Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sponda - Investors - Pörssitiedotteet"

Transkriptio

1 Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote , klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto oli ,9 ( : 103,1) milj. euroa. Spondan liikevoitto kasvoi 103,9 (65,5) milj. euroon ja nettotuotot 87,1 (77,5) milj. euroon. Taloudellinen vuokrausaste, joka on laskettu Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa, parani 88,8 (87,7) %:iin. Helsingin keskustan toimistotilojen vajaakäyttö laski ja toimistojen markkinavuokrissa havaittiin lievää nousua. Kaikissa raportin luvuissa on mukana Kapiteelin liiketoiminta joulukuun osalta, ellei toisin mainita. Sijoituskiinteistöillä tarkoitetaan Spondan kiinteistösalkkua ilman vaihto-omaisuutta. Yhteenveto vuoden 2006 tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 tulokseen): oli euron. Liikevaihto kasvoi 116,9 (103,1) milj. euroon.. Nettotuotot olivat 87,1 (77,5) milj. euroa.. Liikevoitto nousi 103,9 (65,5) milj. euroon. Luvussa on mukana kiinteistökannan käyvän arvon muutos, 26,2 milj. euroa.. Vuoden 2006 tulos verojen jälkeen oli 48,4 (29,6) milj. euroa.. Tulos/osake oli 0,61 (0,37) euroa.. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,56 (0,57) euroa.. Kiinteistökannan käypä arvo kaksinkertaistui Kapiteeli-kaupan myötä, ja yhteensä 2 686,2 (1 259,7) milj. euroa. Tästä sijoituskiinteistöjä on 2 455,1 milj. euron arvosta ja vaihto-omaisuuskiinteistöjä 231,1 milj. arvosta.. Nettovarallisuus/osake oli 7,45 (7,25) euroa. Yhteenveto neljännen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 neljänteen vuosineljännekseen):. Liikevaihto nousi 37,1 (25,6) milj. euroon.. Nettotuotot olivat 26,2 (18,8) milj. euroa.. Liikevoitto kasvoi 30,8 (23,5) milj. euroon sisältäen kiinteistökannan arvonnousua 7,1 milj. euroa.. Loka-joulukuun tulos oli 10,7 (13,1) milj. euroa.. Tulos/osake oli 0,13 (0,17) euroa.. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,17 (0,14) euroa. Konsernin tunnusluvut 10-12/ / / /05 Taloudellinen vuokrausaste, %* 88,8 87,7 Liikevaihto, Me 37,1 25,6 116,9 103,1 Nettotuotot, Me 26,2 18,8 87,1 77,5 Liikevoitto, Me 30,8 23,5 103,9 65,5 Tulos/osake, e 0,13 0,17 0,61 0,37 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,17 0,14 0,56 0,57 Osakekohtainen nettovarallisuus, e 7,45 7,25 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Osinko/osake, e** 0,40 0,50 Osinko yhteensä, Me 44,4 39,6 Sivu 1 / 17

2 * Luku on Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa. ** Hallituksen ehdotus Näkymät Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ja taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta. Myös osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen suunnitelman mukaiset kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot, arvioidaan paranevan vuonna Toimintaympäristö Vuosi 2006 oli Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla ennätysvilkas. Kiinteistötalouden instituutti ry:n mukaan viime vuoden investointivolyymi oli 5,6 miljardia euroa. Sijoituksista yli puolet tuli kansainvälisiltä sijoittajilta. Catella Property Oy:n mukaan Helsingin ydinkiinteistöistä saadaan yhä yli 5 %:n tuottoa, mutta sen odotetaan putoavan lähiaikoina alle 5 %. Vuokrauskysyntä toimistomarkkinoilla jatkui vahvana. Vuonna 2006 toimistotilojen vajaakäyttö laski pääkaupunkiseudulla, ja erityisesti nykyaikaisen toimistotilan kysyntä lisääntyi. Vuokratasot Helsingin ydinkeskustaa lukuun ottamatta säilyivät vakaina. Keskustan toimistojen markkinavuokrissa oli lievää nousua. Liiketilojen vajaakäyttö säilyi edelleen alhaisena pääkaupunkiseudulla. Myös tilavuokrat olivat edellisvuoden tasolla. Pääkaupunkiseudun logistiikkatiloissa vajaakäyttö oli alhaisella tasolla, ja kiinnostus uudenaikaisiin tiloihin kasvoi. Vuosaaren Satama lisää logistiikkatilan rakentamista ja tuottaa uutta, muuntojoustavaa tilaa. Myös vuokratasot logistiikkakiinteistöissä säilyivät vakaina. Liiketoiminta vuonna 2006 ja neljännellä vuosineljänneksellä (verrattuna vuoden 2005 vastaaviin lukuihin) Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa, pääosin pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2006 lopussa Spondan toiminnot jaettiin viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö, Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys, Uudet liiketoiminta-alueet sekä Kapiteeli-kaupan myötä tullut Myyntikiinteistöt. Uudet liiketoiminta-alueet käsittää sekä Spondan rahastotoiminnan että Venäjän ja Baltian alueiden liiketoiminnan. Sponda ilmoitti ostavansa Kapiteelin koko osakekannan 943 miljoonalla eurolla, mikä vastaa noin 1,3 miljardin euron kokonaisarvoa. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen hankintahetken arvo oli noin miljardi euroa ja kehitys-ja myyntikiinteistöjen arvo oli noin 0,3 miljardia euroa. Suomen Kilpailuvirasto hyväksyi kaupan ja kauppa saatettiin päätökseen Kapiteelin hankinta rahoitettiin lyhytaikaisella lainalla, joka Spondan tavoitteena on jälleenrahoittaa ja saavuttaa tavoitteellinen 33 prosentin omavaraisuusaste vuoden 2007 loppuun mennessä. Sponda aikoo saavuttaa nämä tavoitteet osakeannista saaduilla varoilla, kiinteistöjen myynnistä saatavilla tuotoilla ja pitkäaikaisella lainarahoituksella. Kiinteistöjen myynnit on tarkoitus toteuttaa yhdessä tai useammassa erässä vuoden 2007 loppuun mennessä ja niiden yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan miljoonaa euroa. Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat 87,1 (77,5) milj. euroa. Toimistoja liiketilojen osuus tästä oli 73 %, logistiikkatilojen 25 %, Uudet liiketoiminta-alueet -yksikön 1 % ja Myyntikiinteistöt-yksikön 1 %. Kiinteistöjen Sivu 2 / 17

3 taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin ja maantieteellisesti seuraavasti (luvut ovat Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa): Kiinteistön tyyppi Toimistot ja liiketilat, % 88,8 87,4 86,3 85,6 86,2 Logistiikka, % 88,6 90,1 92,5 92,3 91,9 Koko kiinteistökanta, % 88,8 88,2 88,0 87,5 87,7 Maantieteellinen alue Helsingin kantakaupunki, % 89,7 88,3 87,8 87,2 88,9 Pääkaupunkiseutu, % 87,5 86,0 83,9 82,8 80,8 Pääkaupunkis. logistiikka, % 87,1 87,3 90,4 90,3 89,6 Muu Suomi, % 93,4 96,4 96,1 95,9 95,0 Koko kiinteistökanta, % 88,8 88,2 88,0 87,5 87,7 Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli 896 ( : 461) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,0 (4,6) vuotta. Vuoden 2006 aikana solmittiin uusia sopimuksia yhteensä 332 kpl, m². Päättyneitä sopimuksia oli 464 kpl, m². Spondan suurimmat asiakastoimialat olivat kauppa (29 % kokonaisvuokratuotoista), muut palvelut (15 %) ja Pankki ja sijoitus (11 %). Vuokrasopimukset erääntyivät seuraavasti: Erääntymisvuosi % vuokratuotosta , , , , , , ,9 Toistaiseksi 19,0 voimassaolevat Kiinteistöomaisuus Sponda-konsernilla oli yhteensä noin 250 sijoituskiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin 1,6 miljoonaa m². Tästä noin 76 % on toimisto- ja liiketilaa ja 24 % logistiikkatilaa. Lisäksi Spondalla oli Myyntikiinteistöt-salkussa 576 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin m². Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kerran vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Vuoden 2006 aikana Spondan vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 51,3 milj. euroa ennen Kapiteeli-kaupan vaikutusta. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 25,3 milj. euroa. Kapiteelin kiinteistöt arvostettiin hankintahintaan ja niille tehdään Spondan arvostusperiaatteiden mukainen arviointi vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Spondan vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 17 milj. euroa. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 10,1 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousuun vaikuttivat vuonna 2006 tehdyt uudet vuokrasopimukset sekä investoinnit kiinteistöjen laatutason nostoon. Myös Sivu 3 / 17

4 markkinoiden tuottovaatimusten lasku kaikilla liiketoiminta-alueilla vaikutti Spondan sijoituskiinteistöomaisuuden arvoon positiivisesti. Vuokratasoissa ei ollut merkittäviä muutoksia. Spondan sijoituskiinteistöt , Me (ei sisällä vaihto-omaisuuskiinteistöjä) Konserni Toimistot Logistiikka Kiinteistö- Uudet yhteensä ja liikeliiketilat kehitys toiminnot Vuokratuotot 114,2 83,7 28,7 0,6 1,2 Ylläpitokulut -28,2-21,0-6,5-0,3-0,4 Nettovuokratuotot 86,0 62,7 22,2 0,3 0,8 Sijoituskiinteistöt 1 259,7 966,4 252,3 41,0 0, Hankinnat ,3 39,1 24,2 20,3 10,7 Kapiteelin osto 1 070,0 979,0 0,0 91,0 0,0 Investoinnit 44,1 20,3 5,4 18,4 0,0 Muut siirrot -1,5-2,2-3,4 4,1 0,0 Myynnit ,7 0,0-37,7 0,0 0,0 Käyvän arvon muutos 26,2 21,3 4,8 0,1 0,0 Sijoituskiinteistöt 2 455, ,9 245,6 174,9 10, Käyvän arvon muutos 2,1 2,2 1,9 0,3 0,0 % Vuotuinen 6,4 %* 5,7 % 8,9 % nettovuokratuotto/ sijoituskiinteistöt Käyvän arvon 5,8-8,0 8,0-11,5 laskennassa käytetyt tuottovaatimus-% * Ei sisällä kehityskiinteistöjä Investoinnit ja divestoinnit (ilman Kapiteelin lukuja) Vuonna 2006 Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 94,3 milj. eurolla. Viimeisen neljänneksen aikana uushankintainvestoinnit olivat yhteensä 26,2 milj. euroa. Vuonna 2006 aikana kiinteistöjä myytiin yhteensä 37,7 milj. eurolla. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat vuonna ,3 milj. euroa ja viimeisen neljänneksen aikana 10,1 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin 18,4 milj. euroa, josta viimeisellä neljänneksellä 6,8 milj. euroa. Kiinteistökehitysinvestoinnit kohdistuivat pääasiassa Helsingin keskustassa sijaitsevan City-Centerin uudistamistyöhön. Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen vuokrausaste vuoden lopussa oli 88,8 % ( : 87,4 %). Luvussa ei ole huomioitu Kapiteeli-kaupan yhteydessä Spondan kiinteistösalkkuun ostettuja toimisto- ja liiketilakiinteistöjä. Sijoituskiinteistösalkun vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2006 alusta oli 21,3 milj. euro ennen Kapiteeli-kaupan vaikutusta. Yksikön liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Toimistot ja liiketilat, 10-12/ / / /2005 Me Liikevaihto 27,9 18,3 84,7 73,5 Sivu 4 / 17

5 Nettotuotot 20,2 13,3 63,1 54,5 Liikevoitto 29,6 19,3 78,0 36,7 Lokakuussa 2006 Sponda osti toimistokiinteistön 10,4 milj. eurolla Helsingin Ruoholahdesta. Kauppahinta maksetaan Kapiteeli-kauppa vahvistui joulukuussa, ja kaupan myötä Spondan toimisto- ja liiketilasalkkuun tuli sijoituskiinteistöjä 979 milj. euron arvosta ja vaihto-omaisuuskiinteistöjä 49,1 milj. euron arvosta. Viimeisen neljänneksen aikana Sponda ei myynyt toimistoja liiketilakiinteistöjä. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat vuoden 2006 aikana yhteensä 20,3 milj. euroa. Tästä viimeisen vuosineljänneksen osuus oli 7,8 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste laski verrattuna edelliseen neljännekseen ja oli 88,6 (90,1) %. Lasku johtui seitsemän täyteen vuokratun kiinteistön myymisestä logistiikkarahasto Sponda Kiinteistörahasto I Ky:öön. Kiinteistöjen vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2006 alusta oli 4,8 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Logistiikka, Me 10-12/ / / /2005 Liikevaihto 6,6 7,3 28,7 29,6 Nettovuokratuotot 4,7 5,5 22,2 23,0 Liikevoitto 0,0 5,2 24,9 30,5 Sponda osti joulukuussa logistiikkakiinteistön Hyvinkäältä 4,2 milj. eurolla. Kiinteistön vuokrattava pinta-ala on m2 ja se on täyteen vuokrattu 15 vuodeksi. Spondan logistiikkakiinteistöjä myytiin lokakuussa 2006 Sponda Kiinteistörahasto I Ky:öön, missä Sponda on osakkaana 47 %:n osuudella. Kiinteistöt sijaitsevat pääkaupunkiseudun ulkopuolella Tampereen, Turun ja Lahden seudulla. Kiinteistöjen käypä arvo oli noin 37 milj. euroa. Investoinnit logistiikkakiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat vuoden 2006 lopussa 3,1 milj. euroa, josta viimeisen vuosineljänneksen osuus oli 0,6 milj. euroa. Kiinteistökehitys Spondan sijoituskiinteistökehityssalkun käypä arvo oli vuoden 2006 lopussa 174,9 milj. euroa. Lisäksi yhtiöllä oli Kiinteistökehitys-yksikössä Kapiteeli-kaupan yhteydessä tullutta vaihto-omaisuutta, pääasiassa maa-alueita, 55,2 milj. euron arvosta. Katsauskauden aikana kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan investoitiin 38,7 milj. euroa. City-Centerin uudistustyöt jatkuvat suunnitelman mukaisesti, ja maanalaiset kellaritilat valmistuvat keväällä Liiketilojen uudistamisen ensimmäinen vaihe on aloitettu, ja tilat valmistuvat huhtikuun 2007 loppuun mennessä. Samaan aikaan aloitetaan liiketilojen kunnostamisen toinen vaihe, joka käsittää mm. Kaivokadun katutason ja asematunnelin tiloja. Toisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 alussa. Viimeisellä vuosineljänneksellä 2006 Sponda ja Helsingin Satama allekirjoittivat sopimuksen Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja matkustajaterminaalin rakentamisesta. Kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa ja rakentaminen alkaa huhtikuussa Sataman toiminta alkaa vuoden 2008 marraskuussa. Sponda vastaa kaikkien kohteiden Sivu 5 / 17

6 rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja manageroinnista. Lokakuussa 2006 Sponda solmi Yleisradion eläkesäätiön kanssa sopimuksen, jonka mukaan osapuolet kehittävät yhdessä toimistokohteen Helsingin Länsi-Pasilaan. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 95 milj. euroa, josta Spondan osuus on 60 %. Hankkeen suunnittelu on aloitettu, ja rakentaminen alkaa aikaisintaan syksyllä Kapiteeli-kaupan myötä Spondan kiinteistökehityssalkkuun tuli paljon uusia kohteita. Niistä Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilan ja Ruoholahdessa sijaitsevan toimistotalon rakentamisen arvioidaan alkavan vuoden 2007 aikana. Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 52 milj. euroa ja vuokrattava pintaala noin m². Toimistotalon investointi on noin 25 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m². Uudet liiketoiminta-alueet Uudet liiketoiminta-alueet -yksikkö käsitti sekä kiinteistörahasto- että Venäjän ja Baltian toiminnot. Sponda on vähemmistöosakkaana kahdessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa ja Sponda Kiinteistörahasto I Ky:ssä. First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimistoja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Vuoden 2006 loppuun mennessä rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli noin 90 milj. euroa. Rahaston tavoitekoko on milj. euroa. Sponda Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 47 %:n osuus. Katsauskauden lopussa rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 88,5 milj. euroa. Sponda vastaa sekä rahastojen että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa hallinnointipalkkion. Uusien liiketoiminta-alueiden avaaminen Venäjälle ja Baltiaan vaatii laajaa kontaktiverkostoa ja kohdealueen tuntemusta. Sponda tutkii kiinteistösijoitusja kiinteistökehityskohteita Pietarin ja Moskovan alueilla yhteistyössä yritysten kanssa, joilla on jo kokemusta Venäjän alueella tai jotka etsivät liiketoimintamahdollisuutta Venäjällä. Sponda omistaa yhden logistiikkakiinteistön Pietarissa, Vsevolozhskin alueella, ja kohteen on kokonaan vuokrannut Onninen Oy:n Pietarissa toimiva tytäryhtiö. Myyntikiinteistöt Joulukuussa toteutuneen Kapiteeli-kaupan myötä Sponda-konsernissa oli vuoden 2006 lopussa uusi liiketoimintayksikkö, Myyntikiinteistöt. Yksikköön kuuluvat kiinteistöt ovat vaihto-omaisuutta ja strategian mukaisesti ne on tarkoitus myydä vuoden 2008 loppuun mennessä. Katsauskauden lopussa Myyntikiinteistöt-salkussa oli 576 kiinteistöä ja noin m² vuokrattavaa pinta-alaa. Kiinteistöjen käypä arvo oli 126,8 milj. euroa. Rahavirta ja rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli ,4 ( : 46,5) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli ,9 (-43,9) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta oli 998,3 (-3,5) milj. euroa. Sponda allekirjoitti sopimuksen yksivuotisesta yhteensä 1,5 miljardin euron syndikoidusta luotosta. Järjestelyllä rahoitettiin Kapiteelin osakekannan osto, yhtiön lainaportfolion uudelleenjärjestely sekä katettiin yrityskaupasta Sivu 6 / 17

7 syntyneitä kustannuksia. Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskauden lopussa -38,5 (-26,3) milj. euroa ja vuoden viimeisellä neljänneksellä -16,4 (-6,7) milj. euroa. Rahoituskulut sisältävät varauksen Helsingin käräjäoikeuden tuomioon perustuvista korko- ja viivästyskorkokuluista Sampo pankille, 7,5 milj. euroa. Spondan omavaraisuusaste oli ( : 45) % ja nettovelkaantumisaste 334 (107) %. Korollinen vieras pääoma oli 2 016,9 (615,7) milj. euroa, luottojen keskimääräinen laina-aika oli 1,7 (3,2) vuotta ja keskikorko 4,6 (4,2) %. Kiinteäkorkoisten ja suojattujen lainojen osuus oli 74 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 1,7 (2,1) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 2,5 (2,7). Sponda-konsernin lainasalkku muodostuu yhteensä 300 milj. euron syndikoiduista lainoista, 397 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 136,5 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 223,4 milj. euron rahalaitoslainoista. Lisäksi Spondalla oli 960 milj. euron lyhytaikainen laina Kapiteeli Oy:n kaupan rahoittamiseen. Spondalla on käyttämättömiä luottolimiittejä 200 milj. euroa. Sponda-konsernilla on vakuudellisia lainoja yhteensä 15,8 milj. euroa. Riskienhallinta Spondan merkittävimmät riskit liittyvät asiakkaisiin ja rahoitukseen. Katsauskauden päättyessä Spondalla oli yhteensä 2063 asiakasta ja 3055 erillistä vuokrasopimusta. Asiakaskunnan hajautumisen lisäksi keskeinen osa asiakasriskien hallintaa on asiakkaiden liiketoiminnan tunteminen ja asiakastiedon seuranta. Riskejä hallitaan myös asiakkaiden toimialojen hajauttamisella ja eripituisilla vuokrasopimuksilla. Vuokria korotetaan kahdesti vuodessa joko elinkustannusindeksin muutokseen tai vuokrasopimuksessa sovittuun korotusprosenttiin perustuen. Vuokrasopimuksissa käytetään tavanomaisia vuokravakuuksia. Sponda omistaa kiinteistöjä Suomessa sekä kiinteistön Venäjällä, ja kaikki kiinteistöt ovat täysarvovakuutettu. Yhtiön toimintaan ei liittynyt merkittäviä valuuttariskejä. Jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla. Kiinteäkorkoisilla lainoilla ja korkojohdannaisilla tasataan markkinakorkojen muutosten vaikutuksia. Vuoden 2006 lopussa Spondan lainasalkun suojausaste oli 74 %. Spondan rahoitussopimuksissa on velkarahoittajien suojaksi asetettu kovenantteja, jotka koskevat mm. vakuuksien käyttöä, rahoittajien tasa-arvoa ja eräitä taloudellisia tunnuslukuja. Kiinteistösijoituksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät maankäyttöön, kiinteistöjen energiankulutukseen, jätehuoltoon ja kiinteistöjen ympäristön laatuun. Spondan lisääntynyt kiinteistökehitystoiminta kasvattaa elinkaariajattelun merkitystä. Lisäksi Spondalla on kiinteistösalkussaan useita suojeltuja arvokiinteistöjä, joita ylläpidetään rakennuksen historiaa kunnioittaen. Yhtiö ottaa sekä liiketoiminnassaan että päätöksenteossaan huomioon ympäristökysymykset. Spondan omistamissa kiinteistöissä kiinnitetään huomiota mm. rakennusmateriaalien valintaan, energian kulutuksen seurantaan, huoltoajojen tuottamien päästöjen vähentämiseen ja kiinteistöjen ympäristön ylläpitoon. Henkilöstö Vuonna 2006 Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli verrattuna vuoden 2005 loppuun 63 (54) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 57 (51) henkilöä. Vuoden lopussa Spondan palveluksessa oli yhteensä 225 (54) henkilöä, joista 62 (51) emoyhtiön palveluksessa. Spondalla on henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä. Sivu 7 / 17

8 Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain. Konsernirakenne Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Kapiteeli Oy:stä ja Kapiteeli Oy:n 50,9 prosenttia omistamasta tytäryhtiö Ovenia Oy:stä sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj tai Kapiteeli Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluu Sponda Russia Ltd ja Sponda Asset Management Oy. Spondan osake Spondan osakkeen painotettu keskikurssi vuonna 2006 oli 9,08 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 13,00 ja alin 7,44 euroa. Osakkeita vaihdettiin vuoden aikana kappaletta. Osakkeen päätöskurssi oli 12,00 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 952 milj. euroa. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty. Sponda teki liputusilmoituksia vuonna 2006 seuraavasti: : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,05 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,88 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,19 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Katsauskauden päättyessä Spondan omistus jakautui seuraavasti: Osakkeiden Osuus määrä, kpl osakkeista % Suomen valtio ,3 Kotitaloudet ,0 Suomalaiset yhteisöt ,4 Ulkomaiset yhteisöt ,3 Osakkeita yhteensä ,0 Hallitus ja toimitusjohtaja Spondan hallituksessa on kuusi jäsentä, Tuula Entelä, Maija-Liisa Friman, Timo Korvenpää, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen. Hallituksen puheenjohtaja on Anssi Soila ja varapuheenjohtaja on Jarmo Väisänen. Spondan toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja viisi kuudesta jäsenestä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Sivu 8 / 17

9 Tilintarkastajat Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHTyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena Hankonen. Varatilintarkastaja on KHT Riitta Pyykkö. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta Osakkenomistajien nimitysvaliokunta valmisteli ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi ja hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi. Jäsenet edustivat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka olivat: 1. Suomen valtio, 34,3 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan neuvotteleva virkamies Ilpo Nuutinen, 2. Valtion eläkerahasto, 0,6 % osakkeista ja äänistä, ei edustajaa nimitysvaliokunnassa, ja 3. Yleisradion eläkesäätiö, 0,4 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan toimitusjohtaja Harri Lemmetti. Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle , että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi jäsentä, ja jäseniksi valittaisiin nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Harri Pynnä ja Jarmo Väisänen sekä uusina jäseninä Lauri Ratia ja Arja Talma. Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. Nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille vuonna 2007 maksettavaksi (suluissa vuoden 2006 maksettu palkkio): - puheenjohtajalle kuukausipalkkio (3 520) euroa/kk - varapuheenjohtajalle kuukausipalkkio (2 100) euroa/kk - jäsenelle kuukausipalkkio (1 840) euroa/kk - kokouspalkkio 500 (500) euroa/kokous/henkilö. Organisaatio Sponda julkaisi uuden organisaatiorakenteen ja johtoryhmän kokoonpanon alkaen Spondan toiminta jaettiin viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilakiinteistöt, Logistiikkakiinteistöt, Kiinteistökehitys, Venäjä ja Baltia sekä Kiinteistörahastot. Spondan johtoryhmään kuului alkaen toimitusjohtaja Kari Inkisen lisäksi Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, Erik Hjelt, johtaja, lakiasiat ja treasury sekä liiketoiminta-alueiden johtajat Ossi Hynynen, Toimisto- ja liiketilat, Pasi Viitaniemi, Logistiikkakiinteistöt, Joni Mikkola, Kiinteistökehitys, Sirpa Sara-aho, Venäjä ja Baltia ja Kari Koivu, Kiinteistörahastot. Velkomusvaatimus Helsingin käräjäoikeus velvoitti antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle allekirjoitetun luottosopimuksen perusteella korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 7,6 milj. euroa. Sponda jätti Helsingin hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä Tuomion tulosvaikutus vuodelle 2006 oli noin 7,6 milj. euroa. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250 milj. euron maksullisesta osakeannista, ja Spondan hallitus päätti osakeannin järjestämisestä kokouksessaan Sivu 9 / 17

10 Osakeanti toteutettiin , ja Spondan osakkeenomistajilla oli etuoikeus uusien osakkeiden merkintään 7,80 euron hintaan osakkeelta. Annissa merkittiin noin 31,6 milj. osaketta, mikä vastasi noin 99,5 % tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Noin sijoittajaa merkitsi osakkeita. Osakeannin pääjärjestäjät hankkivat merkitsemättä jääneille, noin :lle, osakkeelle ostajat keskimääräisellä 11,83 euron hinnalla. Spondan hallitus hyväksyi kokouksessaan kaikkien osakkeiden merkinnät. Spondan osakeannilla keräämät bruttovarat olivat noin 247 milj. euroa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Osakeannin perusteella tehtävän osakepääoman korotuksen seurauksena Spondan osakepääoma tulee nousemaan euroon ja osakkeeseen. Annissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Spondassa siitä lähtien, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet yhdisteltiin Spondan nykyiseen osakelajiin Valtiovarainministeriö ilmoitti , että Suomen valtio käyttää sitoumuksen mukaista osto-oikeutta kahden Helsingin Hakuninmaalla ja Honkasuolla sijaitsevien, yhteensä 58 hehtaarin maa-alueiden osalta. Lisäksi valtiovarainministeriö ilmoitti, että Vantaalla ja Jyväskylän maalaiskunnassa sijaitsevien kohteiden osalta Suomen valtio ei tule käyttämään sitoumuksen mukaista osto-oikeutta itse, vaan osoittaa ostajiksi kyseiset kunnat, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa käyttää osto-oikeutta. Alueiden myyntihinta on yhteensä 67,3 milj. euroa. Kaupoilla ei ole tulosvaikutusta Spondalle. Kauppoja koskevat sopimukset allekirjoitetaan helmikuun 2007 loppuun mennessä. Alueiden myynti on osa Spondan kiinteistöomaisuuden myyntistrategiaa, jonka mukaan Sponda myy omaisuuttaan milj. eurolla jälleenrahoittaakseen osan Kapiteeli-kauppaa varten nostetusta yritysostoluotosta. Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti: Cohen & Steers, Inc. ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,23 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä Cohen & Steers, Inc. ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,53 % osakepääomasta ja äänimäärästä. Näkymät vuodelle 2007 Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ja taloudellisen vuokrausasteen ennakoidaan paranevan edellisvuodesta. Myös osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen suunnitelman mukaiset kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot, arvioidaan paranevan vuonna Yhtiökokous ja osinko Sponda Oyj:n hallitus suunnittelee yhtiökokouspäiväksi ja ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,40 euroa/osake. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh tai ja talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh tai Jakelu: Helsingin Pörssi Tiedotusvälineet Sivu 10 / 17

11 Sponda Oyj Konsernin tunnusluvut 10-12/ / / /05 Tulos/osake, e 0,13 0,17 0,61 0,37 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Osakekohtainen nettovarallisuus, e 7,45 7,25 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,17 0,14 0,56 0,57 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Me 10-12/ / / /2005 Liikevaihto Vuokratuotot ja 36,4 25,6 115,4 103,1 käyttökorvaukset Rahastojen 0,7-1,5 - hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet 37,1 25,6 116,9 103,1 Kulut Ylläpitokulut -10,7-6,8-29,4-25,6 Rahastojen välittömät kulut -0,2 - -0, ,9-6,8-29,8-25,6 Nettotuotot 26,2 18,8 87,1 77,5 Sijoituskiinteistöjen ,2 luovutusvoitot/-tappiot Voitto/tappio käypään arvoon 7,1 6,1 26,2-5,1 arvostamisesta Vaihto-omaisuuskiinteistöjen 11,6-11,6 - myyntituotot Myytyjen -10, ,0 - vaihto-omaisuuskiinteistöjen kirjanpitoarvo Vaihto-omaisuuskiinteistöjen 1,6-1,6 - luovutusvoitot/-tappiot Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,3-0,5-1,1-1,2 Hallinnon kulut -4,4-1,0-10,8-5,8 Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 0,1 1,4 0,4 Liiketoiminnan muut kulut -0,5 - -0,5-0,1 Liikevoitto 30,8 23,5 103,9 65,5 Rahoitustuotot 3,6-3,7 0,2 Rahoituskulut -12,5-6,7-34,7-26,5 Korkokuluvaraus -7,5-7,5 Rahoitustuotot ja -kulut -16,4-6,7-38,5-26,3 yhteensä Voitto ennen veroja 14,4 16,8 65,4 39,2 Tilikauden ja edellisten 0,5 - -0,4-0,1 tilikausien verot Laskennalliset verot -4,3-3,7-16,7-9,5 Tuloverot yhteensä -3,8-3,7-17,1-9,6 Tilikauden voitto 10,6 13,1 48,3 29,6 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 10,6 13,1 48,3 29,6 Vähemmistölle 0,1-0,1 - Tilikauden voitto 10,7 13,1 48,4 29,6 Sivu 11 / 17

12 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen 0,61 0,37 tulos,e Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos,e 0,61 0,37 Osakkeita keskimäärin, milj. kpl Perus 79,3 79,0 Laimennettu 79,3 80,3 Konsernitase (IFRS) Me VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 2 455, ,7 Sijoitukset kiinteistörahastoihin 19,4 - Aineelliset 19,5 8,8 käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo 27,5 - Muut aineettomat hyödykkeet 5,2 0,1 Rahoitusleasingsaamiset 2,7 - Sijoitukset - 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 5,2 0,1 Laskennalliset verosaamiset 110,5 2,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 645, ,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuuskiinteistöt 231,1 - Myyntisaamiset ja muut saamiset 39,6 6,6 Rahavarat 23,6 0,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 294,3 7,4 Varat yhteensä 2 939, ,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 79,3 79,2 Ylikurssirahasto 159,5 158,8 Käyvän arvon rahasto 2,3-4,2 Uudelleenarvostusrahasto 0,6 - Kertyneet voittovarat 349,3 340,5 591,0 574,3 Vähemmistön osuus 1,8 - Oma pääoma yhteensä 592,8 574,3 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 658,2 549,2 Varaukset 22,7 1,1 Muut velat - 5,8 Laskennalliset verovelat 218,7 63,4 Sivu 12 / 17

13 Pitkäaikaiset velat yhteensä 899,6 619,5 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 1 347,4 66,5 Ostovelat ja muut velat 99,6 18,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 447,0 84,9 Velat yhteensä 2 346,6 704,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 2 939, ,7 Korolliset velat 2 005,6 615,7 Segmenttikohtaiset tuloslaskelma- ja tasetiedot Me Liiketoiminta-alueet Tuloslaskelmatiedot Toimis- Logis- Kiin- Uudet Myynti- Muut Kon- 1-12/2006 tot ja teistö- liike- serni liike- tiikka toimin- kiin- yht. tilat kehitys teistöt not Liikevaihto 84,7 28,7 0,6 1,2 1,5 0,2 116,9 Ylläpitokulut ja -21,6-6,5-0,3-0,4-1,0-29,8 rahastojen välittömät kulut Nettotuotot 63,1 22,2 0,3 0,8 0,5 0,2 87,1 Sijoituskiinteistöjen - luovutusvoitot/-tappiot Vaihto-omaisuuskiinteist 0,2 1,4 1,6 öjen luovutusvoitot/-tappiot Voitto/tappio käypään 21,3 4,8 0,1 26,2 arvoon arvostamisesta Hallinto ja markkinointi -6,6-2,1-0,9-1,6-0,7-11,9 Liiketoiminnan muut -0,1 1,0 0,9 tuotot ja kulut Liikevoitto 78,0 24,9-0,5-0,8 1,1 1,2 103,9 Rahoitustuotot ja -kulut -38,5-38,5 Voitto ennen veroja -37,3 65,4 Tuloverot -17,1-17,1 Tilikauden voitto -54,4 48,3 Investoinnit 1 088,5 29,6 212,4 30,1 137,0 3, ,0 Poistot -0,6-0,6 Segmentin varat 2 104,7 276,1 217,6 49,1 126,8 165, ,4 Segmentin velat 30,4 3,5 22,3 0,3 15,5 27,6 99,6 Tuloslaskelmatiedot Toimis- Logis- Kiin- Uudet Myynti- Muut Kon- 1-12/2005 teistö- liike- serni tot ja tiikka toimin- kiin- yht. liike- kehitys teistöt tilat not Liikevaihto 73,5 29,6 103,1 Ylläpitokulut -19,0-6,6-25,6 Nettovuokratuotot 54,5 23,0 77,5 Sijoituskiinteistöjen -0,6 0,3 0,1-0,2 luovutusvoitot/-tappiot Voitto/tappio käypään -14,3 9,2-5,1 arvoon arvostamisesta Hallinto ja markkinointi -5,7-1,7-0,9-0,3 1,6-7,0 Liiketoiminnan muut 2,8-0,3-2,2 0,3 Sivu 13 / 17

14 tuotot ja kulut Liikevoitto 36,7 30,5-0,9-0,3-0,5 65,5 Rahoitustuotot ja -kulut -26,3-26,3 Voitto ennen veroja -26,8 39,2 Tuloverot -9,6-9,6 Tilikauden voitto -36,4 29,6 Investoinnit 15,8 34,3 1, ,9 Poistot -0,5-0,5 Segmentin varat 974,9 255,1 41, , ,7 Segmentin velat 3,4 1, ,1 18,4 Maantieteelliset alueet 12/ /200 5 Me Me Liikevaihto Pääkaupunkiseutu 102,3 94,5 Muu Suomi 14,4 8,6 Muut 0,2 - Konserni yhteensä 116,9 103,1 Investoinnit Pääkaupunkiseutu 871,8 51,1 Muu Suomi 595,7 0,8 Muut 33,5 - Konserni yhteensä 1 501,0 51,9 Segmentin varat Pääkaupunkiseutu 2 102, ,5 Muu Suomi 622,6 72,5 Muut 214,1 7,7 Konserni yhteensä 2 939, ,7 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Me 1-12/ /2005 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 48,4 29,6 Oikaisut 29,5 41,7 Nettokäyttöpääoman muutos 8,6 0,2 Saadut korot 0,8 0,2 Maksetut korot -34,3-25,7 Muut rahoituserät -6,7-0,3 Maksetut/saadut verot -0,9 0,8 Liiketoiminnan nettorahavirta 45,4 46,5 Investointien rahavirta Kapiteelin hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -929,1 - Investoinnit sijoituskiinteistöihin -110,0-53,1 Investoinnit kiinteistörahastoihin -19,4 - Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,6-0,2 Luovutustulot 37,8 9,2 sijoituskiinteistöistä Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot - 0,2 Myönnetyt lainat -0,9 - Lainasaamisten takaisinmaksut 1,3 - Sivu 14 / 17

15 Investointien nettorahavirta ,9-43,9 Rahoituksen rahavirta Osakeanti liittyen vaihtovelkakirjalainojen käyttöön 0,7 1,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot 300,0 100,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -250,0-75,7 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut 987,2 10,0 Maksetut osingot -39,6-39,4 Rahoituksen nettorahavirta 998,3-3,5 Rahavarojen muutos 22,8-0,9 Rahavarat tilikauden alussa 0,8 1,7 Rahavarat tilikauden lopussa 23,6 0,8 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo (IFRS) Me Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 1 259, , Kapiteelin hankinnan yhteydessä siirtyneet sijoituskiinteistöt 1 070,0 - Hankitut sijoituskiinteistöt 94,3 28,4 Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin 43,3 23,5 Myydyt sijoituskiinteistöt -37,7-8,6 Siirrot aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin/aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä -1,5 - Omassa käytössä olleen kiinteistön arvostus käypään arvoon 0,8 - Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 26,2-5,1 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 2 455, , Konsernin oman pääoman muutokset Me Osake- Yli- Käyvän Uudel- Kerty- Vähem- Oma kurssi leen- neet pääoma pää- arvon arvos- voitto- mistön oma rahas- rahas- tus- yht. rahasto varat osuus to to Oma pääoma ,8 157, ,3-586,6 IAS 39:n soveltamisen -6,1-6,1 vaikutus Oikaistu oma pääoma 78,8 157,5-6,1-350,3-580, Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan 2,4 2,4 merkitty määrä Tuloslaskelmaan 0,1 0,1 Sivu 15 / 17

16 siirretty määrä Omaan pääomaan -0,6-0,6 kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot Suoraan omaan pääomaan 1,9 1,9 kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Tilikauden tulos 29,6 29,6 Tilikaudella kirjatut 1,9 29,6 31,5 tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako -39,4-39,4 Osakepääoman korotus 0,4 1,3 1,7 Oma pääoma ,2 158,8-4,2-340,5-574,3 Oma pääoma ,2 158,8-4,2-340,5-574,3 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan 8,5 8,5 merkitty määrä Tuloslaskelmaan 0,1 0,1 siirretty määrä Puretun 0,2 0,2 suojauslaskennan instrumentit Lisäys 0,8 0,8 Omaan pääomaan -2,3-0,2-2,5 kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot suoraan omaan pääomaan 6,5 0,6 7,1 kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Tilikauden tulos 48,4-0,1 48,3 Tilikaudella kirjatut 6,5 0,6 48,4-0,1 55,4 tuotot ja kulut yhteensä Lisäys 1,9 1,9 Osingonjako -39,6-39,6 Osakepääoman korotus 0,1 0,7 0,8 Oma pääoma ,3 159,5 2,3 0,6 349,3 1,8 592,8 Vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita Me Rahalaitoslainat, joista vakuus on annettu 15,8 0,1 Annetut kiinnitykset 0,2 0,1 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 149,7 - Annetut takaukset 17,1 - Vakuudet yhteensä 167,0 0,0 Vuokravastuu 22,9 20,9 Muut vastuut 0,1 Annetut kiinnitykset 2,3 2,2 Annetut takaukset 0,1 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo 541,8 305,9 Koronvaihtosopimukset, käypä arvo 2,3-5,8 Ostetut korkokatto-optiot, nimellisarvo 737,0 Ostetut korkokatto-optiot, käypä arvo 10,0 Sivu 16 / 17

17 Valuuttajohdannaiset Valuutanvaihtosopimukset, nimellisarvo JPY Valuutanvaihtosopimukset, käypä arvo EUR -8,7 Sivu 17 / 17

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi ennätykselliselle tasolle, 243,0 (31.12.2008: 224,3) milj. euroon. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006. CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00. Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006. CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00. Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12. Julkaistu: 2007-02-08 11:00:01 CET Citycon Oyj - neljännesvuosikatsaus Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006 CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Pääkohdat kaudelta 1-3/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan - liikevaihto säilyi tasolla 19,4

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi - liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 - Liikevaihto oli 66,5 milj. euroa (63,3 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 33,3 milj. euroa (23,2 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 - Liikevaihto oli 42,5 milj. euroa (42,2 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 17,2 milj. euroa (14,6 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen

SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistotilojen 1-6SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS tammi-kesäkuu 2004 SPONDAN PUOLIVUOTISTULOS 7 MILJ. EUROA PAREMPI KUIN EDELLISVUONNA Spondan 6 kuukauden tulos oli 23,6 (30.6.2003: 16,7) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva

Lisätiedot

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Pääkohdat vuodelta 2011 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto nousi 92,8 (81,2) milj. euroon - käyttökate nousi 47,5 (41,4) milj. euroon - liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q1 Q3 Q4. CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q1 Q3 Q4. CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q2 Q1 Q3 Q4 CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24 Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Yhteenveto vuoden 2008 toisesta vuosineljänneksestä verrattuna

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 25 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 Yhteenveto vuoden 2008 viimeisestä vuosineljänneksestä - Liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia 45,2 miljoonaan euroon

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007 31.10.2007 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007 SATOn tuloskehitys jatkui hyvänä YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2007 (1.1. 30.9.2006) Konsernin liikevaihto oli 201,5 (213,6) milj.. Tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

P L 9 4 0, K 6 0 0101 H

P L 9 4 0, K 6 0 0101 H Vuosikertomus 2000 Sisältö Sponda lyhyesti 2 Vuoden 2000 tärkeimmät tapahtumat 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 7 Sponda Oyj 9 Kiinteistöliiketoiminta 12 Helsingin kantakaupunki 12 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3

SISÄLLYSLUETTELO. Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3 1.1. 31.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3 Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3 Toimitusjohtajan katsaus..3 Näkymät 2015 4 Katsauskauden jälkeiset

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2014

Taloudellinen katsaus 2014 392,5 M Markkina-arvo 161,7 M Liikevaihto 94,7 % Taloudellinen vuokrausaste 53,9 % Käyttökate Taloudellinen katsaus 2014 0,53 EPRA:n operatiivinen tulos/osake 1 more than squares Technopolis Oyj Taloudellinen

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2009

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009 28 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009 Yhteenveto vuoden 2009 viimeisestä vuosineljänneksestä - Liikevaihto kasvoi ja oli 48,9 miljoonaa euroa (Q3/2009:

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda elokuussa 2008 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07 1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07 VUOSIKERTOMUS 2007 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2007 Yhtiön kahdeskymmenes toimintavuosi Sisältö

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07-08

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07-08 1987-88 - 89-9 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99 - - 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 VUOSIKERTOMUS 28 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 28 Yhtiön kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi Sisältö

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 19.3.2014 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Arja Talma Klaus Cawén Tuula Entelä Christian Elfving Raimo Valo Juha Laaksonen 2 Hallituksen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot