Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19 18.03.2015 42 20.05.2015 140 02.06.2015"

Transkriptio

1 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos / T 7 Detaljplan och detaljplaneändring för utvidgning av Hassellunden, del A 652/ /2014 MAAJAOS 19 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen Valmistelija / Beredare: kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sipoo.fi T 7 Pähkinälehdon laajennuksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulosta kuulutettiin kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla Aloitusvaiheen asukastyöpajat järjestettiin ja Kaava-alue sijaitsee rakentumassa olevan Pähkinälehdon kerrostaloalueen ympärillä. T 7 Pähkinälehdon asemakaavatyö on jaettu kahteen asemakaavahankkeeseen, T 7A Pähkinälehdon laajennus osa A ja T 7B Pähkinälehdon laajennus osa B, asemakaava ja asemakaavan muutos. T 7A on lähes kokonaan asemakaavoitetun alueen laajennosta, mutta se käsittää myös pienen osan alkuperäisestä T 3 Pähkinälehdon asemakaavan lähivirkistysalueesta itäreunalla. Uuden Porvoontien pohjoispuolen maanomistustilanne Pähkinälehdon kohdalla on vielä osittain muuttumassa, ja T 7B Pähkinälehdon laajennus osa B:n kaavatyötä jatketaan myöhemmin. T 7A Pähkinälehdon laajennuksen tavoitteena on toteuttaa Sipoon kasvustrategiaa osoittamalla uusia alueita asuinrakentamiselle taajamien keskustoissa. Samalla olemassa olevat virkistysarvot huomioidaan mahdollisimman hyvin jättämällä suuret vyöhykkeet virkistyskäytölle ja reitistölle. Alueen asemakaavoitus perustuu Sipoon kunnanhallituksen hyväksymään kaavoitusohjelmaan Asemakaavalla muodostuu korttelit niihin liittyvine katu-, pysäköinti- ja virkistysalueineen, sekä katua yleisestä tiestä. Asemakaavan muutos koskee T3 Pähkinälehdon asemakaavan VL-korttelialuetta ja sillä mahdollistetaan yleinen pysäköintialue ja kadun jatkaminen. Alue on Sipoon kunnan maalla Kallbäckin ja Massbyn kylissä Söderkullassa.

2 Asukkaita alueelle tulisi n Yhteensä asemakaava-alueen koko on n.14,3 ha ja kokonaisrakennusoikeus on ehdotuksessa k-m2. Korttelitehokkuudet vaihtelevat asuinkerrostalokortteleissa (AK) välillä ek=0,67 0,85 ja kerrosluku IV VI. Alueella on rakennuspaikka 18 kerrostalolle. Asuinrakennusten korttelialueilla (A-1) korttelitehokkuus ek = 0,35 0,40 ja rakennusoikeus yht k-m2. T 7A Pähkinälehdon laajennuksen osa A, asemakaava ja asemakaavan muutos on edennyt vaiheeseen, jossa se voidaan asettaa ehdotuksena nähtäville. Liitteet: Liite 1/ 19. MAAJAOS: Kaavakartta A4 Liite 2/ 19. MAAJAOS: Kaavamääräykset Liite 3/ 19. MAAJAOS: Kaavakartta ja -määräykset Liite 4/ 19. MAAJAOS: Kaavaselostus Liite 5/ 19. MAAJAOS: Kaavaselostuksen liitteet Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti nähtäville, ja että kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. Pykälä tarkastetaan välittömästi kokouksessa. Tf. utvecklingsdirektörens förslag Markanvändningssektionen föreslår kommunstyrelsen att planförslaget och byggnadsanvisningarna läggs fram i enlighet med 65 i markanvändnings- och bygglagen och 27 i markanvändnings- och byggförordningen samt att begära nödvändiga utlåtanden angående planförslaget. Paragrafen justeras omedelbart på mötet. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. Paragrafen justerades omedelbart. MAAJAOS 42 Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen

3 Valmistelija / Beredare: kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen (at) sipoo.fi Asukkaita alueelle tulisi n , kokonaisrakennusoikeus on ehdotuksessa k-m2. Korttelitehokkuudet vaihtelevat asuinkerrostalokortteleissa (AK) välillä ek=0,67 0,85 ja kerrosluku IV VI. Alueella on rakennuspaikka 18 kerrostalolle. Asuinrakennusten korttelialueilla (A-1) korttelitehokkuus ek = 0,35 0,40 ja rakennusoikeus yht k-m2. T 7A Pähkinälehdon laajennuksen asemakaavan ehdotuksesta saatiin nähtävillä oloaikana kolme lausuntoa ja yksi muistutus. Ehdotusvaiheen asukastilaisuus oli Ely-keskuksen lausunto: Sipoon kunta laatii parhaillaan katusuunnitelmaa Uuden Porvoontien liikennejärjestelyistä. Näiden toteuttamisen varmistamiseksi tulee asemakaavan katualueen pohjoisosaan sekä liittyvien katujen alkupäihin merkitä katuliittymiä lukuun ottamatta liittymäkieltoa osoittava katualueen kaavamerkintä. Nykyiset tonttiliittymät Uuden Porvoontien pohjoisreunassa katuliittymien välisellä alueella tulee poistaa ja järjestellä muun katuverkon kautta jo tämän nyt suunniteltavan asemakaavan edellyttävien liikennejärjestelyjen toteutuksen yhteydessä. Uudenmaan ELY-keskus on aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa tuonut esiin, että alueen luontoselvitys on päivitettävä. Laadittu päivitys koskee pähkinäpensaslehtoa, joka on sittemmin jätetty kaava-alueen ulkopuolelle. Kaavaselostuksessa ei ole esitetty tehtyjen luontoselvitysten tuloksia. Ennen kaavan lopullista hyväksymistä kaavaselostukseen tulee avata kaava-alueen luontoarvot ja arvioida kaavamuutoksen vaikutukset niihin. Taasjärven hulevesiselvityksessä ehdotettu viivytysrakenteiden tilavuusvaatimus on liitettävä pintavesien käsittelyä ja johtamista koskevaan kaavamääräykseen. Tämä on tarpeen, jotta vettä läpäisemättömän pinnan lisääntymisen aiheuttama hulevesien määrän lisääntyminen yhdessä alapuolisten uomien ja rakenteiden mahdollisten kapasiteettiongelmien kanssa ei aiheuta tulvahaittaa kaava-alueen alapuolisilta alueilla. Hulevesien viivytysrakenteiden ja -alueiden yhteenlasketun mitoitustilavuuden tulee hulevesiselvityksen mukaisesti olla vähintään 0,5 m3 jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohti. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla hallittu ylivuoto. Kaavamerkintöihin on jäänyt merkintöjä, joita ei ole esitetty kaava kartalla, mm. rakennusten harjansuunta, ohjeellinen pysäköimispaikka.

4 Uuden Porvoontien pohjoispuolen tonttiliittymät voidaan poistaa katusuunnitelman toteuttamisen yhteydessä, sillä Sipoon kunta on pystynyt hankkimaan tien pohjoispuolen kiinteistöt haltuunsa. Liittymäkieltomerkintä on lisätty kaavakarttaan pohjoispuolen reunalle Uutta Poorvoontietä, sekä eteläpuolelle katusuunnitelman luonnostelman mukaisesti liittymiä lukuun ottamatta. Alueen luontoselvitystä on päivitetty katselmoimalla tarkemmin pähkinäpensaikon tilannetta ja laajuutta Uuden Porvoontien pohjoispuolella. Tämä pensasalue on kuitenkin kaavatyön jakautuessa kahteen osa-alueeseen jäänyt tämän kaava-alueen ulkopuolelle. Kaavaselostukseen on täydennetty luontoselvityksen tulokset ja vaikutusten arviointia. Hulevesimääräys on korjattu ELY-keskuksen toivomalla tavalla. Toisaalta rakennettava alue on käytännössä herkän Taasjärven valuma-alueen ulkopuolella, joten riski isoihin ongelmiin järven suhteen on pieni. Kaavamääräyksissä vaaditaan myös työmaa-aikaisen hulevesisuunnitelman hyväksyttäminen. Kaavamääräyksiä on tarkennettu osana kaavatyön etenemistä. Keravan Energian lausunto: Alueelle tarvitaan yksi uusi muuntamopaikka. Ehdotus paikasta on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Suunnittelemme kaukolämpöverkon rakentamista silmukaksi Graniittitiellä ja Gneissikujalla. Ehdotamme vastaavaa kaukolämpömääräystä AK-1 ja AK-4 merkinnällä varustetuille tonteille kuin T 8 Kalliomäen asemakaavan muutoksen ehdotuksessa. Ehdotettu muuntamonpaikka on lisätty kaavakarttaan, samoin määräys kerrostaloille kaukolämpöön liittymisestä. HSL:n lausunto: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) pitää Söderkullan alueen kehittämistä hyvänä. Esitetyt asemakaavaratkaisut tuovat melko tiivistä asutusta Söderkullan keskustan ja mm. koulujen läheisyyteen. Alueet tulevat joukkoliikenteessä tukeutumaan Neiti Miilin tien terminaalin linjoihin (mm. Itäkeskukseen ja Nikkilään) ja Uutta Porvoontietä (mm. Porvoon ja Helsingin suuntiin) kulkeviin reitteihin. Näin ollen erityistä huomiota on kiinnitettävä kevyen liikenteen yhteyksiin sekä Neiti Miilin terminaaliin että Uuden Porvoontien varrella olevalle pysäkeille "Neiti Miilin tie" ja "Hangelby". Erityisesti kevyen liikenteen reittien valaistukseen ja talvikunnossapitoon on panostettava, jotta bussipysäkit ovat saavutettavissa kävellen ja pyöräillen turvallisesti läpi vuoden. Söderkullan kasvaessa keskusta-alueesta itään, on Neiti Miilin terminaalin varustelutasoa syytä parantaa mm. sadekatoksin. Kaavaehdotukseen T7 A sisältyy Uuden Porvoontien muuttaminen katualueeksi Neiti Miilin tieltä Hangelbyn liittymään. Uutta

5 Porvoontietä kaava-alueen kohdalla parannettaessa on erityisesti huomioitava turvallinen tien ylitys eteläpuolen bussipysäkeille. Uuden Porvoontien varressa kulkee PÄÄVE:n mukainen seutureittitason pyörätie. HSL on kaavoitusprosessin edetessä valmis osallistumaan suunnitteluun kilpailukykyisen joukkoliikenteen edistämiseksi. Asemakaavamuutoksen tärkeä tavoite on olla mahdollistamassa joukkoliikenteeseen perustuvaa tiiviimpää yhdyskuntarakennetta. Söderkullan keskusta on kehittymässä voimakkaasti tiiviimpään suuntaan, ja erityisesti Neiti Miilintien terminaalin lähialueiden merkitys korostuu jatkossa. Laajempi kehittyvä alue on koko Taasjärven ympäristö, ja Sipoonlahden koulukeskuksen ja urheilupuiston alue tulee olemaan sekä kunnan tuottamien sivistyspalvelujen että urheilu- ja vapaa-ajan palvelujen tärkein keskus. Uuden Porvoontien muuttaminen katualueeksi mahdollistaa bussipysäkkien kehittämisen ja katumaisemman, turvallisemman ja viihtyisämmän taajamakuvan kehittämisen. Uuden Porvoontien katusuunnitelman laatiminen on jo käynnissä, ja bussipysäkkien kehittäminen on osa sitä työtä, yhteistyössä HSL:n kanssa. Muistutus, Kaj Sojakka / Puskapartiolaiset: Tilapäinen majoitus mahdolliseksi P-2 korttelialueelle. Tontin 598 pohjoisrajan siirto pohjoisosan osalta pensasaidan toiselle puolelle. Rakennusalan suurennus aitan osalta. Tilapäinen toimintaan liittyvä majoitus on mahdollistettu kaavamääräyksellä P-2 korttelialueella. Korttelin pohjoisrajaa ja rakennusalaa on muokattu toivotulla tavalla kaavakarttaan. Kaavaehdotukseen on tehty teknisiä korjauksia määräyksiin saatujen lausuntojen perusteella ja täydennetty kaavaselostusta. Liittymäkieltoja on lisätty Uudelle Porvoontielle, P-2 korttelialueen määräyksiä on tarkennettu paremmin nuorisotoimintaan sopivaksi ja hulevesimääräyksiä on täydennetty. Liitteet: Liite 1/ 42: Kaavakartta A4 Liite 2/ 42: Kaavamääräykset Liite 3/ 42: Kaavakartta ja -määräykset Liite 4/ 42: Kaavaselostus Liite 5/ 42: Kaavaselostuksen liitteet Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vastineet ehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen ja että se esittää edelleen T7A Pähkinälehdon laajennus osa A,

6 asemakaava ja asemakaavan muutoksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tf. utvecklingsdirektörs förslag Markanvändningssektionen föreslår kommunstyrelsen godkänna bemötanden till de utlåtanden och anmärkningen som getts över förslaget och att den föreslår vidare fullmäktige godkänna T7A Detaljplan och detaljplaneändring för utvidgning av Hassellunden - del A. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. KH 140 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liitteet: Liite 1/140 KH: Kaavakartta A4 Liite 2/140 KH: Kaavamääräykset Liite 3/140 KH: Kaavakartta ja -määräykset Liite 4/140 KH: Kaavaselostus Liite 5/140 KH: Kaavaselostuksen liitteet Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vastineet ehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen ja esittää T 7A Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valtuuston hyväksyttäväksi. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen godkänner bemötandena till utlåtandena och anmärkningen om förslaget och föreslår för fullmäktige att T 7A Detaljplan och detaljplaneändring för utvidgning av Hassellunden, del A, godkänns. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

7

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 2/2015 1 Aika/Tid 18.03.2015, Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

4 NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit, asemakaavamuutos, hyväksyminen / NG 6 Y-tomterna i området Nickby gård, detaljplaneändring, godkännande

4 NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit, asemakaavamuutos, hyväksyminen / NG 6 Y-tomterna i området Nickby gård, detaljplaneändring, godkännande Kaavoitusjaosto/Planläggnings 70 29.08.2012 sektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel 241 11.09.2012 sen Kaavoitusjaosto/Planläggnings # 4 12.12.2012 sektionen 4 NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit, asemakaavamuutos,

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015 Moreenin alue 2486 Itäportintie-Länsiportintie Asemakaava: 22. kaup.osa, Hattelmala Korttelin 92 tontti 2, kortteli 93, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueet tilaajajohtaja

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto. Ehdotus

Kauniaisten kaupunki. Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto. Ehdotus 148 Kauniaisten kaupunki Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto Ehdotus 13.12.2012 A R K K I T E H D I T A N T T I L A & R U S A N E N O Y LÖNNROTINKATU

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878

Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava liikerakentamista varten 0630 - C3878 SIPOON KUNTA Söderkullan keskustan asemakaavan muutos ja asemakaava 0630 - C3878 Selostus 30.11.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Sipoon kunta 1 (35) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi:

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVA, SAAPPAANPOHJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 16.6.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 722 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELI 7290 7293, ja niihin liittyvät

Lisätiedot

Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava

Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava Asemakaavan selostus Kv Kv liite Kh Kh liite Kh om. Ympa 20.3.2012 Ympa om. Kh 19.12.2011 257 Kh om. Ympa 13.12.2011 103 Ympa om. Ympa 10.5.2011

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SEKÄ OSITTAINEN KUMOAMINEN / ZATELLIITIN POIKITTAISYHTEYS

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SEKÄ OSITTAINEN KUMOAMINEN / ZATELLIITIN POIKITTAISYHTEYS KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SEKÄ OSITTAINEN KUMOAMINEN / ZATELLIITIN POIKITTAISYHTEYS Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavoittajan vastine-esitykset Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen keskustan

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA KIRKKOKAAREN JA MATINKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus. Korjattu ehdotus 1.2.2014

LEPPÄVIRRAN KUNTA KIRKKOKAAREN JA MATINKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus. Korjattu ehdotus 1.2.2014 LEPPÄVIRRAN KUNTA KIRKKOKAAREN JA MATINKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korjattu ehdotus 1.2.2014 Asemakaava koskee osaa tilasta 22:141 sekä tiloja 32:6, 25:60 ja 25:59. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Kaavatunnus: 1-149 Asianumero: 971/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 16.12.2014 KH: 12.01.2015 Nähtävillä: 22.01.-11.02.2015 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Asemakaavanmuutos koskee korttelia

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 4.6.2014 / 15.1.2015 / 22.5.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KH 26.1.2015 17 KV 2.3.2015 4 KH 11.5.2015 138 / Kaavan osittainen voimaantulo VARISSAAREN

Lisätiedot