pääaie, saamattomuus tulorajat ja matka ulkomaille töitä ehtii varmasti tehdä ulkomailla opiskelu Valmistumise byrokratia! valmistumise kauhistus 13

19 4 OPINTOIHIN LIITTYVÄ HARJOITTELU Osa vastaajista ilmoitti kokeeesa lomakkee harjoittelua koskevii kysymyksii vastaamise hakalaksi. Luultavasti juuri tästä syystä harjoitteluu liittyvii kysymyksii o vastattu osi epäjohdomukaisesti eivätkä esimerkiksi pakollisee ja/tai vapaaehtoisee harjoitteluu osallistueide lukumäärät kaikilta osi täsmää eri kysymyste välillä. Web lomakkee harjoittelua koskevassa osiossa o myös esiityyt erilaisia tekisiä ogelmia. Jatkossa tekiset virheet korjataa ja harjoittelua koskevia kysymyksiä pyritää tarketamaa ja selkeyttämää. 4.1 Harjoitteluu osallistumie Taulukko 19. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie. N= Tietokaassa ollee tekise ogelma vuoksi tilastoiissa o jouduttu yhdistämää e vastaajat, jotka ilmoittivat, etteivät ole osallistueet laikaa opitoihi liittyvää harjoitteluu sekä e, jotka jättivät vastaamatta harjoitteluu osallistumista koskevaa kysymyksee. opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie osallistuut vai pakollisee harjoitteluu osallistuut vai vapaaehtoisee harjoitteluu osallistuut sekä pakollisee että vapaaehtoisee harjoitteluu ei ole osallistuut harjoitteluu/ei vastaut kysymyksee yhteesä , , , , ,0 Taulukko 20. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie tiedekua mukaa. N= opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie osallistuut vai pakollisee osallistuut vai vapaaehtoisee osallistuut sekä pakollisee että vapaaehtoisee ei ole osallistuut harjoitteluu/ ei vastaut kysymyksee yhteesä tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,6 32,1 82,4 12,3 58,4 45,7 55,6 6,0 55,6 24,8 29, ,8 18,3,6 2,0 22,8 51,0 5,1 35,6 15, ,7 67,9 14,9 9,8 16,1 45,7 27,3 7,4 34,2 13,9 16, ,9 2,7 59,7 24,8 8,6 15,2 63,8 49,0 5,1 25,7 38, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 14

20 Taulukko 21. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie sukupuole ja tiedekua mukaa. Miehet N=361; Naiset N=990. sukupuoli mies opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie vai pakollisee tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,7 50,0 60,0 7,1 46,2 50,0 43,2 4,7 64,3 29,2 22,4 vai vapaaehtoisee ,3 23,2 7,7 20,9 52,4 41,7 18,0 sekä pakollisee että vapaaehtoisee ,0 50,0 30,0 7,1 15,4 50,0 43,2 3,5 28,6 8,3 15,2 ei ole osallistuut/ ei vastaut kysymyksee ,0 10,0 62,6 30,8 13,5 70,9 47,6 7,1 20,8 44,3 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 aie vai pakollisee ,7 30,8 85,9 13,5 59,5 43,5 62,9 7,9 50,7 23,4 32,2 vai vapaaehtoisee ,3 17,0 3,2 25,4 50,0 8,0 33,8 14,6 sekä pakollisee että vapaaehtoisee ,7 69,2 12,5 10,5 16,2 43,5 17,7 12,7 37,3 15,6 16,8 ei ole osallistuut/ ei vastaut kysymyksee ,3 1,6 59,0 24,3 13,0 16,1 54,0 50,0 4,0 27,3 36,4 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Taulukko 22. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie sukupuole ja tutkitoastee mukaa. Miehet N=361; Naiset N=990. vuoa 2004 suoritettu tutkito sukupuoli mies vai pakollisee alempi korkeakoulututkito ylempi korkeakoulututkito lisesiaati tutkito tohtori tutkito yhteesä ,7 25,7 10,0 22,4 vai vapaaehtoisee ,7 20,4 5,0 18,0 sekä pakollisee että vapaaehtoisee ,7 16,8 5,0 15,2 ei ole osallistuut/ ei vastaut kysymyksee ,8 37,1 100,0 80,0 44,3 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 aie vai pakollisee ,2 32,3 8,6 32,2 vai vapaaehtoisee ,4 17,5 5,7 14,6 sekä pakollisee että vapaaehtoisee ,1 18,7 2,9 16,8 ei ole osallistuut/ ei vastaut kysymyksee ,2 31,5 100,0 82,9 36,4 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 15

21 4.2 Pakollie harjoittelu Taulukko 23. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu suorituspaikka. N=768. pakollise harjoittelu suorituspaikka kotimaassa ulkomailla sekä kotimaassa että ulkomailla yhteesä ,9 61 7,9 24 3, ,0 Taulukko 24. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu rahoitus. N=820. pakollise harjoittelu rahoitus palkato työataja rahoittama yliopisto rahoittama työataja ja yliopisto rahoittama muu taho rahoittama yhteesä , , , ,9 34 4, ,0 Taulukko 25. Opitoviikkoje saamie opitoihi liittyvästä pakollisesta harjoittelusta. N=799. saiko pakollisesta harjoittelusta opitoviikkoja ei kyllä yhteesä 87 10, , ,0 Taulukko 26. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu ja akateemise koulutukse vastaavuus. N=814. vastasiko pakollie harjoittelu vaatimustasoltaa akateemista koulutusta ei kyllä e osaa saoa yhteesä , ,8 75 9, ,0 Taulukko 27. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu ja opiskeluala vastaavuus. N=819. vastasiko pakollie harjoittelu opiskelualaa ei kyllä e osaa saoa yhteesä 36 4, ,7 24 2, ,0 16

22 4.3 Vapaaehtoie harjoittelu Taulukko 28. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu suorituspaikka. N=159. vapaaehtoise harjoittelu suorituspaikka kotimaassa ulkomailla sekä kotimaassa että ulkomailla yhteesä , ,2 5 3, ,0 Taulukko 29. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu rahoitus. N=172. vapaaehtoise harjoittelu rahoitus palkato työataja rahoittama yliopisto rahoittama työataja ja yliopisto rahoittama muu taho rahoittama yhteesä 30 17, , , ,9 13 7, Taulukko 30. Opitoviikkoje saamie opitoihi liittyvästä vapaaehtoisesta harjoittelusta. N=168. saiko vapaaehtoisesta harjoittelusta opitoviikkoja ei kyllä yhteesä 80 47, , ,0 Taulukko 31. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu ja akateemise koulutukse vastaavuus. N=170. vastasiko vapaaehtoie harjoittelu vaatimustasoltaa akateemista koulutusta ei kyllä e osaa saoa yhteesä 31 18, ,1 8 4, ,0 Taulukko 32. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu ja opiskeluala vastaavuus. N=170 vastasiko vapaaehtoie harjoittelu opiskelualaa ei kyllä e osaa saoa yhteesä 14 8, ,4 4 2, ,0 17

23 5 OPINNÄYTEYHTEISTYÖ 5.1 Opiäyteyhteistyöhö osallistumie Taulukko 33. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie (kaikki tutkitoasteet). N= opiäyteyhteistyöhö osallistumie ei ole osallistuut opiäyteyhteistyöhö o osallistuut opiäyteyhteistyöhö ei vastaut kysymyksee yhteesä , ,0 63 4, ,0 Taulukko 34. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= opiäyteyhteistyöhö osallistumie vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito ei kyllä yhteesä ,3 2,7 100,0 ylempi korkeakoulututkito ,2 17,8 100,0 lisesiaati tutkito ,9 9,1 100,0 tohtori tutkito ,0 17,0 100,0 yhteesä ,3 14,7 100,0 Taulukko 35. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie ylemmä korkeakoulututkio suorittaeilla sukupuole mukaa. N=970. vuoa 2004 suoritettu tutkito ylempi korkeakoulututkito ei ole osallistuut opiäyteyhteistyöhö sukupuoli mies aie yhteesä ,9 83,0 82,2 o osallistuut opiäyteyhteistyöhö ,1 17,0 17,8 yhteesä ,0 100,0 100,0 18

24 Taulukko 36. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie ylemmä korkeakoulututkio suorittaeilla tiedekua mukaa. N=971. tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT yhteesä opiäyteyhteistyöhö osallistumie ei kyllä ,5 71,4 60,0 97,2 86,0 93,5 40,7 68,8 86,0 94,3 81,9 82, ,5 28,6 40,0 2,8 14,0 6,5 59,3 31,3 14,0 5,7 18,1 17,8 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5.2 Opiäyteyhteistyökumppait Taulukko 37. tiedekuta Ylemmä korkeakoulututkio suorittaeide opiäyteyhteistyökumppait tiedekua mukaa. opiäyteyhteistyökumppai BIO Hyvikää kaupuki Kasaterveyslaitos (6 vastaajaa) Lahde tutkimuslaboratorio Lud Uiversity, Ruotsi Porvoo luootieteellie museo Riista ja kalataloude tutkimuslaitos (2 vastaajaa) Stora Eso Suome luoosuojeluliitto Suome ympäristökeskus VTT Biotekiikka ympäristömiisteriö ELÄIN Biola Oy Eläilääkitä ja elitarviketutkimuslaitos (2 vastaajaa) HK Ruokatalo, Suome rehu Maaseutukeskuste liitto, yk. ProAgria Riista ja kalataloude tutkimuslaitos (2 vastaajaa) VTT FARM Fireze yliopisto HYKS APTEEKKI, HUS Novartis Pharma AG, Sveitsi Orio Pharma Stakes Terveydehuollo oikeusturvakeskus Uiversidad complutese de Madrid Yliopisto apteekki HUM HELIA AMK/SEIS Projekti Maiostajie liitto Puolustusvoimie kirkollie osasto StyroChem Filad Oy Turu yliopisto, poliittise historia laitos KÄYT Helsigi kaupugi suomekielie työväeopisto 19

25 LÄÄK MM Kasaterveyslaitos/Mieleterveyde ja alkoholitutkimukse osasto Kehitysvammaliitto ry Kotka kaupuki Lahde yliopistokeskus M real Oy Itegro Filad Ab Poliisiammattikorkeakoulu SAK: Kiljava opisto sosiaaliala oppilaitos Stockma Oyj Suome Posti TKK TKK Materiaali ja kalliotekiika osasto Työterveyslaitos (2 vastaajaa) työväeopisto valtiovaraimiisteriö Kasaterveyslaitos Suome Syöpärekisteri/Joukkotarkastusrekisteri Alko Oy ACL ammattikorkeakoulu Avely Oy ja Suome Viljava Oy Foodwest Oy Helsigi kaupugirakeusvirasto HOK Liiketoimita Huvikumpu 2 projekti, Kalajokilaakso koulutuskutayhtymä Kasaterveyslaitos Kasaterveyslaitos ja ulkomaie yliopisto kauppa ja teollisuusmiisteriö Kemira Growhow, Raisio Yhtymä Kuluttajavalituslautakuta Lappipaeli Oy LU Suomi Oy Maa ja elitarviketaloude tutkimuskeskus MTT (3 vastaajaa) Metsä Botia Metsäkeskus Pohjois Savo Metsäliitto Metsätutkimuslaitos (7 vastaajaa) Metsäteho Metsäteollisuus Ry (2 vastaajaa) Mildola Oy MTT Taloustutkimus Muuttopalvelu Niemi Oy Olvi Oyj osuuspakkikeskus Oy Siebrychoff Ab pakkikoseri Pirkamaa metsäkeskus Restel Oy Sampo Pakki Oyj Sipoo kuta 20

26 ML OIK TEOL VALT Suome aaltopahviyhdistys Suome ympäristökeskus Suupohja Osuuspakki Syöpätautie kliikka UPM Kymmee Metsä UPM Kymmee Oyj (3 vastaajaa) Valio Oy (3 vastaajaa) Ashlad Filad Oy AstraZeeca, Ruotsi Comptel Corporatio Datawell Oy Elävä kaupukikeskusta Ry Geodeettie laitos Geologia tutkimuskeskus Haaga Istituuti ammattikorkeakoulu Helsigi kaupugi matkailu ja kogressitoimisto/tietokeskus Helsigi kaupuki/ksv Helsiki Isitute of Physics Ilmatietee laitos (3 vastaajaa) Kymelaakso Vesi Oy Meretutkimuslaitos Metsätutkimuslaitos Neste Chemicals Oy Nixu Nokia Research Ceter Pyhäsalmi Mie Oy Suome ympäristökeskus Säteilyturvakeskus (3 vastaajaa) Tekillie korkeakoulu (2 vastaajaa) Terveystaloustietee keskus, Stakes TietoEator Oyj Turu Seudu Vesi Työterveyslaitos WM data Novo (2 vastaajaa) VTT (2 vastaajaa) VTT Prosessit AIG Europe S.A. Filad asiaajotoimisto Nordea Vahikovakuutus Roschier Holmberg Asiaajotoimisto Oy (2 vastaajaa) Terveydehuollo oikeusturvakeskus Espoo perheasiai euvottelukeskus Kirkkopalvelut/Yhteisvastuukeräys Kirko koulutuskeskus Riihimäe seurakuta Suome Syöpäpotilaat Ry AKAVA Ry Erityishuoltojärjestöje liitto EHJÄ Ry Espoo kaupuki Fiair 21

27 Helsigi kaupugi terveysvirasto Helsigi kaupuki Kehrä/YTHS Kutaliitto Osuuspakki Palmeia Palvelutyöatajat Stakes Suome Arkkitehtiliitto Suome toimikuta Euroopa turvallisuude edistämiseksi, STETE Viestitätoimisto Pilgrim 22

28 6 TYÖKOKEMUS OPINTOJEN AJALTA 6.1 Työkokemukse hakkimie Taulukko 38. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa. N= työkokemusta tutkio suorittamise ajalta ei kyllä yhteesä ei vastaut kysymyksee yhteesä 102 7, , ,7 17 1, ,0 Taulukko 39. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= työkokemusta tutkio suorittamise ajalta vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito ei kyllä yhteesä ,1 90,9 100,0 ylempi korkeakoulututkito ,5 93,5 100,0 lisesiaati tutkito ,2 81,8 100,0 tohtori tutkito ,5 81,5 100,0 yhteesä ,6 92,4 100,0 23

29 Taulukko 40. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa sukupuole ja vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. Miehet N=358; Naiset N=976. työkokemusta tutkio suorittamise ajalta sukupuoli mies vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito ei kyllä yhteesä ,7 94,3 100,0 ylempi korkeakoulututkito ,2 91,8 100,0 lisesiaati tutkito ,3 66,7 100,0 tohtori tutkito ,0 85,0 100,0 yhteesä ,7 91,3 100,0 aie alempi korkeakoulututkito ,9 90,1 100,0 ylempi korkeakoulututkito ,9 94,1 100,0 lisesiaati tutkito ,0 100,0 tohtori tutkito ,6 79,4 100,0 yhteesä ,3 92,7 100,0 Taulukko 41. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa tiedekua mukaa. N= työkokemusta tutkio suorittamise ajalta ei kyllä tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,2 3,6 2,9 9,3 10,0 5,7 6,1 6,7 10,3 4,0 7, ,8 96,4 97,1 90,7 90,0 94,3 93,9 93,3 100,0 89,7 96,0 92,4 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 24

30 6.2 Työkokemukse määrä ja laatu Taulukko 42. Tutkio suorittamise aikaa hakitu työkokemukse määrä eimmillää ja keskimääri kuukausia työkokemukse laadu mukaa. työkokemukse laatu oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus työkokemusta eimmillää (kk) työkokemusta keskimääri (kk) Taulukko 43. Tutkio suorittamise aikaa hakitu työkokemukse määrä keskimääri kuukausia työkokemukse laadu ja sukupuole mukaa. sukupuoli mies aie yhteesä työkokemusta keskimääri (kk) työkokemusta keskimääri (kk) työkokemusta keskimääri (kk) oma ala työkokemus muu akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus

31 Taulukko 44. Tutkio suorittamise aikaa hakittu työkokemus eimillää ja keskimääri työkokemukse laadu sekä tiedekua mukaa. tiedekuta BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus työkokemusta eimmillää (kk) työkokemusta keskimääri (kk)

32 Taulukko 45. Tutkio suorittamise aikaa hakittu työkokemus eimmillää ja keskimääri työkokemukse laadu sekä tutkitoastee mukaa. vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito ylempi korkeakoulututkito lisesiaati tutkito tohtori tutkito oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus työkokemusta eimmillää (kk) työkokemusta keskimääri (kk)

33 7 TYÖTILANNE VASTAAMISHETKELLÄ Taulukko 46. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa N= työtilae vastaamishetkellä työssä päätoimie jatko opiskelija päätoimie aikuisopiskelija (täydeyskoulutus tms.) kotoa (äitiys /isyys /vahempaivapaa, lastehoito tms.) työpaikka tiedossa työtö työhakija muu tilae yhteesä , ,5 9,7 38 2, , , , ,0 Taulukko 47. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 sukupuole mukaa. N= sukupuoli mies aie yhteesä työtilae vastaamishetkellä työssä ,1 57,6 57,2 päätoimie jatko opiskelija ,0 6,9 8,5 päätoimie aikuisopiskelija (täydeyskoulutus tms.) 2 7 9,6,7,7 kotoa (äitiys /isyys /vahempaivapaa, lastehoito tms.) ,3 3,7 2,8 työpaikka tiedossa ,8 7,3 7,7 työtö työhakija ,5 10,4 9,6 muu tilae ,8 13,4 13,5 yhteesä ,0 100,0 100,0 28

34 Taulukko 48. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tiedekua mukaa. N= työtilae vastaamishetkellä työssä päätoimie jatko opiskelija päätoimie aikuisopiskelija (täydeyskoulutus tms.) kotoa (äitiys /isyys / vahempaivapaa, lastehoito tms.) työpaikka tiedossa työtö työhakija muu tilae yhteesä tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,4 67,9 77,0 50,7 67,1 62,9 66,7 56,4 70,6 47,0 58,4 57, ,8 4,1 7,4 3,7 11,4 6,1 20,8 5,9,9 6,9 8, ,1 1,2 1,7, ,5 3,6 3,2 5,0 2,0 1,3 6,0 2,0 2, ,0 14,3 13,5 7,2 9,9 14,3 5,1 5,4 2,0 12,8 5,0 7, ,2 11,9 5,6 12,1 6,0 15,7 15,4 7,9 9, ,1 14,3 5,4 18,5 7,5 11,4 8,1 10,1 5,9 16,2 19,8 13, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Taulukko 49. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tutkitoastee mukaa. N= työtilae vastaamishetkellä työssä päätoimie jatko opiskelija päätoimie aikuisopiskelija (täydeyskoulutus tms.) kotoa (äitiys /isyys / vahempaivapaa, lastehoito tms.) työpaikka tiedossa työtö työhakija muu tilae yhteesä alempi korkeakoulututkito vuoa 2004 suoritettu tutkito ylempi korkeakoulututkito lisesiaati tutkito tohtori tutkito yhteesä ,4 59,8 36,4 74,5 57, ,7 7,4 45,5 8, ,4,5, ,8 2,8 3,6 2, ,0 7,8 9,1 9,1 7, ,2 11,4 7,3 9, ,4 10,4 9,1 5,5 13, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 29

35 Taulukko 50. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 sukupuole ja tutkitoastee mukaa. Miehet N= 361; Naiset N=990. vuoa 2004 suoritettu tutkito sukupuoli mies työtilae vastaamishetkellä työssä alempi korkeakoulututkito ylempi korkeakoulututkito lisesiaati tutkito tohtori tutkito yhteesä ,2 58,2 33,3 85,0 56,2 päätoimie jatko opiskelija ,5 12,5 66,7 13,0 päätoimie aikuisopiskelija (täydeyskoulutus tms.) ,8,4,6 kotoa (äitiys /isyys / vahempaivapaa, lastehoito tms.) 1 1 1,8,3 työpaikka tiedossa ,5 9,6 5,0 8,6 työtö työhakija ,5 8,6 7,5 muu tilae ,7 10,7 10,0 13,9 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 aie työssä ,2 60,5 40,0 68,6 57,6 päätoimie jatko opiskelija ,2 5,4 20,0 6,9 päätoimie aikuisopiskelija (täydeyskoulutus tms.) ,3,6,7 kotoa (äitiys /isyys / vahempaivapaa, lastehoito tms.) ,1 3,9 5,7 3,7 työpaikka tiedossa ,4 6,9 20,0 11,4 7,3 työtö työhakija ,9 12,5 11,4 10,4 muu tilae ,9 10,3 20,0 2,9 13,4 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 30

Nuori hammaslääkäri 2014

Nuori hammaslääkäri 2014 Nuori hammaslääkäri 2014 Jaakko Koivumäki, Merja Auero, Aja Eerola, Terhi Karaharju-Suvato, Aariitta Kottoe, Ritva Näpäkagas, Kaisu Pieihäkkie, Nora Savaheimo, Liisa Suomie, Tiia Tuooe Tutkimusraportti

Lisätiedot

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94 6LVlOO\VOXHWWHOR /bb.(7,(7((//,1(17,('(.817$ 11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ 11.3

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2004 2006. Johanna Penttilä Janne Jauhiainen. FINLANDS JURISTFÖRBUND ry

Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2004 2006. Johanna Penttilä Janne Jauhiainen. FINLANDS JURISTFÖRBUND ry Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2004 2006 Johanna Penttilä Janne Jauhiainen SUOMEN LAKIMI AKIMIESLI ESLIITT TTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND ry 1 Vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2004

Lisätiedot

VASTA- VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2001-2003

VASTA- VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2001-2003 VASTA- VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 200-2003 Tiina Mäkitalo-Keinonen SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND ry 2 TIIVISTELMÄ...4 SAMMANDRAG...6. JOHDANTO...8 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Lisätiedot

Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia

Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia Juha Sainio Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia Akateemisten työuran alkua hankaloittavia tekijöitä Tämä julkaisu on tuotettu Aarresaari-verkoston eli yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden sekä Akavan

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.00-0..00 0-DEC-0 ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi Oppilaitos

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAKOULUTUKSESSA SAAVUTETTU AMMATILLINEN OSAAMINEN

TERVEYDENHOITAJAKOULUTUKSESSA SAAVUTETTU AMMATILLINEN OSAAMINEN TERVEYDENHOITAJAKOULUTUKSESSA SAAVUTETTU AMMATILLINEN OSAAMINEN Maarit Heikkilä PRO GRADU TUTKIELMA Hoitotiede Turu yliopisto Hoitotietee laitos Helmikuu 2015 TURUN YLIOPISTO Hoitotietee laitos MAARIT

Lisätiedot

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN Mika Koskenvuori ja Runar Törnqvist Kansikuva: Jukka Uotila ja Kimmo Brandt Espoo 2008 978-951-22-9498-5 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013

Sijoittumisseuranta 2013 Sijoittumisseuranta 201 Vaasan yliopistossa vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopisto Opintoasiat / Urapalvelut Jaana

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA

URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA HEIDI LEHTIMÄKI ja Sanna salonen URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2003 valmistuneille Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Tampere 2009 Heidi Lehtimäki ja Sanna Salonen

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Turun yliopiston Poliittisen historian raportteja 8 Turun

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Jäsenkysely 2012. Yhteenveto...53. Lähteet...55. ISBN 978-952-5628-59-3 ; pdf Kannen kuva: Samuli Siirala

Jäsenkysely 2012. Yhteenveto...53. Lähteet...55. ISBN 978-952-5628-59-3 ; pdf Kannen kuva: Samuli Siirala Jäsentutkimus 2012 2 3 Jäsenkysely 2012 Taustaa...4 1 Vastaajien demografiset tekijät...5 2 Opinnot ja syrjintä...15 3 Opiskelijat ja työelämä...23 4 Tulevaisuuden työelämä ja odotukset omalta työelämältä...28

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Työurille Tampereelta

Työurille Tampereelta Työurille Tampereelta Tampereen alueen korkeakouluista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen ja työmarkkinaliikkuvuus viisi vuotta valmistumisen jälkeen Matti Minkkinen TYÖURILLE TAMPEREELTA

Lisätiedot

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4 toimitakatsaus Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2010

SIJOITTUMISSEURANTA 2010 SIJOITTUMISSEURANTA 2010 Vaasan yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Sunna Vainiomaa ja Linda Ravindrarajan

Lisätiedot

YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT TYÖMARKKINOILLA. Valmistuneiden kokemukset ja koulutuksen vaikuttavuus

YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT TYÖMARKKINOILLA. Valmistuneiden kokemukset ja koulutuksen vaikuttavuus YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT TYÖMARKKINOILLA Valmistuneiden kokemukset ja koulutuksen vaikuttavuus Projektin väliraportti 03/09 KRISTIINA OJALA & SAKARI AHOLA SISÄLLYS 1 KYSELYTUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot