N080 Etelätie Korttelit ja Asemakaava ja asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit ja Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus

2 Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet 1 (5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Lausunnot Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Lahti Energia Päijät-Hämeen liitto Gasum Oy Päijät-Hämeen maakuntamuseo ELY-keskus Lahden seudun ympäristöpalvelut Mielipiteet Laastitie 9, kiinteistön omistaja Kaavaan lausuntojen ja muistutusten johdosta tehdyt muutokset Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset Kaavaselostukseen tehdyt muutokset... 5

3 1 Lausunnot Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet 2 (5) 1.1 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Lahti Energia Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että maantieliikenteen aiheuttaman melun torjunnassa tulisi varautua liikennemäärien ennustettuun kasvuun rakentamalla Kouvolantien varteen meluselvityksen mukainen melueste. Maantieliikenteen aiheuttamasta melu- ja pienhiukkaskuormasta johtuen olisi suositeltavaa, ettei Kouvolantien varteen osoitettaisi uutta asuinrakentamista. Maalämpöjärjestelmien rakentamisesta pohjavesialueille on määrätty rakennusjärjestyksessä, jonka mukaan maalämpökaivon hyväksyntä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Terveydensuojeluviranomainen toistaa jo aiemmassa lausunnossaan esittämänsä kannan, että maalämpöjärjestelmien rakentaminen vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella kiellettäisiin kaavamääräyksellä. Radonhaitan osalta kaavamääräyksissä todetaan, että rakentamisessa on otettava huomioon radon ja varmistuttava siitä, ettei radonia pääse huonetiloihin. Selkeyden vuoksi kaavamääräyksiin olisi suositeltavaa lisätä, että radonin poistamiseen tulee rakentamisessa varautua. Meluhaittojen vuoksi asemakaavassa luovuttiin jo luonnosvaiheessa täysin uuden asumisen osoittamisesta Kouvolantien varteen. Asemakaavassa esitetty korttelin 528 tontti 17, johon lausunnossa viitataan, on voimassa olevan kaavan mukainen tontti. Asemakaavassa on yleisiä sekä tonttikohtaisia määräyksiä meluntorjunnasta, jotka ovat riittävät ohjaamaan rakentamista. Maalämpöjärjestelmien rakentamisesta pohjavesialueella on määrätty rakennusjärjestyksen kohdassa 7.6 Maalämpö. Kyseisessä kohdassa on todettu, että maalämmön käyttäminen vaatii rakennusvalvontaviranomaisen luvan ja että pohjavesialueella maalämpökaivon hyväksyntä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja ettei maapiirien rakentaminen ko. alueille ole mahdollista. Kyseisessä kappaleessa todetaan myös, että maalämpöjärjestelmissä käytetyn lämmönsiirtoaineen tulee olla vaaratonta pohjavedelle ja että nesteen laatu tulee selvittää lupakäsittelyn yhteydessä. Koska maalämpöjärjestelmiä voidaan rakentaa turvallisesti myös pohjavesialueille eikä sitä ole rakennusjärjestyksessä kielletty, maalämpöjärjestelmien kieltäminen asemakaavassa asettaisi maanomistajat eriarvoiseen asemaan. Kaavaselostukseen lisätään maininta kohtaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön, ettei pohjavesialueelle suositella rakennettavan maalämpöjärjestelmiä. Yleistä määräystä radonin osalta tarkennetaan lausunnon mukaan muotoon Rakentamisessa on otettava huomioon radon ja varauduttava sen poistamiseen. Rakennusten alapohja- ja muita rakenteita suunniteltaessa on varmistuttava siitä, etteivät maaperässä tai tontille tuodussa maa-aineksessa esiintyvä radon tai muut haihtuvat kaasut pääse huonetiloihin. Lahti Energia Oy:llä on aikomus liittää Lankapolun olemassa oleva kerrostalo kaukolämpöön. Kaukolämmölle tulee varata sijoitusalue kaavassa. Myös uudet kerrostalot on mahdollista liittää kaukolämpöverkkoon.

4 Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet 3 (5) 1.3 Päijät-Hämeen liitto Gasum Oy Asemakaavaan merkitään Lahti Energialta saadun esityksen pohjalta kaukolämmölle sijoitusalue korttelin 94 tontille 1. Kaukolämpö tulee sijoittaa Lankatien ja Lankapolun katualueille. Uusien kerrostalojen osalta sijoitusalueita ei voida määritellä, koska niiden rakentamisesta ei ole vielä suunnitelmia. Ei huomautettavaa. Ei huomautettavaa. 1.5 Päijät-Hämeen maakuntamuseo ELY-keskus Ei huomautettavaa. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että maantie 312 välittää enimmäkseen paikallista, taajaman sisäistä liikennettä ja että se tulee merkitä kaava-alueen laajuudelta katuna asemakaavassa. Maantien 312 puoleisille korttelialueille tulee osoittaa liittymäkieltomerkintä niille kohdin, josta ei sallita jatkossa ajoneuvoliittymiä. Merkinnällä poistetaan tarpeettomat ajoneuvoliittymät Kouvolantielle. Uudenmaan ELY-keskuksella ei valitettavasti ole mahdollisuutta suunnitella tai toteuttaa uusien eikä nykyisten asuinrakennusten meluntorjuntaa. ELY-keskus ei voi sallia hulevesien ohjaamista maantien sivuojaan. Meluvallien osalta tulee pyytää Liikenneviraston rataosastolta lausunto vallien sijoittamiseen liittyen. Maantie 312 on valtatie 12 rinnakkaisväylä ja välittää paikallisen liikenteen lisäksi mm. Kouvolantien varren teollisuuden tavaraliikennettä valtatien liittymille. Kunta ei täten näe ajankohtaiseksi kaavoittaa Kouvolantietä kaduksi. Asemakaavaan lisätään Kouvolantien varteen liittymäkielto niille kohdin, josta ei sallita ajoneuvoliittymiä. Meluesteen mahdollinen rakentaminen sijoittuu yleiselle tiealueelle, mihin asemakaava-alue rajautuu eikä sitä siten osoiteta asemakaavassa. Kouvolantien varressa korttelissa 528 on ainoastaan yksi rakentamaton tontti, joka on voimassa olevan kaavan mukainen. Niin olemassa olevien tonttien kuin tämän rakentamattoman tontin osalta on asemakaavassa yleisiä sekä tonttikohtaisia määräyksiä meluntorjunnasta, jotka ohjaavat rakentamista.

5 Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet 4 (5) 1.7 Lahden seudun ympäristöpalvelut Mielipiteet Asemakaavassa on osoitettu kaksi meluvallia radan varteen. Meluvallien sijainti ja niiden koko perustuvat Ratahallintokeskuksen vuonna 2009 valmistuneisiin suunnitelma-asiakirjoihin. Ympäristöpalveluilla ei ole huomautettavaa päivättyyn asemakaavaehdotukseen. Kaavaselostuksessa on esitetty, että radan varteen toteutettaviin meluvalleihin käytettäisiin myös Kymijärven voimalaitoksen tuhkaa. Meluvallit sijaitsevat pohjavesialueella, minkä vuoksi ympäristöpalvelut katsoo, että voimalaitostuhkaa ei tulisi käyttää ko. meluvalleihin. Tuhkan käytön soveltuvuus meluvalleissa tulee selvittää. Kaavaselostuksen kohdassa 5.5 Ympäristön häiriötekijät on viitattu Ratahallintokeskuksen laatimiin meluvallisuunnitelmiin. Koska meluvallien toteutus on viivästynyt ja toinen meluvalleista sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella ja toinen pohjavesialueella, jätetään selostuksesta pois lause, jossa viitataan Kymijärven voimalaitoksen jo läjitetyn tuhkan käyttöön. 2.1 Laastitie 9, kiinteistön omistaja Mielipiteen pääsisältö Olen kiinnostunut vaihtamaan tai ostamaan kunnan omistaman maapalan kiinteistön luoteiskulmassa (Laastitien puolelta). Kyseessä oleva maa-alue jää asemakaavan mukaan korttelin 528 tontin 8 sisälle, joten sen myyminen kiinteistön omistajalle on kaavan hyväksymisen jälkeen mahdollista. Maan vaihtaminen ei tämän asemakaavan myötä ole enää mahdollista, toisin kuin aiemmin, jolloin saman korttelin tonteille 5-6 oli esitetty rakennettavan Punamullantien jatke, jolloin katualue olisi ulottunut tontille 8 ja ns. lohkaissut siitä palasen. 3 Kaavaan lausuntojen ja muistutusten johdosta tehdyt muutokset 3.1 Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset Yleistä määräystä radonin osalta on tarkennettu muotoon Rakentamisessa on otettava huomioon radon ja varauduttava sen poistamiseen. Rakennusten alapohja- ja muita rakenteita suunniteltaessa on varmistuttava siitä, etteivät maaperässä tai tontille tuodussa maa-aineksessa esiintyvä radon tai muut haihtuvat kaasut pääse huonetiloihin. Asemakaavaan on lisätty maanalaiselle johdolle varattu alue korttelin 94 tontille 1. Asemakaavaan on lisätty Kouvolantien varteen liittymäkielto niille kohdin, josta ei sallita ajoneuvoliittymiä.

6 Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet 5 (5) 3.2 Kaavaselostukseen tehdyt muutokset Selostuksesta jätetään pois lause, jossa viitataan Kymijärven voimalaitoksen jo läjitetyn tuhkan käyttöön meluvallien rakentamisessa kohdassa 5.5 Ympäristön häiriötekijät. Selostukseen lisätään maininta kohtaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön, ettei pohjavesialueella suositella maalämpöjärjestelmien rakentamista. Nastolassa 29. lokakuuta 2013 Nastolan kunta Kaavoitus Kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 422 tontti 19, V097, päätös muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta 957/40.401/2010

Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 422 tontti 19, V097, päätös muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta 957/40.401/2010 Viranhaltijapäätös ta koskeva päätös Yleiskaavoittaja 29.12.2011 5 Asemakaavan muutos, Villähde kortteli 422 tontti 19, V097, päätös muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta 957/40.401/2010 Asemakaavan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228 Hausjärven kunta Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Ehdotus 12.4.2010, tarkistukset 20.5.2011 KValt 24.1.2012 9 Lainvoimainen 1.3.2012 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

ENONTEKIÖ KILPISJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ENONTEKIÖ KILPISJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Seitap Oy Enontekiö 1 ENONTEKIÖ KILPISJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutettavat korttelit 3, 4, 5, 7 ja 27, 29 32 Muodostuvat uudet korttelit 3, 4, 5, 7, 27, 29-48 ENONTEKIÖN KUNTA SEITAP OY 2011 Seitap Oy

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot