Yhteyshenkilö: Maiju Räsänen, p

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteyshenkilö: Maiju Räsänen, p. 0505908460 maiju.rasanen@rudus.fi"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija Rudus Oy PL Helsinki Yhteyshenkilö: Maiju Räsänen, p Laitoksen sijainti Lappeenrannan valmisbetoniatehdas Ruukintie Lappeenranta 3. Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta: Ympäristönsuojeluasetus 1 kohdan 8 b mukaan ympäristölupa vaaditaan kiinteältä betoniasemalta tai betonituotetehtaalta. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 8 a mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen. 4. Asian vireille tulo Hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamisesta on kirjattu Lappeenrannan seudun ympäristötoimesssa saapuneeksi ( Diari 742/211/2012). 5. Selvitys luvista ja kaavoitustilanteesta 6. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö Toiminnalle on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupalupa Alueella on vahvistettu lainvoimainen asemakaava, jossa alueen käyttötarkoitukseksi on merkitty T eli teollisuus- ja varastointitoimintojen alue. Toiminnanharjoittajalla on sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä. Alue on rakennettua teollisuusaluetta. Toiminta sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Tontin omistaa hakija. Lähin asuinalue sijaitsee n. 100 m etäisyydellä tehtaasta. Tehtaan toiminta ei tule häiritsemään alueen muuta toimintaa eikä asuinalueiden yleistä viihtyvyyttä. 7. Kuvaus laitoksen toiminnasta

2 Valmistettava tuote on valmisbetoni, jota tuotetaan vuodessa n m 3. Tehtaan maksimikapasiteetti on m 3 vuodessa. Betonin valmistus tapahtuu yleensä arkipäivisin klo välisenä aikana sekä tarpeen mukaan viikonlppuisin. Betonin valmistus tapahtuu suljetussa tilassa eikä tehtaan käyttö aiheuta ympäristöön päästöjä tai muuta merkittävää häiriötä. Tuotannon kulku: Kiviaines toimitetaan suoraan kiviainessiiloihin. Sementti tuodaan säiliöautoilla ja puretaan suoraan siiloihin. Lisäaineet vastaanotetaan tehtaan lisäainehuoneeseen joko muoviastioissa tai säiliöautokuljetuksina. Betoni valmistetaan sekoittamalla raaka-aineet asemalla sekoittimessa tasalaatuiseksi massaksi. Valmis massa tyhjennetään sekoittimesta purkusuppilon kautta kuljetusautoon, jolla betoni kuljetetaan käyttökohteeseen. Työpäivän lopuksi sekoitin sekä kuljetuskaluston säiliöt pestään. Tehtaalla on käytössä erillinen pesupaikka, jonka vedet kierrätetään öljynerotuskaivon kautta varastosäiliöön. Pesussa muodostuneesta lietteestä erotetaan kiviaines ja vesi erilleen kolmessa selkeytysaltaassa, josta vesi tämän jälkeen otetaan pesuun uudestaan. Varastosäiliön ylikuormittuessa varastosäliön vesi johdetaan kaupungin viemäriverkkoon. Selkeytysaltaiden pohjalle selkeytynyt sakka (sementin ja kiviaineksen seos) toimitetaan betonijätteen vastaanottopaikkaan. Tehtaalla on oma kevytöljylämpölaitos, jonka teho on 1,5 kw. Lämpölaitoksesta syntyvät savukaasut johdetaan prosessiin.kevyen polttoöljyn vuotuinen kulutus on noin 1000l. TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Raaka-aineet Valmisbetonia valmistetaan vuodessa n m 3. Tehtaan raaka-aineissa, kemikaaleissa ja polttoaineissa, niiden varastoinnissa tai kulutuksessa ei ole tapahtunut muutoksia. Liikenne Tehtaan keskimääräinen liikenteen määrä on n ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne kulkee yleistä katuverkkoa pitkin. Jätteet Tehtaan toiminnasta muodostuu autojen säiliöiden, pumppuautojen sekä myllyn pesuvesien pesualtaasta sementtiä sekä kiviainesta sisältä-

3 vää pesujätettä. Pesujäte poistetaan toimitetaan hyväksyttyyn vastaanottopisteeseen. Tehtaan kaluston ja laitteiden kunnossapidosta kertyvä jäte lajitellaan sekä toimitetaan asianmukaisiin jätteiden vastaanottopisteisiin. Henkilökunnan tuottaman jätteen huolinnan hoitaa valtakunnallinen jätehuollon kuljetusyhtiö. Energia ja vesi Tehdasalueella on erillinen pesupaikka jossa pestään kuljetus- ja pumppauskaluston säiliöt. "Pesutilat" ovat maanalaiset altaat, jotka on varustettu kansilla. Autojen säiliöt pestään ulkotilassa altaisiin. Kaluston ulkopuolista pesua tai huoltoa ei tehdä. Pesuprosessissa muodostuvasta pesujätteestä vesi ja osa kiintoaineesta kierrätetään uusiokäyttöön. Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan Lappeenrannan Energia Oy:n viemäriverkkoon. Pöly Sementtisiilot varustetaan pinnanmittausautomatiikalla, jottei ylitäyttöä pääsisi tapahtumaan. Siilot on varustettu pölysuodattimin Tehdasalueen pihat lakaistaan säännöllisesti pölyämisen estämiseksi. 8. Laitoksen toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Tehtaalla pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon merkitään tapauskohtaisesti päivän toiminta sekä mahdolliset häiriöt. Sementtisiilojen suodattimet tarkistetaan säännöllisesti ja niiden toimintaa tarkkaillaan silmämääräisesti 9. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 10. Lupahakemuksen käsittely Tehtaan polttoainesäiliö on sijoitettu suljettuun tilaan, joka on varustettu asianmukaisella valuma-altaalla. Tehtaalla on käytettävissä imeytysturvetta polttoaineen mahdollisen maahan joutumisen vuoksi. Tehtaalla käytettävät betonin lisäaineet eivät ole ympäristölle vaarallisia aineita. Lisäaineiden mahdollinen valuminen ympäristöön estetään sijoittamalla aineet valuma-altaalla varustettuun tilaan tehtaalla. Tehtaan henkilökunnalle on kunnossapito-ohjeistus ja ohjeistus poikkeustilanteiden. Hakemuksesta on kuulutettu Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus on julkaistu Etelä-Saimaa lehdessä Lausunnot ja muistutukset

4 Hakemuksesta on pyydetty lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselta ja Lappeenrannan teknisen toimelta. Tekninen toimi ilmoittaa lausuntonaan, että toiminta on voimassa olevien kaavojen mukaista,eikä sillä ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta. Vireillä olevassa keskustaajaman osayleiskaavassa alueen käyttöä on tarkoitus kehittää keskustapalvelujen suuntaan kuten maakuntakaava ohjaa. Kaakkois-Suomen Ely-keskus ilmoittaa lausunnossaan, että vesinäytetuloksen perusteella pohjaveden laatu on heikentynyt. Ely-keksus edellyttää Rudus Oy:n selvittävän onko toiminnalla ja todetuilla korkeilla fosforipitoisuuksilla syy-yhteyttä. Kaakkois-Suomen Ely-keskus katsoo, että tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella jo olevasta tai sinne sijoitettavasta toiminnasta ei saa aiheutua YSL 8 :n tarkoittamaa pohjaveden pilaantumista. Hakijan vastine Hakija on toimittanut vastineen Vastineessa todetaan seuraavaa: Rudus on pyytänyt lisäaikaa ja ottanut uudet näytteet kaivosta , jolloin maa on roudassa. Uusien näytteiden mukaan vesi on hyvälaatuista ja täyttää talousveden laatuvaatimukset. Myös fosforipitoisuus on alhainen. On mahdollista, että kaivoon pääsee pintavesiä. Tehtaan tuotannossa ei käytetä fosforia sisältäviä raaka-aineita, eivätkä fosforipäästöt voi johtua tuotannosta. Rudus esittää, että kokonaisfosfori jätettäisiin pois parametrilistalta. RATKAISU Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päättää myöntää Rudus Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan, joka koskee lupamääräysten tarkistamista. Lupamääräys 1 korvataan uudella määräyksellä 1. Vanhat lupamääräykset 2 ja 3 poistetaan tarpeettomina. Lupamääräys 4 säilyy ennallaan. Vanha lupamääräys 5 korvataan uudella määräyksellä 2. Lupamääräys 6 säilyy entisellään. Lisäksi toiminnalle annetaan uusia määräyksiä. Uusia lupamääräyksiä ovat 2, 3, 5 ja Lupamääräykset Toiminnasta aiheutuva melu ei saa, alueen muun toiminnan taustamelu huomioiden, ylittää lähimmän asuintalon piha-alueella arvoa 55 db (LA eq ) klo 7-22 eikä arvoa 50 db (LA eq ) klo (YsL 6, NaapL 17, VNp /993).

5 1. Laitoksen toiminta tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu melu- tai pölyhaittaa, maaperän, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumista eikä muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Pölyntorjuntalaitteisto tulee huoltaa säännöllisesti ja siitä on pidettävä kirjaa. (YSL 43 ) 2. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää laitoksen aiheuttamat pölypäästöt tarvittaessa.( YSL 43 ) Pitoisuudet eivät saa ylittyä Vna ilmanlaadusta 38/2011 annetun asetuksen 4 :n raja-arvojen hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) osalta ja Vnp 480/ :n ohjearvojen hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta 30 vrk:n ajanjaksolla. (YsL 43 ja 46, YsA 19, VnA 38/2011, Vnp 480/1996) 3. Toiminnan vaikutusta alueen pohjaveteen on seurattava erillisen tutkimussuunnitelman mukaan. Vedestä on tutkittava ainakin lämpötila, kokonaisfosfori, kiintoaine, sähkönjohtavuus, ph, kloridi, sulfaatti, kalsium, magnesium ja kokonaiskovuus. (YSL 43 ) Ympäristönsuojelun viranhaltija voi tarvittaessa hyväksyä tarkkailusuunnitelman päivityksen. 4. Käsittely- ja varastoalueiden ympäristö on pidettävä siistinä eikä toiminnasta saa aiheutua toiminta-alueen roskaantumista tai pölyyntymistä. ( YSL 45 ) 5. Kiinteistön alueella säilytettävät kemikaalit on varastoitava siten, ettei niistä aiheudu pohajveden pilaantumisen vaaraa. ( YSL 45 ) 6. Pesu- tai prosessivesiä ei saa johtaa maastoon/hulevesiverkostoon. Käyttökelvottomaksi jäänyt betoni tulee toimittaa hyväksyttyyn vastaanottopisteeseen.( YSL 43, YSL 45 ) 7. Häiriö- tai onnettomuustilanteita varten tulee olla toimintasuunnitelma vesien johtamisen ja käsittelyn osalta.( YSL 43 ) 8. Viemäriin johdettavat pesu- tai prosessivedet tulee johtaa öljynerotus- ja hiekanerotuskaivon kautta. jätevesilinja on varustettava sulkuventtiilillä. Viemäriin johdettavia vesiä on tarkkailtava erillisen suunnitelman mukaisesti. Kiinteistöllä on oltava näytteenottopiste viemäriin johdettavien prosessi- ja pesuvesien varalta. Vesien laadun varmistamiseksi. Vesistä on tarvittaessa seurattava ainakin ph, kromi(vi), kok-p, kok-n.( YSL Piha-alueen sadevedet tulee johtaa hiekanerotuskaivon kautta. Sadevesiverkostoon johdettavat vedet tulee johtaa tarkkailukaivon kautta, joka toimii näytteenottokaivona ja on suljettavissa niin, että sadevesien pääsy sadevesiverkostoon voidaan tarvittaessa estää. (YSL 43 ) Sadevesiverkostoon johdettavista sadevesistä on seurattava säännöllisesti. Vesistä on tutkittava ainakin ph, kromi (VI), öljy-yhdisteet kolmen vuoden välein tai tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

6 10. Alueella on oltava riittävästi imeytysainetta mahdollisten öljyvuotojen varalta. (YSL 43 ) 11. Ympäristöön kohdistuvista vahinkotapauksista ja häiriötilanteista tulee välittömästi ilmoittaa Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Häiriötilanteen sattuessa tulee toiminta keskeyttää välittömästi ja häiriö on korjattava ennen toiminnan jatkamista. (YSL 43 ) 12. Toiminnanharjoittajan on toimitettava Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle vuosittain mennessä yhteenvetoraportti edellisen vuoden toiminnasta. Raportista tulee käydä ilmi seuraavat asiat: - tuotetun betonin määrä (t/a) - käytettyjen raaka-aineiden määrät (t/a) - polttoaineen kulutustiedot - erilaisten jätteiden kertymä mukaan lukien betonijätteen määrä ja toimituspaikat - tiedot suoritetuista huoltotoimenpiteistä - häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 13. Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle etukäteen. (YSL 43 ) 14. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa laitoksen vastuuhenkilö valvontaviranomaiselle. Henkilökunta tulee perehdyttää laitoksen toimintaan ja ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiin. (YSL 43 ) 15. Toiminnan mahdollisesti loputtua on alue siivottava. Maaperän puhtaudesta tulee antaa selvitys ja tarvittaessa maaperä on puhdistettava sen hetkisen lainsäädännön ja ohjeiston mukaisesti, ympäristöviranomaisen hyväksymässä laajuudessa. (YSL 43 ) RATKAISUN PERUSTELUT Vastaukset vastineeseen Vaikka raaka-aineet sisällä fosforia, niin piha-alueen vaikutus kaivon veteen voi olla merkittävä verrattuna siihen, että pihavesiä ei pääsisi kaivoon. Sen takia on perusteltua pitää kokonaisfosfori edelleen tarkkailtavien parametrien luettelossa. Luparatkaisun perustelut Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta katsoo, että hakemuksen mukaisesta toiminnasta, päätöksen lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen, ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle eikä myöskään naapureille kohtuutonta haittaa tai rasitusta. Kun toimintaa harjoitetaan esitetyllä tavalla annettuja määräyksiä noudattaen, voidaan sen katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten tavoitteet sekä yleiset periaatteet ja vaatimukset. Luvan myöntämiselle ei ole myöskään kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaiset myöntämisedellytykset toiminnan luvalle ovat siten olemassa.

7 Hakija on velvollinen huolehtimaan, ettei toiminnasta ole seurauksena sellaista ympäristön laadun huonontumista, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristönsuojelulain 5 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämisestä. Lupamääräysten perustelut Toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta missään muodossa ympäristölle tai asukkaille (Laki eräistä naapuruussuhteista 17 ). Melusta on annettu valtioneuvoston ohjearvot (Vnp 993/1992), joita tulee noudattaa. (1,2) Määräykset 2 ja 5 on annettu roskaantumisen ja pölyämisen ehkäisemiseksi. Pohjaveden tarkkailusuunnitelma on laadittu pohjaveden laadun seurantaa varten ja kokonaisfosfori on ollut yhtenä seurantaparametrinä. Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää tulosten perusteella. (3) Pihavesien ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja vaikutusten vähentämiseksi on tarpeen antaa määräys. Toiminnalla ei saa olla haitallisia vaikutuksia myöskään sadevesiverkoston vesiä vastaanottavaan vesistöön ja toisaalta toiminta sijaitsee I-luokan pohjavesialueella, jolloin hulevesien laadusta on toiminnanharjoittajan oltava selvillä. (9) Määräysten avulla halutaan pienentää kemikaali- ja polttoaineisiin liittyvää onnettomuusriskiä ja ympäristön pilaantumisen vaaraa sekä toisaalta varmistaa tiedonkulku mahdollisessa häiriötilanteessa. Määräys toiminnan kirjanpidosta sekä mahdollisista toiminnassa tapahtuvista muutoksista on annettu valvonnallisista syistä. (13) Ympäristönsuojelulain 5 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämisestä. Mikä tarkoittaa että myös henkilökunnalla tulee olla tieto toiminnasta aiheutuvista vaikutuksista ja miten niihin tulee toiminnassa varautua.(8,15,16) Toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja kunnostettava siten, että jätelain tarkoittamat roskaamista ja ympäristönsuojelulain 7 :n ja 75 :n tarkoittamat pilaamiskieltoa koskevat kunnostustoimenpiteet tulevat täytetyksi. (16) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki Ympäristönsuojeluasetus Jätelaki Jäteasetus Valtioneuvoston päätökset 993/1992, 101/1997 ja 659/1996 LUPAPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

8 Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, on niille haettava uutta ympäristölupaa. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säädöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta noudatettava tämän luvan estämättä (YsL 56, YsA 19 ). LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Tästä päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla ja Lappeenrannan kaupungin internet-sivuilla. YMPÄRISTÖLUPAMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tästä ympäristölupapäätöksestä peritään Lappeenrannan seudu ympäristölautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti 1578,50 hintainen lupamaksu. Maksussa on huomioitu hakijan sertifioitu ympäristöjärjestelmä taksan (hyväksytty ) 5 kohdan 5.5 mukaisesti. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen.

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012.

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Antopäivä 53100 LAPPEENRANTA 19.12.2012 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Parma Oy PL 76 03101

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2014 60 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

Lisätiedot

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 45/11.3.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.4.2011 Dnro Karp 4631/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.4.2011 Dnro Karp 4631/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.4.2011 Dnro Karp 4631/2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 1 (20) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain PL 1001 28 :n mukaisessa 18101 HEINOLA ympäristölupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 23.4.2014 ASIA

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.11.2014

Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.11.2014 Ymp.ltk. 18.11.2014 Liite 1 Ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.11.2014 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS LUJABETONI OY:N KIINTEÄLLE BETONIASEMALLE JA BETONIELEMENTTITEHTAALLE SEKÄ YLIJÄÄMÄBETONIN

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ

39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2010 15 Dno KYK:830 /2009 39 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE TUUSULAN MAJAVANTIELLÄ KU-YK 39/11.5.2010 ASIA Päätös

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014 Ympäristöjaosto 49 19.05.2015 Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/11.01.00/2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla.

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011 1(14) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Lohja Rudus Oy Ab Turun Betonin ympäristölupahakemus (Ilmarisenkatu 16)

Lohja Rudus Oy Ab Turun Betonin ympäristölupahakemus (Ilmarisenkatu 16) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 661 07.10.2003 3 Ymp 8676-2002 (235) Lohja Rudus Oy Ab Turun Betonin ympäristölupahakemus (Ilmarisenkatu 16) Ympkaalk 661 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot