LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA Valtuuston päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Valtuuston päätös 7.-8.11.2014"

Transkriptio

1 KATSAUS TULEVAAN VUOTEEN Lastentarhanopettajaliiton painopisteenä on lisätä varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta toiminnan sekä viestinnän keinoin. Vuoden teemana on Lastentarhanopettajan ammattitaito - varhaiskasvatuksen pedagoginen perusta. Teemassa korostetaan lastentarhanopettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan merkitystä vastaamassa laadukkaasta pedagogisesta varhaiskasvatuksesta. Tavoitteena on lastentarhanopettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan ammattitaidon esille nostaminen ja tätä kautta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajuuden arvostaminen yhteiskunnallisessa keskustelussa. Teemaan perustuvaa Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetään torstaina 12. helmikuuta. Päiväkoteihin ja vaikuttamiseen tuotetaan materiaalia sekä aktivoidaan yhdistyksiä järjestämään varhaiskasvatuspäivänä erilaisia tapahtumia yhteisen teeman ja toiminnan mukaisesti tulevat eduskuntavaalit huomioiden. Lisäksi yhdistyksiä aktivoidaan järjestämään varhaiskasvatuspäivänä teemaan liittyvä Flash mob tempaus. Liiton toimintaan vaikuttavat vahvasti huhtikuussa pidettävät eduskuntavaalit ja uusi hallitusohjelma. Varhaiskasvatuslain toteutumiseen vaikutetaan sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Kaksivaiheisena tavoitteena on saada ensin kuntoon vahva pedagoginen perusta, jonka jälkeen toteutetaan lainsäädännön ja asetusten kokonaisuudistus. Opetus- ja kulttuuriministeriön roolin vahvistamista tuetaan sekä vaikutetaan siihen, että Opetushallitus saa tarvittavat resurssit uusien valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimiseen. Varhaiskasvatussuunnitelma perusteista tulee laatia palvelun järjestäjiä sitova normiasiakirja. Mikäli päätös subjektiivisen oikeuden rajaamisesta astuu voimaan, varaudutaan siitä aiheutuviin muutoksiin siten, että ne eivät vaikuta kielteisesti lastentarhanopettajien työllisyyteen. Sekä esiopetuksen velvoittavuuden vaikutuksia että uusien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laadittavien esiopetuksen opetussuunnitelmien työstämistä seurataan. Tavoitteena on varmistaa jäsenkunnan ja eri tasolla toimivien aktiivien sekä päättäjien tietoisuutta liiton tavoitteista. Liiton tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhdistysten ja jäsenten sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Liitto varmistaa aktiivien osaamista vaikuttamistyöhön tuotetulla materiaalilla ja avustamalla tilaisuuksien järjestämisessä. Vaikuttamistyötä tehdään yhdessä jäsenyhdistysten ja alueyhdistysten kanssa. Lastentarhanopettajien koulutuksen riittävyydestä ja saatavuudesta on huolehdittava. Koulutuspaikkakunnilla tehdään yhteistyötä yliopistojen kanssa, jotta yliopistot suuntaavat koulutusresurssejaan enenevästi lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen. Syyskuussa järjestetään Valtakunnalliset Lastentarhanopettajapäivät Turussa Logomolla. Päivien suunnittelu pohjautuu liiton teemavuoteen ja etenee nimellä Siltojen Turku. Onnistuneella edunvalvonnalla varmistetaan sekä jäsenmäärän kasvu että jäsentyytyväisyys. Erityistä huomiota kiinnitetään esimiestehtävissä toimiviin ja yksityisellä sektorilla työskenteleviin. Liiton sekä yhdistysten uusien luottamushenkilöiden ja toimijoiden perehdyttämisellä varmistetaan 1

2 tiedonkulku eri tasoilla toimivien aktiivien välillä. OVTES-sopimukseen siirtymisen tueksi on käynnistettävä kokeiluja, joten toimintavuonna tehdään vaikuttamistyötä kokeilujen aikaansaamiksesi liiton OVTES-esitysten pohjalta. Kunta-alan pääsopijajärjestöjen hyväksymän, KVTES-alaryhmäksi perustetun VAKA-työryhmän työskentelyä tuetaan ja sitä seurataan tiiviisti. Lastentarhanopettajaliiton talous pidetään vakaana ja tämä varmistetaan osaltaan onnistumalla jäsenhankinnassa ja pidossa. LTOL kerää omaa jäsenmaksua vastuullaan olevien tehtävien hoitamiseksi ja toimistonsa ylläpitämiseksi. Liiton ja järjestön välinen uudistettu sopimus yhteistyöstä ja tukimaksuista astui voimaan vuoden 2014 alussa. Sopimuksella selkiytettiin liiton ja järjestön vastuualueita sekä yhteistyössä hoidettavia asioita. Toimintavuoden talouteen vaikuttaa myös Akavatalon remontti, joka valmistuu vuoden lopussa. Toiminta väliaikaisissa tiloissa Maistraatinportissa lisää mm. vuokrakuluja. Ensi vuoden jäsenmaksukertymää ei ole korotettu, joten jäsenmäärän kasvu on varmistettava ja kustannuksiin on kiinnitettävä huomiota. JÄRJESTÖTOIMINTA Jäsenet ja yhdistykset toimivat aktiivisesti paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Jäsenmäärän kasvu varmistetaan jatkuvalla jäsenhankinnalla Omat jäsenyhdistykset varmistavat liiton roolin vahvana vaikuttajana 1. Vahvistetaan jäsenistön tietoisuutta liiton tavoitteista ja toiminnasta. 2. Lisätään jäsenyhdistysten ja alueyhdistysten jaostojen sekä liiton luottamushenkilöiden vuoropuhelua. 3. Järjestetään valtakunnalliset neuvottelupäivät liiton keskeisille luottamushenkilöille ja lastentarhanopettajayhdistysten, OAJ:n alueyhdistysten sekä suurimpien OAJ:n paikallisyhdistysten LTOL-toimijoille. 4. Kannustetaan jäsenistöä asettumaan ehdolle luottamusmiesvaaleissa. 5. Varmistetaan uusien toimijoiden osaaminen paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. 6. Toteutetaan jäsenhankintakampanja, jonka kohteina ovat esimies- ja asiantuntijatehtävissä ja yksityisellä sektorilla työskentelevät. 7. Osallistutaan valmistuvien opiskelijoiden infojen toteuttamiseen. 8. Toteutetaan sopimusneuvotteluihin liittyvä järjestöllinen valmistautuminen yhteistyössä OAJ:n kanssa. 2

3 9. Hyödynnetään järjestön jäsensivujen tarjoamat mahdollisuudet liiton toiminnassa. 10. Toteutetaan jäsenkysely. 11. Huomioidaan eduskuntavaalit kevään toiminnassa VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPOLIITTINEN EDUNVALVONTA Liitto on osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, jolla on lisätty varhaiskasvatuksen arvostusta Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen on vahvistunut Lastentarhanopettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan asemaa tiiminsä pedagogisena johtajana on vahvistettu Varhaiskasvatuksen erityisopettajien työn tekemisen edellytykset turvataan 1. Huolehditaan siitä, että varhaiskasvatuslain kokonaisuudistus etenee. 2. Vaikutetaan siihen, että varhaiskasvatukselle luodaan selkeä laadun arviointijärjestelmä ja mittarit. 3. Kannustetaan ja tuetaan päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. 4. Lastentarhanopettajaliitto on näkyvä toimija varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen julkisessa keskustelussa. 5. Vaikutetaan siihen, että varhaiskasvatuksessa jokaiseen lapsiryhmään mitoitetaan kaksi opettajaa, joista vähintään toisella on kasvatustieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinto. 6. Tuetaan alue- ja paikallisyhdistyksiä pedagogisten tilaisuuksien järjestämisessä. 7. Selvitetään yhdessä OAJ:n kanssa erityisen tuen muotojen käytännöt eri kunnissa. 8. Varhaiskasvatuksen johtamista vahvistetaan hyödyntämällä johtajuusselvityksen tuloksia. 9. Vaikutetaan siihen, että lastentarhanopettajien perus-, jatko- ja täydennyskoulutukset tukevat varhaiskasvatuksen johtamista. 3

4 TYÖMARKKINAPOLIITTINEN EDUNVALVONTA Jäsenistön palvelusuhteen ehtojen siirtoa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen valmistelevat kokeilut on käynnistetty Jäsenistön ansiokehitystä ja työolosuhteita on parannettu Yhdistysten, luottamusmiesten ja työsuojelun yhteistyö on toimivaa ja tuloksellista sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla Jäsenistön ja erityisesti esimiesten sekä asiantuntijoiden edunvalvonta on parantunut 1. Edistetään jäsenistön palvelussuhteen ehtojen siirtämistä opetusalan sopimuksiin. 2. Seurataan ja arvioidaan sopimusten soveltamista ja niiden vaikutusta jäsenistön ansiokehitykseen, työolosuhteisiin ja työsuhteen ehtoihin edellyttäen jäsenistön tehtävänkuvien ja työn vaativuuden arvioinnin olevan ajan tasalla. 3. Hyödynnetään liiton johtajuusselvityksen ja järjestön palkkakyselyn tuloksia työmarkkinapoliittisessa edunvalvontatyössä. 4. Seurataan jäsenistöä koskevia lomautuksia, henkilöstömenoleikkauksia ja säästöjä koskevia YT-menettelyjä sekä vaikutetaan siihen, että havaittuihin epäkohtiin puututaan. 5. Vaikutetaan siihen, että yksityisten sopimusten piirissä työskentelevien jäsenten edunvalvonta vahvistuu. 6. Vahvistetaan liiton uusien luottamushenkilöiden, aktiivitoimijoiden, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen osaamista ja yhteistyötä edunvalvonta-asioissa. 7. Ohjeistetaan jäseniä palkka-, palvelussuhde- ja työolosuhdeasioissa ottamaan yhteyttä omaan luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun. 8. Aktivoidaan jäsenistöä asettumaan ehdolle ja äänestämään kevään luottamusmiesvaaleissa. 9. Pidetään yllä aktiivista ja aloitteellista vuorovaikutusta työmarkkinaedunvalvonnasta vastaaviin toimijoihin. 4

5 VIESTINTÄ Viestintä on vaikuttavaa ja näkyvää 1. Määritellään kohderyhmä, sidosryhmät, keinot, pääviestit, aikataulu, vastuuhenkilöt sekä mittarit ja tehdään viestintäsuunnitelma. 2. Julkaistaan sisällöllisesti ja ulkoasullisesti laadukasta Lastentarhaa, joka tukee jäsenistön ammatillista identiteettiä. 3. Julkaistaan tarvittavat aineistot kuten esitteitä ja julisteita liiton vaikuttamistyön sekä teemavuoden, Valtakunnallisten varhaiskasvatuspäivän ja lastentarhanopettajapäivien tueksi. 4. Tehdään tunnetuksi liiton graafinen ilme ja aktivoidaan lastentarhanopettajayhdistykset ottamaan se käyttöön. 5. Verkkopalveluun tuotetaan uutta sisältöä ja päivitetään sisältöä siten, että se palvelee jäseniä ja sidosryhmiä. 6. Osallistutaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun antamalla asiantuntijahaastatteluja ja tausta-aineistoja toimituksille ja tiedottamalla varhaiskasvatusasioista. 7. Vahvistetaan vaikuttamistyötä järjestämällä viestintäkoulutusta sekä liiton puheenjohtajistolle ja hallituksen jäsenille että lastentarhanopettajayhdistysten tiedottajille. 8. Osallistutaan omalla näyttelyosastolla tai yhteistyökumppanina varhaiskasvatuksen ja opetusalan messuille ja näyttelyihin. TALOUS Varmistetaan jäsenmaksutuottojen pysyminen vähintään nykytasolla Hyvällä taloudenhoidolla ja talousarvion toteutumisen seurannalla varmistetaan liiton toimintaedellytykset. 5