Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä. Tutkimusraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä. Tutkimusraportti"

Transkriptio

1 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Tutkimusraportti

2 Sisältö Tutkimuksen toteutus s. 3 Vastaajien profilointi s. 5 Nuoret ja kehitysyhteistyö s. 12 Lopuksi s. 33 Raportti liitteineen on ladattavissa osoitteesta

3 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten ajatuksia kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat vuotiaat nuoret. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella Tutkimusotos on poimittu T-Median tutkimusrekisteristä. Lisäksi SLNS ja Taloudellisen tiedotustoimiston koulucoachit ovat välittäneet kyselyä yhteistyöoppilaitoksilleen. Tutkimuksen ovat suunnitelleet Suomen lasten ja nuorten säätiö, Plan Suomi, Taksvärkki, Kirkon Ulkomaanapu ja T-Media sekä tutkijat Sofia Laine ja Petri Hautaniemi. Kyselyn on toteuttanut Suomen lasten ja nuorten säätiön toimeksiannosta T- Media Oy. Tutkimus on toteutettu ulkoasiainministeriön viestintätuella.

4 Vastaajien taustatiedot (N=945) Ikä % Alle 17 vuotta 6 % Asuinalue % Helsinki ja Uusimaa 27 % (N=269) vuotta 40 % vuotta 55 % Muu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi 15 % (N=176) 35 % (N=284) 23 % (N=213) Elämäntilanne % Peruskoulussa 5 % Lukiossa 41 % Ammattiopistossa 7 % Korkeakoulussa/AMK:ssa 24 % Työelämässä/harjoittelussa 10 % Työtön 3 % Muu 11 % Sukupuoli* % Painotettu % Mies 19 % (N=183) 50% Nainen 71 % (N=673) 50 % * Tulokset on painotettu asuinalueen ja sukupuolen mukaan

5 Vastaajien profilointi

6 Nuorten suhtautuminen kehy-asioihin Etsimme kehitysapua koskevien väittämien pohjalta faktorianalyysiä käyttäen erilaisia ulottuvuuksia, joiden pohjalta muodostimme viisi erilaista kehy-profiilia. Nimesimme profiilit niitä kuvaavien ominaisuuksien pohjalta seuraavasti: aktiiviset auttajat, globalisaatiokriittiset, välinpitämättömät, positiiviset epävarmat ja Suomi ensin. Eri profiileilla on erilainen suhtautuminen kehitysyhteistyöhön ja sen hyötyihin. Myös oma valmius osallistua ja auttaa vaihtelee profiileittain. Profiileita on peilattu myös arvoväittämiin, perustuvat Shalom Schwartzin arvoteoriaan. Kyselyssä on käytetty Schwartzin Portrait Values Questionnaire (PVQ) lomakkeen pohjalta kehitettyä, Desire e Knoppenin ja Willem Sarisin tekemää kyselyä.

7 Nuorten keskuudessa korostuvat arvot Kysyimme nuorilta erilaisia väittämiä alla oleviin arvoulottuvuuksiin pohjautuen. Taulukon luvut kuvaavat, kuinka ulottuvuudet korostuvat vastaajien keskuudessa asteikolla Kaikki Naiset Miehet Itseohjautuvuus Tasa-arvo Uutuudenviehätys Hyväntahtoisuus Hedonismi Turvallisuus Ympäristö Menestyminen Sovinnaisuus Perinteet Valta Luvut ovat keskiarvoja kutakin ulottuvuutta mittaavista väittämistä

8 1. Aktiiviset auttajat Aktiiviset auttajat ovat nimensä mukaisesti kiinnostuneita kehitysmaiden asioista ja valmiita toimimaan kehitysmaiden hyväksi. Aktiivisia auttajia on koko aineistossa yhteensä 16 prosenttia. Korostuvat piirteet Globaali velvollisuus auttaa, voi monesti liittyä myös uskontoon. Apu nähdään hyödyllisenä ja toimivana. Korostuvat arvot Uutuudenviehätys, tasa-arvo, ympäristö ja hyväntahtoisuus.

9 2. Globalisaatiokriittiset Globalisaatiokriittiset ovat kiinnostuneita kehy-asioista, he näkevät länsimaat kehitysmaiden ongelmien pääasiallisina aiheuttajina. Globalisaatiokriittisiä on koko aineistossa yhteensä 17 prosenttia. Korostuvat piirteet Kriittisyys länsimaita ja yrityksiä kohtaan ja lievä epäluulo kehytoiminnan hyötyjä kohtaan. Halu auttaa ja vaikuttaa. Korostuvat arvot Itse-ohjautuvuus ja ympäristö korostuvat. Alikorostuvia arvoja ovat perinteet, sovinnaisuus, valta ja menestyminen.

10 3. Positiiviset epävarmat Positiiviset epävarmat suhtautuvat periaatteessa myönteisesti kehytoimintaan, mutta eivät ole varmoja, kuinka voisivat auttaa. Positiivisia epävarmoja on koko aineistossa yhteensä 21 prosenttia. Korostuvat piirteet Myönteisyys kehytoimintaa kohtaan, velvollisuus auttaa. Toisaalta epävarmuus avun toimivuudesta. Yleinen epävarmuus aihetta koskien. Korostuvat arvot Valta, uutuudenviehätys ja hedonismi korostuvat, myös hyväntahtoisuus korostuu hieman.

11 4. Välinpitämättömät Välinpitämättömät eivät ole erityisen kiinnostuneita kehy-asioista, eivätkä koe auttamismahdollisuuksiaan hyvinä. Välinpitämättömiä on koko aineistossa yhteensä 31 prosenttia. Korostuvat piirteet Vähäinen kiinnostus kehy-toimintaa kohtaan. Auttamista ei katsota velvollisuudeksi, lievä epäluulo kehytoiminnan hyötyjä kohtaan. Korostuvat arvot Sovinnaisuus, turvallisuus ja hedonismi, myös perinteet korostuvat. Itseohjautuvuus alikorostuu.

12 5. Suomi ensin Suomi ensin profiiliin kuuluvat eivät ole kehy-toiminnan kannattajia, he näkevät, että apu tulee suunnata suomalaisille. Heitä on koko aineistossa yhteensä 15 prosenttia. Korostuvat piirteet Ei velvollisuutta eikä mahdollisuutta tukea ja auttaa kehitysmaita. Apu tulee ensisijaisesti suunnata suomalaisille avun tarvitsijoille. Korostuvat arvot Perinteet ja menestyminen korostuvat. Alikorostuvia piirteitä turvallisuus, hedonismi, itseohjautuvuus, tasa-arvo, hyväntahtoisuus ja ympäristö.

13 Nuoret ja kehitysyhteistyö

14 Nuoret ovat aktiivisia Selvitimme nuorten aktiivisuutta kysymällä, kuuluvatko nuoret erilaisiin yhdistyksiin tai yhteisöihin. Reilu puolet vastaajista ilmoittaa kuuluvansa johonkin liikunta/urheilu-järjestöön tai yhteisöön. Muihin vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyviin yhteisöihin kuuluu 37 prosenttia nuorista. 15 prosenttia nuorista ilmoittaa kuuluvansa ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja kehitysyhteistyöhön liittyviin järjestöihin. Profiileista aktiivisimpia tällä saralla ovat globalisaatiokriittiset ja aktiiviset auttajat.

15 Globalisaatiokriittiset 41 % Aktiiviset auttajat 26 % Positiiviset epävarmat 10 % Välinpitämättömät 5 % Suomi ensin 0 %

16 SPR ja Unicef tunnetuimmat kehy-järjestöt Pyysimme nuoria mainitsemaan nimeltä tuntemiaan kehitysyhteistyöjärjestöjä yhdestä kymmeneen. Tunnetuimmat järjestöt ovat SPR, Unicef, Kirkon Ulkomaanapu ja Plan. Viereiseen kaavioon on koottu nuorten ensimmäisenä mainitsemat järjestöt, seuraavan sivun kaavioon on koottu kaikki nuorten mainitsemat järjestöt.

17

18 Kehitysmaa on maa, jossa Kehitysyhteistyö on toimintaa, jossa Teollisuusmaat tarjoavat joko koulutusta tai konkreettisia tuotteita kehitysmaille heidän olojen parantamiseen. (Nainen, aktiiviset auttajat) Kaadetaan rahaa kankkulan kaivoon. (Mies, Suomi ensin)

19 Ympäristöongelmat, eläinten elinalueiden pieneneminen ja liikakansoitus. (Nainen, globalisaatiokriittiset) Maailman kolme suurinta ongelmaa ovat

20 (Aktiiviset auttajat) Maailman kolme suurinta ongelmaa ovat (Suomi ensin) Maailman kolme suurinta ongelmaa ovat

21 Nuorten tietämyksessä parantamisen varaa Selvitimme nuorten tietämystä kehy-asioista muutamilla kysymyksillä. Yli puolet vastaajista vastaa oikein, että teollisuusmaat ovat luvanneet tukea kehitysmaita vuosittain summalla, joka vastaa 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Sen sijaan vain kolmannes nuorista vastaa oikein, että Suomen antama tuki on luvattua vähemmän. Suurin osa vastaajista (57 %) ilmoittaa tietävänsä myös, että Suomen kehityspolitiikan keskeinen tavoite on köyhyyden poistaminen. 48 prosenttia nuorista vastaa oikein, että äärimmäisessä köyhyydessä elää globaalisti 1300 miljoonaa ihmistä.

22 niiden yhteenlasketusta vuotuisesta tuotannosta eli bruttokansantuotteesta.

23 Iso osa nuorista halukkaita auttamaan Kysyimme nuorilta erilaisia kehitysyhteistyöhön ja kehitysmaihin liittyviä väittämiä. 78 prosenttia nuorista ajattelee, että hyväosaisilla on velvollisuus auttaa niitä, joilla menee heikommin. Suurin osa nuorista (69 %) myös näkee, että Suomella valtiona on velvollisuus auttaa kehitysmaita. Nuoret ovat myös kohtalaisen kiinnostuneita kehitysmaiden asioista (64 %) ja yli puolet uskoo voivansa vaikuttaa niihin omilla teoillaan. Harvempi nuorista näkee, että kehitysmaat ovat itse vastuussa omista ongelmistaan, sen sijaan useampi syyttää länsimaita kehitysmaiden ongelmista.

24

25

26 Naiset korostavat vastuuta ja velvollisuutta Kun väittämiä tarkastellaan suhteessa taustamuuttujiin voidaan eri ryhmien välillä havaita eroja. Naiset suhtautuvat yleisesti ottaen miehiä positiivisemmin kehitysyhteistyöhön ja korostavat vastuuta ja velvollisuutta kehitysmaiden ihmisiä kohtaan. Eri elämäntilanteissa olevista myönteisimmin kehytoimintaan suhtautuvat tyypillisimmin korkeakouluopiskelijat, lukiolaiset ja työelämässä tai harjoittelussa olevat. Eri profiilien välillä on suuria eroja suhtautumisessa eri väittämiin.

27

28

29 Nuoret seuraavat maailman tapahtumia Selvitimme muutaman väittämän avulla nuorten aktiivisuutta ja omaa suhtautumista monikulttuurisuuteen. Suurin osa seuraa aktiivisesti maailman tapahtumia ja voisi opiskella ulkomailla, mutta harvempi näkee, että Suomen pitäisi olla monikulttuurisempi.

30 Vaatekeräys yleisin toiminnan muoto Kysyimme nuorilta myös erilaisista vaikuttamisen ja toiminnan muodoista selvittäen, mitä niistä nuoret ovat tehneet tai voisivat tehdä. Yleisimpiä toiminnan muotoja ovat vaatteiden vieminen vaatekeräykseen, koulussa järjestettävään taksvärkkikeräykseen osallistuminen tai rahan lahjoittaminen hyvään tarkoitukseen. Naiset ovat tyypillisesti osallistuneet tai ovat valmiita osallistumaan eri toiminnan muotoihin useammin kuin miehet. Eri profiileista Suomi ensin -ryhmään kuuluvat ovat osallistuneet muita profiileita harvemmin eri toiminnan muotoihin.

31

32 Kehitysyhteistyö opetuksessa Selvitimme myös kehitysyhteistyön näkyvyyttä oppitunneilla. Useimmiten aihetta on käsitelty lukiossa. Aihetta on käsitelty muun muassa yhteiskuntaopin, uskonnon, historian ja maantiedon tunneilla. Käsitellyt aiheet liittyvät usein köyhyyteen ja nälänhätään.

33 Millä oppitunneilla kehitysyhteistyötä on käsitelty? Mitä kehitysyhteistyöhön liittyviä teemoja käsiteltiin?

34

35 Lopuksi

36 Suosituksia viestijöille 1/2 Nuorten tietämys kehitysyhteistyöhön liittyvistä faktoista on heikolla tasolla, tietämyksen koheneminen voisi muuttaa joidenkin asenteita. Tieto voi myös herättää kiinnostusta niiden nuorten joukossa, joille kehy-toiminta on vieraampaa. Yleisesti ottaen nuoret saavat eniten tietoa kehy-toiminnasta internetin, sanomalehtien ja TV:n kautta. Näitä kannattaa hyödyntää viestintävälineinä. Myös koulu ja opinnot sekä sosiaalinen media voivat toimia hyvinä viestintäkanavina kehy-asioista. Suomi ensin profiiliin kuuluvat saavat heikoiten tietoa kehy-asioista minkään viestintäkanavan kautta. Tämä voi olla tietoinen valinta. Positiviiset epävarmat saavat kohtalaisen usein tietoa kavereiltaan ja aikakauslehdistä.

37 Suosituksia viestijöille 2/2 Eri profiilit suhtautuvat eri tavoin kehy-toimintaan. Aktiivisimpia ja tietoisimpia ovat aktiiviset auttajat ja globalisaatiokriittiset. Positiiviset epävarmat suhtautuvat hieman epävarmasti kehytoimintaan. Heillä korostuu arvoissa uutuuden viehätys ja hedonismi. Voidaanko kehytoimintaa viestiä heille helppona, toimivana ja jopa trendikkäänä vaihtoehtona? Välinpitämättömiä ei erityisemmin kiinnosta kehy-toiminta. Ehkä kiinnostusta on mahdollisuus lisätä erilaisilla tunteisiin vetoavilla viesteillä? Tämä ryhmä kaipaa herättelyä. Suomi ensin profiiliin kuuluvien lähtökohtainen suhtautuminen kehytoimintaan on suhteellisen kielteistä. Heidän asenteitaan voi olla hankala muuttaa. Mahdollisesti faktatietojen kertominen ja sen esille tuominen, että kehitysmaita ja suomalaisia avun tarvitsijoita voidaan tukea samanaikaisesti, voisi lieventää suhtautumista.

38 Yhteenveto ja päätelmät Nuorilla on suhteellisen hyvä käsitys siitä, mitä kehitysmaat ovat ja mitä kehitysapu tarkoittaa - ainakin yleisellä tasolla. Lisäksi nuoret osaavat mainita kohtalaisen hyvin eri kehy-järjestöjä. Faktatietojen hallinnassa on kuitenkin selvästi parantamisen varaa. Yleisesti ottaen nuoret ovat kiinnostuneita kehitysmaiden asioista. Useimmat nuorista haluavat auttaa ja näkevät, että länsimailla on velvollisuus tukea kehitysmaita. Yleisimpiä kehy-toiminnan tai vaikuttamisen muotoja nuorten keskuudessa ovat vaatekeräykseen osallistuminen ja rahan lahjoittaminen hyvään tarkoitukseen. Suurin osa nuorista on yleisesti ottaen valmiita osallistumaan erilaisiin kehy-toiminnan muotoihin. Kehitysyhteistyötä käsitellään kouluissa ja opetuksessa suhteellisen harvoin.

39 Sari Maunula Tutkimusjohtaja m Maria Vesanen Tutkija m T-Media Oy on osa Taloudellista tiedotustoimistoa yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustaa Suomessa Reputation Institutea. Tekijätiimi: Maria Vesanen, Sari Maunula, Mikael Thuneberg

40 Kiitos! Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29A Helsinki Puh

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013

Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013 Kun KOULU LOPPUU? -Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista 2013 2012 1 Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan

Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten suhtautuminen politiikkaan Petriina Piuhola Yhteiskuntaopin tutkimus Ressun lukio 29.11.2010 Ohjaaja: Antti Kohi TIIVISTELMÄ Ei pygee helsinkiläisten lukiolaisten

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto 2.0. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011. Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto 2.0. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011. Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto 2.0 Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Lukio 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto 1 2.0 Suomen Lukiolaisten Liitto on toteuttanut tutkimuksen yhteistyössä T-Median

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

KARI PAAKKUNAINEN (TOIM.) SUKUPOLVIPOLITIIKKA. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

KARI PAAKKUNAINEN (TOIM.) SUKUPOLVIPOLITIIKKA. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA KARI PAAKKUNAINEN (TOIM.) SUKUPOLVIPOLITIIKKA Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat TAT-ryhmän julkaisusarja Helsingissä 2010 Tomi Alakoski, Katja Laurén, Satu Olkinuora (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

KYLLÄ POLITIIKALLE, MUTTA...

KYLLÄ POLITIIKALLE, MUTTA... KARI PAAKKUNAINEN (TOIM.) KYLLÄ POLITIIKALLE, MUTTA... Nuoret ja eduskuntavaalit 23 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Turun yliopiston Poliittisen historian raportteja 8 Turun

Lisätiedot

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim.

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim. Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa Simopekka Katajala (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

MONIPOLVINEN HYVINVOINTI

MONIPOLVINEN HYVINVOINTI SAMI MYLLYNIEMI (TOIM.) MONIPOLVINEN HYVINVOINTI Nuorisobarometri 2012 Sami Myllyniemi (toim.) Monipolvinen hyvinvointi Nuorisobarometri 2012 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot