Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvioesitys 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Talousarvioesitys 2016"

Transkriptio

1 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvioesitys

2 2 KANSAINVÄLISEN LIIKKUVUUDEN JA YHTEISTYÖN KESKUS CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA CIMO EDISTÄÄ SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN KANSAINVÄLISTYMISTÄ CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka perustehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien avulla. CIMOlla on valtion virastona erityinen rooli, koska CIMOn ainoa tehtävä on kansainvälistymisen edistäminen. CIMO on rohkea, rikastava ja reilu kumppani. CIMOn arvoissa yhdistyy kolme periaatetta. Olemme ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä. Luomme mahdollisuuksia ihmisten väliselle yhteistyölle ja edistämme asiantuntijuuden ja osaamisen kasvua. Toimimme vastuullisesti ja yhdenvertaisesti. 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Julkisen sektorin talous on tulevina vuosina tiukka, kun vallitsevaa tulojen ja menojen epätasapainoa pyritään korjaamaan. Nykyisten päätösten mukaisesti valtiontalouden kehys supistuu ja CIMOn kannettavaksi on tullut oma osuus Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kohdistuvista säästöistä. Samaan aikaan Euroopan unionin ohjelmien voimakkaasti kasvava rahoitus ja tehtävät sekä muu lisääntynyt ulkopuolinen rahoitus luovat uusia mahdollisuuksia CIMOn tämän suunnittelujakson tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallituksen elokuussa 2013 laatiman rakennepoliittisen ohjelman mukaan valtionhallinto on sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti hajautunut, mikä vaikeuttaa voimavarojen tehokasta kohdentumista ja yhteisten linjausten läpiviemistä ja heikentää tätä kautta saavutettavaa vaikuttavuutta ja saa aikaan päällekkäistä työtä. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalla samoin kuin muiden kansainvälistymistä edistävien toimijoiden välillä on syytä tarkastella rakenteita ja työnjakoa sen varmistamiseksi, että resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Euroopan unionin laajentuminen ja globalisaatio lisäävät työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta. Maailmalla talouskasvu on voimakkainta uusissa nousevissa talouksissa, joihin myös suomalaisten yritysten kiinnostus kohdistuu. Suomi on pieni ja avoin talous, jonka kansantuotteesta yli 40 prosenttia muodostuu ulkomaankaupasta. Suomalainen yrityselämä on verkostoitunut maailmanlaajuisesti ja siksi riippuvainen kansainvälisistä osaajista. Kansainvälisestä toiminnasta syntyvän osaamisen entistä parempi tunnistaminen ja hyödyntäminen luo menestymisen edellytyksiä uudessa toimintaympäristössä. Globalisaation myötä riippuvuussuhteet korostuvat. Ihmisten tietoisuus maailman tilasta ja maailmaa uhkaavista vaaroista on kasvanut, ja huoli myös omasta elinympäristöstä lisääntyy. Erityisesti nuoret ovat omaksumassa kestävän kehityksen mukaisen elämäntavan. Ekologisesti kestävämmästä elämäntavasta ja vihreästä teknologiasta on tulossa tulevaisuuden menestystekijöitä. Suomelle tärkeän arktisen alueen strateginen merkitys korostuu ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvien kysymysten sekä alueen taloudellisen potentiaalin ja uusien kuljetusreittien vuoksi alkaneen EU-ohjelmakauden myötä kansainvälistymisohjelmiin osallistujien määrä tulee kasvamaan merkittävästi. Toimimalla tehokkaasti CIMO varmistaa apurahojen täysimääräisen käytön. Samalla CIMO edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia kansainvälistymi-

3 3 seen ja tuo esille kansainvälistymisen merkitystä eri kohderyhmille jakamalla hyviä esimerkkejä ohjelmiin osallistumisesta. Tavoitteena on, että Suomessa on tulevaisuudessa nykyistä merkittävästi enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita. Tämä on tärkeää suomalaisen koulutuksen ja yhteiskunnan kehitykselle. Poliittisia päätöksiä tehtäessä on syytä huomioida ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden Suomelle tuomia taloudellisia hyötyjä ja kustannuksia huolelliseen analyysiin perustuen. Kova kilpailu kansainvälisistä opiskelijoista pakottaa koulutusta tarjoavat maat kohdentamaan ja tehostamaan viestintäänsä. Pohjoismaiset esimerkit osoittavat että mahdolliset lukukausimaksut vaikuttavat tulijoiden määrään ja lähtömaihin. Asetettujen määrällisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tällöin erityisiä toimenpiteitä esimerkiksi kansallisten apurahaohjelmien muodossa. Huomiota on kiinnitettävä myös kansainvälisten opiskelijoiden kotimaisten kielten osaamiseen osana integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 3 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA STRATEGISET PAINOPISTEET CIMOn toiminnan tavoitteena on aidosti avarakatseinen Suomi. Avarakatseisuus edellyttää laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä, avoimuutta uudelle, erilaisuuden näkemistä rikkautena, omien ennakkoluulojen tiedostamista ja valmiutta olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. CIMO toimii yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. CIMOn strategiassa vuoteen 2020 on tunnistettu seuraavat strategiset painopisteet: Kansainvälinen osaaminen Eurooppa ja Pohjoismaat ovat kansainvälistymisen keskeisiä kohdealueita. Lisäksi kansainvälisen osaamisen kehittymistä korostetaan Venäjän, Kiinan, Brasilian ja Pohjois-Amerikan alueiden suuntaan. CIMO seuraa kansainvälisen osaamisen ja siihen liittyvien tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä eri toimijoiden keskuudessa. Tavoitteena on, että kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö nähdään keskeisinä keinoina yksilön ja yhteisön osaamisen ja luovuuden kehittämisessä. Globaalivastuu Globaalivastuun perustana on ymmärrys oikeudenmukaisesta ja ihmisoikeuksia kunnioittavasta maailmasta ja sen toteuttamisesta. Siihen liittyy painotus kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien sekä oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Toiminnalla tuetaan yleisten kehitystavoitteiden saavuttamista sekä edistetään liikkuvuutta ja yhteistyötä kehittyvien maiden kanssa. Samalla edistetään ulkoasianministeriön hyvän hallinnon käsikirjan tavoitteiden mukaisia käytäntöjä sekä suomalaisissa että kohdemaiden korkeakouluissa. Uudistava vuorovaikutus Tämän painopisteen tavoitteena on kannustaa uudistavaan ja rikastavaan vuorovaikutukseen niin organisaation sisällä kuin sidosryhmien kanssa, mukaan lukien työelämän edustajat, sekä edesauttaa kansallisten ja kansainvälisten verkostojen syntymistä ja toimintaa. Yhteistyötä pohjoismaisten kumppaneiden kanssa vahvistetaan ja kansalliseen keskusteluun sekä tiedon jakamiseen osallistutaan aktiivisesti. Myös yhteistyötä muiden kansainvälistymistä edistävien toimijoiden kuten Team Finland-verkoston kanssa tiivistetään. Suomalainen osaaminen ja kulttuuri

4 4 CIMO edistää suomalaisen koulutuksen, kulttuurin ja nuorisotoimen tunnettuutta maailmalla ja etsii uusia keinoja lisätä kiinnostusta suomen kieltä ja kulttuuria sekä suomalaista osaamista ja koulutusta kohtaan. Suomalaisen koulutuksen tunnettuuden edistäminen erityisesti korkeakoulutuksen alalla tukee myös koulutusvientiä tekevien toimijoiden ponnisteluja. 4 VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET JA TOIMINNAN PAINOPISTEET Suomi on osaamisen, osallistumisen ja luovuuden kärkimaa on opetus- ja kulttuuriministeriön 2020 strategian tavoite, jonka saavuttamista CIMO omalla toiminnallaan tukee. Tavoitteena on, että CIMOn toiminta on mahdollisimman vaikuttavaa niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin tasolla. CIMO edistää suomalaisten toimijoiden kattavaa ja tasa-arvoista osallistumista toimeenpanemiinsa ohjelmiin. Rahoitettujen hankkeiden tuloksia ja niistä saatuja kokemuksia hyödynnetään paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Toiminnan vaikuttavuutta yksilö-, organisaatio- ja yhteisötasolla mitataan indikaattorien avulla. CIMO tukee suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä eri kohderyhmille tarjoamillaan ohjelmilla ja tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja vaikutuksista. CIMO osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun oman toimialansa asiantuntijana. CIMO tukee myös informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien ulkomaalaisten ja suomalaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä. Liikkuvuuden esteiden poistaminen ja kansainvälisen yhteistyön edellytysten vahvistaminen on CIMOn strategisten tavoitteiden saavuttamisen edellytys. Tavoitteena on, että entistä useampi voisi osallistua tarjolla oleviin kansainvälistymisen mahdollisuuksiin. Tarjolla olevat ohjelmat eivät kuitenkaan välttämättä sovi kaikille tai ole kaikkien saavutettavissa, erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa toiminnan kohteena ei ole puhtaasti koulutus, nuorisotoimi tai kulttuuri. CIMO tukee kunnista ja maakunnista käynnistyvää kansainvälistä toimintaa, joka tähtää nuorten aktivoimiseen, ehkäisee eriarvoistumista ja edistää suvaitsevaisuutta. Toimintaa tuetaan uudella nuoria koskevalla kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön tukimuodolla vuodesta 2016 eteenpäin. 4.1 Organisaatioiden toiminnan kansainvälisyys ja ohjelmiin osallistuminen lisääntyy CIMO tukee suomalaisten korkeakoulujen, toisen ja perusasteen oppilaitosten toimintojen kansainvälistymistä sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä nuoriso-, kulttuuri- ja urheilusektorilla. Vuonna 2014 alkaneiden EU-ohjelmien budjetti kasvaa ohjelmakauden loppua kohden. CIMO varmistaa, että suomalaisten osallistuminen ohjelmiin on täysipainoista. Ohjelmien hallintoa kehitetään komission kanssa sovittujen toimintasuunnitelmien mukaisesti. CIMO toimeenpanee pohjoismaisia ohjelmia ja on mukana aktiivisesti kehittämässä ohjelmia yhdessä muiden ohjelmia hoitavien toimistojen ja Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa. Näistä uusimpana on vuonna 2015 alkavan Nordic Master -ohjelman hallinnointi. CIMO sai tehtävän tarjouskilpailun perusteella. CIMOlla on valmius vastaanottaa myös uusia pohjoismaisia tehtäviä. CIMOn kansallisesti rahoittamien ohjelmien maantieteellisinä painopistealueina ovat Venäjä, Kiina, Brasilia ja Pohjois-Amerikka. Toiminta painopistealueilla kootaan suurempiin kokonaisuuksiin, joka kattaa apurahaohjelmat, paikallisen läsnäolon ja viestintätoimet näillä alueilla.

5 5 Suuremmat ohjelmat painopistealueilla lisäävät toiminnan vaikuttavuutta. CIMO osallistuu suomalaisen korkeakouluasiantuntijan kustannuksiin Suomen Pekingin suurlähetystössä Kiinassa yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoasiainministeriön kanssa ja ylläpitää yhteistyötä edistävää toimistoa Shanghaissa. CIMO edistää globaalia vastuuta ulkoasiainministeriön rahoittamien korkeakouluille suunnattujen North-South-South - ja HEI-ICI- ohjelmien avulla. CIMO on esittänyt, että kehitysyhteistyön määrärahoista katetut ohjelmat yhdistetään yhdeksi ohjelmaksi, jotta voidaan taata entistä parempi synergia ja vaikuttavuus. Ohjelmia tulisi laajentaa koskemaan myös ammatillista koulutusta. Korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja korkeakoulujen kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia tukevan kansainvälisen viestinnän tuloksellisuutta kehitetään luomalla yhteiset suuntaviivat markkinointityölle sekä tarjoamalla koko toimijakenttää hyödyntäviä työvälineitä korkeakoulutuksen tunnettuuden lisäämiseksi. CIMOn toiminnan tavoitteena on luoda yhtäläiset mahdollisuudet kaikille käyttää tarjoamiamme kansainvälistymispalveluita. Toimintaa suunnataan Suomessa niille kohderyhmille, joilla ohjelmiin osallistuminen on ollut suhteellisesti vähäisempää. Tavoitteen toteutumista seurataan alueellisten tilastojen ja kohderyhmäanalyysien avulla. Myös sähköisten palveluiden lisäämisellä pyritään lisäämään alueellista tasa-arvoa palveluiden saavutettavuudessa Asiantuntijana vaikuttaminen lisääntyy Vaikuttaminen edellyttää täsmällisten ja luotettavien tilastojen kehittämistä ja kokoamista sekä ajankohtaisten ja asiakkaiden tarpeita palvelevien selvitysten ja analyysien tekemistä. CIMO pyrkii asiantuntijuudellaan vaikuttamaan myös kansallisten politiikkasektorien ja kansainvälisten ohjelmien jatkuvaan kehittämiseen. CIMO kehittää kansainvälistymisen asiantuntijuutta järjestämällä konsultointi- ja koulutuspalveluita kohderyhmilleen. CIMOlla on käytössä asennemittaus, jonka avulla seurataan toiminnan vaikuttavuutta. Saatavien tulosten perusteella työkalua kehitetään edelleen. CIMO varmistaa, että sen rahoittama toiminta on mahdollisimman vaikuttavaa. EU:n uudet ohjelmat edellyttävät, että kansallinen toimisto panostaa hyvien tulosten ja käytäntöjen levittämiseen. CIMO osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun kansainvälistymisen haasteista ja mahdollisuuksista sekä suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän kehittämisestä. CIMO edistää osaltaan kansainvälisen osaamisen hyödyntämistä ja kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista suomalaisille työmarkkinoille ja tuo esiin kansainvälistymisen taloudellisia vaikutuksia tutkittuun tietoon perustuen. CIMO kokoaa tilastot eri koulutussektorien kansainvälisestä liikkuvuudesta.

6 6 Taulukko 1. Liikkuvuus- ja yhteistyöhankkeiden osallistujamäärät Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Rahoitus EU-ohjelmista Erasmus Suomesta lähteneet/toimintaan osallistuneet * Osallistujat / Nuorisotoiminta Suomeen saapuvat Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista Nordplus Högre utbildning ** vain opiskelijoiden ja opettajien yksilöliikkuvuus Rahoitus kansallisesta budjetista Eurooppa*** Venäjä (sis. FIRST) Kiina Pohjois-Amerikka Muut apurahat ja kv-harjoittelu North-south-south kehitysmaaohjelma Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen - kesäkurssi-apurahat ja opetusvierailut Yhteensä * Erasmus+ ohjelma korvaa aiemman Elinikäisen Oppimisen Ohjelman ja Nuorisotoimintaohjelman. ** Pohjoimaiden ministerineuvoston ohjelmista tässä esitetään vain CIMOn hallinnoima Nordplus Högre Utbildning. Rahoitus on nettobudjetoitu CIMOn toimintamenoihin. Luvut sisältävät liikkuvuuden kaikissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. *** Eurooppa (poislukien Venäjä) on nostettu omaksi luvuksi. Aiemmin mukana muut apurahat ja kv-harjoittelu luvussa 5 TUOTOKSET JA TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS CIMO toimeenpanee vastuullaan olevat ohjelmat asiakasystävällisesti, tehokkaasti ja luotettavasti. CIMO arvioi toimintansa ympäristövaikutuksia, ottaa käyttöön uusia virtuaalisia mahdollisuuksia omassa toiminnassaan ja rohkaisee asiakkaitaan uusiin yhteistyömuotoihin. Toiminnan ydinprosessit on kuvattu, ja toimintaprosesseja yhtenäistetään. Sekä EU että Pohjoismaiden ministerineuvosto edellyttävät, että niiden rahoittamien ohjelmien hallinnointi tehdään rahoittajien ohjelmilla. Kansalliset ohjelmat hallinnoidaan CIMOn omilla työkaluilla. Tämä rajoittaa ohjelmahallinnon tehostamismahdollisuuksia. Salamavaltionapujärjestelmän hyödyntämistä selvitetään.

7 7 Toiminnan laadun kehittämisessä käytetään CAF-laatutyökalua. CAF arviointi toteutetaan joka kolmas vuosi. Asiakastyytyväisyyttä seurataan joka kolmas tai neljäs vuosi toteutettavan asiakas- ja sidosryhmäkyselyn avulla. Asiakastyytyväisyyskyselyssä on tarkoitus säilyttää nykyinen asiakkaiden odotuksia vastaava julkishallinnon huipputasoa oleva palvelu. 6 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 6.1 Kehittyvä osaaminen CIMO panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen 2011 hyväksytyn henkilöstöstrategian ja sen pohjalta laaditun henkilöstö- ja osaamissuunnitelman mukaisesti. 6.2 Rikastava työyhteisö CIMO on työyhteisönä avoin, kannustava ja turvallinen. Aktiivisen henkilöstöpolitiikan päätavoitteena on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, joka on sitoutunut CIMOn arvoihin ja tavoitteisiin. Päämääränä on ammatillisesti korkeatasoinen rikastava työyhteisö, jossa jokaisen oma asiantuntijuus kasvaa vuorovaikutuksen ja osallisuuden avulla. Yhteisöllistä tietokulttuuria vahvistetaan uusilla työskentelytavoilla ja työvälineillä. CIMOn tehtävät muuttuvat ja tehtävien organisointia ja työkäytäntöjä joudutaan jatkuvasti arvioimaan ja muokkaamaan uudelleen. Johdon ja esimiesten muutosjohtamisen osaamista tuetaan valmennuksen ja koulutuksen keinoin sekä kiinnittämällä muutoin huomiota työhyvinvointiin. Taulukko 2. Työyhteisöindeksit Työyhteisön kehittymisen mittareina käytetään henkilökunnan työtyytyväisyyttä ja koulutuspäiviä/htv. Vuosi Toteuma tavoite toteuma tavoite tavoite tavoite tavoite tavoite tavoite Työtyytyväisyysindeksi 3,3 3,6 3,55 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 Koulutuspäiviä/HTV 1,3 1,9 1,7 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 CIMO on nimetty hallinnoimaan Euroopan unionin ja Pohjoismaisen ministerineuvoston ohjelmia ja samalla olemme sitoutuneet turvaamaan näille ohjelmille riittävät henkilöstöresurssit. Mahdollinen henkilöstön vähentämistarve hoidetaan pääosin eläköitymisen kautta ja toimia suunnattaessa tehdään yhteistyötä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

8 8 7 VOIMAVARAT VUOSINA CIMOn toimintamenot 2016 Momentille myönnetään nettomäärärahaa yhteensä euroa Määrärahasta käytetään: 1) Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomaisissa yliopistoissa palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä 47 henkilön palkkaukseen 2) opiskelija-, harjoittelija-, opettaja, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin Laskelmassa varsinaisten toimintamenojen osuus on Laskelmassa on otettu huomioon nettobudjetoitu ulkopuolinen rahoitus (yhteisrahoitteinen toiminta). Laskelmaan eivät sisälly keskitetysti neuvotellut palkankorotukset. Vertailu edellisvuosiin: 2016 esitys talousarvioennuste talousarvio tilinpäätös Esitys opetus- ja kulttuuriministeriön täydentävästä rahoituksesta 2016 Taulukko 3. CIMOn esitys täydentävästä rahoituksesta vuodelle 2016 Tarkoitus Euroopan Unioni EU-ohjelmien toimeenpanon ja tiedotustoiminnan kansallinen rahoitusosuus Euroopan Unioni Täydentävä rahoitus hankkeiden määrän lisäämiseksi Pohjoismainen yhteistyö Erasmus+ ohjelma Nuorisosektorin TCA-hankkeiden omarahoitusosuuden korotus, lisäys Erasmus+ liikunta ja urheilu toiminnot Luova Eurooppa yhteyspiste ja koordinointi Luova Eurooppa -yhteyspisteen koordinaatioon ja ohjelman laajentumiseen lisäys Kansalaisten Eurooppa Management Partnership Management Partnership ohjelma päättyy Sen käynnistämää Erasmus-kouluissa toimintoa jatketaan osana CI- MOn toimintaa. Kansallinen täydentävä rahoitus Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen hankkeisiin ja aikuiskoulutuksen hankkeisiin Nordplus Juniorin toimeenpanoon Nordkurs-toiminnan tuki Kansalliset ohjelmat Suomen lehtoraatti Kiinassa Kansalliset ohjelmat Ammatillisen peruskoulutuksen tilastointi

9 9 7.3 Esitys CIMOn hankerahoituksesta vuodelle Taulukko 4. CIMOn esitys hankerahoitusta 2016 Tarkoitus Suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälisen markkinointiviestinnän kehittämisprojekti Jatketaan korkeakoulutuksen kansainvälisen markkinointiviestinnän kehittämisprojektia Pohjois-Amerikka Tuetaan oppilaiden, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuutta Suomen, Yhdysvaltain ja Kanadan välillä. Tehdään tunnetuksi suomalaista koulutusta Pohjois-Amerikassa. Käynnistetään opettajavaihto Suomesta Kanadaan FINAL-hankkeen pohjalta, lisäys euroa Venäjä Tuetaan opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja korkeakouluopettajien liikkuvuutta Suomen ja Venäjän välillä sekä suomalais-venäläisiä intensiivikursseja. Liikkuvuuden painopisteenä on Luoteis-Venäjä. Tehdään tunnetuksi suomalaista koulutusta laajemmin Venäjällä Kiina Tuetaan opiskelijoiden, harjoittelijoiden, nuorten tutkijoiden ja korkeakouluopettajien liikkuvuutta Kiinan ja Suomen välillä. Tehdään tunnetuksi suomalaista koulutusta Kiinassa Brasilia Osallistutaan Brasilian Science without Borders ohjelmaan ja tehdään suomalaista korkeakoulutusta tunnetuksi Brasiliassa. 8 CIMOn ulkopuolinen rahoitus CIMOn toimintaa rahoitetaan opetusministeriön pääluokan ulkopuolelta. Päärahoittajatahot ovat Euroopan unionin komissio, Pohjoismaiden Ministerineuvosto, ulkoasiainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Ulkopuolisen rahoituksen osuus on ollut yli 70 % kokonaisrahoituksesta. 8.1 Ulkopuolinen Rahoitus: Nettobudjetoidut toimintamenot Taulukko 5. Nettobudjetoidut toimintamenot 2016 Rahoittaja Käyttötarkoitus EU-komissio Erasmus+ komissiolta EU-komissio Luova Eurooppa EU-komissio Epale EU-komissio Eurodesk EU-komissio Euroguidance EU-komissio Kansalaisten Eurooppa Pohjoismaiden ministerineuvosto Nordplus ( ) Nordic Master ( ) Ulkoasianministeriö YK:n järjestöt /apulaisasiantuntijat Ulkoasiainministeriö Kehitysyhteistyöohjelmat

10 Ulkopuolinen rahoitus: Nettobudjetoidut apurahat ja hanketuet Taulukko 6. Nettobudjetoidut apurahat ja hanketuet 2016 Nettobudjetoidut Rahoittaja Käyttötarkoitus apurahat ja hanketuet EU-komissio Erasmus Pohjoismaiden ministerineuvosto Nordplus apurahat ( ) Nordic Master ohjelma ( ) Pohjoismaiden ministerineuvosto Pohjoismainen virkamiesvaihto Ulkoasianministeriö Kehitysyhteistyöohjelmat 8.3 Yhteisrahoitteiset hankkeet 2016 Taulukko 7. Yhteisrahoitteiset hankkeet 2016 Rahoittaja Käyttötarkoitus Työ- ja elinkeinoministeriö Euroguidance-tuki

11 11 9 Taloussuunnitelma Taulukko 8. Yhteenveto määrärahat CIMOn toimintamenot TA Toimintamenot kehysehdotus Toimintamenot OKM kehys TAE OKM täydentävä rahoitus (eri momenteilta) Erasmus + (ml. urheilu ) Luova Eurooppa ohjelma kansallinen rahoitus EU-kansalaisten Eurooppa Kansallinen lisärahoitus yleissivistävä koulutus Kansallinen lisärahoitus aikuiskoulutus Kiinan yliopistonlehtori* Pohjoismainen yhteistyö (Nordplus Junior Nordkurs 75 ) Ammatillisen koulutuksen tilastointi Management partnership/ Erasmus+ koulussa Yhteensä OKM hankerahoitus (eri momenteilta) Korkeakoulutuksen kansainvälisen markkinointiviestinnän kehittämisprojekti Pohjois-Amerikka -yhteistyö (USA & Kanada) Venäjä yhteistyö Kiina ja muu Aasia yhteistyö Brasilia Science without borders Yhteensä

12 12 ULKOPUOLINEN RAHOITUS 2014 TA 2015 TAE Nettobudjetoidut toimintamenot Erasmus+ komissiolta Eurodesk- komissiolta Luova Eurooppa komissiolta Kansalaisten Eurooppa komissiolta Epale komissiolta Euroguidance komissiolta Nordplus ja Nordic Master hallinto (PMN) Ulkoasianministeriö Kehitysyhteistyöohjelmat Ulkoasianministeriö YK:n järjestöt/apulaisasiantuntijat Yhteensä Nettobudjetoidut apurahat ja hanketuet Erasmus+ apurahat ja hanketuet komissiolta Nordplus apurahat Nordic Master -ohjelma Pohjoismainen virkamiesvaihto Ulkoasianministeriön kehitysyhteistyöohjelmat Yhteensä Yhteisrahoitteiset hankkeet * Työ- ja elinkeinoministeriö Euroguidance-tuki KAIKKI YHTEENSÄ * Ulkoasianministeriön ohjelmat siirtyvät yhteisrahoitteisesta toiminnasta nettobudjetoituun toimintaan 2016 alkaen 10 RAPORTOINTI CIMO raportoi edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä vuosittain toimintakertomuksessaan.

CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ 2

CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ 2 CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 SISÄLTÖ I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ 2 II CIMON TOIMINTASTRATEGIA 2 Toimintaympäristö 2 Eurooppalainen yhteistyö 4 Pohjoismaat 5 Globaalit haasteet

Lisätiedot

Tilinpäätös. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Tilinpäätös. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Tilinpäätös 2014 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus... 1 1.1.1 Toimintaympäristö ja strategia... 1 1.1.2 Toiminta ja tuloksellisuus...

Lisätiedot

CIMOn kehittämistyöryhmän muistio

CIMOn kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Hallinto Undervisningsministeriet CIMOn kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:16 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. Undervisningsministeriets

Lisätiedot

CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013

CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 31.10.2008 CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO - edistää kansainvälistä vuorovaikutusta suomalaisessa koulutuksessa ja työelämässä sekä

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007

Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007 Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007 Opetusministeriön julkaisuja 2003:15 Opetusministeriö 2003 Undervisningsministeriet 2003 1 Opetusministeriö Meritullinkatu

Lisätiedot

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön julkaisuja 2009:48 Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön

Lisätiedot

Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO

Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO 2 0 0 9 Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta Tutkimus- ja innovaationeuvosto Helsinki

Lisätiedot

Cimon vuosi 2001. Toimintaympäristö

Cimon vuosi 2001. Toimintaympäristö CIMOn vuosi 2001 CIMOn vuosi 2001 2 Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja kulttuuriohjelmat 18 EU:n koulutusohjelmat 18 EU:n Nuoriso-ohjelma ja muut nuorisohankkeet 26 Euroopan yhteisön Kulttuuri 2000

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2009:21 Parhaillaan on käynnissä Suomen korkeakoulujärjestelmän rakenteellinen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 1/201/2005 2 SISÄLLYSLUETTELO OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 OPETUSHALLITUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 27.10.2005 Sisällysluettelo 1. VUOSIEN 2007-2010 STRATEGISET TAVOITTEET...1 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET (2000-2005, 2005-2010)... 1 1.2.

Lisätiedot

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Moniste 5/2004 SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Kirjoittajat: Terttu Virtanen ja Laura Jauhola Opetushallitus 2004

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 29.10.2004 523/033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...2 2. PÄÄMÄÄRÄ...4 3. SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI...4

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012. Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä

KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012. Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012 Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä Koulutuksen tutkimuslaitos toimii Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS

VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa Oppaat ja käsikirjat 2010:10 Oppaat ja käsikirjat 2010:10 VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot