11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 94

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94"

Transkriptio

1 6LVlOO\VOXHWWHOR /bb.(7,(7((//,1(17,('(.817$ 11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ 11.3 TYÖHISTORIA SLVNHOXDLNDLQHQW\ NRNHPXV 7\ NRNHPXVYXRQQDVXRULWHWXQWXWNLQQRQMlONHHQ 11.4 TYÖLLISYYSTILANNE VALMISTUMISHETKELLÄ VUONNA DOPLVWXPLVKHWNHQW\ OOLV\\VWLODQQHWXWNLQWRDVWHHQPXNDDQ 11.5 TYÖLLISYYSTILANNE SYKSYLLÄ \ OOLV\\VWLODQQHV\NV\OOlYXRQQDVXRULWHWXQWXWNLQQRQPXNDDQ 7\ WW P\\V 7\ YRLPDWRLPLVWRQWXNLWRLPLHQK\ G\QWlPLQHQ 7\ QKDNXNRXOXWXNVHHQMDXUDQHXYRQWDDQRVDOOLVWXPLQHQ 11.6 NYKYINEN TYÖ <OHLVLPPlWDPPDWLW 1\N\LVHQW\ VXKWHHQDONDPLVDMDQNRKWDMDW\ VXKWHHQODDWX $VHPDW\ SDLNDQRUJDQLVDDWLRVVD 7\ QDQWDMDQWRLPLDOD 7\ QDQWDMDVHNWRULW 7\ SDLNDQVLMDLQWL 1\N\LVHQW\ QMD\OLRSLVWRNRXOXWXNVHQYDVWDDYXXV 11.7 TYÖNHAKUPROSESSI \ QKDNXPHQHWHOPlWMDQLLGHQWXORNVHOOLVXXV 0LWlNDXWWDQ\N\LQHQW\ VDDWX" 7\ SDLNDQVDDQWLLQYDLNXWWDQHHWWHNLMlW 11.8 OPINTOJEN ANTI SLWXQK\ G\QWlPLQHQQ\N\LVHVVlW\ VVl 2SLQWRMHQDQWDPDWYDOPLXGHW

2 11 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vuonna 1997 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tutkinnon suorittaneesta 419 henkilöstä kyselyyn vastasi 258, eli 61,1%. Lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuneiden vastausprosentti jäi jonkin verran alhaisemmaksi kuin kaikkien tiedekuntien keskimääräinen vastausprosentti (64,4), mutta yli 60%:n vastausaktiivisuutta voidaan silti pitää hyvänä. Kyselyyn vastanneista lääketieteilijöistä 112 oli suorittanut vuonna 1997 lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon, 51 lääketieteen tai hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon ja 73 erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnon. Lisäksi aineistossa oli 14 terveydenhuollon kandidaatin koulutusohjelmassa tutkinnon suorittanutta. Tämä tutkinto luetaan ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi mutta nämä vastaajat on käsitelty raportissa erillään lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneista. Kahdeksan vastaajaa ei ilmoittanut suorittamaansa tutkintoa. Seuraavassa kuviossa esitetään tarkemmin lääketieteellisessä tiedekunnassa tutkinnon suorittaneiden kyselyyn vastanneiden prosentuaalinen jakautuminen vuonna 1997 suoritetun tutkinnon mukaan. 91

3 erikoislääkäri/ erikoishammaslääkäri 29,2 % terveydenhuollon koulutusohjelma 5,6 % tohtori 20,4 % lääketieteen/ hammaslääketieteen lisensiaatti 44,8 % Kuvio 47. Lääketieteellisessä tiedekunnassa tutkinnon suorittaneiden vastaajien prosentuaalinen jakautuminen vuonna 1997 suoritetun tutkinnon mukaan. N = 250. Lääketieteilijöiden sukupuolijakauma vastasi kaikkien kyselyyn vastanneiden keskimääräistä sukupuolijakaumaa, sillä naisia lääketieteilijöistä oli noin 67%. Ruotsinkielisten osuus oli 8,2%. Lääketieteilijät olivat syntyneet keskimäärin vuonna 1963 eli täyttivät tutkimusvuonna 37 vuotta. Miehet olivat keskimäärin hieman yli kaksi vuotta naisia vanhempia. Lääketieteellisessä tiedekunnassa tutkinnon suorittaneita tarkastellaan seuraavassa vuonna 1997 suoritetun tutkinnon mukaan siten, että hammaslääketieteen koulutusohjelmasta valmistuneita ei ole eritelty muista vastaajista. Syynä tähän on se, että hienojakoisemmassa tarkastelussa muun muassa hammaslääketieteen tohtoreiden ja hammaslääketieteen erikoislääkäreiden määrä olisi jäänyt liian pieneksi, jotta tilastollisia yhteenvetoja olisi voitu tehdä. Tilastoinnissa myös lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatit on käsitelty erillään terveydenhuollon koulutusohjelmasta valmistuneista YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS Opintojen kesto Vuonna 1997 tutkinnon suorittaneet olivat kirjoittautuneet Helsingin yliopistoon ensimmäisen kerran keskimäärin vuonna Lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet olivat tulleet yliopiston kirjoille keskimäärin vuonna 1990, lääketieteen/hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon suorittaneet vuonna 1983 ja erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneet vuonna Terveydenhuollon 92

4 koulutusohjelmasta valmistuneet olivat puolestaan kirjoittautuneet Helsingin yliopistoon ensimmäisen kerran keskimäärin vuonna Lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneiden opinnot olivat vastaajien arvion mukaan kestäneet keskimäärin 6,1 vuotta mahdolliset välivuodet pois lukien. Lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneilla naisilla keskimääräinen opiskeluaika oli noin 6,1 vuotta ja miehillä 6,2 vuotta. Terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneiden keskimääräinen opiskeluaika oli 5,4 vuotta. Terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneista kaikki olivat naisia Muu koulutus Lääketieteilijöistä lähes 59% ilmoitti suorittaneensa jonkin tutkinnon tai tutkintoja ennen vuonna 1997 Helsingin yliopistossa suorittamaansa tutkintoa. Tässä kyseeseen voi tulla myös saman alan alempi tutkinto, esimerkiksi tohtorin aiemmin suorittama lisensiaatin tutkinto. Tämän lisäksi kyseeseen voivat tulla myös muiden alojen ja koulutusasteiden tutkinnot. Lääketieteilijämiehistä 71% ilmoitti suorittaneensa aiempia tutkinnon/tutkintoja ja naisista noin 53%. Lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneista noin 13% ilmoitti suorittaneensa jonkin tutkinnon tai tutkintoja ennen vuonna 1997 suorittamaansa tutkintoa. Noin 15%:lla lääketieteilijöistä oli tutkinto/tutkintoja, jotka he olivat suorittaneet vuonna 1997 Helsingin yliopistossa suorittamansa tutkinnon jälkeen. Miehistä lisätutkinnon/-tutkintoja oli hankkinut lähes viidennes ja naisista noin 15%. Lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneista tutkinnon/tutkintoja vuonna 1997 suorittamansa tutkinnon jälkeen ilmoitti hankkineensa noin 28% ja tohtoreista noin viidennes. Lääketieteen/hammaslääketieteen erikoislääkärin tutkinnon vuonna 1997 suorittaneista noin 31%:lla oli tutkinnon jälkeen suoritettu tutkinto/tutkintoja. Terveydenhuollon koulutusohjelmasta valmistuneilla vastaava luku oli noin 5%. Lisävalmiuksia antavaa täydennyskoulutusta ilmoitti vuonna 1997 Helsingin yliopistossa suorittamansa tutkinnon jälkeen hankkineensa peräti 54% lääketieteilijöistä. Miehillä vastaava luku oli 55% ja naisilla 53%. Eniten lisävalmiuksia antavaa täydennyskoulutusta olivat hankkineet lääketieteen/hammaslääketieteen erikoislääkärin tutkinnon vuonna 1997 suorittaneet Harjoitteluun ja opiskelijavaihtoon osallistuminen Noin 77% lääketieteilijöistä ilmoitti osallistuneensa opintoihin liittyvään harjoitteluun yliopistoopintojensa aikana. Naisista harjoitteluun ilmoitti osallistuneensa noin 78% ja miehistä neljännes. Vuonna 1997 lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneista 92%, tohtorin tutkinnon suorittaneista 57% ja erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneista 66% ilmoitti osallistuneensa yliopisto-opintojensa aikana opintoihin liittyvään harjoitteluun. Terveydenhuollon koulutusohjelmasta valmistuneilla vastaava luku oli 71%. Yliopisto-opintojensa aikana ulkomailla opiskelijavaihdossa tai omatoimisesti opiskellen ilmoitti lääketieteilijöistä olleensa noin 15%. Miesten ja naisten välillä ei ollut merkittävää eroa. Lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneista 17%, tohtorin tutkinnon 93

5 suorittaneista 18% ja erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneista 12% ilmoitti osallistuneensa yliopisto-opintojensa aikana opintoihin liittyvään harjoitteluun. Terveydenhuollon koulutusohjelmasta valmistuneilla vastaava luku oli 14%. Kansainväliseen työharjoitteluun ilmoitti yliopisto-opiskelujensa aikana osallistuneensa hieman alle 16% lääketieteilijöistä. Naisista kansainväliseen työharjoitteluun oli osallistunut 13% ja miehistä yli viidennes. Lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneista kansainväliseen työharjoitteluun ilmoitti osallistuneensa hieman yli viidennes, tohtoreista noin 12%, erikoislääkäreistä/erikoishammaslääkäreistä hieman alle 13% ja terveydenhuollon koulutusohjelmasta valmistuneista noin 7% TYÖHISTORIA Opiskeluaikainen työkokemus Hieman yli 87% lääketieteilijöistä ilmoitti omaavansa yliopisto-opintojensa ajalta oman alansa työkokemusta. Miehistä oman alan työkokemusta opiskeluajalta oli peräti 89%:lla ja naisistakin 86%:lla. Lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneista oman alan opiskeluaikaista työkokemusta ilmoitti omaavansa 82%, tohtoreista kaikki, erikoislääkäreistä/erikoishammaslääkäreistä 91% ja terveydenhuollon koulutusohjelmasta valmistuneista noin 64%. Yliopisto-opiskelujen aikana hankitun oman alan työkokemuksen määrä oli keskimäärin 46 kuukautta kaikki tutkintoasteet huomioiden. Miehillä oman alan työkokemusta oli keskimäärin 63 kuukautta ja naisilla 37 kuukautta. Lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneilla oman alan työkokemusta oli keskimäärin 7,4 kuukautta, tohtoreilla peräti hieman yli 100 kuukautta, erikoislääkäreillä/erikoishammaslääkäreillä keskimäärin 81 kuukautta ja terveydenhuollon koulutusohjelmasta valmistuneilla keskimäärin 45 kuukautta Työkokemus vuonna 1997 suoritetun tutkinnon jälkeen Lääketieteilijöillä oli ollut oman ilmoituksensa mukaan keskimäärin 2,9 työsuhdetta vuonna 1997 suoritetun tutkinnon jälkeen. Näistä työsuhteista keskimäärin lähes kaikki olivat vastaajien arvion mukaan akateemista koulutusta vastaavia. Mukaan on laskettu myös mahdolliset valmistumishetkellä olleet ja nykyiset työsuhteet. Naisilla työsuhteita oli ollut kaikkiaan keskimäärin 3,1, joista keskimäärin 3,0 akateemista koulutusta vastaavia. Miehillä työsuhteita oli ollut keskimäärin 2,5, joista kaikki akateemista koulutusta vastaavia. Eniten työsuhteita oli ollut lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1997 suorittaneilla ja vähiten tohtorin tutkinnon suorittaneilla. Akateemista koulutusta vastaamattomia työpaikkoja oli ollut lähinnä vain vuonna 1997 terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneilla. 94

6 4,5 4 3,9 3,9 3,5 3 2,5 2 1,5 1 2,1 1,5 0,9 0,9 1,6 1,6 2,9 2,9 0,5 0 terveydenhuollon koulutusohjelma lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatti tohtori erikoislääkäri/erikoishammaslääkäri KAIKKI TUTKINTO- ASTEET työsuhteet akateemista koulutusta vastaavat työsuhteet Kuvio 48. Työsuhteiden lukumäärä yhteensä ja akateemista koulutusta vastaavien työsuhteiden lukumäärä vuonna 1997 Helsingin yliopistossa suoritetun tutkinnon jälkeen syksyyn 2000 mennessä tutkintoasteen mukaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneilla TYÖLLISYYSTILANNE VALMISTUMISHETKELLÄ VUONNA 1997 Lääketieteilijöistä lähes seitsemän kymmenestä ilmoitti olleensa valmistumishetkellään vuonna 1997 opiskelualaansa vastaavassa työssä. Lisäksi vain noin 2% oli oman ilmoituksensa mukaan opiskelualaansa vastaamattomassa työssä. Opiskelualaa vastaavassa työssä ilmoitti olevansa noin 79% miehistä ja 64% naisista. Opiskelualaa vastaamattomassa työssä naisista oli lähes 3% ja miehistä ei kukaan. Kolmannen ryhmän muodostivat ne vastaajat, jotka ilmoittivat, että heillä oli valmistumishetkellään työpaikka tiedossa, lääketieteilijöistä tässä tilanteessa oli valmistuessaan tutkintoonsa vuonna 1997 noin 14%. Naisista lähes 18%:lla ja miehistä 6%:lla oli työpaikka tiedossaan valmistumishetkellä. Päätoimisia perustutkinto-opiskelijoita lääketieteilijöistä oli vain hieman vajaa prosentti ja päätoimisia jatko-opiskelijoita hieman yli 4%. Perustutkinto-opiskelijat olivat kaikki miehiä, myös jatko-opiskelijana miehet olivat valmistuessaan tutkintoonsa vuonna 1997 naisia hieman useammin. Päätoimisena aikuisopiskelijana tai yrittäjänä ei lääketieteilijöistä valmistumishetkellään ollut kukaan ja kotonakin (esimerkiksi äitiyslomalla tai lapsia hoitamassa) ilmoitti olevansa vain hieman yli 2% lääketieteilijöistä. Naisista kotona ilmoitti valmistumishetkellään olleensa hieman alle 3% ja miehistä hieman yli 1%. 95

7 Työttömänä työnhakijana ilmoitti valmistumishetkellään vuonna 1997 olleensa vain hieman yli 2% lääketieteilijöistä. 30 Kaikki työttömänä työnhakijana valmistuessaan olleet olivat naisia, naisten työttömyysprosentiksi muodostui näin ollen 4, Valmistumishetken työllisyystilanne tutkintoasteen mukaan Muita useammin opiskelualaa vastaavassa työssä valmistuessaan olivat tohtorit ja erikoislääkärit/erikoishammaslääkärit, joista noin yhdeksän kymmenestä ilmoitti olleensa valmistumishetkellään opiskelualaansa vastaavassa työssä. Lisensiaatin tutkinnon suorittaneet olivat muita harvemmin valmistuessaan opiskelualaansa vastaavassa työssä mutta heillä oli selvästi muita useammin työpaikka tiedossaan. Opiskelualaansa vastaamattomassa työssä valmistuessaan olivat lähinnä terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneet, joista yli viidennes oli valmistuessaan työssä, joka ei vastannut opiskelualaa. Päätoimiset jatko-opiskelijat olivat joko lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneita ja kaikki kotona äitiyslomalla tai lapsia hoitaneet jälkimmäisiä. Työttömänä työnhakijana olivat lähinnä terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneet, mutta myös lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin suorittaneista 3,6% oli työttömänä samoin kuin 1,4% erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneista. tilanne valmistumishetkellä vuonna 1997 opiskelualaa vastaavassa työssä opiskelualaa vastaamattomassa työssä työpaikka tiedossa päätoiminen perustutkinto-opiskelija päätoiminen jatko-opiskelija kotona (esim. äitiysloma, lastenhoito) työtön työnhakija (eikä työpaikkaa tiedossa) muu tilanne yhteensä vuonna 1997 suoritettu tutkinto terveydenhuollon lääketieteen/ hammaslääke- erikoislääkäri/ koulutusohjelma tieteen erikoishammas- lisensiaatti tohtori lääkäri yhteensä 57,1% 45,5% 90,0% 90,4% 68,3% 21,4%,9% 1,4% 2,0% 7,1% 28,6% 2,0% 1,4% 14,1%,9% 1,4%,8% 8,9% 2,0% 4,4% 5,4% 2,4% 14,3% 3,6% 1,4% 2,8% 6,3% 6,0% 4,1% 5,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Taulukko 24. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne valmistumishetkellä vuonna 1997 tutkintoasteen mukaan. N = TYÖLLISYYSTILANNE SYKSYLLÄ 2000 Lääketieteilijöistä noin 80% ilmoitti olevansa työssä syksyllä 2000 vastatessaan kyselyyn. Miehistä työssä oli noin 88% ja naisista 77%. Päätoimisia perustutkinto-opiskelijoita ja päätoimisia 30 Pienet erot tekstissä ja oheisessa taulukossa esitettyjen työttömyys- ja työllisyysprosenttien välillä johtuvat siitä, että kaikki lääketieteilijävastaajista eivät vastanneet kysymykseen vuonna 1997 suoritetusta tutkinnosta, tämä vaikuttaa hieman tutkintoasteen mukaisen tarkastelun prosenttilukuihin. 96

8 aikuisopiskelijoita lääketieteilijöissä ei ollut kyselyyn vastaamishetkellä lainkaan. Päätoimisia jatkoopiskelijoita sen sijaan oli hieman yli 3%, miehet olivat jatko-opiskelijana hieman useammin kuin naiset. Kotona äitiyslomalla tai lapsia hoitamassa oli vastaajista hieman alle 7%. Naisista kotona oli joka kymmenes ja miehistä ei kukaan. Yrittäjinä lääketieteilijöistä oli syksyllä 2000 hieman alle 3%, miehet hieman naisia useammin. Työttömänä lääketieteilijävastaajista oli syksyllä 2000 vain kaksi (0,8%). Molemmat työttömistä työnhakijoista oli naisia, joten naisten työttömyysprosentiksi muodostui 1, Työllisyystilanne syksyllä 2000 vuonna 1997 suoritetun tutkinnon mukaan Muita useammin työssä syksyllä 2000 olivat tohtorit ja erikoislääkärit/erikoishammaslääkärit ja muita harvemmin lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet. Päätoimisista jatko-opiskelijoista kaikki olivat lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneita. Yrittäjissä puolestaan oli edellä mainittujen lisäksi myös erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneita. Kotona olivat muita useammin lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet mutta myös tohtorin ja erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneita. Molemmat työttömät olivat sen sijaan terveydenhuollon koulutusohjelmasta valmistuneita, heillä työttömyysaste nousi siis peräti 14,3%:iin. tilanne syksyllä 2000 työssä päätoiminen jatko-opiskelija yrittäjä kotona (esim. äitiysloma, lastenhoito) työtön työnhakija muu tilanne yhteensä vuonna 1997 suoritettu tutkinto terveyden- lääketieteen/ huollon- hammaslääketieteen erikoislääkäri/ koulutus- erikoishammas- ohjelma lisensiaatti tohtori lääkäri yhteensä 78,6% 69,4% 94,1% 87,3% 80,2% 7,2% 3,2% 3,6% 4,2% 2,8% 10,8% 3,9% 4,2% 6,9% 14,3%,8% 7,1% 9,0% 2,0% 4,2% 6,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Taulukko 25. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne syksyllä 2000 vuonna 1997 suoritetun tutkinnon mukaan. N = Työttömyys Lääketieteilijöistä hieman yli 11% ilmoitti olleensa työttömänä työnhakijana vähintään kerran sen jälkeen, kun valmistui tutkintoonsa Helsingin yliopistossa vuonna Naisilla vastaava luku oli noin 15% ja miehillä vain noin 4%. Lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin ja terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneista ilmoitti työttömänä vuonna 1997 suoritetun tutkintonsa jälkeen olleensa hieman yli viidennes ja erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneista hieman yli 4%. Tohtorin tutkinnon suorittaneista työttömänä ei oman ilmoituksensa mukaan ollut valmistumisensa jälkeen ollut kukaan. 97

9 Työttömänä olleilla lääketieteilijöillä työttömyysjaksojen keskimääräinen määrä oli 1,6 ja niiden yhteenlaskettu kesto keskimäärin noin 2,5 kuukautta. Lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneilla työttömyysjaksoja oli ollut keskimäärin 1,5 ja niiden yhteiskesto keskimäärin 1,7 kuukautta. Erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneilla työttömyysjaksoja oli vastaavasti keskimäärin 2,7 ja niiden yhteiskesto oli keskimäärin 4,7 kuukautta. Terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneilla työttömyysjaksoja oli keskimäärin 1,3 ja niiden yhteiskesto oli keskimäärin 8,5 kuukautta. Valmistumishetkellään vuonna 1997 lääketieteilijöistä oli työttömänä yhteensä 2,7% mutta syksyllä 2000 enää vain kaksi vastaajaa eli 0,8% lääketieteilijöistä. Molemmat työttömät olivat terveydenhuollon koulutusohjelmassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneita naisia. Lääkäreistä työttömänä syksyllä 2000 ei ollut kukaan Työvoimatoimiston tukitoimien hyödyntäminen Lääketieteilijöistä 0,8% ilmoitti olleensa työvoimatoimiston tukitoimin järjestetyssä työharjoittelussa sen jälkeen, kun suoritti tutkintonsa vuonna Kaikki työvoimatoimiston tuella järjestetyssä harjoittelussa olleet olivat joko lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tai erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin tutkinnon vuonna 1997 suorittaneita naisia. Työllistettynä oman ilmoituksensa mukaan oli ollut 1,2% lääketieteilijöistä. Myös kaikki työllistettynä olleet olivat naisia, suurin osa heistä oli terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneita mutta joukossa oli myös lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneita Työnhakukoulutukseen ja uraneuvontaan osallistuminen Rekrytointipalveluiden, tiedekuntien, työvoimatoimiston, Apajan tai muun vastaavan tahon järjestämään työnhakukoulutukseen ilmoitti osallistuneensa 1,6% lääketieteilijöistä. Naisista työnhakukoulutukseen oli osallistunut 1,2% ja miehistä 2,4%. Kaikki työnhakukoulutukseen osallistuneet olivat vuonna 1997 lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneita. Edellä mainittujen tahojen järjestämään uraneuvontaan ilmoitti osallistuneensa vain yksi lääketieteilijänainen, joka oli suorittanut vuonna 1997 lääketieteen lisensiaatin tutkinnon NYKYINEN TYÖ Yleisimmät ammatit Kyselyyn vastanneista 258 lääketieteilijästä 243 ilmoitti ammattinsa tai ammattinimikkeensä. Lääketieteilijöistä valtaosa toimi lääkärinä, ammattinimikkeistä yleisin oli erikoislääkäri. Lähes kaikki ammattinimikkeensä maininneet toimivat tavalla tai toisella lääketieteeseen liittyvissä tehtävissä, joko lääkärinä, muussa hoitotyössä tai lääketieteellisen tutkimuksen/opetuksen parissa. Seuraavasta taulukosta ilmenevät lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneiden ammatti-/virkanimikkeet tai työtehtävät yleisyysjärjestyksessä. Jos vastaaja mainitsi useamman kuin yhden ammattinimikkeen tai työtehtävän otettiin huomioon ensin mainittu. 98

10 DPPDWWLYLUNDQLPLNHW\ WHKWlYlQNXYDXV Q erikoislääkäri/erikoishammaslääkäri 41 17% sairaalalääkäri 31 13% hammaslääkäri 27 11% osastonlääkäri/osaston ylilääkäri 27 11% tutkimus- ja opetustehtävät 25 10% terveyskeskuslääkäri 19 8% muut tai tarkemmin nimeämättömät lääkärin tehtävät 19 8% ylilääkäri 12 5% apulaisylilääkäri 7 3% lehtori/opettaja/muut opetustyöt 7 3% erikoistuva lääkäri 6 2% ylihoitaja/osastonhoitaja/sairaanhoitaja 5 2% muut lääketieteelliset johtotehtävät 5 2% työterveyslääkäri 4 2% apulaislääkäri 3 1% kehittämis-, suunnittelu- ja koulutustehtävät 3 1% johtava lääkäri 2 1% Taulukko 26. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneiden ammatti- /virkanimikkeet tai työtehtävien laatu syksyllä N = Nykyisen työsuhteen alkamisajankohta ja työsuhteen laatu Oman ilmoituksensa mukaan lääketieteilijät olivat aloittaneet nykyisessä työssään keskimäärin vuonna Miehet olivat olleen nykyisessä työssään keskimäärin vuodesta 1994 ja naiset keskimäärin vuodesta Tutkintoasteen mukaan tarkasteltuna pisimpään nykyisessä työssään olivat olleet vuonna 1997 tohtorin tutkinnon suorittaneet ja lyhimpään vuonna 1997 lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet. Edellisten nykyinen työsuhde oli alkanut keskimäärin vuonna 1992 ja jälkimmäisten keskimäärin Terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneet olivat aloittaneet nykyisessä työssään keskimäärin vuonna 1995 ja erikoislääkärit/erikoishammaslääkärit vuonna Lääketieteilijöistä 46% ilmoitti olevansa määräaikaisessa työsuhteessa. Hieman alle 43%:lla nykyinen työsuhde oli jatkuva. Miehet olivat naisia huomattavasti useammin jatkuvassa työsuhteessa, miehillä jatkuvia työsuhteita oli lähes 83% ja naisilla 61%. Määräaikaisessa työsuhteessa oli naisista hieman vajaat 37% ja miehistä vain vajaat 14%. Freelancerina/toiminimellä ilmoitti työskentelevänsä 3% lääketieteilijöistä ja omassa yrityksessä yhtä moni. Harjoittelupaikassa työskenteli vain 0,4% lääketieteilijöistä. Kaikki harjoittelijat olivat naisia ja omassa yrityksessään työskentelevät vastaavasti miehiä. Tutkintoasteen mukaan tarkasteltuna määräaikaiset työsuhteet olivat yleisempiä lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1997 suorittaneilla, joista lähes 59% 99

11 ilmoitti nykyisen työsuhteensa olevan määräaikainen. Terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneilla vastaava luku oli noin 33% ja tohtoreilla noin 39%. Vain vajaa neljännes lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneista oli jatkuvassa työsuhteessa kun muilla määrä nousi lähelle 60%:a. Omassa yrityksessä tai freelancerina/toiminimellä työskentelevät olivat joko lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tai erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneita ja kaikki harjoittelupaikassa työskentelevät lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatteja Asema työpaikan organisaatiossa Lääketieteilijöistä ilmoitti syksyllä 2000 kuuluvansa työpaikkansa organisaatiossa johtoasemaan 7% ja lisäksi keskijohtoon hieman alle 14%. Eniten lääketieteilijöitä työskenteli kuitenkin asiantuntijan, opettajan, tutkijan tai muun vastaavan asemassa, yhteensä 44%. Suurin osa näistä vastaajista toimi lääkärin tehtävissä. Toimihenkilöihin ilmoitti kuuluvansa joka kymmenes lääketieteilijöistä ja työntekijöihin 11%. Miehet työskentelivät selvästi naisia useammin sekä johto- että keskijohtoasemassa sekä toimihenkilön asemassa. Hiukan naisia harvemmin miehet toimivat asiantuntijan, opettajan, tutkijan tai muun vastaavan sekä työntekijän asemassa. johto keskijohto asiantuntija, tutkija, opettaja yms. toimihenkilö työntekijä muu nainen mies Kuvio 49. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneiden asema nykyisen työpaikkansa organisaatiossa sukupuolen mukaan syksyllä N = 237. Muita useammin johtoasemassa työskentelivät tohtorin ja erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin tutkinnon vuonna 1997 suorittaneet ja keskijohdossa terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneet. Asiantuntijan, opettajan, tutkijan tai muun vastaavan asemassa työskenteli sen sijaan verrattain tasaisesti kaikkien tutkintoasteiden edustajia mutta muita hieman useammin terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneet. Toimihenkilöinä työskentelivät muita useammin lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet ja erikoislääkäreitä/erikoishammaslääkärit, lisäksi toimihenkilöitä oli jonkin verran myös tohtorin tutkinnon suorittaneissa. Työntekijöitä oli kaikkien tutkintoasteiden edustajissa, eniten kuitenkin lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneissa. 100

12 Työnantajan toimiala Lääketieteilijöistä valtaosa noin 85% ilmoitti työnantajansa toimialaksi terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut. Hieman yli 6% ilmoitti työnantajansa toimialaksi koulutuksen. Noin 3%:lla työnantajan toimiala oli julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus ja hieman yli 1%:lla teollisuus. Alle yhden prosentin edustuksen saivat toimialat tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus, rahoitustoiminta sekä kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot. Vain 3% lääketieteilijöistä valitsi vaihtoehdon muu toimiala kysyttäessä työnantajan toimialaa. Naisten työnantajien toimiala oli miehiä hieman useammin terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, koulutus ja teollisuus. Kaikki rahoitustoiminnan työnantajansa toimialaksi ilmoittaneet olivat naisia. Sen sijaan kaikki vastaajat, jotka ilmoittivat työnantajansa edustavan toimialoja tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus sekä kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot, olivat miehiä. Myös julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus toimialan työantajansa toimialaksi ilmoittaneet olivat hieman useammin miehiä kuin naisia Työnantajasektorit Lääketieteilijöistä lähes 59% ilmoitti työskentelevänsä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa. Seuraavaksi eniten, hieman yli kymmenys, lääketieteilijöitä työskenteli yliopistojen, korkeakoulujen ja Suomen Akatemian palveluksessa ja hieman vähemmän yksityisissä yrityksissä. Muissa valtion virastoissa, laitoksissa ja liikelaitoksissa työskenteli 7% lääketieteilijöistä. Itsenäisenä yrittäjänä/freelancerina toimi hieman alle 4% lääketieteilijöistä ja järjestöjen ja säätiöiden palveluksessa hieman yli 3%. Miehet olivat naisia useammin kuntien ja kuntainliittojen sekä muiden valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten palveluksessa. Kaikkien muiden työnantajaryhmien palveluksessa naiset olivat hieman miehiä useammin. Yliopistojen, korkeakoulujen tai Suomen Akatemian palveluksessa työskentelivät muita useammin terveydenhuollon koulutusohjelmasta valmistuneet mutta myös kaikkien muiden tutkintoasteiden edustajia. Muissa valtion virastoissa, laitoksissa ja liikelaitoksissa terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneita ei sen sijaan työskennellyt lainkaan. Kuntien ja kuntainliittojen palveluksessa työskenteli selvästi yli puolet kaikkien tutkintoasteiden edustajista. Järjestöjen ja säätiöiden palveluksessa ei työskennellyt lainkaan tohtoreita mutta hieman kaikkien muiden tutkintoasteiden edustajia. Yksityisissä yrityksissä työskenteli eniten lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneita mutta ei lainkaan terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneita. Itsenäisenä yrittäjänä/freelancerina työskentelivät muita useammin erikoislääkärin/erikoiseläinlääkärin tutkinnon suorittaneet mutta myös jonkin verran lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneita. 101

13 yksityinen yritys 9,2 % järjestö tai säätiö 3,3 % itsenäinen yrittäjä/ freelancer 3,8 % muu 7,9 % yliopisto, korkeakoulu tai Suomen Akatemia 10,5 % muu valtion virasto, laitos tai liikelaitos 7,0 % kunta tai kuntainliitto 58,6 % Kuvio Työpaikan sijainti Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneiden työnantajaryhmät (nykyinen työ) syksyllä N = 239. Lääketieteilijöiden nykyiset työpaikat eivät olleet keskittyneet aivan yhtä voimakkaasti eteläiseen Suomeen kuin kaikkien tiedekuntien edustajien työpaikat keskimäärin: lääketieteilijöistä 79% ilmoitti nykyisen työpaikkansa sijaitsevan Uudenmaan suuralueella ja Etelä-Suomen suuralueella kymmenys. Väli-Suomessa lääketieteilijöiden työpaikoista sijaitsi noin 4% ja Pohjois-Suomessa noin 3%. Itä-Suomen suuralueilla lääketieteilijöiden työpaikoista sijaitsi noin 2% ja Ahvenenmaalla alle puoli prosenttia. Muualla Euroopassa kuin Suomessa ilmoitti työpaikkansa sijaitsevan hieman yli 2% lääketieteilijöistä ja Euroopan ulkopuolella ulkomailla vajaa puoli prosenttia. 102

14 Pohjois-Suomi 2,5 % Väli-Suomi 4,1 % Ahvenanmaa 0,4 % ulkomaa, Eurooppa 2,1 % ulkomaa, muu kuin Eurooppa 0,4 % Itä-Suomi 1,7 % Etelä-Suomi 10,3 % Uusimaa 78,5 % Kuvio 51. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneiden nykyisen työpaikan sijainti suuraluejaon mukaan syksyllä N = 242. Naisten työpaikat sijaitsivat miesten työpaikkoja useammin Uudenmaan suuralueella ja ulkomailla (Euroopassa). Miesten työpaikat sijaitsivat naisten työpaikkoja useammin erityisesti Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen suuralueilla sekä ulkomailla Euroopan ulkopuolella, jossa naisia ei työskennellyt lainkaan. Kaikki terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneet ilmoittivat työpaikkansa sijaitsevan Uudenmaan suuralueella. Muita selkeämmin eri puolille Suomea jakautuivat lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaattien työpaikat, he työskentelivät myös muita ryhmiä selvästi useammin ulkomailla. Kotiseudullaan 31 työpaikkansa ilmoitti sijaitsevan noin 52% lääketieteilijöistä. Miehistä ilmoitti hiukan naisia harvempi nykyisen työpaikkansa sijaitsevan kotiseudullaan. Työpaikka sijaitsi kotiseudulla muita useammin tohtorin tutkinnon vuonna 1997 suorittaneilla. Kotiseudulla sijaitseviin työpaikkoihin vaadittiin akateeminen tutkinto yhtä usein kuin muuallakin sijaitseviin työpaikkoihin, kotiseudullaan työskentelevät tosin kuuluivat keskimäärin useammin työpaikkansa organisaatiossa johtoon tai keskijohtoon verrattuna muualla kuin kotiseudullaan työskenteleviin. 31 Mukaan on laskettu myös ne pääkaupunkiseudulta kotoisin olevat vastaajat, jotka ilmoittivat työpaikkansa sijaitsevan kotiseudullaan. 103

15 Nykyisen työn ja yliopistokoulutuksen vastaavuus Noin 88% lääketieteilijöistä ilmoitti nykyisen työnsä vastaavan täysin yliopisto-koulutustaan. Noin 12%:n mielestä nykyinen työ vastasi yliopistokoulutusta jonkin verran ja vain yhdellä vastaajalla ei lainkaan. Naiset olivat miehiä hieman useammin työssä, joka vastaa täysin yliopistokoulutusta. Tutkintoasteittain merkittäviä eroja ei esiintynyt, joskin tohtorin ja lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet olivat hieman muita useammin työssä, joka vastaa täysin yliopistokoulutusta. terveydenhuollon koulutusohjelma lääketieteen/ hammaslääketieteen lisensiaatti tohtori erikoislääkäri/ erikoishammaslääkäri KAIKKI TUTKINTOASTEET 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % täysin jonkin verran ei lainkaan Kuvio 52. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneiden nykyisen työn ja yliopistokoulutuksen vastaavuus tutkintoasteen mukaan syksyllä N = 233. Vaikka kaikki lääketieteilijät eivät kokeneetkaan työnsä vastaavan täysin yliopistokoulutusta, oli peräti 98% lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuneista työssä, johon vaaditaan akateeminen tutkinto. Vain alle 2% oli työssä, johon akateemista tutkintoa ei vaadita. Miehet olivat naisia jonkun verran useammin työssä, johon akateemista tutkintoa ei vaadita. Tutkintoasteen mukaan tarkasteltuna työssä, johon akateemista tutkintoa ei vaadita olivat lähinnä vain terveydenhuollon koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneet, joista peräti 17% oli työssä, johon akateeminen tutkinto ei ollut edellytys. Lääketieteilijät, jotka ilmoittivat, ettei heidän työhönsä vaadita akateemista tutkintoa, työskentelivät joko järjestöjen ja säätiöiden tai kuntien ja kuntainliittojen palveluksessa. 104

16 11.7 TYÖNHAKUPROSESSI Työnhakumenetelmät ja niiden tuloksellisuus Valmistuttuaan tutkintoonsa vuonna 1997 lääketieteilijöistä yli 60% ilmoitti etsineensä työtä ottamalla oma-aloitteisesti yhteyttä työnantajiin. Seuraavaksi yleisin työnhakumenetelmä oli työn etsimistä kyselemällä työmahdollisuuksia ystäviltä ja tutuilta, tätä oli hyödyntänyt noin neljä kymmenestä lääketieteilijästä. Useampi kuin joka kolmas ilmoitti vastanneensa lehti-ilmoituksiin ja noin 29% ilmoitti seuranneensa työpaikkailmoittelua Internetissä ja ilmoitustauluilla. Ammattijärjestön kautta työtä kertoi etsineensä noin 22% ja muita työllistymismahdollisuuksia palkkatyön asemesta kertoi harkinneensa noin 18% vastaajista. Entisestä harjoittelupaikastaan työtä oli puolestaan hakenut noin 17% vastaajista. Hieman yli kymmenys kertoi etsineensä työtä työvoimatoimisto kautta. Noin 1% ilmoitti hyödyntäneensä yliopiston rekrytointipalveluiden tarjoamia palveluja työnhaussaan. Tehokkain työnhakukeino lääketieteilijöille oli ollut niinikään oma-aloitteinen yhteydenotto työnantajaan, tätä kautta jossain vaiheessa valmistumisensa jälkeen oli työtä saanut yli puolet lääketieteilijöistä. Seuraavaksi tehokkaimmat työnhakukeinot olivat lehti-ilmoituksiin vastaaminen ja työmahdollisuuksien kyseleminen ystäviltä ja tutuilta. Myös työn hakeminen entisestä harjoittelupaikasta oli tuonut työtä noin 14%:lle lääketieteilijöistä. Noin kymmenys oli saanut työtä ammattijärjestön kautta ja sekä harkitsemalla muita työllistymismahdollisuuksia palkkatyön sijaan. Seuraamalla työpaikkailmoittelua Internetissä tai ilmoitustauluilla ilmoitti työtä saaneensa noin 6% ja työvoimatoimiston välityksellä noin 3%. 105

17 oma-aloitteinen yhteydenotto työnantajaan työmahdollisuuksien kyseleminen ystäviltä ja tutuilta lehti-ilmoituksiin vastaaminen muun työpaikkailmoittelun seuraaminen (Internet, ilmoitustaulut) työn etsiminen ammattijärjestön kautta muiden työllistymismahdollisuuksien harkitseminen palkkatyön sijaan työn hakeminen entisestä harjoittelupaikasta työvoimatoimisto muu työnhakukeino yliopiston rekrytointipalveluiden tarjoaminen palveluiden käyttäminen saanut menetelmän avulla työtä käyttänyt menetelmää Kuvio 53. Työnhakumenetelmien käyttö ja niiden tuloksellisuus vuonna 1997 Helsingin yliopistossa suoritetun tutkinnon jälkeen syksyyn 2000 mennessä Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneilla Mitä kautta nykyinen työ saatu? Nykyisen työnsä oli saanut ottamalla itse oma-aloitteisesti yhteyttä työnantajaan peräti 37% lääketieteilijöistä. Noin 17% oli saanut nykyisen työnsä siten, että työnantaja oli pyytänyt töihin ja yhtä moni jollakin muulla kuin kysymyksessä mainitulla menetelmällä. Nämä menetelmät tarkoittivat lääketieteilijöiden kohdalla useimmiten talon työpaikan siirtoja. Vastaamalla lehtiilmoitukseen nykyisen työnsä ilmoitti saaneensa noin 14%. Muita työllistymismahdollisuuksia palkkatyön sijaan harkitsemalla oli työllistynyt nykyiseen työhönsä noin 6% lääketieteilijöistä. Entiseen harjoittelupaikkaansa oli työllistynyt hieman yli 4% ja kyselemällä ystäviltä ja tutuilta noin 2%. Internetissä ja/tai ilmoitustaululuille työpaikkailmoittelua seuraamalla nykyisen työnsä oli saanut lääketieteilijöistä niin ikään noin 2% ja ammattijärjestön sekä työvoimatoimiston kautta vajaa 1%. 106

18 Naiset olivat saaneet nykyisen työnsä hieman miehiä useammin lehti-ilmoituksiin vastaamalla tai harkitsemalla muita työllistymismahdollisuuksia palkkatyön sijaan. Naisia oli myös hieman miehiä useammin pyydetty töihin. Miehet sen sijaan olivat saaneet nykyisen työnsä naisia useammin entisestä harjoittelupaikasta tai ottamalla itse yhteyttä työnantajaan. ottanut itse yhteyttä työnantajiin oma-aloitteisesti 36,9 pyydetty töihin/työnantaja ottanut yhteyttä tms. muu työnhakukeino 16,5 16,5 vastannut lehti-ilmoituksiin 14,1 harkinnut muita työllistymismahdollisuuksia palkkatyön sijaan hakenut työtä entisestä harjoittelupaikasta 4,4 6,3 kysellyt työmahdollisuuksia ystäviltä ja tutuilta seurannut muuta työpaikkailmoittelua (Internet, ilmoitustaulut) etsinyt työtä ammattijärjestön kautta käyttänyt työvoimatoimistoa 2,4 1,9 0,5 0, Kuvio 54. Työnhakumenetelmä, jolla Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneet ovat saaneet nykyisen työnsä. N = Työpaikan saantiin vaikuttaneet tekijät Lääketieteilijöiden oman arvion mukaan siihen, että he saivat nykyisen työpaikkansa, vaikuttivat selvästi eniten oman alan työkokemus, pääaine, henkilökohtaiset ominaisuudet ja persoona sekä aktiivinen työnhaku. Seuraavaksi eniten merkitystä oli vastaajien arvion mukaan aiemmalla työsuhteella samaan työnantajaan, itse luodulla verkostolla ja kontakteilla sekä sattumalla ja/tai hyvällä onnella. Myös muilla (kuin pää- ja mahdolliset sivuaineet) opinnoilla ja koulutuksella, sekä kielitaidolla oli hieman merkitystä nykyisen työn saamisessa samoin kuin opintomenestyksellä, opinnäytetyön aiheella, opiskeluaikaisella harjoittelulla, muulla kuin oman alan työkokemuksella ja jollakin erityisosaamisella. Vähiten merkitystä oli sivuaineilla, työnantajalle tehdyllä opinnäytetyöllä, ulkomailla opiskelulla ja työskentelyllä, atk-taidoilla, suhteilla lähipiiriin sekä harrastuksilla. Sukupuolen mukaan tarkasteltuna merkittäviä eroja ei esiintynyt, joskin miehille aiempi suhde samaan työnantajaan oli naisia merkityksellisempi ja naisille puolestaan oma aktiivinen työnhaku oli keskeisempi tekijä nykyisen työn saamisessa kuin miehille. 107

19 pääaine sivuaineet opinnäytetyön aihe opintomenestys muut opinnot tai muu koulutus työnantajalle tehty opinnäytetyö opiskeluaikainen harjoittelu oman alan työkokemus muu työkokemus aikaisempi työsuhde samaan työnantajaan ulkomailla työskentely ulkomailla opiskelu kielitaito atk-taidot jokin erityisosaaminen suhteet (esim. perheenjäsenet, suku, tuttavat) itse luotu verkosto ja kontaktit (esim. työ-/opiskelukaverit) harrastukset henkilökohtaiset ominaisuudet ja persoona oma aktiivinen työnhaku sattuma ja/tai hyvä onni 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % vaikutti paljon vaikutti hieman ei merkitystä Kuvio 55. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneiden arvio eri tekijöiden vaikutuksesta nykyisen työpaikan saamiseen syksyllä OPINTOJEN ANTI Opitun hyödyntäminen nykyisessä työssä Noin 85% lääketieteilijöistä kertoi hyödyntävänsä työssään jatkuvasti yliopistossa oppimiaan tietoja ja taitoja, noin 12% ilmoitti opitusta olevan hyötyä jonkin verran ja 3% ilmoitti, ettei käytä työssään juuri lainkaan oppimiaan tietoja ja taitoja. Naiset kokivat miehiä useammin voivansa hyödyntää oppimaansa työssään jatkuvasti. Tutkintoasteen mukaan tarkasteltuna muita selvästi harvemmin oppimaansa työssään hyödynsivät terveydenhuollon koulutusohjelmasta valmistuneet ja muita useammin lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet. 108

20 Opintojen antamat valmiudet Lääketieteilijät kokivat yliopisto-opintojen kehittäneen erityisesti omalla alalla toimimiselle keskeisiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Yli 90% lääketieteilijöistä ilmoitti yliopisto-opintojen kehittäneen näitä osa-alueita vähintään melko paljon. Myöskin lisätietojen ja taitojen hankkimiskykyä, opitun soveltamista käytäntöön sekä omalla alalla toimimiselle keskeisiä arvoja ja asenteita lääketieteilijät kokivat saaneensa yliopisto-opinnoistaan merkittävästi. Kuva oman alan työmarkkinoista ja tieto työllistymismahdollisuuksista olivat sen sijaan jääneet myös lääketieteilijöillä edellä mainittuja selkiytymättömämmäksi: yli 15% lääketieteilijöistä ilmoitti, ettei opiskelu yliopistossa ollut antanut lainkaan kuvaa oman alan työmarkkinoista tai tietoa työmahdollisuuksista. tiedolliset ja taidolliset valmiudet arvot ja asenteet kuva oman alan työmarkkinoista tieto työllistymismahdollisuuksista opitun soveltaminen käytäntöön lisätietojen ja -taitojen hankkimiskyky 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % paljon melko paljon jonkin verran ei lainkaan Kuvio 56. Yliopisto-opintojen antamat valmiudet Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1997 tutkinnon suorittaneilla. Työelämässä hyödyllisistä tieto- ja taitoalueista eniten olivat yliopisto-opintojen aikana kehittyneet lääketieteilijöiden arvion mukaan oman alan teoreettinen osaaminen ja analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot. Myös oma-aloitteisuus, ongelmaratkaisukyky sekä oman alan työkokemus ja käytännön taidot olivat alueita, joissa yliopisto-opinnoista oli ollut hyötyä. Näiden lisäksi lääketieteilijät arvioivat oppimiskykynsä kehittyneen melko paljon yliopisto-opintojen ansiosta. Myös joustavuus ja sopeutumiskyky, viestintä- ja kommunikointitaidot, tiimityötaidot sekä sosiaaliset taidot olivat kehittyneet lääketieteilijöillä jonkin verran. Edellä mainittuja tieto- ja taitoalueita vähemmän yliopisto-opinnot olivat lääketieteilijöiden arvion mukaan kehittäneet yritystoiminnan perusteiden tuntemusta, kielitaitoa sekä tietotekniikkataitoja. 109

9.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINELAITOS YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 51

9.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINELAITOS YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 51 6LVlOO\VOXHWWHOR 7(2/2*,1(17,('(.817$ 9.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 48 9.2 PÄÄAINELAITOS... 49 9.3 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 49 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

14.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINE YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA

14.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINE YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA 6LVlOO\VOXHWWHOR.$69$7867,(7((//,1(17,('(.817$ 14.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 164 14.2 PÄÄAINE... 165 14.3 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 166 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

VALMISTUMINEN FILOSOFIAN MAISTERIKSI TAI HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIKSI

VALMISTUMINEN FILOSOFIAN MAISTERIKSI TAI HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIKSI VALMISTUMINEN FILOSOFIAN MAISTERIKSI TAI HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIKSI Saadaksesi kandidaatin tai maisterin tutkinnon sinun tulee ilmoittautua publiikkiin. Publiikki on suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE ELÄINLÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2006 TUTKINNON SUORITTANEET

OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE ELÄINLÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2006 TUTKINNON SUORITTANEET OPINTO JA TYÖELÄMÄPALAUTE ELÄINLÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA VUONNA 2006 TUTKINNON SUORITTANEET Helsingin yliopiston ura ja rekrytointipalvelut kehittää yhteistyössä tiedekuntien ja hallinnon sovelluspalvelut

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISESTÄ TIEDEKUN- NASTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

KASVATUSTIETEELLISESTÄ TIEDEKUN- NASTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN KASVATUSTIETEELLISESTÄ TIEDEKUN- NASTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen valmistumishetkellä ja opintoja koskeva palaute Elokuu 2001 Jyri Manninen Tutkimus-

Lisätiedot

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Selvitys vuosina valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään

Selvitys vuosina valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään Nykykielten laitos Länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit Balttilaiset kielet ja kulttuurit Selvitys vuosina 1980 2010 valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään Raportti Helsingin

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2003 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1997

Lisätiedot

Teatteritieteen työelämäselvitys valmistuneet maisterit ja tohtorit

Teatteritieteen työelämäselvitys valmistuneet maisterit ja tohtorit Teatteritieteen työelämäselvitys 15.12.2015 2004-2015 valmistuneet maisterit ja tohtorit TIIVISTELMÄ Työelämäselvityksen tavoitteena oli tuoda esille teatteritieteestä valmistuneiden kokemuksia työelämästä,

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Selvitys vuosina 2009, 2004 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 2009 lopussa

Selvitys vuosina 2009, 2004 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 2009 lopussa Selvitys vuosina 29, 24 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 29 lopussa Metsätieteiden laitos/ metsäekologia 21 Maistereiden ja tohtoreiden työllistyminen Selvityksessä olivat

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 2014 VALMISTUNEILLE

SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 2014 VALMISTUNEILLE 1..2016 Sara Heikkilä SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 2 3. KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3. TYÖMARKKINATILANNE... 6 5. TYÖLLISTYMISVAIKEUDET... 8 6. NYKYINEN TYÖ... 10 7. TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Viiden vuoden jälkeen

Viiden vuoden jälkeen Viiden vuoden jälkeen Jyväskylän yliopistosta vuonna 2000 valmistuneiden maistereiden työllistyminen Piia Lavikainen Tutkimusraportti 20.6.2006 Jyväskylän yliopisto Tutkimus- ja rekrytointipalvelut Tiivistelmä

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2006 2007 valmistuneille tohtoreille Satu Peteri Työelämä ja rekrytointipalvelut 11.10.2010 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti vuonna

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2014 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2014 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot