Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin:"

Transkriptio

1 OHJEEN TARKOITUS Toimintaohjeen tarkoituksena on kuvata, miten opiskelijan aikaisempia opintoja ja osaamista hyväksiluetaan (AHOT) ja miten hyväksilukemisen prosessi etenee vaiheittain. 2 MÄÄRITELMÄT Hyväksilukemisella tarkoitetaan sitä prosessia, jossa muualla suoritetut opinnot (opintojen hyväksilukeminen) tai työkokemuksella tai muuten hankittu osaaminen (osaamisen hyväksilukeminen) hyväksytään osaksi suoritettavaa tutkintoa tai opintojaksoa, pakollisiin, valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Hyväksiluetut opinnot tai osaaminen voivat korvata opetussuunnitelman opintoja tai ne voidaan sisällyttää opetussuunnitelman opintoihin: Korvaaminen; opintoja korvataan muualla suoritetuilla, oppimistavoitteiltaan vastaavilla, samantasoisilla opinnoilla. Sisällyttäminen; muualla suoritettujen opintojen liittäminen osaksi tutkintoa. Tunnistaminen; eri tavoin hankitun osaamisen ymmärtäminen, jäsentäminen ja osoittaminen suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin. Tunnustaminen; virallisen hyväksynnän antaminen opiskelijan eri tavoin hankkimalle osaamiselle. Tätä Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen -ohjetta voidaan täsmentää koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisilla erillisillä ohjeilla. 3 MENETTELYT

2 Kuva 1. Opintojen ja osaamisen hyväksilukuprosessi 3.1 Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen (kuva 1) Ammattikorkeakoulussa voidaan hyväksilukea kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai yliopistoissa suoritettuja opintoja. Koulutuksen yleisenä kelpoisuusvaatimuksena olevan tutkinnon opintoja ei voida hyväksilukea. AMK-tutkintoon täydentävässä koulutuksessa (aikuiskoulutusta) opistoasteen tutkinto voidaan hyväksilukea osaksi uutta tutkintoa. Korkeakoulussa suoritettuja opintoja luetaan hyväksi sen koulutusohjelman opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti, mitä opiskelija on suorittamassa. Toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetut saman koulutusohjelman opinnot yleensä hyväksiluetaan. Mikäli opiskelijalla on toisen koulutusohjelman opintoja tai yliopisto-opintoja, ne pyritään lukemaan hyväksi niiltä osin, kun ne vastaavat koulutusohjelman opintoja, tutkinnossa määriteltyä osaamista tai soveltuvat muuten tutkinnon osaksi. Joissakin TAMKin koulutusohjelmissa saattaa poikkeuksellisesti olla sellaisia erikseen määriteltyjä opintoja, joita ei voida hyväksilukea muualla suoritetuilla opinnoilla. Opiskelija saa näistä poikkeuksista tietoa opinto-ohjaajalta tai opettajatuutorilta. Muualla suoritetut hyväksiluetut opinnot merkitään alkuperäisinä arvosanoineen opintorekisteriin. Tutkintosäännön luvussa 4 on pykälässä 24 Opintojen vanhentuminen kirjoitettu seuraavasti: "Opintojen yleinen vanhentumisaika on kymmenen vuotta. Koulutuspäällikkö voi koulutusohjelmakohtaisesti päättää poikkeavasta vanhentumisajasta."

3 Kansainvälisessä vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen TAMK noudattaa Euroopan unionin hyväksymää opintosuoritusten siirtojärjestelmää, joten ulkomailla hyväksytysti suoritetut opinnot ja harjoittelu hyväksiluetaan täysimääräisinä suoritettavaan tutkintoon. Hyväksiluetut opinnot ja harjoittelu siirretään opintosuoritusrekisteriin seuraavan arviointiasteikon mukaisesti: A = kiitettävä (5), B = hyvä (4), C = hyvä (3), D = tyydyttävä (2), E = tyydyttävä (1) ja FX = hylätty (0) tai merkinnällä suoritus hyväksytty (S). Ulkomaille vaihtoon lähtevän opiskelijan tulee täyttää ennen lähtöään kirjallinen sopimus (Learning Agreement -lomake) opinto-ohjelmasta. Opinto-ohjelman hyväksyy koulutuspäällikkö yksikön kvkoordinaattorin esityksestä. Ulkomaanopintojen päätyttyä vastaanottavan korkeakoulun tulee antaa opintosuoritusote ja/tai todistus, josta käy ilmi opintojen toteutuminen ja opintomenestys. Hyväksiluku voidaan evätä ainoastaan, jos opiskelija ei saavuta vastaanottavan korkeakoulun vaatimaa suoritustasoa tai täytä ehtoja, jotka vaihtoon osallistuvat korkeakoulut ovat asettaneet. Opintojen hyväksilukemisen prosessi: A) Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja vertailu ops:in tavoitteisiin Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) heti opintojen aluksi opintoohjaajan tai opettajatuutorin avustuksella. Ohjauskeskustelussa käydään läpi opiskelijan jo suorittamat opinnot ja mahdollisuudet niiden hyväksilukemiseen nykyisessä koulutusohjelmassa. B) Opiskelija täyttää opintojen hyväksilukuhakemuksen Opiskelija tekee esityksen hyväksiluettavista opinnoistaan Opintojen hyväksilukeminen - lomakkeella (liite 1). Hyväksilukuhakemus jätetään liitteineen kyseisen opintojakson vastaavalle opettajalle. Mikäli kysymys on laajempien opintojen tai opintokokonaisuuksien hyväksiluvuista, hakemus jätetään opinto-ohjaajalle tai opettajatuutorille. C) Opintojaksosta tai opinnoista vastaavan opettajan lausunto Opintojaksosta tai opinnoista vastaava opettaja käsittelee opiskelijan hyväksilukuanomuksen ja puoltaa tai ei puolla hyväksilukua. Laajempien kokonaisuuksien osalta lausunnon voi antaa opintoohjaaja tai opettajatuutori. Opintojakso voidaan myös hyväksilukea osittain. Tällöin opintojaksosta tai opinnoista vastaava opettaja tekee ehdotuksen mahdollisista lisäsuorituksista, joilla opiskelija voi täydentää aikaisemmin oppimaansa. Täydentävien lisäsuoritusten jälkeen voidaan katsoa opiskelijan saavuttaneen opintojakson tavoitteet. D) Päätös opintojen hyväksilukemisesta Koulutuspäällikkö tekee päätöksen muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta opiskelijan tutkintoon. E) Kirjaaminen opintorekisteriin ja päätösten arkistointi Koulutusohjelman opintosihteeri kirjaa muualla suoritetut opinnot opiskelijan opintorekisteriin alkuperäisillä nimillä ja arvosanoilla. Poikkeuksena tästä ovat opistoasteen tutkinnon opinnot, jotka kirjataan opintorekisteriin yhtenä kokonaisuutena. Opintosihteeri arkistoi koulutuspäällikön päätökset liitteineen. Opintosihteeri tiedottaa sähköpostilla opiskelijalle ainoastaan kielteisestä päätöksestä, myönteinen päätös näkyy winhamerkintänä.

4 F) Oikaisupyyntö Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen hyväksilukua koskevaan päätökseen, hän voi jättää siihen oikaisupyynnön TAMKin tutkintosäännössä (4:22 ) olevan ohjeen mukaisesti Tutkintosääntö 3.2 Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen (kuva 1) Muualla hankitun osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat opiskelijan erilaisissa tilanteissa hankkiman osaamisen hyväksilukemisen. Osaamisen hankkimisen muodot (opinnot, kurssit, työkokemus tms.) vaikuttavat siihen, millaisilla menetelmillä hankittu osaaminen voidaan osoittaa luotettavalla tavalla. Yleisemmin käytettyjä osaamisen todentamisen menetelmiä ovat mm. opiskelijan tekemät taitokokeet, portfoliot, harjoitustyöt ja tentit, joilla opiskelija osoittaa saavuttaneensa opintojakson osaamistavoitteet. Aloitteen osaamisen hyväksiluvusta tekee opiskelija. Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä missä ja miten tuo osaaminen on hankittu. Tunnustettavan osaamisen tulee olla koulutusohjelman opintojaksojen tavoitteiden mukaista. Opiskelijalla on vastuu osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa kyseessä olevista opinnoista vastaava opettaja. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksoilla, jotka sisältävät vastaavat osaamistavoitteet. Osaamisen tunnistamisen tavat ja näytöillä hyväksyttävien opintojen määrä määritellään koulutusohjelmakohtaisesti, TAMKin yleisiä linjauksia noudattaen. Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään pääsääntöisesti opintojen alussa tai viimeistään ennen opintokokonaisuuden alkua. Joissakin TAMKin koulutusohjelmissa saattaa poikkeuksellisesti olla sellaisia erikseen määriteltyjä opintoja, joita ei voida hyväksilukea. Opiskelija saa näistä poikkeuksista tietoa opinto-ohjaajalta tai opettajatuutorilta. Osaamisen hyväksilukuprosessi

5 A) Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja vertailu ops:in tavoitteisiin Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) heti opintojen aluksi opintoohjaajan tai opettajatuutorin avustuksella. Ohjauskeskustelussa käydään läpi opiskelijan jo hankkima osaaminen ja mahdollisuudet sen hyväksilukemiseen nykyisessä koulutusohjelmassa. Hyväksiluvun edellytyksenä on, että osaaminen vastaa opetussuunnitelman tavoitteita ja että opiskelijan hankkima osaaminen on edelleen ajantasaista. B) Opiskelija täyttää osaamisen hyväksilukuhakemuksen Opiskelija tekee esityksen hyväksiluettavasta osaamisestaan Osaamisen hyväksilukeminen - lomakkeella (liite 2). Hyväksiluhakemus jätetään liitteineen kyseisen opintojakson tai opintokokonaisuuden vastaavalle opettajalle. C) Opiskelija osoittaa osaamisensa Opiskelija osoittaa muualla hankitun osaamisensa kyseisestä opintojaksosta tai opinnoista vastaavan opettaja laatiman suunnitelman mukaisesti. Opiskelijan tulee pyydettäessä saada opintojaksosta tai opinnoista vastaavalta opettajalta tukea tarvittavan dokumentaation tai suorituksen valmisteluun. Hyväksilukuprosessi voidaan nähdä myös osana oppimisprosessia. D) Opintojaksosta tai opinnoista vastaava opettaja arvioi osaamisen ja tekee päätöksen hyväksilukemisesa Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnista vastaa opintojaksosta tai opinnoista vastaava opettaja. Arviointi perustuu kokemuksen tms. perusteella syntyneen osaamisen ja toisaalta koulutuksessa ja opinnoissa hankitun osaamisen saman arvoisuuden vertaamiseen. Aikaisempaa osaamista arvioitaessa arvioidaan esitetyn näytön hyväksyttävyyttä, riittävyyttä, luotettavuutta ja ajantasaisuutta verrattuna kyseisen opintojakson osaamistavoitteisiin. Mikäli opiskelijan osaaminen vastaa opintojaksolle asetettuja osaamisen tavoitteita (eli osaaminen on tunnistettavissa) se voidaan tunnustaa ja hyväksilukea. Muussa tapauksessa opiskelijaa voidaan kehottaa täydentämään osaamistaan tai osallistumaan normaalisti opintojakson toteutukselle. Jos opiskelijan hyväksiluettavaksi hakemasta opinnosta hyväksytään vain osa ja/tai opiskelijaa pyydetään vielä täydentämään osaamista jonkinlaisella näytöllä, opiskelijan tulee toimittaa tämä päätös toteutuksen opettajalle tai näytön vastaanottavalle opettajalle. Tämä siksi, koska opintojakson/- kokonaisuuden vastuuopettaja ei ole aina sama kuin toteutuksen vastuuopettaja. Osaamisen hyväksiluvuvusta päätöksen tekee kyseisestä opintojaksosta tai opinnoista vastaava opettaja. E) Opintojakson kirjaaminen opintorekisteriin Opintojaksosta tai opinnoista vastaava opettaja kirjaa Winha-järjestelmään hyväksiluetut opintojaksot, kuten muutkin opintosuoritukset, arviointisuunnitelman mukaisesti. Opettajalla on velvollisuus säilyttää arviointiperusteet ja opintosuoritukset tutkintosäännön mukaisesti vuoden ajan. Opintojaksosta tai opinnoista vastaava opettaja toimittaa hyväksilukulomakkeen opintosihteerille arkistoitavaksi. F) Oikaisupyyntö Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen hyväksilukua koskevaan päätökseen, hän voi jättää siihen oikaisupyynnön TAMKin tutkintosäännössä (4:22 )olevan ohjeen mukaisesti Tutkintosääntö

6 3.3 Kieli- ja viestintäopintojen hyväksiluvut Formaalisit opitun hyväksliluvut 1. Kaikki tutkintoon vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voidaan suorittaa hyväksilukemisten kautta. 2. Suomen/ruotsin kielessä korkeakoulussa suoritettuun (vastaavan tai soveltuvan alan) alempaan tutkintoon sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot hyväksytään sellaisinaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tulevilla opiskelijoilla. 3. Jos opiskelija on osoittanut tavoitetutkintoonsa vaadittavaa osaamista suorittamalla vastaavan tai soveltuvan alan samantasoiset (Eurooppalainen viitekehys, EVK) ja osaamistavoitteiltaan vastaavat kieli- ja viestintäopinnot kotimaisessa korkeakoulussa, opinnot hyväksiluetaan sellaisinaan vähäisten laajuuserojen estämättä. 4. Jos opiskelija on suorittanut toisen koulutusalan kieli- ja viestintäopintoja kotimaisessa korkeakoulussa ja osoittanut niissä tutkintoon vaadittavaa osaamista, opintoja suositellaan täydennettäviksi alakohtaisen kieli- ja viestintätaidon osalta. Mahdollinen täydennys ei muuta edeltävän korkeakoulun antamaa arviointia. Tutkintoon kuuluvan suomen/ruotsin kielen arvioinnin osalta noudatetaan edeltävän korkeakoulun antamaa arviointia. 5. Jos opiskelija on osoittanut tavoitetutkintoonsa vaadittavaa osaamista suorittamalla vastaavan tai soveltuvan alan samantasoiset (EVK) ja osaamistavoitteiltaan vastaavat vieraiden kielten opinnot ulkomaisessa korkeakoulussa, opinnot suositellaan hyväksiluettaviksi sellaisenaan vähäisten laajuuserojen estämättä. Jos opiskelija on suorittanut muita kuin kieliopintoja ulkomailla, hän ei voi saada suoraa hyväksilukua tutkintoon vaadittaviin kieliopintoihin. Ehdotetaan harkittavaksi, että näitä opintoja voidaan tarkoituksenmukaisessa määrin hyväksilukea myös kieliopintoihin, kun opinnot sisältävät selvästi tunnistettavissa olevan kieli- ja viestintäkomponentin ja vastaavat tutkintoon vaadittavan vieraan kielen opintojen osaamistavoitteita. 6. Päätöksen formaalisti opitun hyväksiluvuista tekee koulutuspäällikkö kuultuaan asianomaisia kielten ja viestinnän opettajia. Non-formaalin ja informaalin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 1. Tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot voidaan suorittaa osaamisen näytöillä. 2. Jos opiskelijalla on opetussuunnitelman osaamistavoitteiden mukaista non-formaalisti tai informaalisti hankittua kieli- ja viestintäosaamista, hänellä on mahdollisuus osoittaa osaamisensa näytöllä. Tämä edellyttää, että opiskelija jäsentää aiemmin hankkimaansa osaamista ja arvioi sitä suhteessa osaamistavoitteisiin. Opiskelijan esittämien näyttöjen on oltava riittäviä, luotettavia ja ajan tasalla olevia. 3. Kieli- ja viestintäosaamisen näyttötapoja ovat esimerkiksi korvaavat/näyttökokeet, portfoliot, haastattelut, suulliset ja kirjalliset tuotokset, kielisalkku, osaamispäiväkirjat, oppimistehtävät ja asiantuntijaluennointi sekä näiden yhdistelmät. 4. Opiskelija osoittaa osaamisensa sovitulla näyttötavalla, jolloin korkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksen asiantuntijat arvioivat opiskelijan esittämät oppimistulokset ja sen, vastaavatko ne

7 opintojen osaamistavoitteita. Arviointi on pääsääntöisesti numeerinen. Suomen/ruotsin kielessä opiskelija saa asetuksen edellyttämän (laki 424/2003 ja asetus 481/2003) arvosanan. Arvosana annetaan sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta. Non-formaalisti eli epävirallisesti hankittu kieli- ja viestintäosaaminen on järjestelmällistä ja ohjattua ja siitä voi saada todistuksen, mutta se ei johda tutkintoon. Esimerkkejä ovat mm. työpaikkojen ja oppilaitosten antama kielikoulutus sekä vapaan sivistystyön opinnot. Informaalisti eli arkioppimisena hankittu kieli- ja viestintäosaaminen on koulutusorganisaatioiden ulkopuolella tapahtuvaa joko tietoista ja tavoitteellista oppimista tai toisen toiminnan ohessa tapahtuvaa oppimista. Arkioppimista voi tapahtua mm. työssä, ulkomailla, vapaa-aikana ja perheeseen liittyvissä toimissa, eikä siitä yleensä saada todistusta.

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia!

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! Niitä vastaanottaa AHOT korkeakouluissa -hankkeen projektipäällikkö Tiina Anttila, s-posti tiina.anttila@utu.fi.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 A3 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Formaalin (virallisen) koulutuksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi.

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. TUTKINTOSÄÄNTÖ Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1. Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen.

Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen. TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Yksiköt Vaasan ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, jota jäljempänä kutsutaan ammattikorkeakouluksi, muodostuu kolmesta koulutusyksiköstä, jotka ovat tekniikka, liiketalous

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 23.2.2015. 1. LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset

Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 23.2.2015. 1. LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintosääntö Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 23.2.2015. 1. LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset 1 Tutkinnot Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa suoritettavat

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteellinen koulutusala 141 KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Avainsanat:

TIIVISTELMÄ Avainsanat: Satu Tuomainen Non-formaalisti ja informaalisti hankittu kauppatieteiden englannin kieli- ja viestintäosaaminen ja sen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksessa ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA Viite: Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/98) 21, 30,44, asetus ammatillisesta

Lisätiedot

Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen siviiliin. Pääesikunnan henkilöstöosasto. Ville E. Virtanen

Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen siviiliin. Pääesikunnan henkilöstöosasto. Ville E. Virtanen Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen siviiliin Pääesikunnan henkilöstöosasto Ville E. Virtanen Ville E. Virtanen Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen siviiliin Copyright:

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Ohje 1 (5) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA JA OPPIJAN POLKU SYKSY 2014

TALOTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA JA OPPIJAN POLKU SYKSY 2014 TALOTEKNIIKKA: NUORTEN KOULUTUS TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA JA OPPIJAN POLKU SYKSY 2014 OPETUSSUUNNITELMAT (OPS) OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI OPETUSSUUNNITELMA (OPS) Insinööritutkinnon

Lisätiedot

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot