Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL 120 00101 Helsinki"

Transkriptio

1 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL Helsinki Viite Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös Ajoneuvohallintokeskukseen saapunut hakemuksenne. Kuljettajaopetuksen D- ja CE-ajokorttiluokkien opetussuunnitelmien voimassa oloajan jatkaminen. Ajokorttiasetus momentti Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Ajoneuvohallintokeskus jatkaa seuraavien opetussuunnitelmien voimassa oloa viidellä vuodella: D-luokan opetussuunnitelma (AKE 1818/302-99) CE-luokan opetussuunnitelma (AKE 394/302-99) Hyväksyntä on voimassa saakka, mutta se voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa, mikäli aihetta siihen ilmenee. Hyväksynnän mukainen opetussuunnitelma tulee olla kaikkien D- ja CE-luokan kuljettajaopetusta antavien ja opetukseen osallistuvien saatavilla. Tämä päätös ei muuta sitä, mitä muutoin on säädetty ajo-oikeutta varten annettavasta kuljettajaopetuksesta Maksu 67,50 Euroa Ei ALV:ssa tarkoitettu myynti Yksikönpäällikkö Ari Herrala Ylitarkastaja Pekka Kärkkäinen Liite Tiedoksi CE-luokan opetusohjelma Liikenne- ja Viestintäministeriö, tieliikenneosasto Ajovarma Oy, pääkonttori Opetushallitus Suomen Tieliikenneopettajien liitto Liikenneturva Pääesikunta, materiaaliosasto Hämeenlinnan liikenneopetuskeskus Ahvenanmaan katsastusasema

2 OPETUSSUUNNITELMA CE - KULJETTAJAOPETUS Koulutuksella tähdätään siihen, että kuljettaja oppii käsittelemään ja ajamaan yhdistelmäajoneuvoa liikenteessä turvallisesti, sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan ajoreittejä turvallisesti, taloudellisesti huomioiden ympäristöasiat. KOULUTUKSEN RAKENNE CE - kuljettajaopetuksen kokonaispituus on vähintään 300 tuntia. Tietopuolinen osuus vähintään 190 tuntia Ajo-opetus liikenteessä vähintään 80 tuntia Ajo-opetuksen seuranta vähintään 30 tuntia Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti yhdistelmäajoneuvonkuljettajan perus- tai jatkokurssilla. Ajokoulutus tapahtuu pääsääntöisesti kahden oppilaan ryhmissä. Ajo-opetuksen seurannassa voi olla enintään kaksi oppilasta. KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 1. Ajoneuvotekniikka 41 h 2. Lainsäädäntö 36 h 3. Kuljetustekniikka 36 h 4. Huoltoharjoittelu 21 h 5. Raskaan kaluston EAK 24 h 6. Ensiapu 32 h 7. Ajo-opetus 80 h 8. Ajo-opetuksen seuranta 30 h

3 2. AMMATTIAINEET 2.1. AJONEUVOTEKNIIKKA 41 h Koulutuksen hyväksytysti suorittaneella oppilaalla on oltava sellaiset valmiudet, että hän osaa käyttää ajoneuvoa siten, ettei aiheuta tarpeettomasti vaurioita ja vikojen ilmetessä osaa välttää lisävaurioita. Hänen on osattava valita oikeat poltto-, voitelu- ja lisäaineet siten, ettei häiriöitä ilmene. Oppilaan on saavutettava sellaiset tiedot, että hän kykenee selostamaan ajoneuvoissa ilmaantuvien vikojen laadun ja laajuuden siten, että huoltohenkilöstö voi varautua korjaustyöhön oikein materiaalein. Hänen on myös pystyttävä itsenäisesti ratkaisemaan ajon jatkamismahdollisuudet. Oppilaan on arvostettava ajoneuvon oikean käytön merkitys taloudellisena ja liikenneturvallisuutta kohottavana tekijänä. SISÄLLÖN KUVAUS Renkaat ja vanteet Polttomoottorin rakenne Jäähdytysjärjestelmä Polttonesteet Latausjärjestelmän rakenne ja huolto Käynnistysjärjestelmän rakenne ja huolto Valaisinlaitteiden rakenne ja huolto Jarrut Kytkin Vaihteisto Dieselmoottorin polttonestelaitteet Voiteluaineet Moottorin käyttötekniikka

4 2. AMMATTIAINEET 2.1. AJONEUVOTEKNIIKKA 41 h OPPISISÄLTÖ Renkaat, vanteet ja pyörien kiinnitykset - yleiset määräykset Osattava selostaa renkaiden rakenteet, - rakenteet, merkinnät ja ominaisuudet merkintätavat, ominaisuudet, valintaperus- - kesä- ja talvirenkaat teet, korjaukset, yleisimmät vaurion aiheut- - nastoitus tajat, tasapainoituksen ja nastoituksen mer- - pinnoitus kitys liikenneturvallisuutta lisäävänä tekijänä - tasapainotus sekä vaaratilanteet ja turvallisuus rengas- - käyttöhuolto ja paineet asennuksissa. - renkaiden kulumiseen vaikuttavat tekijät - rengasvaurion aiheuttamat vaaratilanteet Polttomoottorin rakenne ja toimintaperiaate - dieselmoottorityypit Osattava selostaa dieselmoottoreiden ra- - moottoritekniset käsitteet kenne- ja toimintaperiaatteet sekä luetella - sylinteriryhmät tärkeimmät osat ja niiden tehtävä. - kampikoneisto Osattava tulkita moottoritekniset peruskäsit- - venttiilikoneisto teet moottorin valintaan ja käyttöön vaikuttavana tekijänä Jäähdytysjärjestelmä - järjestelmän tehtävä Osattava selostaa jäähdytysjärjestelmän - järjestelmän osat ja toiminta tehtävät, osat ja toiminta, huollolliset toimen- - häiriöt jäähdytysjärjestelmässä piteet ja toimintahäiriöt siten, että kykenee - huolto määrittämään häiriön ilmaantuessa mootto- - jäähdytysnesteet rin käyttömahdollisuudet.

5 OPPISISÄLTÖ Polttonesteet - jalostusperiaate Osattava selostaa polttoaineiden ominai- - kaasuöljy suudet ja käyttö. - bensiini Osaa valita tarkoituksenmukaisimman polt- - kaasun käyttö toaineen. - lisäaineet Latausjärjestelmän rakenne ja huolto - latausjärjestelmän rakenne ja toiminta Osattava selostaa latausjärjestelmän lait- - akun rakenne ja kuntoisuuden toteaminen teet ja niiden toimintatarkoitus, laitteiden - akun irroitus ja kiinnitys huollon tarve sekä kuljettajan korjattavissa - vaihtovirtageneraattorin rakenne ja toiminta olevat viat. - yleisimmin esiintyvät viat ja niiden korjaus - laitteiden huolto - varotoimenpiteet Käynnistysjärjestelmän rakenne ja huolto - käynnistysvirtapiiri Osattava luetella käynnistysjärjestelmän lait- - käynnistysjärjestelmän laitteiden rakenne teet ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja toiminta huollon tarve ja kuljettajan korjattavissa ole- - oikea käynnistys vat viat. Sisäistettävä oikean käynnistysta- - yleisimmin esiintyvät viat ja niiden korjaus van merkitys. - apuvirralla käynnistäminen - hehkutuslaitteet Valaistuslaitteiden rakenne ja huolto - valaistusvirtapiiri Osattava selostaa valaistuslaitteiden raken- - valaistusvirtapiirin laitteet ja toiminta ne ja toiminta sekä valoja koskevat yleiset - valoja koskevat yleiset määräykset määräykset, laitteiden huollon tarve sekä - laitteiden huolto kuljettajan korjattavissa olevat viat. - yleisimmin esiintyvät viat ja niiden korjaus

6 OPPISISÄLTÖ Jarrut - jarrujen käyttötekniikka Osattava selostaa jarrujärjestelmien raken- - ilmajarrujärjestelmä teet ja toimintaperiaatteet. - Apujarrujärjestelmä Pystyttävä määrittämään korjaustarpeet ja - ajoneuvoyhdistelmän rakenteet selviydyttävä itsenäisesti jäätymisongelmista - huolto - yleisimmin esiintyvät viat ja niiden korjaus - hinauskuntoon laittaminen - jarrujen yhteensovitus Kytkin ja momentinmuunnin - rakenteet ja toiminta Osattava selostaa kytkimen ja momentin- - käyttöjärjestelmä muuntimen rakenteet, toimintaperiaatteet, - kytkimen säädöt huollolliset toimenpiteet sekä oikea käyttö- - oikea käyttö tapa. - huolto - vikojen toteaminen - lisävaurioiden ehkäisy Vaihteisto - vaihteiston perusrakenteet Osattava luetella yleisimmät vaihteistotyy- - vaihteistotyypit pit, rakenteet, toimintaperiaatteet sekä huol- - vaihteiston käyttö lolliset toimenpiteet. Pystyttävä määrittä- - huolto mään yleisimmin esiintyvät viat ja niiden ai- - yleisimmin esiintyvät viat heuttajat.

7 OPPISISÄLTÖ Dieselmoottorin polttonestelaitteet - järjestelmän toiminta Osattava selostaa järjestelmään kuuluvien - polttonestesäiliö osien tarkoitus ja toimintaperiaate, huollol- - polttonesteen siirtojärjestelmä liset toimenpiteet sekä järjestelmän toimin- - ruiskutuspumppujen ja säätimien päätyypit takuntoon saattaminen, yleisimmin esiinty- - ruiskutusventtiilit vät toimintahäiriöt sekä toimenpiteet niiden - kylmäkäynnistyslaitteet ilmaantuessa. - toimintakuntoon saattaminen - yleisimmät häiriöt - kylmäkäynnistyslaitteet - huolto Voiteluaineet - moottoriöljyn tehtävä Osattava selostaa voiteluaineiden ominai- - moottoriöljyn luokitus suudet ja luokittelut sekä voiteluaineen va- - moottoriöljyn lisäaineet lintaan vaikuttavat perusteet. - moottoriöljyn pilaantumisen aiheuttavat tekijät - vaihteistoöljyt, ominaisuudet ja luokitus - puhdistetut öljyt ja niiden käyttö - voitelurasvat Moottorin käyttötekniikka - moottorin käynnistys Osattava selostaa moottorin oikea käyttö- - kylmäkäynnistyslaitteet ja -aineet tekniikka, mittareiden ja hälyttimien tehtävä - mittarit ja hälyttimet sekä käynnistyvyyttä parantavien laitteiden - moottorin oikea kuormitus ja taloudellinen tarkoituksenmukainen käyttö. Osattava sekäyttötapa lostaa oikean välityssuhteen merkitys ta- - moottorivaurioiden syyt loudellisuuteen ja kestävyyteen. - kuljettajan korjattavissa olevat viat - moottorin ja voimansiirron yhteistoiminta

8 2. AMMATTIAINEET 2.3. LAINSÄÄDÄNTÖ 36 h Oppilaan on kyettävä soveltamaan tietojaan ajaessaan linja-autoa tieliikenteessä. Lisäksi on osattava omatoimisesti hoitaa ajoneuvon katsastus-, rekisteröinti- ja vakuutusasiat. Oppilaan on osattava selostaa pääpiirteittäin lait ja asetukset, jotka kohdistuvat ajoneuvoon ja sen kuljettamiseen silloin kun sillä liikutaan tiellä ja sitä käytetään ammattimaisen liikenteen harjoittamiseen. Oppilaan on sisäistettävä lainsäädännön merkitys sekä noudatettava oma-aloitteisesti ja täsmällisesti annettuja ohjeita ja määräyksiä. SISÄLLÖN KUVAUS Tieliikennelaki Tieliikenneasetus Tieliikennelaki ja -asetus Liikenneonnettomuudet ja niihin liittyvät varotoimenpiteet Koe Ajokorttiluokat / ajo-oikeus Liikennerikokset ja rangaistukset Katsastus ja rekisteröinti Vakuutuslainsäädäntö Koekirjallinen

9 2. AMMATTIAINEET 2.3. LAINSÄÄDÄNTÖ 36 h OPPISISÄLTÖ Tieliikennelaki - ajokorttirekisteritiedot ja tutkintomaksut Osattava selostaa tieliikennelain soveltamis- - määritelmät ala, määritelmät sekä tienkäyttäjän velvolli- - tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet suudet. On suhtauduttava myönteisesti lii- - liikenteen ohjaus kennesääntöihin sekä muihin tienkäyttäjiin Tieliikenneasetus - liikenteen ohjaus Osattava tunnistaa liikennemerkit sekä tie- - liikenteen ohjaajat ja valvojat dettävä liikenteen ohjauksen ja valvonnan - liikennemerkit periaatteet. On suhtauduttava myönteisesti liikenteen valvontaan Tieliikennelaki ja -asetus - hälytysajoneuvot Osattava liikennesäännöt siten, että kykenee - olosuhde- ja tilannenopeus kuljettamaan raskasta ajoneuvoa liikenne- - ryhmitys ja kääntyminen turvallisesti lakeja ja asetuksia noudattaen. - väistämisvelvollisuus Sisäistettävä lain noudattamisen merkitys - ohitus ja kohtaaminen liikenteen joustavuutta lisäävänä ja liikenne- - rautatien ylitys onnettomuuksia vähentävänä tekijänä. - pysäyttäminen ja pysäköinti - valojen käyttö - ajo moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä - kevyen liikenteen huomioiminen - muut lait ja asetukset soveltuvin osin - ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset - ajoneuvonkuljettaja / ajo-oikeus - ajokiellot Liikenneonnettomuudet ja niihin liittyvät varotoimenpiteet - lain asettamat velvollisuudet Osattava toimia liikenneonnettomuustilanteissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

10 OPPISISÄLTÖ Koe Ajokorttiluokat / ajo-oikeus - ajokorttiluokat / niiden ajo-oikeus Osattava luetella ajoneuvon kuljettajalle ase- - ajokortin saannin edellytykset tettavat vaatimukset sekä ajokorttia koskevat - ajokortin uudistaminen tiedot lain edellyttämässä laajuudessa. - ajokortin peruuttaminen Liikennerikokset ja rangaistukset - rangaistuksien periaatteet Osattava luetella liikennerikkomuksista seuraavat rangaistukset Katsastus ja rekisteröinti - liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät Hallittava katsastuksessa ja rekisteröinnissä - asiapaperit tarvittavien asiapaperien käyttö. Ymmärret- - vuosikatsastus tävä katsastuksen ja rekisteröinnin merkitys liikenneturvallisuudelle Vakuutuslainsäädäntö - liikennevakuutuslaki ja -asetus Tunnettava ajoneuvon vakuutuksiin liittyvät - vapaaehtoiset vakuutukset säännökset siten, että selviytyy itsenäisesti - bonusjärjestelmä ja omavastuut työelämän vakuutuksien hoidosta. Osattava - ulkomaanliikenteen vakuutukset täyttää vakuutuksiin liittyvät asiapaperit - vahingon selvitys oikein sekä huolellisesti. - vahingon rajoittaminen - korvausperusteet ja korvauksen haku Koekirjallinen

11 3. KULJETUSTEKNIIKKA 36 h Tavoitteena on, että oppilas osaa luetella kuljetustoiminnan eri muodot, suoritusvälineet ja niiden käytön, suorituksiin liittyvät menetelmät, asiakaspalvelun perusteet ja toimenpiteet vahinkotapauksissa. Tavoitteena on, että oppilas tuntee vastuuta kuljetusten suorituksesta ja sisäistää oikein ja ajallaan tapahtuvien toimintojen merkityksen. Tavoitteena on sellainen taidollinen valmius, että oppilas osaa antaa mielekkäitä ratkaisumalleja kuljetuksiin liittyvistä tehtävistä. Lisäksi hänen on kyettävä itsenäiseen toimintaan kuljetuksiin liittyvissä tehtävissä työelämässä. SISÄLLÖN KUVAUS 3.1. Ajopiirturin käyttö 3.2. Eri kuljetusalojen tunteminen ja kuljetustoiminnan yleinen rakenne 3.3. Asiakaspalvelu 3.4. Kuljetuksien välitys 3.5. Rahtikirjat 3.6. Kuormalavojen käyttö 3.7. Vastuu kuljetettavasta tavarasta 3.8. Koe ja kokeen palautus 3.9. Ajopäiväkirjat Kuorman suunnittelu Kuormankiinnitys Reittien suunnittelu Massat ja mitat Kytkentämääräykset

12 3. KULJETUSTEKNIIKKA 36 h OPPISISÄLTÖ 3.1. Ajopiirturin käyttö - lain vaatimukset Oppilaan on omin sanoin kyettävä - piirturin toiminta ja tarkastus merkinnät selostamaan ajopiirturin toimintaperiaate. - kuljettajan tekemät merkinnät Osattava kirjoittaa tiedot piirturin levylle, - diakrammalevyn tulkinta käyttää työaikavalitsimia ja tulkita piirrot. - piirturin käyttö - tarkastukset - korjaukset 3.2. Eri kuljetusalojen tunteminen ja kuljetustoiminnan yleinen rakenne. - logistiikka, mitä se on? Tunnettava yhteiskunnan tavallisimmat - kuljettamisen tarkoitus kuljetusmuodot, sekä kuljetustoiminnan - erilaiset kuljetusmuodot yleinen rakenne. - kuljetusmuotojen kilpailu ja yhteistoiminta - kuorma-autoliikenne - osuus ja asema kokonaiskuljetuksissa 3.3. Asiakaspalvelu - autoilija, kuljetusliike vai liikennöitsijä Tunnettava kuljetusliikkeen toiminta ja - kuljettajan esimiehet tehtävät. - asiakaspalvelun periaatteet Asiakaspalvelun perusteet ja merkityksen. - tehtävään asennoituminen Kyettävä joustavaan asiakaspalveluun. - asiakas vaatimuksineen Sisäistettävä luottamuksellisen ja - epäselvät tapaukset kohteliaan käytöksen merkitys. - riidan selvittäminen - kuljettaja yrityksen edustajana - laatuluokitus (ISO-9002)

13 OPPISISÄLTÖ 3.4. Kuljetuksien välitys - tavara-asemat ja niiden toiminta Tunnettava tavara-asemien toiminta, sekä - kuljettajan tehtävät tavara-asemalla kuljetusvälityksen tarkoitus. - kuljetusvälitysliikkeet - Transpoint - huolinta - KTK:n toiminta - kuljetusasiakkaan mahdollisuudet ja pulmat 3.5. Rahtikirjat - rahtikirjan kirjoittamisharjoitus (tilanne) Tunnettava rahdin käsittelyyn liittyvät - rahtikirjatyypit asiakirjat ja asioimismuodot. - tavaraluettelot, lähetyslistat ym.vastaavat Kyettävä soveltamaan tietojaan käytännön - rahtikirjan tarve työtehtävissä. - rahtikirjan täyttämisharjoitus (ohjattu) Osattava täyttää kotimaanliikenteessä - rk:n tiedot käytetyt kuormaa koskevat asiakirjat - tiedot tavarasta oikeita merkintöjä käyttäen. - jälkivaatimus Sisäistettävä rahtikirjan merkitys julkisena - rahditus, asiakkaan ja rahdinkuljettajan asiakirjana. oikeudet - rahtikirjan käyttö, rahdin luovutus ja laskutus - rk:n täyttämisharjoitus (ryhmätyö) - rahtikirjojen järjestäminen ja listaaminen - yleisimmät virheet rk:n käytössä - EDI- tiedonsiirto - kuljetusmaksut

14 OPPISISÄLTÖ 3.6. Kuormalavojen käyttö - VR:n lavat Tunnettava yleisimmät kuormalavat. - FIN:n lavat Osattava omin sanoin selostaa lavakuormien - muut lavat mallit, ominaisuudet, käyttötarkoituksen - rullakot sekä käsittelyohjeet. - kuormalavajärjestelmän tarkoitus Osattava käytännössä soveltaa - järjestelmän säännöt lavakuormista annettuja tietoja. - lavojen käyttö Osattava valita lavojen käsittelyyn oikeat - lavojen käsittely menetelmät ja välineet. - tavaroiden sovittaminen lavalle ja lavojen Kyettävä käsittelemään kuormattuja lavoja sovittaminen kuormaan oikeita ja turvallisia työtapoja käyttäen. - kappale- ja lavamäärän laskeminen Arvostettava oikeiden ja turvallisien - lavojen käsittelylaitteet työtapojen merkityksen lavojen käsittelyssä. - lavojen hyväksyminen ja korvaaminen 3.7. Vastuu kuljetettavasta tavarasta - toimituslausekkeet Tunnettava tiekuljetuslain mukainen - tiekuljetussopimuslaki rahdinkuljettajan vastuu siten, että - kuljetussopimukset selviytyy käytännön työtehtävistä lain - sopimusosapuolien oikeudet ja velvollisuudet edellyttämällä tavalla, sekä sisäistää - rahdinkuljettajan vastuu lain asettamat oikeudet ja velvollisuudet. - vastuusta vapautuminen Tajuaa vastuullisen kuljettamisen - kuljetusvakuutukset merkityksen oman ammatin ja - vahingon korvaus kuljetusyrityksen kuljetuksien jatkuvuuden - omavastuu kannalta. Tietää milloin kyseessä on ADR - tarkastukset myös jatkokuljetuksessa kuljetus. - varaumat - mahdollinen kuljetuksen keskeytys - kuljetusesteet - tavaran luovuttaminen ja asiakaspalvelu - kuljetusvahinkojen ehkäisy, kuormauksen, ajon ja purkamisen aikana - tehtävät ajon jälkeen - tehtävät mahdollisen vahingon jälkeen - kuormausta koskevat erikoismääräykset (ADR) 3.8. Koe ja kokeen palautus

15 OPPISISÄLTÖ 3.9. Ajopäiväkirjat - yleiset määräykset Tunnettava ajo- ja lepoaikamääräykset sekä - pisin yhtäjaksoinen ajoaika sisäistettävä niiden merkitys liikenneturvalli- - pisin vuorokautinen ajoaika suudelle. - vuorokautinen lepoaika Osaa täyttää ja pitää työaikakirjanpitoa. - viikottainen ajoaika - viikottainen lepoaika - ajopäiväkirja Kuorman suunnittelu - toimenpiteet ajoon lähdettäessä Tunnettava kuormausta koskevat määräyk- - kuormauksen suunnittelu set ja osattavaselostaa kuorman merkitse- - kuorman sijoittaminen mistä koskevat määräykset. - tehtävät ajon aikana Huomioida ajoneuvon sopivuuden tavaroi- - tehtävät taukojen aikana den kuljetukseen, sekä tunnettava turvalli- - kuorman purkaminen suuteen ja asiakaspalveluun vaikuttavat - ajon jälkeen tekijät Kuormankiinnitys - asetuksien määräykset Tunnettava kuorman kiinnitysmääräykset ja - kuorman sidontalaki yleisimmät kiinnitysmenetelmät. - kuorman tukeminen ja kiinnitys Sisäistettävä kuorman sijoittamisen, tuke- - erikoiskiinnittimet misen ja kiinnittämisen merkityksen ajoneu- - lukitus ja kiristyslaitteet von turvalliselle käytölle. - hyväksymismerkinnät ja tarkastukset

16 OPPISISÄLTÖ Reittien suunnittelu - ajoneuvon laatu Tunnettava reittien suunnitteluun vaikuttavat - teiden kunto tekijät ja kyettävä suunnittelemaan kokonai- - kuorman vaikutus suuden kannalta edullinen ajoreitti. - lastaus- ja purkujärjestys Viestintävälineiden toimintaperiaate. - kartanluku harjoitus - aikataulut - reittihyötysuhde - puhelimet - faksit -navigointilaitteet Massat ja mitat - kuorma-auto Osattava luetella yleisimmät suurimmat - perävaunu sallitut painot ja päämitat. - ajoneuvoyhdistelmä Kytkentämääräykset - vetopituus Osattava kertoa ajoneuvon kytkentää ja - oikaisupituus / kääntyvyys kuormitusta rajoittavat tekijät. - siltasääntö - kytkentäsääntö - vetolaite määräykset - jarrumääräykset - renkaita koskevat määräykset - vanteita koskevat määräykset - telipainopainorajoitteiset sillat

17 4. HUOLTOHARJOITTELU 21 h Oppilaan on osattava luetella ajoneuvon tärkeimmät huoltokohteet. Hänen tulee osata selostaa tärkeimpien korjaamon koneiden ja laitteiden käyttö sekä käyttökohteet. Oppilaan tulee osata käytettävissä olevilla välineillä suorittaa ajoneuvon pienehköt huoltotoimet sekä tarkistukset. Hänen tulee osata suorittaa korjaamon laitteiden avulla määrätyt metallialan perustyöt. Oppilaan on sisäistettävä säännöllisen ja oikein suoritetun huollon merkitys ajoneuvon moitteettoman toiminnan välttämättömänä edellytyksenä sekä osattava käyttää korjaamon laitteita tehokkaasti turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. SISÄLLÖN KUVAUS Ajokaluston huolto Lisälaitteiden huolto ja korjaukset soveltuvin osin Korjaamoharjoitukset soveltuvin osin Ajon aikana esiin tulevien korjaustarpeiden harjoitukset Ajoneuvon hinauskuntoon saattaminen

18 4. HUOLTOHARJOITTELU 21 h OPPISISÄLTÖ Ajokaluston huolto - huollon merkitys Osattava tunnistaa ja luetella ajoneuvon - puhtauden merkitys huoltokohteet ja kyettävä puhdistamaan ajo- - ajoneuvon ulkopuolinen puhdistus neuvo oikein sekä sisäistettävä huollon ja - ajoneuvon sisätilojen puhdistus puhtauden merkitys. - tutustuminen ajoneuvon laitteistoon - päivittäinen huolto Osattava määritellä tavanomaisimmat käyt- - viikkohuolto töhuollot sekä kyettävä toteamaan ajoneuvon - määräaikaishuollot kunto ja huollon tarve. - ajokelpoisuuden toteaminen Lisälaitteiden huolto ja korjaukset 3 h soveltuvin osin - ilmastointi- ja lämmityslaitteiden tarkastus Kyettävä itsenäisesti tarkastamaan lisäja huolto laitteiden kunto ja huoltamaan ne oikeita - vaihtolavalaitteiden tarkastus ja huolto ja turvallisuusmääräysten mukaisia mene- - kuormaajan tarkastus ja huolto telmiä käyttäen. - takalaitanosturin tarkastus ja huolto - kipin huolto - kääntöpöydän tarkastus ja huolto - vetokytkimen huolto ja kunnon toteaminen

19 OPPISISÄLTÖ Korjaamoharjoitukset soveltuvin osin - moottorin säädöt ja tarkastukset Kyettävä suorittamaan laitteistojen kunnon - kytkimen säätö tarkastus ja paikallistamaan viat. Osattava - vaihteiston tarkastukset suorittaa itsenäisesti pienehköt säädöt ja - nivelakseliston tarkastus ja korjaus korjaukset sekä tarvittaessa korjauttaa ajo- - taka-akseliston ja vetopyörästön tarkastus neuvonsa. - ohjauslaitteiden tarkastus ja säätö - alustan tarkastus - jarrujen tarkastus ja säätö - auton lisävarusteiden tarkastus ja huolto - ajovalolampun vaihto - valojen tarkastus ja säätö Ajon aikana esiin tulevien korjaus- ja huoltotapausten harjoitukset - tuulettimen hihnan vaihto ja kiristys Kyettävä omatoimisesti suoriutumaan ajon - vesiletkun vaihto aikana esiin tulevista korjaustarpeista sekä - ruiskutusputken vaihto tunnettava korjauksiin liittyvät turvallisuus- - polttonesteputken vaihto ja korjaus määräykset. - polttonestejärjestelmän ilmaus - jarruputken vaihto - renkaan vaihto - määräysten mukaisten valolaitteiden korjaus - tuulilasin pyyhkimien korjaus Ajoneuvon hinauskuntoon saattaminen Tiedettävä hinausta koskevat määräykset sekä hinauskuntoon saattamiseen kuuluvat toimenpiteet ja osattava suorittaa ne oikein.

20 5. Raskaankaluston EAK 24 h SISÄLLÖN KUVAUS Oppilaalla on oltava valmius välttää liikenteen vaaratilanteita sekä tarvittaessa hänen on osattava toimia oikein vaaratilanteissa. Hänen on osattava minimoida onnettomuuksien seurauksia. Oppilaan on osattava omin sanoin selostaa, miten liikennejärjestelmä muodostuu sekä miten eri osatekijät ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Lisäksi on saavutettava sellainen tiedollinen valmius, että oppilas tietää minkälaisia ovat oikeat ja turvalliset työmenetelmät. On omattava oikeat tiedot aktiivisesta ja passiivisesta turvallisuudesta. Oppilaan on sisäistettävä ennakoivan ja joustavan ajotavan merkityksen liikenneturvallisuudelle. lisäksi hänen on omatoimisesti huolehdittava työturvallisuudesta toimiessaan kuljettajan ammatissa. Koulutusohjelma perustuu liikenneturvan "ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla" opetussuunnitelmaan Ennakoivan ajon periaatteet Valmistautuminen ajoon ja ajoasento Kuljettajan ja ajoneuvon kunto Ajoneuvon pitäminen tiellä Liikennevirrassa ajaminen Jarrut Ohittaminen Risteyksessä ajaminen Taloudellisuus Koe ja palautus Stressi Harjoittelu ajoharjoitteluradalla

21 5. Raskaan kaluston EAK 24 h OPPISISÄLTÖ Ennakoivan ajon periaatteet - onnettomuustilanne Oppilaan on osattava selostaa tieliikenne- - tieliikennejärjestelmä järjestelmän eri osatekijät sekä ymmärret- - vuorovaikutus tävä, että liikenneturvallisuus vaatii enna- - tieliikenteen riskit koivaa toiset tienkäyttäjät huomioivaa - vaaratilanteiden välttäminen ajotapaa. - oikea toiminta vaaratilanteissa - seurausten minimointi Valmistautuminen ajoon ja ajoasento - ajoasento Osattava kertoa mikä merkitys on hyvillä - ohjauspyörän ja hallintalaitteiden käsittely työskentelyolosuhteilla työssä viihtyvyyteen. - lämmitys ja ilmastointi Lisäksi oppilaan on osattava soveltaa - ohjausta koulutusajoneuvon käyttötietoihin tietojaan käytännön harjoituksiin. tutustumiseen Kuljettajan ja ajoneuvon kunto - ajokunto Osattava nimetä tekijät jotka vaikuttavat - väsymyksen ja alkoholin vaikutus kuljettajan ja ajoneuvon kuntoon. - ajoneuvon kunto Sisäistettävä oman moitteettoman - aamutarkastukset ajokunnon sekä raskaan ajoneuvon - tauoilla suoritettavat tarkastukset kunnon merkityksen liikenneturvallisuudelle. - tarkastukset ajon jälkeen Ajoneuvon pitäminen tiellä - havainnointi ja arviointi Osattava kertoa mikä merkitys on oikealla - ajovakavuus havainnoinnilla, arvioinnilla, ajonopeudella - erilaiset tieolosuhteet sekä ohjauksella ajoneuvon pitämiseksi tiellä erilaisissa ajo-olosuhteissa.

22 OPPISISÄLTÖ Liikennevirrassa ajaminen - edellä ajaminen Osattava kertoa mikä etäisyys on eri - takana ajaminen liikennetilanteissa pidettävä muihin - vierellä ajaminen tienkäyttäjiin, niin että liikkuminen on turvallista Jarrut - kuljettajan reaktiomittaus Osattava selostaa kuljettajan velvollisuudet - käytetyt jarrupaineet ja toimenpiteet jarrujen moitteettoman - jarrujen säätö- ja huoltomahdollisuudet toiminnan, säätöjen ja huoltojen osalta. - lukkiutumattomat jarrut Ymmärrettävä kunnossa olevien jarrujen - hidastimet merkityksen liikenneturvallisuudelle Ohittaminen - ohituksen edellytykset Osattava nimetä tekijät, jotka vaikuttavat - ohittajan toimenpiteet ennakoivan ja joustavan ohitus- ja - ohitettavan toimenpiteet kohtaamistapahtuman onnistumiseen Risteyksessä ajaminen - ajojärjestys Osattava selostaa miten raskaalla ajoneu- - risteykseen tulo ja arvioiminen volla liikuttaessa voidaan risteysajossa - havainnointi ja tiedottaminen välttää vaaratilanteet - risteyksen ylitys ja jättäminen

23 OPPISISÄLTÖ Taloudellisuus - ajotavan vaikutus käyttökustannuksiin Osattava selostaa miten kuljettaja voi - kustannusten muodostuminen ajotavallaan vaikuttaa käyttökustannuksiin. - kulkuvastukset Lisäksi on sisäistettävä, että taloudellinen - taloudellinen ajotapa ajotapa on osa ennakoivaa ajotapaa. - saavutetut hyödyt Koe ja kokeen palautus Stressi - oireet Osattava nimetä tekijöitä jotka aiheuttavat - aiheuttajat kuljettajalle stressiä. - ihmisten erilaisuus Lisäksi on osattava nimetä keinoja millä - vähentäminen ja poistaminen stressiä voidaan vähentää ja poistaa Harjoittelu ajoharjoitteluradalla Antaa raskaan ajoneuvon kuljettajille valmiuksia välttää vaaratilanteisiin joutumista ja toimia oikein kriittisissä tilanteissa. Toisaalta tavoitteena on myös osoittaa, kuinka pienet toimintamahdollisuudet kriittisessä tilanteessa ovat -> ennakoinnin merkitys.

24 6 ENSIAPU 32 h Oppilas pystyy oma-aloitteisesti aloittamaan ja antamaan ensiapua. Hän hallitsee yleiset toiminnanperiaatteet onnettomuustilanteessa. Hän osaa antaa hätäensiapua ja suorittaa ensiavun jatkotoimenpiteet. Oppilas on omaksunut oikeat tiedot. Hän on hyväksytysti suorittanut ensiavun antamisesta EA I- ja EA II-kurssin. Lisäksi oppilas osaa arvioida työtään ja työympäristöään terveytensä, turvallisuutensa ja viihtyvyytensä kannalta. Oppilas on omaksunut myönteisen suhtautumistavan terveydenhoitoon, hygieniaan ja ensiavun antamiseen. SISÄLLÖN KUVAUS 6.1. SPR:n EA I 16 h 6.2. SPR:n EA II 16 h

25 6. ENSIAPU 32 h OPPISISÄLTÖ 6.1. SPR:n EA I 16 h Kyettävä suorittamaan hyväksytysti SPR:n EA I-kurssi SPR:n EA II 16 h Kyettävä suorittamaan hyväksytysti SPR:n EA II-kurssi.

26 7. AJO-OPETUS 80 h Oppilaan on omakohtaisella suorituksella osoitettava, että hän pystyy kuljettamaan kuormattua yhdistelmäajoneuvoa erilaisissa olosuhteissa liikenneturvallisesti ja taloudellisesti sekä noudattaen ammattimaisen liikenteen kuljettajalle asetettuja muita määräyksiä ja ohjeita. Oppilaan on osattava selostaa ajoneuvon hallinta-, turva- ja lisälaitteiden toiminta ja oikea käyttötapa. Lisäksi hänen on osattava kertoa liikenneturvalliseen ja taloudelliseen ajotapaan vaikuttavat perussäännöt ja ohjeet. Oppilaan on omaehtoisesti noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä osoitettava huomaavaisuutta toisia tienkäyttäjiä kohtaan. Lisäksi hänen on tunnettava vastuuta kuljetuksen suorituksesta ja sisäistettävä ajallaan tapahtuvien toimintojen merkitys. SISÄLLÖN KUVAUS 7.1. Ammattityön yleisselvitys 7.2. Ajoneuvon laitteisiin tutustuminen 7.3. Hallintalaitteiden ja varusteiden käsittely 7.4. Peruutusharjoitukset 7.5. Ajo-opetus maaseutuliikenteessä 7.6. Ajo-opetus kaupunkiliikenteessä 7.7. Käsittelykoe 7.8. Taloudellinen ajotapa 7.9. Ajotekniikka erityisolosuhteissa Ajoharjoitukset kuormatulla yhdistelmällä erityisolosuhteissa Kuorman käsittely Ajotutkinto

27 7. AJO-OPETUS 80 h OPPISISÄLTÖ 7.1. Ammattityön yleisselvitys - tavoite Oppilaan on omaksuttava ammattityön tar- - käyttäytyminen koitus sekä auto- ja kuljettajakohtaisten - toimintaohjeet asiakirjojen merkitys. - ajoneuvot - työtilat - opetukseen liittyvät asiapaperit ja -kirjat 7.2. Ajoneuvon laitteisiin tutustuminen - hallintalaitteet Tunnistettava ajoneuvoyhdistelmän hallinta- - turvalaitteet ja turvalaitteet sekä selostettava niiden käyttötarkoitus ja oikea käyttö. Kyettävä toteamaan, onko ajoneuvoyhdistelmässä lakisääteinen varustus Hallintalaitteiden ja varusteiden käsittely - ajopiirturi Kyettävä käsittelemään hyväksyttävästi ajo- - ajoasentoon ja näkyvyyteen kuuluvat neuvon hallintalaitteita rakenteen edellyttälaitteet mällä tavalla. Huolehdittava omatoimisesti - ajoneuvon tekninen käyttö oikeasta ajoasennosta ja esteettömästä - ajoneuvon hallinta näkyvyydestä. - ulottuvuuksien arviointi - nosto- ja ohjaavan telin käyttö - perävaunun kytkentä ja irrotus - tasauspyörästön lukon käyttö

28 OPPISISÄLTÖ 7.4. Peruutusharjoitukset - harjoitukset koulutuskentällä Ohjattuna opetuksena * suoraan peruutus Hallittava käytännön tilanteita vastaavat * kulmaperuutus peruutukset sekä puoli- että varsinaisella perävaunulla. Noudatettava erityistä varovaisuutta vahingon välttämiseksi Ajo-opetus maaseutuliikenteessä - ajoradan käyttö Hallittava ajoneuvoyhdistelmän käyttö maa- - väistäminen seutuliikenteessä. - kohtaaminen ja ohitus - tasoristeyksien ylitys - tielle saapuminen ja poistuminen tieltä - pysäyttäminen ja pysäköinti - valojen ja merkinantolaitteiden käyttötekniikka - ajonopeuden sovittaminen - perävaunun huomiointi - siltojen ja alikäytävien huomiointi - kevyen liikenteen huomiointi 7.6. Ajo-opetus kaupunkiliikenteessä - ajoradan käyttö Hallittava ajoneuvoyhdistelmän käyttö eri - väistäminen ja risteysajo kaupunkien vilkkaassa liikenteessä. - ohjatut risteykset - suoja- ja pyöräteiden huomiointi - liikenteen havainnointi - pysäköintipaikkojen käyttö - nopeuden sovittaminen - muut velvoittavat ohjeet - pysäyttäminen ja pysäköinti - kevyen liikenteen huomiointi

29 OPPISISÄLTÖ 7.7. Käsittelykoe - ajoneuvon hallinta eteenpäin ajettaessa ja peruutettaessa - laitteet ja varusteet 7.8. Taloudellinen ajotapa - moottorin, voimansiirtolaitteiden ja jarrujen Tunnettava taloudellisen ajotavan asettamat rasitusten huomioiminen vaatimukset ja kyettävä soveltamaan tietonsa - ohjauslaitteiden ja renkaiden rasitusten oikeiksi suorituksiksi todellisissa tilanteissa huomioiminen sekä kyettävä analysoimaan oman ajonsa - ajonopeuden sovitus, kiihdytys ja hidastus taloudellisuutta ajopiirturin avulla. - ajotavan vaikutus poltto- ja voiteluaineen kulutukseen 7.9. Ajotekniikka erityisolosuhteissa - kapeat, mutkaiset, mäkiset ja kuoppaiset Kyettävä kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmää tiet vaikeissa maasto-, sää- ja keliolosuhteissa - rajoitusten alaiset sillat ja sovittamaan ajonopeus olosuhteiden mu- - ajo sumussa, sateessa sekä muissa kaisesti. huonoissa olosuhteissa - ajo pimeässä - liukkaan kelin ajo - ajo talviolosuhteissa

30 OPPISISÄLTÖ Ajoharjoitukset kuormatulla yhdistelmällä erityisolosuhteissa - korkean kuorman käyttäytyminen Kyettävä selviytymään joustavasti kuormatun - suuren massan käsittely ajoneuvon käytöstä ja kuljettamaan ajoneu- - perävaunun valvonta voyhdistelmää vaikeissa maasto-, sää- ja - nostotelin ja tasauspyörästön lukon käyttö keliolosuhteissa sekä sovittamaan ajonopeus - kitkavetolaitteen käyttö olosuhteiden mukaiseksi. - kapeat, mutkaiset, mäkiset ja kuoppaiset tiet - rajoitusten alaiset sillat - ajo sumussa, sateessa sekä muissa huonoissa olosuhteissa - ajo pimeässä - liukkaan kelin ajo - ajo talviolosuhteissa - ajo upottavalla tiellä - peruuttaminen kuormatulla ajoneuvoyhdistelmällä - EAK:n harjoitukset Kuorman käsittely - ajoneuvon kuormaaminen Kyettävä käsittelemään kuljetettavaa tavaraa - kuorman purkaminen turvallisesti asiakkaan, kuljetusliikkeen ja - kuljetuksen suorittaminen omalta kannalta. - erityistapaukset - asiakaspalvelu - ajoneuvon tekninen, taloudellinen ja liikenneturvallinen käyttö Ajotutkinto tutkintoajoa vastaava oppilaitoksen Selviytyä ajotutkinnosta ajokoe. hyväksyttävästi

31 8. AJO-OPETUKSEN SEURANTA 30 h Analysoitava liikennetapahtumia, liikenteen ohjaamista ja kuljettajan reitinvalinnan tarkoituksenmukaisuutta sekä annettava niistä hyväksyttävä suullinen palaute. Havaittava oppilastoverin ja omat virhesuoritukset, kyettävä esittämään oikeita ja liikenteellisesti turvallisia suorituksia muu liikenne, ympäristö ja olosuhteet huomioiden. SISÄLLÖN KUVAUS 8.1. Oppilastoverin suorituksen seuranta 8.2. Havainnointi 8.3. Liikenteen ja ajoreitin seuranta 8.4. Apukuljettajan tehtävät 8.5. Kuorman käsittely

32 8. AJO-OPETUKSEN SEURANTA 30 h OPPISISÄLTÖ 8.1. Oppilastoverin suorituksen seuranta Seurattava oppilastoverin ajosuorituksia siten, että kykenee ajovuoron vaihtuessa selviytymään vastaavista tilanteista Havainnointi - virheiden havaitseminen ja toimintojen Havaittava kuljettajan virhesuoritukset ja arvostelu kyettävä esittämään oikeita suoritustapoja vastaavissa tilanteissa Liikenteen ja ajoreitin seuranta sekä Tehtävä johtopäätöksiä liikennetapahtumista, suunnistus annettuun kohteeseen liikenteen ohjaamisesta ja kuljettajan reitinvalinnan tarkoituksenmukaisuudesta sekä annettava niistä hyväksyttävä suullinen selostus Apukuljettajan tehtävät - käsimerkeillä avustaminen Toimittava kuljettajan apuna jouduttamassa - kuorman seuranta ja turvaamassa kuljetussuoritusta ja selviy- - perävaunun kytkennät dyttävä hyväksyttävästi tavanomaisista apukuljettajalle kuuluvista tehtävistä.

33 OPPISISÄLTÖ 8.5. Kuorman käsittely - ajoneuvon kuormaaminen Kyettävä käsittelemään kuljetettavaa tavaraa - kuorman purkaminen turvallisesti asiakkaan, kuljetusliikkeen ja - kuljetuksen suorittaminen omalta kannalta. - erityistapaukset - asiakaspalvelu - ajoneuvon tekninen, taloudellinen ja liikenneturvallinen käyttö

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

O P E T U S S U U N N I T E L M A

O P E T U S S U U N N I T E L M A O P E T U S S U U N N I T E L M A CE-ajokorttiluokan kuljettajaopetus 1 LUKIJALLE Tämän opetussuunnitelman laatimisen perusteena on ajokorttiasetuksen 19 ja CEajokorttiluokan kuljettajatutkinnon suorittamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref PÄÄTÖS Päiväys/Datum/Date 27.6.2011 Suomen Kelpo Kuski Oy Haapaniemenkatu 18 70110 Kuopio Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/11208/03.04.03.06/2011 Hakemus 13.6.2011 Kuljettajaopetuksen B -luokan

Lisätiedot

/ f-- Trafi. päärös. Ajokorttilaki 375, 1 momentti

/ f-- Trafi. päärös. Ajokorttilaki 375, 1 momentti Trafi Liikenteen tu rvallisuusvirasto Traf iksä ke rhetsve rket päärös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ S.4.2016 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ I0B7 49 / 03.O4.03.06/ 20t6 Viite/

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Trafi. / r-,-' r-- pänrös. Cl- ja C-luokan kuljettajaopetus. Ajokorttilaki 375, 1 momentti

Trafi. / r-,-' r-- pänrös. Cl- ja C-luokan kuljettajaopetus. Ajokorttilaki 375, 1 momentti Trafi Liikenteen turuallísuusvirasto Trafiksäkerhetsverket pänrös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ 5.4.20L6 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ 108763/03.04.03.06/2076 viite/ Referens

Lisätiedot

YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2.

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Menossa Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantamisesta Liikennekaari Liikenneverkko-hanke Tiekartta liikenteen älykkään ja turvallisen

Lisätiedot

Trafi. V Veijo Tuononen. pnnrös. Ajokorttilak 375, 1 momentti

Trafi. V Veijo Tuononen. pnnrös. Ajokorttilak 375, 1 momentti Trafi Liikenteen turva llisuusvirasto Traf i ksä ke rhetsve rket pnnrös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ S.4.ZOL6 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ t0bb22/ 03.04.03.06/ 2016 viite/

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Tavoitteet Tavoitteena Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia. Edistää liikenteen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu. Kurssimaksumme koulutuksesta. 1.6.2016 ALKAEN MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380 MOPOAUTOKOULUTUS (AM 121) 425 B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

Lisätiedot

LINJA-AUTONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

LINJA-AUTONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen LINJA-AUTONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 LINJA-AUTONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa.

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Haasteet Simulaattori laitteena ei ratkaise koulutushaasteita itse asiassa se voi tuoda niitä lisää.

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

1.1.2016. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

1.1.2016. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1.1.2016 B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1 1 Opetuslupa henkilöauton ajokorttia varten... 3 1.1 Opetusluvan hakeminen... 3 1.2 Opetuslupaopettajan teoriakoe... 4

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Liikenteen turuallísuusvirasto

Liikenteen turuallísuusvirasto Trafi Liikenteen turuallísuusvirasto Traf i ksä kerhetsverket PAATOS Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ 5.4.2016 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ 108806/03.O4.O3.06/2076 vi te/

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

KUORMA- JA LINJA-AUTON HINNASTO 1.3.2016. www.nokiantyres.com/heavy

KUORMA- JA LINJA-AUTON HINNASTO 1.3.2016. www.nokiantyres.com/heavy KUORMA- JA LINJA-AUTON RENKAAT HINNASTO 1.3.2016 www.nokiantyres.com/heavy 19 Eturenkaat Nokian Hakkapeliitta Truck F 295/80 R 22.5 152/148M Nokian Hakkapeliitta Truck F x x D C 74 )) 860, 1 066, T675020

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

1.1.2013 Suomen Euromaster Oy pidättää oikeuden huoltotyöhinnaston hinnanmuutoksiin.

1.1.2013 Suomen Euromaster Oy pidättää oikeuden huoltotyöhinnaston hinnanmuutoksiin. HUOLTOTYÖ- HINNASTO Suomen Euromaster Oy pidättää oikeuden huoltotyöhinnaston hinnanmuutoksiin. HENKILÖAUTOT HUOLTOTÖIDEN YHDISTELMÄT (EUROMASTERIN VÄLITTÄMIIN TUOTTEISIIN) Normaalivanne Tuote- Nimike

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Kohti uudistuvaa tieliikennelakia

Kohti uudistuvaa tieliikennelakia Kohti uudistuvaa tieliikennelakia Rengasfoorumi 2.10.2014 Mikko Karhunen Esityksen rakenne 1) Kokonaisuudistuksen tausta 2) Liikennesäännöt 3) Seuraamukset 2 Turvallisuustilanteen kehitys 1990-2013 800

Lisätiedot

EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI

EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI EU-RENGASMERKINTÄ RENGASVALINTOJEN TUEKSI, tekninen päällikkö Bridgestone Finland Oy Rengasvalmistajat ry EU-RENGASMERKINNÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET EU-rengasmerkinnän tarkoituksena on lisätä tieliikenteen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto ry

Logistiikkayritysten Liitto ry Logistiikkayritysten Liitto ry Ammattilainen arvostaa turvallisuutta Osaava kuljettaja varautuu pahimmankin varalle käyttää mm. turvavyötä Lain mukaan turvavyötä on käytettävä kaikissa kuormaja linja-autoissa

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Autoalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 Ajokorttilainsäädäntö Ennen ajokortin uusimista pitää toimittaa lääkärinlausunto poliisille kevyissä ajokorttiluokissa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen. Pirkko Rämä

Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen. Pirkko Rämä Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen Pirkko Rämä 29.1.2003 Johdantoa Uudet tiedonkäsittely- ja tiedonsiirtotekniikat Suuret tietomäärät Laadullinen muutos esim. joukkotiedottaminen henkilökohtaisesti

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 388 MERCEDES BENZ BIX-374. Sivu: 1 / 12 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 22.9.

HUOLTOHISTORIA. Työkohde: Kone: 388 MERCEDES BENZ BIX-374. Sivu: 1 / 12 VAASAN KAUPUNKI-TEKNISET. KESKUSKORJAAMO-CENTRAL Pvm: 22.9. Sivu: 1 / 12 Työkohde: Kone: 388 MERCEDES BENZ BIX-374 L.Kohde: 231474 Laskutuslaji: HUO HUOLTOTYÖT 18.9.2003 166170 VAIHTEISTON ÖLJYN JA SUODATTIMEN VAIHTO VAIHTO PERÄN ÖLJYN VAIHTO REKISTERIVALON KORJAUS

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Rengasfoorumi 2.10.2014 Jussi Salminen Erityisasiantuntija Analyysit; merenkulku, tieliikenne, ympäristö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck

Asiantuntijaseminaari Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck Asiantuntijaseminaari 14.12.2009 Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck Mitä on simulointi? Simulointi tai simulaatio on todellisuuden jäljittelyä. Todellisuus on ympäröivä maailma. Yleensä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kuulumisia liikenteen turvallisuusja ympäristöyksiköstä. Liikenneneuvos Kimmo Kiiski

Kuulumisia liikenteen turvallisuusja ympäristöyksiköstä. Liikenneneuvos Kimmo Kiiski Kuulumisia liikenteen turvallisuusja ympäristöyksiköstä Liikenneneuvos Kimmo Kiiski - Tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistus - Ajokorttitoimivallan siirto poliisilta Trafille, syksyllä EKlle - Alkolukkolainsäädännön

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2016 Suomen Autokoululiitto B-luokan ajo-oikeutta varten

Opetussuunnitelma 2016 Suomen Autokoululiitto B-luokan ajo-oikeutta varten Opetussuunnitelma 2016 Suomen Autokoululiitto B-luokan ajo-oikeutta varten JOHDANTO Kuljettajaopetuksen päätavoitteena on edistää oppilaan kehittymistä vastuulliseksi kuljettajaksi. Vastuullisuus liittyy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 TOIMITTAJAT

TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 TOIMITTAJAT TIELIIKENNELAIT 2014 TOIMITTAJAT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 KAHDESKYMMENESSEITSEMÄS PAINOS Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 21/2014 (julkaisupäivä 21.1.2014)

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot