CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013"

Transkriptio

1 CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO - edistää kansainvälistä vuorovaikutusta suomalaisessa koulutuksessa ja työelämässä sekä kulttuuri- ja nuorisotoimen alueella - tukee toiminnallaan kansainvälisen liikkuvuuden lisäämistä ja suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä - toteuttaa apuraha- ja henkilövaihto-ohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien sekä Kansalaisten Eurooppa ohjelman kansallisesta toimeenpanosta sekä pohjoismaisten Nordplus- ja Nordkurs-ohjelmien toimeenpanosta - järjestää neuvonta- ja tietopalvelua ja markkinoi suomalaista koulutusta kansainvälisesti, erityisinä painoalueina Venäjä, Aasia ja Pohjois-Amerikka - tukee Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa - järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa sekä - lisää tietotekniikan hyväksikäyttöä apurahojen haku- ja maksatusprosesseissa sekä hallinnossa, tiedotuksessa, neuvonnassa ja koulutuksessa I Talousarvioesitys 2010 Momentille myönnetään nettomäärärahaa yhteensä Määrärahasta käytetään opiskelija-, harjoittelija- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin apurahoihin ja avustuksiin sekä Suomen kielen ja kulttuurin opintojen edistämiseen ulkomaisissa yliopistoissa ja maksullisena toimintana harjoitettavan asuntolatoiminnan vuokrakustannusten tukemiseen. Lisäksi esitetään muihin toimintamenoihin lisäystä , johon sisältyy kertarahoituksena opetusministeriön hallinnonalan SALAMA projektin käyttöönottoon. Laskelmassa varsinaisten toimintamenojen osuus on Laskelmassa on otettu huomioon nettobudjetoitavana maksullinen toiminta (asuntolatoiminta) sekä nettobudjetoitu ulkopuolinen rahoitus (yhteisrahoitteinen toiminta). Laskelmaan eivät sisälly keskitetysti neuvotellut palkankorotukset. Esityksessä ei ole otettu huomioon lausunnolla olevan OPM:n korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa esitettyjä CIMOn toimintaan vaikuttavia suosituksia. Vertailu edellisvuosiin: 2009 talousarvio II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös Budjettirahoitus 2010 (toimintamenot ) 2009 TA 2010 TAE Kehysehdotus Lisäys Esitetty lisäys jakaantuu seuraavasti: Toimintamenot (mom )

2 2 Asuntolatoiminnan tuki (mom ) UKANin toiminta (mom ) Kansalliset apurahat (mom ) Menojen ja tulojen erittely 2010 Toimintamenot vuoden 2009 taso vuokrakulut kiinteistöpalvelut palvelukeskusmaksut sähköiset hakuprosessit Nettobudjetoidut toimintamenot Maksullisen palvelu (asuntolatoimi) Suomen opinnot ulkomaisissa yliopistoissa vuoden 2009 taso siirtyminen uuteen palkkausjärjestelmään yliopistonopettaja Kiinassa Nettobudjetoidut kesäkurssit Apurahat ja avustukset vuoden 2009 taso opiskelu- ja harjoittluapurahat nettobudjetoidut apurahat Bruttotulot Yhteisrahoitteinen toiminta (nettobudjetoitu 03.01) Asuntolatoiminnan tulot (03.02) Yhteisrahoitteinen toiminta (nettobudjetoitu 03.03) Yhteisrahoitteinen toiminta (nettobudjetoitu 03.04) Nettomenot yhteensä Perustelut esitettyihin määrärahalisäyksiin Mom toimintamenot Tilavuokrat CIMO muuttaa uusiin tiloihin tammikuussa CIMOlla on vuokrasopimus Senaattikiinteistöjen kanssa, joka koskee toimistotilaa valtion virastotalon viidennessä kerroksessa (2 235,11 m²) ja kiinteistön ensimmäisessä kerroksessa olevia kahta neuvottelutilaa (75 m²). Sovittu vuokra on 17,5 euroa/m2. Lisäksi vuokrasopimukseen sisältyy varastotilaa 106,9 m² hintaan 10,50 euroa/m2 ja arkistotilaa 75,5m² hintaan 15,75 euroa/m2. Kokonaisvuosivuokra ilman arvonlisäveroa on euroa. Lisärahoitustarpeen lähtötasona on vuoden 2006 vuokrakulut, jotka olivat euroa, jolloin erotus vuoden 2009 tasoon on euroa (ei sisällä alv).

3 3 CIMO sai vuoden 2008 lisäbudjetissa euroa vuokrakustannusten nousuun. Opetusministeriön kanssa sovitun mukaisesti Fulbright Center muuttaaa CIMOn kanssa samoihin toimitiloihin ja vuokraa CIMO:lta käyttöönsä 175 m2. Vuokratulo Fulbright Centeriltä on vuodessa euroa. Näin lisämäärärahatarve Hakaniemenranta 6:een siirtymisestä johtuviin vuokrakustannuksiin tulee olemaan euroa. CIMO:n, OPH:n, AKE:n ja Fullbright Centerin yhteiset kiinteistöpalvelut (arvio euroa) Hakaniemenranta 6:n kiinteistöön liittyvät kiinteistöpalvelut (aula-, posti-, siivous-, jätehuolto-, vartiointi-, kulunvalvonta, yhteistilojen varaukset, infotaulut jne. työpaikkaruokailu) tuotetaan Senaatti-kiinteistöjen organisoimina ostettuina palveluina ja CIMO, Oph ja Ake sekä Fulbright Center maksavat näistä palveluista suhteutettuna virastojen vuokrasopimuksissa oleviin neliömääriin. Toimiessaan väistötiloissa CIMOlla ei ole ollut erillisiä kustannuksia näistä palveluista vaan ne on hoidettu yhden vakinaisen työntekijän toimesta. Lisäksi CIMO on käyttänyt työvoimatoimiston sekä siviilipalvelujärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti vahtimestaritehtäviin. Vuonna 2008 tehtäviin käytetään henkilötyövuosia noin 1,75 Yhteisiin palveluihin siirtyminen vähentää henkilötyövuositarvetta tuon 0,75 htv, sillä CIMOn toiminnan erityispiirteet edellyttävät ainakin toistaiseksi yhden henkilötyövuoden sitomista näiden palvelujen virastokohtaiseen hoitamiseen (varastot, KV messupostitukset, vieraiden ohjaus kerroksessa, omien tilojen varausjärjestelmät, toimistotarvikkeet, kopiokoneiden huoltotilaukset, yhteydet muuhun kiinteistöhuoltoon jne.) Tarkkoja kustannustietoja ei ole toistaiseksi saatavissa. Karkeana arviona on euroa vuodessa, josta pelkästään Senaatti-kiinteistöille menevät palveluiden manageerauskulut ovat CIMOn osalta vuositasolla euroa. Palvelukeskuksen käyttömenot CIMO siirtyy määriteltyjen talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien osalta Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi alkaen opetusministeriön siirtymäaikataulun mukaisesti ja osallistuu aktiivisesti talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien yhtenäistämiseen ja kehittämiseen hankkeen edetessä. Siirtymävaiheen valmistelut sitovat henkilöstöresursseja ja luovat palveluiden lisäkustannuksia arviolta euroa vuodessa. Sähköisten haku- ja maksatusprosessien kehittäminen ja ylläpito CIMOssa on selvitetty useaan otteeseen avulla sähköisten palveluiden kehittämistarpeita. CIMOn kansallisten ohjelmien hakuprosesseista on osittain tai kokonaan sähköistetty noin 50 %. Osassa ohjelmista vain tietyt osat prosesseista on täysin sähköisiä ja niiden täydellinen sähköistäminen onkin yksi CIMOn kehitystyön tärkeimpiä tavoitteita. Tietokantarakenteet hakujen taustalla ovat myös pirstoutuneet monen erilaisen tietokantaohjelmiston taakse ja kehitystyön tavoitteena onkin saada keskitettyä tietokantoja isompiin kokonaisuuksiin. Asiakkaiden näkökulmasta hakeminen ja määrärahan käytön sekä toiminnan tulosten raportointi olisi mahdollistettava web-pohjaisesti. Jatkossa on tarkoitus, että tunnistus palveluihin tehdään TUPAS tai VETUMA -käytäntöjä hyödyntäen. Sähköistetty web-

4 käyttöliittymä hakuihin tarjoaa myös mahdollisuuden vähentää paperimuotoisen arkistoinnin tarvetta ja helpottaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyprosesseja. Tietokannoista on tärkeätä saada jatkossa toimivat rajapinnat talouden ja toiminnan ohjauksen järjestelmiin. Suora yhteys maksatusprosesseihin ja kirjanpitoon vähentää myös inhimillisten erehdysten mahdollisuuksia. Tilastointi tarkentuu ja nopeutuu, samalla kun käsityön määrä vähenee merkittävästi ja tuottavuus lisääntyy. Hallinnonalan SALAMA- hanke (kertameno) Mom Opetusministeriön hallinnonalalla kehitettävä valtionavustusten käsittelyn ja asianhallinnan järjestelmä SALAMA näyttää sopivan osin myös CIMOn käyttöön. SALAMA parantaisi erityisesti CIMOn hallinnon työskentelyprosesseja muokkaamalla niitä sähköiseksi. Tämä vähentää perinteistä paperityötä ja siihen liittyvää arkistointitarvetta. SA- LAMA saattaisi soveltua useimpien CIMOssa tällä hetkellä ilman sähköistä hakua ja hakemusten käsittelyä olevien kansallisten hakuprosessien sähköistämisalustaksi. Tämä vaihtoehto tosin selviää vasta kun SALAMAn toteutusvaiheessa ollaan nykyvaihetta pidemmällä ja päästään tarkemmin arvioimaan järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia CI- MOn lukuisten eri reunaehtoja omaavien ohjelmien näkökulmasta. CIMO osallistuu aktiivisesti SALAMAn käyttöönottoa valmistelevaan työhön. Ohjelmistotoimittajan arvion mukaan CIMOn osuus kustannuksista olisi noin euroa. Asuntolatoimen tukemiseen euroa. Senaatti kiinteistöt korottivat vuonna 2007 CIMOn kolmen asuntolan vuokria keskimäärin yli kolmanneksella. Vuoden 2007 vuokrankorotus pystyttiin kattamaan asukkaiden vuokria korottamalla ja edellisen vuoden ylijäämällä. Vuonna 2008 korotettiin asukkaiden vuokria edelleen elokuun alussa, mutta tästä huolimatta asuntolatoimelle myönnetty tuki ei riitä kattamaan kohonneita kustannuksia, vaan toiminta jää alijäämäiseksi. Asukkaiden vuokrien lisäkorottaminen laskee asuntoloiden käyttöastetta, eikä näin kata kiinteitä kustannuksia. Koko asuntolatoiminta on selvityksen alaisena ja sen ehdotukset tulisi ottaa huomioon 2010 budjetissa. Apurahat ja avustukset (mom ;) CIMOlla on ollut käytössään opiskelija- ja harjoittelijavaihdon edistämistä varten kansallisia stipendejä varten toimintamenojen apurahamomentilla euroa. Määräraha on pysynyt samana 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Elinkustannusten noustua on myönnettyjä stipendisummia jouduttu nostamaan useita kertoja. Määrärahan pysyessä samana yhä harvemmalla on ollut mahdollisuus saada CIMOn apurahaa. Tämä näkyy myös alenevina liikkuvuuslukuina. Apurahojen kysyntäpaine on kohdistunut erityisesti CIMOn myöntämiin nuorten tutkijoiden jatko-opintostipendeihin. Mikään muu taho maassamme ei ole tarjonnut rahoitusmahdollisuutta nuorille ulkomaisille jatko-opiskelijoille aloittaa tohtori-opintonsa Suomessa. CIMOn Fellowship -ohjelmasta on voitu myöntää yliopistojen hakemuksesta apuraha vuosittain noin 110 jatko-opiskelijalle. Jotta suomalaisilla yliopistoilla olisi paremmat mahdollisuudet etsiä nuoria kansainvälisiä lupaavia tutkinto-opiskelijoita tohtori-ohjelmiin, tulisi CIMOn jatko-opiskeluun myöntämien stipendien lukumäärää voida nostaa. 4

5 Suomalaisten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kysyntä CIMOn kansainvälisen harjoittelun ohjelmiin on kasvanut viime vuosina yli 20 % vuosivauhdilla. Samaan aikaan myönnettyjen apurahojen määrä on vähentynyt, koska harjoittelun laatua on nostettu pidentämällä harjoittelujaksoja ja lisäämällä kuukausiapurahan suuruutta vastaamaan paremmin eri maiden elinkustannuksissa tapahtuneita muutoksia. Liikkuvuudelle asetettujen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää määrärahojen lisäystä myös ulkomailla tapahtuvan laadukkaan harjoittelun apurahoihin. Paikkatarjontaa olisi lisättävä erityisesti Suomen edustustoissa, vientikeskuksissa ja kansainvälisissä järjestöissä, Euroopan ulkopuolella toimivissa tiede- ja kulttuuri-instituuteissa sekä Suomen kieltä ja kulttuuria opettavissa ulkomaisissa yliopistoissa. CIMO esittää, että apurahamomentin määräraha nostettaisiin euroon. Mom Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistäminen ulkomaisissa yliopistoissa Yliopistonopettajan palkkaukseen Kiinassa Suomen kielen ja kulttuurin opetus aloitettiin Kiinassa Beijing Foreign Studies Universityssä syksyllä Yliopistossa on Suomen kielen ja kulttuurin 4-vuotinen BA-ohjelma. Ensimmäinen 24 opiskelijan ryhmä valmistui 2006; uusi ryhmä aloitti samana vuonna. Opetusministeriö on myöntänyt CIMOlle yliopistonopettajan palkkausta varten määrärahan erillisrahoituksena. Toiminnan voidaan katsoa muuttuneen pysyväksi ja määräraha esitetään siirrettäväksi CIMOn perusrahoitukseen momentille Ulkomailla toimivien Suomen kielen kulttuurin yliopistonopettajien palkkausjärjestelmän uudistamiseen Ns. Ulkomaalehtorien palkkausjärjestelmä uudistettiin siten, että heidän palkkauksensa perusteet kytkeytyvät suomalaisten yliopistojen opettajien palkkausuudistukseen ulkomailla toimivien yliopistonopettajien ohjesäännön mukaisesti. Lisämäärärahatarve on arviolta euroa. 5

6 II TALOUSSUUNNITELMA Kokonaisrahoituksen erittely Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Kehys yhteensä 2009 TAE2010 TAE2011 TTS 2012 TTS2013 TTS Kehysehdotus Kehysehdotus Perussuunnitelma (lisäys) OPM-n kehyksissä OPM täydentävä rahoitus (eri momenteilta) 2009 TA2010 TAE2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS EU LLP-koulutusohjelmat kansallinen osuus Erasmus Mundus ja EILC-kielikurssit EU-nuoriso-ohjelma kansallinen rahoitus EU- Kulttuuri ohjelma kansallinen rahoitus Nuorikulttuuriapurahat ja toiminta EU-kansalaisten Eurooppa Pohjoismainen kouluyhteistyö Nordkurs-apurahat Kiinan yliopistonlehtori* 60 Ammatillisen koulutuksen tilastointi Yhteensä *) esitetään siirrettäväksi perusrahoitukseen OPM hankerahoitus (eri momenteilta) 2009 TA2010 TAE2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS Pohjois-Amerikkayhteistyö Venäjän korkeakouluyhteistyö FIRST N2N Suomi-Koti harjoittelu Aasia korkeakouluverkostot Intia Fellowship Korkeakoulutuksen KV- markkinointi Yhteensä ULKOPUOLINEN RAHOITUS 2009 TA2010 TAE2011 TTS 2012 TTS2013 TTS Nettobudjetoidut toimintamenot mom LLP komissiolta Youth in Action komissiolta Eurodesk- komissiolta Kulttuuri-ohjelma komissiolta Kansalaisten Eurooppa komissiolta Euroguidance komissiolta Nordplus hallinto (PMN) Yhteensä

7 7 Nettobudjetoidut apurahat ja hanketuet mom (tasetilillä vuonna 2009) - LLP apurahat ja hanketuet komissiolta Youth in Action, apurahat Nordplus apurahat Pohjoismainen virkamiesvaihto Yhteensä Nettobudjetoitu mom UKAN PM kesäkurssit Yhteisrahotteiset hankkeet (630-tili) Ulkoministeriö North-South-South hallinto North-South-South hankkeet ja apurahat YK:n järjestöt/apulaisasiantuntijat/hallinto Työministeriö Euroguidance-tuki Valtiovarainministeriö Virkamiesvaihto Opetushallitus Koulujen Comenius-hankkeet Yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ Perustelut OPM:n erillis- ja hankerahoituksen esitetyille lisäyksille OPM erillisrahoitus (lisäys ) Hankkeet (lisäys ) CIMO esittää vuodelle 2010 EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman (LLP) kansalliseen rahoitusosuuteen lisäystä euroa. LLP:n Comenius - ohjelmaan on tulossa 2010 aivan uuden tyyppinen toiminto, koululaisten yksilöliikkuvuus. Onnistuakseen toiminnon hallinnointi vaatii lisäresursseja, ja komissio edellyttää, että EU-rahoituksen lisäksi myös kannalliselle toimistolle myönnettävää kansallista rahoitusta nostetaan ja lisääntyvä työ otetaan huomioon kansallisen toimiston henkilöstöresursseissa. Komission linjausten mukaisesti arvioitu lisäys Suomessa on 1 htv. Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä kuvaavan tilastoinnin kehittämiseen esitetään 5000 euron lisäystä, jotta tähän uuteen tehtävään osoitetettava määräraha vastaisi todellisia kuluja ja antaisi edellytykset tilastoinnin jatkokehittämiseen. CIMO ei esitä vuodelle 2010 uusia hankkeita. Venäjä yhteistyöhön lisäämiseksi FIRSTohjelmaan esitetään lisäystä euroa, Aasian korkeakouluverkostoihin euroa sekä Suomen korkeakoulutuksen tunnettavuuden lisäämiseen kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla euroa.

8 8 III Taloussuunnitelman yhteenveto 2009 TA 2010 TAE 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS Budjettirahoitus OPM täydentävä OPM hankkeet Komissio PMN Muu yhteisrahoitteinen toiminta YHTEENSÄ

Tilinpäätös. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Tilinpäätös. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Tilinpäätös 2014 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus... 1 1.1.1 Toimintaympäristö ja strategia... 1 1.1.2 Toiminta ja tuloksellisuus...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16

Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16 Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16 Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi Opetus-

Lisätiedot

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tuloja 7 400 000

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO 32:2002 KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Tilivirastotyöryhmä Puheenjohtaja: Eero

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010 1(15) Helsinki Nro TK-21-837-10 Viite VM /1307/020201/2010/2162010 Asia Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2012-2015 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Tilastokeskus lähettää oheisena

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 5.11.2014. Täydentävä TAE2015. Uusi momentti: Yksityisen kopioinnin hyvitys

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 5.11.2014. Täydentävä TAE2015. Uusi momentti: Yksityisen kopioinnin hyvitys OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 5.11.2014 Uusi momentti: Yksityisen kopioinnin hyvitys Täydentävä TAE2015 Esitys: Momentille esitetään 12 miljoonan euron määrärahaa yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestämiseen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös Kotimaisten kielten keskus Tilinpäätös 2012 1 Sisällys 1. Toimintakertomus 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.2 Vaikuttavuus 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 6 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

Tavoiteohjelma 2010-2012

Tavoiteohjelma 2010-2012 Tavoiteohjelma 2010-2012 OSA I STRATEGINEN KEHYS 1.1. Tehtävä Avoin yliopisto vastaa Helsingin yliopistossa tutkimusperustaisesta, tutkintovaatimusten mukaisesta ja kaikille kansalaisille avoimesta yliopisto-opetuksesta.

Lisätiedot

Suomen yliopistojen kestävä rahoituspohja

Suomen yliopistojen kestävä rahoituspohja No. 1 14.5.2007 Suomen yliopistojen kestävä rahoituspohja Kari Raivio Yhteenveto Kansakunnan tieto- ja osaamispohjan kehittämisessä on tultu vaiheeseen, jossa määrällisen kasvun asemesta on panostettava

Lisätiedot

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VTM dnro 3/204/2012 VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 2 SISÄLTÖ TALOUSARVIOEHDOTUS 02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 3 72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen

Lisätiedot

Pvm 29.10.2002 28/ 500/ 2002. Viite: Asia: Opetusministeriön palaute yliopistojen toiminnasta vuonna 2001

Pvm 29.10.2002 28/ 500/ 2002. Viite: Asia: Opetusministeriön palaute yliopistojen toiminnasta vuonna 2001 Pvm 29.10.2002 Yliopistot Dnro 28/ 500/ 2002 Viite: Asia: Opetusministeriön palaute yliopistojen toiminnasta vuonna 2001 Merkittävä osa opetusministeriön ja yliopistojen välistä ohjausta on vuosittain

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot