Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL 120 00101 Helsinki"

Transkriptio

1 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 2329/302/2004 PL Helsinki Viite Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös Ajoneuvohallintokeskukseen saapunut hakemuksenne. Kuljettajaopetuksen D- ja CE-ajokorttiluokkien opetussuunnitelmien voimassa oloajan jatkaminen. Ajokorttiasetus momentti Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Ajoneuvohallintokeskus jatkaa seuraavien opetussuunnitelmien voimassa oloa viidellä vuodella: D-luokan opetussuunnitelma (AKE 1818/302-99) CE-luokan opetussuunnitelma (AKE 394/302-99) Hyväksyntä on voimassa saakka, mutta se voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa, mikäli aihetta siihen ilmenee. Hyväksynnän mukainen opetussuunnitelma tulee olla kaikkien D- ja CE-luokan kuljettajaopetusta antavien ja opetukseen osallistuvien saatavilla. Tämä päätös ei muuta sitä, mitä muutoin on säädetty ajo-oikeutta varten annettavasta kuljettajaopetuksesta Maksu 67,50 Euroa Ei ALV:ssa tarkoitettu myynti Yksikönpäällikkö Ari Herrala Ylitarkastaja Pekka Kärkkäinen Liite Tiedoksi CE-luokan opetusohjelma Liikenne- ja Viestintäministeriö, tieliikenneosasto Ajovarma Oy, pääkonttori Opetushallitus Suomen Tieliikenneopettajien liitto Liikenneturva Pääesikunta, materiaaliosasto Hämeenlinnan liikenneopetuskeskus Ahvenanmaan katsastusasema

2 OPETUSSUUNNITELMA CE - KULJETTAJAOPETUS Koulutuksella tähdätään siihen, että kuljettaja oppii käsittelemään ja ajamaan yhdistelmäajoneuvoa liikenteessä turvallisesti, sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan ajoreittejä turvallisesti, taloudellisesti huomioiden ympäristöasiat. KOULUTUKSEN RAKENNE CE - kuljettajaopetuksen kokonaispituus on vähintään 300 tuntia. Tietopuolinen osuus vähintään 190 tuntia Ajo-opetus liikenteessä vähintään 80 tuntia Ajo-opetuksen seuranta vähintään 30 tuntia Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti yhdistelmäajoneuvonkuljettajan perus- tai jatkokurssilla. Ajokoulutus tapahtuu pääsääntöisesti kahden oppilaan ryhmissä. Ajo-opetuksen seurannassa voi olla enintään kaksi oppilasta. KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 1. Ajoneuvotekniikka 41 h 2. Lainsäädäntö 36 h 3. Kuljetustekniikka 36 h 4. Huoltoharjoittelu 21 h 5. Raskaan kaluston EAK 24 h 6. Ensiapu 32 h 7. Ajo-opetus 80 h 8. Ajo-opetuksen seuranta 30 h

3 2. AMMATTIAINEET 2.1. AJONEUVOTEKNIIKKA 41 h Koulutuksen hyväksytysti suorittaneella oppilaalla on oltava sellaiset valmiudet, että hän osaa käyttää ajoneuvoa siten, ettei aiheuta tarpeettomasti vaurioita ja vikojen ilmetessä osaa välttää lisävaurioita. Hänen on osattava valita oikeat poltto-, voitelu- ja lisäaineet siten, ettei häiriöitä ilmene. Oppilaan on saavutettava sellaiset tiedot, että hän kykenee selostamaan ajoneuvoissa ilmaantuvien vikojen laadun ja laajuuden siten, että huoltohenkilöstö voi varautua korjaustyöhön oikein materiaalein. Hänen on myös pystyttävä itsenäisesti ratkaisemaan ajon jatkamismahdollisuudet. Oppilaan on arvostettava ajoneuvon oikean käytön merkitys taloudellisena ja liikenneturvallisuutta kohottavana tekijänä. SISÄLLÖN KUVAUS Renkaat ja vanteet Polttomoottorin rakenne Jäähdytysjärjestelmä Polttonesteet Latausjärjestelmän rakenne ja huolto Käynnistysjärjestelmän rakenne ja huolto Valaisinlaitteiden rakenne ja huolto Jarrut Kytkin Vaihteisto Dieselmoottorin polttonestelaitteet Voiteluaineet Moottorin käyttötekniikka

4 2. AMMATTIAINEET 2.1. AJONEUVOTEKNIIKKA 41 h OPPISISÄLTÖ Renkaat, vanteet ja pyörien kiinnitykset - yleiset määräykset Osattava selostaa renkaiden rakenteet, - rakenteet, merkinnät ja ominaisuudet merkintätavat, ominaisuudet, valintaperus- - kesä- ja talvirenkaat teet, korjaukset, yleisimmät vaurion aiheut- - nastoitus tajat, tasapainoituksen ja nastoituksen mer- - pinnoitus kitys liikenneturvallisuutta lisäävänä tekijänä - tasapainotus sekä vaaratilanteet ja turvallisuus rengas- - käyttöhuolto ja paineet asennuksissa. - renkaiden kulumiseen vaikuttavat tekijät - rengasvaurion aiheuttamat vaaratilanteet Polttomoottorin rakenne ja toimintaperiaate - dieselmoottorityypit Osattava selostaa dieselmoottoreiden ra- - moottoritekniset käsitteet kenne- ja toimintaperiaatteet sekä luetella - sylinteriryhmät tärkeimmät osat ja niiden tehtävä. - kampikoneisto Osattava tulkita moottoritekniset peruskäsit- - venttiilikoneisto teet moottorin valintaan ja käyttöön vaikuttavana tekijänä Jäähdytysjärjestelmä - järjestelmän tehtävä Osattava selostaa jäähdytysjärjestelmän - järjestelmän osat ja toiminta tehtävät, osat ja toiminta, huollolliset toimen- - häiriöt jäähdytysjärjestelmässä piteet ja toimintahäiriöt siten, että kykenee - huolto määrittämään häiriön ilmaantuessa mootto- - jäähdytysnesteet rin käyttömahdollisuudet.

5 OPPISISÄLTÖ Polttonesteet - jalostusperiaate Osattava selostaa polttoaineiden ominai- - kaasuöljy suudet ja käyttö. - bensiini Osaa valita tarkoituksenmukaisimman polt- - kaasun käyttö toaineen. - lisäaineet Latausjärjestelmän rakenne ja huolto - latausjärjestelmän rakenne ja toiminta Osattava selostaa latausjärjestelmän lait- - akun rakenne ja kuntoisuuden toteaminen teet ja niiden toimintatarkoitus, laitteiden - akun irroitus ja kiinnitys huollon tarve sekä kuljettajan korjattavissa - vaihtovirtageneraattorin rakenne ja toiminta olevat viat. - yleisimmin esiintyvät viat ja niiden korjaus - laitteiden huolto - varotoimenpiteet Käynnistysjärjestelmän rakenne ja huolto - käynnistysvirtapiiri Osattava luetella käynnistysjärjestelmän lait- - käynnistysjärjestelmän laitteiden rakenne teet ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja toiminta huollon tarve ja kuljettajan korjattavissa ole- - oikea käynnistys vat viat. Sisäistettävä oikean käynnistysta- - yleisimmin esiintyvät viat ja niiden korjaus van merkitys. - apuvirralla käynnistäminen - hehkutuslaitteet Valaistuslaitteiden rakenne ja huolto - valaistusvirtapiiri Osattava selostaa valaistuslaitteiden raken- - valaistusvirtapiirin laitteet ja toiminta ne ja toiminta sekä valoja koskevat yleiset - valoja koskevat yleiset määräykset määräykset, laitteiden huollon tarve sekä - laitteiden huolto kuljettajan korjattavissa olevat viat. - yleisimmin esiintyvät viat ja niiden korjaus

6 OPPISISÄLTÖ Jarrut - jarrujen käyttötekniikka Osattava selostaa jarrujärjestelmien raken- - ilmajarrujärjestelmä teet ja toimintaperiaatteet. - Apujarrujärjestelmä Pystyttävä määrittämään korjaustarpeet ja - ajoneuvoyhdistelmän rakenteet selviydyttävä itsenäisesti jäätymisongelmista - huolto - yleisimmin esiintyvät viat ja niiden korjaus - hinauskuntoon laittaminen - jarrujen yhteensovitus Kytkin ja momentinmuunnin - rakenteet ja toiminta Osattava selostaa kytkimen ja momentin- - käyttöjärjestelmä muuntimen rakenteet, toimintaperiaatteet, - kytkimen säädöt huollolliset toimenpiteet sekä oikea käyttö- - oikea käyttö tapa. - huolto - vikojen toteaminen - lisävaurioiden ehkäisy Vaihteisto - vaihteiston perusrakenteet Osattava luetella yleisimmät vaihteistotyy- - vaihteistotyypit pit, rakenteet, toimintaperiaatteet sekä huol- - vaihteiston käyttö lolliset toimenpiteet. Pystyttävä määrittä- - huolto mään yleisimmin esiintyvät viat ja niiden ai- - yleisimmin esiintyvät viat heuttajat.

7 OPPISISÄLTÖ Dieselmoottorin polttonestelaitteet - järjestelmän toiminta Osattava selostaa järjestelmään kuuluvien - polttonestesäiliö osien tarkoitus ja toimintaperiaate, huollol- - polttonesteen siirtojärjestelmä liset toimenpiteet sekä järjestelmän toimin- - ruiskutuspumppujen ja säätimien päätyypit takuntoon saattaminen, yleisimmin esiinty- - ruiskutusventtiilit vät toimintahäiriöt sekä toimenpiteet niiden - kylmäkäynnistyslaitteet ilmaantuessa. - toimintakuntoon saattaminen - yleisimmät häiriöt - kylmäkäynnistyslaitteet - huolto Voiteluaineet - moottoriöljyn tehtävä Osattava selostaa voiteluaineiden ominai- - moottoriöljyn luokitus suudet ja luokittelut sekä voiteluaineen va- - moottoriöljyn lisäaineet lintaan vaikuttavat perusteet. - moottoriöljyn pilaantumisen aiheuttavat tekijät - vaihteistoöljyt, ominaisuudet ja luokitus - puhdistetut öljyt ja niiden käyttö - voitelurasvat Moottorin käyttötekniikka - moottorin käynnistys Osattava selostaa moottorin oikea käyttö- - kylmäkäynnistyslaitteet ja -aineet tekniikka, mittareiden ja hälyttimien tehtävä - mittarit ja hälyttimet sekä käynnistyvyyttä parantavien laitteiden - moottorin oikea kuormitus ja taloudellinen tarkoituksenmukainen käyttö. Osattava sekäyttötapa lostaa oikean välityssuhteen merkitys ta- - moottorivaurioiden syyt loudellisuuteen ja kestävyyteen. - kuljettajan korjattavissa olevat viat - moottorin ja voimansiirron yhteistoiminta

8 2. AMMATTIAINEET 2.3. LAINSÄÄDÄNTÖ 36 h Oppilaan on kyettävä soveltamaan tietojaan ajaessaan linja-autoa tieliikenteessä. Lisäksi on osattava omatoimisesti hoitaa ajoneuvon katsastus-, rekisteröinti- ja vakuutusasiat. Oppilaan on osattava selostaa pääpiirteittäin lait ja asetukset, jotka kohdistuvat ajoneuvoon ja sen kuljettamiseen silloin kun sillä liikutaan tiellä ja sitä käytetään ammattimaisen liikenteen harjoittamiseen. Oppilaan on sisäistettävä lainsäädännön merkitys sekä noudatettava oma-aloitteisesti ja täsmällisesti annettuja ohjeita ja määräyksiä. SISÄLLÖN KUVAUS Tieliikennelaki Tieliikenneasetus Tieliikennelaki ja -asetus Liikenneonnettomuudet ja niihin liittyvät varotoimenpiteet Koe Ajokorttiluokat / ajo-oikeus Liikennerikokset ja rangaistukset Katsastus ja rekisteröinti Vakuutuslainsäädäntö Koekirjallinen

9 2. AMMATTIAINEET 2.3. LAINSÄÄDÄNTÖ 36 h OPPISISÄLTÖ Tieliikennelaki - ajokorttirekisteritiedot ja tutkintomaksut Osattava selostaa tieliikennelain soveltamis- - määritelmät ala, määritelmät sekä tienkäyttäjän velvolli- - tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet suudet. On suhtauduttava myönteisesti lii- - liikenteen ohjaus kennesääntöihin sekä muihin tienkäyttäjiin Tieliikenneasetus - liikenteen ohjaus Osattava tunnistaa liikennemerkit sekä tie- - liikenteen ohjaajat ja valvojat dettävä liikenteen ohjauksen ja valvonnan - liikennemerkit periaatteet. On suhtauduttava myönteisesti liikenteen valvontaan Tieliikennelaki ja -asetus - hälytysajoneuvot Osattava liikennesäännöt siten, että kykenee - olosuhde- ja tilannenopeus kuljettamaan raskasta ajoneuvoa liikenne- - ryhmitys ja kääntyminen turvallisesti lakeja ja asetuksia noudattaen. - väistämisvelvollisuus Sisäistettävä lain noudattamisen merkitys - ohitus ja kohtaaminen liikenteen joustavuutta lisäävänä ja liikenne- - rautatien ylitys onnettomuuksia vähentävänä tekijänä. - pysäyttäminen ja pysäköinti - valojen käyttö - ajo moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä - kevyen liikenteen huomioiminen - muut lait ja asetukset soveltuvin osin - ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset - ajoneuvonkuljettaja / ajo-oikeus - ajokiellot Liikenneonnettomuudet ja niihin liittyvät varotoimenpiteet - lain asettamat velvollisuudet Osattava toimia liikenneonnettomuustilanteissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

10 OPPISISÄLTÖ Koe Ajokorttiluokat / ajo-oikeus - ajokorttiluokat / niiden ajo-oikeus Osattava luetella ajoneuvon kuljettajalle ase- - ajokortin saannin edellytykset tettavat vaatimukset sekä ajokorttia koskevat - ajokortin uudistaminen tiedot lain edellyttämässä laajuudessa. - ajokortin peruuttaminen Liikennerikokset ja rangaistukset - rangaistuksien periaatteet Osattava luetella liikennerikkomuksista seuraavat rangaistukset Katsastus ja rekisteröinti - liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät Hallittava katsastuksessa ja rekisteröinnissä - asiapaperit tarvittavien asiapaperien käyttö. Ymmärret- - vuosikatsastus tävä katsastuksen ja rekisteröinnin merkitys liikenneturvallisuudelle Vakuutuslainsäädäntö - liikennevakuutuslaki ja -asetus Tunnettava ajoneuvon vakuutuksiin liittyvät - vapaaehtoiset vakuutukset säännökset siten, että selviytyy itsenäisesti - bonusjärjestelmä ja omavastuut työelämän vakuutuksien hoidosta. Osattava - ulkomaanliikenteen vakuutukset täyttää vakuutuksiin liittyvät asiapaperit - vahingon selvitys oikein sekä huolellisesti. - vahingon rajoittaminen - korvausperusteet ja korvauksen haku Koekirjallinen

11 3. KULJETUSTEKNIIKKA 36 h Tavoitteena on, että oppilas osaa luetella kuljetustoiminnan eri muodot, suoritusvälineet ja niiden käytön, suorituksiin liittyvät menetelmät, asiakaspalvelun perusteet ja toimenpiteet vahinkotapauksissa. Tavoitteena on, että oppilas tuntee vastuuta kuljetusten suorituksesta ja sisäistää oikein ja ajallaan tapahtuvien toimintojen merkityksen. Tavoitteena on sellainen taidollinen valmius, että oppilas osaa antaa mielekkäitä ratkaisumalleja kuljetuksiin liittyvistä tehtävistä. Lisäksi hänen on kyettävä itsenäiseen toimintaan kuljetuksiin liittyvissä tehtävissä työelämässä. SISÄLLÖN KUVAUS 3.1. Ajopiirturin käyttö 3.2. Eri kuljetusalojen tunteminen ja kuljetustoiminnan yleinen rakenne 3.3. Asiakaspalvelu 3.4. Kuljetuksien välitys 3.5. Rahtikirjat 3.6. Kuormalavojen käyttö 3.7. Vastuu kuljetettavasta tavarasta 3.8. Koe ja kokeen palautus 3.9. Ajopäiväkirjat Kuorman suunnittelu Kuormankiinnitys Reittien suunnittelu Massat ja mitat Kytkentämääräykset

12 3. KULJETUSTEKNIIKKA 36 h OPPISISÄLTÖ 3.1. Ajopiirturin käyttö - lain vaatimukset Oppilaan on omin sanoin kyettävä - piirturin toiminta ja tarkastus merkinnät selostamaan ajopiirturin toimintaperiaate. - kuljettajan tekemät merkinnät Osattava kirjoittaa tiedot piirturin levylle, - diakrammalevyn tulkinta käyttää työaikavalitsimia ja tulkita piirrot. - piirturin käyttö - tarkastukset - korjaukset 3.2. Eri kuljetusalojen tunteminen ja kuljetustoiminnan yleinen rakenne. - logistiikka, mitä se on? Tunnettava yhteiskunnan tavallisimmat - kuljettamisen tarkoitus kuljetusmuodot, sekä kuljetustoiminnan - erilaiset kuljetusmuodot yleinen rakenne. - kuljetusmuotojen kilpailu ja yhteistoiminta - kuorma-autoliikenne - osuus ja asema kokonaiskuljetuksissa 3.3. Asiakaspalvelu - autoilija, kuljetusliike vai liikennöitsijä Tunnettava kuljetusliikkeen toiminta ja - kuljettajan esimiehet tehtävät. - asiakaspalvelun periaatteet Asiakaspalvelun perusteet ja merkityksen. - tehtävään asennoituminen Kyettävä joustavaan asiakaspalveluun. - asiakas vaatimuksineen Sisäistettävä luottamuksellisen ja - epäselvät tapaukset kohteliaan käytöksen merkitys. - riidan selvittäminen - kuljettaja yrityksen edustajana - laatuluokitus (ISO-9002)

13 OPPISISÄLTÖ 3.4. Kuljetuksien välitys - tavara-asemat ja niiden toiminta Tunnettava tavara-asemien toiminta, sekä - kuljettajan tehtävät tavara-asemalla kuljetusvälityksen tarkoitus. - kuljetusvälitysliikkeet - Transpoint - huolinta - KTK:n toiminta - kuljetusasiakkaan mahdollisuudet ja pulmat 3.5. Rahtikirjat - rahtikirjan kirjoittamisharjoitus (tilanne) Tunnettava rahdin käsittelyyn liittyvät - rahtikirjatyypit asiakirjat ja asioimismuodot. - tavaraluettelot, lähetyslistat ym.vastaavat Kyettävä soveltamaan tietojaan käytännön - rahtikirjan tarve työtehtävissä. - rahtikirjan täyttämisharjoitus (ohjattu) Osattava täyttää kotimaanliikenteessä - rk:n tiedot käytetyt kuormaa koskevat asiakirjat - tiedot tavarasta oikeita merkintöjä käyttäen. - jälkivaatimus Sisäistettävä rahtikirjan merkitys julkisena - rahditus, asiakkaan ja rahdinkuljettajan asiakirjana. oikeudet - rahtikirjan käyttö, rahdin luovutus ja laskutus - rk:n täyttämisharjoitus (ryhmätyö) - rahtikirjojen järjestäminen ja listaaminen - yleisimmät virheet rk:n käytössä - EDI- tiedonsiirto - kuljetusmaksut

14 OPPISISÄLTÖ 3.6. Kuormalavojen käyttö - VR:n lavat Tunnettava yleisimmät kuormalavat. - FIN:n lavat Osattava omin sanoin selostaa lavakuormien - muut lavat mallit, ominaisuudet, käyttötarkoituksen - rullakot sekä käsittelyohjeet. - kuormalavajärjestelmän tarkoitus Osattava käytännössä soveltaa - järjestelmän säännöt lavakuormista annettuja tietoja. - lavojen käyttö Osattava valita lavojen käsittelyyn oikeat - lavojen käsittely menetelmät ja välineet. - tavaroiden sovittaminen lavalle ja lavojen Kyettävä käsittelemään kuormattuja lavoja sovittaminen kuormaan oikeita ja turvallisia työtapoja käyttäen. - kappale- ja lavamäärän laskeminen Arvostettava oikeiden ja turvallisien - lavojen käsittelylaitteet työtapojen merkityksen lavojen käsittelyssä. - lavojen hyväksyminen ja korvaaminen 3.7. Vastuu kuljetettavasta tavarasta - toimituslausekkeet Tunnettava tiekuljetuslain mukainen - tiekuljetussopimuslaki rahdinkuljettajan vastuu siten, että - kuljetussopimukset selviytyy käytännön työtehtävistä lain - sopimusosapuolien oikeudet ja velvollisuudet edellyttämällä tavalla, sekä sisäistää - rahdinkuljettajan vastuu lain asettamat oikeudet ja velvollisuudet. - vastuusta vapautuminen Tajuaa vastuullisen kuljettamisen - kuljetusvakuutukset merkityksen oman ammatin ja - vahingon korvaus kuljetusyrityksen kuljetuksien jatkuvuuden - omavastuu kannalta. Tietää milloin kyseessä on ADR - tarkastukset myös jatkokuljetuksessa kuljetus. - varaumat - mahdollinen kuljetuksen keskeytys - kuljetusesteet - tavaran luovuttaminen ja asiakaspalvelu - kuljetusvahinkojen ehkäisy, kuormauksen, ajon ja purkamisen aikana - tehtävät ajon jälkeen - tehtävät mahdollisen vahingon jälkeen - kuormausta koskevat erikoismääräykset (ADR) 3.8. Koe ja kokeen palautus

15 OPPISISÄLTÖ 3.9. Ajopäiväkirjat - yleiset määräykset Tunnettava ajo- ja lepoaikamääräykset sekä - pisin yhtäjaksoinen ajoaika sisäistettävä niiden merkitys liikenneturvalli- - pisin vuorokautinen ajoaika suudelle. - vuorokautinen lepoaika Osaa täyttää ja pitää työaikakirjanpitoa. - viikottainen ajoaika - viikottainen lepoaika - ajopäiväkirja Kuorman suunnittelu - toimenpiteet ajoon lähdettäessä Tunnettava kuormausta koskevat määräyk- - kuormauksen suunnittelu set ja osattavaselostaa kuorman merkitse- - kuorman sijoittaminen mistä koskevat määräykset. - tehtävät ajon aikana Huomioida ajoneuvon sopivuuden tavaroi- - tehtävät taukojen aikana den kuljetukseen, sekä tunnettava turvalli- - kuorman purkaminen suuteen ja asiakaspalveluun vaikuttavat - ajon jälkeen tekijät Kuormankiinnitys - asetuksien määräykset Tunnettava kuorman kiinnitysmääräykset ja - kuorman sidontalaki yleisimmät kiinnitysmenetelmät. - kuorman tukeminen ja kiinnitys Sisäistettävä kuorman sijoittamisen, tuke- - erikoiskiinnittimet misen ja kiinnittämisen merkityksen ajoneu- - lukitus ja kiristyslaitteet von turvalliselle käytölle. - hyväksymismerkinnät ja tarkastukset

16 OPPISISÄLTÖ Reittien suunnittelu - ajoneuvon laatu Tunnettava reittien suunnitteluun vaikuttavat - teiden kunto tekijät ja kyettävä suunnittelemaan kokonai- - kuorman vaikutus suuden kannalta edullinen ajoreitti. - lastaus- ja purkujärjestys Viestintävälineiden toimintaperiaate. - kartanluku harjoitus - aikataulut - reittihyötysuhde - puhelimet - faksit -navigointilaitteet Massat ja mitat - kuorma-auto Osattava luetella yleisimmät suurimmat - perävaunu sallitut painot ja päämitat. - ajoneuvoyhdistelmä Kytkentämääräykset - vetopituus Osattava kertoa ajoneuvon kytkentää ja - oikaisupituus / kääntyvyys kuormitusta rajoittavat tekijät. - siltasääntö - kytkentäsääntö - vetolaite määräykset - jarrumääräykset - renkaita koskevat määräykset - vanteita koskevat määräykset - telipainopainorajoitteiset sillat

17 4. HUOLTOHARJOITTELU 21 h Oppilaan on osattava luetella ajoneuvon tärkeimmät huoltokohteet. Hänen tulee osata selostaa tärkeimpien korjaamon koneiden ja laitteiden käyttö sekä käyttökohteet. Oppilaan tulee osata käytettävissä olevilla välineillä suorittaa ajoneuvon pienehköt huoltotoimet sekä tarkistukset. Hänen tulee osata suorittaa korjaamon laitteiden avulla määrätyt metallialan perustyöt. Oppilaan on sisäistettävä säännöllisen ja oikein suoritetun huollon merkitys ajoneuvon moitteettoman toiminnan välttämättömänä edellytyksenä sekä osattava käyttää korjaamon laitteita tehokkaasti turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. SISÄLLÖN KUVAUS Ajokaluston huolto Lisälaitteiden huolto ja korjaukset soveltuvin osin Korjaamoharjoitukset soveltuvin osin Ajon aikana esiin tulevien korjaustarpeiden harjoitukset Ajoneuvon hinauskuntoon saattaminen

18 4. HUOLTOHARJOITTELU 21 h OPPISISÄLTÖ Ajokaluston huolto - huollon merkitys Osattava tunnistaa ja luetella ajoneuvon - puhtauden merkitys huoltokohteet ja kyettävä puhdistamaan ajo- - ajoneuvon ulkopuolinen puhdistus neuvo oikein sekä sisäistettävä huollon ja - ajoneuvon sisätilojen puhdistus puhtauden merkitys. - tutustuminen ajoneuvon laitteistoon - päivittäinen huolto Osattava määritellä tavanomaisimmat käyt- - viikkohuolto töhuollot sekä kyettävä toteamaan ajoneuvon - määräaikaishuollot kunto ja huollon tarve. - ajokelpoisuuden toteaminen Lisälaitteiden huolto ja korjaukset 3 h soveltuvin osin - ilmastointi- ja lämmityslaitteiden tarkastus Kyettävä itsenäisesti tarkastamaan lisäja huolto laitteiden kunto ja huoltamaan ne oikeita - vaihtolavalaitteiden tarkastus ja huolto ja turvallisuusmääräysten mukaisia mene- - kuormaajan tarkastus ja huolto telmiä käyttäen. - takalaitanosturin tarkastus ja huolto - kipin huolto - kääntöpöydän tarkastus ja huolto - vetokytkimen huolto ja kunnon toteaminen

19 OPPISISÄLTÖ Korjaamoharjoitukset soveltuvin osin - moottorin säädöt ja tarkastukset Kyettävä suorittamaan laitteistojen kunnon - kytkimen säätö tarkastus ja paikallistamaan viat. Osattava - vaihteiston tarkastukset suorittaa itsenäisesti pienehköt säädöt ja - nivelakseliston tarkastus ja korjaus korjaukset sekä tarvittaessa korjauttaa ajo- - taka-akseliston ja vetopyörästön tarkastus neuvonsa. - ohjauslaitteiden tarkastus ja säätö - alustan tarkastus - jarrujen tarkastus ja säätö - auton lisävarusteiden tarkastus ja huolto - ajovalolampun vaihto - valojen tarkastus ja säätö Ajon aikana esiin tulevien korjaus- ja huoltotapausten harjoitukset - tuulettimen hihnan vaihto ja kiristys Kyettävä omatoimisesti suoriutumaan ajon - vesiletkun vaihto aikana esiin tulevista korjaustarpeista sekä - ruiskutusputken vaihto tunnettava korjauksiin liittyvät turvallisuus- - polttonesteputken vaihto ja korjaus määräykset. - polttonestejärjestelmän ilmaus - jarruputken vaihto - renkaan vaihto - määräysten mukaisten valolaitteiden korjaus - tuulilasin pyyhkimien korjaus Ajoneuvon hinauskuntoon saattaminen Tiedettävä hinausta koskevat määräykset sekä hinauskuntoon saattamiseen kuuluvat toimenpiteet ja osattava suorittaa ne oikein.

20 5. Raskaankaluston EAK 24 h SISÄLLÖN KUVAUS Oppilaalla on oltava valmius välttää liikenteen vaaratilanteita sekä tarvittaessa hänen on osattava toimia oikein vaaratilanteissa. Hänen on osattava minimoida onnettomuuksien seurauksia. Oppilaan on osattava omin sanoin selostaa, miten liikennejärjestelmä muodostuu sekä miten eri osatekijät ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Lisäksi on saavutettava sellainen tiedollinen valmius, että oppilas tietää minkälaisia ovat oikeat ja turvalliset työmenetelmät. On omattava oikeat tiedot aktiivisesta ja passiivisesta turvallisuudesta. Oppilaan on sisäistettävä ennakoivan ja joustavan ajotavan merkityksen liikenneturvallisuudelle. lisäksi hänen on omatoimisesti huolehdittava työturvallisuudesta toimiessaan kuljettajan ammatissa. Koulutusohjelma perustuu liikenneturvan "ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla" opetussuunnitelmaan Ennakoivan ajon periaatteet Valmistautuminen ajoon ja ajoasento Kuljettajan ja ajoneuvon kunto Ajoneuvon pitäminen tiellä Liikennevirrassa ajaminen Jarrut Ohittaminen Risteyksessä ajaminen Taloudellisuus Koe ja palautus Stressi Harjoittelu ajoharjoitteluradalla

21 5. Raskaan kaluston EAK 24 h OPPISISÄLTÖ Ennakoivan ajon periaatteet - onnettomuustilanne Oppilaan on osattava selostaa tieliikenne- - tieliikennejärjestelmä järjestelmän eri osatekijät sekä ymmärret- - vuorovaikutus tävä, että liikenneturvallisuus vaatii enna- - tieliikenteen riskit koivaa toiset tienkäyttäjät huomioivaa - vaaratilanteiden välttäminen ajotapaa. - oikea toiminta vaaratilanteissa - seurausten minimointi Valmistautuminen ajoon ja ajoasento - ajoasento Osattava kertoa mikä merkitys on hyvillä - ohjauspyörän ja hallintalaitteiden käsittely työskentelyolosuhteilla työssä viihtyvyyteen. - lämmitys ja ilmastointi Lisäksi oppilaan on osattava soveltaa - ohjausta koulutusajoneuvon käyttötietoihin tietojaan käytännön harjoituksiin. tutustumiseen Kuljettajan ja ajoneuvon kunto - ajokunto Osattava nimetä tekijät jotka vaikuttavat - väsymyksen ja alkoholin vaikutus kuljettajan ja ajoneuvon kuntoon. - ajoneuvon kunto Sisäistettävä oman moitteettoman - aamutarkastukset ajokunnon sekä raskaan ajoneuvon - tauoilla suoritettavat tarkastukset kunnon merkityksen liikenneturvallisuudelle. - tarkastukset ajon jälkeen Ajoneuvon pitäminen tiellä - havainnointi ja arviointi Osattava kertoa mikä merkitys on oikealla - ajovakavuus havainnoinnilla, arvioinnilla, ajonopeudella - erilaiset tieolosuhteet sekä ohjauksella ajoneuvon pitämiseksi tiellä erilaisissa ajo-olosuhteissa.

22 OPPISISÄLTÖ Liikennevirrassa ajaminen - edellä ajaminen Osattava kertoa mikä etäisyys on eri - takana ajaminen liikennetilanteissa pidettävä muihin - vierellä ajaminen tienkäyttäjiin, niin että liikkuminen on turvallista Jarrut - kuljettajan reaktiomittaus Osattava selostaa kuljettajan velvollisuudet - käytetyt jarrupaineet ja toimenpiteet jarrujen moitteettoman - jarrujen säätö- ja huoltomahdollisuudet toiminnan, säätöjen ja huoltojen osalta. - lukkiutumattomat jarrut Ymmärrettävä kunnossa olevien jarrujen - hidastimet merkityksen liikenneturvallisuudelle Ohittaminen - ohituksen edellytykset Osattava nimetä tekijät, jotka vaikuttavat - ohittajan toimenpiteet ennakoivan ja joustavan ohitus- ja - ohitettavan toimenpiteet kohtaamistapahtuman onnistumiseen Risteyksessä ajaminen - ajojärjestys Osattava selostaa miten raskaalla ajoneu- - risteykseen tulo ja arvioiminen volla liikuttaessa voidaan risteysajossa - havainnointi ja tiedottaminen välttää vaaratilanteet - risteyksen ylitys ja jättäminen

23 OPPISISÄLTÖ Taloudellisuus - ajotavan vaikutus käyttökustannuksiin Osattava selostaa miten kuljettaja voi - kustannusten muodostuminen ajotavallaan vaikuttaa käyttökustannuksiin. - kulkuvastukset Lisäksi on sisäistettävä, että taloudellinen - taloudellinen ajotapa ajotapa on osa ennakoivaa ajotapaa. - saavutetut hyödyt Koe ja kokeen palautus Stressi - oireet Osattava nimetä tekijöitä jotka aiheuttavat - aiheuttajat kuljettajalle stressiä. - ihmisten erilaisuus Lisäksi on osattava nimetä keinoja millä - vähentäminen ja poistaminen stressiä voidaan vähentää ja poistaa Harjoittelu ajoharjoitteluradalla Antaa raskaan ajoneuvon kuljettajille valmiuksia välttää vaaratilanteisiin joutumista ja toimia oikein kriittisissä tilanteissa. Toisaalta tavoitteena on myös osoittaa, kuinka pienet toimintamahdollisuudet kriittisessä tilanteessa ovat -> ennakoinnin merkitys.

24 6 ENSIAPU 32 h Oppilas pystyy oma-aloitteisesti aloittamaan ja antamaan ensiapua. Hän hallitsee yleiset toiminnanperiaatteet onnettomuustilanteessa. Hän osaa antaa hätäensiapua ja suorittaa ensiavun jatkotoimenpiteet. Oppilas on omaksunut oikeat tiedot. Hän on hyväksytysti suorittanut ensiavun antamisesta EA I- ja EA II-kurssin. Lisäksi oppilas osaa arvioida työtään ja työympäristöään terveytensä, turvallisuutensa ja viihtyvyytensä kannalta. Oppilas on omaksunut myönteisen suhtautumistavan terveydenhoitoon, hygieniaan ja ensiavun antamiseen. SISÄLLÖN KUVAUS 6.1. SPR:n EA I 16 h 6.2. SPR:n EA II 16 h

25 6. ENSIAPU 32 h OPPISISÄLTÖ 6.1. SPR:n EA I 16 h Kyettävä suorittamaan hyväksytysti SPR:n EA I-kurssi SPR:n EA II 16 h Kyettävä suorittamaan hyväksytysti SPR:n EA II-kurssi.

26 7. AJO-OPETUS 80 h Oppilaan on omakohtaisella suorituksella osoitettava, että hän pystyy kuljettamaan kuormattua yhdistelmäajoneuvoa erilaisissa olosuhteissa liikenneturvallisesti ja taloudellisesti sekä noudattaen ammattimaisen liikenteen kuljettajalle asetettuja muita määräyksiä ja ohjeita. Oppilaan on osattava selostaa ajoneuvon hallinta-, turva- ja lisälaitteiden toiminta ja oikea käyttötapa. Lisäksi hänen on osattava kertoa liikenneturvalliseen ja taloudelliseen ajotapaan vaikuttavat perussäännöt ja ohjeet. Oppilaan on omaehtoisesti noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä osoitettava huomaavaisuutta toisia tienkäyttäjiä kohtaan. Lisäksi hänen on tunnettava vastuuta kuljetuksen suorituksesta ja sisäistettävä ajallaan tapahtuvien toimintojen merkitys. SISÄLLÖN KUVAUS 7.1. Ammattityön yleisselvitys 7.2. Ajoneuvon laitteisiin tutustuminen 7.3. Hallintalaitteiden ja varusteiden käsittely 7.4. Peruutusharjoitukset 7.5. Ajo-opetus maaseutuliikenteessä 7.6. Ajo-opetus kaupunkiliikenteessä 7.7. Käsittelykoe 7.8. Taloudellinen ajotapa 7.9. Ajotekniikka erityisolosuhteissa Ajoharjoitukset kuormatulla yhdistelmällä erityisolosuhteissa Kuorman käsittely Ajotutkinto

27 7. AJO-OPETUS 80 h OPPISISÄLTÖ 7.1. Ammattityön yleisselvitys - tavoite Oppilaan on omaksuttava ammattityön tar- - käyttäytyminen koitus sekä auto- ja kuljettajakohtaisten - toimintaohjeet asiakirjojen merkitys. - ajoneuvot - työtilat - opetukseen liittyvät asiapaperit ja -kirjat 7.2. Ajoneuvon laitteisiin tutustuminen - hallintalaitteet Tunnistettava ajoneuvoyhdistelmän hallinta- - turvalaitteet ja turvalaitteet sekä selostettava niiden käyttötarkoitus ja oikea käyttö. Kyettävä toteamaan, onko ajoneuvoyhdistelmässä lakisääteinen varustus Hallintalaitteiden ja varusteiden käsittely - ajopiirturi Kyettävä käsittelemään hyväksyttävästi ajo- - ajoasentoon ja näkyvyyteen kuuluvat neuvon hallintalaitteita rakenteen edellyttälaitteet mällä tavalla. Huolehdittava omatoimisesti - ajoneuvon tekninen käyttö oikeasta ajoasennosta ja esteettömästä - ajoneuvon hallinta näkyvyydestä. - ulottuvuuksien arviointi - nosto- ja ohjaavan telin käyttö - perävaunun kytkentä ja irrotus - tasauspyörästön lukon käyttö

28 OPPISISÄLTÖ 7.4. Peruutusharjoitukset - harjoitukset koulutuskentällä Ohjattuna opetuksena * suoraan peruutus Hallittava käytännön tilanteita vastaavat * kulmaperuutus peruutukset sekä puoli- että varsinaisella perävaunulla. Noudatettava erityistä varovaisuutta vahingon välttämiseksi Ajo-opetus maaseutuliikenteessä - ajoradan käyttö Hallittava ajoneuvoyhdistelmän käyttö maa- - väistäminen seutuliikenteessä. - kohtaaminen ja ohitus - tasoristeyksien ylitys - tielle saapuminen ja poistuminen tieltä - pysäyttäminen ja pysäköinti - valojen ja merkinantolaitteiden käyttötekniikka - ajonopeuden sovittaminen - perävaunun huomiointi - siltojen ja alikäytävien huomiointi - kevyen liikenteen huomiointi 7.6. Ajo-opetus kaupunkiliikenteessä - ajoradan käyttö Hallittava ajoneuvoyhdistelmän käyttö eri - väistäminen ja risteysajo kaupunkien vilkkaassa liikenteessä. - ohjatut risteykset - suoja- ja pyöräteiden huomiointi - liikenteen havainnointi - pysäköintipaikkojen käyttö - nopeuden sovittaminen - muut velvoittavat ohjeet - pysäyttäminen ja pysäköinti - kevyen liikenteen huomiointi

29 OPPISISÄLTÖ 7.7. Käsittelykoe - ajoneuvon hallinta eteenpäin ajettaessa ja peruutettaessa - laitteet ja varusteet 7.8. Taloudellinen ajotapa - moottorin, voimansiirtolaitteiden ja jarrujen Tunnettava taloudellisen ajotavan asettamat rasitusten huomioiminen vaatimukset ja kyettävä soveltamaan tietonsa - ohjauslaitteiden ja renkaiden rasitusten oikeiksi suorituksiksi todellisissa tilanteissa huomioiminen sekä kyettävä analysoimaan oman ajonsa - ajonopeuden sovitus, kiihdytys ja hidastus taloudellisuutta ajopiirturin avulla. - ajotavan vaikutus poltto- ja voiteluaineen kulutukseen 7.9. Ajotekniikka erityisolosuhteissa - kapeat, mutkaiset, mäkiset ja kuoppaiset Kyettävä kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmää tiet vaikeissa maasto-, sää- ja keliolosuhteissa - rajoitusten alaiset sillat ja sovittamaan ajonopeus olosuhteiden mu- - ajo sumussa, sateessa sekä muissa kaisesti. huonoissa olosuhteissa - ajo pimeässä - liukkaan kelin ajo - ajo talviolosuhteissa

30 OPPISISÄLTÖ Ajoharjoitukset kuormatulla yhdistelmällä erityisolosuhteissa - korkean kuorman käyttäytyminen Kyettävä selviytymään joustavasti kuormatun - suuren massan käsittely ajoneuvon käytöstä ja kuljettamaan ajoneu- - perävaunun valvonta voyhdistelmää vaikeissa maasto-, sää- ja - nostotelin ja tasauspyörästön lukon käyttö keliolosuhteissa sekä sovittamaan ajonopeus - kitkavetolaitteen käyttö olosuhteiden mukaiseksi. - kapeat, mutkaiset, mäkiset ja kuoppaiset tiet - rajoitusten alaiset sillat - ajo sumussa, sateessa sekä muissa huonoissa olosuhteissa - ajo pimeässä - liukkaan kelin ajo - ajo talviolosuhteissa - ajo upottavalla tiellä - peruuttaminen kuormatulla ajoneuvoyhdistelmällä - EAK:n harjoitukset Kuorman käsittely - ajoneuvon kuormaaminen Kyettävä käsittelemään kuljetettavaa tavaraa - kuorman purkaminen turvallisesti asiakkaan, kuljetusliikkeen ja - kuljetuksen suorittaminen omalta kannalta. - erityistapaukset - asiakaspalvelu - ajoneuvon tekninen, taloudellinen ja liikenneturvallinen käyttö Ajotutkinto tutkintoajoa vastaava oppilaitoksen Selviytyä ajotutkinnosta ajokoe. hyväksyttävästi

31 8. AJO-OPETUKSEN SEURANTA 30 h Analysoitava liikennetapahtumia, liikenteen ohjaamista ja kuljettajan reitinvalinnan tarkoituksenmukaisuutta sekä annettava niistä hyväksyttävä suullinen palaute. Havaittava oppilastoverin ja omat virhesuoritukset, kyettävä esittämään oikeita ja liikenteellisesti turvallisia suorituksia muu liikenne, ympäristö ja olosuhteet huomioiden. SISÄLLÖN KUVAUS 8.1. Oppilastoverin suorituksen seuranta 8.2. Havainnointi 8.3. Liikenteen ja ajoreitin seuranta 8.4. Apukuljettajan tehtävät 8.5. Kuorman käsittely

32 8. AJO-OPETUKSEN SEURANTA 30 h OPPISISÄLTÖ 8.1. Oppilastoverin suorituksen seuranta Seurattava oppilastoverin ajosuorituksia siten, että kykenee ajovuoron vaihtuessa selviytymään vastaavista tilanteista Havainnointi - virheiden havaitseminen ja toimintojen Havaittava kuljettajan virhesuoritukset ja arvostelu kyettävä esittämään oikeita suoritustapoja vastaavissa tilanteissa Liikenteen ja ajoreitin seuranta sekä Tehtävä johtopäätöksiä liikennetapahtumista, suunnistus annettuun kohteeseen liikenteen ohjaamisesta ja kuljettajan reitinvalinnan tarkoituksenmukaisuudesta sekä annettava niistä hyväksyttävä suullinen selostus Apukuljettajan tehtävät - käsimerkeillä avustaminen Toimittava kuljettajan apuna jouduttamassa - kuorman seuranta ja turvaamassa kuljetussuoritusta ja selviy- - perävaunun kytkennät dyttävä hyväksyttävästi tavanomaisista apukuljettajalle kuuluvista tehtävistä.

33 OPPISISÄLTÖ 8.5. Kuorman käsittely - ajoneuvon kuormaaminen Kyettävä käsittelemään kuljetettavaa tavaraa - kuorman purkaminen turvallisesti asiakkaan, kuljetusliikkeen ja - kuljetuksen suorittaminen omalta kannalta. - erityistapaukset - asiakaspalvelu - ajoneuvon tekninen, taloudellinen ja liikenneturvallinen käyttö

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 24.09.2003 saapunut hakemuksenne, sekä 08.10.2003 saapuneet lisäselvitykset. Asia Säädösperusta Hakija,

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (6) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina)

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina) MUUTOS LIITE 1 (41) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina) 1.3 Koulutusohjelmien tavoitteet Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman (autonkuljettaja,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Tekniikka ja liikenne AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma (Autonkuljettaja) OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo

Lisätiedot

Kuljettajantutkinnon ajokoe: luokat BE, C1, C, D1, D1E, D, DE, C1E ja CE MÄÄRÄYS OHJE 22.12.2009 AKE 55/2009. Kuljettajantutkinto

Kuljettajantutkinnon ajokoe: luokat BE, C1, C, D1, D1E, D, DE, C1E ja CE MÄÄRÄYS OHJE 22.12.2009 AKE 55/2009. Kuljettajantutkinto Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 22.12.2009 AKE 55/2009 Sisältöalue Kuljettajantutkinto Toimivallan säädösperusta Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta, 14 1 mom. Kohderyhmät Kuljettajantutkinnon

Lisätiedot

12.2.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

12.2.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 12.2.2015 B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1 1 Opetuslupa henkilöauton ajokorttia varten... 3 1.1 Poliisi, katsastusasema ja tutkintoja vastaanottava palvelupiste...

Lisätiedot

13.3.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

13.3.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 13.3.2015 B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1 1 Opetuslupa henkilöauton ajokorttia varten... 3 1.1 Poliisi, katsastusasema ja tutkintoja vastaanottava palvelupiste...

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013 2, 2013 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1 Forssan ammatti instituutti Tekniikka ja liikenne AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma (ajoneuvoasentaja) hyväksytty kyha 26.9.2006

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA,

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto 2015 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala,

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA...

Lisätiedot

Kuljettajantutkinnon ajokoe

Kuljettajantutkinnon ajokoe 1 (58) Antopäivä: 17.1.2013 Voimaantulopäivä: 19.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 53 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY Tällä määräyksellä pannaan

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009 TYPISTETTY VAIN LENTOAS.PALVELUN SISÄLTÄVÄKSI KOULUTUSTMK KÄYTTÖÖN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 91 1 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Sisältö Johdanto 1. LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date 16.5.2011. Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date 16.5.2011. Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref PÄÄTÖS Päiväys/Datum/Date 16.5.2011 Dnro/Dnr/Ind.No. TRAFI/8548/03.04.03.06/2011 Viite/Referens/Ref Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki Kuljettajaopetuksen M -luokan opetussuunnitelman

Lisätiedot

LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO 209 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 222 1 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Sisältö Johdanto 1. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Logistiikan

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, AUTONKULJETTAJA... 4

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto 2014

Logistiikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Logistiikan perustutkinto 2014 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

Opetuslupa 2014. Sisällysluettelo. Pikaopas opetuslupaopettajan sanallisesta kokeesta selviämiseen

Opetuslupa 2014. Sisällysluettelo. Pikaopas opetuslupaopettajan sanallisesta kokeesta selviämiseen Opetuslupa 2014 Pikaopas opetuslupaopettajan sanallisesta kokeesta selviämiseen Tähän oppaaseen on koottu keskeisimmät asiat, jotka on tiedettävä opetuslupatutkinnon opettajan kokeen sanallisissa tehtävissä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009

Lisätiedot