OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015"

Transkriptio

1 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori Työryhmä: Pasi Junttanen, Tiina Kjellin ja Juha Jokinen

2 SISÄLTÖ 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Aikaisemmin suoritetut tutkinnot ja koulutukset Kesken jääneet lukio-opinnot Kesken jääneet ammatilliset opinnot Työkokemus Harrastustoiminta OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN LSKKY:SSA Osaamisen tunnustamisen esteet OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN HAKEMINEN OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN ARVIOINTI... 9

3 1(10) 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN Osaamisen tunnustamisesta säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/1998, 30 :ssä (787/2014). Pykälän mukaan opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Opetushallitus on antanut määräyksen (93/011/2014) osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista sekä arvosanojen muuntamisesta. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessin avulla opiskelija saa virallisen hyväksynnän aiemmin hankitulle osaamiselle. Osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan ryhmänohjaajan, opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa käytyä keskustelua, jossa selvitetään mitä ja millaista osaamista yksilöllä on. Jos opiskelijalla on tutkintoon kuuluvaan osaamista, hänellä on annettava mahdollisuus todentaa osaamisensa. Ohjauksen tehtävä on tarjota tukea ja välineitä tunnistamiseen sekä arvioida osaaminen tavoitesuhteisesti. Tunnistaminen ei suoraan johda virallisen todistuksen tai tutkintotodistuksen antamiseen, vaan se voi toimia virallisen tunnustamisen pohjana. Osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan virallisen hyväksynnän antamista aiemmin hankitulle osaamiselle todistuksella tai tutkintotodistuksella. Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan vertaamalla osaamista Opetushallituksen määräämien perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin. Tämän pohjalta arvioitu ja hyväksytty tai aiemmin arvioitu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi perustutkintoa. Osaamisen tunnustamisella opiskelija voi saada suoritetuksi tutkinnon osia kokonaan tai osittain sen mukaan, miten paljon tutkinnon ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden mukaista osaamista opiskelijalla on. Ammatillisissa perustutkinnoissa osaamisen laajuus on määritelty osaamispisteinä. Opiskelijalla on oikeus saada aiemmin tai muualla hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata tutkinnon pakollisia, valinnaisia tai vapaasti valittavia tutkinnon osia. Tarvittaessa osaamisen vastaavuus on osoitettava esim. näytöin. Päätös osaamisen tunnustamisesta pyritään tekemään ennen mainittujen opintojen tai tunnustamista koskevan tutkinnon osan / -osion alkamista.

4 2(10) 2 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Osaamisen tunnustamisen tavoitteena on välttää päällekkäisiä opintoja, jolloin opiskeluaika lyhenee. Opiskelija voi halutessaan valita hyväksiluettujen opintojen tilalle muita osaamista laajentavia tai syventäviä opintoja. 2.1 Aikaisemmin suoritetut tutkinnot ja koulutukset Lukion päättötodistuksen tai ammatillisen perustutkinnon (120 ov) perusteella tunnustetaan osaamista suoritetuista oppiaineiden oppimääristä niitä vastaaviin ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin. Vaadittavan osaamisen laajuudesta, 35 osaamispistettä, kertyy pakollisten oppimäärien tai tutkinnon osien perusteella osaamisen tunnustamisen kautta 32 osaamispisteen laajuisesti. Lisäksi osaamispisteitä voi kertyä opiskelijakohtaisesti myös niihin yhteisten tutkinnon osien pakollisiin osa-alueisiin, joita vastaavia kursseja ei ole määrätty opetussuunnitelman perusteissa (Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp, Työelämätaidot 1 osp, Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp) sen mukaan, mitä lukion soveltavia kursseja tai valinnaisia yhteisiä tutkinnon osia opiskelija on suorittanut. Ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien lisäksi lukiossa tai ammatillisissa koulutuksessa hankittua osaamista voidaan tunnustaa vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 osaamispisteen laajuisesti ja ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyviin valinnaisiin tutkinnon osiin 15 osaamispisteen laajuisesti. Osaamispisteiden laajuus määritellään siten, että yksi suoritettu kurssi tai opintoviikko vastaa 1,5 osaamispistettä. Lukion yksittäisten kurssien tunnustamiseksi on lukion kurssien vastaavuus määritelty ammatillisen perustutkinnon perusteiden yhteisten tutkinnon osien yhteydessä. Jos lukion todistuksesta puuttuu jonkun oppiaineen arvosana, on opiskelijan pyydettävä puuttuvat arvosanat lukiosta. Ammatillisiin pakollisiin opintoihin voidaan tutkinnosta riippuen hyväksilukea muita lukiossa suoritettuja kursseja esim. ammatillisia kieliä. Opintokokonaisuuksien arvosanat merkitään viitteiden kanssa opintokorttiin ja tutkintotodistuksiin. Mikäli hakija on suorittanut koko lukion oppimäärän, niin arvosana merkitään lukion päättötodistuksesta. Lukion kurssien ja/tai oppimäärien arvosanat muunnetaan ammatillisen koulutuksen arvosanoiksi taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Lukion kurssiarvosanojen muuntaminen Lukiokurssi asteikko ja 9 K3 8 ja 7 H2 6 ja 5 T1 4 Hylätty Ammatillinen todistus asteikko K3 T1 Vanhoista ammatillisista perustutkinnoista tunnustetaan vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 ov). Yhteisin tutkinnon osiin tunnustetaan vastaavia opintoja. Osaamisen tunnustaminen tehdään opiskelijakohtaisesti aikaisemmin suoritettujen tutkinnon osien tai opintokokonai-

5 3(10) suuksien tavoitteiden ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteiden vastaavuuden perusteella. Muista tutkinnoista ja koulutuksista voidaan myös tehdä tunnustamista, tällöin periaatteena on, että 40 tunnin opinnot vastaavat 1,5 osaamispistettä, eikä sisältö saa olla päällekkäin jo aikaisemmin suoritettujen opintojen kanssa. Näitä tutkintoja ja koulutuksia ovat mm. kansanopisto, talouskoulu, varusmies- ja siviilipalvelus sekä ajokorttitutkinnot. Siirtymäsäännös Uudet perustutkinnon perusteet ja osaamispisteet otetaan käyttöön kaikilla opiskelijoilla, myös ennen lain voimaantuloa opiskelunsa aloittaneilla opiskelijoilla. Ennen nykyisten voimassa olevien perustutkinnon perusteiden ( ) mukaan opiskelunsa aloittaneiden opiskelijoiden suorittamat tutkinnon osat ja kesken olevista tutkinnon osista ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan täysimääräisesti osaksi voimaan tulevien perustutkintojen perusteiden tutkinnon osia. 2.2 Kesken jääneet lukio-opinnot Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit (taulukko 2) korvaavat yhteisiä tutkinnon osia seuraavasti. Taulukko 2. Kesken jääneiden lukio opintojen tunnustaminen (taulukko jatkuu seuraavalla sivulla). YHTEISET TUTKINNOT LUKION LUKIOSSA SUORITETTU KORVAAVA KURSSI OSAT KURSSI Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8-11 osp Äidinkieli, suomi, pakollinen 5 osp ÄI1 ÄI2 ÄI4 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Tekstien rakenteita ja merkityksiä Tekstit ja vaikuttaminen valinnainen 1-3 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi, pakollinen 1 osp valinnainen 1-3 osp Vieras kieli, A-kieli, englanti 2 osp valinnainen 1-3 osp ÄI3 ÄI5 ÄI6 ÄI7 RUA1 RUB1 A-kielen kurssit sekä jokin seuraavista: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Teksti, tyyli ja konteksti Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Puheviestinnän taitojen syventäminen Arkielämää Pohjoismaissa tai Koulu ja vapaa-aika Nuori ja hänen maailmansa Opiskelu ja työ Muut kurssit Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 5-8 osp Matematiikka, pakollinen MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt 3osp MAB2 MAA1 MAA2 Geometria tai Funktiot ja yhtälöt ja toinen seuraavista Polynomifunktiot valinnainen 1-3osp MAA3 Geometria Muut kurssit

6 4(10) Fysiikka ja kemia, pakollinen 2osp valinnainen 1-3 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen 1osp FY1 KE1 FY2 Fysiikka luonnontieteenä Ihmisen ja elinympäristön kemia Lämpö Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaa tavoitteiltaan osa-alueen osaamistavoitteita. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 3-6 osp Yhteiskuntataidot, pakollinen YH1 Yhteiskuntatieto 1osp YH2 Taloustieto Työelämätaidot, pakollinen 1osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen 1osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen 2osp valinnainen 1-3 osp LI1 LI2 TE1 LI5 TE2 Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaa tavoitteiltaan osa-alueen osaamistavoitteita. Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaa tavoitteiltaan osa-alueen osaamistavoitteita. Taitoa ja kuntoa tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen Terveyden perusteet Kuntoliikunta Nuoret, terveys ja arkielämä Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Taide ja kulttuuri, 3osp KU1 KU2 MU1 MU2 Kaksi kurssia seuraavista Minä, kuva ja kulttuuri Ympäristö, paikka ja tila Musiikki ja minä Moniääninen Suomi Ympäristöosaaminen, 3osp BI3 Ympäristöekologia korvaa 1 osaamispisteen laajuisen osan Etiikka, 3osp FI1 UE1, UE2,UE3 UO1,UO2,UO3 ET1,ET2,ET3 Johdatus filosofiseen ajatteluun ja jokin seuraavista kokonaisuuksista a) Uskonnon luonne ja merkitys Kirkko, Kulttuuri ja yhteiskunta Ihmisen elämä ja etiikka b) Ortodoksinen maailma Uskonoppi ja etiikka Raamattutieto c) Hyvä elämä Maailmankuva Yksilö ja yhteisö Kulttuurien tuntemus, 2osp - Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaa tavoitteiltaan osa-alueen osaamistavoitteita. Psykologia, 3 osp PS1 PS2 PS4 PS5 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus korvaa yhden osaamispisteen laajuisen osan. Jos opiskelija on suorittanut edellisen lisäksi Ihmisen psyykkinen kehitys ja Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta sekä Persoonallisuus ja mielenterveys

7 5(10) Edellisten kurssien lisäksi yhteisiin valinnaisiin tutkinnon osiin ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin voidaan tunnustaa muita lukiossa suoritettuja kursseja. Lukiokurssien hyväksiluku ammatillisiin tutkinnon osiin määritellään tutkinnon opetussuunnitelmassa.

8 6(10) 2.3 Kesken jääneet ammatilliset opinnot Osaamisen tunnustamisessa seuraavat (taulukko 3) ennen suoritetut ammatillisen perustutkinnon opinnot korvaavat yhteisiä tutkinnon osia. Taulukko 3. Ammatillisen perustutkinnon opintojen tunnustaminen. YHTEISET TUTKINNON OSAT OSP AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli, suomi, pakollinen 5 Äidinkieli, suomi (2ov=3 osp, 3ov=5osp ja 6 4ov=6 osp) Toinen kotimainen kieli, pakollinen, Ruotsi 1 Toinen kotimainen kieli, Ruotsi (1ov=1osp) 2 Vieras kieli, Englanti, pakollinen 2 Englanti (1ov=1 osp ja 2 ov=3 osp) 3 Valinnaiset 3 Äidinkieli (1 osp), Ruotsi (1osp) ja Englanti (1osp) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka, pakollinen 3 Matematiikka (1ov=1 osp, 2ov= 3 osp ja 3ov=5 5 osp) Fysiikka ja kemia, pakollinen 2 Fysiikka ja kemia (1ov=1 ops ja 2ov= 3osp) 3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 Valinnainen tietotekniikka (1ov=1 osp) 1, pakollinen Valinnaiset 3 Matematiikka (2 osp), Fysiikka ja kemia (1 osp) Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot, pakollinen 1 Yritys-, yhteiskunta- ja työelämätieto 1 Työelämätaidot, pakollinen 1 Yritys-, yhteiskunta- ja työelämätieto 1 Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen 1 Valinnainen attoaine, vapaasti valittava tai ammatillinen 1 osio Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 Liikunta, terveystieto (1ov= 1 osp ja 2ov=3 osp) 3 pakollinen Valinnaiset 3 Liikunta ja terveystieto (1osp) ja valinnaiset: Liikunta, 2 työ ja terveys, oma talous kuntoon, eu- peruspaketti, yrityspeli jne (1 osp) Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Kulttuurien tuntemus (laajuus vähintään 1osp) 3 Valinnainen attoaine tai vapaasti valittava 1 ov= 1 1,5 osp, 2ov= 3 osp) Taide ja kulttuuri (laajuus vähintään 1osp) 3 Taide ja kulttuuri 1 ov=1,5 osp 2 Etiikka (laajuus vähintään 1osp) 3 Valinnainen attoaine tai vapaasti valittava 1 ov= 1 1,5 osp, 2ov= 3 osp) Psykologia (laajuus vähintään 1osp) 3 Valinnainen attoaine tai vapaasti valittava 1 ov= 1 1,5 osp, 2ov= 3 osp) Ympäristöosaaminen (laajuus vähintään 1osp) 3 Valinnainen attoaine tai vapaasti valittava 1 ov= 1 Muut yhteisten tai ammatillisten tutkinnon osien osat (laajuus vähintään 1osp) 1,5 osp, 2ov= 3 osp) 1 Valinnainen attoaine tai vapaasti valittava 1 ov= 1,5 osp, 2ov= 3 osp) 1 Ennen ammatillisien perustutkintojen vapaasti valittava tutkinnon oli laajuudeltaan suurempi. Aikaisemmin suoritetuista vapaasti valittavista opinnoista tunnustetaan opintoja yhteisiin tutkinnon osiin

9 7(10) Jos ammatillista perustutkintoa ei ole kokonaan suoritettu, on osaamisen tunnustaminen tehtävä opiskelijakohtaisesti aikaisemmin suoritettujen tutkinnon osien tai opintokokonaisuuksien tavoitteiden ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteiden vastaavuuden perusteella. Opiskelijalla on mahdollista antaa osaamisestaan näyttö sellaisista tutkinnon osista, joista ei ole ennestään arvosanaa. Tällöin opintokokonaisuuden arvosanan antaa vastaavan aineen opettaja ja arvosana merkitään tutkintotodistukseen ilman viitettä. 2.4 Työkokemus Työkokemukseksi hyväksytään kaikkien alojen työkokemus, jonka hakija on hankkinut perusopetuksen oppimäärän suoritettuaan tai 16 vuotta täytettyään. Työkokemukseksi huomioidaan vain vähintään yhden kuukauden yhtäjaksoiset työt. Työkokemuksesta tunnustaminen tehdään vapaasti valittaviin tutkinnon osiin seuraavasti: Alan työkokemus 1 kk = 2 osp, 2 kk = 5 osp,3 kk = 7 osp ja 4 kk = 10 osp Ei alan työkokemus 1 kk = 1 osp, 2 kk = 2 osp jne. Työkokemuksen hyväksyminen tehdään pääsääntöisesti ennen tunnustamisen hakemista. Työkokemuksen todentaminen tapahtuu aina työtodistuksesta. Opintokorttiin työkokemus merkitään ko. alan työkokemuksena tai työn sisältöä kuvaavalla nimellä esim. asiakaspalvelu tai asiakaspalvelun työkokemus, myyntityö, vanhustyö, rakennusalan työt jne. Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen voidaan tunnustaa ammatillisten näyttöjen kautta. 2.5 Harrastustoiminta Vapaasti valittavista tutkinnon osista on poistunut ohjattuihin harrastuksiin liittyvä osaaminen, joten tällaista osaamista ei voida tunnustaa suoraan, ellei osaaminen vastaa ammatillisen tutkinnon osien tai opintojen ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

10 8(10) 3 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN LSKKY:SSA Ennen osaamisen tunnustamista on aina selvitettävä hakijan tutkintoon liittyvien opintojen osioiden vastaavuus. Osaamisen tunnustamisessa noudatetaan seuraavia suosituksia: Taulukko 3. Osaamisen tunnustaminen (taulukko jatkuu seuraavalla sivulla). Osaamisen tunnustamista haetaan Opinnot ammatillisessa tutkinnossa Laajuus enintään (osp) Arvioinnin peruste Lukio-opinnot Yhteiset Lukion päättötodistuksen Ammatilliset 15 arvosanat Ammatilliset perustutkinnot Ammattistartti, Valma, Ammattivalmennus (valmentava ja kuntouttava koulutus), nuorten maahanmuuttajien ammattiin valmistava koulutus Vapaasti valittavat 10 kuten edellä, mutta halutessaan opiskelija voi jättää arvosanan pois opintokortista Yhteiset Amm. päättodistuksen / opintokortin mukaan Ammatilliset opetussuunnitelman vastaavuuden mukaan Vapaasti valittavat 10 Amm. päättodistuksen / opintokortin mukaan Yhteiset Soveltuvin Todistus, jossa arvosana osin Ammatilliset opetussuunnitelman vastaavuuden mukaan Vapaasti valittavat 10 Todistus, tunnustaminen ilman arvosanaa tai tarvittaessa kirjalliset kokeet Talouskoulu Vapaasti valittavat 10 Todistus, hyväksiluku ilman arvosanaa tai tarvittaessa kirjalliset kokeet Työkokemus Ammatilliset soveltuvin osin Varusmies- / siviilipalvelu, kansalaisopiston yms. kurssit näyttö Vapaasti valittavat 10 Mikäli arvosana halutaan niin näyttö, S- merkintään näyttöä ei tarvita Yhteiset soveltuvin osin Vapaasti valittavat varusmies / siviilipalvelu 6 kk 5 osp 9 kk 7 osp 12 kk 10 osp tarvittaessa kirjalliset kokeet Tunnustaminen ilman arvosanaa tai tarvittaessa kirjalliset kokeet Muu osaaminen Yhteiset 35 tarvittaessa kirjalliset kokeet Ammatilliset soveltuvin osin tarvittaessa näyttö Vastuu, (yhteisten tutkinnon osien aineiden vastaavat opettajat), ammatin opettaja, ammatin opettaja ammatin opettaja, yhteisten tutkinnon osien aineiden vastaavat opettajat, yhteisten tutkinnon osien aineiden vastaavat opettajat, yhteisten tutkinnon osien aineiden vastaavat opettajat ammatin opettaja,

11 9(10) Osaamisen tunnustamista haetaan Opinnot ammatillisessa tutkinnossa Laajuus enintään (osp) Arvioinnin peruste Vapaasti valittavat 10 Tunnustaminen ilman arvosanaa tai tarvittaessa kirjalliset kokeet Vastuu, yhteisten tutkinnon osien aineiden vastaavat opettajat 3.1 Osaamisen tunnustamisen esteet Osaamisen tunnustamista ei voi hakea seuraavissa tilanteissa: - Työkokemus on hankittu peruskoulun aikana. - Mikäli työkokemus / osaaminen liittyy jo aikaisemmin suoritettuun tai hyväksiluettuun sisältöön. Periaatteena on, ettei samaa opsin sisältöä lueta kahteen kertaan hyväksi. - Ylimääräisiä yli 180 osp:n menevää osaamista ei hyväksilueta. 4 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN HAKEMINEN Osaamisen tunnustamista haetaan Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan osaamisen tunnustaminen lomakkeella. Hakulomakkeita saa opinto-ohjaajilta. Hakemukseen tulee liittää kopiot suorituksen osoittavista todistuksista. Hakemus jätetään opinto-ohjaajalle, joka ohjaa opiskelijaa tunnustamisprosessissa todentaen tunnustamisen edellytykset. Ammatillisia tutkinnon osia koskevat hakemukset käsitellään yhdessä vastaavan opintokokonaisuuden/opintojakson ammattiaineiden opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa; yhteisiä tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia koskevat hakemukset käsittelee yleensä opinto-ohjaaja. Osaamisen tunnustaminen -hakemuksen hyväksyy apulaisrehtori opinto-ohjaajan esityksestä. Osaamisen tunnustamista koskeva hakemus tulee tehdä riittävän ajoissa ennen korvattavien opintojen tai opintokokonaisuuden alkamista. Hakemuksessaan opiskelijan tulee esittää osaamisen arvioinnin edellyttämä selvitys opinnoistaan tai osaamisestaan. 5 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN ARVIOINTI Opiskelijan osaamisen tunnustamisessa noudatetaan, mitä opiskelijan opintosuoritusten arvioinnista, arvioinnin päättämisestä ja oikaisemisesta säädetään. Osaamisen tunnustamista koskeva päätös kuuluu arviointiin ja on siten oikaisumenettelyn piirissä. Aikaisemmin hankitun osaamisen arvioinnissa on kyse samasta asiasta kuin koulutuksen aikaisessa opintosuoritusten ja osaamisen arvioinnissa. Opiskelijan osaamista verrataan opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteissa määrättyihin tavoitteisiin. Opiskelijan on näytöissä osoitettava kaikkien ammatillisten tutkinnon osien sisältämä keskeinen osaaminen. Saadakseen tutkintotodistukseen on opiskelijan suoritettava näytöt hyväksytysti. Näytöt arvioidaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Näytöissä opiskelija voi osoittaa sekä opiskeluaikana että aiemmin hankitun osaamisensa. Näin voidaan todentaa osaaminen ja saada tutkintotodistukseen arvosana, vaikka kaikesta hyväksiluettavasta osaamisesta ei arvosanaa ole esittää (esim. työtodistus).

12 10(10) Yhteisiä - tai vapaasti valittavia tutkinnon osia - näytöt eivät koske. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voidaan hyväksilukea ilman arvosanaa. Yhteisten tutkinnon osien arvioimiseksi voidaan tarvittaessa laatia esimerkiksi kirjallisia kokeita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPH 501 2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 S I S Ä L T Ö OSAAMISEN TUNNISTAMISEN

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT 12.2.2015 Opetushallituksen infotilaisuus Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Mitä tapahtunut ja mikä muuttunut? Kokonaislaajuus hieman kasvanut (vrt.

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 16.5.2019 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset ja määräykset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa Ulla Aunola opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila osaamisperusteisuus

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT, MIKÄ MUUTTUU? Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

YHTEISET TUTKINNON OSAT, MIKÄ MUUTTUU? Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö YHTEISET TUTKINNON OSAT, MIKÄ MUUTTUU? 14.4.2015 Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Yhteisten tutkinnon osien merkitys Keskeinen tavoite on: varmistaa, että jokaisella ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 Huomioitu OPH:n määräys 10/011/2016, Toiminnanohjausryhmä 11.10.2016

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 A3 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Formaalin (virallisen) koulutuksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 24.5.2018 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017 Uudet yhteiset

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN TOIMINTAOHJE (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, nuorten koulutus)

AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN TOIMINTAOHJE (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, nuorten koulutus) AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN TOIMINTAOHJE (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO, nuorten koulutus) Osaamisen tunnustamisesta tiedottaminen (LV, op.huollon apulaisrehtori,opettaja) Osaamisen hankkiminen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.

Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8. Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Ohjausryhmän kokous 12.3.2015 OKM Opetusneuvos Aira

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN JA OPINNOISTA VAPAUTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON KOULUTUKSESSA Viite: Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/98) 21, 30,44, asetus ammatillisesta

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT Koulutustilaisuus 19.3.2015 Helsinki/Messukeskus Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Luento-osuuden sisältö Yhteisten tutkinnon osien kokonaisuus

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Ohje 1 (5) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Uudistettujen osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpano ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja määräysten mukaisesti 12.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki

Lisätiedot

Kaksoistutkinto-opas

Kaksoistutkinto-opas Kaksoistutkinto-opas Kaksoistutkintoa suorittavan opas Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut Uudenmaantien koulutalo syksyllä 2018 aloittavat Sisältö 1 KAKSOISTUTKINNON OPISKELEMINEN UUDENMAANTIEN

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Ohje 1 (6) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Osaamisen tunnustaminen toteutetaan Arvioinnin opas 2015 ohjeistuksen mukaisesti. Tässä ohjeessa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN. kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN. kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa 15.8.2016 Lapin Urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (25) Sisällys 1 Opiskelijalle... 2 1.1 Miksi yhteiset

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Kokkola 22.11.2013 Yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LAO C21/2016 Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (8) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops)

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Savonlinna 28.10.2013 Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa

Lisätiedot

Kokeiluohjelman tarkistaminen (80/422/2015)

Kokeiluohjelman tarkistaminen (80/422/2015) Kokeiluohjelman tarkistaminen (80/422/2015) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan ja välinehuoltoalan perustutkinnon kokeiluissa noudatettavat tutkinnon perusteet 1.8.2015

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Esityksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN. kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN. kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa OPETUSSUUNNITELMAN YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa 19.5.2015 Lapin Urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (19) Sisällys 1 Opiskelijalle 2 1.1 Miksi yhteiset

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 Hakemus hyväksytään

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot