Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote , klo Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00. Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi"

Transkriptio

1

2 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote , klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto oli ,9 ( : 103,1) milj. euroa. Spondan liikevoitto kasvoi 103,9 (65,5) milj. euroon ja nettotuotot 87,1 (77,5) milj. euroon. Taloudellinen vuokrausaste, joka on laskettu Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa, parani 88,8 (87,7) %:iin. Helsingin keskustan toimistotilojen vajaakäyttö laski ja toimistojen markkinavuokrissa havaittiin lievää nousua. Kaikissa raportin luvuissa on mukana Kapiteelin liiketoiminta joulukuun osalta, ellei toisin mainita. Sijoituskiinteistöillä tarkoitetaan Spondan kiinteistösalkkua ilman vaihtoomaisuutta. Yhteenveto vuoden 2006 tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 tulokseen): Liikevaihto kasvoi 116,9 (103,1) milj. euroon. Nettotuotot olivat 87,1 (77,5) milj. euroa. Liikevoitto nousi 103,9 (65,5) milj. euroon. Luvussa on mukana kiinteistökannan käyvän arvon muutos, 26,2 milj. euroa. Vuoden 2006 tulos verojen jälkeen oli 48,4 (29,6) milj. euroa. Tulos/osake oli 0,61 (0,37) euroa. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,56 (0,57) euroa. Kiinteistökannan käypä arvo kaksinkertaistui Kapiteeli-kaupan myötä, ja oli yhteensä 2 686,2 (1 259,7) milj. euroa. Tästä sijoituskiinteistöjä on 2 455,1 milj. euron arvosta ja vaihto-omaisuuskiinteistöjä 231,1 milj. euron arvosta. Nettovarallisuus/osake oli 7,45 (7,25) euroa. Yhteenveto neljännen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 neljänteen vuosineljännekseen): Liikevaihto nousi 37,1 (25,6) milj. euroon. Nettotuotot olivat 26,2 (18,8) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi 30,8 (23,5) milj. euroon sisältäen kiinteistökannan arvonnousua 7,1 milj. euroa. Loka-joulukuun tulos oli 10,7 (13,1) milj. euroa. Tulos/osake oli 0,13 (0,17) euroa. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,17 (0,14) euroa. 2

3 Konsernin tunnusluvut 10-12/ / / /05 Taloudellinen vuokrausaste, %* 88,8 87,7 Liikevaihto, Me 37,1 25,6 116,9 103,1 Nettotuotot, Me 26,2 18,8 87,1 77,5 Liikevoitto, Me 30,8 23,5 103,9 65,5 Tulos/osake, e 0,13 0,17 0,61 0,37 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,17 0,14 0,56 0,57 Osakekohtainen nettovarallisuus, e 7,45 7,25 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Osinko/osake, e** 0,40 0,50 Osinko yhteensä, Me 44,4 39,6 * Luku on Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa. ** Hallituksen ehdotus Näkymät Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ja taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta. Myös osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen suunnitelman mukaiset kiinteistöjen myyntivoitot ja tappiot, arvioidaan paranevan vuonna Toimintaympäristö Vuosi 2006 oli Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla ennätysvilkas. Kiinteistötalouden instituutti ry:n mukaan viime vuoden investointivolyymi oli 5,6 miljardia euroa. Sijoituksista yli puolet tuli kansainvälisiltä sijoittajilta. Catella Property Oy:n mukaan Helsingin ydinkiinteistöistä saadaan yhä yli 5 %:n tuottoa, mutta sen odotetaan putoavan lähiaikoina alle 5 %. Vuokrauskysyntä toimistomarkkinoilla jatkui vahvana. Vuonna 2006 toimistotilojen vajaakäyttö laski pääkaupunkiseudulla, ja erityisesti nykyaikaisen toimistotilan kysyntä lisääntyi. Vuokratasot Helsingin ydinkeskustaa lukuun ottamatta säilyivät vakaina. Keskustan toimistojen markkinavuokrissa oli lievää nousua. Liiketilojen vajaakäyttö säilyi edelleen alhaisena pääkaupunkiseudulla. Myös tilavuokrat olivat edellisvuoden tasolla. Pääkaupunkiseudun logistiikkatiloissa vajaakäyttö oli alhaisella tasolla, ja kiinnostus uudenaikaisiin tiloihin kasvoi. Vuosaaren Satama lisää logistiikkatilan rakentamista ja tuottaa uutta, muuntojoustavaa tilaa. Myös vuokratasot logistiikkakiinteistöissä säilyivät vakaina. 3

4 Liiketoiminta vuonna 2006 ja neljännellä vuosineljänneksellä (verrattuna vuoden 2005 vastaaviin lukuihin) Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa, pääosin pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2006 lopussa Spondan toiminnot jaettiin viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö, Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys, Uudet liiketoiminta-alueet sekä Kapiteeli-kaupan myötä tullut Myyntikiinteistöt. Uudet liiketoiminta-alueet käsittää sekä Spondan rahastotoiminnan että Venäjän ja Baltian alueiden liiketoiminnan. Sponda ilmoitti ostavansa Kapiteelin koko osakekannan 943 miljoonalla eurolla, mikä vastaa noin 1,3 miljardin euron kokonaisarvoa. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen hankintahetken arvo oli noin miljardi euroa ja kehitys-ja myyntikiinteistöjen arvo oli noin 0,3 miljardia euroa. Suomen Kilpailuvirasto hyväksyi kaupan ja kauppa saatettiin päätökseen Kapiteelin hankinta rahoitettiin lyhytaikaisella lainalla, joka Spondan tavoitteena on jälleenrahoittaa ja saavuttaa tavoitteellinen 33 prosentin omavaraisuusaste vuoden 2007 loppuun mennessä. Sponda aikoo saavuttaa nämä tavoitteet osakeannista saaduilla varoilla, kiinteistöjen myynnistä saatavilla tuotoilla ja pitkäaikaisella lainarahoituksella. Kiinteistöjen myynnit on tarkoitus toteuttaa yhdessä tai useammassa erässä vuoden 2007 loppuun mennessä ja niiden yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan miljoonaa euroa. Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat 87,1 (77,5) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli 73 %, logistiikkatilojen 25 %, Uudet liiketoiminta-alueet yksikön 1 % ja Myyntikiinteistöt-yksikön 1 %. Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin ja maantieteellisesti seuraavasti (luvut ovat Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa): Kiinteistön tyyppi Toimistot ja liiketilat, % 88,8 87,4 86,3 85,6 86,2 Logistiikka, % 88,6 90,1 92,5 92,3 91,9 Koko kiinteistökanta, % 88,8 88,2 88,0 87,5 87,7 Maantieteellinen alue Helsingin kantakaupunki, % 89,7 88,3 87,8 87,2 88,9 Pääkaupunkiseutu, % 87,5 86,0 83,9 82,8 80,8 Pääkaupunkis. logistiikka, % 87,1 87,3 90,4 90,3 89,6 Muu Suomi, % 93,4 96,4 96,1 95,9 95,0 Koko kiinteistökanta, % 88,8 88,2 88,0 87,5 87,7 Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli 896 ( : 461) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,0 (4,6) vuotta. Vuoden 2006 aikana solmittiin uusia sopimuksia yhteensä 332 kpl, m². Päättyneitä sopimuksia oli 464 kpl, m². Spondan suurimmat asiakastoimialat olivat kauppa (29 % kokonaisvuokratuotoista), muut palvelut (15 %) ja Pankki ja sijoitus (11 %). 4

5 Vuokrasopimukset erääntyivät seuraavasti: Erääntymisvuosi % vuokratuotosta , , , , , , ,9 Toistaiseksi voimassaolevat 19,0 Kiinteistöomaisuus Sponda-konsernilla oli yhteensä noin 250 sijoituskiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin 1,6 miljoonaa m². Tästä noin 76 % on toimisto- ja liiketilaa ja 24 % logistiikkatilaa. Lisäksi Spondalla oli Myyntikiinteistöt-salkussa 576 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin m². Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kerran vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Vuoden 2006 aikana Spondan vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 51,3 milj. euroa ennen Kapiteeli-kaupan vaikutusta. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 25,3 milj. euroa. Kapiteelin kiinteistöt arvostettiin hankintahintaan ja niille tehdään Spondan arvostusperiaatteiden mukainen arviointi vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Spondan vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 17 milj. euroa. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 10,1 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousuun vaikuttivat vuonna 2006 tehdyt uudet vuokrasopimukset sekä investoinnit kiinteistöjen laatutason nostoon. Myös markkinoiden tuottovaatimusten lasku kaikilla liiketoiminta-alueilla vaikutti Spondan sijoituskiinteistöomaisuuden arvoon positiivisesti. Vuokratasoissa ei ollut merkittäviä muutoksia. 5

6 Spondan sijoituskiinteistöt , Me (ei sisällä vaihto-omaisuuskiinteistöjä) Uudet liiketoiminnot Konserni yhteensä Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Vuokratuotot 114,2 83,7 28,7 0,6 1,2 Ylläpitokulut -28,2-21,0-6,5-0,3-0,4 Nettovuokratuotot 86,0 62,7 22,2 0,3 0,8 Sijoituskiinteistöt ,7 966,4 252,3 41,0 0,0 Hankinnat ,3 39,1 24,2 20,3 10,7 Kapiteelin osto 1 070,0 979,0 0,0 91,0 0,0 Investoinnit 44,1 20,3 5,4 18,4 0,0 Muut siirrot -1,5-2,2-3,4 4,1 0,0 Myynnit ,7 0,0-37,7 0,0 0,0 Käyvän arvon muutos 26,2 21,3 4,8 0,1 0,0 Sijoituskiinteistöt , ,9 245,6 174,9 10,7 Käyvän arvon muutos % 2,1 2,2 1,9 0,3 0,0 Vuotuinen nettovuokratuotto/ sijoituskiinteistöt ,4 %* 5,7 % 8,9 % Käyvän arvon laskennassa käytetyt tuottovaatimus-% 5,8-8,0 8,0-11,5 * Ei sisällä kehityskiinteistöjä Investoinnit ja divestoinnit (ilman Kapiteelin lukuja) Vuonna 2006 Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 94,3 milj. eurolla. Viimeisen neljänneksen aikana uushankintainvestoinnit olivat yhteensä 26,2 milj. euroa. Vuonna 2006 aikana kiinteistöjä myytiin yhteensä 37,7 milj. eurolla. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat vuonna ,3 milj. euroa ja viimeisen neljänneksen aikana 10,1 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin 18,4 milj. euroa, josta viimeisellä neljänneksellä 6,8 milj. euroa. Kiinteistökehitysinvestoinnit kohdistuivat pääasiassa Helsingin keskustassa sijaitsevan City-Centerin uudistamistyöhön. Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen vuokrausaste vuoden lopussa oli 88,8 % ( : 87,4 %). Luvussa ei ole huomioitu Kapiteeli-kaupan yhteydessä Spondan kiinteistösalkkuun ostettuja toimisto- ja liiketilakiinteistöjä. Sijoituskiinteistösalkun vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 6

7 2006 alusta oli 21,3 milj. euro ennen Kapiteeli-kaupan vaikutusta. Yksikön liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Toimistot ja liiketilat, Me 10-12/ / / /2005 Liikevaihto 27,9 18,3 84,7 73,5 Nettotuotot 20,2 13,3 63,1 54,5 Liikevoitto 29,6 19,3 78,0 36,7 Lokakuussa 2006 Sponda osti toimistokiinteistön 10,4 milj. eurolla Helsingin Ruoholahdesta. Kauppahinta maksetaan Kapiteeli-kauppa vahvistui joulukuussa, ja kaupan myötä Spondan toimisto- ja liiketilasalkkuun tuli sijoituskiinteistöjä 979 milj. euron arvosta ja vaihto-omaisuuskiinteistöjä 49,1 milj. euron arvosta. Viimeisen neljänneksen aikana Sponda ei myynyt toimisto- ja liiketilakiinteistöjä. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat vuoden 2006 aikana yhteensä 20,3 milj. euroa. Tästä viimeisen vuosineljänneksen osuus oli 7,8 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste laski verrattuna edelliseen neljännekseen ja oli 88,6 (90,1) %. Lasku johtui seitsemän täyteen vuokratun kiinteistön myymisestä logistiikkarahasto Sponda Kiinteistörahasto I Ky:öön. Kiinteistöjen vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2006 alusta oli 4,8 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Logistiikka, Me 10-12/ / / /2005 Liikevaihto 6,6 7,3 28,7 29,6 Nettovuokratuotot 4,7 5,5 22,2 23,0 Liikevoitto 0,0 5,2 24,9 30,5 Sponda osti joulukuussa logistiikkakiinteistön Hyvinkäältä 4,2 milj. eurolla. Kiinteistön vuokrattava pinta-ala on m2 ja se on täyteen vuokrattu 15 vuodeksi. Spondan logistiikkakiinteistöjä myytiin lokakuussa 2006 Sponda Kiinteistörahasto I Ky:öön, missä Sponda on osakkaana 47 %:n osuudella. Kiinteistöt sijaitsevat pääkaupunkiseudun ulkopuolella Tampereen, Turun ja Lahden seudulla. Kiinteistöjen käypä arvo oli noin 37 milj. euroa. Investoinnit logistiikkakiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat vuoden 2006 lopussa 3,1 milj. euroa, josta viimeisen vuosineljänneksen osuus oli 0,6 milj. euroa. Kiinteistökehitys Spondan sijoituskiinteistökehityssalkun käypä arvo oli vuoden 2006 lopussa 174,9 milj. euroa. Lisäksi yhtiöllä oli Kiinteistökehitys-yksikössä Kapiteeli-kaupan yhteydessä tullutta vaihto-omaisuutta, pääasiassa maa-alueita, 55,2 milj. euron arvosta. Katsauskauden aikana kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan investoitiin 38,7 milj. euroa. 7

8 City-Centerin uudistustyöt jatkuvat suunnitelman mukaisesti, ja maanalaiset kellaritilat valmistuvat keväällä Liiketilojen uudistamisen ensimmäinen vaihe on aloitettu, ja tilat valmistuvat huhtikuun 2007 loppuun mennessä. Samaan aikaan aloitetaan liiketilojen kunnostamisen toinen vaihe, joka käsittää mm. Kaivokadun katutason ja asematunnelin tiloja. Toisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 alussa. Viimeisellä vuosineljänneksellä 2006 Sponda ja Helsingin Satama allekirjoittivat sopimuksen Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja matkustajaterminaalin rakentamisesta. Kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa ja rakentaminen alkaa huhtikuussa Sataman toiminta alkaa vuoden 2008 marraskuussa. Sponda vastaa kaikkien kohteiden rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja manageroinnista. Lokakuussa 2006 Sponda solmi Yleisradion eläkesäätiön kanssa sopimuksen, jonka mukaan osapuolet kehittävät yhdessä toimistokohteen Helsingin Länsi-Pasilaan. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 95 milj. euroa, josta Spondan osuus on 60 %. Hankkeen suunnittelu on aloitettu, ja rakentaminen alkaa aikaisintaan syksyllä Kapiteeli-kaupan myötä Spondan kiinteistökehityssalkkuun tuli paljon uusia kohteita. Niistä Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilan ja Ruoholahdessa sijaitsevan toimistotalon rakentamisen arvioidaan alkavan vuoden 2007 aikana. Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 52 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m². Toimistotalon investointi on noin 25 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m². Uudet liiketoiminta-alueet Uudet liiketoiminta-alueet yksikkö käsitti sekä kiinteistörahasto- että Venäjän ja Baltian toiminnot. Sponda on vähemmistöosakkaana kahdessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa ja Sponda Kiinteistörahasto I Ky:ssä. First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto- ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Vuoden 2006 loppuun mennessä rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli noin 90 milj. euroa. Rahaston tavoitekoko on milj. euroa. Sponda Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 47 %:n osuus. Katsauskauden lopussa rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 88,5 milj. euroa. Sponda vastaa sekä rahastojen että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa hallinnointipalkkion. Uusien liiketoiminta-alueiden avaaminen Venäjälle ja Baltiaan vaatii laajaa kontaktiverkostoa ja kohdealueen tuntemusta. Sponda tutkii kiinteistösijoitus- ja kiinteistökehityskohteita Pietarin ja Moskovan alueilla yhteistyössä yritysten kanssa, joilla on jo kokemusta Venäjän alueella tai jotka etsivät liiketoimintamahdollisuutta Venäjällä. Sponda omistaa yhden logistiikkakiinteistön Pietarissa, Vsevolozhskin alueella, ja kohteen on kokonaan vuokrannut Onninen Oy:n Pietarissa toimiva tytäryhtiö. Myyntikiinteistöt Joulukuussa toteutuneen Kapiteeli-kaupan myötä Sponda-konsernissa oli vuoden 2006 lopussa uusi liiketoimintayksikkö, Myyntikiinteistöt. Yksikköön kuuluvat kiinteistöt ovat 8

9 vaihto-omaisuutta ja strategian mukaisesti ne on tarkoitus myydä vuoden 2008 loppuun mennessä. Katsauskauden lopussa Myyntikiinteistöt-salkussa oli 576 kiinteistöä ja noin m² vuokrattavaa pinta-alaa. Kiinteistöjen käypä arvo oli 126,8 milj. euroa. Rahavirta ja rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli ,4 ( : 46,5) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli ,9 (-43,9) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta oli 998,3 (-3,5) milj. euroa. Sponda allekirjoitti sopimuksen yksivuotisesta yhteensä 1,5 miljardin euron syndikoidusta luotosta. Järjestelyllä rahoitettiin Kapiteelin osakekannan osto, yhtiön lainaportfolion uudelleenjärjestely sekä katettiin yrityskaupasta syntyneitä kustannuksia. Rahoitustuotot ja kulut olivat katsauskauden lopussa -38,5 (-26,3) milj. euroa ja vuoden viimeisellä neljänneksellä -16,4 (-6,7) milj. euroa. Rahoituskulut sisältävät varauksen Helsingin käräjäoikeuden tuomioon perustuvista korko- ja viivästyskorkokuluista Sampo pankille, 7,5 milj. euroa. Spondan omavaraisuusaste oli ( : 45) % ja nettovelkaantumisaste 334 (107) %. Korollinen vieras pääoma oli 2 016,9 (615,7) milj. euroa, luottojen keskimääräinen laina-aika oli 1,7 (3,2) vuotta ja keskikorko 4,6 (4,2) %. Kiinteäkorkoisten ja suojattujen lainojen osuus oli 74 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 1,7 (2,1) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 2,5 (2,7). Sponda-konsernin lainasalkku muodostuu yhteensä 300 milj. euron syndikoiduista lainoista, 397 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 136,5 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 223,4 milj. euron rahalaitoslainoista. Lisäksi Spondalla oli 960 milj. euron lyhytaikainen laina Kapiteeli Oy:n kaupan rahoittamiseen. Spondalla on käyttämättömiä luottolimiittejä 200 milj. euroa. Sponda-konsernilla on vakuudellisia lainoja yhteensä 15,8 milj. euroa. Riskienhallinta Spondan merkittävimmät riskit liittyvät asiakkaisiin ja rahoitukseen. Katsauskauden päättyessä Spondalla oli yhteensä 2063 asiakasta ja 3055 erillistä vuokrasopimusta. Asiakaskunnan hajautumisen lisäksi keskeinen osa asiakasriskien hallintaa on asiakkaiden liiketoiminnan tunteminen ja asiakastiedon seuranta. Riskejä hallitaan myös asiakkaiden toimialojen hajauttamisella ja eripituisilla vuokrasopimuksilla. Vuokria korotetaan kahdesti vuodessa joko elinkustannusindeksin muutokseen tai vuokrasopimuksessa sovittuun korotusprosenttiin perustuen. Vuokrasopimuksissa käytetään tavanomaisia vuokravakuuksia. Sponda omistaa kiinteistöjä Suomessa sekä kiinteistön Venäjällä, ja kaikki kiinteistöt ovat täysarvovakuutettu. Yhtiön toimintaan ei liittynyt merkittäviä valuuttariskejä. Jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla. Kiinteäkorkoisilla lainoilla ja korkojohdannaisilla tasataan markkinakorkojen muutosten vaikutuksia. Vuoden 2006 lopussa Spondan lainasalkun suojausaste oli 74 %. Spondan rahoitussopimuksissa on velkarahoittajien suojaksi asetettu kovenantteja, jotka koskevat mm. vakuuksien käyttöä, rahoittajien tasa-arvoa ja eräitä taloudellisia tunnuslukuja. 9

10 Kiinteistösijoituksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät maankäyttöön, kiinteistöjen energiankulutukseen, jätehuoltoon ja kiinteistöjen ympäristön laatuun. Spondan lisääntynyt kiinteistökehitystoiminta kasvattaa elinkaariajattelun merkitystä. Lisäksi Spondalla on kiinteistösalkussaan useita suojeltuja arvokiinteistöjä, joita ylläpidetään rakennuksen historiaa kunnioittaen. Yhtiö ottaa sekä liiketoiminnassaan että päätöksenteossaan huomioon ympäristökysymykset. Spondan omistamissa kiinteistöissä kiinnitetään huomiota mm. rakennusmateriaalien valintaan, energian kulutuksen seurantaan, huoltoajojen tuottamien päästöjen vähentämiseen ja kiinteistöjen ympäristön ylläpitoon. Henkilöstö Vuonna 2006 Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli verrattuna vuoden 2005 loppuun 63 (54) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 57 (51) henkilöä. Vuoden lopussa Spondan palveluksessa oli yhteensä 225 (54) henkilöä, joista 62 (51) emoyhtiön palveluksessa. Spondalla on henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä. Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain. Konsernirakenne Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Kapiteeli Oy:stä ja Kapiteeli Oy:n 50,9 prosenttia omistamasta tytäryhtiö Ovenia Oy:stä sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj tai Kapiteeli Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluu Sponda Russia Ltd ja Sponda Asset Management Oy. Spondan osake Spondan osakkeen painotettu keskikurssi vuonna 2006 oli 9,08 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 13,00 ja alin 7,44 euroa. Osakkeita vaihdettiin vuoden aikana kappaletta. Osakkeen päätöskurssi oli 12,00 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 952 milj. euroa. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty. Sponda teki liputusilmoituksia vuonna 2006 seuraavasti: : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,05 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,88 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,19 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. 10

11 Katsauskauden päättyessä Spondan omistus jakautui seuraavasti: Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista % Suomen valtio ,3 Kotitaloudet ,0 Suomalaiset yhteisöt ,4 Ulkomaiset yhteisöt ,3 Osakkeita yhteensä ,0 Hallitus ja toimitusjohtaja Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä, Tuula Entelä, Maija-Liisa Friman, Timo Korvenpää, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen. Hallituksen puheenjohtaja on Anssi Soila ja varapuheenjohtaja on Jarmo Väisänen. Spondan toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja viisi kuudesta jäsenestä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Tilintarkastajat Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena Hankonen. Varatilintarkastaja on KHT Riitta Pyykkö. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta Osakkenomistajien nimitysvaliokunta valmisteli ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi ja hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi. Jäsenet edustivat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka olivat: 1. Suomen valtio, 34,3 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan neuvotteleva virkamies Ilpo Nuutinen, 2. Valtion eläkerahasto, 0,6 % osakkeista ja äänistä, ei edustajaa nimitysvaliokunnassa, ja 3. Yleisradion eläkesäätiö, 0,4 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan toimitusjohtaja Harri Lemmetti. Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle , että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi jäsentä, ja jäseniksi valittaisiin nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Harri Pynnä ja Jarmo Väisänen sekä uusina jäseninä Lauri Ratia ja Arja Talma. 11

12 Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. Nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille vuonna 2007 maksettavaksi (suluissa vuoden 2006 maksettu palkkio): - puheenjohtajalle kuukausipalkkio (3 520) euroa/kk - varapuheenjohtajalle kuukausipalkkio (2 100) euroa/kk - jäsenelle kuukausipalkkio (1 840) euroa/kk - kokouspalkkio 500 (500) euroa/kokous/henkilö. Organisaatio Sponda julkaisi uuden organisaatiorakenteen ja johtoryhmän kokoonpanon alkaen Spondan toiminta jaettiin viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilakiinteistöt, Logistiikkakiinteistöt, Kiinteistökehitys, Venäjä ja Baltia sekä Kiinteistörahastot. Spondan johtoryhmään kuului alkaen toimitusjohtaja Kari Inkisen lisäksi Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, Erik Hjelt, johtaja, lakiasiat ja treasury sekä liiketoiminta-alueiden johtajat Ossi Hynynen, Toimisto- ja liiketilat, Pasi Viitaniemi, Logistiikkakiinteistöt, Joni Mikkola, Kiinteistökehitys, Sirpa Sara-aho, Venäjä ja Baltia ja Kari Koivu, Kiinteistörahastot. Velkomusvaatimus Helsingin käräjäoikeus velvoitti antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle allekirjoitetun luottosopimuksen perusteella korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 7,6 milj. euroa. Sponda jätti Helsingin hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä Tuomion tulosvaikutus vuodelle 2006 oli noin 7,6 milj. euroa. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250 milj. euron maksullisesta osakeannista, ja Spondan hallitus päätti osakeannin järjestämisestä kokouksessaan Osakeanti toteutettiin , ja Spondan osakkeenomistajilla oli etuoikeus uusien osakkeiden merkintään 7,80 euron hintaan osakkeelta. Annissa merkittiin noin 31,6 milj. osaketta, mikä vastasi noin 99,5 % tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Noin sijoittajaa merkitsi osakkeita. Osakeannin pääjärjestäjät hankkivat merkitsemättä jääneille, noin :lle, osakkeelle ostajat keskimääräisellä 11,83 euron hinnalla. Spondan hallitus hyväksyi kokouksessaan kaikkien osakkeiden merkinnät. Spondan osakeannilla keräämät bruttovarat olivat noin 247 milj. euroa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Osakeannin perusteella tehtävän osakepääoman korotuksen seurauksena Spondan osakepääoma tulee nousemaan euroon ja osakkeeseen. Annissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Spondassa siitä lähtien, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet yhdisteltiin Spondan nykyiseen osakelajiin Valtiovarainministeriö ilmoitti , että Suomen valtio käyttää sitoumuksen mukaista osto-oikeutta kahden Helsingin Hakuninmaalla ja Honkasuolla sijaitsevien, yhteensä 58 12

13 hehtaarin maa-alueiden osalta. Lisäksi valtiovarainministeriö ilmoitti, että Vantaalla ja Jyväskylän maalaiskunnassa sijaitsevien kohteiden osalta Suomen valtio ei tule käyttämään sitoumuksen mukaista osto-oikeutta itse, vaan osoittaa ostajiksi kyseiset kunnat, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa käyttää osto-oikeutta. Alueiden myyntihinta on yhteensä 67,3 milj. euroa. Kaupoilla ei ole tulosvaikutusta Spondalle. Kauppoja koskevat sopimukset allekirjoitetaan helmikuun 2007 loppuun mennessä. Alueiden myynti on osa Spondan kiinteistöomaisuuden myyntistrategiaa, jonka mukaan Sponda myy omaisuuttaan milj. eurolla jälleenrahoittaakseen osan Kapiteeli-kauppaa varten nostetusta yritysostoluotosta. Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti: Cohen & Steers, Inc. ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,23 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä Cohen & Steers, Inc. ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,53 % osakepääomasta ja äänimäärästä. Näkymät vuodelle 2007 Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ja taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta. Myös osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen suunnitelman mukaiset kiinteistöjen myyntivoitot ja tappiot, arvioidaan paranevan vuonna Yhtiökokous ja osinko Sponda Oyj:n hallitus suunnittelee yhtiökokouspäiväksi ja ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,40 euroa/osake. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh tai ja talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh tai Jakelu: Helsingin Pörssi Tiedotusvälineet 13

14 Sponda Oyj Konsernin tunnusluvut 10-12/ / / /05 Tulos/osake, e 0,13 0,17 0,61 0,37 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Osakekohtainen nettovarallisuus, e 7,45 7,25 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,17 0,14 0,56 0,57 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Me 10-12/ / / /2005 Liikevaihto Vuokratuotot ja käyttökorvaukset 36,4 25,6 115,4 103,1 Rahastojen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet 0,7-1,5-37,1 25,6 116,9 103,1 Kulut Ylläpitokulut -10,7-6,8-29,4-25,6 Rahastojen välittömät kulut -0,2 - -0, ,9-6,8-29,8-25,6 Nettotuotot 26,2 18,8 87,1 77,5 Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/- tappiot ,2 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 7,1 6,1 26,2-5,1 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen myyntituotot 11,6-11,6 - Myytyjen vaihto-omaisuuskiinteistöjen kirjanpitoarvo -10, ,0 - Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 1,6-1,6 - Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,3-0,5-1,1-1,2 Hallinnon kulut -4,4-1,0-10,8-5,8 Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 0,1 1,4 0,4 Liiketoiminnan muut kulut -0,5 - -0,5-0,1 Liikevoitto 30,8 23,5 103,9 65,5 Rahoitustuotot 3,6-3,7 0,2 Rahoituskulut -12,5-6,7-34,7-26,5 Korkokuluvaraus -7,5-7,5 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -16,4-6,7-38,5-26,3 Voitto ennen veroja 14,4 16,8 65,4 39,2 Tilikauden ja edellisten tilikausien verot 0,5 - -0,4-0,1 Laskennalliset verot -4,3-3,7-16,7-9,5 Tuloverot yhteensä -3,8-3,7-17,1-9,6 Tilikauden voitto 10,6 13,1 48,3 29,6 14

15 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 10,6 13,1 48,3 29,6 Vähemmistölle 0,1-0,1 - Tilikauden voitto 10,7 13,1 48,4 29,6 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos,e 0,61 0,37 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos,e 0,61 0,37 Osakkeita keskimäärin, milj. kpl Perus 79,3 79,0 Laimennettu 79,3 80,3 Konsernitase (IFRS) Me VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 2 455, ,7 Sijoitukset kiinteistörahastoihin 19,4 - Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19,5 8,8 Liikearvo 27,5 - Muut aineettomat hyödykkeet 5,2 0,1 Rahoitusleasingsaamiset 2,7 - Sijoitukset - 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 5,2 0,1 Laskennalliset verosaamiset 110,5 2,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 645, ,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuuskiinteistöt 231,1 - Myyntisaamiset ja muut saamiset 39,6 6,6 Rahavarat 23,6 0,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 294,3 7,4 Varat yhteensä 2 939, ,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT 15

16 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 79,3 79,2 Ylikurssirahasto 159,5 158,8 Käyvän arvon rahasto 2,3-4,2 Uudelleenarvostusrahasto 0,6 - Kertyneet voittovarat 349,3 340,5 591,0 574,3 Vähemmistön osuus 1,8 - Oma pääoma yhteensä 592,8 574,3 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 658,2 549,2 Varaukset 22,7 1,1 Muut velat - 5,8 Laskennalliset verovelat 218,7 63,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 899,6 619,5 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 1 347,4 66,5 Ostovelat ja muut velat 99,6 18,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 447,0 84,9 Velat yhteensä 2 346,6 704,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 2 939, ,7 Korolliset velat 2 005,6 615,7 1-12/2006 tilat tiikka Muut Liikevaihto 84,7 28,7 0,6 1,2 1,5 0,2 116,9 Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut -21,6-6,5-0,3-0,4-1,0-29,8 Nettotuotot 63,1 22,2 0,3 0,8 0,5 0,2 87,1 Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot - Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 0,2 1,4 1,6 Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Myyntikiinteistöt Konserni yht. Segmenttikohtaiset tuloslaskelma- ja tasetiedot Me Liiketoiminta-alueet Toimistot ja Tuloslaskelmatiedot liike- Logis- 16

17 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 21,3 4,8 0,1 26,2 Hallinto ja markkinointi -6,6-2,1-0,9-1,6-0,7-11,9 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -0,1 1,0 0,9 Liikevoitto 78,0 24,9-0,5-0,8 1,1 1,2 103,9 Rahoitustuotot ja -kulut -38,5-38,5 Voitto ennen veroja -37,3 65,4 Tuloverot -17,1-17,1 Tilikauden voitto -54,4 48,3 Investoinnit 1 088,5 29,6 212,4 30,1 137,0 3, ,0 Poistot -0,6-0,6 Segmentin varat 2 104,7 276,1 217,6 49,1 126,8 165, ,4 Segmentin velat 30,4 3,5 22,3 0,3 15,5 27,6 99,6 Toimistot ja likketilat Tuloslaskelmatiedot 1-12/2005 Logistiikka Muut Liikevaihto 73,5 29,6 103,1 Ylläpitokulut -19,0-6,6-25,6 Nettovuokratuotot 54,5 23,0 77,5 Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot -0,6 0,3 0,1-0,2 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta -14,3 9,2-5,1 Hallinto ja markkinointi -5,7-1,7-0,9-0,3 1,6-7,0 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 2,8-0,3-2,2 0,3 Liikevoitto 36,7 30,5-0,9-0,3-0,5 65,5 Rahoitustuotot ja -kulut -26,3-26,3 Voitto ennen veroja -26,8 39,2 Tuloverot -9,6-9,6 Tilikauden voitto -36,4 29,6 Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Myyntikiinteistöt Konserni yht. Investoinnit 15,8 34,3 1, ,9 Poistot -0,5-0,5 Segmentin varat 974,9 255,1 41, , ,7 Segmentin velat 3,4 1, ,1 18,4 Maantieteelliset alueet Me Me Liikevaihto Pääkaupunkiseutu 102,3 94,5 Muu Suomi 14,4 8,6 Muut 0,2-17

18 Konserni yhteensä 116,9 103,1 Investoinnit Pääkaupunkiseutu 871,8 51,1 Muu Suomi 595,7 0,8 Muut 33,5 - Konserni yhteensä 1 501,0 51,9 Segmentin varat Pääkaupunkiseutu 2 102, ,5 Muu Suomi 622,6 72,5 Muut 214,1 7,7 Konserni yhteensä 2 939, ,7 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Me 1-12/ /2005 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 48,4 29,6 Oikaisut 29,5 41,7 Nettokäyttöpääoman muutos 8,6 0,2 Saadut korot 0,8 0,2 Maksetut korot -34,3-25,7 Muut rahoituserät -6,7-0,3 Maksetut/saadut verot -0,9 0,8 Liiketoiminnan nettorahavirta 45,4 46,5 Investointien rahavirta Kapiteelin hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -929,1 - Investoinnit sijoituskiinteistöihin -110,0-53,1 Investoinnit kiinteistörahastoihin -19,4 - Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,6-0,2 Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 37,8 9,2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot - 0,2 Myönnetyt lainat -0,9 - Lainasaamisten takaisinmaksut 1,3 - Investointien nettorahavirta ,9-43,9 Rahoituksen rahavirta Osakeanti liittyen vaihtovelkakirjalainojen käyttöön 0,7 1,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot 300,0 100,0 Pitkäaikaisten lainojen 18

19 takaisinmaksut -250,0-75,7 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut 987,2 10,0 Maksetut osingot -39,6-39,4 Rahoituksen nettorahavirta 998,3-3,5 Rahavarojen muutos 22,8-0,9 Rahavarat tilikauden alussa 0,8 1,7 Rahavarat tilikauden lopussa 23,6 0,8 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo (IFRS) Me Sijoituskiinteistöjen käypä arvo , ,5 Kapiteelin hankinnan yhteydessä siirtyneet sijoituskiinteistöt 1 070,0 - Hankitut sijoituskiinteistöt 94,3 28,4 Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin 43,3 23,5 Myydyt sijoituskiinteistöt -37,7-8,6 Siirrot aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä -1,5 - Omassa käytössä olleen kiinteistön arvostus käypään arvoon 0,8 - Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 26,2-5,1 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo , ,7 Konsernin oman pääoman muutokset Me Osakepääoma Yht. Oma pääoma ,8 157, ,3 586,6-586,6 IAS 39:n soveltamisen vaikutus -6,1-6,1-6,1 Oikaistu oma pääoma ,8 157,5-6,1-350,3 580,5-580,5 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan 2,4 2,4 2,4 Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yht. 19

20 merkitty määrä Tuloslaskelmaan siirretty määrä 0,1 0,1 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -0,6-0,6-0,6 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 1,9 1,9 1,9 Tilikauden tulos 29,6 29,6 29,6 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 1,9 29,6 31,5 31,5 Osingonjako -39,4-39,4-39,4 Osakepääoman korotus 0,4 1,3 1,7 1,7 Oma pääoma ,2 158,8-4,2-340,5 574,3-574,3 Oma pääoma ,2 158,8-4,2-340,5 574,3-574,3 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 8,5 8,5 8,5 Tuloslaskelmaan siirretty määrä 0,1 0,1 0,1 Puretun suojauslaskennan instrumentit 0,2 0,2 0,2 Lisäys 0,8 0,8 0,8 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -2,3-0,2-2,5-2,5 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 6,5 0,6 7,1 7,1 Tilikauden tulos 48,4 48,4-0,1 48,3 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 6,5 0,6 48,4 55,5-0,1 55,4 Lisäys 1,9 1,9 Osingonjako -39,6-39,6-39,6 Osakepääoman korotus 0,1 0,7 0,8 0,8 Oma pääoma ,3 159,5 2,3 0,6 349,3 591,0 1,8 592,8 20

21 Vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita Me Rahalaitoslainat, joista vakuus on annettu 15,8 0,1 Annetut kiinnitykset 0,2 0,1 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 149,7 - Annetut takaukset 17,1 - Vakuudet yhteensä 167,0 0,0 Vuokravastuu 22,9 20,9 Muut vastuut 0,1 Annetut kiinnitykset 2,3 2,2 Annetut takaukset 0,1 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo 541,8 305,9 Koronvaihtosopimukset, käypä arvo 2,3-5,8 Ostetut korkokatto-optiot, nimellisarvo 737,0 Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo 10,0 Valuuttajohdannaiset Valuutanvaihtosopimukset, nimellisarvo JPY Valuutanvaihtosopimukset, käypä arvo EUR -8,7 21

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006):

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006): Spondan osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006): Liikevaihto kasvoi 59,1 (26,8) milj. euroon. Nettotuotot olivat 40,4 (20,5)

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 52,7 (30.6.2005: 51,9) milj. euroa ja nettovuokratuotot

Lisätiedot

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Spondan liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Spondan liikevoitto kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n vuoden 2005 tilinpäätöstiedote Spondan tulos vuonna 2005 oli selvästi edellisvuotta parempi Spondan tulos vuonna 2005 oli sekä vuokraustoiminnan

Lisätiedot

1.1. 31.3.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.3.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.3.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj Osavuosikatsaus 7.5.2009 klo 8:30 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Sponda-konsernin operatiivinen toiminta kasvoi edelleen vahvasti.

Lisätiedot

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi ennätykselliselle tasolle, 243,0 (31.12.2008: 224,3) milj. euroon. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 1.1. 31.3.2012 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi lähes 13 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, ja oli 66,0 (31.3.2011: 58,6) milj. euroa. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Vuosikertomus 2014

Sisällysluettelo. Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Tilinpäätös 5 Hallituksen toimintakertomus 2014 5 Osakkeet ja osakkeenomistajat 22 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 24 Osakekohtaiset tunnusluvut 25 EPRA-tunnusluvut

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 6 Hallituksen toimintakertomus 6 Keskeistä tilikaudella 2013 6 Strategia 6 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 7 Rahoitus 8 Toimintaympäristöt

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 SPONDAN VUODEN 2004 TULOS PARANI 10 PROSENTTIA Spondan tulos vuonna 2004 oli parempi kuin edellisenä vuonna kiinteistöjen myyntivoittojen ansiosta. Vuokraustoiminnan

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006. CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00. Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006. CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00. Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12. Julkaistu: 2007-02-08 11:00:01 CET Citycon Oyj - neljännesvuosikatsaus Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006 CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2004 klo 9.00 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS HYVÄ Sponda-konsernin vuoden 2003 tulos oli 30,7 (78,8) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Pääkohdat kaudelta 1-3/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan - liikevaihto säilyi tasolla 19,4

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi - liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 - Liikevaihto oli 66,5 milj. euroa (63,3 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 33,3 milj. euroa (23,2 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2011 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2011 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 16.3.2011 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Lauri Ratia (pj) Timo Korvenpää Klaus Cawén Tuula Entelä Erkki Virtanen Arja Talma 2 Hallituksen työskentely vuonna

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2013

taloudellinen katsaus 2013 taloudellinen katsaus 2013 Technopolis Oyj Taloudellinen katsaus 2013 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Hallituksen toimintakertomus 2013... 3 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Technopolis Pulkovo Pietarissa on avattu ja otetaan käyttöön vaiheittain. Esivuokrausaste oli katsauskauden päättyessä 65 prosenttia.

Technopolis Pulkovo Pietarissa on avattu ja otetaan käyttöön vaiheittain. Esivuokrausaste oli katsauskauden päättyessä 65 prosenttia. TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2011 klo 11.15 Technopolis Oyj: Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Pääkohdat vuodelta 2010 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto nousi

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2007 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Konsernituloslaskelma, IFRS... 14 Konsernitase, IFRS... 15 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 16 Konsernin oman pääoman laskelma, IFRS... 17

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 - Liikevaihto oli 42,5 milj. euroa (42,2 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 17,2 milj. euroa (14,6 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.

2006 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2006 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Yhteenveto Liikevaihto kasvoi 27,3 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-31.3.2005: 21,2 milj. euroa) Voitto ennen veroja oli

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2007. Yhteenveto vuoden 2007 viimeisestä vuosineljänneksestä

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2007. Yhteenveto vuoden 2007 viimeisestä vuosineljänneksestä Julkaistu: 2008-02-14 11:00:00 CET Citycon Oyj - Tilinpäätöstiedote Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2007 Yhteenveto vuoden 2007 viimeisestä vuosineljänneksestä - Parantaakseen tilinpäätöksiensä

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2010 klo 13:15

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2010 klo 13:15 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2010 klo 13:15 TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Pääkohdat vuodelta 2009 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto kohosi 76,4 milj. euroon

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2015 klo 8.15

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2015 klo 8.15 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2015 klo 8.15 Technopolis-konsernin tilinpäätös vuodelta 2014 Kannattava kasvu jatkui vuonna 2014 - liikevaihto nousi 161,7 (126,3) milj. euroon, jossa kasvua 28,0

Lisätiedot