PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date 16.5.2011. Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. TRAFI/8548/ /2011 Viite/Referens/Ref Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11, Helsinki Kuljettajaopetuksen M -luokan opetussuunnitelman hyväksyminen Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy opetussuunnitelman. Hyväksyntä on voimassa , mutta se voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa, mikäli aihetta siihen ilmenee. Hyväksynnän mukainen opetussuunnitelma tulee olla kaikkien M -luokan kuljettajaopetusta antavien ja opetukseen osallistuvien saatavilla. Tämä päätös ei muuta sitä, mitä muutoin on säädetty ajo-oikeutta varten annettavasta kuljettajaopetuksesta. Ajokorttiasetus (814/2003) 19 2.momentti Maksu 110 Veijo Tuononen Yksikönpäällikkö Elina Uusitalo Ylitarkastaja Liite 1 Opetussuunnitelma M- luokan kuljettajaopetukseen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiksäkerhetsverket Finnish Transport Safety Agency PL/PB/P.O. Box 320, Helsinki, Finland Y-tunnus/FO-nummer/ Puh./Tfn/Tel (0) , fax +358 (0) Business ID

2 Opetussuunnitelma M-luokan kuljettajaopetukseen Autokoululiitto 2011 Sisältö: 1 Kuljettajaopetuksen tavoitteet 2 Vastuullisen kuljettajan perustaidot 3 M-koulutuksen erityistavoite 4 Opetukselliset periaatteet 5 Koulutuksen rakenne 6 Tietopuolinen opetus (6h) Jakso 1 Kuljettajana riskien keskellä M1. Mopon ja kevyen nelipyörän kuljettajaksi M2. Ennakointi, riskit ja niiden välttäminen Jakso 2 Ehjänä perille M3. Mopon ja kevyen nelipyörän hallinta M4. Ajovarusteet Jakso 3 Liikenteessä M5. Liikenteeseen liittyminen ja ajaminen taajamassa (B2.3) M6. Liikenteestä poistuminen (B2.4) Jakso 4 Risteysajo M7. Ajolinjat (B 2.5) M8. Ajovuorot (B 2.6) 7 Ajo-opetus (3 ajotuntia) 7.1a. Käsittelyopetus mopolla (yksi ajotunti) 7.1b. Käsittelyopetus kevyellä nelipyörällä (yksi ajotunti) ajaminen liikenteessä (kaksi ajotuntia) 8 Turvallisuustunti M-opetuslupaopetukseen

3 Opetussuunnitelma M-luokan kuljettajaopetukseen Mopo tai kevyt nelipyörä on useille ensimmäinen moottoriajoneuvo. Suurin osa M- kortin hankkijoista on 15-vuotiaita. Tässä roolissa ja iässä omaksutaan liikenneasenteita. Näin kuljettajakoulutuksella on suuri merkitys liikenneturvallisuuden kannalta. 1 Kuljettajaopetuksen tavoitteet Vastuullisuus on kuljettajaopetuksen päätavoite. Se ilmenee seuraavissa tavoitteissa. Turvallinen kuljettaja: toimii liikenteenohjauksen ja sääntöjen mukaan hallitsee ajamisen perustaidot tunnistaa ja osaa välttää riskejä Sosiaalisuus on liikenteen turvallisen ja sujuvan vuorovaikutuksen edellytys. Toisten huomioon ottaminen, ennakointi ja oma ennakoitavuus muodostavat perustan vuorovaikutustaidoille. Mopon ja kevyen nelipyörän näkyminen erilaisissa olosuhteissa on tärkeää. Myös eri tienkäyttäjäryhmien erityispiirteet on ymmärrettävä. Sosiaalinen kuljettaja: toimii ennakoitavasti ennakoi toisten tienkäyttäjien - erityisesti kevyen liikenteen toimintaa tunnistaa sosiaalisen paineen ja osaa hallita omat tunteensa Ekologinen kuljettaja: tiedostaa oman vastuunsa ympäristöstä aiheuttaa ajotavallaan mahdollisimman vähän melu- ja ympäristöhaittoja Oman toiminnan arviointi: suhtautuu realistisesti omaan ajotaitoonsa ja haluaa kehittää sitä tunnistaa omaan käyttäytymiseensä liittyviä riskejä ja välttää niitä Kokoavana käsitteenä tässä opetussuunnitelmassa on vastuullinen mopon tai kevyen nelipyörän kuljettaja. Vastuullisuus kulkee läpi koko oppimisprosessin kattaen vastuun oppimisesta ja itsensä jatkuvan kehittämisen vastuulliseksi kuljettajana.

4 2 Vastuullisen kuljettajan perustaidot Ajaminen koostuu monista tekijöistä. Erilaisissa liikennetilanteissa kuljettajalta edellytetään seuraavia perustaitoja: oikea havainnointi oikea ajonopeus riittävät merkinannot ja näkyminen oikeat ajolinjat oikeat ajovuorot riittävät etäisyydet muihin tienkäyttäjiin liikenteenohjauksen noudattaminen matkan suunnittelu ja toteuttaminen oman ajamisen arviointi Oppimisen ja kuljettajatutkinnon arvioinnit perustuvat näihin kuljettajan perustaitoihin. 3 M-koulutuksen erityistavoite Koulutuksen erityistavoitteena on, että kuljettaja oppii tarkastamaan ja tunnistamaan ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden. Kuljettaja osaa käsitellä ja ajaa liikenteessä mopoa tai kevyttä nelipyörää turvallisesti ja ottaa muut tienkäyttäjät huomioon. Mopon ja kevyen nelipyörän kuljettamiseen liittyy monia erityispiirteitä. Kuljettajan on: ymmärrettävä moottoriajoneuvon kuljettajan erityisvastuu kehityttävä tunnistamaan ja ehkäisemään keskeisimpiä mopolla ja kevyellä nelipyörällä ajamiseen liittyviä riskitekijöitä tunnettava ajoneuvon käyttäytyminen ja osattava sen peruskäsittely osattava toimia turvallisesti keskeisimmissä liikennetilanteissa 4 Opetukselliset periaatteet Oppimisvastuu on oppilaalla itsellään. Hän opiskelee mahdollisimman itsenäisesti, osallistuu aktiivisesti oppitunneilla ja opettelee arvioimaan omaa toimintaansa. Oppilas perehtyy etukäteen oppikirjan avulla oppitunneilla käsiteltäviin asioihin ja tekee oppikirjassa sekä e-oppimisympäristössä olevat tehtävät. Opetuksessa on otettava huomioon oppilaiden erityispiirteet, oppimistyylit ja oppimistarpeet. Opettajan tehtävänä on asiantuntijana tukea oppimista ja vahvistaa oppimisen taitoja. Hän arvioi opetuksen edetessä oppilaansa edistymistä ja selkeyttää

5 oppimistavoitteita. Oppilaan itsearviointi ja opettajan antama rakentava palaute ovat välttämätön osa tehokasta oppimista. 5 Koulutuksen rakenne M luokan koulutus muodostuu tietopuolisesta opetuksesta ja henkilökohtaisesta ajoharjoittelusta. Tietopuolisen opetuksen kokonaismäärä on vähintään 6 oppituntia. Oppitunnit ovat kahden tunnin jaksoissa. Jakson pituus on 90 minuuttia. Opetus aloitetaan aina jaksosta 1. Mopolla M-koulutusta ja -tutkintoa suorittavat osallistuvat teoriaopetuksen jaksoille 1, 2 ja 4. Kevyellä nelipyörällä M-koulutusta ja -tutkintoa suorittavat osallistuvat teoriaopetuksen jaksoille 1, 3 ja 4. Tietopuoliseen opiskeluun kuuluu myös itseopiskelu esimerkiksi Autokoulun mopo- ja mopoautokirjaa apuna käyttäen. Koulutukseen kuuluu henkilökohtaista ajo-opetusta vähintään 3 ajotuntia. Niistä vähintään tunti on käsittelyharjoituksia ja vähintään kaksi tuntia on ajo-opetusta liikenteessä. Ajoopetus suoritetaan joko mopolla tai kevyellä nelipyörällä. Oppilaan täytyy olla vähintään 15-vuotias, kun liikenneopetus aloitetaan. Ajotunnin pituus on 50 minuuttia. 6 Tietopuolinen opetus (6h) Jakso 1 Kuljettajana riskien keskellä (90 minuuttia) M1. Mopon ja kevyen nelipyörän kuljettajaksi Liikenne on yhteispeliä M- kurssi - tavoite - sisältö M- tutkinto - teoriakoe - käsittelykokeet M-ajokortti Mopoajoneuvot Ajossa mukana pidettävät asiakirjat Ajokunto ja vastuu - alkoholi - itsehillintä

6 Tavoitteena on luoda yleiskuva mopolla ja kevyellä nelipyörällä liikkumisen erityispiirteistä. Aihe on orientoiva johdanto seuraaville aiheille. Kuljettajan vastuuta omasta ajokunnostaan korostetaan. M2. Ennakointi, riskit ja niiden välttäminen Tyypillinen mopokolari Havainnointi Riskien tunnistaminen - tienpinta - vaikeat olosuhteet - jalankulkijat - risteävä liikenne Pysähtymismatka Mopon ja mopoauton paikka Turvavälit ajosuunnassa Turvavälit sivusuunnassa Oikea tilannenopeus Tavoitteena on oppia turvallisen ajamisen perustaitoja mopolla ja mopoautolla tavanomaisissa liikennetilanteissa. Jakso 2 Ehjänä perille (90 minuuttia) M3. Mopon ja kevyen nelipyörän hallinta Turvatarkastukset - renkaiden, jarrujen, ketjun ja ohjauksen kunto - suunta- ja äänimerkin sekä valojen ja hallintalaitteiden toiminta Mopon ja kevyen nelipyörän hallinta - oikea ajoasento - ohjaaminen - jarruttaminen - jarruta näin Käsittelytehtävät mopolla - missä tilanteissa sinun on osattava ajaa hitaasti? - hidasajo - portit - ohjaaminen käytännön tilanteessa - hätäjarrutus Tavoitteena on oppia tuntemaan mopoa käyttöturvallisuuden kannalta sekä sen hallinnan perusteet. Tämän tunnin jälkeen voidaan aloittaa ajo-opetus mopolla M-koulutusta suoritettaessa.

7 M4. Ajovarusteet Varusteet suojaavat - kypärä - käsineet ja jalkineet - ajopuku Matkustajan opastaminen Tavoitteena on oivaltaa kuljettajan ja matkustajan suojavarusteiden ja niiden oikean käytön välttämättömyys. Jakso 3 Liikenteessä (90 minuuttia) M5. Liikenteeseen liittyminen ja ajaminen taajamaliikenteessä (Sisältö B 2.3) Tavoitteena on oppia turvallisen ajamisen taitoja taajama-ajossa, erityisesti liikenteeseen liittymisiä ja kaista-ajoa. M6. Liikenteestä poistuminen (Sisältö B 2.4) Tavoitteena on oppia poistumaan turvallisesti liikenteestä ja pysäyttämis- ja pysäköintisäännöt. Jakso 4 Risteysajo (90 minuuttia) M7. Ajolinjat (Sisältö B 2.5) Tavoitteena on oppia soveltamaan liikennesääntöjä ja turvallisen ajamisen perustaitoja risteysajossa, erityisesti oikeat ajolinjat risteyksissä. M8. Ajovuorot (Sisältö B 2.6) Tavoitteena on oppia soveltamaan liikennesääntöjä ja turvallisen ajamisen perustaitoja risteysajossa, erityisesti oikeat ajovuorot risteyksissä.

8 7 Ajo-opetus (3 ajotuntia) Ajo-opetuksen kokonaismäärä on vähintään kolme tuntia, josta käsittelyopetusta vähintään yksi tunti ja ajo-opetusta liikenteessä vähintään kaksi tuntia. Yksi ajotunti on 50 minuuttia ja se voidaan jakaa kahteen 25 minuutin osaan. Kerralla saa antaa enintään yhden ajotunnin. Ajo-opetus toteutetaan mopolla tai kevyellä nelipyörällä. Tietyt ajo-opetuksen osa-alueet on siis rajattu koskemaan vain tiettyjä ajoneuvoja siitä riippuen, millä ajoneuvolla tutkinto aiotaan suorittaa. 7.1a. Käsittelyopetus mopolla (yksi ajotunti) Käsittelyopetus pyritään toteuttamaan siihen soveltuvalla, liikenteen ulkopuolisella, alueella. Näytöt o jarrutusmatkan puolitus (nopeudet 40/30) o jarrutus pelkällä takajarrulla / tehokkaasti molemmilla jarruilla o ajoasento o hallintalaitteet o katveet näkemissä (omat ja toisten) Harjoittelu o ohjaaminen ja tasapainon hallinta hitaassa nopeudessa o ohjaaminen suuremmassa nopeudessa, kaarteet o tehokas jarruttaminen käsittelytehtävät o hidasajo o portit o hätäjarrutus 7.1b. Käsittelyopetus kevyellä nelipyörällä (yksi ajotunti) Näytöt o ajoasento o hallintalaitteet o katveet näkymissä Harjoittelu o liikkeellelähtö o pysäyttäminen o ohjaaminen

9 o ajoneuvon ulottuvuudet o peruuttaminen ajaminen liikenteessä (kaksi ajotuntia) Mopon paikka o pyöräkaistalla o pyörätiellä, kun sallittu mopoille o kadun oikeassa reunassa o maantien pientareella o pysäköitäessä Kevyen nelipyörän paikka o maantien pientareella o taajamassa o pysäköitäessä Ajolinjat ja ajovuorot risteyksissä o suojatiet o tasa-arvoiset risteykset o eriarvoiset risteykset o yksisuuntaiset risteykset o määräysmerkein ohjatut risteykset o liikennevaloin ohjatut risteykset o kiertoliittymät o poikkeuskäännökset Tilanteiden arviointi o havainnointi ja ennakointi o merkinannot ja ennakoitavuus o ajonopeus o ajolinjat o ajovuorot o etäisyydet muihin o liikenteen ohjauksen noudattaminen o itsearviointi

10 8 Turvallisuustunti M-opetuslupaopetukseen Mopon ja kevyen nelipyörän ajokorttia varten annettavassa opetuslupaopetuksessa luvan haltijan on yhdessä oppilaan kanssa osallistuttava ennen ajo-opetuksen aloittamista autokoulussa annettavaan mopon ja kevyen nelipyörän kuljettamisen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä käsittelevään opetukseen. (Ajokorttilain 41 :n 3 momentti.) Opetuksen kesto on 45 minuuttia Opetuksen tavoite on lisätä opetusluvalla opetelleiden kevyen nelipyörän- ja moponkuljettajien turvallisia liikenneasenteita. Opetuksen sisällöt: o Moottoriajoneuvon kuljettajan vastuu tyypillinen kolari liikenne on yhteispeliä vastuu ajokunnosta - alkoholi - itsehillintä o Vastuu ajoneuvosta ja sen kunnosta mopoauton riskit ja turvatarkastus - renkaiden kunto ja rengaspaineet, varoitusvalot - valojen, merkinantolaitteiden ja hallintalaitteiden kunto, turvavyön säätö mopon riskit ja turvatarkastus - renkaiden, jarrujen ja ohjauksen kunto - valojen, merkinantolaitteiden ja hallintalaitteiden kunto, kypärän kunto ja kiinnitys virittämisen riskit ja seuraukset o Miten selviytyy ehjänä perille? oikea ajonopeus turvavälit älä yllätä muita

12.2.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

12.2.2015. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 12.2.2015 B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1 1 Opetuslupa henkilöauton ajokorttia varten... 3 1.1 Poliisi, katsastusasema ja tutkintoja vastaanottava palvelupiste...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 / tekstipäivitys 2011 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen,

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS SISÄLTÖ: ENNAKOIVA AJOTAPA...4 Ennakoi pidä pelivaraa...4 Jos pelivara käy vähiin...4 Jos pelivaraa ei enää ole...4 Näin saat itsellesi pelivaraa...4 MOPO...6 Mopon määritelmä...6

Lisätiedot

Kuljettajantutkinnon ajokoe

Kuljettajantutkinnon ajokoe 1 (58) Antopäivä: 17.1.2013 Voimaantulopäivä: 19.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 53 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY Tällä määräyksellä pannaan

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat..... 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

Opetuslupa. Sisällysluettelo. Opas opetuslupaa hakevalle

Opetuslupa. Sisällysluettelo. Opas opetuslupaa hakevalle Opetuslupa Opas opetuslupaa hakevalle Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen sekä poliisin ohjeisiin

Lisätiedot

Opetuslupa 2015. www.ajokorttikoulu.fi. Ensimmäisessä osassa käsitellään opetusluvan hankintaa ja opetusluvalla opettamiseen kuuluvaa

Opetuslupa 2015. www.ajokorttikoulu.fi. Ensimmäisessä osassa käsitellään opetusluvan hankintaa ja opetusluvalla opettamiseen kuuluvaa Opetuslupa 2015 Opetusluvalla opetetaan ajamista puolisoille, naapurin lapsille, vanhemmille ja jopa isovanhemmille. Tavallisin tilanne on, kun vanhemmat opettavat lapsilleen ajamisen perustaidot. Ajokortin

Lisätiedot

MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Teksti: Valokuvat: Piirrokset: Ulkoasu: Painopaikka:

MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Teksti: Valokuvat: Piirrokset: Ulkoasu: Painopaikka: MOPOILIJAN OPAS MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen Piirrokset: Marianne Valotie Ulkoasu: Kuvittelua Ky Painopaikka:

Lisätiedot

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Teorian oppitunnit Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 24.09.2003 saapunut hakemuksenne, sekä 08.10.2003 saapuneet lisäselvitykset. Asia Säädösperusta Hakija,

Lisätiedot

Ajamisen opetus opetusluvalla

Ajamisen opetus opetusluvalla Ajamisen opetus opetusluvalla Henkilöauton ajokorttia varten Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013. Koulutuspäällikkö

Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013. Koulutuspäällikkö Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013 Antero Lammi Koulutuspäällikkö Käsiteltävät asiat Kuljettajaopetuksen (B) uudistus Mopon ja mopoautojen ajo-oikeuksien oikeuksien uudistus Moottoripyöräkorttien

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto 2013. Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka

Liikenteen turvallisuusvirasto 2013. Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat... 2 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen... 2 1.5 Luvan jatkaminen...

Lisätiedot

Yhdenmukaistettu viisaan ajotavan opetusohjelma ajokoulutusta ja ajokoetta varten

Yhdenmukaistettu viisaan ajotavan opetusohjelma ajokoulutusta ja ajokoetta varten WP7. Viisaan ajotavan yhdenmukaistaminen autokoulujen opetusohjelmissa ja ajokokeessa Yhdenmukaistettu viisaan ajotavan opetusohjelma ajokoulutusta ja ajokoetta varten Raportti D.7.4 Tila: Julkinen 1 Toteutustiedot

Lisätiedot

Ehdotusluonnos Valtioneuvoston asetus

Ehdotusluonnos Valtioneuvoston asetus 22.5.2015/LVM/LTA Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011)

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Markus Pöllänen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma UTRIAINEN, RONI:

Lisätiedot

Trafin tulee antaa uusi määräys ajokoepaikkakunnista viimeistään lokakuun 2013 alussa, sillä nykyisen määräyksen voimassaolo päättyy 1.10.2013.

Trafin tulee antaa uusi määräys ajokoepaikkakunnista viimeistään lokakuun 2013 alussa, sillä nykyisen määräyksen voimassaolo päättyy 1.10.2013. Suppea analyysi Marita Löytty Liikenteen analyysit 1(36) 13.5.2013 SUPPEA ANALYYSI: KULJETTAJANTUTKINNON AJOKOKEEN SUORITUSPAIKKAKUNNAT JAKELU: TRAFIN SISÄINEN /TARVITTAESSA TRAFIN ULKOPUOLELLE Analyysin

Lisätiedot

Henkilöautokurssien lukujärjestykset (B)

Henkilöautokurssien lukujärjestykset (B) Lukujärjestys 1 (5) Henkilöautokurssien lukujärjestykset (B) 1. B1.1 / B1.2 Henkilöautokurssit (B) alkavat joka arki maanantai klo 17.00. 2. B1.3 / B1.4 Seuraavat teoriatunnit järjestetään lähes joka tiistai

Lisätiedot

Aloittavien kuljettajien silmänliikkeet ja ennakointitaitojen opettaminen

Aloittavien kuljettajien silmänliikkeet ja ennakointitaitojen opettaminen Aloittavien kuljettajien silmänliikkeet ja ennakointitaitojen opettaminen Seurantatutkimus autokouluopetuksessa Heikki Summala, Otto Lappi, Jarkko Hietamäki, Teemu Itkonen, Esko Lehtonen, Jami Pekkanen,

Lisätiedot

Skarppina liikenteessä

Skarppina liikenteessä Skarppina liikenteessä Tavoite Tavoitteena on havainnollistaa nuorille tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Todetaan, että liikenteessä selviämiseen tarvitaan hyvää huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT Maaria Nortunen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Syksy 2009 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013 2, 2013 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, AUTONKULJETTAJA... 4

Lisätiedot