Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja"

Transkriptio

1

2 Preview

3 Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Uskonto 250 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Preview

4 Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services 50 E. North Temple St., Floor 8 Salt Lake City, Utah USA Sähköposti: Mainitse koko nimesi, osoitteesi, seurakuntasi ja vaarnasi. Mainitse myös julkaisun nimi. Esitä sitten kommenttisi Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Printed in the United States of America Hyväksytty englanniksi: 8/14 Hyväksytty käännettäväksi: 8/14 Alkuperäisjulkaisun nimi: Jesus Christ and the Everlasting Gospel Teacher Manual Finnish PD Updated April 1, 2015 Preview

5 Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Johdanto (Uskonto 250) Mitä uskonnonopettajalta odotetaan? Kun valmistaudut opettamaan, on tärkeä ymmärtää seminaarien ja uskontoinstituuttien tavoite: Päämääränämme on auttaa nuoria sekä nuoria aikuisia ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja sovitusta sekä turvaamaan niihin, tulemaan kelvollisiksi saamaan temppelin siunaukset sekä valmistautumaan itse ja valmistamaan perhettään ja muita iankaikkiseen elämään taivaallisen Isänsä luona (Evankeliumin opettaminen ja oppiminen käsikirja seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille ja johtohenkilöille, 2012, s. X). Voit saavuttaa tämän tavoitteen, kun elät evankeliumin mukaan, opetat evankeliumia oppilaillesi tehokkaasti ja johdat luokkaa tai ohjelmaa tarkoituksenmukaisesti. Kun valmistaudut ja opetat evankeliumia tällä tavoin, olet kelvollinen saamaan Pyhä Hengen innoitusta. Sinulla on tilaisuus auttaa oppilaita oppimaan Hengen avulla, jotta he voivat vahvistaa uskoaan ja syventää kääntymystään. Voit auttaa oppilaita saavuttamaan nämä asiat, kun johdatat heitä tunnistamaan, ymmärtämään ja tuntemaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin merkittävien oppien ja periaatteiden totuuden ja tärkeyden sekä valmistautumaan soveltamaan niitä käytäntöön. Käsikirja Evankeliumin opettaminen ja oppiminen on välttämätön lähdeaineisto, jonka avulla opit ymmärtämään opetuksen kulkua ja sitä, kuinka voit opettaa menestyksekkäästi. Käytä tätä käsikirjaa usein. Mitkä ovat tämän oppikurssin tavoitteet? Tämä oppikurssi, Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi (Uskonto 250), antaa oppilaille tilaisuuden tutkia Jeesuksen Kristuksen iankaikkista palvelutehtävää keskittyen Hänen jumalallisiin rooleihinsa koko Hänen kuolevaisuutta edeltäneen, kuolevaisen sekä kuoleman jälkeisen elämänsä aikana. Tällä oppikurssilla käytetään innoitettuina lähteinä pyhiä kirjoja, meidän aikamme profeettojen sanoja sekä julistusta nimeltä Elävä Kristus apostolien todistus (Liahona, huhtikuu 2000, s. 2 3). Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista on tähdentänyt sitä, miten tärkeää on tutkia Jeesuksen Kristuksen elämää ja palvelutyötä: Kannustan tarmokkaasti teitä laatimaan oman tutkimissuunnitelmanne, jotta paremmin ymmärtäisitte ja arvostaisitte, mitä ainutlaatuisia, iankaikkisia ja äärettömiä seurauksia on sillä, että Jeesus Kristus täytti täydellisesti Jumalalta saamansa tehtävän Vapahtajanamme ja Lunastajanamme. Pyhien kirjoitusten syvällinen, henkilökohtainen pohtiminen ja siihen yhdistetty etsivä, vilpitön rukous lujittavat sekä ymmärrystänne Hänen korvaamattomasta sovituksestaan että arvostustanne sitä kohtaan. ( Hän elää, kunnia nimelleen!, Liahona, toukokuu 2010, s. 77.) Kun oppilaat alkavat ymmärtää ja arvostaa sitä, kuinka merkittävä Vapahtajan jumalallinen tehtävä on ja kuinka paljon vaikutusta Hänellä on heidän elämässään, he saavat voimaa kohdatakseen elämän tuomia haasteita. He tuntevat myös olevansa Preview 5

6 JEESUS KRISTUS JA IKUINEN EVANKELIUMI, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO paremmin valmistautuneita keskustelemaan Vapahtajan jumalallisista tehtävistä pelastussuunnitelmassa, joka liittyy kiinteästi heidän henkilökohtaiseen elämäänsä. Mitä oppilailta odotetaan? Oppilaiden tulee lukea pyhien kirjoitusten kohdat ja profeetalliset puheet, jotka on lueteltu kunkin oppiaiheen osiossa Oppilaan lukutehtävät. Oppilaiden tulee myös täyttää läsnäolovaatimukset ja osoittaa hallitsevansa kurssilla opetettuja asioita. Millainen rakenne tämän kirjan oppiaiheissa on? Tämä oppikurssi on suunniteltu lukukauden mittaiseksi. Se sisältää 28 oppiaihetta 50 minuutin mittaisia oppitunteja varten. Jos luokkasi kokoontuu kahdesti viikossa, opeta yksi oppiaihe kullakin oppitunnilla. Jos luokkasi kokoontuu vain kerran viikossa noin puolentoista tunnin ajan, yhdistä kaksi oppiaihetta ja opeta ne oppitunnin aikana. Jokainen oppiaiheen runko sisältää neljä osiota: Johdanto Taustalukemista Opetusehdotuksia Oppilaan lukutehtävät. Johdanto Tässä osiossa esitetään lyhyt johdanto oppiaiheeseen sisältyvistä aiheista ja oppiaiheen tavoitteista. Taustalukemista Tässä osiossa suositellaan lähteitä, esimerkiksi meidän aikamme profeettojen sanomia, jotka voivat auttaa ymmärtämään paremmin oppiaiheen rungossa käsiteltyjä oppeja, periaatteita ja evankeliumin totuuksia. Opetusehdotuksia Opetusehdotuksia-osiossa on aineistoa, joka auttaa sinua tietämään sekä mitä tulee opettaa että kuinka sitä tulee opettaa (ks. myös käsikirjan Evankeliumin opettaminen ja oppiminen osiot ja 4.3.4). Ehdotetut oppimistoiminnat on suunniteltu niin, että ne auttavat oppilaita tunnistamaan ja ymmärtämään pyhiä totuuksia ja soveltamaan niitä käytäntöön. Voit päättää käyttää joitakin ehdotuksia tai kaikkia niitä, kun sovellat niitä vastaamaan omaa tapaasi opettaa sekä oppilaidesi tarpeita ja olosuhteita. Kun mietit oppiaineiston soveltamista, noudata tätä kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin antamaa neuvoa: Olen kuullut presidentti Packerin opettavan usein, että ensin me omaksumme, sitten sovellamme. Jos tunnemme ennalta laaditun oppiaiheemme perin pohjin, voimme sitten noudattaa Hengen kehotusta soveltaa sitä. Mutta kun puhumme tästä joustavuudesta, on houkutus aloittaa soveltamisella omaksumisen sijasta. Se vaatii tasapainoilua. Se on jatkuva haaste. Mutta sellainen asenne, että omaksumme ensin ja sovellamme sitten, on hyvä tapa pysyä vakaalla pohjalla. ( Paneelikeskustelu vanhin Dallin H. Oaksin kanssa, seminaarien ja uskontoinstituuttien satelliittilähetys, 7. elokuuta 2012; si.lds.org.) Opetusehdotuksia-osiossa on ainakin yksi oppia tai periaatetta koskeva lausuma, joka näkyy tekstissä lihavoituna. Kun oppilaat saavat oivalluksia näistä opeista ja 6 Preview

7 JEESUS KRISTUS JA IKUINEN EVANKELIUMI, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO periaatteista ja kun he kertovat oppimastaan, he saattavat käyttää eri sanoja kuin kirjassa. Kun niin tapahtuu, pidä huoli, ettet anna heidän ymmärtää, että heidän vastauksensa olisivat vääriä. Jos heidän vastauksensa ei kuitenkaan ole riittävän täsmällinen, harkitse, kuinka voit selventää sitä. Jotta oppilaista tulisi elinikäisiä pyhien kirjoitusten tutkijoita, opeta heitä käyttämään myöhempien aikojen pyhien julkaisemissa pyhien kirjoitusten laitoksissa olevia opiskelun apuvälineitä. Anna oppilaille tilaisuuksia harjoitella pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyviä taitoja ja menetelmiä luokassa (ks. Evankeliumin opettaminen ja oppiminen, s ). Kun teet niin, oppilaiden rakkaus pyhiä kirjoituksia kohtaan syvenee, he saavat voimaa löytää vastauksia kysymyksiinsä ja he oppivat olemaan Pyhän Hengen voiman johdatettavina. Oppilaan lukutehtävät Tässä osiossa luetellaan pyhien kirjoitusten kohtia ja kirkon johtavien auktoriteettien puheita, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään paremmin oppiaiheessa käsiteltyjä aiheita. Kannusta oppilaita lukemaan annettu aineisto aina ennen oppitunnille tulemista. Kun he tutkivat tätä innoitettua aineistoa, he ovat paremmin valmistautuneita ottamaan osaa luokassa käytävään keskusteluun ja he saavat myös laajemman ymmärryksen oppikurssin aiheista. Anna oppilaille luettelo kaikista oppilaan lukutehtävistä heti lukukauden alkaessa. Kuinka voin valmistautua opettamaan? Herra auttaa sinua valmistautuessasi opettamaan. Kun valmistaudut, saatat hyötyä siitä, että esität itsellesi seuraavat kysymykset: Olenko rukoillut saadakseni Pyhän Hengen johdatusta? Olenko tutkinut annetut pyhien kirjoitusten lukualueet ja kohdassa Taustalukemista annetun aineiston? Olenko lukenut opetusaineiston ja ottanut selville, onko siinä jotakin sellaista, mitä minun on sovellettava tai mukautettava vastaamaan oppilaideni tarpeita? Kuinka voin seurata lukutehtävien suorittamista ja näin varmistaa, että niistä on oppilaille mahdollisimman paljon hyötyä? Kuinka voin auttaa jokaista oppilasta olemaan täysin mukana oppitunnilla? Seuraavista ehdotuksista voi myös olla apua: Kannusta oppilaita lukemaan annetut pyhien kirjoitusten kohdat ja artikkelit aina ennen oppituntia. Odota oppilaiden täyttävän oma osansa oppijoina. Anna oppilaille usein mahdollisuuksia selittää oppeja ja periaatteita omin sanoin, kertoa asiaankuuluvia kokemuksiaan sekä todistaa siitä, mitä he tietävät ja tuntevat. Vaihtele käyttämiäsi oppimistoimintoja ja lähestymistapoja eri luokissa ja myös eri päivinä. Luo sellainen oppimisympäristö, joka on otollinen Hengen läsnäololle ja jossa oppilailla on etuoikeus ja vastuullinen tehtävä opettaa toinen toistaan ja oppia toisiltaan (ks. OL 88:78, 122). Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista on opettanut: Preview 7

8 JEESUS KRISTUS JA IKUINEN EVANKELIUMI, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO Varmistukaa siitä, että osallistuminen on runsasta, koska se, että oppilaat käyttävät sillä tavalla tahdonvapauttaan, antaa Pyhälle Hengelle mahdollisuuden opettaa. Kun oppilaat esittävät näitä totuuksia omin sanoin, ne varmentuvat heidän sielussaan ja vahvistavat heidän henkilökohtaista todistustaan. ( Ymmärtää totuus ja elää sen mukaan, ilta vanhin Richard G. Scottin seurassa, 4. helmikuuta 2005, s. 3, si.lds.org.) Kuinka voin mukauttaa oppiaiheita niitä varten, joilla on jokin vamma? Kun valmistaudut opettamaan, ota huomioon oppilaat, joilla on erityisiä tarpeita. Sopeuta toimintoja ja odotuksia, jotta voit auttaa heitä onnistumaan. Esimerkiksi jotkut oppilaat voivat hyötyä pyhien kirjoitusten äänitteistä. Ne ovat ladattavissa osoitteessa lds.org. Lisää ideoita ja lähdeaineistoa on vammaisten lähdeaineiston verkkosivustolla disabilities.lds.org sekä seminaarien ja uskontoinstituuttien menettelytapaoppaan osiossa Adapted Classes and Programs for Students with Disabilities [Mukautettuja luokkia ja ohjelmia oppilaille, joilla on jokin vamma]. Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi (Uskonto 250) Oppilaan lukutehtävät Huom. Sinun odotetaan lukevan vain ne ehdotetut lukutehtävät, jotka ovat saatavissa omalla kielelläsi. Oppiaihe Otsikko Ehdotetut lukutehtävät 1 Jeesus on elävä Kristus Joh. 20:30 31; 1. Nefi 6:4; 2. Nefi 25:23, 26. Elävä Kristus apostolien todistus, Liahona, huhtikuu 2000, s Dieter F. Uchtdorf, Henkilökohtaisen todistuksen voima, Liahona, marraskuu 2006, s Jeesuksella Kristuksella on keskeinen asema koko ihmiskunnan historiassa 3 Jehova ja Hänen kuolevaisuutta edeltävä palvelutehtävänsä Alma 12:22 34; 34:9; 42:8, 11; OL 22:1; 45:9; 66:2; Abr. 3:24 27; 1. Piet. 1:19 20; Moos. 4:2. Robert D. Hales, Tahdonvapaus välttämätön elämänsuunnitelmalle, Liahona, marraskuu 2010, s Ilm. 12:7 11; Abr. 3:15 25; OL 138: Richard G. Scott, Jeesus Kristus, Vapahtajamme, Valkeus, heinäkuu 1997, s Jehova loi maailman 1. Moos. 1:1; Joh. 1:1 3; Hepr. 1:1 2; Moos. 2:1; Morm. 9:16 17; OL 38:1 3; 76:22 24; 104:14 17; MK Jaak. 4:9; OL 101:32 34; Moos. 1:27 33, 39; 1. Nefi 17:36; OL 49: Russell M. Nelson, Luominen, Liahona, heinäkuu 2000, s Preview

9 JEESUS KRISTUS JA IKUINEN EVANKELIUMI, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO Oppiaihe Otsikko Ehdotetut lukutehtävät 5 Jeesus Kristus oli Vanhan testamentin Jehova 6 Malleja, kuvajaisia ja vertauskuvia Jeesuksesta Kristuksesta 7 Jeesus Kristus Jumalan ainosyntyinen Poika lihassa 8 Jeesus Kristus täytti kaiken vanhurskauden 9 Vapahtajan syvällinen vaikutus Joh. 8:51 59; 18:5, 8; 2. Moos. 3:11 14; 6:2 3; 3. Nefi 15:5; Moos. 6:51 52, 64 66; 1. Moos. 17:1 9; Abr. 1:18 19; 2:8 11. Taustaa tulevalle, osa A: Kuka on Vanhan Testamentin Jumala, Vanha Testamentti, Ensimmäinen Mooseksen kirja Toinen Samuelin kirja, oppilaan kirja, uskonto 301, 1988, s Nefi 11:2 6; Moos. 6:63. Russell M. Nelson, Tässä Pyhässä maassa, Valkeus, helmikuu 1991, s Matt.1:18 24; Luuk. 1:26 35; Joh. 10:17 18; 1. Nefi 11:13 21; Moosia 3:7 8. Robert E. Wells, Sanomamme maailmalle, Valkeus, tammikuu 1996, s Matt. 3:13 17; 2. Nefi 31:4 21. Robert D. Hales, Kasteenliitto: Olla Jumalan valtakunnassa ja kuulua siihen, Liahona, tammikuu 2001, s Kor. 5:21; Hepr. 2:17 18; 4:15 16; OL 20:22; Matt. 4:1 11; Luuk. 22:42, 44; Joh. 6:38; 3. Nefi 11:11; Joh. 4: Tule ja seuraa minua Joh. 1:35 47; 2. Nefi 26:33; Alma 5:33 34; Matt. 4:18 22; Luuk. 5:11; 9:57 62; 14: Dieter F. Uchtdorf, Opetuslapsen tie, Liahona, toukokuu 2009, s Joseph B. Wirthlin, Lähtekää minun mukaani, Liahona, heinäkuu 2002, s Jeesus Kristus kulki ympäri maata ja teki hyvää 12 Ihmetekoja Palestiinan teillä 13 Jeesus Kristus kutsui kaksitoista apostolia Ap. t. 10:38; Matt. 5:9 12, 21 24, 38 41, 43 47; 6:14 15; 7:1 5. Dallin H. Oaks, Rakastakaa muita ja tulkaa toimeen eroavuuksista huolimatta, Liahona, marraskuu 2014, s Jeffrey R. Holland, Opetuslapseuden hinta ja siunaukset, Liahona, toukokuu 2014, s Mark. 1:39 42; 2:1 12; 5:1 8, 19, 22 43; 8:1 9; Luuk. 7:11 15; 1. Nefi 11:31; Moosia 3:5 6; 3. Nefi 17:5 9. Sydney S. Reynolds, Ihmeiden Jumala, Liahona, heinäkuu 2001, s Matt.10:1 8; 16:15 19; 17:1 8; Ap. t. 1:21 22; 2:22 24, 32; 3:12 16; 4:31 33; 5:29 32; OL 107:23. Boyd K. Packer, Kaksitoista apostolia, Liahona, toukokuu 2008, s Preview 9

10 JEESUS KRISTUS JA IKUINEN EVANKELIUMI, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO Oppiaihe Otsikko Ehdotetut lukutehtävät 14 Jeesus Kristus on Messias 15 Jeesus Kristus asetti sakramentin 16 Vapahtaja sovitti koko ihmiskunnan synnit 17 Vapahtaja kärsi ja kuoli Golgatan ristillä 18 Vapahtaja palveli henkimaailmassa Matt. 21:1 11; Luuk. 4:16 24; Joh. 6:5 15, 31 32, 49 53, PKO: Messias ; scriptures.lds.org/fi. G. Homer Durham, Jeesus Kristus: mitä nämä sanat merkitsevät, Valkeus, lokakuu 1984, s Matt. 26:26 28; Luuk. 22:17 20; 1. Kor. 11:27 30; 3. Nefi 18:1 11, 28 29; 20:8 9; OL 20: Dallin H. Oaks, Sakramenttikokous ja sakramentti, Liahona, marraskuu 2008, s Mark. 14:33 36; Luuk. 22:39 46; Joh. 15:13; 1. Piet. 3:18; 2. Nefi 9:21; Moosia 3:7; Alma 7:11 13; OL 19: David A. Bednar, Sovitus ja kuolevaisuuden taival, Liahona, huhtikuu 2012, s Matt. 27:26 54; Luuk. 23:34 46; Joh. 10:11 18; 19:10 11, 19 37; 1. Nefi 19:9. Jeffrey R. Holland, Ketään ei ollut Hänen kanssaan, Liahona, toukokuu 2009, s Luuk. 23:39 43; 1. Piet. 3:18 20; 4:6; OL 128:15, 22; 138:1 37. Spencer J. Condie, Vapahtajan käynti henkimaailmassa, Liahona, heinäkuu 2003, s Hän on noussut Luuk. 24:1 48; Joh. 20; 1. Kor. 15:1 29, Dallin H. Oaks, Ylösnousemus, Liahona, heinäkuu 2000, s Vapahtaja palveli muita lampaitaan 21 Jeesus Kristus perusti kirkkonsa 22 Isä ja Poika ilmestyivät Joseph Smithille Joh. 10:11 16; 3. Nefi 11:1 17; 15:16 21; 16:1 3. Ronald A. Rasband, Yksitellen, Liahona, tammikuu 2001, s Matt. 10:1 4; 16:19; 17:3 7; 18:18; Ap. t. 2:1 6, 14 26; 4:1 13, 18 21; Ap. t. 10:9 20, 25 28, 34 35, 44 48; Ap. t. 15:1 11, 13 19; Ef. 2:19 20; 4: Jeffrey R. Holland, Profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia, Liahona, marraskuu 2004, s JS H Dieter F. Uchtdorf, Ensimmäisen näyn hedelmät, Liahona, toukokuu 2005, s Neil L. Andersen, Joseph Smith, Liahona, marraskuu 2014, s Preview

11 JEESUS KRISTUS JA IKUINEN EVANKELIUMI, OPETTAJAN KIRJA JOHDANTO Oppiaihe Otsikko Ehdotetut lukutehtävät 23 Vapahtaja palautti pappeutensa, kirkkonsa ja evankeliuminsa OL 1:17, 38; 18:33 35; JS H Tad R. Callister, Mikä on Kristuksen kirkon rakennussuunnitelma? (kirkon koululaitoksen hartaustilaisuus nuorille aikuisille, 12. tammikuuta 2014); lds.org. 24 Hän elää! Moosia 5:1 15; OL 45:3 5; 76:19 24; 110: Jeesus Kristus tulee jälleen 26 Jeesus Kristus on hallitseva kuninkaiden Kuninkaana ja tuomitseva maailman 27 Jeesus Kristus on maailman valo, elämä ja toivo 28 Henkilökohtainen todistus Jeesuksesta Kristuksesta Matt. 25:1 13; OL 133:3 19. PKO, Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen ; scriptures.lds.org/fi. Dallin H. Oaks, Valmistautuminen toista tulemista varten, Liahona, toukokuu 2004, s Matt. 25: Evankeliumin periaatteet, Luku 45, Tuhatvuotinen valtakunta, 2009, s Evankeliumin periaatteet, Luku 46, Viimeinen tuomio, 2009, s Ps. 146:5; Joh. 8:12; Room. 5:3 5; 15:13; 1. Piet. 1:3; Et. 12:4, 32; Moroni 7:3, 40 41; OL 88:6 13; 138:14. Dieter F. Uchtdorf, Jumalan valon antama toivo, Liahona, toukokuu 2013, s. 70, Matt. 5:14 16; 2. Nefi 25:26; Moosia 18:8 11; 3. Nefi 18:24. D. Todd Christofferson, Kristuksen todistajaksi tuleminen, Liahona, maaliskuu 2008, s Preview 11

12 1 Jeesus on elävä Kristus Johdanto Nykyajan todistajat ovat julistaneet: Hänen asianmukaisesti asetettuina apostoleinaan me todistamme, että Jeesus on elävä Kristus, Jumalan kuolematon Poika ( Elävä Kristus apostolien todistus, Liahona, huhtikuu 2000, s. 3). Koska maailma ei näytä käsittävän Jeesuksen Kristuksen todellista luonnetta eikä Hänen suhdettaan Isään Jumalaan, on tärkeää, että Jumalan rakkaalla Pojalla on uskollisia todistajia. Tämä oppiaihe auttaa oppilaita tunnistamaan tämän tarpeen ja oppimaan, kuinka he voivat paremmin todistaa Jeesuksesta Kristuksesta sukulaisille, ystäville ja naapureille. Taustalukemista Elävä Kristus apostolien todistus, Liahona, huhtikuu 2000, s Dieter F. Uchtdorf, Henkilökohtaisen todistuksen voima, Liahona, marraskuu 2006, s Opetusehdotuksia Elävä Kristus Kirjoita taululle seuraava kysymys: Kuka on Jeesus Kristus ja miksi sinä uskot Häneen? Kerro oppilaille, että monet ihmiset vastaavat tähän kysymykseen lausumalla todistuksensa. Yksi sellainen todistus esitetään kirkon laulussa Hän elää, Vapahtajani (MAP-lauluja, 82). Anna tämän laulun sanat luokan jäsenille, ja jaa oppilaat neljään ryhmään. Anna kullekin ryhmälle eri säkeistö, ja pyydä heitä lukemaan sanat. Riittävän ajan kuluttua esitä seuraavat kysymykset: Mitä sanoja tai ilmauksia tässä laulussa käytetään osoittamaan sitä, kuka Jeesus Kristus on ja mitä Hän tekee meidän puolestamme? (Vastauksiin tulisi sisältyä Vapahtajani, parhain ystäväin, mun Kuningastain, Pappiain, Herra ihmisten. Hän siunaa, rakastaa, puolustaa ja johtaa meitä, pyyhkii pois kyyneleet ja antaa rauhan sydämeen.) Mitä sanoja tässä laulussa käytetään kuvailemaan sitä, millä tavalla todistus Jeesuksesta Kristuksesta voi vaikuttaa meihin? (Vastauksissa tulisi viitata sanoihin lohduttavi ja riemuinen.) Kerro luokan jäsenille, että ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat esittäneet yhteisen todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta julkaisussa Elävä Kristus apostolien todistus (ks. Liahona, huhtikuu 2000, s. 2 3). Anna jokaiselle oppilaalle kopio tästä todistuksesta. Selitä, että monet tämän kurssin oppiaiheet perustuvat tässä innoitetussa julistuksessa esitettyihin oppeihin ja periaatteisiin. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäinen kappale: Viettäessämme juhlaa Jeesuksen Kristuksen syntymän muistoksi, josta on kulunut kaksituhatta vuotta, me lausumme oman todistuksemme Hänen vertaansa vailla olevan elämänsä todellisuudesta ja Hänen suurenmoisen sovitusuhrinsa äärettömästä voimasta. Kenelläkään muulla ei ole ollut niin 12 Preview

13 OPPIAIHE 1: JEESUS ON ELÄVÄ KRISTUS syvällistä vaikutusta kaikkiin niihin, jotka ovat eläneet ja jotka vielä tulevat elämään maan päällä. ( Elävä Kristus apostolien todistus, Liahona, huhtikuu 2000, s. 2.) Millä tavalla haluaisitte sen, että tutkitte Jeesusta Kristusta ja Hänen ikuista evankeliumiaan, vaikuttavan itseenne tällä lukukaudella? (Kun oppilaat vastaavat, voit halutessasi tähdentää sitä, että Jeesuksen Kristuksen elämän vilpitön tutkiminen auttaa meitä arvostamaan sitä syvällistä vaikutusta, joka Hänellä on ollut ja voi olla meidän elämässämme.) Millä tavoin Vapahtaja on vaikuttanut kaikkiin, jotka ovat eläneet tai tulevat elämään maan päällä? (Kun oppilaat vastaavat, muista tähdentää Vapahtajan koko maailmaa koskevaa sovitusta.) Kerro oppilaille, että tämä kurssi keskittyy Vapahtajan iankaikkiseen palvelutehtävään koko Hänen kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisen sekä kuoleman jälkeisen elämänsä aikana. Kun oppilaat tutkivat Vapahtajan monia jumalallisia rooleja, heidän rakkautensa Häntä kohtaan ja todistuksensa Hänestä syvenevät. Joh. 20:30 31; 1. Nefi 6:4; 2. Nefi 25:23, 26 Pyhät kirjoitukset on kirjoitettu, jotta ihmiset uskoisivat Jeesukseen Kristukseen Pyydä oppilaita arvioimaan, kuinka monta kirjaa Jeesuksesta Kristuksesta on kirjoitettu. Selitä, että kaiken todellisen Jeesuksen Kristuksen elämän tutkimisen täytyy keskittyä pyhiin kirjoituksiin. Pyydä kolmea oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat: Joh. 20:30 31, 1. Nefi 6:4 ja 2. Nefi 25:23, 26. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille syitä, miksi pyhät kirjoitukset ovat arvokas lähde tutkittaessa Vapahtajan iankaikkista palvelutyötä. Minkä periaatteen nämä kohdat opettavat pyhien kirjoitusten tarkoituksesta? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulisi tunnistaa seuraava periaate: Kun tutkimme Vapahtajasta kertovia pyhien kirjoitusten kohtia, todistuksemme Hänestä vahvistuu ja pääsemme lähemmäksi Häntä.) Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Kaikkien pyhien kirjoitusten keskeinen tarkoitus on täyttää meidän sielumme uskolla Isään Jumalaan ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Usko tulee Pyhän Hengen todistuksesta meidän sielullemme, Hengen hengelle, kun me kuulemme tai luemme Jumalan sanaa. Ja usko kypsyy, kun me kestitsemme itseämme jatkuvasti sanalla. ( Pyhien kirjoitusten siunaus, Liahona, toukokuu 2010, s ) Millä tavoin pyhät kirjoitukset voivat auttaa meitä vahvistamaan uskoamme Jeesukseen Kristukseen tai pääsemään lähemmäksi Häntä? Kuinka uskonne Jeesukseen Kristukseen ja todistuksenne Hänestä ovat vahvistuneet, kun olette tutkineet pyhiä kirjoituksia? Anna jokaiselle oppilaalle kopio luettavasta aineistosta, joka on tämän oppikurssin osiossa Oppilaan lukutehtävät. (Voit jakaa sen monisteena tai selittää oppilaille, mistä he löytävät sen digitaalisena versiona.) Anna oppilaille haaste tehdä tällä kurssilla annettavista oppilaan lukutehtävistä osa päivittäistä pyhien kirjoitusten tutkimistaan tämän lukukauden aikana. Vakuuta oppilaille, että jos he ottavat haasteen vastaan, he saavat opetusta Pyhältä Hengeltä ja pääsevät lähemmäksi Vapahtajaa. Preview 13

14 OPPIAIHE 1: JEESUS ON ELÄVÄ KRISTUS Tulkaa Jeesuksen Kristuksen todistajiksi Selitä oppilaille, ettei pelkkä Vapahtajasta kertovien asioiden tutkiminen pyhistä kirjoituksista riitä. Meidän on myös saatava henkilökohtainen hengellinen todistus, toisin sanoen Pyhän Hengen voimasta saatu todistus siitä, että Jeesus on Kristus, Voideltu, meidän Vapahtajamme ja Lunastajamme. Lue luokan jäsenille ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat: Me emme voi olla todistuksemme suhteen riippuvaisia muista ihmisistä. Meidän on saatava omakohtainen tieto. Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut: Jokaisella myöhempien aikojen pyhällä on velvollisuus tuntea omakohtaisesti varmuudella ja epäilyksettä, että Jeesus on elävän Jumalan ylösnoussut, elävä Poika (ks. Älkää peljätkö tehdä hyvää, Liahona, helmikuu 2000, s. 5). Tämän varman tiedon ja lujan vakaumuksen lähteenä on jumalallinen ilmoitus, sillä Jeesuksen todistajissa on profetoimisen Henki (Ilm. 19:10). Me saamme tämän todistuksen, kun Pyhä Henki puhuu meissä olevalle hengelle. Tämän todistuksen ytimenä tulee aina olemaan usko Jeesukseen Kristukseen ja tieto Hänen jumalallisesta tehtävästään. ( Henkilökohtaisen todistuksen voima, Liahona, marraskuu 2006, s. 38.) Mistähän syystä Jeesuksen Kristuksen tulee olla todistuksemme ytimessä? Mitä arvelisitte, että Jeesus Kristus haluaisi teidän tekevän, kun teillä on todistus Hänestä? Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Ihmisten pitäisi kyetä näkemään meissä jotakin Jeesuksesta Kristuksesta. Se, miten toimimme, puhumme, pukeudumme ja jopa ajattelemme, ilmentää Häntä ja Hänen teitään. Vaikka emme olleetkaan Hänen kanssaan Hänen palvelutyössään, niin kun me tutkimme pyhiä kirjoituksia, me näemme Jeesuksen ja sen, mitä Hän sanoi ja teki. Ja kun me noudatamme samaa kaavaa, me todistamme Hänestä. ( Kristuksen todistajaksi tuleminen, Liahona, maaliskuu 2008, s. 60.) Tarkkaile oppilaiden oppimista kysymällä heiltä: Kuinka olette nähneet muiden todistavan Jeesuksesta Kristuksesta omilla teoillaan? Ajatelkaamme maailmaa, jossa elämme. Mitä me voimme tehdä, jotta meidän todistuksellamme Vapahtajasta olisi vaikutusta muihin? Todista, että kun saamme Pyhän Hengen voimalla todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, meillä on vastuullinen tehtävä todistaa muille ihmisille. Anna oppilaille haaste elää joka päivä niin, että he ovat valmiita todistamaan Jeesuksesta Kristuksesta sanoillaan ja teoillaan. Kannusta heitä lukemaan annetut oppilaan lukutehtävät aina ennen saapumistaan luokkaan ja olemaan valmiita kertomaan oivalluksistaan, esittämään kysymyksiä ja osallistumaan luokassa käytävään keskusteluun. Oppilaan lukutehtävät Joh. 20:30 31; 1. Nefi 6:4; 2. Nefi 25:23, Preview

15 OPPIAIHE 1: JEESUS ON ELÄVÄ KRISTUS Elävä Kristus apostolien todistus, Liahona, huhtikuu 2000, s Dieter F. Uchtdorf, Henkilökohtaisen todistuksen voima, Liahona, marraskuu 2006, s Preview 15

16 2 Jeesuksella Kristuksella on keskeinen asema koko ihmiskunnan historiassa Johdanto Todistaen Jeesuksen Kristuksen keskeisestä tehtävästä taivaallisen Isän suunnitelmassa meidän aikamme profeetat ovat julistaneet: Me todistamme juhlallisesti, että Hänen elämänsä, jolla on keskeinen asema koko ihmiskunnan historiassa, ei alkanut Betlehemissä eikä päättynyt Golgatalla ( Elävä Kristus apostolien todistus, Liahona, huhtikuu 2000, s. 2). Tämä oppiaihe auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin sen, että taivaallinen Isä sääti pelastussuunnitelmansa kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa ja asetti ennalta Jehovan, joka Jeesus Kristus oli kuolevaisuuttaan edeltävänä aikana, keskeiseksi hahmoksi suunnitelmassaan. Oppilaita kannustetaan asettamaan Jeesus Kristus kuolevaisen elämänsä keskipisteeksi. Taustalukemista Robert D. Hales, Tahdonvapaus välttämätön elämänsuunnitelmalle, Liahona, marraskuu 2010, s Dallin H. Oaks, Suuri autuudensuunnitelma, Valkeus, tammikuu 1994, s Opetusehdotuksia Alma 12:22 34 Vapahtaja on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa Laita näkyville seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Alexander B. Morrisonin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä taivaallinen Isä antoi lapsilleen kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa: Kauan sitten, ennen kuin maailma, jossa nyt asumme, oli olemassa, Isämme Jumala sääti suunnitelman. [Tuo] suunnitelma tarjosi täydellisen keinon, jolla kaikki Jumalan lapset saisivat kuolemattomuuden ja ansaitsisivat iankaikkisen elämän. ( Life the Gift Each Is Given, Ensign, joulukuu 1998, s ) Millaisia siunauksia me voisimme vanhin Morrisonin mukaan lopulta saada osana Jumalan suunnitelmaa? (Selitä, että kuolemattomuus tarkoittaa sitä, että nousee ylös kuolleista ettei enää koskaan kuole fyysisesti ja että iankaikkinen elämä tarkoittaa sellaista elämää, jota Jumala elää.) Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Alma 12:25 ja panemaan merkille, millä nimellä Alma kutsui Jumalan suunnitelmaa ja milloin se laadittiin. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät. (Alma opetti, että Jumalan lunastussuunnitelma on ollut laadittuna maailman perustamisesta asti. Kun oppilaat ovat vastanneet, voit halutessasi tähdentää, että Jumalan suunnitelmaa kutsutaan muillakin nimillä, joita ovat esimerkiksi suuren Luojan armollinen suunnitelma [2. Nefi 9:6], pelastussuunnitelma [Alma 24:14], iankaikkisen Jumalan suuri suunnitelma [Alma 34:9], suuri onnensuunnitelma [Alma 42:8] ja ikuinen liitto [OL 22:1; 45:9; 66:2].) Kehota sen jälkeen oppilaita tutkimaan pareittain kohtaa Alma 12:22 32 ja etsimään syitä, miksi Jumalan suunnitelmaa kutsutaan lunastussuunnitelmaksi. Riittävän ajan 16 Preview

17 OPPIAIHE 2: JEESUKSELLA KRISTUKSELLA ON KESKEINEN ASEMA KOKO IHMISKUNNAN HISTORIASSA kuluttua pyydä muutamia oppilaita kertomaan vastauksensa luokalle. Auta oppilaita ymmärtämään näitä jakeita paremmin esittämällä heille seuraavat kysymykset: Mitä Alman opetukset kertovat siitä, mikä meidän iankaikkinen tilamme olisi ilman lunastussuunnitelmaa? (Ellei olisi lunastussuunnitelmaa, ei voisi olla kuolleiden ylösnousemusta eikä lunastusta synnistä, jolloin ihmiskunta olisi ikuisesti kadotettu ja jäisi langenneeseen sekä fyysisen ja hengellisen kuoleman tilaan [ks. myös 2. Nefi 9:6 13].) Miksi oli välttämätöntä, että meille tarjottaisiin keino selviytyä tästä tilanteesta? Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Alma 12: Pyydä muita luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jumala on antanut lastensa lunastamiseksi. Auta oppilaita ilmaisemaan näissä jakeissa opetettu oppi tai periaate esittämällä heille seuraava kysymys: Kuinka esittäisitte lyhyesti sen, minkä Jeesus tekee meille mahdolliseksi Jumalan suunnitelmassa? (Mahdollisia vastauksia: Jos teemme parannuksen emmekä paaduta sydäntämme, saamme armon ja syntien anteeksiannon Jumalan ainosyntyisen Pojan kautta. Ainoastaan Jeesuksen Kristuksen avulla voimme saada syntien anteeksiannon ja päästä taivaallisen Isän luokse.) Todista, että Jeesuksella Kristuksella on keskeinen asema Jumalan suunnitelmassa ja että Hänen sovituksensa kautta meille on annettu keino vastaanottaa kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä. Abr. 3:24 27; 1. Piet. 1:19 20 Jeesus Kristus asetettiin ennalta Vapahtajaksemme Kehota oppilaita tutkimaan kohtia Abr. 3:24 27 ja 1. Piet. 1:19 20 ja panemaan merkille, mitä nämä jakeet opettavat Vapahtajan roolista Jumalan suunnitelmassa. Esitä sen jälkeen seuraavat kysymykset. (Huom. Esittämällä tämänkaltaisia kysymyksiä voit auttaa oppilaita oppimaan, kuinka he voivat tarkastella pyhien kirjoitusten kohtia ja huomata niiden opettamia oppeja.) Mitä kohdassa Abr. 3:26 tarkoitetaan ilmaisuilla ensimmäinen asema ja toinen asema? ( Ensimmäisellä asemalla tarkoitetaan kuolevaisuutta edeltävää olemassaoloa ja toisella asemalla elämää kuolevaisuudessa.) Keitä kohdassa Abr. 3:27 mainitut kolme persoonaa ovat ja mitä kukin heistä teki? (Taivaallinen Isä, Jeesus Kristus ja Saatana. Tähdennä sitä, että kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa taivaallinen Isä asetti ennalta Esikoisensa, Poikansa Jeesuksen Kristuksen, keskeiseksi hahmoksi suunnitelmassaan.) Pidä huoli, että oppilaat ymmärtävät, että Jeesus tunnettiin kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa Jehovana. Kysy sitten: Kun Jehova sanoi Isälle Tässä olen, lähetä minut, mitä Hän sitoutui tekemään kuolevaisuudessa? (Opettamaan evankeliumiaan, perustamaan kirkkonsa, kärsimään ja kuolemaan meidän syntiemme tähden ja nousemaan kuolleista.) Millainen merkitys meidän tulevien mahdollisuuksiemme kannalta on sillä, että taivaallinen Isä valitsi Jehovan meidän Lunastajaksemme? Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Mooses 4:2 ja panemaan merkille muita tärkeitä totuuksia siitä, miksi taivaallinen Isä valitsi Jehovan meidän Vapahtajaksemme ja Lunastajaksemme. Kun oppilaat kertovat, mitä he ovat löytäneet, varmista, että he panevat merkille seuraavat totuudet: Jehova oli valittu alusta asti. Yhtenä syynä Preview 17

18 OPPIAIHE 2: JEESUKSELLA KRISTUKSELLA ON KESKEINEN ASEMA KOKO IHMISKUNNAN HISTORIASSA Jehovan valintaan oli se, että Hän halusi tehdä Isän tahdon ja antaa kaiken kunnian Isälle. Tähdentääksesi vielä näitä totuuksia laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat ja lue ne ääneen: [Jeesus Kristus] oli kuolevaisuutta edeltävässä neuvonpidossa ilmeisesti ainoa riittävän nöyrä ja halukas asetettavaksi ennalta [toteuttamaan äärettömän sovituksen] ( Jeesuksen Kristuksen sovitus, Liahona, maaliskuu 2008, s. 35). Pyydä oppilaita kuvittelemaan mielessään, millaista mahtoi olla läsnä, kun taivaallinen Isä kertoi kaikille lapsilleen, että Hänen Esikoisestaan Jehovasta tulisi meidän Vapahtajamme. Laita sitten näkyville profeetta Joseph Smithin ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Taivaassa pidetyssä ensimmäisessä neuvonpidossa me olimme kaikki läsnä ja näimme, miten Vapahtaja valittiin ja asetettiin ja pelastussuunnitelma laadittiin, ja me annoimme sille hyväksymisemme (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 217). Mitä sellaista arvelette tietäneenne Jehovasta, mikä sai teidät tukemaan Hänen kutsumistaan ja Hänen tehtäväänsä meidän Vapahtajanamme ja Lunastajanamme? Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neal A. Maxwellin ( ) seuraavat sanat. Anna sitten oppilaille hetki aikaa kirjoittaa muistiin ajatuksiaan ja tunteitaan Vapahtajasta samalla kun he pohtivat vanhin Maxwellin opettamaa jumalallista totuutta: Kukaan ei ole koskaan antanut niin paljon niin vähäisin sanoin kuin Jeesus teki sanoessaan: Tässä olen, lähetä minut. (Abr. 3:27.) ( Jesus of Nazareth, Savior and King, Ensign, toukokuu 1976, s. 26). Voit halutessasi pyytää muutamaa oppilasta kertomaan muille, mitä he ovat kirjoittaneet. Asettakaamme Vapahtaja kuolevaisen elämämme keskipisteeksi Pyydä oppilaita katsomaan uudelleen kohtaa Abr. 3:25, josta opimme, että taivaallinen Isä tarkoitti kuolevaisuuden koetusajaksi nähdäkseen, noudattaisimmeko me Hänen käskyjään. Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Robert D. Halesin seuraavat sanat. Kehota yhtä oppilasta lukemaan sanat ääneen samalla kun luokan jäsenet pyrkivät havaitsemaan valinnan, joka meidän on tehtävä ja joka kuuluu koetukseemme kuolevaisuudessa. Ajatelkaapa: kuolevaisuutta edeltävässä tilassamme me päätimme seurata Vapahtajaa Jeesusta Kristusta! Ja koska teimme niin, saimme tulla maan päälle. Todistan, että tekemällä saman valinnan seurata Vapahtajaa ollessamme täällä maan päällä me saamme vielä suuremman siunauksen iankaikkisuuksissa. Mutta tietäkää: meidän on pysyttävä päätöksessämme seurata Vapahtajaa. Kyseessä on iankaikkisuus, ja viisas 18 Preview

19 OPPIAIHE 2: JEESUKSELLA KRISTUKSELLA ON KESKEINEN ASEMA KOKO IHMISKUNNAN HISTORIASSA tahdonvapautemme käyttäminen sekä tekomme ovat välttämättömiä voidaksemme saada iankaikkisen elämän. ( Tahdonvapaus välttämätön elämänsuunnitelmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 25.) Auta oppilaita huomaamaan ja ymmärtämään vanhin Halesin opettama periaate tai totuus esittämällä heille seuraavat kysymykset: Mitä opitte vanhin Halesin sanoista liittyen valintoihimme tässä elämässä? (Kun oppilaat ovat vastanneet, todista, että kun päätämme asettaa Vapahtajan elämämme keskipisteeksi ollessamme täällä maan päällä, me saamme suurempia siunauksia iankaikkisuudessa.) Mitä luulette vanhin Halesin tarkoittaneen ilmaisulla kyseessä on iankaikkisuus? Millaiset asenteet ja teot ilmentävät sitä, että joku päättää seurata Jeesusta Kristusta? (Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle.) Selitä, että suurimmalle osalle meistä on helppoa keskittyä Vapahtajaan sunnuntaisin. Kuinka voimme tehdä Hänestä suuremman osan elämäämme arjen keskellä? Anna oppilaille aikaa pohtia, mitä he ovat tänään tehneet keskittyäkseen Vapahtajaan. Pyydä heitä kirjoittamaan muistiin, mitä he voivat tehdä tänään asettaakseen Vapahtajan keskeisemmälle sijalle elämässään. Kannusta heitä lupaamaan hiljaa taivaalliselle Isälle, että he tekevät niin. Lausu oppiaiheen lopuksi oma todistuksesi tänään opetetuista totuuksista. Oppilaan lukutehtävät Alma 12:22 34; 34:9; 42:8, 11; OL 22:1; 45:9; 66:2; Abr. 3:24 27; 1. Piet. 1:19 20; Moos. 4:2. Robert D. Hales, Tahdonvapaus välttämätön elämänsuunnitelmalle, Liahona, marraskuu 2010, s Preview 19

20 3 Jehova ja Hänen kuolevaisuutta edeltävä palvelutehtävänsä Johdanto Meidän aikamme profeettojen mukaan Jeesus Kristus opetti iankaikkisuuden totuuksia, kuolevaisuutta edeltävän olemassaolomme todellisuutta, maanpäällisen elämämme tarkoitusta ja Jumalan poikien ja tyttärien mahdollisuuksia tulevassa elämässä ( Elävä Kristus apostolien todistus, Liahona, huhtikuu 2000, s. 2). Tässä oppiaiheessa oppilaat saavat tietää, että maanpäällistä elämää edeltävässä elämässä heidän uskonsa siihen, että Jehova (Jeesus Kristus) toteuttaisi sovituksen, auttoi heitä voittamaan Saatanan taivaassa käydyssä sodassa. Oppilaat huomaavat myös, että kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa Jehova oli kaikissa jumalallisissa ominaisuuksissa ylivertainen kaikkien Jumalan lasten joukossa. Taustalukemista Richard G. Scott, Jeesus Kristus, Vapahtajamme, Valkeus, heinäkuu 1997, s The Father and the Son: A Doctrinal Exposition by the First Presidency and the Quorum of the Twelve Apostles, Ensign, huhtikuu 2002, s Opetusehdotuksia Ilm. 12:7 11; Moos. 4:3 Jehovan rooli taivaassa käydyssä sodassa Kirjoita taululle sana sota ja kysy oppilailta, mitä heille tulee mieleen, kun he ajattelevat sotaa. Kehota heitä sitten silmäilemään kohtaa Ilm. 12:7, 9 ja nimeämään, mitä sotaa siinä kuvataan (sotaa taivaassa). Pyydä oppilaita selittämään, mitä tässä sodassa heidän ymmärryksensä mukaan tapahtui. Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Bruce R. McConkien ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Minkälainen sota [oli sota taivaassa]? Samanlaista taistelua kuin mitä maan päällä käydään; sitä ainoaa lajia, jota Saatana ja henkiolennot voivat käydä sanasotaa, mielipiteiden myllerrystä, aatemaailmojen ristiriitaa; totuuden ja erheen välistä sotaa. (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, , osa 3, s. 518.) Kysy oppilailta: Millä tavoin vanhin McConkien mukaan sota taivaassa on samanlainen kuin sota, jota Saatana käy Jumalan lapsia vastaan kuolevaisuudessa? Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Ilm. 12:10 ja toista oppilasta lukemaan ääneen Moos. 4:3. Voit halutessasi ehdottaa, että oppilaat merkitsevät rinnakkaisviittein nämä kaksi pyhien kirjoitusten kohtaa kirjoittamalla Moos. 4:3 kohdan Ilm. 12:10 viereiseen marginaaliin ja toisinpäin. Selitä, että Syyttäjällä, joka syytti veljiämme (ks. Ilm. 12:10) tarkoitetaan Saatanaa. Kysy sen jälkeen: Miten Saatana kohdan Moos. 4:3 mukaan syöstiin alas kuolevaisuutta edeltävästä maailmasta? 20 Preview

21 OPPIAIHE 3: JEHOVA JA HÄNEN KUOLEVAISUUTTA EDELTÄVÄ PALVELUTEHTÄVÄNSÄ Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen kohta Ilm. 12:11. Auta heitä ilmaisemaan tässä jakeessa opetettu periaate esittämällä seuraavat kysymykset: Kuinka esittäisitte lyhyesti, mitä jakeessa 11 opetetaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen vaikutuksista? (Oppilaiden tulisi huomata seuraava totuus: Koska oli varmaa, että Jeesus Kristus toteuttaisi sovituksen, sen vaikutukset olivat olemassa jo kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa. Siksi Häneen viitataan Karitsana, joka on ollut teurastettuna maailman perustamisesta asti [ks. Ilm. 13:8; ks. myös Moosia 4:7; Moos. 7:47].) Kuinka voitte käyttää kohdan Ilm. 12:11 sanoja hyödyksenne henkilökohtaisessa sodassanne Saatanaa vastaan tässä elämässä? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate: Voimme voittaa Saatanan turvaamalla Jeesukseen Kristukseen, joka toteutti sovituksen, sekä todistamalla ja olemalla uskollisia todistuksessamme. Abr. 3:15 25; OL 138:55 56 Jehova on meihin nähden ylivertainen kaikessa Kerro oppilaille, että kuolevaisuutta edeltävässä elämässä me valmistauduimme tulemaan maan päälle. Laita näkyville profeetta Joseph Smithin ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Jumala itse, joka havaitsi olevansa henkien ja kirkkauden ympäröimä, koska oli muita älykkäämpi, näki sopivaksi säätää lakeja, joiden avulla muut saisivat oikeuden edistyä kuten Hän oli edistynyt. Meidän suhteemme Jumalaan asettaa meidät asemaan, jossa me voimme edistyä tiedossa. Hänellä on valta säätää lakeja heikompien älyjen ohjaamiseksi, jotta nämä pääsisivät osallisiksi korotuksesta Hänen kanssaan. (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 218.) Tarkkaile oppilaiden oppimista esittämällä seuraavat kysymykset: Mitä saatte tietää Joseph Smithin sanoista siitä, mitä taivaallinen Isä haluaa meidän saavan? (Taivaallinen Isä haluaa meidän edistyvän ja kehittyvän hengellisesti tulevan enemmän Hänen kaltaisikseen.) Kirjoita taululle seuraavat kysymykset ja kehota oppilaita tutkimaan kohtaa Abr. 3:24 25 löytääkseen vastaukset niihin: Kuka oli eräs, joka oli Jumalan kaltainen? (Jae 24.) Minkälainen rooli Hänellä oli? Minkä Hän sanoi olevan yksi kuolevaisuuden tarkoituksista? Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita kertomaan vastauksensa luokalle. Pyydä sitten oppilaita tutkimaan kohtaa OL 138:55 56 ja etsimään näkemyksiä siitä, miten Jumalan lapsia valmisteltiin menestymään kuolevaisuudessa. Auta oppilaita soveltamaan tätä kohtaa itseensä kysymällä heiltä: Millä tavoin me näiden jakeiden mukaan valmistauduimme tulemaan maan päälle? Pyydä oppilaita pohtimaan hetken aikaa sitä, millaisia ominaisuuksia Vapahtajalla oli kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Abr. 3:19, 21. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä siinä opetetaan Jeesuksesta Kristuksesta. Kun oppilaat ovat vastanneet, anna heille Preview 21

22 OPPIAIHE 3: JEHOVA JA HÄNEN KUOLEVAISUUTTA EDELTÄVÄ PALVELUTEHTÄVÄNSÄ monisteena kahdentoista apostolin koorumin jäsenten, vanhin Neal A. Maxwellin ( ) ja vanhin Bruce R. McConkien ( ) seuraavat sanat: Pyydä heitä lukemaan lausumat ja merkitsemään sellaiset sanat ja ilmaisut, jotka opettavat jotakin Vapahtajasta: Älyltään ja saavutuksiltaan [Jeesus Kristus] ylittää suuresti kaikkien muiden täällä eläneiden, nyt elävien ja vielä tänne tulevien yhteiset kyvyt ja saavutukset! (Ks. Abr. 3:19.) (Ks. Neal A. Maxwell, Kallis Vapahtajain, Valkeus, huhtikuu 1982, s. 13.) Kaikkien ihmisten henget, kun ne olivat vielä Iankaikkisen edessä, kehittivät kaikenlaatuisia, kaikenlaisia ja kaikentasoisia taipumuksia, lahjoja, taitoja ja kykyjä. Silloisen pitkän elämän aikana tuli esiin lukematon määrä lahjoja ja kykyjä. Herra antoi meille kaikille tahdonvapauden; Hän antoi meille lakeja, jotka antaisivat meidän edistyä ja kehittyä ja tulla Hänen kaltaisikseen. Hän neuvoi ja kehotti meitä kulkemaan kirkkauteen ja korotukseen johtavaa tietä. Hän itse oli kaiken hyvän ruumiillistuma ja henkilöitymä. Jokainen suotava luonteenpiirre ja ominaisuus oli Hänessä iankaikkisessa täyteydessään. Kaikki Hänen kuuliaiset lapsensa alkoivat tulla Hänen kaltaisikseen tavalla tai toisella. Siellä joukossamme oli yhtä suuri määrä erilaisia ja eriasteisia kykyjä ja taitoja kuin täällä nykyäänkin. Jotkut kunnostautuivat yhdessä asiassa, toiset toisessa. Esikoinen oli ylivertainen meihin nähden kaikessa. (Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, 4 osaa, , osa 1, s. 23.) Tarkkaile oppilaiden oppimista kysymällä heiltä, mihin he kiinnittivät huomionsa näissä lausunnoissa. Tarvittaessa voit kysyä: Mitä opitte näiden kahden apostolin sanoista liittyen siihen, millaisia ainutlaatuisia ominaisuuksia Jehovalla oli kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa? (Oppilaiden tulisi ymmärtää, että kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa Jehova ylitti kaikkien taivaallisen Isän lasten yhteenlasketut kyvyt ja saavutukset.) Anna oppilaille muutamia minuutteja aikaa pohtia Vapahtajan kuolevaisuutta edeltävää palvelutehtävää ja kirjoittaa muistiin saamiaan ajatuksia ja tunteita. Kehota muutamia heistä kertomaan luokalle, mitä he kirjoittivat. Päätä oppiaihe kannustamalla oppilaita miettimään, kuinka tieto Vapahtajan kuolevaisuutta edeltävästä palvelutyöstä ja Hänen ainutlaatuisista ominaisuuksistaan voi auttaa heitä rakastamaan Häntä ja uskomaan Häneen aiempaa enemmän. Oppilaan lukutehtävät Ilm. 12:7 11; Abr. 3:15 25; OL 138: Richard G. Scott, Jeesus Kristus, Vapahtajamme, Valkeus, heinäkuu 1997, s Preview

23 Jehova loi maailman 4 Johdanto Julistuksessa Elävä Kristus apostolien todistus sanotaan: Isänsä johdolla [Jeesus Kristus] oli maan Luoja. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. (Joh. 1:3.) (Liahona, huhtikuu 2000, s. 2). Kun oppilaat oppivat ymmärtämään maan luomisen iankaikkiset tarkoitukset, he voivat elää määrätietoisemmin ja täyttää oman luomisensa tarkoituksen. Taustalukemista Russell M. Nelson, Luominen, Liahona, heinäkuu 2000, s Voit lukea Neal A. Maxwellin artikkelin Our Creator s Cosmos, jos se on saatavana omalla kielelläsi. Artikkeli on julkaisussa By Study and by Faith: Selections from the Religious Educator, toim. Richard Neitzel Holzapfel ja Kent P. Jackson, 2009, s Opetusehdotuksia 1. Moos. 1:1; Joh. 1:1 3; Hepr. 1:1 2; MK Jaak. 4:9; OL 38:1 3; 76:22 24; 104:14 17; Moos. 1:30 33; 2:1 Jehova loi maailman Laita näkyville esine, jonka joku on tehnyt sinulle (esimerkiksi lahjaksi). Kerro luokan jäsenille, millaisia tunteita sinulla on esinettä ja sen tekijää kohtaan. Kysy sen jälkeen: Milloin joku on tehnyt jotakin teitä varten? Millaisia tunteita teillä on sen tekijää kohtaan? Kehota oppilaita vertaamaan seuraavia kohtia toisiinsa: 1. Moos. 1:1, Joh. 1:1 3, Ef. 3:9, Hepr. 1:1 2 ja Moos. 2:1. Pyydä oppilaita laatimaan taululle luettelo näissä kohdissa huomaamistaan yhtäläisyyksistä ja eroista. (Huom. Kun oppilaat oppivat vertailemaan pyhien kirjoitusten kohtia, opit ja periaatteet voivat tulla selvemmin esiin.) Kysy sen jälkeen: Kuka näiden pyhien kirjoitusten kohtien mukaan loi maailman? (Tähdennä, että Jehova loi maailman Isän johdolla, tai kuten vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin koorumista on opettanut: Koko luomistyö oli [taivaallisen Isän] suunnittelema ( Luominen, Liahona, heinäkuu 2000, s. 102). Anna oppilaille aikaa lukea itsekseen ja vertailla kohtia OL 76:22 24, 104:14 17 ja Moos. 1: Kehota heitä panemaan merkille, mitä muuta Jehova loi. Huomauta tarvittaessa, että Hän loi maailmoja luvutta ja että maa on täysi, ja siinä on yllin kyllin (OL 104:17). Auta oppilaita tarkastelemaan tätä ilmausta esittämällä heille seuraava kysymys: Mitä nuo sanat kertovat siitä, mitä Vapahtajan on täytynyt tietää luodessaan maailman? (Hänen on täytynyt tietää, kuinka monta ihmistä maan päällä asuisi ja mitä he tarvitsisivat historian eri aikakausina.) Selitä oppilaille, että tieto siitä, kuka loi maailman, on eri asia kuin tieto siitä, millä voimalla maailma luotiin. Kehota oppilaita vertaamaan kohtia Morm. 9:16 17, OL 38:1 3 ja MK Jaak. 4:9, merkitsemään ne rinnakkaisviittein ja panemaan merkille, Preview 23

24 OPPIAIHE 4: JEHOVA LOI MAAILMAN kuinka maailma luotiin. Kehota oppilaita selittämään omin sanoin, mitä nämä kohdat tarkoittavat. Laita sitten näkyville seuraava lausunto: Jeesus Kristus on luonut tämän maailman ja kaiken siinä olevan. Hän on luonut myös monia muita maailmoja. Hän on tehnyt sen pappeuden voimalla taivaallisen Isämme johdolla. (Evankeliumin periaatteet, 2009, s. 23.) Tähdennä sitä, että itse asiassa pyhissä kirjoituksissa on vain vähän yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka maailma luotiin. Meille on kuitenkin luvattu, että jonakin päivänä ne asiat ilmoitetaan meille (ks. OL 101:32 34). Pyhissä kirjoituksissa opetetaan paljon enemmän luomisen tarkoituksesta. Keskustelkaa yhdessä seuraavista kysymyksistä: Kun tarkastelette ympärillänne olevaa maailmaa, mitä Jumalan luomakunta opettaa teille Vapahtajasta, Hänen pappeudestaan ja asemastaan kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa? Kuinka näiden totuuksien ymmärtäminen vaikuttaa tunteisiinne Jeesusta Kristusta kohtaan ja todistukseenne Hänestä? Kuinka näiden totuuksien ymmärtäminen vaikuttaa tunteisiinne maapalloa kohtaan? Ennen kuin asiassa siirrytään eteenpäin, tähdennä oppilaille, että vaikka Vapahtaja loi maailman, taivaallinen Isä on meidän henkemme Isä, joka loi Aadamin ja Eevan fyysiset ruumiit. 1. Nefi 17:36; 2. Nefi 2:23 25; OL 49:16 17; Moos. 1:27 33, 39 Maailman luomisen tarkoitus Jaa oppilaat pareihin ja pyydä heitä ottamaan esille kohdat Moos. 1:27 33, 39, 1. Nefi 17:36 ja OL 49: Voit halutessasi ehdottaa, että he merkitsevät näissä kohdissa olevia sanoja ja ilmauksia, jotka auttavat heitä muodostamaan vastauksen tähän kysymykseen: Kuinka selittäisit ystävällesi, miksi maailma luotiin? Pyydä muutamaa paria kertomaan vastauksensa luokalle. Oppilaiden tulisi ymmärtää, että Jehova loi maan paikaksi, jossa Jumalan lapset voisivat elää ja edistyä kohti iankaikkista elämää. Kysy: Mitä tarkoitetaan kohdassa OL 49:17 olevalla ilmauksella ihmisten määrällä? (Tarvittaessa voit katsoa selitystä kohtaan OL 49:16 17 julkaisusta Doctrine and Covenants Student Manual [(kirkon koululaitoksen oppikirja, 2001), s. 106].) Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 2. Nefi 2:18 25 ja kysy sitten: Kuinka olosuhteet Eedenin puutarhassa olisivat estäneet Aadamia ja Eevaa edistymästä taivaallisen Isän pelastussuunnitelmassa? Kuinka Aadamin lankeemus auttoi maailmaa täyttämään luomisensa tarkoituksen? (Se antoi Aadamille ja Eevalle mahdollisuuden saada lapsia.) Kuinka jakeessa 23 kuvatut lankeemuksen seuraukset voivat auttaa meitä edistymään taivaallisen Isän suunnitelmassa? Anna jokaiselle oppilaalle monisteena kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Bruce R. McConkien ( ) sekä Apuyhdistyksen entisen ylijohtajan, sisar Julie B. Beckin seuraavat sanat. Anna oppilaille tarpeeksi aikaa lukea nämä lausunnot ja pohtia luomistyön roolia Jumalan suunnitelmassa lastensa pelastukseksi. 24 Preview

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus

Lisätiedot

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

1. Jumaluus. 2. Pelastussuunnitelma. Isä Jumala. Kuolevaisuutta edeltävä elämä. Jeesus Kristus. Pyhä Henki. Luominen

1. Jumaluus. 2. Pelastussuunnitelma. Isä Jumala. Kuolevaisuutta edeltävä elämä. Jeesus Kristus. Pyhä Henki. Luominen Perusoppeja tulee tähdentää sekä seminaari- että instituuttiluokissa. Opettajan tulee auttaa oppilaita tunnistamaan, ymmärtämään, uskomaan, selittämään ja toteuttamaan näitä evankeliumin oppeja. Tämä auttaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Oppien hallinta. peruskirja

Oppien hallinta. peruskirja Oppien hallinta peruskirja Oppien hallinta peruskirja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, USA Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne osoitteella:

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen Erityisesti kannustamme nuoria ja nuoria naimattomia aikuisia käyttämään temppelityössä oman sukunsa nimiä tai seurakuntansa ja vaarnansa jäsenten esivanhempien nimiä. Pappeusjohtajien tulee varmistaa,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS:

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 Kuunneltavissa osoitteessa:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Oppien hallinta, Uusi testamentti opettajan aineisto

Oppien hallinta, Uusi testamentti opettajan aineisto Oppien hallinta, Uusi testamentti opettajan aineisto Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, USA Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne osoitteella: Seminaries

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS

PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS G U I D E B O O K Sisällysluettelo Johdanto perusyksikköohjelmaan 2 Perusyksikköohjelman viisi piirrettä 3 1. Organisaatio 3 2. Kokouspaikat 4 3. Opetusohjelma 5 4. Opetus 6

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 1. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 1. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 1 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus Tammikuu maaliskuu 2013 Tietoa tästä oppikirjasta Oppiaiheet tässä oppikirjassa

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille

Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen.

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen. Joh.20:19-31 Joh.20:19-31: Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA

VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA koskevia OHJEITA Sisällys Sunnuntain yleisopetusohjelma 2012............. 2 Sunnuntain perusopetusohjelma 2012............ 4 Sunnuntaiopetus koorumeissa ja luokissa.........

Lisätiedot

Opettaminen Vapahtajan tavalla

Opettaminen Vapahtajan tavalla Opettaminen Vapahtajan tavalla Jokaisen evankeliumin opettajan jokaisen vanhemman, jokaisen virallisesti kutsutun opettajan, jokaisen kotiopettajan ja kotikäyntiopettajan ja jokaisen Kristuksen seuraajan

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Hyvä sisärengaslainen

Hyvä sisärengaslainen Hyvä sisärengaslainen Tällä kertaa vuorossa Johanneksen evankeliumin 3. luku, joka sisältää tärkeää ja keskeistä asiaa taivaaseen pääsemisestä. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten

Lisätiedot

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä?

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Anteeksipyyntö ja korjaus opetukseeni Pyydän anteeksi, että olen opettanut väärin siitä, milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä. Uskoin aiemmin, että

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (1. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (1. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (1. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset Huhtikuu kesäkuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

Lihan teot ja Hengen hedelmät

Lihan teot ja Hengen hedelmät Lihan teot ja Hengen hedelmät 18.10.2009 19.Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20.epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat,

Lisätiedot

Kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala oli kuitenkin varautunut siihen, että ihminen voisi langeta syntiin. Hän sanoi käärmeelle, että Hän panee:

Kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala oli kuitenkin varautunut siihen, että ihminen voisi langeta syntiin. Hän sanoi käärmeelle, että Hän panee: Kari Seppälä TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ Alussa Jumala loi taivaan ja maan Kertomus siitä kuka olet ja mihin olet menossa löytyy Raamatun alkulehdiltä luomiskertomuksesta. Jumala loi kaiken olevaisen tietyssä

Lisätiedot

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed 1 Abodah Zarah Rabbi J. Melamed 6.2.2013 Talmud Tänään haluan keskustella millä tavalla Talmudissa käsitellään juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita. Todellisuudessa tämän tyyppisiä kertomuksia

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 3. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 3. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 3 Oppiaineistoa nuorille käänty mykseen johtavaa opet ta mista ja oppimist a Nuoret Naiset Heinäkuu syyskuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa muistetaan uskossa Kristukseen kuolleita ja erityisesti seurakunnan poisnukkuneita jäseniä sekä rukoillaan heidän puolestaan (ks.

Lisätiedot

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen suviseurat, Sievi Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa!

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen suviseurat, Sievi Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa! Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen suviseurat, Sievi 27.6.2008 Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa! Sievin suviseuroihin tulevien matkalaisten ja seuravieraiden rintapieleen

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 2 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13 Jeesus sanoi heille: Tätä minä tarkoitin, kun ollessani

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 4. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 4. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 4 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset Lokakuu joulukuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013

Lisätiedot

Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys

Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys Kun luemme Raamatun kirjoja ja kirjeitä, niin meidän tulee lukea ja ymmärtää ne kokonaisuuksina, niin että tutkimme laajemman asiayhteyden, missä jokin sana tai lause

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Samuel, Jumalan palvelija

Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Mikä todistaa Jeesuksen olevan Messias?

Mikä todistaa Jeesuksen olevan Messias? 1 Mikä todistaa Jeesuksen olevan Messias? Johanneksen evankeliumin selitys 18 Joh. 5:30 47, Savonlinnan Tuomiokirkko, 2.12.2015 Viime kerralla käsittelimme keskustelua, joka sai alkunsa siitä, kun Jeesus

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Matt Mitchell: Kuka Pyha Henki on?

Matt Mitchell: Kuka Pyha Henki on? Matt Mitchell: Kuka Pyha Henki on? Matt Mitchell: The Fellowship of the Holy Spitit: "Who is the Holy Spirit?" 3.helmikuuta 2008 Matteus 3:13-17 Tänä vuonna rukoilen, että saatte kokea pyhän Kolminaisuuden

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet

Tule sellaisena kuin olet Tule sellaisena kuin olet 8. Älä jää lähtöruutuun 18.1.2015 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 2. Aitous ja epäilys 3. Hyväksyminen ja kunnioitus 4. Totuus? 5. Toivoa epätoivoon 6. Hedelmät

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi RAKKAUS Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta

Lisätiedot