Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki"
  • Esa Aho
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen saapunut hakemuksenne, sekä saapuneet lisäselvitykset. Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee Päätös Kuljettajaopetuksen CE-ajokorttiluokan opetussuunnitelman vahvistaminen Ajokorttiasetus momentti Salon Aikuiskoulutuskeskus Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa opetussuunnitelman. Hyväksyntä on voimassa saakka, mutta se voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa, mikäli aihetta siihen ilmenee. Hyväksynnän mukainen opetussuunnitelma tulee olla kaikkien CE-luokan kuljettajaopetusta antavien ja opetukseen osallistuvien saatavilla. Tämä päätös ei muuta sitä, mitä muutoin on säädetty ajo-oikeutta varten annettavasta kuljettajaopetuksesta Maksu 67,50 Euroa Ei ALV:ssa tarkoitettu myynti Yksikönpäällikkö Ari Herrala Ylitarkastaja Pekka Kärkkäinen Liite Tiedoksi CE-luokan opetusohjelma Liikenne- ja Viestintäministeriö, tieliikenneosasto Ajovarma Oy, pääkonttori Opetushallitus Suomen Tieliikenneopettajien liitto Liikenneturva Pääesikunta, materiaaliosasto Hämeenlinnan liikenneopetuskeskus Ahvenanmaan katsastusasema

2 1 OPETUSSUUNNITELMA AJOKORTTILUOKKA CE AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS

3 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Ammattitutkinto Koulutuksen periaatteet Tavoitteet Pääsyvaatimukset Valintamenettely 8 7. Koulutuksen sisältö Ajo-,käsittely- ja toimintaharjoitukset Ajoharjoituksen seuranta Ajoneuvotekniikka Turvallisuus Yhteistyö ja asiakaspalvelu Työharjoittelu Henkilökohtainen opetussuunnitelma Tuntien sisällöt Ajo-,käsittely- ja toimintaharjoitukset, ajon seuranta,työssä oppiminen Ajoonlähtötarkastus Käsittelyharjoitukset Liikennetilanteet Ajoharjoituksen seuranta Työssä oppiminen Ajoneuvotekniikka Työssäoppiminen Turvallisuus Lainsäädäntö Kuljetustekniikka ADR Taloudellisen- ja Ennakoivanajon koulutus Ensiapu I ja II Yhteistyö ja asiakaspalvelu Tietojenkäsittely Englanti Yrittäjyys...31

4 3 1. Johdanto Suomi on pohjoinen ja harvaan asuttu maa. Asutuskeskusten väliset etäisyydet ovat pitkiä ja joskus sääolosuhteista johtuen jopa vaikeakulkuisia. Tällöin maassamme tarvitaan tehokkaasti toimivaa kuljetusjärjestelmää, johon maamme hyvinvointi ja elinkeinoelämä voi tukeutua. Valtaosan maamme tavarankuljetuksista hoitaa autoliikenne. Kuljetustyön osuus asukasta kohden on moninkertainen verrattuna keskieurooppalaisiin kilpailijamaihimme. Kuljetustyön suuri osuus merkitsee myös sitä, että kuljetuskustannusten osuus tuotteiden hinnoissa on suurempi kuin kilpailijamaissamme. Autoliikenteelle ei ole olemassa mitään korvaavaa järjestelmää, vaan muut kuljetusmuodot tarvitsevat tuekseen hyvin toimivan maantiekuljetus - järjestelmän. Kotimaan tavaraliikenteen vuosittainen kuljetusmäärä on 500 miljoonaa tonnia. Kuorma autojen tavarankuljetuksen osuus on vuosittain noin 24 miljardia tonnikilometriä, josta raskaiden ajoneuvoyhdistelmien osuus on noin 21 miljardia tonnikilometriä. ( tonnikilometri = kuorma tonneina x ajomatka kilometreinä ) Autokannastamme on kuorma autoja noin kappaletta, joista noin on varustettu joko vetokytkimellä tai vetopöydällä. Raskaita perävaunuja on rekisteröity noin kappaletta ja näistä varsinaisia perävaunuja on noin kappaletta. Euroopan yhdennyttyä on tavaroiden kuljetus lisääntynyt myös maamme rajojen ulkopuolelle. Tällöin hyvä kuljetuskapasiteetti on perusedellytys, jotta pysymme mukana yhteismarkkinoiden toiminnassa. Kuljetuksissa on siirrytty vähitellen tuotantokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen. Tällöin kuljetusketju tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja kalustovaatimukset kulkevat käsi kädessä käyttötarkoituksen kanssa. Asiakkaat ovat myös siirtymässä vähitellen kansainvälisiin laatujärjestelmiin, jolloin edellytetään myös kuljetusten liittymistä laatukokonaisuuteen. Kuljetusyritys pyrkii hankkimaan kalustonsa sen mukaan mitä asiakkaan / asiakkaiden laatuvaatimukset edellyttävät. Lisäksi kuljetukset räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin. Oppilaitoksena emme pysty vaikuttamaan kuljetusyritysten kalustohankintoihin, emmekä kuljetusalan asiakkaiden kalustotarpeeseen. Tällöin tehtäväksemme jää

5 4 osaavien kuljetusalan työntekijöiden eli kuljettajien koulutus. Tätä pyrimme tietenkin tekemään yhteistyössä kuljetusketjun kaikkien osapuolien kanssa. Kuljetustyö ei ole pelkästään tavaroiden ja ajoneuvon siirtelyä paikasta toiseen, vaan työnkuva on muuttunut huomattavasti viime vuosien aikana. Kuljettajan pitää pystyä hallitsemaan myös erilaisia kuormankäsittelylaitteita, tuntea ajoneuvotekniikkaa, olla hyvässä vuorovaikutussuhteessa ihmisiin sekä hallita hyvä asiakaspalvelu. Asiakaspalvelu on muodostanut nykyisin yhä suuremman osan kuljettajan ammatista. Kuljettaja edustaa päivittäin joko omaa tai työnantajansa yritystä sekä myös kuljetuksen toimeksiantajaa. Asiakas muodostaa helposti kuvan kuljetusketjun toimivuudesta tai toimimattomuudesta kuljettajan toiminnan mukaan. Asiakaspalvelun lisäksi tulevaisuus tuo tullessaan muita vaatimuksia kuljettajan työhön. Näitä ovat mm. tietotekniikan lisääntyminen, kansainvälisyys sekä kielitaitovaatimukset. Polttoaineen hinnannousu on myös tuonut lisää paineita kuljettajakoulutukseen. Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti kulloisenkin ajoneuvon kuljettamiseksi. Kuljettajan pitää myös tietää, miten omaa ajoneuvoa kuljetetaan lain ja asetusten mukaisesti, noudattaen työ ja ajoaika asetusta. Kun kuljetetaan vaarallisia aineita, kuljettajalla pitää olla henkilökohtainen nk. ADR ajolupa. Edellä mainitut seikat vaikuttavat myös kuljetusalan koulutuksen järjestämiseen. Salon aikuiskoulutuskeskus on laatinut oman opetussuunnitelman, joka täyttää kuljetusalan tarpeet ja antaa riittävän koulutuksen tuleville kuljetusalan ammattilaisille. Tämä opetussuunnitelma sisältää sekä CE ajokorttiin vaadittavan koulutuksen että ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen.

6 5 2. Ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ammattitutkinto on toisen asteen koulutusta, joka toteutetaan tutkintoon valmistavana aikuiskoulutuksena. Koulutusta rahoittavat Työvoimahallinto, Lääninhallitukset, oppisopimustoimistot, yritykset sekä koulutettavat itse. Uudet ammattitutkinnon perusteet hyväksyttiin käyttöön Opetussuunnitelma on laadittu tutkinnon perusteiden pohjalta ja se kattaa seuraavat tutkinnon osiot: ajoneuvotekniikka yhteistyö ja asiakaspalvelu turvallisuus Lisäksi vähintään kaksi seuraavista osioista: kappaletavarakuljetukset massatavara - ja erikoiskuljetukset säiliökuljetukset puutavaran kaukokuljetukset

7 6 3. Koulutuksen periaatteet 1. Turvallisuus on kuljettajakoulutuksen keskeinen tavoite. Turvallisuuden merkitys yhdistelmäajoneuvon kuljettajakoulutuksessa korostuu johtuen ajoneuvon koosta ja massasta. Turvallisuudella tarkoitetaan mahdollisimman riskitöntä toimintaa itselleen ja muille tienkäyttäjille sekä vastuuta kuljetettavasta tavarasta. Koulutuksessa turvallisuutta on pidettävä keskeisenä ja kiistattomana lähtökohtana sekä perusteluna kaikelle muulle toiminnalle. 2. Taloudellisuus tarkoittaa paitsi pyrkimystä onnettomuuskustannusten minimointiin myös ajosuoritteen toteuttamista niin, että siitä koituvat välilliset ja välittömät kustannukset jäävät toimintaan nähden mahdollisimman pieniksi. Taloudellinen ja ennakoiva ajotapa on keskeinen osa tämän tavoitteen toteutumista, mutta myös ympäristöystävällisyysvaatimus on osa sitä. Kuljettajan on oivallettava oman toimintansa merkitys ympäristöhaittojen minimoimisessa. 3. Elämänläheisyys ja käyttäjäkeskeisyys sekä ympäristönsuojelun huomioiminen ovat olleet opetussuunnitelman rakentamista ohjanneita keskeisiä periaatteita. Mihin kuljettaja voi käyttää opetettuja tietoja, mitä tietoja kuljettaja tarvitsee toimiakseen turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Kaikella opetetulla tiedolla on oltava merkityksensä toiminnan kannalta. Myös käytännön opetuksen ohjaajana tämä periaate on keskeinen. Koulutus on toteutettava siten, että välillä palataan näihin arvoihin ja mietitään mitä niistä seuraa koulutuksen käytäntöihin, joita sitten muutetaan näiden periaatteiden toteuttamiseksi.

8 7 4. Tavoitteet Sen lisäksi, että opiskelija hallitsee tieliikenteen lainsäädännön ja ajoneuvon kuljettamisen teknisen osaamisen, on hänen osattava myös toimia hyvin ja joustavasti asiakkaiden kanssa. Hän on erityisen huolellinen ja vastuullinen kuljetettavan tavaran ja kaluston käsittelyssä, erityisesti kuljetettavan tavaran lastaamisessa ja purkamisessa sekä kuormien varmistamisessa. Opiskelija osaa käyttää erilaisia kuormankäsittelylaitteita oikein ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Opiskelija tietää ennakoivan huollon merkityksen ajoneuvon käyttöturvallisuuden ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Hän osaa suorittaa ajoneuvon tavanomaisimmat huolto ja korjaustoimenpiteet, sekä osaa tunnistaa ajoneuvon tyypillisimmät toimintahäiriöt. Opiskelija osaa toimia oikein erilaisissa liikenneympäristöissä ottaen huomioon muut tienkäyttäjät sekä yleisimmät vaaratilanteet. Hän osaa toimia vaaratilanteissa joustavasti ja muita tienkäyttäjiä vaarantamatta. Hän osaa suorittaa ajotehtävän kannalta taloudellisimman ja mielekkäimmän ajoreitin. Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti erilaisissa logistisissa tilanteissa tehden kuljetustehtävän kannalta onnistuneimmat ratkaisut.

9 8 5. Pääsyvaatimukset ( A ) BC luokan ajokortti 18 vuoden ikä ja autokoulun 2 vaihe suoritettu ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset 6. Valintamenettely Omaehtoinen koulutus Hakija lähettää vapaamuotoisen hakemuksen oppilaitokseen. Hakemuksen voi tilata myös oppilaitoksesta. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella haastatteluun, jonka jälkeen suoritetaan lopullinen valinta. Valinnan suorittavat yhdistelmä - ajoneuvon kuljettajakoulutuksesta vastaavat opettajat. Työvoimapoliittinen koulutus Koulutukseen hakeutuminen suoritetaan hakijan oman alueen työvoimatoimiston kautta. Kirjallisten hakemusten perusteella valitaan opiskelijat haastatteluun. Haastattelun perusteella valitaan opiskelijat koulutukseen. Haastattelutilaisuuteen voi myös sisältyä testiajo. Lopullisen opiskelijavalinnan suorittaa kurssin opettaja ja työvoimatoimiston edustaja yhdessä.

10 9 7. Koulutuksen sisältö Opetussuunnitelmassa on eritelty kuljettajantutkintoon pääsemisen edellyttämät tunnit. Opetussuunnitelma kattaa myös ammattitutkinnon pakolliset osiot sekä antaa perusteita valinnaisten osioiden suorittamiselle. Koulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ammattitutkinto. Tuntimäärät: Aihe Laajuus Ajo -, käsittely ja toimintaharjoitukset 168 h 80 h ajo-opetusta liikenteessä ennen kuljettajan tutkintoa Ajoharjoituksen seuranta 60 h Työssä oppiminen 96 h Ajoneuvotekniikka 54 h Teoriaosuus 30 h suoritettava ennen kuljettajantutkintoa. Turvallisuus 228 h Lainsäädäntö 48 h, kuljetustekniikka 68 h, ADR 48 h, ennakoiva ja taloudellinen ajo ( REAK/ KEY ) 32 h sekä EA 1 ja 2, 32 h suoritettava ennen kuljettajan tutkintoa. Yhteistyö ja asiakaspalvelu 84 tuntia Työharjoittelu 360 tuntia Työnhakukoulutus 30 tuntia ( työvoimapoliittinen koulutus ) Tietopuolisessa koulutuksessa oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja ajokoulutuksessa 50 minuuttia.

11 Ajo -, käsittely ja toimintaharjoitukset 168 h ( 80 h ajo-opetusta liikenteessä suoritettava ennen kuljettajan tutkintoa ) Ajoharjoitukset Toteutus: Ajo opetusta liikenteessä vähintään 80 tuntia, joista 20 tuntia täysperäyhdistelmällä ja 60 tuntia puoliperäyhdistelmällä tai päinvastoin. Lisäksi koulutukseen on sisällytettävä vähintään 10 tuntia ajo opetusta kokonaismassaltaan kg olevalta ajoneuvoyhdistelmällä. Ajoharjoittelu suoritetaan painottaen ajamisen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä luoden vastuuntuntoa ja huomaavaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan. Ajoharjoittelu sisältää myös arviointeja sekä palautteen annon päämääränä opiskelijan oppimisprosessin parantaminen. Tavoitteet: Opiskelija kykenee kuljettamaan yhdistelmäajoneuvoa joustavasti ja turvallisesti. Hän ei anna muiden tienkäyttäjien ajovirheiden vaikuttaa omaan toimintaansa siten, että liikenneturvallisuus vaarantuu. Hän osaa yhdistelmäajoneuvoa kuljettaessaan ottaa huomioon ympäristön vaatimukset sekä osoittaa toiminnallaan vastuullisuutta ja suvaitsevaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan. Kuljettajan työssä toimiessaan hän kykenee luomaan luottamusta asiakkaiden keskuudessa sekä omaa työtään että edustamaansa kuljetusliikettä kohtaan. Lisäksi hän selviytyy hyväksyttävästi kuljettajantutkinnosta. Käsittely ja toimintaharjoitukset Toteutus: Nämä harjoitukset sisältävät ajoneuvon ajoon lähtö ja turvallisuustarkastukset sekä erilaisien kuormankäsittelylaitteiden käyttöharjoitukset. Näihin harjoituksiin kuuluvat myös käsittelykokeet ja arvioinnit sekä palautteen annot. Käsittely ja toiminta harjoitukset pyritään suorittamaan muulta liikenteeltä suljetulla alueella. Tavoitteet: Opiskelija tietää kuorma auton ja siihen kytketyn perävaunun liikennekelpoisuuden vaatimukset ja osaa suorittaa ajoneuvoyhdistelmän ajoon lähtö ja turvallisuustarkistukset. Hän tuntee tavallisimmat kuormankäsittelylaitteet

12 11 ja osaa niiden turvallisen käytön. Lisäksi hän tietää ajoneuvoyhdistelmän mitat, massat ja tilantarpeen ja osaa ottaa ne huomioon toimiessaan kuljettajan ammatissa. 7.2 Ajoharjoituksen seuranta 60 h Toteutus: Opiskelija seuraa ajoharjoituksen aikana toisen opiskelijan ajosuoritusta ottaen huomioon liikennetilanteiden hallinnan, ajoneuvoyhdistelmän tilantarpeen, ajolinjat, hallintalaitteiden käytön ym. seikkoja, joita liikenteessä pitää huomioida. Ajoharjoituksen seurannassa voi olla korkeintaan kaksi opiskelijaa kerrallaan. Opiskelija seuraa toisia tienkäyttäjiä, tehden niistä tarkempia havaintoja, koska ajoneuvon käsittely ei vie kaikkea huomiota. Lisäksi opiskelija seuraa toisen, kuljettajan toimivan opiskelijan, toimintoja ajoharjoituksen aikana ottaen oppia opiskelijaparin hyvistä suorituksista kuin myös hänen tekemistään virheistä. 7.3 Ajoneuvotekniikka 54h ( 30 h teoriaosuus suoritettava ennen kuljettajan tutkintoa ) Toteutus: Ajoneuvotekniikan osio jakaantuu kahteen osaan, teoria painotteiseen osioon, 30 tuntia, sekä työssä oppimisjaksoon, 24 tuntia. Teoria painotteinen osio koostuu tietopuolisten asioiden luokkaopetuksesta, sekä pienimuotoisista, yhteistoiminnallisista harjoituksista. Luokkaopetus koostuu lähinnä luennoista sekä opiskelijoiden omien kokemusten pohjalta käytävistä keskusteluista. Harjoitukset suoritetaan koulun korjaamotiloissa opettajan johdolla ns. rastikoulutuksena. Lisäksi osioon kuuluu tutustumiskäynti jossakin korjaamoalan yrityksessä. Työssä oppimisjaksossa opiskelija hankkii itse työpaikan, jossa hän suorittaa vaadittavat 24 tuntia tehden erilaisia huolto korjaamoihin kuuluvia työtehtäviä. Tavoitteet: Opiskelija tietää säännöllisen huollon vaikutukset ennakoivina toimenpiteinä kaluston korjauskustannuksiin, luotettavuuteen ja käyttöikään. Hän osaa tehdä tavallisimmat huoltotoimenpiteet ja ajoneuvon käsityökaluin suoritettavat

13 12 yleisimpien varaosien vaihdot. Ajoneuvon mahdollisesti rikkoutuessa hän kykenee estämään lisävauriot ja osaa ratkaista ajon jatkomahdollisuudet. Hän tietää ajoneuvoyhdistelmissä ilmenevät yleisimmät toimintahäiriöt ja osaa tunnistaa ne niiden ilmetessä. Lisäksi hän osaa varmistaa yhdistelmäajoneuvon ja siihen kytkettyjen lisä ja kuormankäsittelylaitteiden teknisen ja turvallisen toimivuuden ennen ajoon lähtöä. 7.4 Turvallisuus 228 h ( suoritettava ennen kuljettajan tutkintoa ) Toteutus: Turvallisuusosio koostuu seuraavista osista, lainsäädäntö ( 48 tuntia ), kuljetustekniikka ( 68 tuntia ), ADR perus ja säiliökurssi 48 tuntia, ennakoivan ja taloudellisen ajon koulutus ( 32 tuntia ) sekä Ensiapu I ja II kurssit ( 32 tuntia ). Opiskelu toteutetaan luokkaopetuksena luentoja pitäen, pienryhmätöitä tehden sekä yhteistoiminnallisesti keskustellen. Lisäksi opiskelijoita motivoidaan itseopiskeluun antamalla etätehtäviä ja erilaisia harjoitteita. Osioon kuuluu myös tietokoneen avulla suoritettava itsenäinen harjoittelu kuljettajatutkinnon teoriakoetta silmälläpitäen. Tähän osioon kuuluu myös työssä oppimisjakso ( 72 h ), jonka aikana opiskelija seuraa erilaisissa ajoneuvoyhdistelmissä kuljettajan toimenkuvaa osallistuen itse mahdollisuuksien mukaan eri työtehtäviin. Työssä oppimisjakso jakaantuu kolmeen 24 tunnin mittaiseen jaksoon, joista jokaisen aikana opiskelija seuraa aina erilaisen ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan toimenkuvaa. Esim. 24 tuntia kappaletavara ajoneuvossa, 24 tuntia säiliöajoneuvossa, 24 tuntia puutavara ajoneuvossa tai 24 tuntia massatavara- tai erikoiskuljetus ajoneuvossa. Tällä pyritään antamaan mahdollisimman monipuoliset näkemykset opiskelijan myöhemmälle suuntautumiselle kuljetusalalla. Tavoite: Opiskelija tuntee kuorma auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon kytkentään ja pysäköintiin liittyvät säännökset ja toimenpiteet sekä osaa soveltaa niitä turvallisesti erilaisissa työtilanteissa. Hän tiedostaa tieliikenteen edut ja haitat ihmisille ja ympäristölle sekä tuntee ja osaa soveltaa ajo ja lepoaika sekä työaikalainsäädännön kuljettajaa koskevia määräyksiä. Opiskelija tuntee CE ajo

14 13 oikeuden ja sen hankkimiseen liittyvät säännökset, erityislainsäädännön ajoneuvo - yhdistelmien mittoja ja massoja koskevien säädösten osilta sekä tuntee ylikuorma maksu ja rangaistusmääräykset. Lisäksi hän tuntee tavaraliikennejärjestelmän ja eri kuljetusmuodot sekä tuntee tieliikenteen verotuksen pääsisällöt ja luvanvaraista liikennettä koskevat määräykset. Opiskelija ymmärtää, miten erilaisista tehtävistä ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan työ muodostuu sekä tunnistaa erilaiset kuormankäsittelylaitteet ja tietää teoriassa niiden toiminnan. Opiskelija tunnistaa erilaiset trukit ja niiden erilaiset käyttömahdollisuudet. Hän osaa käyttää vastapaino- ja työntömastotrukkeja. Opiskelija tietää erikoiskuljetuksiin liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä käytäntöön. Opiskelija tuntee kuljetustoiminnoissa esiintyvät asiakirjat ja osaa niiden käytön työtilanteissa. Hän osaa kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää ennakoiden ja taloudellisesti sekä osaa vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset. Hän on suorittanut ADR perus sekä säiliökurssin ja osaa toimia oikein onnettomuustapauksissa sekä on suorittanut SPR: n EA 1 ja EA 2 kurssit halliten onnettomuuspaikalla annettavan ensiavun. Lisäksi hän hallitsee alkusammutuksen ja turvavälineiden oikean käytön. Työssä oppimisjakson jälkeen opiskelija tietää miten eri kuljetusmuotojen toimenkuvat eroavat toisistaan ja mitä erityisominaisuuksia eri kuljetusmuodot vaativat kuljettajalta. 7.5 Yhteistyö ja asiakaspalvelu 84 h Toteutus: Yhteistyö ja asiakaspalvelu osio jakautuu seuraaviin osiin, tietotekniikka 20 tuntia, vieras kieli 20 tuntia, asiakaspalvelu ja yrittäjyys 30 tuntia sekä teoriakokeen harjoittelu Dialogi ja Ajomari tietokoneohjelmilla 14 tuntia. Tietotekniikka osan kohdalla opetus tapahtuu tietokoneluokassa, jossa jokaisella opiskelijalla on käytössään tietokone. Opetuksessa käydään läpi tietotekniikan perusteita, tekstinkäsittelyä sekä taulukkolaskentaa. Lisäksi opetuksessa käytetään reittisuunnitteluohjelmaa sekä internet yhteyksiä.

15 14 Vieraan kielen osalta opetus tapahtuu luokkaopetuksena luentoja pitäen sekä pienryhmätöitä tehden. Vieraana kielenä käytetään englantia. Asiakaspalvelu ja yrittäjyys osassa oppimisprosessi tapahtuu luentoja pitäen, yritysvierailujen avulla sekä käyttäen luennoitsijoina työ ja yrityselämän edustajia. Lisäksi asiakaspalvelua opiskellaan myös käytännössä ajo ja toimintaharjoitusten yhteydessä. Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää autonkuljettajan työtehtävissä tarvittavia tietotekniikan sovelluksia. Hän osaa tehdä reitti ja aikataulusuunnitelman tietokoneen reittisuunnitteluohjelmaa hyväksikäyttäen sekä myös manuaalisesti karttojen avulla. Hän osaa käyttää kuljetustapahtumaan liittyviä asiakirjoja myös vieraalla kielellä sekä ymmärtää yleisimmät kuljetusalaan liittyvät vieraskieliset termit. Opiskelija ymmärtää, mitä asiakassuhteet ja yhteistyö merkitsevät organisaatiolle, ymmärtää työpanoksensa merkityksen yrityksen toiminnalle sekä arvostaa omaa työtään. Hän tietää, miksi yrityksen tulee pyrkiä positiiviseen taloudelliseen tulokseen ja tietää mitä on kannattava toiminta ja miten siihen voi vaikuttaa omassa työtehtävässään. Hän ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen asiakastyytyväisyyden luomisessa sekä osaa olla oikealla tavalla vuorovaikutteinen. Opiskelija on ulkoiselta olemukseltaan siisti ja luottamusta herättävä. Hän käyttäytyy rehellisesti ja edustavasti, muistaen että on toimeksiantajansa edustaja kaikissa kuljetus - tapahtumaan liittyvissä tilanteissa. Hän osaa myös ratkaista mahdolliset konflikti tilanteet ilman että asiakassuhde vaarantuu. Opiskelija osaa myös käyttää kuljetusalalla käytössä olevia viestintävälineitä sekä tarvittavia käsimerkkejä. 7.6 Työharjoittelu 360 h Toteutus: Jokainen opiskelija hankkii itselleen työharjoittelupaikan, jossa pystyy seuraamaan miten kuljetusalalla jo työskentelevä toimii. Työharjoitteluajasta pidetään ajopäiväkirjaa, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat työtehtävät ja työharjoitteluajan kesto. Työnantaja antaa työharjoittelujakson jälkeen kirjallisen palautteen opiskelijan harjoitteluajasta. Tavoite: Opiskelija pääsee harjoittelemaan oppimiaan tietoja ja taitoja todellisessa työympäristössä. Lisäksi työharjoittelu antaa opiskelijalle ja työnantajalle

16 15 mahdollisuuden tutustua toisiinsa ilman sitovia velvoitteita, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamisensa ja näin pyrkiä hankkimaan itselleen työpaikan. 8. Henkilökohtainen opetussuunnitelma ( HOPS ) Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka perusteella opiskelija itse sekä kouluttajat voivat seurata opiskelijan kehittymistä. HOPSin laatiminen aloitetaan alkuhaastattelulla, jolloin pyritään saamaan selkoa opiskelijan taustoista sekä aikaisemmista opiskeluista ja näin pyritään määrittelemään millä tasolla kunkin opiskelijan kanssa liikutaan ja mitä aikaisempia opiskeluja tai työkokemusta voidaan käyttää ns. hyväksilukuina. Kuljettajakoulutuksessa kuitenkin ajokorttiasetus rajoittaa hyväksilukuja. Tämän jälkeen laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa alustava henkilökohtainen opetussunnitelma, jossa pyritään ottamaan huomioon myös opiskelijan mahdolliset suuntautumistarpeet sekä tulevaisuuden suunnitelmat koulutuksen jälkeen. Lisäksi opiskelijan halukkuus ammattitutkintoon otetaan huomioon laadittaessa HOPSia. Koulutuksen aikana käydään tarkennus, - ohjaus, - ja palautekeskusteluja, joiden perusteella voidaan alustavan HOPSin sisältöä ja aikataulua muuttaa opiskelijan kehityksen mukaan. 9. Tuntien sisällöt Opetustuntien sisällöt perustuu sisäisten mallien teoriaan liikennekäyttäytymisessä. Ajotaidossa ja sen kehittämisessä keskeisiä ovat sisäiset mallit, joiden avulla toimintaa ohjataan kussakin tilanteessa. Sisäinen malli on kuljettajan käsitys tilanteesta ja toiminnan jatkumisesta siinä. Sisäiset mallit jakautuvat kolmelle tasolle. Käsittelymallit ohjaavat kuljettajaa ajoneuvon käsittelyssä, näkemämallit ohjaavat toimintaa erilaisissa liikennetilanteissa ja reittimallit auttavat kuljettajaa kokonaisten ajosuoritteiden toteuttamisessa.

17 Ajo-, käsittely- ja toimintaharjoitukset yhteensä 168 h + ajonseuranta 60 h + työssä oppiminen 96 h Tavoite: Tavoitteena antaa opiskelijalle valmiudet kuorma-auton ja hinattavan ajoneuvon esim. perävaunun, kytkentään sekä pysäköintiin liittyvät säädökset ja turvallisuus toimenpiteet ja osaa soveltaa niitä erilaisissa työtilanteissa. Hän osaa kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa ohjeiden ja säädösten mukaan turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa ajo-olosuhteissa. Hän osoittaa toiminnallaan vastuullisuutta ja suvaitsevaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan. Hän ei anna muiden tiellä liikkuvien ajovirheiden vaikuttaa omaan toimintaansa siten, että liikenneturvallisuus vaarantuu. ( Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 2001, Opetushallitus S.11.) Ajoon lähtötarkastus ( 8 h ) Tavoite: Tavoitteena saada oppilas ymmärtämään ajoon lähtötarkastusten tärkeyden ja merkityksen liikenneturvallisuuden kannalta sekä oman vastuun. Opetusmenetelmänä malli ohjattu toiminta itseohjautuva toiminta itsenäinen toiminta, kyselevä opetus. Sisältö: Renkaat, nesteet, valot, kuorma, asiapaperit yms Käsittelyharjoitukset ( 52 h ) Tavoite: Opiskelija hallitsee kuorma-auton ja perävaunun kytkennän sekä siihen liittyvät turvatarkastukset ja pystyy suorittamaan suoraan- ja kulmaperuutuksen yhdistelmäajoneuvolla. Opetusmenetelmänä malli ohjattu toiminta itseohjautuva toiminta itsenäinen toiminta, kyselevä opetus. Sisältö: Perävaunun liittäminen ja irroitus, suoraan ja kulmaperuutus täys- sekä puoliperävaunuyhdistelmillä.

18 Liikennetilanteet ( 108 h ) Tavoite: Oppilas tiedostaa ajoneuvon tilantarpeen, ulottuvuudet, hidastuvuuden ja kiihtyvyyden aiheuttamat ongelmat, sekä muiden tienkäyttäjien huomioiminen, oman toiminnan ilmoittaminen, ennakoiva ja taloudellinen ajaminen, liikennesääntöjen noudattaminen, ajoneuvon käsittely sekä riskien tunnistaminen. ( Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 2001, Opetushallitus S.11.) Opetusmenetelmänä ohjattu toiminta itse ohjautuva toiminta itsenäinen toiminta. Sisältö: Peruutus harjoitukset kuljetustilanteissa, kaupunkiajo tuttu ja tuntematon ympäristö, reittisuunnistus, opasteiden mukaan ajo, maantieajo ja riskien tunnistaminen sekä niiden kompensointi. Kuormattuna ajoa vähintään 10 h Ajoharjoituksen seuranta ( 60 h ) Tavoite: Opiskelija osaisi ottaa oppia toisten virheistä sekä hyvistä asioista, oppisi yhteistyökykyä sekä arvostamaan tulevaa ammattia ja ammattikollegoita. Pystyisi keskittymään opetettavaan asiaan ilman ajamisen mukanaan tuomia paineita. Opetusmenetelmänä malli oppiminen, keskustelu. Sisältö: Renkaat, nesteet, valot, kuorma, asiapaperit yms. Perävaunun liittäminen, irrotus, suoraan ja kulmaperuutus täys- sekä puoliperävaunuyhdistelmillä. Peruutus harjoitukset kuljetustilanteissa, kaupunkiajo tuttu ja tuntematon ympäristö, reittisuunnistus, opasteiden mukaan ajo, maantieajo ja riskien tunnistaminen sekä niiden kompensointi Työssä oppiminen ( 96 h ) Tavoite: Laajentaa oppilaan näkemystä kuljettajanammatista sekä lisätä kiinnostusta ja helpottaa oppilaan valintaa eri kuljetusammatin vaihtoehdoista, sekä antaa oppilaalle mahdollisuus tutustua eri kuljetusmuotoihin ja tapoihin, lisäksi oppilas saa erilaisia yhteistyökumppaneita. Opetusmenetelmänä itseopiskelu Sisältö: Erilaiset kuljetusliikkeet, terminaalit, sekä huolintaliikkeet.

19 Ajoneuvotekniikka 54h Tavoite: Opiskelija ymmärtää säännöllisen huollon vaikutuksen ajoneuvon korjauskustannuksiin, luotettavuuteen ja käyttöikään. Oppilas osaa käyttää ajoneuvoa ja siihen liittyviä lisälaitteita turvallisesti sekä taloudellisesti, sekä pystyy suoriutumaan yksinkertaisista huolto ja korjaustoimista ajoneuvossa olevilla työkaluilla. Pystyy estämään lisävaurioiden synnyn. ( Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 2001, Opetushallitus S.9.) Opetusmenetelmänä luento, kalvot, videot, tehtävät sekä havaintovälineenä järjestelmän osia. Sisältö: 1. Polttomoottorin rakenne ja toiminta periaate ( 3h ) Dieselmoottori tyypit Sylinteriryhmät Kampikoneisto Venttiilikoneisto Moottorin käyttötekniikka Moottorin käynnistys Kylmäkäynnistyslaitteet Mittarit, mittarivalot ja katkaisimet Moottorivaurioiden syyt Kuljettajan korjattavissa olevat viat 2. Nesteet ( 3h ) Moottoriöljy ja sen tehtävät Moottoriöljyn luokitus, öljynvaihto Vetopyörästö- ja vaihteistoöljy, öljyn vaihto Voitelurasvat, rasvaushuolto Kytkinneste Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmän tehtävät Järjestelmänosat

20 19 Jäähdytysjärjestelmän häiriöt ja viat Huolto Jäähdytysnesteet 3. Sähkölaitteet ( 3h ) Latausjärjestelmä 24 voltin järjestelmä, rinnan kytkentä ja sarjaan kytkentä Akun huolto, apuvirran anto Latausjärjestelmän rakenne ja huolto, yleisimmät viat ja niiden korjaus Varotoimenpiteet Käynnistysjärjestelmä Laitteet ja huolto Oikea käynnistys Yleisimmät viat ja niiden korjaus Hehkutuslaitteet 4. Valaistusvirtapiiri ( 2h ) Valoja koskevat yleiset määräykset Lakimääräiset valot ja lisävalot Valaistusvirtapiiri Sulakkeet ja releet Yleisimmät viat ja niiden korjaus 5. Polttonesteet ( 3h ) Dieselpolttoaine, kesä-, talvi- ja arktinen laatu Lisäaineet Polttoainejärjestelmän toiminta Polttoainesäiliö Polttoaineen siirtojärjestelmä Ruiskutussuuttimet Kylmäkäynnistyslaitteet Yleisimmät viat ja niiden korjaus Järjestelmän huolto ja ilmaus 6. Renkaat, vanteet ja pyörien kiinnitys ( 4h ) Yleiset määräykset Rakenteet, merkinnät ja ominaisuudet Kesä- ja talvirenkaat

21 20 Nastoitus, pinnoitus ja tasapainotus Käyttöhuolto ja rengaspaineet Renkaiden kuluminen ja rengasvaurion aiheuttamat vaaratilanteet Pyörien kiinnitys, jälkikiristys, seuranta 7. Jarrut ( 8h ) Jarrujen käyttötekniikka Ilmajarrujärjestelmä Lukkiintumaton jarrujärjestelmä ( ABS ) Apujarrut Käyttöjarru- ja käsijarrupiiri Huolto Yleisimmät viat ja niiden korjaus Automaattinen ja manuaalinen jarrujensäätö Hinauskuntoon saattaminen Jarrujen yhteensovitus 8. Vaihteistot, kytkin, vetopyörästö ja akselistot ( 4h ) Perusvaihteistot Vaihteistotyypit ja vaihteiston käyttö Huolto Kytkimen rakenne ja oikea käyttö Huolto Vikojen toteaminen Nivelakselisto rakenne Huolto Vetopyörästötyypit Tasauspyörästön lukko ja sen käyttö Vetoakseli rakenteet Taka- akselisto rakenne Jousitus Huolto Yleisimmät viat ja niiden korjaus

22 Työssä oppiminen ( 24h ) Tavoite: Laajentaa oppilaan tietämystä ja tuntemusta ajoneuvon huolloista, vioista ja vikojen korjaamisesta. Nähdä oikeassa työympäristössä ajoneuvon huolto ja korjaus tapahtuma, sekä lisätä oppilaan yhteistyöverkkoa. Opetusmenetelmä: Itseopiskelu Sisältö: Kuljetusliikkeiden huoltokorjaamot ja merkkikorjaamot. 9.3 Turvallisuus 228h Tavoite: Opiskelija tuntee kuorma auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon kytkentään ja pysäköintiin liittyvät säännökset ja toimenpiteet sekä osaa soveltaa niitä turvallisesti erilaisissa työtilanteissa. Hän tiedostaa tieliikenteen edut ja haitat ihmisille ja ympäristölle sekä tuntee ja osaa soveltaa ajo ja lepoaika sekä työaikalainsäädännön kuljettajaa koskevia määräyksiä. Opiskelija tuntee CE ajo oikeuden ja sen hankkimiseen liittyvät säännökset, erityislainsäädännön ajoneuvo - yhdistelmien mittoja ja massoja koskevien säädösten osilta sekä tuntee ylikuorma maksu ja rangaistusmääräykset. Lisäksi hän tuntee tavaraliikennejärjestelmän ja eri kuljetusmuodot sekä tuntee tieliikenteen verotuksen pääsisällöt ja luvanvaraista liikennettä koskevat määräykset. Opiskelija ymmärtää, miten erilaisista tehtävistä ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan työ muodostuu sekä tunnistaa erilaiset kuormankäsittelylaitteet ja tietää teoriassa niiden toiminnan. Opiskelija suorittaa trukinkuljettajan kurssin. Hän tuntee kuljetustoiminnoissa esiintyvät asiakirjat ja osaa niiden käytön työtilanteissa. Hän osaa kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää ennakoiden ja taloudellisesti sekä osaa vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset. Hän on suorittanut ADR perus sekä säiliökurssin ja osaa toimia oikein onnettomuustapauksissa sekä on suorittanut SPR: n EA 1 ja EA 2 kurssit halliten onnettomuuspaikalla annettavan ensiavun. Lisäksi hän hallitsee alkusammutuksen ja turvavälineiden oikean käytön.

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 10645/302/2005 PL 120 27.04.2005 00101 Helsinki. Piikatu 1 55120 IMATRA

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 10645/302/2005 PL 120 27.04.2005 00101 Helsinki. Piikatu 1 55120 IMATRA Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 10645/302/2005 PL 120 27.04.2005 00101 Helsinki Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / aikuisopisto Piikatu 1 55120 IMATRA Viite Asia Säädösperusta Hakija, jota päätös koskee

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref PÄÄTÖS Päiväys/Datum/Date 27.6.2011 Suomen Kelpo Kuski Oy Haapaniemenkatu 18 70110 Kuopio Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/11208/03.04.03.06/2011 Hakemus 13.6.2011 Kuljettajaopetuksen B -luokan

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Haettavana on ammatillisen koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä alkaen elokuusta 2016. Kelpoisuusehdot määräytyvät

Lisätiedot

Trafi. / r-,-' r-- pänrös. Cl- ja C-luokan kuljettajaopetus. Ajokorttilaki 375, 1 momentti

Trafi. / r-,-' r-- pänrös. Cl- ja C-luokan kuljettajaopetus. Ajokorttilaki 375, 1 momentti Trafi Liikenteen turuallísuusvirasto Trafiksäkerhetsverket pänrös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ 5.4.20L6 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ 108763/03.04.03.06/2076 viite/ Referens

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

O P E T U S S U U N N I T E L M A

O P E T U S S U U N N I T E L M A O P E T U S S U U N N I T E L M A CE-ajokorttiluokan kuljettajaopetus 1 LUKIJALLE Tämän opetussuunnitelman laatimisen perusteena on ajokorttiasetuksen 19 ja CEajokorttiluokan kuljettajatutkinnon suorittamiseen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Trafi. V Veijo Tuononen. pnnrös. Ajokorttilak 375, 1 momentti

Trafi. V Veijo Tuononen. pnnrös. Ajokorttilak 375, 1 momentti Trafi Liikenteen turva llisuusvirasto Traf i ksä ke rhetsve rket pnnrös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ S.4.ZOL6 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ t0bb22/ 03.04.03.06/ 2016 viite/

Lisätiedot

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa.

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Haasteet Simulaattori laitteena ei ratkaise koulutushaasteita itse asiassa se voi tuoda niitä lisää.

Lisätiedot

/ f-- Trafi. päärös. Ajokorttilaki 375, 1 momentti

/ f-- Trafi. päärös. Ajokorttilaki 375, 1 momentti Trafi Liikenteen tu rvallisuusvirasto Traf iksä ke rhetsve rket päärös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ S.4.2016 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ I0B7 49 / 03.O4.03.06/ 20t6 Viite/

Lisätiedot

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet.

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet. -ORGANISAATIO Jäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus

Lisätiedot

EKL-peruskurssin kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 3

EKL-peruskurssin kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 3 EKL-peruskurssin kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 3 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm nro 1.0 30.3.2009 1.1 Muutoksen sisältö EKL-peruskurssin kurssisuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset ja osaa tehdä lähtötarkistukset, osaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck

Asiantuntijaseminaari Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck Asiantuntijaseminaari 14.12.2009 Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck Mitä on simulointi? Simulointi tai simulaatio on todellisuuden jäljittelyä. Todellisuus on ympäröivä maailma. Yleensä

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero. Tarjouspyyntö: 2/2015, T1 POPELY/449/2015

LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero. Tarjouspyyntö: 2/2015, T1 POPELY/449/2015 LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS ja koulutuskuvauksen numero 8 Prosessi ja kuljetustyöntekijät 83 T1 Monitoimikoneenkuljettajankoulutus Taivalkoski tai Kuusamo Laajuus (otp)

Lisätiedot

TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 TOIMITTAJAT

TIELIIKENNELAIT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 TOIMITTAJAT TIELIIKENNELAIT 2014 TOIMITTAJAT KRISTIINA KAHRI MATTI REINI TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2014 KAHDESKYMMENESSEITSEMÄS PAINOS Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 21/2014 (julkaisupäivä 21.1.2014)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Koulutusorganisaatiolla / kouluttajalla tulee olla voimassaoleva sopimus, jonka on myöntänyt ko. tuotteen hallinnoijaorganisaatio.

Koulutusorganisaatiolla / kouluttajalla tulee olla voimassaoleva sopimus, jonka on myöntänyt ko. tuotteen hallinnoijaorganisaatio. MOTIVAN HYVÄKSYMÄ LAATULUOKITUS TALOUDELLISEN AJOTAVAN KOULUTUKSELLE Motiva on laatinut kriteerit taloudellisen ajamisen koulutukselle Suomessa. Ohjeistus sisältää vähimmäisvaatimukset koulutukselle liikenteen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu. Kurssimaksumme koulutuksesta. 1.6.2016 ALKAEN MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380 MOPOAUTOKOULUTUS (AM 121) 425 B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

Lisätiedot

Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B

Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU 23.10.2015 Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B 1 JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu:

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI OHJE KOULUTUSOHJELMA I 1. Yleistä Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: a) tämä ohje, b) koulutusohjelma

Lisätiedot

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 26.11.2009 1.1 31.5.2010 Lisätty kokeeseen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Poliisihallitus 2010 Työryhmä, johon on kuulunut henkilöitä Helsingin poliisilaitoksesta, liikkuvasta poliisista ja Poliisihallituksesta,

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS. www.islo.fi. ISLO/LPH/Rekry_INFO/MRiekki

LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS. www.islo.fi. ISLO/LPH/Rekry_INFO/MRiekki LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS www.islo.fi 1 OTTEITA LIIKUNTAPAIKKA- ALAN ARVOPERUSTA Liikuntapaikoilla, niiden rakentamisella ja hoitamisella on tärkeä YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS.

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Liikenteen turuallísuusvirasto

Liikenteen turuallísuusvirasto Trafi Liikenteen turuallísuusvirasto Traf i ksä kerhetsverket PAATOS Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ 5.4.2016 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ 108806/03.O4.O3.06/2076 vi te/

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. TaitajaPLUS Logistiikka Finaalitehtävä Kilpailun luonne Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. Kilpailu on

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Ilmakuljetus dia 2 Kuormanvarmistus ilmakuljetuksissa Yleistä Kuljetusjärjestelmä tarvitsee ilmakuljetuspalveluja pitkillä kuljetusetäisyyksillä

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen. Pirkko Rämä

Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen. Pirkko Rämä Autonkuljettajan tietotarpeet ja liikennetiedottaminen Pirkko Rämä 29.1.2003 Johdantoa Uudet tiedonkäsittely- ja tiedonsiirtotekniikat Suuret tietomäärät Laadullinen muutos esim. joukkotiedottaminen henkilökohtaisesti

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Menossa Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantamisesta Liikennekaari Liikenneverkko-hanke Tiekartta liikenteen älykkään ja turvallisen

Lisätiedot

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY Opetussuunnitelma kokeilu 23.11.2016 Jarmo Jokilampi puheenjohtaja TAUSTAA KOKEILULLE Ajokorttilain 51a Kokeilulupa Autokoululiiton evp koulutuspäällikkö Tapani Rintee Simulaattorikokeilu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Tavoitteet Tavoitteena Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia. Edistää liikenteen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2008 N:o 554 560 SISÄLLYS N:o Sivu 554 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2.

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä Liikennekaari Markkinat-alatyöryhmä 10.5.2016 1 Seuraa verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevu hq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Tilaisuuden tavoitteet Avata lausuttavana olevan

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2014: Tiestön kunnon merkitys yrittäjille ja havainnot harmaasta taloudesta kasvaneet

SKAL Kuljetusbarometri 2/2014: Tiestön kunnon merkitys yrittäjille ja havainnot harmaasta taloudesta kasvaneet : Tiestön kunnon merkitys yrittäjille ja havainnot harmaasta taloudesta kasvaneet Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4 5 6 Alueellinen tarkastelu N=554 Onko yrityksenne liikevaihto edellisen

Lisätiedot