OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE HELSINGIN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE HELSINGIN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET"

Transkriptio

1 OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE HELSINGIN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut yksikö kassa opito ja työelämäpalautejärjestelmää, jota varte tutkitoo valmistuvia/vastavalmistueita o pyydetty täyttämää työelämää sijoittumista ja yliopistoopitoja koskeva kyselylomake. Lomakkee o voiut täyttää joko paperi tai web versioa. Käsillä oleva tilastokooste perustuu vuoa 2004 Helsigi yliopistossa tutkio suorittaeide vastauksii. Kuki vastaaja esiityy aieistossa ylimmä Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suorittamasa tutkio perusteella. Tilastokoostee tulokset ovat osa opito ja työelämäpalautejärjestelmä kehittämisvaihetta. Tuloksia ei tule yleistää koskemaa kaikkie vuoa 2004 valmistueide työllisyystilaetta tai mielipiteitä, sillä joideki tiedekutie ja tutkitoasteide kohdalla vastausprosetti jäi varsi alhaiseksi. Opito ja työelämäpalautejärjestelmää kehitetää edellee ja jatkossa eräää kehitystyö keskeiseä tavoitteea o vastausaktiivisuude lisäämie luotettavie ja vertailukelpoiste tuloste saamiseksi. Tilastokooste pohjautuu Helsigi yliopisto hallio sovelluspalveluide tietokaasta poimittuu dataa. Aieisto o aalysoitu SPSS 13.0 tilastoohjelmalla. Opito ja työelämäpalauttee rialle kehitetää automaattista raportoitijärjestelmää, joka o määrä jatkossa korvata tilasto ohjelma avulla tehdyt aalyysit. URA JA REKRYTOINTIPALVELUT 2005

2 SISÄLLYS 1 VASTAUSAKTIIVISUUS VASTAAJIEN PERUSTIEDOT TIEDOT OPINNOISTA HELSINGIN YLIOPISTOSSA Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritettu tutkito Tutkielma arvosaa Opitoje hidastumie Valmistumise siirtämie OPINTOIHIN LIITTYVÄ HARJOITTELU Harjoitteluu osallistumie Pakollie harjoittelu Vapaaehtoie harjoittelu OPINNÄYTEYHTEISTYÖ Opiäyteyhteistyöhö osallistumie Opiäyteyhteistyökumppait TYÖKOKEMUS OPINTOJEN AJALTA Työkokemukse hakkimie Työkokemukse määrä ja laatu TYÖTILANNE VASTAAMISHETKELLÄ TYÖNHAKUTILANNE VASTAAMISHETKELLÄ NYKYINEN TYÖ Työatajaryhmä Asema orgaisaatiossa Työsuhtee laatu Työ osa /kokoaikaisuus Työpaika sijaiti Tulot ykyisessä työssä Nykyise työ ja akateemiste opitoje vastaavuus Yliopistossa opitu hyödyettävyys ykyisessä työssä Työssä viihtymie TYÖLLISTYMISEEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT TIEDOT, TAIDOT JA OSAAMINEN Yliopisto opitoje kehittämät tieto ja taitoalueet Oma osaamise arvioiti LISÄPALAUTE OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE 2004 URA JA REKRYTOINTIPALVELUT Mari Pulkkie 2005

3 KOOSTEESEEN SISÄLTYVÄT TAULUKOT Taulukko 1. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritetut tutkiot, opito ja työelämäpalautteesee vastaeide lukumäärä sekä palauttee vastausprosetti se tiedekua mukaa, jossa vastaaja suoritti tutkitosa vuoa Taulukko 2. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritetut tutkiot, opito ja työelämäpalautteesee vastaeide lukumäärä sekä palauttee vastausprosetti vastaaja Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suorittama tutkio mukaa Taulukko 3. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritetut tutkiot, opito ja työelämäpalautteesee vastaeide lukumäärä sekä palauttee vastausprosetti vastaaja Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suorittama tutkio astee sekä tiedekua mukaa... 3 Taulukko 4. Vastaajie sukupuoli. N= Taulukko 5. Vastaajie sytymävuosie mediaaiarvo sekä miimi ja maksimiarvot tiedekua mukaa Taulukko 6. Vastaajie äidikieli. N= Taulukko 7. Vastaajie äidikieli tiedekua mukaa. N= Taulukko 8. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritettu yli tutkito. N= Taulukko 9. Vuoa 2004 suoritettu tutkito tiedekua ja sukupuole mukaa. Miehet N=360; Naiset N= Taulukko 10. Ylemmä korkeakoulututkio suorittaeide opitoviikkomäärä (keskiarvo) tiedekua mukaa. N= Taulukko 11. Pro gradu tutkielma arvosaa ylemmä korkeakoulututkio vuoa 2004 suorittaeilla. N= Taulukko 12. Pro gradu tutkielma arvosaa ylemmä korkeakoulututkio vuoa 2004 suorittaeilla sukupuole mukaa. N= Taulukko 13. Pro gradu tutkielma arvosaa ylemmä korkeakoulututkio vuoa 2004 suorittaeilla tiedekua mukaa. N= Taulukko 14. Opitoje hidastumie keskimääri kuukausia vuoa 2004 suoritetu tutkio ja tiedekua mukaa... 9 Taulukko 15. Opitoje hidastumisee joki verra tai paljo vaikuttaeet syyt Taulukko 16. Muodollise valmistumise siirtämie keskimääri kuukausia vuoa 2004 suoritetu tutkio ja tiedekua mukaa Taulukko 17. Muodollise valmistumise siirtämisee joki verra tai paljo vaikuttaeet syyt Taulukko 18. Muut kui lomakkeessa maiitut syyt lykätä muodollista valmistumista Taulukko 19. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie. N= Taulukko 20. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie tiedekua mukaa. N= Taulukko 21. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie sukupuole ja tiedekua mukaa. Miehet N=361; Naiset N= Taulukko 22. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie sukupuole ja tutkitoastee mukaa. Miehet N=361; Naiset N= Taulukko 23. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu suorituspaikka. N= Taulukko 24. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu rahoitus. N= Taulukko 25. Opitoviikkoje saamie opitoihi liittyvästä pakollisesta harjoittelusta. N= Taulukko 26. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu ja akateemise koulutukse vastaavuus. N= Taulukko 27. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu ja opiskeluala vastaavuus. N= Taulukko 28. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu suorituspaikka. N= Taulukko 29. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu rahoitus. N= Taulukko 30. Opitoviikkoje saamie opitoihi liittyvästä vapaaehtoisesta harjoittelusta. N= Taulukko 31. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu ja akateemise koulutukse vastaavuus. N= Taulukko 32. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu ja opiskeluala vastaavuus. N= Taulukko 33. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie (kaikki tutkitoasteet). N= Taulukko 34. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 35. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie ylemmä korkeakoulututkio suorittaeilla sukupuole mukaa. N= Taulukko 36. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie ylemmä korkeakoulututkio suorittaeilla tiedekua mukaa. N= Taulukko 37. Ylemmä korkeakoulututkio suorittaeide opiäyteyhteistyökumppait tiedekua mukaa Taulukko 38. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa. N= Taulukko 39. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 40. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa sukupuole ja vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. Miehet N=358; Naiset N= Taulukko 41. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa tiedekua mukaa. N= Taulukko 42. Tutkio suorittamise aikaa hakitu työkokemukse määrä eimmillää ja keskimääri kuukausia työkokemukse laadu mukaa Taulukko 43. Tutkio suorittamise aikaa hakitu työkokemukse määrä keskimääri kuukausia työkokemukse laadu ja sukupuole mukaa Taulukko 44. Tutkio suorittamise aikaa hakittu työkokemus eimillää ja keskimääri työkokemukse laadu sekä tiedekua mukaa Taulukko 45. Tutkio suorittamise aikaa hakittu työkokemus eimmillää ja keskimääri työkokemukse laadu sekä tutkitoastee mukaa Taulukko 46. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa N=

4 Taulukko 47. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 sukupuole mukaa. N= Taulukko 48. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tiedekua mukaa. N= Taulukko 49. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tutkitoastee mukaa. N= Taulukko 50. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 sukupuole ja tutkitoastee mukaa. Miehet N= 361; Naiset N= Taulukko 51. Työssä olevie vastaajie määrä ja prosettiosuus palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tutkitoastee ja tiedekua mukaa. N= Taulukko 52. Työttömie työhakijoide määrä ja prosettiosuus palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tiedekua ja tutkitoastee mukaa. N= Taulukko 53. Useamma kui yhde työ tekemie. N= Taulukko 54. Syy useamma työ tekemisee. N= Taulukko 55. Työhakutilae palautteesee vastattaessa vuoa N= Taulukko 56. Työhakutilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 sukupuole mukaa. N= Taulukko 57. Työhakutilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tiedekua mukaa. N= Taulukko 58. Työhakutilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 59. Nykyise työ työatajaryhmä. N= Taulukko 60. Nykyise työ työatajaryhmä sukupuole mukaa. N= Taulukko 61. Nykyise työ työatajaryhmä vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 62. Nykyise työ työatajaryhmä tiedekua mukaa. N= Taulukko 63. Asema ykyisessä työssä/orgaisaatiossa. N= Taulukko 64. Asema ykyisessä työssä/orgaisaatiossa sukupuole mukaa. N= Taulukko 65. Asema ykyisessä työssä/orgaisaatiossa vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 66. Asema ykyisessä työssä/orgaisaatiossa tiedekua mukaa. N= Taulukko 67. Työsuhtee laatu ykyisessä työssä. N= Taulukko 68. Työsuhtee laatu ykyisessä työssä sukupuole mukaa. N= Taulukko 69. Työsuhtee laatu ykyisessä työssä vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 70. Työsuhtee laatu ykyisessä työssä tiedekua mukaa. N= Taulukko 71. Työsuhtee laatu ykyisessä työssä työatajaryhmä mukaa. N= Taulukko 72. Työ osa /kokoaikaisuus ykyisessä työssä. N= Taulukko 73. Työ osa /kokoaikaisuus ykyisessä työssä sukupuole mukaa. N= Taulukko 74. Työ osa /kokoaikaisuus ykyisessä työssä vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 75. Työ osa /kokoaikaisuus ykyisessä työssä tiedekua mukaa. N= Taulukko 76. Nykyise työpaika sijaiti lääeittäi. N= Taulukko 77. Nykyise työpaika sijaiti lääeittäi vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 78. Nykyise työpaika sijaiti lääeittäi tiedekua mukaa. N= Taulukko 79. Työpaika sijaitsemie kotiseudulla. N= Taulukko 80. Työpaika sijaitsemie kotiseudulla sukupuole mukaa. N= Taulukko 81. Työpaika sijaitsemie kotiseudulla tiedekua mukaa. N= Taulukko 82. Bruttokuukausitulot ykyisessä työssä. N= Taulukko 83. Bruttokuukausitulot ykyisessä työssä sukupuole mukaa. N= Taulukko 84. Bruttokuukausitulot ykyisessä työssä vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 85. Bruttokuukausitulot ykyisessä työssä tiedekua mukaa. N= Taulukko 86. Nykyise työ ja opiskeluala vastaavuus. N= Taulukko 87. Nykyise työ ja opiskeluala vastaavuus sukupuole mukaa. N= Taulukko 88. Nykyise työ ja opiskeluala vastaavuus tiedekua mukaa Taulukko 89. Nykyise työ ja opiskeluala vastaavuus vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa Taulukko 90. Nykyise työ vaatimustaso ja akateemise koulutukse vastaavuus. N= Taulukko 91. Nykyise työ vaatimustaso ja akateemise koulutukse vastaavuus sukupuole mukaa. N= Taulukko 92. Nykyise työ vaatimustaso ja akateemise koulutukse vastaavuus tiedekua mukaa Taulukko 93. Nykyise työ vaatimustaso ja akateemise koulutukse vastaavuus vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa Taulukko 94. Yliopistossa opitu hyödyettävyys ykyisessä työssä. N= Taulukko 95. Yliopistossa opitu hyödyettävyys ykyisessä työssä sukupuole mukaa. N= Taulukko 96. Yliopistossa opitu hyödyettävyys ykyisessä työssä vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 97. Yliopistossa opitu hyödyettävyys ykyisessä työssä tiedekua mukaa. N= Taulukko 98. Nykyisessä työssä viihtymie. N= Taulukko 99. Nykyisessä työssä viihtymie sukupuole mukaa. N= Taulukko 100.Nykyisessä työssä viihtymie vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 101.Nykyisessä työssä viihtymie tiedekua mukaa. N= Taulukko 102.Nykyisessä työssä viihtymie työ vaatimustaso ja akateemise koulutukse vastaavuude mukaa. N=

5 Taulukko 103.Nykyisessä työssä viihtymie se mukaa, kuika hyvi yliopistossa opittua voi hyödytää työssä. N= Taulukko 104.Nykyisessä työssä viihtymie työsuhtee laadu mukaa. N= Taulukko 105.Nykyisessä työssä viihtymie bruttokuukausituloje mukaa. N= Taulukko 106.Nykyisee työhö valituksi tulemisee vaikuttaeet tekijät. N= Taulukko 107.Vastaamishetkellä työssä/työttömää työhakijaa olleide hakkima opiskeluaikaie työkokemus tiedekua mukaa iissä tiedekuissa, joissa o työttömiä työhakijoita Taulukko 108.Tutkio aikaa hakitu oma ala työkokemukse määrä ylemmä korkeakoulututkio suorittaeilla työssä olevilla ja työttömillä työhakijoilla tiedekua mukaa iissä tiedekuissa, joissa o työttömiä työhakijoita Taulukko 109.Työtilae vastaamishetkellä opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumise mukaa. N= Taulukko 110.Yliopisto opitoje kehittämät tieto ja taitoalueet. N=1 244 (Luova ajattelu taito N=1 232) Taulukko 111.Yliopisto opitoje kehittämät tieto ja taitoalueet ylemmä korkeakoulututkio suorittaeilla. N=927. (Luova ajattelu taito N=921.) Taulukko 112.Osaamie oma ala työtehtävissä kouluarvosaalla arvioitua. N= Taulukko 113.Osaamie oma ala työtehtävissä kouluarvosaalla arvioitua sukupuole ja vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= Taulukko 114.Osaamie oma ala työtehtävissä kouluarvosaalla arvioitua tiedekua mukaa. N=

6 1 VASTAUSAKTIIVISUUS Opito ja työelämäpalautteesee vastasi yhteesä hekilöä, joide publiikkipäivä sijoittui vuodelle Helsigi yliopistossa suoritettii vuoa 2004 yhteesä tutkitoa 1, jote opito ja työelämäpalauttee vastausprosetiksi muodostui 34,4. Tiedekuittai tarkasteltua vastausprosetit vaihtelivat merkittävästi. Muita selvästi aktiivisemmi palautteesee vastasivat teologisessa tiedekuassa tutkio suorittaeet. Myös humaistit ylsivät verrattai hyvää vastausaktiivisuutee. Teologie ja humaistie lisäksi vai eläilääketieteellisestä ja maatalousmetsätieteellisestä tiedekuasta valmistueista palautteesee vastasi yli kaksi viideestä. Passiivisimpia vastaajia olivat lääketieteellisestä ja oikeustieteellisestä tiedekuasta valmistueet. Erityisesti lääketieteilijöide kohdalla erääksi syyksi voidaa arvioida lomakkee osittaista sopimattomuutta vastaajie tilatee kuvaamisee sekä vastaajie verrattai hyvää valmistumisejälkeistä työtilaetta. Opito ja työelämäpalauttee tiedekuittaiset vastausprosetit käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Taulukko 1. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritetut tutkiot, opito ja työelämäpalautteesee vastaeide lukumäärä sekä palauttee vastausprosetti se tiedekua mukaa, jossa vastaaja suoritti tutkitosa vuoa Vastausprosetteja tarkasteltaessa o huomioitava, että kaksi vastaajaa ei ilmoittaut tiedekutaa, jossa oli suorittaut tutkitosa vuoa tiedekuta vuoa 2004 HY:ssa suoritetut tutkiot* palautteesee vastaeet vastausprosetti Biotieteellie tiedekuta ,7 Eläilääketieteellie tiedekuta ,9 Farmasia tiedekuta ,0 Humaistie tiedekuta ,5 Käyttäytymistieteellie tiedekuta ,6 Lääketieteellie tiedekuta ,0 Maatalous metsätieteellie tiedekuta ,6 Matemaattis luootieteellie tiedekuta ,9 Oikeustieteellie tiedekuta ,6 Teologie tiedekuta ,2 Valtiotieteellie tiedekuta ,1 tiedekuta ei tiedossa 2 yhteesä ,4 * Lähde: Helsigi yliopisto tilastot 2004 [http://otes.helsiki.fi/halvi/tilast04.sf]. 1 Luku sisältää 76 vuoa 2004 suoritettua erityisopettaja tutkitoa, mutta ei erikoislääkäri, erikoishammaslääkäri ja erikoiseläilääkäri ammatillisia erikoistumistutkitoja, joita suoritettii vuoa 2004 yhteesä 246. Ks. Helsigi yliopisto tilastot 2004 [http://otes.helsiki.fi/halvi/tilast04.sf]. 2 Eläilääketieteellisessä tiedekuassa tutkio suorittaeisii eivät sisälly erikoiseläilääkäri tutkio suorittaeet. 3 Käyttäytymistieteellisessä tiedekuassa tutkio suorittaeisii sisältyy taulukossa myös erityisopettaja opiot suorittaeet. Palautteesee vastaeista käyttäytymistieteilijöistä kolme ilmoitti suorittaeesa vuoa 2004 erityisopettaja opiot. 4 Lääketieteellisessä tiedekuassa tutkio suorittaeisii eivät sisälly erikoislääkäri eivätkä erikoishammaslääkäri tutkio suorittaeet. 5 Valtiotieteellisessä tiedekuassa tutkio suorittaeisii sisältyy Sveska Social och Kommual Högskolaissa tutkio suorittaeet. Palautteesee vastaeista valtiotieteilijöistä kahdeksa ilmoitti suorittaeesa vuoa 2004 alemma korkeakoulututkio Sveska Social och Kommual Högskolaissa. 1

7 Tutkitoastee mukaa tarkasteltua vastausprosetit jäivät erittäi alhaisiksi lukuuottamatta ylemmä korkeakoulututkio suorittaeita 6, joista yli kaksi viideestä vastasi palautteesee. Atamassaa lisäpalautteessa useat jatkotutkio suorittaeet kritisoivat lomakkee sopivuutta jatko opitoje sekä jatkotutkio suorittaeide työllisyystilatee kuvaamisee tätä voitaeeki pitää eräää syyä lisesiaati ja tohtori tutkio suorittaeide alhaisee vastausaktiivisuutee. Tutkitoasteittai tarkasteltua palauttee vastausprosetit käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Taulukko 2. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritetut tutkiot, opito ja työelämäpalautteesee vastaeide lukumäärä sekä palauttee vastausprosetti vastaaja Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suorittama tutkio mukaa. Vastausprosetteja tarkasteltaessa o huomioitava, että kaksi vastaajaa ei ilmoittaut tutkitoa, joka oli suorittaut Helsigi yliopistossa vuoa suoritettu tutkito vuoa 2004 HY:ssa suoritetut tutkiot* palautteesee vastaeet vastausprosetti alempi korkeakoulututkito ,6 ylempi korkeakoulututkito ,9 lisesiaati tutkito ,0 tohtori tutkito ,9 erityisopettaja koulutus ,9 tutkito ei tiedossa 2 yhteesä ,4 * Lähde: Helsigi yliopisto tilastot 2004 [http://otes.helsiki.fi/halvi/tilast04.sf] Tarkasteltaessa palauttee vastausprosetteja sekä tiedekua että tutkitoastee tasolla, vastasivat kyselyy aktiivisimmi alemma ja ylemmä korkeakoulututkio suorittaeet teologit sekä ylemmä korkeakoulututkio suorittaeet humaistit, eläilääketietee lisesiaatit (ylempi korkeakoulututkito) sekä farmasia tiedekuassa ylemmä korkeakoulututkio suorittaeet. Kaikki edellä maiitut ryhmät ylsivät yli 50: vastausaktiivisuutee teologit jopa reilusti yli 70: lukuihi. Usea tiedekua kohdalla joko lisesiaati tai tohtori tutkio suorittaeet jättivät kokoaa vastaamatta palautteesee. Opito ja työelämäpalauttee vastausprosetit tiedekua ja tutkitoastee mukaa käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. 6 Ylemmä korkeakoulututkio suorittaeisii o luettu myös lääketieteellisessä ja eläilääketieteellisessä tiedekuassa lisesiaati tutkio suorittaeet. 7 Ylemmä korkeakoulututkio suorittaeisii vastajii sisältyvät myös lääketieteellisessä ja eläilääketieteellisessä tiedekuassa suoritetut lisesiaati tutkiot, jotka ovat tiedekutiesa perustutkitoja. 8 Jatkossa kolme vuoa 2004 erityisopettaja opiot käyttäytymistieteellisessä tiedekuassa suorittautta vastaajaa o sisällytetty ylemmä korkeakoulututkio suorittaeisii, joka he ovat itseki lomakkeessa tutkioksee merkieet, todeäköisesti siitä syystä, ettei kehittämisvaihee lomakkeessa ole ollut suoritetu tutkio kohdalla vaihtoehtoa erityisopettaja koulutusta. Käyttäytymistieteellise tiedekua tilaetta koskevassa erillisessä raportissa erityisopettaja opiot suorittaeita o kuiteki tarkasteltu omaa ryhmäää. 2

8 Taulukko 3. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritetut tutkiot, opito ja työelämäpalautteesee vastaeide lukumäärä sekä palauttee vastausprosetti vastaaja Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suorittama tutkio astee sekä tiedekua mukaa. Vastausprosetteja tarkasteltaessa tulee huomioida, että kaksi vastaajaa ei ilmoittaut tiedekutaasa, iiikää kaksi vastaajaa jätti tutkitoasteesa ilmoittamatta. alempi korkeakoulututkito vuoa 2004 HY:ssa suoritetut tutkiot* palautteesee vastaeet ylempi korkeakoulututkito vuoa 2004 HY:ssa suoritetut tutkiot* vastausprosetti palautteesee vastaeet vuoa 2004 HY:ssa suoritetut tutkiot* * Lähde: Helsigi yliopisto tilastot 2004 [http://otes.helsiki.fi/halvi/tilast04.sf]. lisesiaati tutkito vastausprosetti palautteesee vastaeet vuoa 2004 HY:ssa suoritetut tutkiot* tohtori tutkito vastausprosetti palautteesee vastaeet vastausprosetti BIO , , , ,0 ELÄIN , ,0 FARM , , , ,5 HUM , , , ,8 KÄYT , , , ,0 LÄÄK , ,0 MM 5 0 0, , , ,0 ML , , , ,3 OIK , , , ,0 TEOL , , , ,3 VALT , , , ,4 KOKO HY , , , ,7 9 Käyttäytymistieteellise tiedekua kohdalla tauluko lukuihi ei sisälly erityisopetta koulutukse vuoa 2004 päättäeitä, joide kohdalla vastausprosetti oli vai 3,9 (ks. edell. taulukko). 10 Maatalous metsätieteellisessä tiedekuassa lisesiaati tutkio vuoa 2004 suorittaeide kohdalla vastausprosetiksi muodostuu virheellisesti 200 kyseessä lieee tilastovirhe tai viive tiedekuassa vuoa 2004 suoritettuje lisesiaati tutkitoje määrässä tai vaihtoehtoisesti opito ja työelämpalautteesee vastattaessa sytyyt virhe. 3

9 2 VASTAAJIEN PERUSTIEDOT Taulukko 4. Vastaajie sukupuoli. N= sukupuoli ei ilmoittaut sukupuoltaa yhteesä mies aie , ,2 1, ,0 Vastaajie mediaaisytymävuosi oli Naiste ja mieste sytymävuosie jakaumissa ei ilmeyt merkittäviä eroja. Nuorimmat vastaajista olivat sytyeet vuoa 1983 ja vahi vuoa Taulukko 5. Vastaajie sytymävuosie mediaaiarvo sekä miimi ja maksimiarvot tiedekua mukaa. sytymävuosi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi mediaai miimi maksimi BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT Taulukko 6. Vastaajie äidikieli. N= äidikieli ei ilmoittaut äidikieltää yhteesä suomi ruotsi muu ,2 79 5,8 26 1,9 1, ,0 4

10 Taulukko 7. Vastaajie äidikieli tiedekua mukaa. N=1 351 äidikieli suomi tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,9 100,0 90,5 91,9 96,3 82,9 93,9 96,6 88,2 97,4 81,2 92,3 ruotsi ,1 8,1 4,0 3,7 17,1 4,1 2,7 11,8 1,7 16,8 5,8 muu ,4 4,0 2,0,7,9 2,0 1,9 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5

11 3 TIEDOT OPINNOISTA HELSINGIN YLIOPISTOSSA 3.1 Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritettu tutkito Taulukko 8. Helsigi yliopistossa vuoa 2004 suoritettu yli tutkito. N= Tilastoiissa ylempii korkeakoulututkitoihi o luettu myös lääketieteellisessä ja eläilääketieteellisessä tiedekuassa suoritetut lisesiaati tutkiot, jotka ovat tiedekutiesa perustutkitoja. Myös e kolme vastaajaa, jotka ilmoittivat suorittaeesa vuoa 2004 erityisopettaja opiot käyttäytymistieteellisessä tiedekuassa, o tilastoiissa sisällytetty ylemmä korkeakoulututkio suorittaeisii. Käyttäytymistieteellise tiedekua tilaetta kuvaavassa erillisessä raportissa erityisopettajia se sijaa tarkastellaa omaa ryhmäää. vuoa 2004 Helsigi yliopistossa suoritettu tutkito ei ilmoittaut tutkitoaa yhteesä alempi korkeakoulututkito ylempi korkeakoulututkito a lisesiaati tutkito tohtori tutkito a. sisältää lääketietee ja eläilääketietee lisesiaati tutkio sekä erityisopettaja opiot suorittaeet , ,0 11,8 55 4,1 2, ,0 Taulukko 9. Vuoa 2004 suoritettu tutkito tiedekua ja sukupuole mukaa. Miehet N=360; Naiset N=989. sukupuoli mies vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,0 27,6 7,7 17,4 7,1 8,3 15,0 ylempi korkeakoulututkito ,0 100,0 40,0 70,4 76,9 91,7 86,5 73,3 95,2 88,1 83,3 77,8 lisesiaati tutkito ,7 3,5 4,8 4,2 1,7 tohtori tutkito ,0 2,0 15,4 8,3 10,8 5,8 4,8 4,2 5,6 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 aie alempi korkeakoulututkito ,0 73,4 32,4 24,3 7,9 9,3 16,9 23,2 ylempi korkeakoulututkito ,4 100,0 25,0 66,5 70,3 87,0 88,7 81,0 100,0 90,7 81,8 72,9 lisesiaati tutkito ,3 1,4 1,6 1,6,5 tohtori tutkito ,7 1,6,8 4,1 13,0 9,7 9,5 1,3 3,4 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6

12 Taulukko 10. Ylemmä korkeakoulututkio suorittaeide opitoviikkomäärä (keskiarvo) tiedekua mukaa. N=968. vuoa 2004 suoritettu tutkito ylempi korkeakoulututkito tiedekuta BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT yhteesä opitoviikkoja keskimääri Tutkielma arvosaa Taulukko 11. Pro gradu tutkielma arvosaa ylemmä korkeakoulututkio vuoa 2004 suorittaeilla. N=1002. pro gradu tutkielma arvosaa appr lub.a sla cl mcl ecl l ei ilmoittaut arvosaaa yhteesä 6,6 24 2,4 74 7, , , ,0 32 3, , ,0 7

13 Taulukko 12. Pro gradu tutkielma arvosaa ylemmä korkeakoulututkio vuoa 2004 suorittaeilla sukupuole mukaa. N=890. vuoa 2004 suoritettu tutkito ylempi korkeakoulututkito arvosaa appr sukupuoli mies aie yhteesä 2 4 6,8,6,7 lub.a ,4 2,8 2,7 sla ,5 8,7 8,3 cl ,0 26,9 24,4 mcl ,3 37,3 36,7 ecl ,0 21,4 23,6 l ,1 2,2 3,6 yhteesä ,0 100,0 100,0 Taulukko 13. Pro gradu tutkielma arvosaa ylemmä korkeakoulututkio vuoa 2004 suorittaeilla tiedekua mukaa. N=890. vuoa 2004 suoritettu tutkito ylempi korkeakoulututkito arvosaa appr tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO FARM HUM KÄYT MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,8 1,2,9 1,9,7 lub.a ,2 7,1 3,6 2,6 3,8 2,7 sla ,6 8,2 12,4 13,1 8,8 8,6 6,0 8,3 cl ,7 15,0 29,6 31,0 25,0 18,4 12,0 19,0 27,7 24,4 mcl ,6 60,0 36,7 27,4 33,3 34,2 48,0 33,3 44,6 36,7 ecl ,3 25,0 17,6 19,5 22,6 33,3 32,0 25,7 21,7 23,6 l ,9 5,6,9 1,2 1,8 8,0 7,6 3,6 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8

14 3.3 Opitoje hidastumie Taulukko 14. Opitoje hidastumie keskimääri kuukausia vuoa 2004 suoritetu tutkio ja tiedekua mukaa. vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito ylempi korkeakoulututkito lisesiaati tutkito tohtori tutkito tiedekuta FARM HUM KÄYT ML TEOL VALT yhteesä BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT yhteesä KÄYT MM ML OIK yhteesä BIO FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML TEOL VALT yhteesä opiot hidastuivat keskimääri (kk)

15 Taulukko 15. Opitoje hidastumisee joki verra tai paljo vaikuttaeet syyt. koulutusta vastaava tai siihe liittyvä asiotyö tekemie 587 koulutusta vastaamattoma asiotyö tekemie riittämätö ohjaus opitoje suuitteluu ylimääräiset opiot opiskelumotivaatio puute tutkitoi suorittamiselle välttämättömiä kursseja ei järjestetty kotityöt, lastehoito tmv. sairaus tai vamma opiskelijajärjestöissä tai yliopisto halliossa toimimie äitiys tai isyysloma, vahempaivapaa varusmies tai siiviilipalvelukse suorittamie maiitaa 10

16 3.4 Valmistumise siirtämie Yhteesä 126 vastaajaa (9,3 palautteesee vastaeista) kirjasi joki syy ojalla siirtäeesä muodollista valmistumistaa suoritettuaa tutkitoosa vaadittavat opiot. Taulukko 16. Muodollise valmistumise siirtämie keskimääri kuukausia vuoa 2004 suoritetu tutkio ja tiedekua mukaa. vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito ylempi korkeakoulututkito tohtori tutkito tiedekuta HUM KÄYT ML VALT yhteesä BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT yhteesä BIO ML yhteesä valmistumista siirretty keskimääri (kk)

17 Taulukko 17. Muodollise valmistumise siirtämisee joki verra tai paljo vaikuttaeet syyt. halu hyödytää opitososiaalisia etuja 50 työpaika puuttumie ylimääräiset opiot koulutusta vastaava tai siihe liittyvä asiotyö tekemie 35 koulutusta vastaamattoma asiotyö tekemie 28 äitiys tai isyysloma, vahempaivapaa 9 varusmies tai siviilipalvelukse suorittamie 4 halu lykätä opitolaia takaisimaksua maiitaa Taulukko 18. Muut kui lomakkeessa maiitut syyt lykätä muodollista valmistumista. Ala työvoimapula ei ollut publiikkia Elämä tarkoitukse pohtimie E ajatellut ottaa kadi papereita e saaut aikaiseksi hakea todistusta E tarviut kadi papereita gradu tarkastamise viivästymie Harjoittelu vai opiskelijalle harjoittelu alkamie Hekilökemiat ja opitokoodit humaistie työtilae :( jatko opiskelukiireet keske ollut työhakuprosessi Kesällä ei voiut valmistua Kiiostus opiskeluu Koroti graduarvosaaai Kotityöt, raha puute, sivutyö laiskuus (2 vastaajaa) Lomakkeide täyttämie Luuli että saa FM opeammi Muodollisuudet opioissa o guidace durig thesis opitotue takaisiperitä Paperibyrokratia pohdita sisällytettävistä opioista publiiki osumie publiikkii osallistumie Pätkätyö turvattomuus Raskaus Sairaus 12

18 SOKLA & ei ole ollut syytä valmistua sopiva juhlapäivä Tarvitsi kadidaati paperit Tavoiteltu maisteri tutkito tei todistuspyyö myöhässä toie pääaie, saamattomuus tulorajat ja matka ulkomaille töitä ehtii varmasti tehdä ulkomailla opiskelu Valmistumise byrokratia! valmistumise kauhistus 13

19 4 OPINTOIHIN LIITTYVÄ HARJOITTELU Osa vastaajista ilmoitti kokeeesa lomakkee harjoittelua koskevii kysymyksii vastaamise hakalaksi. Luultavasti juuri tästä syystä harjoitteluu liittyvii kysymyksii o vastattu osi epäjohdomukaisesti eivätkä esimerkiksi pakollisee ja/tai vapaaehtoisee harjoitteluu osallistueide lukumäärät kaikilta osi täsmää eri kysymyste välillä. Web lomakkee harjoittelua koskevassa osiossa o myös esiityyt erilaisia tekisiä ogelmia. Jatkossa tekiset virheet korjataa ja harjoittelua koskevia kysymyksiä pyritää tarketamaa ja selkeyttämää. 4.1 Harjoitteluu osallistumie Taulukko 19. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie. N= Tietokaassa ollee tekise ogelma vuoksi tilastoiissa o jouduttu yhdistämää e vastaajat, jotka ilmoittivat, etteivät ole osallistueet laikaa opitoihi liittyvää harjoitteluu sekä e, jotka jättivät vastaamatta harjoitteluu osallistumista koskevaa kysymyksee. opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie osallistuut vai pakollisee harjoitteluu osallistuut vai vapaaehtoisee harjoitteluu osallistuut sekä pakollisee että vapaaehtoisee harjoitteluu ei ole osallistuut harjoitteluu/ei vastaut kysymyksee yhteesä , , , , ,0 Taulukko 20. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie tiedekua mukaa. N= opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie osallistuut vai pakollisee osallistuut vai vapaaehtoisee osallistuut sekä pakollisee että vapaaehtoisee ei ole osallistuut harjoitteluu/ ei vastaut kysymyksee yhteesä tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,6 32,1 82,4 12,3 58,4 45,7 55,6 6,0 55,6 24,8 29, ,8 18,3,6 2,0 22,8 51,0 5,1 35,6 15, ,7 67,9 14,9 9,8 16,1 45,7 27,3 7,4 34,2 13,9 16, ,9 2,7 59,7 24,8 8,6 15,2 63,8 49,0 5,1 25,7 38, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 14

20 Taulukko 21. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie sukupuole ja tiedekua mukaa. Miehet N=361; Naiset N=990. sukupuoli mies opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie vai pakollisee tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,7 50,0 60,0 7,1 46,2 50,0 43,2 4,7 64,3 29,2 22,4 vai vapaaehtoisee ,3 23,2 7,7 20,9 52,4 41,7 18,0 sekä pakollisee että vapaaehtoisee ,0 50,0 30,0 7,1 15,4 50,0 43,2 3,5 28,6 8,3 15,2 ei ole osallistuut/ ei vastaut kysymyksee ,0 10,0 62,6 30,8 13,5 70,9 47,6 7,1 20,8 44,3 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 aie vai pakollisee ,7 30,8 85,9 13,5 59,5 43,5 62,9 7,9 50,7 23,4 32,2 vai vapaaehtoisee ,3 17,0 3,2 25,4 50,0 8,0 33,8 14,6 sekä pakollisee että vapaaehtoisee ,7 69,2 12,5 10,5 16,2 43,5 17,7 12,7 37,3 15,6 16,8 ei ole osallistuut/ ei vastaut kysymyksee ,3 1,6 59,0 24,3 13,0 16,1 54,0 50,0 4,0 27,3 36,4 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Taulukko 22. Opitoihi liittyvää harjoitteluu osallistumie sukupuole ja tutkitoastee mukaa. Miehet N=361; Naiset N=990. vuoa 2004 suoritettu tutkito sukupuoli mies vai pakollisee alempi korkeakoulututkito ylempi korkeakoulututkito lisesiaati tutkito tohtori tutkito yhteesä ,7 25,7 10,0 22,4 vai vapaaehtoisee ,7 20,4 5,0 18,0 sekä pakollisee että vapaaehtoisee ,7 16,8 5,0 15,2 ei ole osallistuut/ ei vastaut kysymyksee ,8 37,1 100,0 80,0 44,3 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 aie vai pakollisee ,2 32,3 8,6 32,2 vai vapaaehtoisee ,4 17,5 5,7 14,6 sekä pakollisee että vapaaehtoisee ,1 18,7 2,9 16,8 ei ole osallistuut/ ei vastaut kysymyksee ,2 31,5 100,0 82,9 36,4 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 15

21 4.2 Pakollie harjoittelu Taulukko 23. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu suorituspaikka. N=768. pakollise harjoittelu suorituspaikka kotimaassa ulkomailla sekä kotimaassa että ulkomailla yhteesä ,9 61 7,9 24 3, ,0 Taulukko 24. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu rahoitus. N=820. pakollise harjoittelu rahoitus palkato työataja rahoittama yliopisto rahoittama työataja ja yliopisto rahoittama muu taho rahoittama yhteesä , , , ,9 34 4, ,0 Taulukko 25. Opitoviikkoje saamie opitoihi liittyvästä pakollisesta harjoittelusta. N=799. saiko pakollisesta harjoittelusta opitoviikkoja ei kyllä yhteesä 87 10, , ,0 Taulukko 26. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu ja akateemise koulutukse vastaavuus. N=814. vastasiko pakollie harjoittelu vaatimustasoltaa akateemista koulutusta ei kyllä e osaa saoa yhteesä , ,8 75 9, ,0 Taulukko 27. Opitoihi liittyvä pakollise harjoittelu ja opiskeluala vastaavuus. N=819. vastasiko pakollie harjoittelu opiskelualaa ei kyllä e osaa saoa yhteesä 36 4, ,7 24 2, ,0 16

22 4.3 Vapaaehtoie harjoittelu Taulukko 28. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu suorituspaikka. N=159. vapaaehtoise harjoittelu suorituspaikka kotimaassa ulkomailla sekä kotimaassa että ulkomailla yhteesä , ,2 5 3, ,0 Taulukko 29. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu rahoitus. N=172. vapaaehtoise harjoittelu rahoitus palkato työataja rahoittama yliopisto rahoittama työataja ja yliopisto rahoittama muu taho rahoittama yhteesä 30 17, , , ,9 13 7, Taulukko 30. Opitoviikkoje saamie opitoihi liittyvästä vapaaehtoisesta harjoittelusta. N=168. saiko vapaaehtoisesta harjoittelusta opitoviikkoja ei kyllä yhteesä 80 47, , ,0 Taulukko 31. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu ja akateemise koulutukse vastaavuus. N=170. vastasiko vapaaehtoie harjoittelu vaatimustasoltaa akateemista koulutusta ei kyllä e osaa saoa yhteesä 31 18, ,1 8 4, ,0 Taulukko 32. Opitoihi liittyvä vapaaehtoise harjoittelu ja opiskeluala vastaavuus. N=170 vastasiko vapaaehtoie harjoittelu opiskelualaa ei kyllä e osaa saoa yhteesä 14 8, ,4 4 2, ,0 17

23 5 OPINNÄYTEYHTEISTYÖ 5.1 Opiäyteyhteistyöhö osallistumie Taulukko 33. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie (kaikki tutkitoasteet). N= opiäyteyhteistyöhö osallistumie ei ole osallistuut opiäyteyhteistyöhö o osallistuut opiäyteyhteistyöhö ei vastaut kysymyksee yhteesä , ,0 63 4, ,0 Taulukko 34. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= opiäyteyhteistyöhö osallistumie vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito ei kyllä yhteesä ,3 2,7 100,0 ylempi korkeakoulututkito ,2 17,8 100,0 lisesiaati tutkito ,9 9,1 100,0 tohtori tutkito ,0 17,0 100,0 yhteesä ,3 14,7 100,0 Taulukko 35. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie ylemmä korkeakoulututkio suorittaeilla sukupuole mukaa. N=970. vuoa 2004 suoritettu tutkito ylempi korkeakoulututkito ei ole osallistuut opiäyteyhteistyöhö sukupuoli mies aie yhteesä ,9 83,0 82,2 o osallistuut opiäyteyhteistyöhö ,1 17,0 17,8 yhteesä ,0 100,0 100,0 18

24 Taulukko 36. Opiäyteyhteistyöhö osallistumie ylemmä korkeakoulututkio suorittaeilla tiedekua mukaa. N=971. tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT yhteesä opiäyteyhteistyöhö osallistumie ei kyllä ,5 71,4 60,0 97,2 86,0 93,5 40,7 68,8 86,0 94,3 81,9 82, ,5 28,6 40,0 2,8 14,0 6,5 59,3 31,3 14,0 5,7 18,1 17,8 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5.2 Opiäyteyhteistyökumppait Taulukko 37. tiedekuta Ylemmä korkeakoulututkio suorittaeide opiäyteyhteistyökumppait tiedekua mukaa. opiäyteyhteistyökumppai BIO Hyvikää kaupuki Kasaterveyslaitos (6 vastaajaa) Lahde tutkimuslaboratorio Lud Uiversity, Ruotsi Porvoo luootieteellie museo Riista ja kalataloude tutkimuslaitos (2 vastaajaa) Stora Eso Suome luoosuojeluliitto Suome ympäristökeskus VTT Biotekiikka ympäristömiisteriö ELÄIN Biola Oy Eläilääkitä ja elitarviketutkimuslaitos (2 vastaajaa) HK Ruokatalo, Suome rehu Maaseutukeskuste liitto, yk. ProAgria Riista ja kalataloude tutkimuslaitos (2 vastaajaa) VTT FARM Fireze yliopisto HYKS APTEEKKI, HUS Novartis Pharma AG, Sveitsi Orio Pharma Stakes Terveydehuollo oikeusturvakeskus Uiversidad complutese de Madrid Yliopisto apteekki HUM HELIA AMK/SEIS Projekti Maiostajie liitto Puolustusvoimie kirkollie osasto StyroChem Filad Oy Turu yliopisto, poliittise historia laitos KÄYT Helsigi kaupugi suomekielie työväeopisto 19

25 LÄÄK MM Kasaterveyslaitos/Mieleterveyde ja alkoholitutkimukse osasto Kehitysvammaliitto ry Kotka kaupuki Lahde yliopistokeskus M real Oy Itegro Filad Ab Poliisiammattikorkeakoulu SAK: Kiljava opisto sosiaaliala oppilaitos Stockma Oyj Suome Posti TKK TKK Materiaali ja kalliotekiika osasto Työterveyslaitos (2 vastaajaa) työväeopisto valtiovaraimiisteriö Kasaterveyslaitos Suome Syöpärekisteri/Joukkotarkastusrekisteri Alko Oy ACL ammattikorkeakoulu Avely Oy ja Suome Viljava Oy Foodwest Oy Helsigi kaupugirakeusvirasto HOK Liiketoimita Huvikumpu 2 projekti, Kalajokilaakso koulutuskutayhtymä Kasaterveyslaitos Kasaterveyslaitos ja ulkomaie yliopisto kauppa ja teollisuusmiisteriö Kemira Growhow, Raisio Yhtymä Kuluttajavalituslautakuta Lappipaeli Oy LU Suomi Oy Maa ja elitarviketaloude tutkimuskeskus MTT (3 vastaajaa) Metsä Botia Metsäkeskus Pohjois Savo Metsäliitto Metsätutkimuslaitos (7 vastaajaa) Metsäteho Metsäteollisuus Ry (2 vastaajaa) Mildola Oy MTT Taloustutkimus Muuttopalvelu Niemi Oy Olvi Oyj osuuspakkikeskus Oy Siebrychoff Ab pakkikoseri Pirkamaa metsäkeskus Restel Oy Sampo Pakki Oyj Sipoo kuta 20

26 ML OIK TEOL VALT Suome aaltopahviyhdistys Suome ympäristökeskus Suupohja Osuuspakki Syöpätautie kliikka UPM Kymmee Metsä UPM Kymmee Oyj (3 vastaajaa) Valio Oy (3 vastaajaa) Ashlad Filad Oy AstraZeeca, Ruotsi Comptel Corporatio Datawell Oy Elävä kaupukikeskusta Ry Geodeettie laitos Geologia tutkimuskeskus Haaga Istituuti ammattikorkeakoulu Helsigi kaupugi matkailu ja kogressitoimisto/tietokeskus Helsigi kaupuki/ksv Helsiki Isitute of Physics Ilmatietee laitos (3 vastaajaa) Kymelaakso Vesi Oy Meretutkimuslaitos Metsätutkimuslaitos Neste Chemicals Oy Nixu Nokia Research Ceter Pyhäsalmi Mie Oy Suome ympäristökeskus Säteilyturvakeskus (3 vastaajaa) Tekillie korkeakoulu (2 vastaajaa) Terveystaloustietee keskus, Stakes TietoEator Oyj Turu Seudu Vesi Työterveyslaitos WM data Novo (2 vastaajaa) VTT (2 vastaajaa) VTT Prosessit AIG Europe S.A. Filad asiaajotoimisto Nordea Vahikovakuutus Roschier Holmberg Asiaajotoimisto Oy (2 vastaajaa) Terveydehuollo oikeusturvakeskus Espoo perheasiai euvottelukeskus Kirkkopalvelut/Yhteisvastuukeräys Kirko koulutuskeskus Riihimäe seurakuta Suome Syöpäpotilaat Ry AKAVA Ry Erityishuoltojärjestöje liitto EHJÄ Ry Espoo kaupuki Fiair 21

27 Helsigi kaupugi terveysvirasto Helsigi kaupuki Kehrä/YTHS Kutaliitto Osuuspakki Palmeia Palvelutyöatajat Stakes Suome Arkkitehtiliitto Suome toimikuta Euroopa turvallisuude edistämiseksi, STETE Viestitätoimisto Pilgrim 22

28 6 TYÖKOKEMUS OPINTOJEN AJALTA 6.1 Työkokemukse hakkimie Taulukko 38. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa. N= työkokemusta tutkio suorittamise ajalta ei kyllä yhteesä ei vastaut kysymyksee yhteesä 102 7, , ,7 17 1, ,0 Taulukko 39. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. N= työkokemusta tutkio suorittamise ajalta vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito ei kyllä yhteesä ,1 90,9 100,0 ylempi korkeakoulututkito ,5 93,5 100,0 lisesiaati tutkito ,2 81,8 100,0 tohtori tutkito ,5 81,5 100,0 yhteesä ,6 92,4 100,0 23

29 Taulukko 40. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa sukupuole ja vuoa 2004 suoritetu tutkio mukaa. Miehet N=358; Naiset N=976. työkokemusta tutkio suorittamise ajalta sukupuoli mies vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito ei kyllä yhteesä ,7 94,3 100,0 ylempi korkeakoulututkito ,2 91,8 100,0 lisesiaati tutkito ,3 66,7 100,0 tohtori tutkito ,0 85,0 100,0 yhteesä ,7 91,3 100,0 aie alempi korkeakoulututkito ,9 90,1 100,0 ylempi korkeakoulututkito ,9 94,1 100,0 lisesiaati tutkito ,0 100,0 tohtori tutkito ,6 79,4 100,0 yhteesä ,3 92,7 100,0 Taulukko 41. Työkokemukse hakkimie tutkio suorittamise aikaa tiedekua mukaa. N= työkokemusta tutkio suorittamise ajalta ei kyllä tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,2 3,6 2,9 9,3 10,0 5,7 6,1 6,7 10,3 4,0 7, ,8 96,4 97,1 90,7 90,0 94,3 93,9 93,3 100,0 89,7 96,0 92,4 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 24

30 6.2 Työkokemukse määrä ja laatu Taulukko 42. Tutkio suorittamise aikaa hakitu työkokemukse määrä eimmillää ja keskimääri kuukausia työkokemukse laadu mukaa. työkokemukse laatu oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus työkokemusta eimmillää (kk) työkokemusta keskimääri (kk) Taulukko 43. Tutkio suorittamise aikaa hakitu työkokemukse määrä keskimääri kuukausia työkokemukse laadu ja sukupuole mukaa. sukupuoli mies aie yhteesä työkokemusta keskimääri (kk) työkokemusta keskimääri (kk) työkokemusta keskimääri (kk) oma ala työkokemus muu akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus

31 Taulukko 44. Tutkio suorittamise aikaa hakittu työkokemus eimillää ja keskimääri työkokemukse laadu sekä tiedekua mukaa. tiedekuta BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus työkokemusta eimmillää (kk) työkokemusta keskimääri (kk)

32 Taulukko 45. Tutkio suorittamise aikaa hakittu työkokemus eimmillää ja keskimääri työkokemukse laadu sekä tutkitoastee mukaa. vuoa 2004 suoritettu tutkito alempi korkeakoulututkito ylempi korkeakoulututkito lisesiaati tutkito tohtori tutkito oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus oma ala työkokemus muuta akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus työkokemusta eimmillää (kk) työkokemusta keskimääri (kk)

33 7 TYÖTILANNE VASTAAMISHETKELLÄ Taulukko 46. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa N= työtilae vastaamishetkellä työssä päätoimie jatko opiskelija päätoimie aikuisopiskelija (täydeyskoulutus tms.) kotoa (äitiys /isyys /vahempaivapaa, lastehoito tms.) työpaikka tiedossa työtö työhakija muu tilae yhteesä , ,5 9,7 38 2, , , , ,0 Taulukko 47. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 sukupuole mukaa. N= sukupuoli mies aie yhteesä työtilae vastaamishetkellä työssä ,1 57,6 57,2 päätoimie jatko opiskelija ,0 6,9 8,5 päätoimie aikuisopiskelija (täydeyskoulutus tms.) 2 7 9,6,7,7 kotoa (äitiys /isyys /vahempaivapaa, lastehoito tms.) ,3 3,7 2,8 työpaikka tiedossa ,8 7,3 7,7 työtö työhakija ,5 10,4 9,6 muu tilae ,8 13,4 13,5 yhteesä ,0 100,0 100,0 28

34 Taulukko 48. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tiedekua mukaa. N= työtilae vastaamishetkellä työssä päätoimie jatko opiskelija päätoimie aikuisopiskelija (täydeyskoulutus tms.) kotoa (äitiys /isyys / vahempaivapaa, lastehoito tms.) työpaikka tiedossa työtö työhakija muu tilae yhteesä tiedekuta, jossa tutkito suoritettu vuoa 2004 BIO ELÄIN FARM HUM KÄYT LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT KOKO HY ,4 67,9 77,0 50,7 67,1 62,9 66,7 56,4 70,6 47,0 58,4 57, ,8 4,1 7,4 3,7 11,4 6,1 20,8 5,9,9 6,9 8, ,1 1,2 1,7, ,5 3,6 3,2 5,0 2,0 1,3 6,0 2,0 2, ,0 14,3 13,5 7,2 9,9 14,3 5,1 5,4 2,0 12,8 5,0 7, ,2 11,9 5,6 12,1 6,0 15,7 15,4 7,9 9, ,1 14,3 5,4 18,5 7,5 11,4 8,1 10,1 5,9 16,2 19,8 13, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Taulukko 49. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 tutkitoastee mukaa. N= työtilae vastaamishetkellä työssä päätoimie jatko opiskelija päätoimie aikuisopiskelija (täydeyskoulutus tms.) kotoa (äitiys /isyys / vahempaivapaa, lastehoito tms.) työpaikka tiedossa työtö työhakija muu tilae yhteesä alempi korkeakoulututkito vuoa 2004 suoritettu tutkito ylempi korkeakoulututkito lisesiaati tutkito tohtori tutkito yhteesä ,4 59,8 36,4 74,5 57, ,7 7,4 45,5 8, ,4,5, ,8 2,8 3,6 2, ,0 7,8 9,1 9,1 7, ,2 11,4 7,3 9, ,4 10,4 9,1 5,5 13, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 29

35 Taulukko 50. Työtilae palautteesee vastattaessa vuoa 2004 sukupuole ja tutkitoastee mukaa. Miehet N= 361; Naiset N=990. vuoa 2004 suoritettu tutkito sukupuoli mies työtilae vastaamishetkellä työssä alempi korkeakoulututkito ylempi korkeakoulututkito lisesiaati tutkito tohtori tutkito yhteesä ,2 58,2 33,3 85,0 56,2 päätoimie jatko opiskelija ,5 12,5 66,7 13,0 päätoimie aikuisopiskelija (täydeyskoulutus tms.) ,8,4,6 kotoa (äitiys /isyys / vahempaivapaa, lastehoito tms.) 1 1 1,8,3 työpaikka tiedossa ,5 9,6 5,0 8,6 työtö työhakija ,5 8,6 7,5 muu tilae ,7 10,7 10,0 13,9 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 aie työssä ,2 60,5 40,0 68,6 57,6 päätoimie jatko opiskelija ,2 5,4 20,0 6,9 päätoimie aikuisopiskelija (täydeyskoulutus tms.) ,3,6,7 kotoa (äitiys /isyys / vahempaivapaa, lastehoito tms.) ,1 3,9 5,7 3,7 työpaikka tiedossa ,4 6,9 20,0 11,4 7,3 työtö työhakija ,9 12,5 11,4 10,4 muu tilae ,9 10,3 20,0 2,9 13,4 yhteesä ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 30

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE FARMASIAN TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE FARMASIAN TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE FARMASIAN TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura- ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut -yksikö kassa

Lisätiedot

OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE ELÄINLÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2006 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE ELÄINLÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2006 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE ELÄINLÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2006 TUTKINNON SUORITTANEET Helsingin yliopiston ura ja rekrytointipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekuntien ja hallinnon sovelluspalvelut

Lisätiedot

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE HELSINGIN YLIOPISTOSSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE HELSINGIN YLIOPISTOSSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE HELSINGIN YLIOPISTOSSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura- ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut -yksikö kassa

Lisätiedot

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.00-0..00 0-DEC-0 ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi Oppilaitos

Lisätiedot

OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut

Lisätiedot

OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE VALTIOTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE VALTIOTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE VALTIOTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut yksikö

Lisätiedot

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 0-JAN- ( 6) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 000896-8 Keski-Pohjamaa koulutusyhtymä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokanta. Valittu aikajakso Hakuehdot

Näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokanta. Valittu aikajakso Hakuehdot Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 12) Hakuehdot Kysymyssarja Rahoitusmuoto Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset Oppisopimus FI suomi SV ruotsi Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄPALAUTE HELSINGIN YLIOPISTOSSA VUONNA 2014 TUTKINNON SUORITTANEET

TYÖELÄMÄPALAUTE HELSINGIN YLIOPISTOSSA VUONNA 2014 TUTKINNON SUORITTANEET TYÖELÄMÄPALAUTE HELSINGIN YLIOPISTOSSA VUONNA 2014 TUTKINNON SUORITTANEET Helsingin yliopiston urapalvelut on vuosikymmenen ajan kerännyt vastavalmistuneilta palautetta yliopisto-opinnoista ja työelämään

Lisätiedot

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura- ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut

Lisätiedot

Lomakkeen voit palauttaa tiedekuntasi kansliaan / opintotoimistoon tai suoraan Ura- ja rekrytointipalveluiden

Lomakkeen voit palauttaa tiedekuntasi kansliaan / opintotoimistoon tai suoraan Ura- ja rekrytointipalveluiden Hyvä valmistunut! Lämpimät onnittelut suorittamastasi tutkinnosta! Pyydämme Sinua täyttämään oheisen kyselylomakkeen, jolla keräämme tietoa tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta työelämään sekä palautetta

Lisätiedot

OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut yksikö

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Valtakunnalliset palautekysymykset 377105 Vanhustyön erikoisammattitutkinto. SV ruotsi

Valtakunnalliset palautekysymykset 377105 Vanhustyön erikoisammattitutkinto. SV ruotsi Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.08.00-08.0.0 09-MAY- ( 6) Hakuehdot Kysymyssarja Tutkito Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset 0 Vahustyö erikoisammattitutkito

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura- ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut -yksikö

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Kuopion työseminaari III Torstain johdantokalvot. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi

Kuopion työseminaari III Torstain johdantokalvot. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Kuopio työsemiaari III Torstai johdatokalvot Projektisuuittelija Ero Hyvöe ero.hyvoe@miedu.fi NAO-kohderyhmä tilastoje valossa Molemmat sukupuolet, 2011 Ilma NAO4:sta NAO1 54683 45,1 % NAO1 54683 62,4

Lisätiedot

FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden työllistyminen

FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden työllistyminen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94 6LVlOO\VOXHWWHOR /bb.(7,(7((//,1(17,('(.817$ 11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ 11.3

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

10.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 72 10.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 73 10.3 TYÖHISTORIA... 74

10.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 72 10.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 73 10.3 TYÖHISTORIA... 74 6LVlOO\VOXHWWHOR 2,.(867,(7((//,1(17,('(.817$ 10.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 72 10.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 73 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

OPM tutkijatapaaminen 2.11.2009

OPM tutkijatapaaminen 2.11.2009 OPM tutkijatapaamie 2.11.2009 Otus Otukse missio Korkeakoulujärjestelmää, opiskelua, opiskelija asemaa yhteiskuassa ja opiskeluaikaista hyvivoitia käsittelevie opiskelijaäkökulmaiste tutkimuste toteuttamie,

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO- JA TYÖELÄMÄPALAUTE TEOLOGISESSA TIEDEKUNNASSA VUONNA 2007 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura- ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut -yksikö

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle 2013-2016

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle 2013-2016 Opetus- ja kulttuurimiisteriö Asemoititilastot 2015, 1/5 määrälliset tavoitteet kaudelle 2013-2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoittee tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE MAATALOUS METSÄTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE MAATALOUS METSÄTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE MAATALOUS METSÄTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2004 TUTKINNON SUORITTANEET Helsigi yliopisto ura ja rekrytoitipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekutie ja hallio sovelluspalvelut

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta

Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta Valikoituja poimintoja 11 tiedekunnasta Helsingin yliopiston urapalvelut Urapalvelut/ Eric Carver 29.2.2012 1 Sisällysluettelo 1. Taustatietoa:

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014 Jyväskylän kaupunki 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAN KOMPETENSSIT. KARTOITTAVA SURVEY-TUTKIMUS

AMMATILLISEN OPETTAJAN KOMPETENSSIT. KARTOITTAVA SURVEY-TUTKIMUS AMMATILLISEN OPETTAJAN KOMPETENSSIT. KARTOITTAVA SURVEY-TUTKIMUS ELINTARVIKEALAN AMMATILLISTEN AINEIDEN OPETTAJIEN TIEDOLLISISTA, TAIDOLLISISTA JA ASENTEELLISISTA VALMIUKSISTA SEKÄ TYÖ- JA KOULUTUSTAUSTOISTA.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO HAKULOMAKE 1/6 KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo 15.45. Hakemus ja sen liitteet jätetään 3 kappaleena

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot