1 OAJ Pääkaupunkiseutu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 OAJ Pääkaupunkiseutu"

Transkriptio

1 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia (LTOL), yleissivistäviä opettajia (YSI), ammatillisia opettajia (OAO) sekä yliopistojen opetushenkilöstöä (YLL). Alueyhdistyksen tavoitteena on nousta merkittäväksi opetus- ja kasvatusalan asiantuntijatoimijaksi alueella. Alueyhdistyksen hallitus ja jaostot kehittävät ja vahvistavat osaltaan paikallista ja valtakunnallista edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä. Toimintaympäristö Yhdistyksen toimintaan vaikuttavat vuoden 2015 aikana monet toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Niistä monien taustatekijöinä ovat väestön ikärakenteen muutokset ja siitä seurannut eläkeuudistus sekä alueelle erityisen leimallinen monikulttuurisuus. Talous Taloudellisesta tilanteesta nousevia haasteita ovat mm. lomautukset, resurssileikkaukset sekä YT-neuvottelut. Valtion koulutusmäärärahaleikkaukset, leikkaukset yliopistojen rahoituksesta ja valtionosuusjärjestelmän muutokset kurjistavat entisestään kuntien, yksityisten työnantajien ja opetuksenjärjestäjien taloudellista tilannetta. Rakenneuudistukset Rakenneuudistuksia ovat mm. kuntien palvelurakenneuudistukset (Metropolihallinto), ammattikorkeakoulu-uudistus, perusopetuksen opetussuunnitelmatyö, lukiokoulutuksen tavoite-, tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistukset, työssäoppimisen lisääntyminen sekä toisen asteen opetuksenjärjestämistoimilupien hakeminen ja opetuksenjärjestäjäverkon karsiminen. Seurattavia asioita ovat myös varhaiskasvatuslain kohtalo sekä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset. Toiminnassa huomioidaan myös lukioiden opettajien ja opiskelijoiden valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin sekä nuorisotakuun ja Nuorten aikuisten osaamisohjelman vaikutus ammatillisten oppilaitosten toimintaan. Järjestöasiat Ajankohtaisia järjestöasioita ovat valmistautuminen työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin sekä maaliskuussa 2015 järjestettävät JUKO:n ja OAJ:n luottamusmiesvaalit. Lisäksi OAJ:n tulevaisuustyö, OAJ:n järjestörakenteen kehittämistyöryhmän esitykset, mahdolliset sääntöuudistukset ja OAJ:n tietojärjestelmien uudistaminen vaikuttavat osaltaan alueyhdistyksen toiminnan sisältöihin.

2 2 OAJ Pääkaupunkiseutu Edunvalvonta ja vaikuttaminen OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen päätavoite on tehokas ja tarkoituksenmukaisesti koordinoitu edunvalvonta. Vuonna 2015 yhdistyksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa kasvatuksen ja koulutuksen resurssien turvaamiseen. Alueyhdistys on aktiivisesti yhteydessä kuntapäättäjiin ja luottamushenkilöihin. Edunvalvonnassa kartoitetaan proaktiivisesti tulevia haasteita ja valmistellaan yhteistyössä jaostojen kanssa sopivia ratkaisumalleja. Lisäksi hyödynnetään uuden alueasiamiehen laaja-alaista asiantuntemusta. Tarvittaessa käytetään asiantuntija- ja sektorikohtaisia työryhmiä tai asiantuntijoita edunvalvonnan tehostamiseksi. Eduskuntavaalikampanjan aikana vaikutetaan siihen, että koulutukseen liittyvät asiat ovat vahvasti esillä julkisessa keskustelussa. Laaditaan ja toteutetaan yhdistyksen oma eduskuntavaalikampanjasuunnitelma, jolla tuetaan keskusjärjestön vaalityötä. Uuden eduskuntakauden aluksi solmitaan yhteydet opettajataustaisiin ja koulutukseen myönteisesti suhtautuviin edustajiin. Lisäksi alueyhdistyksen edustajat tapaavat OAJ:n vaikuttamisstrategian mukaisesti alueen kansanedustajia vuonna Työnjako OAJ:n keskustoimiston kanssa sovitaan etukäteen tapauskohtaisesti. Yhteistyötä alueen vanhempainjärjestöjen (Helvary, KoKo-Espoo, Vanvary ) kanssa lisätään mm. Tähtikoulu kilpailuhankkeen kautta. Samoin kehitetään yhteistyötä alueen opiskelijajärjestöjen kanssa (lukiot, ammattikoulut, ammattikorkeakoulut ja yliopistot).

3 #$%&%''(')(*$%))++) #$%##&'()*#&(+,&-.#/#//# Parhaat voimat opetusalalla 3 OAJ Pääkaupunkiseutu #$%&%')($,-+.&(/&%))(0%) Toimintasuunnitelma 2015 )(*$%))++)ABCC-(ABCA )5.4%')$-(-(+)2%)::'0()4(%25-( )544%&%2++'; >(0&%2)+)(('6+)):3(%4(..%2%(3(. -:0-+2)+.&:4$4+%.5-(255''%)+.)(+ )%%*%%22:7,)+%2)7822:D1EF')$%&% >(%45)+)(('2$3%&52)+'7.+%22%)$ )$)+5)5&%2++'; D0G('%2$%9(('7,9+22:*(.)(45' 7,9%2)72)+'-(D1EF'4('22(.5$)) 4$5.5)523:%*:)2$3%&52$2((&%2+ >(%45)+)(('2%%,+'6+)):(&&()%. 1&&()%..%2)+'$3+))(-%+'3(.44(526)78(%4(6)78$.$25,)++)62$2%((.%)50*(-(&55),(4+5)55-(*(.%)((' '4$ )5)4%''$'25$0%))('+%)(; >(%45)+)(('2%%,+'6+)):.5$9((' -:0-+2)+.&%:4$04+(4$5.5)(2$%2+' +95)$))(*(),5$&%$$'&55))5*(')$%&%')(7&3:0%2)8'-($3+))(-(' Alueyhdistyksen toiminta kohdennetaan vastaamaan eri opettajaryhmien tarpeita. 25$0%))(&%2+42%$3+))(-(42%,(.5( Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen perusrahoituksen tulee olla riittävä &$'%&5$)$%2+))78)+,):*:); taloudellisesti >(%45)+)(('2%%,+'6+)):559%2)+) haasteellisessakin tilanteessa. Vaikutetaan päättäjiin ja edistetään koulutusmyönteistä ajattelutapaa 1&&()%..%2)+'$3+))(-%+'3(.44()(2$4+,%))77*:,%')::'742%)7%22+4)$0%( 3+052)+%9+')$)+5))(&%2+22($33 *(2)((*(2)%; )50*()(('$3+))(-('(2+&(-(+9 jo ennalta talousarviovalmisteluiden alkuvaiheessa ja prosessien edetessä, jottei resurssileikkauksia =%545&())$)+5)5*()(&&()%..%2)+'$3+))(-%+'3(.44(542+22(; tehdä. Vaikutetaan siihen, että opettajiksi ja lastentarhanopettajiksi hakeutuu ja valitaan edelleen kelpoisia, korkeakoulututkinnon suorittaneita opetusalan ammattilaisia. Alueyhdistyksen tehtävä on osaltaan vaikuttaa siihen, että pääkaupunkiseudulla on jatkossa riittävästi tarjolla opettajankoulutusta, myös ruotsin kielellä. Alueyhdistys tekee itse ja välittää jäsentensä aloitteita edustajiensa kautta OAJ:n hallitukselle ja valtuustolle. Yhdistys antaa myös lausuntoja OAJ:lle sekä opetuksesta vastaaville tahoille ja opetuksenjärjestäjille. OAJ Pääkaupunkiseutu toteuttaa OAJ:n järjestö-, koulutus-, sekä tulo- ja palkkapoliittisia tavoitteita ja pyrkii edustajiensa kautta vaikuttamaan myös järjestön tavoitteenasetteluun. Yhdistys toimii kiinteässä yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa ja vaikuttaa alueelliseen edunvalvontaan sekä tukee tarvittaessa jäsenyhdistysten omaa edunvalvontaa mm. alueasiamiehen koordinoimana. Jaostoille tarjotaan mahdollisuus perustaa edunvalvontatyönsä tueksi esim. kaikki sopimusalat edustavia luottamusmiestiimejä.

4 #$%&%''(')(*$%))++) #$%&'(%')'**#&#+,'&+-%%(,,. Työnteon edellytykset 4 OAJ Pääkaupunkiseutu #$%&%')($,-+.&(/&%))(0%) Toimintasuunnitelma =>?)(*$%))++).%64-()45;+''562$7.7)76 $3+)76,+'2%.:6):')5:+.4&4-(26$) A=>#=>)(*$%)+(6+))+.7 2(%22%)5:+')%6)4 )5:(-(..( $%2+7;+6)($3+)726++'-($,-(726++'8 >77''%)+..(('-($0B('%6$%;(('5,;+664C9DE' 2('66(2$7.7)76)((&&()%..%6)+'$33%.(%)$6)+ )5:67$-+.7*(.)77)+)7%..+-(&7%..+$33%.(%)$26 )5:,5*%'*$%''%6)(-(5,)+%6)$%&%''(6)( *(6)((*%..+*2)(6$..(-((.7+5,;%6)526%6648 2$7.7)76-()7)2%')$)$%&%27')%+'$3+))(-( -46+'%..+-(3%)44(2)%%*%6+6)%5,)+5))4,+%,%'8 A(%27)+)(('.$&(7)76)+'-(.+%22(76)+' )$0-7')(('8 92)%*$%;(('(&&()%..%6)+'$33%.(%)$6)+' Vaikutetaan siihen, että kaikille kasvatus- ja opetusalalla työskenteleville +6%&%+6)+,)4*%664$.+*%(C9DE'-$,)(-(2$7.7)7 määrätyt tehtävät 1(%22%$3+))(-(..+&4404)5))+,)4*4)$*()3(.2('&(267'3+076)++'(8 ovat palkanmaksun perusteena. Opettajille tulee taata mahdollisuus 6++'8 täydennyskoulutukseen. Kiinnitetään huomiota jatkuvasti lisääntyvän opintojen suunnittelutyön, erityisesti VASU- ja 9&&()%..%6)+'$3+))(-%+'644'':..%'+')45;+''56-(.%642$7.7) OPS-työn resursointiin. (&&())%)(%;$'(-(')(6(%6)(&%'+'&(,;$..%6)+)(('.(%'644;4'':..48 Alueyhdistys tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuden tuoda esiin sopimustulkintaerimielisyyksiä, sekä tukee yhdistyksiä prosessien läpiviennissä. Alueyhdistys pitää osaltaan huolen, että työhyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja työolosuhteisiin kiinnitetään entistä voimallisemmin huomiota. Yhdistys järjestää jäsenistölle suunnattua toimintaa ja koulutusta työssäjaksamisen tueksi. Esimieskisan kautta pyritään nostamaan keskusteluun työyhteisötaitojen merkitys. Työnantaja pitää saada kouluttamaan esimiehiä yhteistoiminnan merkityksestä. Koulu- ja päiväkotirakennusten kunnosta on huolehdittava, jotta henkilöstö sekä kaiken ikäiset oppijat voivat tehdä työtä ja opiskella myös terveydelle turvallisessa ympäristössä. Alueyhdistys nimeää vuosittain YT-vastuuhenkilön, jonka tehtävään kuuluu mm. YT-koulutuksen järjestäminen alueen luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille sekä muille päiväkotien ja oppilaitosten työhyvinvointiin ja yhteistoimintaan vaikuttaville henkilöille. Tiivistetään yhteistyötä ja vaikutetaan päättäjiin, mediaan, vanhempien ja/tai opiskelijoiden edustajiin opetus- ja kasvatustyöhön liittyvissä asioissa niin, että pääkaupunkiseudulla ymmärretään varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön, opetuksen ja koulutuksen tärkeys ja taataan sen toimintaedellytykset haasteellisissa taloudellisissa tilanteissa sekä muuttuvissa olosuhteissa. Edellytetään keskustoimistolta ammatillisen sektorin vaikuttamisen strategiaa.

5 #$%&%''(')(*$%))++) #$%#&##'%()*+**,-$./)*-) 5 OAJ Pääkaupunkiseutu #$%&%')($,-+.&(/&%))(0%) OAJ Pääkaupunkiseutu vahva ja arvostettu alueyhdistys 121.(%8+))$%&%*()(6)%%*%8+8)%12 (.7+*+06$%88(-(=(%6(..%89,:%8)968 (.$-+'-((8)+%:+'$=+))(-%+'6('8 1214'+:78)(-())$%&%*()(6)%%*%8+ $=+))(-%8)(-(&778)($=+)78,+'6 -;0-+8);9)9&;;'1234'-;8+'%68%>? %+'$=+))(-%+'-;0.%8;);;'-;0-+8);&;..;778% )%+:$)78)%.(%87768%(9,: '6('88(> 1234'51214'-(*(.)(67''(..%8)+'9,:%8)98)+'-;0-+8)0(6+''+*(8)(( OAJ Pääkaupunkiseutu tekee tiivistä yhteistyötä naapurialueen OAJ Uusimaan? B(6+''+)(('9,)+98(.7+9 kanssa. Lisäksi OAJ Pääkaupunkiseutu tekee yhteistyötä työnantajien, koulutuksen järjestäjien, &77))7*(()$%&%')(9&=;0%8);>? 2&&()%..%8)+'$=+))(-%+'* yliopistojen? ja korkeakoulujen, 3;8+'+))7')+*()1234'$&(68%-;0-+8)68++'> varhaiskasvatus- ja opetusalan viranomaisten sekä paikallisten opiskelijajärjestöjen 1234'8;;')-;77:%8)+)((' kanssa vaikuttaen aktiivisesti päättäviin poliitikkoihin, virkamiehiin ja luottamushen- 9,:%8)968+)6+,%));*;)$0C?? '+:78)(-()$8(..%8? kilöihin. 2&&()%..%8)+'$=+))(-%+'-;8+'&;;0;-(-;0-+8);9)9&%8(8)+6(8*(*()> OAJ Pääkaupunkiseutu seuraa opetusta säätelevien lakien, opetussuunnitelmien ja 6('8(%'*;.%8%%')(=(,)7&%%? hallinnollisten 2&&()%..%8)+'$=+))(-%+'-;0-+8)0(6+''+6+,%))99*(8)((&((' päätösten vaikutuksia opetus- ja kasvatusalalla sekä pyrkii osaltaan vaikuttamaan? 121$'&76('(1234')%+ )$%&%')(9&=;0%8)'&77)$8)( päätöksentekoon. Vuoden 2015 aikana yhdistys jatkaa alueen sidosryhmä- ja yhteistyökumppaniyhteistyötä. 6$)%8%*7-+'6+,%));&%8+88;? ($')$%&%*(9,)+98$=+))(-(*+066$> OAJ Pääkaupunkiseudun edustajat OAJ:n toimielimissä vaikuttavat siihen, että yhdistyksen kannanotot ja pääkaupunkiseudun opettajien erityiskysymykset tulevat huomioiduiksi. Yhdistys edistää jäsenten vuorovaikutusta jäsenten ja mm. OAJ:n valtuutettujen, hallituksen ja toimikuntien jäsenten välillä. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan alueen kaikki yhdistykset sekä aktivoida järjestäytymättömiä opettajia liittymään OAJ:n jäseniksi. Erityisesti pyritään tuomaan myös vapaan sivistystyön toimijat yhdistyksen toiminnan piiriin. Alueyhdistys on osaltaan aktiivisesti mukana järjestörakenteen kehittämistyössä.

6 6 OAJ Pääkaupunkiseutu Koulutus ja jäsentoiminta Yhdistys kouluttaa alueen luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja yhdistysten aktiivitoimijoita ja tukee jaostojen omaa koulutustoimintaa. Osaavat edunvalvojat vaikuttavat keskeisesti jäsenistön edunvalvonnan toteutumiseen. Yhdistys toteuttaa vuonna 2015 jatkokoulutuksen ns. aidoille alueellisille luottamusmiesten neuvottelupäiville. Jäsenkoulutuksen tavoitteena on lisätä jäsenistön tietoa OAJ Pääkaupunkiseudun ja OAJ:n tavoitteista, koulutuspoliittisista linjauksista, järjestön toiminnasta, palkka-, virka- ja työehtosopimusasioista sekä aktivoida jäsenistöä yhteisten asioiden hoitamiseen. Lisäksi tarjotaan eri asteiden opettajille yhteisiä tapaamisia ja tilaisuuksia ajankohtaisten teemojen ympäriltä, esim. työsuojelu, työssäjaksaminen, työhyvinvointi ja johtaminen. Yhdistys järjestää jäsenille työuran eri vaiheisiin räätälöityä koulutusta (Nope, Kope, Vope) ja tukee näin työurien pidentymistä. Jäsenille tarjotaan hyvinvointia edistävää kulttuuri-, liikunta- ja muuta virkistystoimintaa. Yhdistys toimii yhteistyössä mm. Koululiikuntaliiton (KLL) kanssa. Tavoitteena on aktivoida jäsenistöä yhdistystoiminnan pariin ja saada toimintaan mukaan osaavia ja vahvoja toimijoita. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus verkostoitua muiden opettajaryhmien kanssa. Alueen aktiivisten aytoimijoiden työtä tuetaan. Viestintä ja tiedottaminen Yhdistys pitää yhteyttä jäsenistöönsä viestintästrategiansa mukaisesti ensisijaisesti jaostojen, verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Yhdistys tiedottaa, uutisoi ja ottaa kantaa jäsenistöä koskeviin asioihin myös muissa medioissa, jotta yhdistyksen toiminta tulee tunnetuksi niin jäsenille, alueen toimijoille kuin yhteistyötahoillekin. Yhdistys tukee alueen toimijoita viestinnän kehittämisessä kouluttamisen ja resursoinnin kautta. Facebook on osoittautunut hyväksi kanavaksi viestiä jäsenille yhdistyksen toiminnasta ja opetusalan tärkeimmistä uutisista, ja sitä kautta lisätä mielenkiintoa yhdistyksen toimintaa kohtaan Vuoden 2015 tavoitteena on saada lisää seuraajia. Yhdistyksen hallinto Yhdistyksen hallituksen jäsenet edustavat kattavasti eri kaupunkeja ja opetusaloja ja työnantajia. Yhdistyksen hallituksen jäsenten toimintaa ohjaavat toimintasuunnitelma, säännöt sekä yhdessä sovittu perustamisasiakirja. Hallituksen kokousten välillä kokoontuu työvaliokunta, joka toimii valmistelevana elimenä. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri ja jaostojen puheenjohtajat. Jäsenryhmien mukaiset jaostot valmistelevat toimialaansa kuuluvat asiat hallituksen päätettäväksi. Jaostojen toiminta on keskeisessä roolissa niin yhdistyksen rakenteessa kuin edunvalvonnan käytännön toteutuksessa. Lisäksi hallituksen työtä tukevat viestintä- ja koulutustiimi. Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia erikseen määrättyjä tehtäviä varten. Yhdistyksen toimisto sijaitsee OAJ:n tiloissa Maistraatinportti 2:ssa Akavatalon remontin ajan.

7 7 OAJ Pääkaupunkiseutu Yhdistys huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta tukemalla jaostojen toimintaa taloudellisesti sekä viestintästrategiansa mukaisen tiedottamisen ja vaikuttamisen kautta. Yhdistys kehittää toimintaansa vastaamaan entistä paremmin pääkaupunkiseudun edunvalvonnan haasteisiin. Talous Yhdistys rahoittaa toimintansa OAJ:n alueyhdistysavustuksella. Omaa jäsenmaksua ei kerätä toimintavuoden 2015 aikana. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Toiminnan arviointi Hallitus tekee vuosittain työnsä tueksi tarkennetun toimintasuunnitelman konkretisoinnin sekä edunvalvonnallisten tavoitteiden pitkän aikavälin suunnitelman. Kriteerejä toiminnan arviointiin OAJ kehittää paremmin edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminnan arviointiin soveltuvia mittareita. Yhdistys ottaa ne käyttöön niiden valmistuttua. Vuoden 2015 painopistealueet Opettajien ja esimiesten työssäjaksamisen tukeminen Kasvatus- ja opetusalan resurssien ja laadun turvaaminen Riittävän pienien ryhmäkokojen turvaaminen Lastentarhan- ja erityislastentarhanopettajien sekä erityisluokanopettajien vakanssien lisäämiseen ja tehtäviin kelpoisten henkilöiden riittävyyteen vaikuttaminen Eduskuntavaalivaikuttaminen Toisen asteen oppilaitosten koulutuksenjärjestämislupahakuprosessin tukeminen Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen Esimiesten työn tukeminen Ohjauksen lisääminen ja lähiopetuksen turvaaminen ammatillisessa koulutuksessa Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöhankkeiden seuraaminen Turvallisten ja terveellisten työskentelyolosuhteiden takaaminen Pitkän aikavälin tavoitteita Ostovoimantasausjärjestelmän käyttöönotto pääkaupunkiseudulla Metropolihallinnon kehittämiseen vaikuttaminen koulutuksen osalta Alueellisen edunvalvonnan edelleen kehittäminen Elinikäisen ohjaamisen huomioiminen kaikessa opetuksessa ja koulutuksessa Jäsenhallinnan edelleen vahvistaminen Lastentarhanopettajien sopimuksen siirtyminen OVTES:een