Palautuksen perustukset. Opettajan kirja Uskonto 225. Kulmakivikurssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palautuksen perustukset. Opettajan kirja Uskonto 225. Kulmakivikurssi"

Transkriptio

1 Palautuksen perustukset Opettajan kirja Uskonto 225 Kulmakivikurssi

2

3 Palautuksen perustukset, opettajan kirja Uskonto 225 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat

4 Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services 50 E. North Temple St., Floor 8 Salt Lake City, Utah USA Sähköposti: Mainitse koko nimesi, osoitteesi, seurakuntasi ja vaarnasi. Mainitse myös julkaisun nimi. Esitä sitten palautteesi Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Printed in the United States of America Hyväksytty englanniksi: 8/14 Hyväksytty käännettäväksi: 8/14 Alkuperäisjulkaisun nimi: Foundations of the Restoration Teacher Manual Finnish PD

5 Sisällys Palautuksen perustukset, opettajan kirja Johdanto (Uskonto 225) 1 Ihmeellinen teko ja ihme 2 Ensimmäinen näky 3 Mormonin kirjan esiintulo 4 Mormonin kirja uskontomme lakikivi 5 Pappeuden palautus 6 Kirkon perustaminen 7 Julistakaa ikuista evankeliumia 8 Myöhempien aikojen Israelin kokoaminen 9 Seuratkaa elävää profeettaa 10 Etsikää totuutta 11 Herran ääni Opissa ja liitoissa 12 Muita pyhiä kirjoituksia meidän aikanamme 13 Näky 14 Kirtlandin temppeli ja pappeuden avaimet 15 Voimaa vastustuksen keskellä 16 Kuolleiden lunastaminen

6 17 Evankeliumin opetuksia Nauvoossa 18 Apuyhdistys ja kirkko 19 Oppi iankaikkisesta avioliitosta ja perheestä 20 Pluraaliavioliitto 21 Joseph Smithin profeetallinen tehtävä 22 Profeetta Joseph Smithin marttyyrikuolema 23 Seuraanto presidenttikunnassa 24 Lähtö Nauvoosta ja matka länteen 25 Utahin sota ja Mountain Meadowsin verilöyly 26 Ilmoitus pappeudesta 27 Maailman valmistaminen Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen 28 Pelastuksen työtä joudutetaan

7 Palautuksen perustukset, opettajan kirja Johdanto (Uskonto 225) Mitä uskonnonopettajalta odotetaan? Kun valmistaudut opettamaan, on tärkeää ymmärtää seminaarien ja uskontoinstituuttien tavoite: Päämääränämme on auttaa nuoria sekä nuoria aikuisia ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja sovitusta sekä turvaamaan niihin, tulemaan kelvollisiksi saamaan temppelin siunaukset sekä valmistautumaan itse ja valmistamaan perhettään ja muita iankaikkiseen elämään taivaallisen Isänsä luona (Evankeliumin opettaminen ja oppiminen käsikirja seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille ja johtohenkilöille, 2012, s. X). Voit saavuttaa tämän tavoitteen, kun elät evankeliumin mukaan tunnollisesti, opetat evankeliumia oppilaillesi tehokkaasti ja johdat luokkaa tai ohjelmaa tarkoituksenmukaisesti. Kun valmistaudut ja opetat evankeliumia tällä tavoin, olet kelvollinen saamaan Pyhän Hengen innoitusta (ks. OL 42:14). Sinulla on tilaisuus auttaa oppilaita oppimaan Hengen avulla, jotta he voivat vahvistaa uskoaan ja syventää kääntymystään. Voit auttaa oppilaita saavuttamaan tämän, kun johdatat heitä tunnistamaan, ymmärtämään ja tuntemaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin merkittävien oppien ja periaatteiden totuuden ja tärkeyden sekä soveltamaan niitä käytäntöön. Käsikirja Evankeliumin opettaminen ja oppiminen on välttämätön lähdeaineisto, jonka avulla opit ymmärtämään opetuksen kulkua ja opit onnistumaan luokkatilanteessa. Käytä tätä käsikirjaa usein. Mitkä ovat tämän oppikurssin tavoitteet? Tämä oppikurssi, Palautuksen perustukset (Uskonto 225), antaa oppilaille tilaisuuden tarkastella perustavanlaatuisia ilmoituksia, oppeja, historiallisia tapahtumia ja henkilöitä, jotka liittyvät Jeesuksen Kristuksen kirkon palauttamiseen, niin kuin on kirjoitettu pyhissä kirjoissa, myöhempien aikojen profeettojen opetuksissa ja kirkon historiassa. Kurssi tarjoaa oppilaille opillisen perustan ja historiallisen taustan, jotka ovat tarpeen, jotta kirkon oppia ja historiaa voi ymmärtää täsmällisesti. Oppilaat saavat lisää valmiuksia etsiä totuutta, arvioida lähdeaineiston paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta sekä erottaa totuus erheestä. Oppilaat tutkivat pyhiä kirjoituksia, kirkon oppia ja kirkon historiaa tavoilla, jotka liittyvät heidän elämäänsä ja olosuhteisiinsa. Presidentti Gordon B. Hinckley ( ) todisti palautuksen totuudellisuudesta: Tämä on palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko. Me olemme myöhempien aikojen pyhiä. Me todistamme, että taivaat ovat auenneet, että verhot on avattu, että Jumala on puhunut ja että Jeesus Kristus on ilmaissut itsensä. Jumalalle kiitos Hänen ihmeellisistä todistuksen, valtuuden ja opin lahjoistaan, jotka liittyvät tähän Jeesuksen Kristuksen palautettuun kirkkoon. Tämän on oltava meidän suuri ja ainutlaatuinen sanomamme maailmalle. Emme tarjoa sitä kerskaillen. Me todistamme nöyrästi mutta vakavasti ja täysin vilpittömästi. ( Uskomme ihmeellinen perustus, Liahona, marraskuu 2002, s. 81.) v

8 PALAUTUKSEN PERUSTUKSET, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO (USKONTO 225) Kun oppilaissa kehittyy suurempi usko Jeesukseen Kristukseen ja lujempi todistus palautetusta evankeliumista, he sitoutuvat lujemmin tekemään pyhiä liittoja ja pitämään ne. He ovat myös valmistautuneempia kertomaan palautuksen sanomasta muille. Mitä oppilailta odotetaan? Saadakseen suorituksen oppikurssista ja edetäkseen kohti instituutin päättötodistusta oppilaiden tulee lukea kunkin oppiaiheen osiossa Oppilaan lukutehtävät luetellut pyhien kirjoitusten kohdat, yleiskonferenssipuheet sekä muu aineisto. Oppilaiden tulee myös täyttää läsnäolovaatimukset ja osoittaa hallitsevansa kurssilla opetettuja asioita. Millainen rakenne tämän kirjan oppiaiheissa on? Tämä oppikurssi on suunniteltu lukukauden mittaiseksi. Se sisältää 28 oppiaihetta 50 minuutin mittaisia oppitunteja varten. Jos luokkasi kokoontuu kahdesti viikossa, opeta yksi oppiaihe kullakin oppitunnilla. Jos luokkasi kokoontuu vain kerran viikossa noin puolentoista tunnin ajan, yhdistä kaksi oppiaihetta ja opeta ne oppitunnin aikana. Jokainen oppiaiheen runko sisältää neljä osiota: Johdanto Taustalukemista Opetusehdotuksia Oppilaan lukutehtävät. Johdanto Tässä osiossa esitetään lyhyt johdanto oppiaiheeseen sisältyvistä aiheista ja oppiaiheen tavoitteista. Taustalukemista Tässä osiossa suositellaan lähteitä, esimerkiksi myöhempien aikojen profeettojen sanomia, jotka voivat auttaa sinua ymmärtämään paremmin oppiaiheen rungossa käsiteltyjä oppeja, periaatteita ja evankeliumin totuuksia. Opetusehdotuksia Opetusehdotuksia-osiossa on aineistoa, joka auttaa sinua tietämään sekä mitä tulee opettaa että kuinka sitä tulee opettaa (ks. myös käsikirjan Evankeliumin opettaminen ja oppiminen osiot ja 4.3.4). Ehdotetut oppimistoiminnat on suunniteltu niin, että ne auttavat oppilaita tunnistamaan ja ymmärtämään pyhiä totuuksia sekä soveltamaan niitä käytäntöön. Voit päättää käyttää joitakin ehdotuksia tai kaikkia niitä, kun sovellat niitä vastaamaan omaa tapaasi opettaa sekä oppilaidesi tarpeita ja olosuhteita. Kun mietit oppiaineiston soveltamista, noudata tätä kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin antamaa neuvoa: Olen kuullut presidentti Packerin opettavan usein, että ensin me omaksumme, sitten sovellamme. Jos tunnemme ennalta laaditun oppiaiheemme perin pohjin, voimme sitten noudattaa Hengen kehotusta soveltaa sitä. Mutta kun puhumme tästä joustavuudesta, on houkutus aloittaa soveltamisella omaksumisen sijasta. Se vaatii tasapainoilua. Se on jatkuva haaste. Mutta sellainen asenne, että omaksumme ensin ja sovellamme sitten, vi

9 PALAUTUKSEN PERUSTUKSET, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO (USKONTO 225) on hyvä tapa pysyä vakaalla pohjalla. ( Paneelikeskustelu vanhin Dallin H. Oaksin kanssa, seminaarien ja uskontoinstituuttien satelliittilähetys, 7. elokuuta 2012; lds.org/broadcasts.) Tähän kurssiin kuuluu kirkon johtajien lausuntoja, jotka ovat todennäköisesti saatavilla monella kielellä. Kun valmistaudut opettamaan, voit soveltaa oppiaihetta käyttämällä muita saatavilla olevia kirkon johtajien lausuntoja, jotka liittyvät käsiteltävään aiheeseen. Opetusehdotuksia-osiossa on ainakin yksi oppia tai periaatetta koskeva lausuma, joka näkyy tekstissä lihavoituna. Kun oppilaat saavat oivalluksia näistä opeista ja periaatteista ja kun he kertovat oppimastaan, he saattavat käyttää eri sanoja kuin kirjassa. Kun niin tapahtuu, varo antamasta oppilaille sellaista kuvaa, että heidän vastauksensa olisivat vääriä. Jos heidän vastauksensa ei kuitenkaan ole riittävän täsmällinen, selvennä asiaa harkiten. Tämä opetussuunnitelma osoittaa, kuinka evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasiat sisällytetään aihekohtaiseen kurssiin (ks. Evankeliumin opettaminen ja oppiminen, s. 10, 24 32, 39 41). Tulevina kuukausina seminaarit ja instituutit julkaisevat asiakirjan nimeltä Pyhien kirjoitusten opettaminen ja oppiminen uskontoinstituuteissa, jossa selitetään tarkemmin, kuinka evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasiat sisällytetään aihekohtaiseen kurssiin. Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista on kuvaillut hyötyjä, joita evankeliumin tutkiminen aihekohtaisesti tuo: Kun jonkin pyhän kirjan lukeminen alusta loppuun laajentaa perustietojamme, aiheittain tutkiminen syventää tietojamme. Kytkösten, kaavojen ja teemojen etsiminen ilmoituksista rakentuu hengelliselle tiedollemme ja lisää sitä ; se avartaa näkemystämme ja ymmärrystämme pelastussuunnitelmasta. Käsittääkseni uuttera kytkösten, kaavojen ja teemojen etsiminen on osaltaan sitä, mitä Kristuksen sanoilla kestitsemisellä tarkoitetaan. Tällainen menettely voi avata hengellisen varannon tulvaportit, valaista ymmärrystämme Hänen Henkensä kautta sekä synnyttää syvän kiitollisuuden pyhiä kirjoituksia kohtaan ja sellaisen hengellisen sitoutumisen, jota ei voi saada millään muulla tavalla. Sellaisen etsimisen ansiosta me voimme rakentaa Lunastajamme kalliolle ja kestää jumalattomuuden tuulet näinä myöhempinä aikoina. ( Elävän veden varanto, Brigham Youngin yliopiston takkavalkeailta, 4. helmikuuta 2007, s. 2 3, speeches.byu.edu.) Osa tämän kirjan aineistosta on peräisin julkaisusta Doctrine and Covenants and Church History Seminary Manual. Oppilaan lukutehtävät Tässä osiossa luetellaan pyhien kirjoitusten kohtia, kirkon johtajien puheita ja muuta aineistoa, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään paremmin oppiaiheissa tähdennettyjä aiheita. Anna tämä aineisto oppilaille lukutehtäväksi ja kannusta heitä lukemaan se aina ennen oppitunnille tulemista. Kun he tutkivat tätä innoitettua aineistoa, he ovat paremmin valmistautuneita ottamaan osaa luokassa käytävään keskusteluun ja he saavat myös laajemman ja syvemmän ymmärryksen oppikurssin aiheista. Anna oppilaille luettelo kaikista oppilaan lukutehtävistä heti lukukauden alkaessa. vii

10 PALAUTUKSEN PERUSTUKSET, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO (USKONTO 225) Kuinka voin valmistautua opettamaan? Herra auttaa sinua valmistautuessasi opettamaan. Kun valmistaudut, saatat hyötyä siitä, että esität itsellesi seuraavat kysymykset: Olenko rukoillut saadakseni Pyhän Hengen johdatusta? Olenko tutkinut annetut pyhien kirjoitusten lukualueet ja kohdassa Taustalukemista annetun aineiston? Olenko lukenut opetusaineiston ja ottanut selville, onko siinä jotakin sellaista, mitä minun on sovellettava tai mukautettava vastaamaan oppilaideni tarpeita? Kuinka voin tarkkailla oppilaiden edistymistä ja näin varmistaa, että lukutehtävistä on heille mahdollisimman paljon hyötyä? Kuinka voin auttaa jokaista oppilasta osallistumaan täysipainoisesti oppitunnilla? Seuraavista ehdotuksista voi myös olla apua: Kannusta oppilaita lukemaan annetut pyhien kirjoitusten kohdat ja artikkelit aina ennen oppituntia. Odota oppilaiden täyttävän oma osansa oppijoina. Anna oppilaille usein mahdollisuuksia selittää oppeja ja periaatteita omin sanoin, kertoa asiaankuuluvia kokemuksiaan sekä todistaa siitä, mitä he tietävät ja tuntevat. Vaihtele käyttämiäsi oppimistoimintoja ja lähestymistapoja oppituntien ja myös päivien välillä. Luo sellainen oppimisympäristö, joka on otollinen Hengen läsnäololle ja antaa oppilaille etuoikeuden ja vastuun opettaa toinen toistaan ja oppia toisiltaan (ks. OL 88:78, 122). Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista on opettanut: Varmistukaa siitä, että osallistuminen on runsasta, koska se, että oppilaat käyttävät sillä tavalla tahdonvapauttaan, antaa Pyhälle Hengelle mahdollisuuden opettaa. Kun oppilaat esittävät näitä totuuksia omin sanoin, ne varmentuvat heidän sielussaan ja vahvistavat heidän henkilökohtaista todistustaan. ( Ymmärtää totuus ja elää sen mukaan, ilta vanhin Richard G. Scottin seurassa, 4. helmikuuta 2005, s. 3, si.lds.org.) Kuinka voin mukauttaa oppiaiheita niitä varten, joilla on jokin vamma? Kun valmistaudut opettamaan, ota huomioon oppilaat, joilla on erityisiä tarpeita. Sopeuta toimintoja ja odotuksia, jotta voit auttaa heitä onnistumaan. Lisää ideoita ja lähdeaineistoa on vammaisten lähdeaineiston verkkosivustolla disabilities.lds.org sekä seminaarien ja uskontoinstituuttien menettelytapaoppaan osiossa Adapted Classes and Programs for Students with Disabilities [Mukautettuja luokkia ja ohjelmia oppilaille, joilla on jokin vamma]. viii

11 PALAUTUKSEN PERUSTUKSET, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO (USKONTO 225) Palautuksen perustukset (Uskonto 225) Oppilaan lukutehtävät Huom. Sinun odotetaan lukevan vain ne ehdotetut lukutehtävät, jotka ovat saatavilla omalla kielelläsi. Oppiaihe Otsikko Ehdotetut lukutehtävät 1 Ihmeellinen teko ja ihme Jes. 29:13 14; Aam. 8:11 12; 2. Nefi 27:1 5, 25 26; OL 1:12 30; JS H Gordon B. Hinckley, Aikojen huipulla, Liahona, tammikuu 2000, s Saarnatkaa minun evankeliumiani lähetystyöpalvelun opas, 2005, s Ensimmäinen näky JS H Gordon B. Hinckley, Uskomme ihmeellinen perustus, Liahona, marraskuu 2002, s First Vision Accounts, Gospel Topics, lds.org/topics. 3 Mormonin kirjan esiintulo 4 Mormonin kirja uskontomme lakikivi OL 17; JS H Neal A. Maxwell, By the Gift and Power of God, Ensign, tammikuu 1997, s Book of Mormon Translation, Gospel Topics, lds.org/ topics. Mormonin kirjan esiintulo ja pappeuden palautus, luku 5 julkaisussa Kirkon historia aikojen täyttyessä, oppilaan kirja, uskonto , 2004, s OL 17:6; 19:26; 20:5 12. Ezra Taft Benson, Mormonin kirja uskontomme lakikivi, Liahona, lokakuu 2011, s Jeffrey R. Holland, Turvaa sielulle, Liahona, marraskuu 2009, s Pappeuden palautus JS H 68 72; OL 13:1; 84:18 22; 107:1 19. Thomas S. Monson, Pappeus pyhä lahja, Liahona, toukokuu 2007, s Kirkon perustaminen OL 1:30; 20:1 3, 17 37, Henry B. Eyring, Tosi ja elävä kirkko, Liahona, toukokuu 2008, s Julistakaa ikuista evankeliumia OL 4:1 7; 18:10 16; 29:4 7; 31:1 12; 33:2 7; 34:5 6; 39:20 23; 88:81. Neil L. Andersen, Se on ihme, Liahona, toukokuu 2013, s ix

12 PALAUTUKSEN PERUSTUKSET, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO (USKONTO 225) Oppiaihe Otsikko Ehdotetut lukutehtävät 8 Myöhempien aikojen Israelin kokoaminen 9 Seuratkaa elävää profeettaa OL 37:1 3; 38:31 33; 39:15; 45:62 67; 95:8; 110:9; 115:5 6. Russell M. Nelson, Hajallaan olevan Israelin kokoaminen, Liahona, marraskuu 2006, s OL 21:1 6; 28:2, 6 7; 43:1 7; 90:1 6, 16. Kevin R. Duncan, Meidän oma selviytymisemme, Liahona, marraskuu 2010, s Russell M. Nelson, Profeettojen hyväksyminen ja tukeminen, Liahona, marraskuu 2014, s Etsikää totuutta OL 88: ; 91:1 6. Dieter F. Uchtdorf, Mitä on totuus?, kirkon koululaitoksen hartaustilaisuus, 13. tammikuuta 2013; lds.org/broadcasts. David A. Bednar, Nopea havaitsemaan, Liahona, joulukuu 2006, s Herran ääni Opissa ja liitoissa 12 Muita pyhiä kirjoituksia meidän aikanamme Johdanto Oppiin ja liittoihin; OL 1:1 39; 5:10. Ezra Taft Benson, Mormonin kirja ja Oppi ja liitot, Liahona, tammikuu 2005, s OL 1:38; 42:56; 45:60 62; 68:3 5; 76:15 19; 93:53; 94:10. Jeffrey R. Holland, Sanani eivät milloinkaan lakkaa, Liahona, toukokuu 2008, s Translation and Historicity of the Book of Abraham, Gospel Topics, lds.org/topics. 13 Näky OL 76. L. Tom Perry, Pelastussuunnitelma, Liahona, marraskuu 2006, s Kirtlandin temppeli ja pappeuden avaimet 15 Voimaa vastustuksen keskellä OL 109:1 28; 110:1 16. Jeffrey R. Holland, Tärkein ominaispiirteemme, Liahona, toukokuu 2005, s David A. Bednar, Jolla on kunniallinen nimi ja asema, Liahona, toukokuu 2009, s OL 112:10 15; 121:1 10, 16 17; 122:1 9. Neil L. Andersen, Uskonne koettelemus, Liahona, marraskuu 2012, s x

13 PALAUTUKSEN PERUSTUKSET, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO (USKONTO 225) Oppiaihe Otsikko Ehdotetut lukutehtävät 16 Kuolleiden lunastaminen 17 Evankeliumin opetuksia Nauvoossa OL 124:30 41; 127:1 9; 128:1 18; 137:1 10; 138: Richard G. Scott, Kuolleiden lunastamisen aikaansaama ilo, Liahona, marraskuu 2012, s D. Todd Christofferson, Kuolleiden lunastus ja todistus Jeesuksesta, Liahona, tammikuu 2001, s Ps. 82:6; Matt. 5:48; Joh. 10:32 34; Room. 8:16 17; 2. Piet. 1:3 4; 1. Joh. 3:2 3; OL 93:11 22; 124:25 28, 37 42; 132: Jumala, iankaikkinen Isä, luku 2 julkaisussa Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s Becoming Like God, Gospel Topics, lds.org/topics. 18 Apuyhdistys ja kirkko OL 25. Dallin H. Oaks, Pappeuden avaimet ja valtuus, Liahona, toukokuu 2014, s Julie B. Beck, Profeettojen näkemys Apuyhdistyksestä: usko, perhe, auttaminen, Liahona, toukokuu 2012, s Oppi iankaikkisesta avioliitosta ja perheestä OL 49:15 17; 131:1 4; 132:1 24. Russell M. Nelson, Selestinen avioliitto, Liahona, marraskuu 2008, s Joshua J. Perkey, Miksi temppeliavioliitto?, Liahona, elokuu 2013, s Pluraaliavioliitto MK Jaak. 2:27 30; OL 132:1 3, 34 48, 54, 63; VJ 1. Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latterday Saints, Gospel Topics, lds.org/topics. Voit halutessasi lukea seuraavia: Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo, Gospel Topics, lds.org/topics. Plural Marriage and Families in Early Utah, Gospel Topics, lds.org/topics. The Manifesto and the End of Plural Marriage, Gospel Topics, lds.org/topics. 21 Joseph Smithin profeetallinen tehtävä 2. Nefi 3:1 21; OL 122:1 2; 135:3; JS H 33. Neil L. Andersen, Joseph Smith, Liahona, marraskuu 2014, s Tad R. Callister, Joseph Smith palautuksen profeetta, Liahona, marraskuu 2009, s xi

14 PALAUTUKSEN PERUSTUKSET, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO (USKONTO 225) Oppiaihe Otsikko Ehdotetut lukutehtävät 22 Profeetta Joseph Smithin marttyyrikuolema 23 Seuraanto presidenttikunnassa 24 Lähtö Nauvoosta ja matka länteen 25 Utahin sota ja Mountain Meadowsin verilöyly OL 135:1 7; 136: Thomas S. Monson, Profeetta Joseph Smith opettaja esimerkillään, Liahona, marraskuu 2005, s Marttyyrikuolema, luku 22 julkaisussa Kirkon historia aikojen täyttyessä, oppilaan kirja, uskonto , 2004, s OL 107:33; 112:30 32; 124: Boyd K. Packer, Kaksitoista apostolia, Liahona, toukokuu 2008, s Kaksitoista apostolia valtakunnan johtoon, luku 23 julkaisussa Kirkon historia aikojen täyttyessä, oppilaan kirja, uskonto , 2004, s OL 136. Gordon B. Hinckley, Käyn Herran tietä mä uskollisesti, Valkeus, heinäkuu 1997, s Uskoa joka askeleella, luku 6 julkaisussa Perintömme lyhyt katsaus Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon historiaan, 1996, s Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints, Gospel Topics, lds.org/topics. Richard E. Turley jr., The Mountain Meadows Massacre, Ensign, syyskuu 2007, s Ilmoitus pappeudesta 2. Nefi 26:33; VJ 2. Race and the Priesthood, Gospel Topics, lds.org/ topics. Ahmad Corbitt, A Personal Essay on Race and the Priesthood, osat 1 4, Perspectives on Church History - sarja, history.lds.org/section/perspectives-on-churchhistory. 27 Maailman valmistaminen Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen 28 Pelastuksen työtä joudutetaan OL 29:7 9; 34:5 7; 39:19 23; 45:15 46, 56 57; 88: Neil L. Andersen, Maailman valmistaminen toiseen tulemiseen, Liahona, toukokuu 2011, s Valmistautuminen Kristuksen toiseen tulemiseen, luku 44 julkaisussa Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph F. Smith, 1998, s Dieter F. Uchtdorf, Nukutteko te läpi palautuksen?, Liahona, toukokuu 2014, s Pelastuksen työtä joudutetaan, Liahona, lokakuu 2013, s xii

15 Ihmeellinen teko ja ihme 1 Johdanto Kautta historian taivaallinen Isä on päättänyt luopumuksen aikakausia kutsumalla profeettoja, jotka saavat jumalallisen valtuuden palauttaa evankeliumin täyteys ja perustaa Jeesuksen Kristuksen kirkko. Joseph Smith oli tämä profeetta meidän taloudenhoitokaudellamme. Oppilaiden ymmärrys siitä, kuinka Jumala johtaa kansaansa ja perustaa kirkkonsa profeettojen välityksellä, auttaa heitä arvostamaan syvemmin palautuksen tarvetta ja kehittämään kykyään opettaa toisille palautukseen liittyviä asioita. Taustalukemista M. Russell Ballard, Pyhän Raamatun ihme, Liahona, toukokuu 2007, s Gordon B. Hinckley, Aikojen huipulla, Liahona, tammikuu 2000, s Neal A. Maxwell, Alusta asti, Valkeus, tammikuu 1994, s Saarnatkaa minun evankeliumiani lähetystyöpalvelun opas, 2005, s Opetusehdotuksia Aamos 8:11 12; Joseph Smith historia 5 10 Suuri luopumus ja palautuksen tarve Aloita oppiaihe kirjoittamalla taululle: Nälkä = Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Aam. 8: Pyydä oppilaita seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka sanaa nälkä käytetään vertauskuvana. Millaisesta nälästä Aamos profetoi? (Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle merkinnän Nälkä = viereen.) Mitä ihmiset Aamoksen profetian mukaan tekisivät nälän johdosta? Mitä todisteita olette nähneet siitä, että maailmassa on vallinnut Herran sanan kuulemisen (Aam. 8:11) nälkä? Selitä, että vaikka kohdan Aam. 8:11 12 profetia on todennäköisesti toteutunut lukuisia kertoja historiassa, yksi sen tärkeä toteutuminen tunnetaan suurena luopumuksena. Voit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat pyhien kirjoitustensa marginaaliin luopumus, myös suuri luopumus kohdan Aam. 8:11 12 viereen. Laita näkyville seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen. Pyydä oppilaita panemaan merkille joitakin suureen luopumukseen vaikuttaneita tekijöitä. Jeesuksen Kristuksen kuoleman jälkeen jumalattomat ihmiset vainosivat apostoleja ja kirkon jäseniä ja surmasivat monia heistä. Apostolien kuoleman myötä pappeuden avaimet ja johtamiseen tarvittava pappeuden valtuus otettiin pois maan päältä. Apostolit olivat pitäneet evankeliumin opit puhtaina ja säilyttäneet kirkon järjestyksen sekä vakiinnuttaneet kirkon jäsenten kelvollisuusvaatimukset. Ilman apostoleja opit ajan myötä turmeltuivat, ja kirkon organisaatioon ja pappeuden toimituksiin kuten kasteeseen ja Pyhän Hengen lahjan antamiseen tehtiin muutoksia ilman valtuutta. 1

16 OPPIAIHE 1: IHMEELLINEN TEKO JA IHME Ilman ilmoitusta ja pappeuden valtuutta ihmiset luottivat ihmisviisauteen tulkitessaan pyhiä kirjoituksia ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteita ja toimituksia. Vääriä ajatuksia opetettiin totuutena. Menetettiin paljon tietoa Isän Jumalan, Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen todellisesta luonteesta ja siitä, millaisia He ovat. Opit uskosta Jeesukseen Kristukseen, parannuksesta, kasteesta ja Pyhän Hengen lahjasta vääristyivät tai unohdettiin. Kristuksen apostoleille annettua pappeuden valtuutta ei ollut enää maan päällä. (Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 35.) Mitkä asiat tämän lausunnon mukaan vaikuttivat osaltaan siihen, että suuri luopumus tapahtui? Miksi on tärkeää ymmärtää, että suuri luopumus todella tapahtui? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta pidä huoli, että he panevat merkille seuraavan periaatteen: Tieto siitä, että tapahtui suuri luopumus voi auttaa meitä ymmärtämään evankeliumin palautuksen tarpeen.) Selitä, että tämän luopumuksen aikana taivaallinen Isä vaikutti edelleen maailmassa Kristuksen valon välityksellä, joka on annettu jokaiselle ihmiselle (Moroni 7:16), sekä Pyhän Hengen voimalla, joka todistaa evankeliumin olevan totta (ks. PKO, Pyhä Henki, scriptures.lds.org/fi). Hän innoitti monissa kulttuureissa eläneitä miehiä ja naisia, jotka pyrkivät saamaan Hänen apuaan tuona aikana. Kristityt uskonpuhdistajat kuten Martti Luther ja William Tyndale tekivät työtä auttaakseen kristittyjä elämään lähempänä ihanteita, joita he löysivät Raamatusta. Uskonpuhdistajien, filosofien ja jopa valtiomiesten pyrkimykset Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa johtivat siihen, että monissa osissa maailmaa ihmisarvoa ja uskonnonvapautta korostettiin yhä enemmän. Näistä tärkeistä kehitysaskeleista huolimatta Jumala ei vielä ollut palauttanut kirkkoaan täysin. (Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani, s ) Laita näkyville presidentti Gordon B. Hinckleyn ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Vuosisatojen ajan taivaat pysyivät suljettuina. Hyvät miehet ja naiset, eivätkä ainoastaan muutamat todella hienot ja suurenmoiset ihmiset yrittivät oikaista, vahvistaa ja kehittää jumalanpalvelustapojaan ja opinkappaleitaan. Kunnioitan ja arvostan heitä. Kuinka paljon parempi maailma onkaan heidän rohkean toimintansa ansiosta. Vaikka uskon, että heidän työnsä oli innoitettua, sitä ei edistetty taivaiden avautumisella, jumaluuden jäsenten ilmestymisellä. ( Uskomme ihmeellinen perustus, Liahona, marraskuu 2002, s. 80.) Muistuta oppilaita, että vuonna 1820 nuori poika Joseph Smith etsi tosi kirkkoa, mutta ei kyennyt löytämään sitä. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen JS H 5 10 ja panemaan merkille ilmauksia, jotka kuvailevat suuren luopumuksen aiheuttamia haasteita. Mitä ilmauksia Joseph Smith käytti viitatessaan oman aikansa hengellisiin haasteisiin? Kuinka Joseph kuvaili tunteitaan, jotka johtuivat hänen ympärillään vallinneesta uskonnollisesta kuohunnasta? Muistuta oppilaita, että Joseph Smithin totuudenetsintä johti ensimmäiseen näkyyn ja siihen, että hänet kutsuttiin profeetaksi. (Näitä aiheita käsitellään seuraavassa oppiaiheessa.) Tähdennä sitä, että profeetta Joseph Smithin kutsuminen ja evankeliumin palautus noudattivat Jumalan asettamaa mallia, joka on toistunut kautta historian. Esimerkiksi Henokin (ks. Moos. 6:26 32) ja Nooan (ks. Moos. 8:17 20) 2

17 OPPIAIHE 1: IHMEELLINEN TEKO JA IHME kutsuminen noudattivat tätä mallia. Laita näkyville seuraava selitys tästä mallista ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan se ääneen: Raamatussa kerrotaan monista tapauksista, jolloin Jumala puhuu profeetoille, ja siinä kerrotaan myös monista luopumuksen ajoista. Jokaisen yleisen luopumuksen kauden päätteeksi Jumala on osoittanut rakkautensa lapsiaan kohtaan kutsumalla uuden profeetan ja antamalla hänelle pappeuden valtuuden palauttaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ja opettaa sitä taas. Itse asiassa profeetta toimii taloudenhoitajana, joka valvoo Jumalan taloutta täällä maan päällä. Tällaisia profeettojen johtamia ajanjaksoja sanotaan taloudenhoitokausiksi. (Saarnatkaa minun evankeliumiani, s. 33; ks. myös PKO, Taloudenhoitokausi.) Millä tavalla evankeliumin palautus Joseph Smithin kautta noudattaa aiempina taloudenhoitokausina nähtyä mallia? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he panevat merkille seuraavan opin: Yleisen luopumuksen kausien jälkeen Jumala kutsuu profeettoja ja antaa heille valtuuden palauttaa evankeliumi ja opettaa sitä taas. Oppilaiden tulisi ymmärtää myös tämä oppi: Jumala kutsui Joseph Smithin palauttamaan evankeliumin meidän taloudenhoitokauttamme varten.) Kuinka tämän mallin ymmärtäminen voisi auttaa teitä selittämään evankeliumin palautusta jollekulle eri uskontokuntaan kuuluvalle? Tähdennä sitä, että ensimmäisen näyn yhteydessä Joseph Smith sai tietää, ettei tosi kirkkoa ollut maan päällä ja että Kristuksen evankeliumin täyteys piti palauttaa. Vaikka Raamattu sisältää profetioita suuresta luopumuksesta, kaikkein tärkein todiste tuon luopumuksen tapahtumisesta on se tosiasia, että Joseph Smith kutsuttiin profeetaksi ja evankeliumin täyteys palautettiin. Toinen Nefin kirja 27:25 26; Oppi ja liitot 1:12 30 Evankeliumin palautus on ihmeellinen teko ja ihme Selitä, että pyhissä kirjoituksissa kerrotaan joitakin Herran antamia syitä sille, että Hänen evankeliuminsa palautettaisiin maan päälle viimeisinä aikoina. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Jesajan profetia palautuksesta kohdasta 2. Nefi 27:25 26 ja panemaan merkille Herran kuvaus maailman hengellisestä tilasta palautuksen aikoina. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät näitä hengellisiä olosuhteita kuvaavia sanoja ja ilmauksia. (Huom. Yksi hyödyllisimpiä tapoja, millä oppilaat ymmärtävät ja painavat mieleen pyhistä kirjoituksista oppimiaan asioita, on tärkeiden sanojen ja ilmauksien merkitseminen.) Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Miksihän evankeliumin palautusta sanotaan ihmeelliseksi teoksi ja ihmeeksi? Mitä ihmeellisiä tekoja ja ihmeitä palautukseen teidän mielestänne kuuluu? (Kun oppilaat vastaavat, tähdennä, että evankeliumin palautus ihmeellisenä tekona ja ihmeenä on esimerkki Opissa ja liitoissa toistuvasta teemasta. Teemat ovat kattavia, toistuvia ja yhdistäviä ominaisuuksia tai ideoita [David A. Bednar, Elävän veden varanto, Brigham Youngin yliopiston takkavalkeailta, 4. helmikuuta 2007, s. 5, speeches.byu.edu].) Pyydä puolta luokkaa tutkimaan kohtaa OL 1:12 17 ja panemaan merkille Herran antamia syitä evankeliumin palautuksen toteuttamiselle. Pyydä toista puolta luokkaa tutkimaan kohtaa OL 1:18 30 ja panemaan merkille tapoja, joilla evankeliumin 3

18 OPPIAIHE 1: IHMEELLINEN TEKO JA IHME palautus siunaisi Jumalan lapsia. (Huom. Jaetta OL 1:30 tutkitaan tarkemmin oppiaiheessa 6.) Riittävän ajan kuluttua kehota oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Pidä huoli, että oppilaat ymmärtävät seuraavan totuuden: Evankeliumin palautus auttaa Kristukseen uskovia vahvistamaan uskoaan ja selviytymään viimeisten aikojen onnettomuuksista. Lue ääneen profeetta Joseph Smithin ( ) seuraavat sanat: Iloisen odotuksen vallassa [profeetat] ovat odottaneet aikaa, jota me elämme, ja taivaallisen, riemullisen odotuksen sytyttäminä he ovat laulaneet ja kirjoittaneet ja profetoineet tästä meidän ajastamme (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 192). Miksihän aiemmat profeetat ovat odottaneet innolla meidän aikaamme? (Yksi ajatus, jonka oppilaat todennäköisesti mainitsevat, on se, että palautus leviää kautta maailman ja valmistaa maailmaa Jeesuksen Kristuksen toista tulemista varten.) Laita näkyville presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraavat sanat ja pyydä muutamia oppilaita lukemaan ne vuorotellen ääneen: Veljeni ja sisareni, ymmärrättekö te, mitä meillä on? Käsitättekö te meidän paikkamme ihmiskunnan historian suuressa näytelmässä? Tämä on se aika, johon kaikki aikaisemmin tapahtunut on tähdännyt. Se Kaikkivaltiaan työ myöhempinä aikoina, josta muinoin puhuttiin, josta profeetat ja apostolit profetoivat, on alkanut. Se on tässä. Jostakin meille tuntemattomasta syystä mutta Jumalan viisauden mukaisesti meille on suotu etuoikeus tulla maan päälle tänä loistavana aikakautena. Kun ottaa huomioon sen, mitä meillä on ja mitä me tiedämme, meidän pitäisi olla parempia ihmisiä kuin olemme. Meidän tulisi olla enemmän Kristuksen kaltaisia, anteeksiantavaisempia, avuliaampia ja huomaavaisempia kaikkia lähimmäisiämme kohtaan. Me seisomme aikojen huipulla suurten ja mahtavien historian tapahtumien merkityksen herättäessä meissä kunnioitusta. Tämä on se viimeinen ja lopullinen taloudenhoitokausi, johon kaikki mennyt on viitannut. Lausun todistukseni ja todistan näiden asioiden todellisuudesta ja totuudesta. (Ks. Aikojen huipulla, Liahona, tammikuu 2000, s ) Mitä ajatuksia ja tunteita sanat me seisomme aikojen huipulla teissä herättävät? Ellei asia ole liian henkilökohtainen, kerro sellaisesta kokemuksesta omassa elämässäsi, joka on vahvistanut todistustasi Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista. Mitä voimme tehdä osoittaaksemme kiitollisuutemme evankeliumin palautuksesta? Oppilaan lukutehtävät Jes. 29:13 14; Aam. 8:11 12; 2. Nefi 27:1 5, 25 26; OL 1:12 30; JS H Gordon B. Hinckley, Aikojen huipulla, Liahona, tammikuu 2000, s Saarnatkaa minun evankeliumiani lähetystyöpalvelun opas, 2005, s

19 Ensimmäinen näky 2 Johdanto Kallisarvoisessa helmessä oleva kertomus Joseph Smithin ensimmäisestä näystä on kirjoitettu oikaisemaan vääriä käsityksiä kirkosta. Profeetta Joseph Smith esitti elämänsä aikana useita kertomuksia ensimmäisestä näystä. Nämä kertomukset voivat lisätä ymmärrystämme tästä kokemuksesta ja vahvistaa uskoamme evankeliumin palautukseen. Tämän oppiaiheen tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään, kuinka tärkeää on saada todistus tästä ainutlaatuisen tärkeästä tapahtumasta. Taustalukemista Gordon B. Hinckley, Uskomme ihmeellinen perustus, Liahona, marraskuu 2002, s First Vision Accounts, Gospel Topics, lds.org/topics. Opetusehdotuksia Joseph Smith historia 1:1 2 Profeetta kirjoitti ensimmäisestä näystä oikaistakseen vääriä käsityksiä Selitä, että Joseph Smith alkoi kirjoittaa virallista historiaansa vuonna Kallisarvoisessa helmessä oleva osio, joka tunnetaan nimellä Joseph Smith historia, on peräisin tästä paljon pidemmästä historiasta. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen JS H 1 2. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille syitä, joita Joseph Smith esitti oman historiansa kirjoittamiselle. Mitä jakeen 1 mukaan oli liikkeellä ihmisten keskuudessa kirkon alkuaikoina? Mitä nämä kirkon vastaisia huhuja tuottaneet ihmiset halusivat? Mitä yhtäläisyyksiä on tällä tilanteella ja nykypäivällä? Selitä, että vielä nykyäänkin on ihmisiä ja ryhmiä, jotka levittävät kirkkoa koskevia vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tarkoituksenaan hävittää usko. Mitä syitä Joseph esitti sille, että hän kirjoitti historiansa? ( [Oikaistakseen] yleisen mielipiteen vääriä käsityksiä ja [saattaakseen] kaikkien totuutta etsivien tietoon tosiasiat, sellaisina kuin ne ovat tapahtuneet [JS H 1].) Miksi on tärkeää, että ne, jotka etsivät totuutta palautuksesta, luottavat Joseph Smithin itsensä kirjoittamaan kertomukseen? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että kaikki ymmärtävät, että profeetan kertomukseen luottaminen voi auttaa ihmisiä välttämään joutumasta väärien tai harhaanjohtavien tietojen pettämiksi.) Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neil L. Andersenin seuraava neuvo ja pyydä oppilaita lukemaan se itsekseen: 5

20 OPPIAIHE 2: ENSIMMÄINEN NÄKY Aina on ollut muutamia, jotka haluavat häpäistä kirkon ja hävittää uskon. Nykyään he käyttävät internetiä. Osa kirkkoa koskevasta tiedosta, olipa se kuinka vakuuttavaa hyvänsä, ei kerta kaikkiaan ole totta. ( Uskonne koettelemus, Liahona, marraskuu 2012, s. 41.) Mitä lähteitä meidän tulisi etsiä ja mihin meidän tulisi luottaa henkilökohtaisessa pyrkimyksessämme tietää totuus ensimmäisestä näystä, evankeliumin palautuksesta ja muista tapahtumista kirkon historiassa? Miksi? (Auta oppilaita ymmärtämään seuraava periaate: Välttääkseen väärän tai harhaanjohtavan tiedon ansan niiden, jotka etsivät totuutta, tulee etsiä tietoa kirkosta ja sen historiasta luotettavista lähteistä eikä vain hyväksyä mitä tahansa kuulemaansa tai lukemaansa, mukaan lukien internethaun tuloksena saatu tieto.) Selitä, että kirkon arvostelijat kiistävät ensimmäisen näyn todellisuuden väittämällä, ettei Joseph Smith kirjoittanut muistiin kokemustaan näystä ennen kuin siitä oli kulunut useita vuosia. Selitä, että 14-vuotias Joseph Smith oli haluton puhumaan näystään, mikä johtui niiden ihmisten suhtautumisesta, joille hän oli alun perin kertonut tapahtuneesta (ks. JS H 21 26). Hän kirjoitti kokemuksen muistiin silloin, kun hänestä tuntui, että oli oikea hetki tehdä se. Vapahtaja varoitti Pietaria, Jaakobia ja Johannesta puhumasta kokemuksestaan Kirkastusvuorella ennen kuin vasta Hänen ylösnousemuksensa jälkeen (ks. Matt. 17:9). Selvästikin joistakin pyhistä kokemuksista tulisi kertoa vasta, kun Henki siihen kehottaa. Kertomuksia ensimmäisestä näystä Huom. Opettaessasi oppiaiheen tätä osiota varaa tarpeeksi aikaa viimeisen osion opettamiseen. Viimeinen osio kattaa jakeet JS H Selitä oppilaille, että Joseph Smith kirjoitti joko henkilökohtaisesti tai kirjurien välityksellä ainakin neljä eri kertomusta ensimmäisestä näystä. Lisäksi Joseph Smithin aikalaiset kirjoittivat muistiin useita kertomuksia tästä näystä. Kukin kertomus tähdentää Josephin kokemuksen eri puolia, mutta niissä kaikissa on samat olennaiset perusasiat siitä, mitä Joseph näki ja kuuli. Sen selittämiseksi, miksi eri kertomuksissa on eroavuuksia, pyydä oppilaita miettimään seuraavaa: Ajatelkaa jotakin tärkeää tai merkityksellistä kokemusta, joka teillä on ollut elämässänne. Millä tavalla kertomuksenne tuosta kokemuksesta vaihtelisi kuulijoista riippuen? Millä tavalla se saattaisi muuttua riippuen siitä, milloin tai miksi kerrotte kokemuksestanne? Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraavat sanat ja pyydä oppilaita kuuntelemaan, mitä historioitsijat odottavat moneen kertaan kerrotuilta kokemuksilta. Nämä eri kertomukset ensimmäisestä näystä esittävät johdonmukaisen kertomuksen, vaikka niiden tähdentämät asiat ja yksityiskohdat eroavatkin luonnollisesti toisistaan. Historioitsijat odottavat, että kun henkilö kertoo kokemuksestaan yhä uudelleen useammassa tilanteessa erilaisille kuulijoille monien vuosien aikana, kukin kertomus painottaa kokemuksen eri puolia ja sisältää ainutlaatuisia yksityiskohtia. Sen tyyppisiä eroja, joita on ensimmäisen näyn kertomuksissa, on tosiaankin myös useissa pyhien kirjoitusten kertomuksissa Paavalin näystä, joka tapahtui hänen matkallaan Damaskokseen, sekä apostolien kokemuksesta Kirkastusvuorella [Ap. t. 9:3 9; 22:6 21; 26:12 18; Matt. 17:1 13; Mark. 9:2 13; Luuk. 9:28 36]. Näistä eroista huolimatta kaikki kertomukset ensimmäisestä näystä ovat kuitenkin yleisesti ottaen johdonmukaisia. Jotkut väittävät erheellisesti, 6

21 OPPIAIHE 2: ENSIMMÄINEN NÄKY että kaikenlainen vaihtelu kertomusta uudelleen kerrottaessa on merkki valheellisuudesta. Päin vastoin, runsaat historialliset aikakirjat antavat meille tästä merkittävästä tapahtumasta enemmän tietoa kuin mitä meillä voisi olla, jos siitä olisi vähemmän merkintöjä. ( First Vision Accounts, Gospel Topics, lds.org/topics.) Esimerkkinä kertomuksissa olevista eroista voit kertoa oppilaille, että siinä missä vuoden 1832 kertomuksessa painottuu henkilökohtaisempi kertomus Joseph Smithistä nuorena miehenä, joka tavoittelee anteeksiantoa, vuoden 1838 kertomuksessa keskitytään itse näkyyn alkuna kirkon nousulle ja etenemiselle ( First Vision Accounts, Gospel Topics, lds.org/topics). Muistuta oppilaita, että heidän lukutehtäviinsä kuuluu Gospel Topics -sivun artikkeli First Vision Accounts, joka tarjoaa yksityiskohtaisemman erittelyn jokaisesta ensimmäistä näkyä kuvaavasta kertomuksesta. Kehota oppilaita tutkimaan artikkelia oppitunnin jälkeen, jotta he ymmärtäisivät paremmin, kuinka kukin kertomus lisää tietoamme ensimmäisestä näystä. (Huom. Muistuta oppilaita, kuinka tärkeää on lukea ennen oppituntia osiossa Oppilaan lukutehtävät annetut tehtävät. Niiden lukeminen auttaa heitä osallistumaan luokkakeskusteluihin.) Millä tavoin useampi kertomus ensimmäisestä näystä tukee tämän pyhän tapahtuman paikkansapitävyyttä ja syventää meidän ymmärrystämme siitä? (Auta oppilaita ymmärtämään, että useampi kertomus Joseph Smithin ensimmäisestä näystä antaa meille mahdollisuuden saada tästä pyhästä kokemuksesta enemmän tietoa kuin mitä meillä voisi olla, jos siitä olisi vähemmän merkintöjä.) Laita näkyville presidentti Gordon B. Hinckleyn ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Minua ei huoleta se, että profeetta Joseph Smith esitti ensimmäisestä näystä useita versioita, enempää kuin minua huolestuttaa se, että Uudessa testamentissa on neljä eri evankeliumien kirjoittajaa, joista jokainen esittää omia havaintojaan oman senhetkisen kirjoitustarkoituksensa mukaan ( Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, Valkeus, helmikuu 1985, s. 24). Lausu todistuksesi siitä, että ensimmäinen näky ja evankeliumin palauttaminen profeetta Joseph Smithin kautta ovat totta. Joseph Smith historia 8 20 Kirkon totuus on ensimmäisen näyn todenperäisyyden varassa Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet JS H Mitä Joseph Smith teki löytääkseen vastaukset kysymyksiinsä? Mistähän syystä Saatana pyrki estämään Joseph Smithiä rukoilemasta? Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet JS H Mitä tärkeitä totuuksia opimme jakeista 16 17? (Kun oppilaat vastaavat, tähdennä sitä, että iankaikkiset totuudet palautettiin maan päälle, kun taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille.) Laita näkyville ja lue ääneen vanhin Tad R. Callisterin, joka palveli seitsemänkymmenen johtokunnassa, seuraavat sanat. Kun luet nämä sanat, voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät pyhiin kirjoituksiinsa totuudet, joita veli Callister 7

22 OPPIAIHE 2: ENSIMMÄINEN NÄKY tähdensi. Voit myös ehdottaa, että he kirjoittavat Josephin selville saamat totuudet marginaaliin kohdan JS H viereen. (Huom. Se, että oppii merkitsemään pyhien kirjoitusten kohtia ja lisäämään selventäviä huomautuksia, on tärkeä pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyvä taito, jossa voit auttaa oppilaitasi kehittymään [ks. Evankeliumin opettaminen ja oppiminen käsikirja seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille ja johtohenkilöille, 2012, s. 21].) Joseph Smith oli Herran voideltu, jonka tehtävänä oli palauttaa Kristuksen kirkko maan päälle. Kun hän tuli metsiköstä, hän oppi lopulta neljä perustotuutta, joita silloisen kristikunnan enemmistö ei opettanut. Ensiksi, hän sai tietää, että Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ovat kaksi erillistä olentoa. Toinen suuri Joseph Smithin havaitsema totuus oli se, että Isällä ja Pojalla on kirkastettu ruumis lihaa ja luita. Kolmas totuus, jonka Joseph Smith oppi, oli se, että Jumala puhuu yhä ihmiselle tänä aikana että taivaat eivät ole kiinni. Neljäs totuus, jonka Joseph Smith oppi, oli se, että maan päällä ei ollut täydellistä ja kokonaista Jeesuksen Kristuksen kirkkoa. ( Joseph Smith palautuksen profeetta, Liahona, marraskuu 2009, s ) Miksi on mielestänne välttämätöntä tietää ja ymmärtää nämä totuudet taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta? Millä tavoin näiden totuuksien tarve osaltaan selittää, miksi Saatana pyrki estämään nuorta Joseph Smithiä rukoilemasta? Tähdentääksesi Joseph Smithin ensimmäisen näyn tärkeyttä laita näkyville presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Koko vahvuutemme perustuu tuon näyn paikkansapitävyyteen. Se joko tapahtui tai sitten ei. Jos sitä ei tapahtunut, niin silloin tämä työ on petosta. Jos se tapahtui, niin silloin tämä on tärkein ja suurenmoisin työ taivaiden alla. Vuonna 1820 tapahtui tuo loistava ilmestyminen vastauksena pojan rukoukseen. Hän oli lukenut perheraamatustaan Jaakobin sanat: Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. (Jaak. 1:5.) Tämän kirkon totuus perustuu tälle vertaansa vailla olevalle ihmeelliselle kokemukselle. ( Uskomme ihmeellinen perustus, Liahona, marraskuu 2002, s. 80.) Millä tavalla se, että kirkko on totta, liittyy Joseph Smithin ensimmäiseen näkyyn? Miksi on tärkeää saada todistus siitä, että Joseph Smith näki Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen? (Oppilaat saattavat antaa monenlaisia vastauksia, mutta varmista, että he ymmärtävät seuraavan periaatteen: Kun saamme todistuksen siitä, että Joseph Smith näki Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, voimme myös tulla tietämään evankeliumin palautuksen todenperäisyyden.) Tähdennä päättäessäsi oppiaihetta, kuinka tärkeää on saada henkilökohtainen todistus ensimmäisen näyn totuudesta. Tämä henkilökohtainen todistus, jonka perustana on ilmoituksen kallio, auttaa meitä pysymään vahvoina uskossamme, kun eteemme tulee 8

23 OPPIAIHE 2: ENSIMMÄINEN NÄKY väärää tietoa profeetta Joseph Smithistä ja kirkosta. Todista, että se tapa, jolla Joseph Smith sai tietää totuuden, toimii meidänkin kohdallamme. Me voimme etsiä totuutta, lukea pyhiä kirjoituksia, pohtia ja lopulta kysyä Jumalalta, niin Hän vastaa meille (ks. Jaak. 1:5). Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka he ovat saaneet todistuksen siitä, että Isä ja Poika ilmestyivät Joseph Smithille. Anna yhden tai kahden oppilaan kertoa, kuinka he ovat saaneet todistuksen ensimmäisestä näystä. Oppilaan lukutehtävät JS H Gordon B. Hinckley, Uskomme ihmeellinen perustus, Liahona, marraskuu 2002, s First Vision Accounts, Gospel Topics, lds.org/topics. 9

24 3 Mormonin kirjan esiintulo Johdanto Herra lähetti enkeli Moronin valmistamaan Joseph Smithiä ottamaan vastaan Mormonin kirjan ja kääntämään sen. Itse käännösprosessista tiedetään hyvin vähän. Joseph Smith sanoi, että Mormonin kirja käännettiin Jumalan lahjan ja voiman avulla (Mormonin kirjan esipuhe). Todistajien lain mukaisesti (ks. 2. Kor. 13:1) Herra salli monien muidenkin toimia tämän muinaisen aikakirjan silminnäkijöinä. Heidän todistuksensa vahvistavat Mormonin kirjan uskottavuuden koko maailman edessä. Taustalukemista Neal A. Maxwell, By the Gift and Power of God, Ensign, tammikuu 1997, s Book of Mormon Translation, Gospel Topics, lds.org/topics. Mormonin kirjan esiintulo ja pappeuden palautus, luku 5 julkaisussa Kirkon historia aikojen täyttyessä, oppilaan kirja, uskonto , 2004, s Opetusehdotuksia Joseph Smith historia 1:30 35, Käännetty Jumalan lahjan ja voiman avulla Kehota yhtä tai kahta vapaaehtoista esittämään luokan jäsenille yhteenveto siitä, mitä he muistavat enkeli Moronin öisestä vierailusta nuoren Joseph Smithin luona 21. syyskuuta Kerro tarvittaessa seuraavat asiat: Syyskuun 21. päivän iltana 1823 Joseph vetäytyi ullakkohuoneeseensa perheensä hirsitalossa Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa, mutta hän pysytteli hereillä muiden huoneessa olevien jo nukahdettua ja rukoili hartaasti saadakseen tietää enemmän Jumalan häntä koskevista tarkoituksista. Vastauksena rukoukseensa Joseph näki valon ilmestyvän huoneeseensa. Se kirkastui kirkastumistaan, kunnes huone oli valoisampi kuin keskipäivällä. Hänen vuoteensa viereen ilmestyi taivaallinen sanansaattaja, joka seisoi ilmassa ja jolla oli yllään tavattoman valkoinen viitta. (JS H ) Tuo sanansaattaja oli Moroni, viimeinen nefiläisprofeetta, joka vuosisatoja aiemmin oli haudannut levyt, joihin Mormonin kirja oli kirjoitettu, ja jolla oli nyt tämän pyhän aikakirjan avaimet (ks. OL 27:5). Hänet oli lähetetty kertomaan Josephille, että Jumala oli antanut anteeksi hänen syntinsä ja että Jumalalla oli hänen varalleen suuri työ. Tähän työhön kuului se, että Josephin oli mentävä läheiselle kukkulalle, johon oli talletettuna kultalevyille kirjoitettu pyhä aikakirja. Josephin oli määrä kääntää aikakirja ja tuoda se julki maailmalle. Joseph meni seuraavana päivänä kukkulalle, jonne Mormonin kirjan levyt oli haudattu. Siellä hän tapasi Moronin ja näki levyt, mutta hänelle sanottiin, ettei hän saisi niitä neljään vuoteen. Syyskuun 22. päivänä 1827 [Josephin vaimo Emma] lähti Josephin kanssa kukkulalle ja odotti lähistöllä, kun Moroni luovutti levyt profeetan käsiin. (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s ) Pyydä oppilaita ottamaan esiin Mormonin kirjan nimisivu ja silmäilemään sen ensimmäistä kappaletta etsien tietoa siitä, kuinka tämä muinainen aikakirja tulisi esiin ja käännettäisiin. Kun oppilaat ovat lukeneet, pyydä heitä kertomaan, mitä he löysivät. 10

25 OPPIAIHE 3: MORMONIN KIRJAN ESIINTULO (Oppilaiden tulisi panna merkille seuraava totuus: Mormonin kirja käännettiin Jumalan lahjan ja voiman avulla.) Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen JS H Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille yksi tapa, jolla Herra auttoi Joseph Smithiä kääntämään Mormonin kirjan. Mikä näiden jakeiden mukaan on yksi tapa, jolla Jumala auttoi Joseph Smithiä kääntämään tämän muinaisen aikakirjan? (Herra antoi kääntämistä varten urimin ja tummimin.) Selitä, että toinen väline, jota Joseph Smith käytti kääntäessään Mormonin kirjaa, oli pieni ovaalin muotoinen kivi, jota kutsutaan joskus nimellä näkijänkivi. Hän oli löytänyt sen useita vuosia ennen kuin sai kultalevyt (ks. Book of Mormon Translation, Gospel Topics, lds.org/topics). Historiallinen kertomus antaa ymmärtää, että joskus profeetta käytti kääntäessään urimia ja tummimia ja joskus näkijänkiveä. Lue ääneen seuraava lausunto auttaaksesi oppilaita ymmärtämään, että Herra ilmaisi profeetalle Mormonin kirjan englanninkielisen käännöksen urimin ja tummimin sekä näkijänkiven välityksellä: Kun Josephia painostettiin kertomaan käännösprosessista tarkemmin, hän toisti useaan otteeseen, että se oli tehty Jumalan lahjan ja voiman avulla. Kerran hän lisäsi: Ei ollut tarkoitus, että maailmalle kerrottaisiin Mormonin kirjan esiin tulemisen kaikki yksityiskohdat. Kirjurit ja muut kääntämistä seuranneet ovat kuitenkin esittäneet lukuisia kertomuksia, jotka antavat lisätietoa tästä prosessista. Joissakin kertomuksissa ilmaistaan, että Joseph tutki levyissä olevia kirjainmerkkejä. Useimmissa kertomuksissa puhutaan siitä, että Joseph käytti urimia ja tummimia (joko kääntäjiä tai näkijänkiveä), ja monissa kertomuksissa viitataan yhden kiven käyttämiseen. Näiden kertomusten mukaan Joseph laittoi joko kääntäjät tai näkijänkiven hatun sisään, painoi kasvonsa hattua vasten estääkseen ulkopuolista valoa näkymästä ja luki ääneen välineeseen ilmestyvät englanninkieliset sanat. Kuvailtu prosessi tuo mieleen Mormonin kirjan kohdan, jossa sanotaan, että Jumala valmisti kiven, joka säteilee pimeydessä valoa [Alma 37:23 24]. ( Book of Mormon Translation, Gospel Topics, lds.org/topics.) Selitä, että Herran apu on nähtävissä myös siinä lyhyessä ajassa, jossa Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan. Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Russell M. Nelsonin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Ajatelkaa, kuinka lyhyt aika Josephilta kului Mormonin kirjan kääntämiseen. Työskennellen huhtikuusta kesäkuuhun 1828 Joseph käänsi ne 116 sivua, jotka Martin Harris myöhemmin kadotti. Joseph alkoi jälleen kääntää tiistaina 7. huhtikuuta 1829, kirjurinaan Oliver Cowdery. Käsikirjoitus valmistui 85 päivää myöhemmin, 30. kesäkuuta samana vuonna. Hän ei tietenkään käyttänyt koko sitä aikaa kääntämiseen. Varovaisen arvion mukaan näin jäi arviolta 65 työpäivää tai vähemmän, jolloin profeetta ja hänen kirjurinsa käänsivät kirjan, jonka nykyinen laitos sisältää 531 sivua. (Ks. John W. Welch, Kysymys ja vastaus, Valkeus, tammikuu 1988, s ) Se tekee keskimäärin kahdeksan sivua päivässä. Ajatelkaapa sitä, kun käännätte kirjaa tai laaditte omaa Mormonin kirjan lukusuunnitelmaanne. ( A Treasured Testament, Ensign, heinäkuu 1993, s ) Millä tavoin Mormonin kirjan esiintulo tapahtui Jumalan lahjan ja voiman avulla? Jos emme tiedä kaikkia yksityiskohtia Mormonin kirjan esiintulosta, kuinka voimme tietää, että tämä kirja on totta? (Voimme saada hengellisen todistuksen 11