OHJAAMO ASIAKASLÄHTÖISEN KOULUTUSTARJONNAN MALLI. Vantaa Koulutusjohtaja, vararehtori Maaria Silvius

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJAAMO ASIAKASLÄHTÖISEN KOULUTUSTARJONNAN MALLI. Vantaa 14.2.2014 Koulutusjohtaja, vararehtori Maaria Silvius"

Transkriptio

1 OHJAAMO ASIAKASLÄHTÖISEN KOULUTUSTARJONNAN MALLI Vantaa Koulutusjohtaja, vararehtori Maaria Silvius

2 Faktia Koulutus Oy Perustettu 1971 Forssan kaupungin omistama, yhtiöitetty 2010 Toimipisteitä Forssan lisäksi Turussa, Salossa ja Loimaalla (sekä siirtokoulutuksia tällä hetkellä neljällä muulla paikkakunnalla) Toimintaa koko maassa Asiakkaina aikuisopiskelijat, yritykset ja yhteisöt Yli 10 koulutusalaa n. 60 tutkintojen järjestämissopimusta Liikevaihto n. 7 M Henkilöstöä n. 70 Opiskelijoita vuosittain n Tutkintoja vuosittain n. 380, lisäksi osatutkintoja n. 250

3 Koulutusalat Merkittävimmät koulutusvolyymeiltään ja tuloksenteon kannalta: Nostoala Liiketalous ja kauppa, yrittäjyys CAD ja 3D Ravintola- ja suurtalous, puhtaanapito Johtaminen ja esimiestyö Uutena nousevana elintarvikeala Koulutamme myös näitä aloja: Teolliset alat (ohutlevy, sähkö, LVI- ja kiinteistö, rakentaminen, hitsausluokat) Humanistinen ja kasvatusala, sosiaaliala Tieto- ja viestintätekniikka Valmentava koulutus ja urasuunnittelu, Takomo pitkäaikaistyöttömille Sisustusala, Vaatetusala Ympäristönhuolto Kielet

4 Minkälaisia nykyasiakkaat ovat Käyttäytymisen megatrendit vaikuttavat asiakkaan kaikkeen ostokäyttäytymiseen ja ajankäyttöön Asiakas on Elämyshakuinen, spontaani Arvostaa helppoutta ja vaivattomuutta Haluaa yksilöllistä palvelua Kohderyhmiä ei enää juurikaan ole tunnistettavissa, kaikki pirstaloituu Ei sitoudu helposti Ei vain toiminnan kohde vaan itse aktiivinen toimija Ikääntyvä, seniori Kärsimätön Tietää oikeutensa ja valituskanavat Osaa etsiä tietoa ja käyttää verkostoja Arvostaa ekologisuutta, ympäristötietoinen Taidoiltaan yhä polarisoituneempi

5 Koulutustarjonnan suunnittelu ja eteneminen aiemmin Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka, CAD Ravintola-ala ja puhdistuspalvelu Rakentaminen Sosiaali- ja kasvatusala Sähköala LVI-ala Nostoala Metalli

6 Mitä tehtiin? Koulutustarjotinsuunnittelu alkoi v Siirretty koskemaan viimeisiäkin aloja v Ohjaamo-toiminta alkaen v. 2011, strateginen valinta v Toiminnanohjausjärjestelmä StudentaPlus pilottiorganisaatio, käyttöön 2012 Koulutukset Modulit Opiskelijat, päiväkirjat, suoritukset, arvioinnit, opiskelijatyöpäivät Sopimukset Resurssoinnit: kouluttajat, tilat, laitteet, autot Työaikaseuranta ja kustannuksen siirto kirjanpitoon (opiskelijakohtaiset kustannuspaikat päiväkirjoilta) Opiskelijoilla omat käyttöliittymät Kouluttajien uudet roolit: koulutuskoordinaattori, ohjauskouluttajat, opintojaksovastaavat

7 Koulutustarjotin Koko talon tarjonta Ohjaus Ohjaus Koulutusosioiden suunnittelu Tuotteistus/ yritysmyynti Opiskelija ilmoittautuu itse osioihin Nettimaksu Nettisivut SP-yhteensopivaksi Mobiililiittymä Koulutuspäivät/ rahoitusmuodot suoraan SoleTM:ään Populusrajapinta Koulutuskoordinaattori Tarjonta suoraan nettiin SP:sta Sopimukset Blended learning mobiilikoulutus Henkilökohtainen valmennussuunnitelma Toiminnanohjaus 2014 (Faktia/MS) Opintopolku.fi Laskutus

8 Koulutustarjotin Koulutustarjottimen tarjonta, yleiskuva Opintojaksokuvaukset, tarkempi kuva Aiheen opetusta ma-ke Aiheen opetusta pe Koodien selitykset

9 Modulien koodauksen logiikka P = Perusopinto, joka voidaan tarjota lähes kaikille opiskelijoille, kuten esimerkiksi asiakaspalvelun perusteet S = Syventävä opinto, joka menee jo syvällisemmin alan vaatimuksiin, mutta joka voidaan edelleen tarjota laajemmalle kohderyhmälle (esim. Kanta-asiakasmarkkinointi) E = Erikoistumisopinto, joka on luonteeltaan täsmällisesti vain pienelle kohderyhmälle sopiva (esim. Alennukset ja maksuehdot kassatyössä) M = Mobiiliopintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti, itsenäisesti (esim. Kuluttajansuojalain perusteet verkossa tai Ekskursio omavalintaisille messuille) Modulien kesto voi vaihdella 1 pv 20 pv Modulit sisältävät lähi- ja etäopinnot laajuuksineen, tavoitteineen, suoritustapoineen ja arviointeineen Opiskelijalle niistä muodostuu henkilökohtainen opetussuunnitelma

10 Ohjaamo Auki joka päivä Paikalla vakiohenkilöstönä erityisopettaja ja opinto-ohjaaja Alakohtaisia ohjauskouluttajia n. 10 tarpeen mukaan paikalla, resurssoidaan keskitetysti Ohjaamo-henkilöstö hoitaa kaiken henkilökohtaistamisen, opintojen suunnittelun ja tutkintojen ohjauksen Huolehtii myös työssäoppimisen ohjauksesta Ohjaamossa tehdään myös koulutuksen päätöstoimenpiteet (arvi, opal, aipal, CV-netti jne) Tarpeen mukaan erilaiset testaukset Maahanmuuttajataustaisten lisätuki Ohjaustapahtumat kirjataan toiminnanohjausjärjestelmään

11 Esimerkiksi Esimieskoulutukset tarjottimelta Kori 1 Kori 2 Kori 3 Kori 4 Kori 5 Taloudellisuutta ja tehoa kaipaava esimies Kokenut palvelualojen esimies Lyhyttä alakohtaista päivitystä kaipaava esimies Esimies, joka haluaa viestiä paremmin Aloitteleva esimies Prosessien tehostamine n Taloudellisuu s ja kannattavuus Tilinpäätös Henkilöstöjo htaminen Alaisten ohjaaminen Kuluttajien muutostrendi t Uudet dieetit ja ratkaisut niihin Kestävä kehitys ja ympäristöpas si Oivakoulutus Ikäjohtamine n Työlainsäädä nnön olennaiset muutokset Energiatehok kuus rakennusalall a Koneen/laitte en tehokkaampi käyttö Kestävä kehitys ja ympäristöpas Henkilöstöjohtaminen Tunneäly Somemarkkinoinni n perusteet Liikeviestinnä n kertaus, kriisit Ohjauksen viestintä Ikäjohtamine n Bisnespukeut uminen Työlainsäädä nnön perusteet Taloushallinn on perusteet esimiehille Kannattavuus laskenta Työhyvinvoin ti menestysteki jänä

12 Esimerkiksi Esimieskoulutukset tarjottimelta Kori 6 Kori 7 Kori 8 Kori 9 Kori 10 Kunnallisen puolen esimies - Esimies-työn haastavat tilanteet - Kuntalainsää dännön ajankohtaisp äivä - Wordin ja excelin käyttö - Esiintymisval mennus Sosiaalialan varmuutta kaipaava esimies -Sosiaalialan ajankohtaiset teemat tarjottimelta -monikulttuurinen työyhteisö -soster-kortti Työnohjauskeskustelut esimiespiirissä (6 esimiestä) Seniorikansalais ten palvelu Asiointipalvelut ja erityisryhmät Kaupan alan esimies -Kuluttajien muutostrendit -Näin ohjaan ostopäätökseen -Teknisen myynnin perusteet -Värit myymälämarkki noinnissa -Asiakaspalveluvenäjä Ketju- tai konserniyrityk sen esimiehelle - Asiakaspalve lun johtaminen - Työssäoppim isen ohjaaminen - Monimuotois en työyhteisön johtaminen Pienen yrityksen esimiehelle Taloudellisuus ja kannattavuus Lähiesimiestyön hankalat tilanteet EA1 Työnohjauskesk ustelut esimiespiirissä

13 Esimerkki 2: Työvoimakoulutus yksilöllisesti tarjottimelta Erikoistavarakaupan myyjän koulutus: Perusosaaminen yhteisesti laajemmalle joukolle esim. Ostopäätösprosessi Hinnoittelu Kuluttajansuojalaki Työlainsäädäntö ja TES Asiakaspalvelijan TVT-taidot Yksilöllinen erikoistuminen tarjottimelta Sisustusmyyjä Tekninen myyjä Elintarvikemyyjä Pukeutumisneuvoja Kahvilatyöntekijä Kukkamyyjä B2B-myyjä, esim. teollisuuteen

14 Kouluttaja on valmentaja

15 Blended learning = sulautuva oppiminen ja sitä tukeva opetus sovelletaan monenlaisia toteutustapoja: kontaktiopetusta, kokemusperäistä oppimista oppilaitos- ja/tai työympäristössä ja itsenäistä oppimista kuitenkin niin, että toteutuksiin sisältyy e-oppimisen laajaalainen ja monipuolinen hyödyntäminen Blended learning -tyyppiset ratkaisut mahdollistavat joustavammat, ajasta ja paikasta riippumattomat oppimismahdollisuudet Tietopuolinen opetus jää entistä enemmän taka-alalle, sillä tiedon hankkiminen on entistä helpompaa Tiedon itsenäinen tai ohjattu hankinta ja hankitun tiedon kriittinen arviointi, asiaankuuluvan tiedon hyödyntäminen ja johtopäätösten tekeminen nousevat aina vaan tärkeimmiksi taidoiksi Oppiminen perustuu tiedon muokkaamiseen ja soveltamiseen

16 Oppimisympäristön (Blended learning) on annettava opetukselle ja oppimiselle lisäarvoa oppiminen perustuu jo hankitun tiedon käytäntöön soveltamisena (perinteinen teoria & käytäntö) oppimisympäristönä ovat monesti toiminnallisen oppimisen tilat (työssäoppimispaikat, työpajat, hallit, labrat, verstaat) opiskelijan oma aktiivisuus korostuu opiskelu tapahtuu osittain simuloiduissa tai todellisessa reaalimaailman tilanteessa opetuksen suunnittelussa korostuu ongelmakeskeisyys oppiainekeskeisyyden sijaan opiskelu on kokonaisvaltainen ja pitkähkö prosessi irrallisten oppituntien sijaan opiskelijan tukena on ohjaajia, assistentteja ja asiantuntijoita

17 Mobiilikoulutusta kohti on mentävä voimakkaasti Olennainen osa sulautuvaa oppimisympäristöä on mobiilikoulutus, ajasta ja paikasta riippumattomat ja joustavat oppimismahdollisuudet sovelletaan kuitenkin monenlaisia toteutustapoja: kontaktiopetusta, kokemusperäistä oppimista oppilaitos- ja/tai työympäristössä ja itsenäistä oppimista Tavoitteena, että yksiköissä kokeillaan uusia mobiilikouluttamisen tapoja ja pilotoidaan toteutukseen soveltuvimmat Laaja verkkokoulutuksen kehittämishanke käynnistynyt 1/2014 Vuonna 2014 jokaisesta yksiköstä tuotetaan koulutustarjontaa mobiilikoulutuksen keinoilla toteutettuna

18 Etuja ja hyötyjä - opiskelijalle - kouluttajalle - oppilaitokselle

19 Mitä etua muutoksesta: opiskelijanäkökulma Valmistuminen nopeutuu ja tehostuu Ei tarvitse mennä ryhmän aikataulun mukaan Henkilökohtaistamisesta ja tarjottimen tarjonnasta kaikki irti omien tavoitteiden mukaisesti Kaikkien opiskelijoiden ohjaus tehostuu ja tasalaatuistuu Opiskelija pystyy itse säätelemään ohjauksen määrää ja saa apua nopeasti Opinto-ohjelma on täsmällinen, tehdään vähintään puoleksi vuodeksi eteenpäin päivämäärineen ja sen näkee verkossa Opiskelija voi tehdä itse pienet muutokset opiskelijaliittymällä, mutta apua saa kuitenkin aina Ohjaamosta

20 Mitä etua muutoksesta: Kouluttajan näkökulma Kouluttajan toimenkuva on kaikissa yksiköissä jatkossa samanlainen Työmäärää pystytään seuraamaan ja optimoimaan Joidenkin yksiköiden liian suuri työpaine helpottunee Asiakas saa parempaa ohjauspalvelua, koska Ohjaamossa on aina joku vastuukouluttajan ei tarvitse hoitaa ohjausta kahvitauoillaan Samat oikeudet ja velvollisuudet kaikilla Työnkierto mahdollistuu Kehittämiseen pitäisi nyt jäädä paremmin aikaa Uudet tuotteet Myynti Verkkokoulutus Hankkeet

21 Mitä etua muutoksesta: oppilaitoksen näkökulma Organisaation kannalta tuo paljon etuja: Läpinäkyvyyttä mitä meillä tapahtuu? yhteinen tarjonta oikeasti kunnolla käyttöön sisäisesti mutta myös ulkoisesti (yrityskoulutukset, oppilaitosyhteistyö) nopeutta (esim. yritysmyynnin tarjouspyynnöt) laatua Viranomaisvastuun huolellinen noudattaminen (esim. tilastointi, raportointi, keskeytys- ja purkutilanteet) tasapuolista kohtelua/samat vaatimukset kaikille tehokkuutta, resurssien optimointia asiakaslähtöisyyttä yhteisöllisyyttä Paremmat läpäisyt opinnoissa hyvän ohjauksen myötä (sekä esim. työssäoppimisen, tutkinnon ohjauksen pajat)

22 Yhteenvetona: Asiakas haluaa, että häntä kohdellaan yksilöllisesti (koskee sekä yksityisiä että yrityksiä) Koulutuksen rahoituksessa korostetaan jatkossa tuloksia ja prosessin laatua myös asiakkaan tavoite! Opintojen kesto lyhenee entisestään ja tarvittavaa koulutusta pitää olla nopeasti saatavissa Toisaalta ohjausta ja tukea tarvitaan yhä enemmän ja opintojen pitempi kesto/päätoimisuus saattaa olla toisille asiakkaille etu Ryhmämuotoinen koulutus todennäköisesti häviää jollakin aikavälillä pienillä paikkakunnilla aikuiskoulutuksesta Asiakkaan tarpeita vaikea määritellä etukäteen segmenttinä, koulutustarpeet vaihtelevat todella laajasti (case YAT) Yksittäinenkin opiskelija voidaan ottaa koulutukseen, mikäli tarjonta on hänelle valmiiksi soveltuvaa Sidosryhmät tarvitsevat asiakkailleen yksilöllistä ohjauspalvelua (esim. TE-toimistot, yhteiskuntatakuu)

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli

Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli INNOYMPÄRISTÖ SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- OSAAMISELLE (INN-SHUT) - AJATUKSIA TULEVAISUUDEN OPPIMI- SYMPÄRISTÖSTÄ Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Työelämän tarpeet... 2

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005 2007 1 FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2 1 TAUSTAA 2 1.1 VISIO 2 1.2 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 3

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.)

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.) JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen Liisa Marttila (toim.) Ulkoasu ja taitto: Anne Rissanen Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 71. ISBN 978-952-5903-57-7(PDF)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille

Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille Opetushallitus 2002 Oppaan valmistelutyöryhmä: Timo Määttä, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Saara Kotamäki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Voimassa 19.8.2015 alkaen.

Voimassa 19.8.2015 alkaen. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 2015 Voimassa 19.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SAMIedun opetussuunnitelman yhteinen osa... 4 1.1 Ammatillisen koulutuksen tehtävät ja tavoitteet...

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Aikuiskouluttajan opas

Aikuiskouluttajan opas Aikuiskouluttajan opas Sisältö Lukijalle... 3 Kouluttajan monet roolit... 4 Työelämäyhteistyöllä vaikuttavuutta... 6 Hyvästä kouluttajasta vielä paremmaksi kouluttajaksi... 7 Edistä oppimista panosta ilmapiiriin...

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä

Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS KEURUULLA VÄLIKATSAUS / ARVIOINTI 2015. Toimeksiantaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Toteuttaja Keuruun kaupunki

AMMATILLINEN KOULUTUS KEURUULLA VÄLIKATSAUS / ARVIOINTI 2015. Toimeksiantaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Toteuttaja Keuruun kaupunki AMMATILLINEN KOULUTUS KEURUULLA VÄLIKATSAUS / ARVIOINTI 2015 Toimeksiantaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Toteuttaja Keuruun kaupunki Sisällysluettelo 1. Lähtökohtia... 3 2. Keuruun seutukunta ammatillisen

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 1 MAKE Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 2 Sisällysluettelo 1 Alkusanat 5 2 Lyhyt katsaus Tampereen Aikuiskoulutuskeskukseen 6 3 Maahanmuuttajat

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen lisäkoulutus Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ SUMMARY 1 JOHDANTO...4 1.1 Projektin lähtötilanne...4 1.2 Tutkimuspaja-menetelmä...6 1.3 Teoreettinen viitekehys...8

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Johtamisen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja

Lisätiedot

Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola. vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle

Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola. vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle koulutuksen malli Tekijät, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan Toimittanut Lenita Pihlaja HRAKKautta Duuniin Sisällysluettelo Lukijalle 7 Lenita Pihlaja Duuniin-projekti 9

Lisätiedot