Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki"
  • Esa Aho
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen saapunut hakemuksenne, sekä saapuneet lisäselvitykset. Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös Kuljettajaopetuksen CE-ajokorttiluokan opetussuunnitelman vahvistaminen Ajokorttiasetus momentti Salon Aikuiskoulutuskeskus Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa opetussuunnitelman. Hyväksyntä on voimassa saakka, mutta se voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa, mikäli aihetta siihen ilmenee. Hyväksynnän mukainen opetussuunnitelma tulee olla kaikkien CE-luokan kuljettajaopetusta antavien ja opetukseen osallistuvien saatavilla. Tämä päätös ei muuta sitä, mitä muutoin on säädetty ajo-oikeutta varten annettavasta kuljettajaopetuksesta Maksu 67,50 Euroa Ei ALV:ssa tarkoitettu myynti Yksikönpäällikkö Ari Herrala Ylitarkastaja Pekka Kärkkäinen Liite Tiedoksi CE-luokan opetusohjelma Liikenne- ja Viestintäministeriö, tieliikenneosasto Ajovarma Oy, pääkonttori Opetushallitus Suomen Tieliikenneopettajien liitto Liikenneturva Pääesikunta, materiaaliosasto Hämeenlinnan liikenneopetuskeskus Ahvenanmaan katsastusasema

2 1 OPETUSSUUNNITELMA AJOKORTTILUOKKA CE AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS

3 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Ammattitutkinto Koulutuksen periaatteet Tavoitteet Pääsyvaatimukset Valintamenettely 8 7. Koulutuksen sisältö Ajo-,käsittely- ja toimintaharjoitukset Ajoharjoituksen seuranta Ajoneuvotekniikka Turvallisuus Yhteistyö ja asiakaspalvelu Työharjoittelu Henkilökohtainen opetussuunnitelma Tuntien sisällöt Ajo-,käsittely- ja toimintaharjoitukset, ajon seuranta,työssä oppiminen Ajoonlähtötarkastus Käsittelyharjoitukset Liikennetilanteet Ajoharjoituksen seuranta Työssä oppiminen Ajoneuvotekniikka Työssäoppiminen Turvallisuus Lainsäädäntö Kuljetustekniikka ADR Taloudellisen- ja Ennakoivanajon koulutus Ensiapu I ja II Yhteistyö ja asiakaspalvelu Tietojenkäsittely Englanti Yrittäjyys...31

4 3 1. Johdanto Suomi on pohjoinen ja harvaan asuttu maa. Asutuskeskusten väliset etäisyydet ovat pitkiä ja joskus sääolosuhteista johtuen jopa vaikeakulkuisia. Tällöin maassamme tarvitaan tehokkaasti toimivaa kuljetusjärjestelmää, johon maamme hyvinvointi ja elinkeinoelämä voi tukeutua. Valtaosan maamme tavarankuljetuksista hoitaa autoliikenne. Kuljetustyön osuus asukasta kohden on moninkertainen verrattuna keskieurooppalaisiin kilpailijamaihimme. Kuljetustyön suuri osuus merkitsee myös sitä, että kuljetuskustannusten osuus tuotteiden hinnoissa on suurempi kuin kilpailijamaissamme. Autoliikenteelle ei ole olemassa mitään korvaavaa järjestelmää, vaan muut kuljetusmuodot tarvitsevat tuekseen hyvin toimivan maantiekuljetus - järjestelmän. Kotimaan tavaraliikenteen vuosittainen kuljetusmäärä on 500 miljoonaa tonnia. Kuorma autojen tavarankuljetuksen osuus on vuosittain noin 24 miljardia tonnikilometriä, josta raskaiden ajoneuvoyhdistelmien osuus on noin 21 miljardia tonnikilometriä. ( tonnikilometri = kuorma tonneina x ajomatka kilometreinä ) Autokannastamme on kuorma autoja noin kappaletta, joista noin on varustettu joko vetokytkimellä tai vetopöydällä. Raskaita perävaunuja on rekisteröity noin kappaletta ja näistä varsinaisia perävaunuja on noin kappaletta. Euroopan yhdennyttyä on tavaroiden kuljetus lisääntynyt myös maamme rajojen ulkopuolelle. Tällöin hyvä kuljetuskapasiteetti on perusedellytys, jotta pysymme mukana yhteismarkkinoiden toiminnassa. Kuljetuksissa on siirrytty vähitellen tuotantokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen. Tällöin kuljetusketju tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja kalustovaatimukset kulkevat käsi kädessä käyttötarkoituksen kanssa. Asiakkaat ovat myös siirtymässä vähitellen kansainvälisiin laatujärjestelmiin, jolloin edellytetään myös kuljetusten liittymistä laatukokonaisuuteen. Kuljetusyritys pyrkii hankkimaan kalustonsa sen mukaan mitä asiakkaan / asiakkaiden laatuvaatimukset edellyttävät. Lisäksi kuljetukset räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin. Oppilaitoksena emme pysty vaikuttamaan kuljetusyritysten kalustohankintoihin, emmekä kuljetusalan asiakkaiden kalustotarpeeseen. Tällöin tehtäväksemme jää

5 4 osaavien kuljetusalan työntekijöiden eli kuljettajien koulutus. Tätä pyrimme tietenkin tekemään yhteistyössä kuljetusketjun kaikkien osapuolien kanssa. Kuljetustyö ei ole pelkästään tavaroiden ja ajoneuvon siirtelyä paikasta toiseen, vaan työnkuva on muuttunut huomattavasti viime vuosien aikana. Kuljettajan pitää pystyä hallitsemaan myös erilaisia kuormankäsittelylaitteita, tuntea ajoneuvotekniikkaa, olla hyvässä vuorovaikutussuhteessa ihmisiin sekä hallita hyvä asiakaspalvelu. Asiakaspalvelu on muodostanut nykyisin yhä suuremman osan kuljettajan ammatista. Kuljettaja edustaa päivittäin joko omaa tai työnantajansa yritystä sekä myös kuljetuksen toimeksiantajaa. Asiakas muodostaa helposti kuvan kuljetusketjun toimivuudesta tai toimimattomuudesta kuljettajan toiminnan mukaan. Asiakaspalvelun lisäksi tulevaisuus tuo tullessaan muita vaatimuksia kuljettajan työhön. Näitä ovat mm. tietotekniikan lisääntyminen, kansainvälisyys sekä kielitaitovaatimukset. Polttoaineen hinnannousu on myös tuonut lisää paineita kuljettajakoulutukseen. Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti kulloisenkin ajoneuvon kuljettamiseksi. Kuljettajan pitää myös tietää, miten omaa ajoneuvoa kuljetetaan lain ja asetusten mukaisesti, noudattaen työ ja ajoaika asetusta. Kun kuljetetaan vaarallisia aineita, kuljettajalla pitää olla henkilökohtainen nk. ADR ajolupa. Edellä mainitut seikat vaikuttavat myös kuljetusalan koulutuksen järjestämiseen. Salon aikuiskoulutuskeskus on laatinut oman opetussuunnitelman, joka täyttää kuljetusalan tarpeet ja antaa riittävän koulutuksen tuleville kuljetusalan ammattilaisille. Tämä opetussuunnitelma sisältää sekä CE ajokorttiin vaadittavan koulutuksen että ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen.

6 5 2. Ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ammattitutkinto on toisen asteen koulutusta, joka toteutetaan tutkintoon valmistavana aikuiskoulutuksena. Koulutusta rahoittavat Työvoimahallinto, Lääninhallitukset, oppisopimustoimistot, yritykset sekä koulutettavat itse. Uudet ammattitutkinnon perusteet hyväksyttiin käyttöön Opetussuunnitelma on laadittu tutkinnon perusteiden pohjalta ja se kattaa seuraavat tutkinnon osiot: ajoneuvotekniikka yhteistyö ja asiakaspalvelu turvallisuus Lisäksi vähintään kaksi seuraavista osioista: kappaletavarakuljetukset massatavara - ja erikoiskuljetukset säiliökuljetukset puutavaran kaukokuljetukset

7 6 3. Koulutuksen periaatteet 1. Turvallisuus on kuljettajakoulutuksen keskeinen tavoite. Turvallisuuden merkitys yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutuksessa korostuu johtuen ajoneuvon koosta ja massasta. Turvallisuudella tarkoitetaan mahdollisimman riskitöntä toimintaa itselleen ja muille tienkäyttäjille sekä vastuuta kuljetettavasta tavarasta. Koulutuksessa turvallisuutta on pidettävä keskeisenä ja kiistattomana lähtökohtana sekä perusteluna kaikelle muulle toiminnalle. 2. Taloudellisuus tarkoittaa paitsi pyrkimystä onnettomuuskustannusten minimointiin myös ajosuoritteen toteuttamista niin, että siitä koituvat välilliset ja välittömät kustannukset jäävät toimintaan nähden mahdollisimman pieniksi. Taloudellinen ja ennakoiva ajotapa on keskeinen osa tämän tavoitteen toteutumista, mutta myös ympäristöystävällisyysvaatimus on osa sitä. Kuljettajan on oivallettava oman toimintansa merkitys ympäristöhaittojen minimoimisessa. 3. Elämänläheisyys ja käyttäjäkeskeisyys sekä ympäristönsuojelun huomioiminen ovat olleet opetussuunnitelman rakentamista ohjanneita keskeisiä periaatteita. Mihin kuljettaja voi käyttää opetettuja tietoja, mitä tietoja kuljettaja tarvitsee toimiakseen turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Kaikella opetetulla tiedolla on oltava merkityksensä toiminnan kannalta. Myös käytännön opetuksen ohjaajana tämä periaate on keskeinen. Koulutus on toteutettava siten, että välillä palataan näihin arvoihin ja mietitään mitä niistä seuraa koulutuksen käytäntöihin, joita sitten muutetaan näiden periaatteiden toteuttamiseksi.

8 7 4. Tavoitteet Sen lisäksi, että opiskelija hallitsee tieliikenteen lainsäädännön ja ajoneuvon kuljettamisen teknisen osaamisen, on hänen osattava myös toimia hyvin ja joustavasti asiakkaiden kanssa. Hän on erityisen huolellinen ja vastuullinen kuljetettavan tavaran ja kaluston käsittelyssä, erityisesti kuljetettavan tavaran lastaamisessa ja purkamisessa sekä kuormien varmistamisessa. Opiskelija osaa käyttää erilaisia kuormankäsittelylaitteita oikein ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Opiskelija tietää ennakoivan huollon merkityksen ajoneuvon käyttöturvallisuuden ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Hän osaa suorittaa ajoneuvon tavanomaisimmat huolto ja korjaustoimenpiteet, sekä osaa tunnistaa ajoneuvon tyypillisimmät toimintahäiriöt. Opiskelija osaa toimia oikein erilaisissa liikenneympäristöissä ottaen huomioon muut tienkäyttäjät sekä yleisimmät vaaratilanteet. Hän osaa toimia vaaratilanteissa joustavasti ja muita tienkäyttäjiä vaarantamatta. Hän osaa suorittaa ajotehtävän kannalta taloudellisimman ja mielekkäimmän ajoreitin. Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti erilaisissa logistisissa tilanteissa tehden kuljetustehtävän kannalta onnistuneimmat ratkaisut.

9 8 5. Pääsyvaatimukset ( A ) BC luokan ajokortti 18 vuoden ikä ja autokoulun 2 vaihe suoritettu ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset 6. Valintamenettely Omaehtoinen koulutus Hakija lähettää vapaamuotoisen hakemuksen oppilaitokseen. Hakemuksen voi tilata myös oppilaitoksesta. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella haastatteluun, jonka jälkeen suoritetaan lopullinen valinta. Valinnan suorittavat yhdistelmä - ajoneuvon kuljettajakoulutuksesta vastaavat opettajat. Työvoimapoliittinen koulutus Koulutukseen hakeutuminen suoritetaan hakijan oman alueen työvoimatoimiston kautta. Kirjallisten hakemusten perusteella valitaan opiskelijat haastatteluun. Haastattelun perusteella valitaan opiskelijat koulutukseen. Haastattelutilaisuuteen voi myös sisältyä testiajo. Lopullisen opiskelijavalinnan suorittaa kurssin opettaja ja työvoimatoimiston edustaja yhdessä.

10 9 7. Koulutuksen sisältö Opetussuunnitelmassa on eritelty kuljettajantutkintoon pääsemisen edellyttämät tunnit. Opetussuunnitelma kattaa myös ammattitutkinnon pakolliset osiot sekä antaa perusteita valinnaisten osioiden suorittamiselle. Koulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ammattitutkinto. Tuntimäärät: Aihe Laajuus Ajo -, käsittely ja toimintaharjoitukset 168 h 80 h ajo-opetusta liikenteessä ennen kuljettajan tutkintoa Ajoharjoituksen seuranta 60 h Työssä oppiminen 96 h Ajoneuvotekniikka 54 h Teoriaosuus 30 h suoritettava ennen kuljettajantutkintoa. Turvallisuus 228 h Lainsäädäntö 48 h, kuljetustekniikka 68 h, ADR 48 h, ennakoiva ja taloudellinen ajo ( REAK/ KEY ) 32 h sekä EA 1 ja 2, 32 h suoritettava ennen kuljettajan tutkintoa. Yhteistyö ja asiakaspalvelu 84 tuntia Työharjoittelu 360 tuntia Työnhakukoulutus 30 tuntia ( työvoimapoliittinen koulutus ) Tietopuolisessa koulutuksessa oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja ajokoulutuksessa 50 minuuttia.

11 Ajo -, käsittely ja toimintaharjoitukset 168 h ( 80 h ajo-opetusta liikenteessä suoritettava ennen kuljettajan tutkintoa ) Ajoharjoitukset Toteutus: Ajo opetusta liikenteessä vähintään 80 tuntia, joista 20 tuntia täysperäyhdistelmällä ja 60 tuntia puoliperäyhdistelmällä tai päinvastoin. Lisäksi koulutukseen on sisällytettävä vähintään 10 tuntia ajo opetusta kokonaismassaltaan kg olevalta ajoneuvoyhdistelmällä. Ajoharjoittelu suoritetaan painottaen ajamisen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä luoden vastuuntuntoa ja huomaavaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan. Ajoharjoittelu sisältää myös arviointeja sekä palautteen annon päämääränä opiskelijan oppimisprosessin parantaminen. Tavoitteet: Opiskelija kykenee kuljettamaan yhdistelmäajoneuvoa joustavasti ja turvallisesti. Hän ei anna muiden tienkäyttäjien ajovirheiden vaikuttaa omaan toimintaansa siten, että liikenneturvallisuus vaarantuu. Hän osaa yhdistelmäajoneuvoa kuljettaessaan ottaa huomioon ympäristön vaatimukset sekä osoittaa toiminnallaan vastuullisuutta ja suvaitsevaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan. Kuljettajan työssä toimiessaan hän kykenee luomaan luottamusta asiakkaiden keskuudessa sekä omaa työtään että edustamaansa kuljetusliikettä kohtaan. Lisäksi hän selviytyy hyväksyttävästi kuljettajantutkinnosta. Käsittely ja toimintaharjoitukset Toteutus: Nämä harjoitukset sisältävät ajoneuvon ajoon lähtö ja turvallisuustarkastukset sekä erilaisien kuormankäsittelylaitteiden käyttöharjoitukset. Näihin harjoituksiin kuuluvat myös käsittelykokeet ja arvioinnit sekä palautteen annot. Käsittely ja toiminta harjoitukset pyritään suorittamaan muulta liikenteeltä suljetulla alueella. Tavoitteet: Opiskelija tietää kuorma auton ja siihen kytketyn perävaunun liikennekelpoisuuden vaatimukset ja osaa suorittaa ajoneuvoyhdistelmän ajoon lähtö ja turvallisuustarkistukset. Hän tuntee tavallisimmat kuormankäsittelylaitteet

12 11 ja osaa niiden turvallisen käytön. Lisäksi hän tietää ajoneuvoyhdistelmän mitat, massat ja tilantarpeen ja osaa ottaa ne huomioon toimiessaan kuljettajan ammatissa. 7.2 Ajoharjoituksen seuranta 60 h Toteutus: Opiskelija seuraa ajoharjoituksen aikana toisen opiskelijan ajosuoritusta ottaen huomioon liikennetilanteiden hallinnan, ajoneuvoyhdistelmän tilantarpeen, ajolinjat, hallintalaitteiden käytön ym. seikkoja, joita liikenteessä pitää huomioida. Ajoharjoituksen seurannassa voi olla korkeintaan kaksi opiskelijaa kerrallaan. Opiskelija seuraa toisia tienkäyttäjiä, tehden niistä tarkempia havaintoja, koska ajoneuvon käsittely ei vie kaikkea huomiota. Lisäksi opiskelija seuraa toisen, kuljettajan toimivan opiskelijan, toimintoja ajoharjoituksen aikana ottaen oppia opiskelijaparin hyvistä suorituksista kuin myös hänen tekemistään virheistä. 7.3 Ajoneuvotekniikka 54h ( 30 h teoriaosuus suoritettava ennen kuljettajan tutkintoa ) Toteutus: Ajoneuvotekniikan osio jakaantuu kahteen osaan, teoria painotteiseen osioon, 30 tuntia, sekä työssä oppimisjaksoon, 24 tuntia. Teoria painotteinen osio koostuu tietopuolisten asioiden luokkaopetuksesta, sekä pienimuotoisista, yhteistoiminnallisista harjoituksista. Luokkaopetus koostuu lähinnä luennoista sekä opiskelijoiden omien kokemusten pohjalta käytävistä keskusteluista. Harjoitukset suoritetaan koulun korjaamotiloissa opettajan johdolla ns. rastikoulutuksena. Lisäksi osioon kuuluu tutustumiskäynti jossakin korjaamoalan yrityksessä. Työssä oppimisjaksossa opiskelija hankkii itse työpaikan, jossa hän suorittaa vaadittavat 24 tuntia tehden erilaisia huolto korjaamoihin kuuluvia työtehtäviä. Tavoitteet: Opiskelija tietää säännöllisen huollon vaikutukset ennakoivina toimenpiteinä kaluston korjauskustannuksiin, luotettavuuteen ja käyttöikään. Hän osaa tehdä tavallisimmat huoltotoimenpiteet ja ajoneuvon käsityökaluin suoritettavat

13 12 yleisimpien varaosien vaihdot. Ajoneuvon mahdollisesti rikkoutuessa hän kykenee estämään lisävauriot ja osaa ratkaista ajon jatkomahdollisuudet. Hän tietää ajoneuvoyhdistelmissä ilmenevät yleisimmät toimintahäiriöt ja osaa tunnistaa ne niiden ilmetessä. Lisäksi hän osaa varmistaa yhdistelmäajoneuvon ja siihen kytkettyjen lisä ja kuormankäsittelylaitteiden teknisen ja turvallisen toimivuuden ennen ajoon lähtöä. 7.4 Turvallisuus 228 h ( suoritettava ennen kuljettajan tutkintoa ) Toteutus: Turvallisuusosio koostuu seuraavista osista, lainsäädäntö ( 48 tuntia ), kuljetustekniikka ( 68 tuntia ), ADR perus ja säiliökurssi 48 tuntia, ennakoivan ja taloudellisen ajon koulutus ( 32 tuntia ) sekä Ensiapu I ja II kurssit ( 32 tuntia ). Opiskelu toteutetaan luokkaopetuksena luentoja pitäen, pienryhmätöitä tehden sekä yhteistoiminnallisesti keskustellen. Lisäksi opiskelijoita motivoidaan itseopiskeluun antamalla etätehtäviä ja erilaisia harjoitteita. Osioon kuuluu myös tietokoneen avulla suoritettava itsenäinen harjoittelu kuljettajatutkinnon teoriakoetta silmälläpitäen. Tähän osioon kuuluu myös työssä oppimisjakso ( 72 h ), jonka aikana opiskelija seuraa erilaisissa ajoneuvoyhdistelmissä kuljettajan toimenkuvaa osallistuen itse mahdollisuuksien mukaan eri työtehtäviin. Työssä oppimisjakso jakaantuu kolmeen 24 tunnin mittaiseen jaksoon, joista jokaisen aikana opiskelija seuraa aina erilaisen ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan toimenkuvaa. Esim. 24 tuntia kappaletavara ajoneuvossa, 24 tuntia säiliöajoneuvossa, 24 tuntia puutavara ajoneuvossa tai 24 tuntia massatavara- tai erikoiskuljetus ajoneuvossa. Tällä pyritään antamaan mahdollisimman monipuoliset näkemykset opiskelijan myöhemmälle suuntautumiselle kuljetusalalla. Tavoite: Opiskelija tuntee kuorma auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon kytkentään ja pysäköintiin liittyvät säännökset ja toimenpiteet sekä osaa soveltaa niitä turvallisesti erilaisissa työtilanteissa. Hän tiedostaa tieliikenteen edut ja haitat ihmisille ja ympäristölle sekä tuntee ja osaa soveltaa ajo ja lepoaika sekä työaikalainsäädännön kuljettajaa koskevia määräyksiä. Opiskelija tuntee CE ajo

14 13 oikeuden ja sen hankkimiseen liittyvät säännökset, erityislainsäädännön ajoneuvo - yhdistelmien mittoja ja massoja koskevien säädösten osilta sekä tuntee ylikuorma maksu ja rangaistusmääräykset. Lisäksi hän tuntee tavaraliikennejärjestelmän ja eri kuljetusmuodot sekä tuntee tieliikenteen verotuksen pääsisällöt ja luvanvaraista liikennettä koskevat määräykset. Opiskelija ymmärtää, miten erilaisista tehtävistä ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan työ muodostuu sekä tunnistaa erilaiset kuormankäsittelylaitteet ja tietää teoriassa niiden toiminnan. Opiskelija tunnistaa erilaiset trukit ja niiden erilaiset käyttömahdollisuudet. Hän osaa käyttää vastapaino- ja työntömastotrukkeja. Opiskelija tietää erikoiskuljetuksiin liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä käytäntöön. Opiskelija tuntee kuljetustoiminnoissa esiintyvät asiakirjat ja osaa niiden käytön työtilanteissa. Hän osaa kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää ennakoiden ja taloudellisesti sekä osaa vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset. Hän on suorittanut ADR perus sekä säiliökurssin ja osaa toimia oikein onnettomuustapauksissa sekä on suorittanut SPR: n EA 1 ja EA 2 kurssit halliten onnettomuuspaikalla annettavan ensiavun. Lisäksi hän hallitsee alkusammutuksen ja turvavälineiden oikean käytön. Työssä oppimisjakson jälkeen opiskelija tietää miten eri kuljetusmuotojen toimenkuvat eroavat toisistaan ja mitä erityisominaisuuksia eri kuljetusmuodot vaativat kuljettajalta. 7.5 Yhteistyö ja asiakaspalvelu 84 h Toteutus: Yhteistyö ja asiakaspalvelu osio jakautuu seuraaviin osiin, tietotekniikka 20 tuntia, vieras kieli 20 tuntia, asiakaspalvelu ja yrittäjyys 30 tuntia sekä teoriakokeen harjoittelu Dialogi ja Ajomari tietokoneohjelmilla 14 tuntia. Tietotekniikka osan kohdalla opetus tapahtuu tietokoneluokassa, jossa jokaisella opiskelijalla on käytössään tietokone. Opetuksessa käydään läpi tietotekniikan perusteita, tekstinkäsittelyä sekä taulukkolaskentaa. Lisäksi opetuksessa käytetään reittisuunnitteluohjelmaa sekä internet yhteyksiä.

15 14 Vieraan kielen osalta opetus tapahtuu luokkaopetuksena luentoja pitäen sekä pienryhmätöitä tehden. Vieraana kielenä käytetään englantia. Asiakaspalvelu ja yrittäjyys osassa oppimisprosessi tapahtuu luentoja pitäen, yritysvierailujen avulla sekä käyttäen luennoitsijoina työ ja yrityselämän edustajia. Lisäksi asiakaspalvelua opiskellaan myös käytännössä ajo ja toimintaharjoitusten yhteydessä. Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää autonkuljettajan työtehtävissä tarvittavia tietotekniikan sovelluksia. Hän osaa tehdä reitti ja aikataulusuunnitelman tietokoneen reittisuunnitteluohjelmaa hyväksikäyttäen sekä myös manuaalisesti karttojen avulla. Hän osaa käyttää kuljetustapahtumaan liittyviä asiakirjoja myös vieraalla kielellä sekä ymmärtää yleisimmät kuljetusalaan liittyvät vieraskieliset termit. Opiskelija ymmärtää, mitä asiakassuhteet ja yhteistyö merkitsevät organisaatiolle, ymmärtää työpanoksensa merkityksen yrityksen toiminnalle sekä arvostaa omaa työtään. Hän tietää, miksi yrityksen tulee pyrkiä positiiviseen taloudelliseen tulokseen ja tietää mitä on kannattava toiminta ja miten siihen voi vaikuttaa omassa työtehtävässään. Hän ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen asiakastyytyväisyyden luomisessa sekä osaa olla oikealla tavalla vuorovaikutteinen. Opiskelija on ulkoiselta olemukseltaan siisti ja luottamusta herättävä. Hän käyttäytyy rehellisesti ja edustavasti, muistaen että on toimeksiantajansa edustaja kaikissa kuljetus - tapahtumaan liittyvissä tilanteissa. Hän osaa myös ratkaista mahdolliset konflikti tilanteet ilman että asiakassuhde vaarantuu. Opiskelija osaa myös käyttää kuljetusalalla käytössä olevia viestintävälineitä sekä tarvittavia käsimerkkejä. 7.6 Työharjoittelu 360 h Toteutus: Jokainen opiskelija hankkii itselleen työharjoittelupaikan, jossa pystyy seuraamaan miten kuljetusalalla jo työskentelevä toimii. Työharjoitteluajasta pidetään ajopäiväkirjaa, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat työtehtävät ja työharjoitteluajan kesto. Työnantaja antaa työharjoittelujakson jälkeen kirjallisen palautteen opiskelijan harjoitteluajasta. Tavoite: Opiskelija pääsee harjoittelemaan oppimiaan tietoja ja taitoja todellisessa työympäristössä. Lisäksi työharjoittelu antaa opiskelijalle ja työnantajalle

16 15 mahdollisuuden tutustua toisiinsa ilman sitovia velvoitteita, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamisensa ja näin pyrkiä hankkimaan itselleen työpaikan. 8. Henkilökohtainen opetussuunnitelma ( HOPS ) Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka perusteella opiskelija itse sekä kouluttajat voivat seurata opiskelijan kehittymistä. HOPSin laatiminen aloitetaan alkuhaastattelulla, jolloin pyritään saamaan selkoa opiskelijan taustoista sekä aikaisemmista opiskeluista ja näin pyritään määrittelemään millä tasolla kunkin opiskelijan kanssa liikutaan ja mitä aikaisempia opiskeluja tai työkokemusta voidaan käyttää ns. hyväksilukuina. Kuljettajakoulutuksessa kuitenkin ajokorttiasetus rajoittaa hyväksilukuja. Tämän jälkeen laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa alustava henkilökohtainen opetussunnitelma, jossa pyritään ottamaan huomioon myös opiskelijan mahdolliset suuntautumistarpeet sekä tulevaisuuden suunnitelmat koulutuksen jälkeen. Lisäksi opiskelijan halukkuus ammattitutkintoon otetaan huomioon laadittaessa HOPSia. Koulutuksen aikana käydään tarkennus, - ohjaus, - ja palautekeskusteluja, joiden perusteella voidaan alustavan HOPSin sisältöä ja aikataulua muuttaa opiskelijan kehityksen mukaan. 9. Tuntien sisällöt Opetustuntien sisällöt perustuu sisäisten mallien teoriaan liikennekäyttäytymisessä. Ajotaidossa ja sen kehittämisessä keskeisiä ovat sisäiset mallit, joiden avulla toimintaa ohjataan kussakin tilanteessa. Sisäinen malli on kuljettajan käsitys tilanteesta ja toiminnan jatkumisesta siinä. Sisäiset mallit jakautuvat kolmelle tasolle. Käsittelymallit ohjaavat kuljettajaa ajoneuvon käsittelyssä, näkemämallit ohjaavat toimintaa erilaisissa liikennetilanteissa ja reittimallit auttavat kuljettajaa kokonaisten ajosuoritteiden toteuttamisessa.

17 Ajo-, käsittely- ja toimintaharjoitukset yhteensä 168 h + ajonseuranta 60 h + työssä oppiminen 96 h Tavoite: Tavoitteena antaa opiskelijalle valmiudet kuorma-auton ja hinattavan ajoneuvon esim. perävaunun, kytkentään sekä pysäköintiin liittyvät säädökset ja turvallisuus toimenpiteet ja osaa soveltaa niitä erilaisissa työtilanteissa. Hän osaa kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa ohjeiden ja säädösten mukaan turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa ajo-olosuhteissa. Hän osoittaa toiminnallaan vastuullisuutta ja suvaitsevaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan. Hän ei anna muiden tiellä liikkuvien ajovirheiden vaikuttaa omaan toimintaansa siten, että liikenneturvallisuus vaarantuu. ( Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 2001, Opetushallitus S.11.) Ajoon lähtötarkastus ( 8 h ) Tavoite: Tavoitteena saada oppilas ymmärtämään ajoon lähtötarkastusten tärkeyden ja merkityksen liikenneturvallisuuden kannalta sekä oman vastuun. Opetusmenetelmänä malli ohjattu toiminta itseohjautuva toiminta itsenäinen toiminta, kyselevä opetus. Sisältö: Renkaat, nesteet, valot, kuorma, asiapaperit yms Käsittelyharjoitukset ( 52 h ) Tavoite: Opiskelija hallitsee kuorma-auton ja perävaunun kytkennän sekä siihen liittyvät turvatarkastukset ja pystyy suorittamaan suoraan- ja kulmaperuutuksen yhdistelmäajoneuvolla. Opetusmenetelmänä malli ohjattu toiminta itseohjautuva toiminta itsenäinen toiminta, kyselevä opetus. Sisältö: Perävaunun liittäminen ja irroitus, suoraan ja kulmaperuutus täys- sekä puoliperävaunuyhdistelmillä.

18 Liikennetilanteet ( 108 h ) Tavoite: Oppilas tiedostaa ajoneuvon tilantarpeen, ulottuvuudet, hidastuvuuden ja kiihtyvyyden aiheuttamat ongelmat, sekä muiden tienkäyttäjien huomioiminen, oman toiminnan ilmoittaminen, ennakoiva ja taloudellinen ajaminen, liikennesääntöjen noudattaminen, ajoneuvon käsittely sekä riskien tunnistaminen. ( Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 2001, Opetushallitus S.11.) Opetusmenetelmänä ohjattu toiminta itse ohjautuva toiminta itsenäinen toiminta. Sisältö: Peruutus harjoitukset kuljetustilanteissa, kaupunkiajo tuttu ja tuntematon ympäristö, reittisuunnistus, opasteiden mukaan ajo, maantieajo ja riskien tunnistaminen sekä niiden kompensointi. Kuormattuna ajoa vähintään 10 h Ajoharjoituksen seuranta ( 60 h ) Tavoite: Opiskelija osaisi ottaa oppia toisten virheistä sekä hyvistä asioista, oppisi yhteistyökykyä sekä arvostamaan tulevaa ammattia ja ammattikollegoita. Pystyisi keskittymään opetettavaan asiaan ilman ajamisen mukanaan tuomia paineita. Opetusmenetelmänä malli oppiminen, keskustelu. Sisältö: Renkaat, nesteet, valot, kuorma, asiapaperit yms. Perävaunun liittäminen, irrotus, suoraan ja kulmaperuutus täys- sekä puoliperävaunuyhdistelmillä. Peruutus harjoitukset kuljetustilanteissa, kaupunkiajo tuttu ja tuntematon ympäristö, reittisuunnistus, opasteiden mukaan ajo, maantieajo ja riskien tunnistaminen sekä niiden kompensointi Työssä oppiminen ( 96 h ) Tavoite: Laajentaa oppilaan näkemystä kuljettajanammatista sekä lisätä kiinnostusta ja helpottaa oppilaan valintaa eri kuljetusammatin vaihtoehdoista, sekä antaa oppilaalle mahdollisuus tutustua eri kuljetusmuotoihin ja tapoihin, lisäksi oppilas saa erilaisia yhteistyökumppaneita. Opetusmenetelmänä itseopiskelu Sisältö: Erilaiset kuljetusliikkeet, terminaalit, sekä huolintaliikkeet.

19 Ajoneuvotekniikka 54h Tavoite: Opiskelija ymmärtää säännöllisen huollon vaikutuksen ajoneuvon korjauskustannuksiin, luotettavuuteen ja käyttöikään. Oppilas osaa käyttää ajoneuvoa ja siihen liittyviä lisälaitteita turvallisesti sekä taloudellisesti, sekä pystyy suoriutumaan yksinkertaisista huolto ja korjaustoimista ajoneuvossa olevilla työkaluilla. Pystyy estämään lisävaurioiden synnyn. ( Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 2001, Opetushallitus S.9.) Opetusmenetelmänä luento, kalvot, videot, tehtävät sekä havaintovälineenä järjestelmän osia. Sisältö: 1. Polttomoottorin rakenne ja toiminta periaate ( 3h ) Dieselmoottori tyypit Sylinteriryhmät Kampikoneisto Venttiilikoneisto Moottorin käyttötekniikka Moottorin käynnistys Kylmäkäynnistyslaitteet Mittarit, mittarivalot ja katkaisimet Moottorivaurioiden syyt Kuljettajan korjattavissa olevat viat 2. Nesteet ( 3h ) Moottoriöljy ja sen tehtävät Moottoriöljyn luokitus, öljynvaihto Vetopyörästö- ja vaihteistoöljy, öljyn vaihto Voitelurasvat, rasvaushuolto Kytkinneste Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmän tehtävät Järjestelmänosat

20 19 Jäähdytysjärjestelmän häiriöt ja viat Huolto Jäähdytysnesteet 3. Sähkölaitteet ( 3h ) Latausjärjestelmä 24 voltin järjestelmä, rinnan kytkentä ja sarjaan kytkentä Akun huolto, apuvirran anto Latausjärjestelmän rakenne ja huolto, yleisimmät viat ja niiden korjaus Varotoimenpiteet Käynnistysjärjestelmä Laitteet ja huolto Oikea käynnistys Yleisimmät viat ja niiden korjaus Hehkutuslaitteet 4. Valaistusvirtapiiri ( 2h ) Valoja koskevat yleiset määräykset Lakimääräiset valot ja lisävalot Valaistusvirtapiiri Sulakkeet ja releet Yleisimmät viat ja niiden korjaus 5. Polttonesteet ( 3h ) Dieselpolttoaine, kesä-, talvi- ja arktinen laatu Lisäaineet Polttoainejärjestelmän toiminta Polttoainesäiliö Polttoaineen siirtojärjestelmä Ruiskutussuuttimet Kylmäkäynnistyslaitteet Yleisimmät viat ja niiden korjaus Järjestelmän huolto ja ilmaus 6. Renkaat, vanteet ja pyörien kiinnitys ( 4h ) Yleiset määräykset Rakenteet, merkinnät ja ominaisuudet Kesä- ja talvirenkaat

21 20 Nastoitus, pinnoitus ja tasapainotus Käyttöhuolto ja rengaspaineet Renkaiden kuluminen ja rengasvaurion aiheuttamat vaaratilanteet Pyörien kiinnitys, jälkikiristys, seuranta 7. Jarrut ( 8h ) Jarrujen käyttötekniikka Ilmajarrujärjestelmä Lukkiintumaton jarrujärjestelmä ( ABS ) Apujarrut Käyttöjarru- ja käsijarrupiiri Huolto Yleisimmät viat ja niiden korjaus Automaattinen ja manuaalinen jarrujensäätö Hinauskuntoon saattaminen Jarrujen yhteensovitus 8. Vaihteistot, kytkin, vetopyörästö ja akselistot ( 4h ) Perusvaihteistot Vaihteistotyypit ja vaihteiston käyttö Huolto Kytkimen rakenne ja oikea käyttö Huolto Vikojen toteaminen Nivelakselisto rakenne Huolto Vetopyörästötyypit Tasauspyörästön lukko ja sen käyttö Vetoakseli rakenteet Taka- akselisto rakenne Jousitus Huolto Yleisimmät viat ja niiden korjaus

22 Työssä oppiminen ( 24h ) Tavoite: Laajentaa oppilaan tietämystä ja tuntemusta ajoneuvon huolloista, vioista ja vikojen korjaamisesta. Nähdä oikeassa työympäristössä ajoneuvon huolto ja korjaus tapahtuma, sekä lisätä oppilaan yhteistyöverkkoa. Opetusmenetelmä: Itseopiskelu Sisältö: Kuljetusliikkeiden huoltokorjaamot ja merkkikorjaamot. 9.3 Turvallisuus 228h Tavoite: Opiskelija tuntee kuorma auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon kytkentään ja pysäköintiin liittyvät säännökset ja toimenpiteet sekä osaa soveltaa niitä turvallisesti erilaisissa työtilanteissa. Hän tiedostaa tieliikenteen edut ja haitat ihmisille ja ympäristölle sekä tuntee ja osaa soveltaa ajo ja lepoaika sekä työaikalainsäädännön kuljettajaa koskevia määräyksiä. Opiskelija tuntee CE ajo oikeuden ja sen hankkimiseen liittyvät säännökset, erityislainsäädännön ajoneuvo - yhdistelmien mittoja ja massoja koskevien säädösten osilta sekä tuntee ylikuorma maksu ja rangaistusmääräykset. Lisäksi hän tuntee tavaraliikennejärjestelmän ja eri kuljetusmuodot sekä tuntee tieliikenteen verotuksen pääsisällöt ja luvanvaraista liikennettä koskevat määräykset. Opiskelija ymmärtää, miten erilaisista tehtävistä ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan työ muodostuu sekä tunnistaa erilaiset kuormankäsittelylaitteet ja tietää teoriassa niiden toiminnan. Opiskelija suorittaa trukinkuljettajan kurssin. Hän tuntee kuljetustoiminnoissa esiintyvät asiakirjat ja osaa niiden käytön työtilanteissa. Hän osaa kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää ennakoiden ja taloudellisesti sekä osaa vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset. Hän on suorittanut ADR perus sekä säiliökurssin ja osaa toimia oikein onnettomuustapauksissa sekä on suorittanut SPR: n EA 1 ja EA 2 kurssit halliten onnettomuuspaikalla annettavan ensiavun. Lisäksi hän hallitsee alkusammutuksen ja turvavälineiden oikean käytön.

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos Työryhmän jäsenet: Eero K. Niemi, pj. Sirpa Ropponen, siht. Silja Siltala Anna-Liisa Tarvainen Ari-Pekka Elovaara Saara Remes Dennis Pasterstein Ville Jaakola Opetushallitus Opetushallitus Kuntaliitto

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Teorian oppitunnit Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Kuljettajantutkinnon ajokoe

Kuljettajantutkinnon ajokoe 1 (58) Antopäivä: 17.1.2013 Voimaantulopäivä: 19.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 53 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY Tällä määräyksellä pannaan

Lisätiedot

Matkailun ohjelmapalvelujen. Raportti 1. Moottorikelkkailu kaupallisena ohjelmapalvelutuotteena

Matkailun ohjelmapalvelujen. Raportti 1. Moottorikelkkailu kaupallisena ohjelmapalvelutuotteena Matkailun ohjelmapalvelujen Raportti 1 Moottorikelkkailu kaupallisena ohjelmapalvelutuotteena 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Käsitteet ja termit 1.1 Ohjelmapalvelu 1.2 Tuoteryhmät 1.3 Tuote 1.4 Tuoteseloste 2.

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot