4 NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit, asemakaavamuutos, hyväksyminen / NG 6 Y-tomterna i området Nickby gård, detaljplaneändring, godkännande

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit, asemakaavamuutos, hyväksyminen / NG 6 Y-tomterna i området Nickby gård, detaljplaneändring, godkännande"

Transkriptio

1 Kaavoitusjaosto/Planläggnings sektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kaavoitusjaosto/Planläggnings # sektionen 4 NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit, asemakaavamuutos, hyväksyminen / NG 6 Y-tomterna i området Nickby gård, detaljplaneändring, godkännande 109//2012 KAAVJAOS 70 Kaavoitusjaosto / planläggningssektionen Valmistelija/Beredare: kaavoittaja / planläggare Pilvi Nummi-Sund, pilvi.nummi-sund (at) sipoo.fi NG 6 Kartanon alueen Y-tonttien asemakaavamuutoksen vireille tulosta kuulutettiin kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla Aloitusvaiheessa järjestettiin kaavakävely, jossa esiteltiin kaavamuutoksen kohteena olevat Y-tontit ja alustavia suunnitelmia. Asemakaavamuutos ei ole vaikutuksiltaan merkittävä, joten sen hyväksyy kunnanhallitus. Kaavamuutos valmistellaan suoraan kaavaehdotuksena. Asemakaava koskee osia Nikkilän kylästä. Asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen korttelit 1420 ja 1426 sekä korttelin 1414 tontit 7 ja 8, puisto- ja lähivirkistysalueita sekä katualuetta. Kaavamuutoksella muodostuu kuusi uutta omakotitonttia. Kaavamuutosalue on Sipoon kunnan omistuksessa. Asemakaavoitus perustuu Sipoon kunnanhallituksen hyväksymään kaavoitusohjelmaan Alueelle on laadittu rakennustapaohjeet (kaavaselostuksen liitteenä), jotta voidaan varmistaa uuden rakentamisen sopivuus ympäristöön. Rakennustapaohjeissa on määritelty mm. rakennusten väri, julkisivu materiaalit, ulkoasun tyyli sekä rakennusmassojen sijoittelu tontilla. NG 6 Kartanon alueen Y-tonttien asemakaavamuutos on edennyt vaiheeseen, jossa asemakaava voidaan asettaa ehdotuksena nähtäville. Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 70

2 Kehitysjohtajan ehdotus Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa kaavamuutosehdotuksen ja rakentamistapaohjeet maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti nähtäville, ja että kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot. Utvecklingsdirektörens förslag Planläggningssektionen föreslår kommunstyrelsen att den lägger fram detaljplaneändring för Y-tomterna vid Nickby gård, plan NG 6 enligt MarkByggL 65 och MarkByggF 27 under 14 dagar och inbegär nödvändiga utlåtanden. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. KH 241 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitusjaoston ehdotuksen. Kd:s förslag Kommunstyrelsen godkänner planläggningssektionens förslag. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Liitteet/Bilaga 1-15/ 241. KAAVJAOS Kaavoitusjaosto / planläggningssektionen Valmistelija/Beredare: kaavoittaja / planläggare Pilvi Nummi-Sund, pilvi.nummi-sund (at) sipoo.fi NG 6 Kartanon alueen Y-tonttien asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Siihen saapui viisi lausuntoa. Vireilletulon yhteydessä saapui lisäksi kaksi lausuntoa. Muistutuksia ei saapunut. Asemakaavoituksen vaihe:

3 Asemakaavamuutokseen on ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehty vähäisiä muutoksia ja teknisiä korjauksia, jotka eivät edellytä kaavan asettamista uudelleen nähtäville. Asemakaavamuutos on valmis hyväksyttäväksi. Kaava ei ole vaikutuksiltaan merkittävä, joten sen hyväksyy kunnanhallitus. Liitteet: - Kaavakartta, liite 1/4 - Kaavamääräykset, liite 2/4 - Voimassa oleva/poistuva asemakaava, liite 3/4 - Vastineet lausuntoihin tulosteina, liite 4/4 - Kaavaselostus liitteineen ja kaavakartta mittakaavassa 1:1000 saatavilla internetissä (www.sipoo.fi > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat > Kaavoitusjaosto). - Pyydettäessä valmistelija toimittaa aineistoa tulostettuna. Lausuntojen tiivistelmät ja ehdotukset vastineiksi: Sivistysosasto, Sipoon kunta Liikunta- ja nuorisopalveluiden lausunnossa ehdotetaan, että VL-puistoalueella sijaitseva ulkoilureitti merkitään asemakaavassa kuntoradaksi eikä kevyelle liikenteelle varatuksi alueeksi. Lisäksi ehdotetaan, että nykyisen kaavan mukaisesti jätetään kortteleiden 1420 ja 1421 väliin noin 5 metriä leveä vapaa viheralue hiihtolatutoimintaa varten. Kyseinen kunnostettu hiihtoreitti kulkee valaistulta kuntoradalta Pellavamaan kautta aina Humalistontien eteläpuolella olevalle asuntoalueelle. Varhaiskasvatuspalveluiden lausunnossa todetaan, että kaavalla muutettavat yleisten rakennusten tontit ovat olleet varattuna päiväkotirakentamista varten. Nikkilän alueelle suunnitellusta Oppimiskeskus-hankkeesta, joka sisälsi myös päiväkotitiloja, on nyt luovuttu. Varhaiskasvatuspalveluiden tulee turvata muilla tavoin Pohjois-Sipoon päivähoitopaikkojen riittävyys. Lausunnossa ehdotetaan, että yksi kolmesta yleisten rakennusten tontista jätetään päivähoidon käyttöön tulevaisuutta varten. Parhaiten tarpeita vastaisi tontti numero 1420, joka sijaitsee puistoalueen reunassa ja kuitenkin keskeisellä paikalla ajatellen perheiden tarpeita Nikkilässä. Vastine liikunta- ja nuorisotoimen lausuntoon: Ulkoilureittien määräys muutetaan ohjeelliseksi jalankulku- ja ulkoilureitiksi. Tämä määräys vastaa parhaiten reitin nykykäyttöä kuntoratana. Kulkuyhteys tulee määräyksen mukaan toteuttaa luonnonolosuhteiden mukaan niin, että maisemakokonaisuuden arvo ei vähenny. Lisäksi kortteleiden 1420 ja 1421 väliin on lisätty ehdotettu viherkaista ja ohjeellinen ulkoilureitti, jota voidaan käyttää

4 hiihtolatutoimintaa varten. Voimassa olevassa asemakaavassa kortteleiden välissä on kevyen liikenteen reittivaraus, joten korjaus ei edellytä asemakaavaehdotuksen laittamista uudelleen nähtäville. Vastine varhaiskasvatuspalveluiden lausuntoon: Voimassa olevassa asemakaavassa olevat päiväkotitontit eivät sovellu nykynormien mukaiseen päiväkotirakentamiseen. Ehdotettu korttelin 1420 Y-tontti on pinta-alaltaan m2. Voimassa olevan kaavan mukaisesti tontilla olisi rakennusoikeutta vain 353 k-m2. Nykyvaatimusten mukaisten ulkoilualueiden ja toimivien pysäköintija saattoliikennejärjestelyjen toteuttaminen tämän kokoiselle tontille on todennäköisesti mahdotonta. Asiasta on keskusteltu sivistysjohtajan kanssa ja sovittu yhdessä, että kaavaan ei tarvitse jättää pieniä Y-tonttivarauksia. Yhtenä vaihtoehtona on tuotu esiin nykyisen Kartanon päiväkodin laajennusmahdollisuus. Kartanon päiväkodin tontilla (Sarkatie 4) on rakennuslupatietojen perusteella rakennusoikeutta jäljellä noin 600 k-m2, joten päiväkodin laajentaminen on tarvittaessa mahdollista. Päiväkotikäyttöön on tavoitteena kaavoittaa yleisten rakennusten korttelialue myöhemmin käynnistyvässä NG 8 -asemakaavassa Kartano III -kaavarungon periaatteiden mukaisesti. Varhaiskasvatuspalveluiden lausunto ei aiheuta muutoksia asemakaavaehdotukseen Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Kaavassa kahden tontin osalta rakennusalan rajat yltävät tontin rajaan niin asuin kuin talousrakennusten osalta. Jotta vältettäisiin lähelle rakentamiseen liittyvät palo-osastoinnit ja muut erillisjärjestelyt paloturvallisuuden suhteen, pelastuslaitos esittää kaavamääräyksiin lisättäväksi: Rakennus on yleensä sijoitettava tontille vähintään neljän metrin päähän naapurin tontin rajasta. Rakennettaessa lähemmäksi kuin neljä metriä tarvitaan naapurin suostumus sekä otettava huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuusmääräykset. Asemakaavaan on lisätty määräys: "Rakennus on yleensä sijoitettava tontille vähintään neljän metrin päähän naapurin tontin rajasta, ellei asemakaavassa muuta osoiteta." Naapureiden kuulemiseen ja Suomen rakentamistapamääräyksiin liittyvä teksti on ohjeluontoista, joten se on lisätty rakentamistapaohjeisiin seuraavasti: Rakennettaessa lähemmäksi kuin neljä metriä naapurin rajasta tarvitaan naapurin suostumus. Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuusmääräykset

5 on otettava huomioon suunnittelussa Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Kaava-alue ei ole Tuusulan seudun vesilaitoksen intressissä olevalla pohjavesialueella eikä sen hallinnassa olevia vesijohtoja sijaitse sillä, joten vesilaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavaan. Lausunto ei aiheuta muutoksia asemakaavaehdotukseen Porvoon kaupunki, Terveydensuojelu / Borgå stad, Hälsoskyddet Terveydensuojelun lausunnossa huomautetaan, että maalämpökaivoja ei tule sijoittaa pohjavesialueille, joilla on merkitystä talousveden hankinnan kannalta. Hälsoskyddets utlåtande påpekar att jordvärmebrunnar inte ska placeras på grundvattenområden som har betydelse för hushållsvattensförsörjningen. Lausunto ei aiheuta muutoksia asemakaavaehdotukseen. Asemakaavamääräykset sisältävät pohjamääräyksen, jossa kielletään pohjaveden pilaaminen ja edellytetään, että maalämpöjärjestelmiä suunniteltaessa on osoitettava järjestelmän haitattomuus pohjavedelle. Asemakaavassa ei ole tarpeen kieltää maalämpökaivojen rakentamista, koska niiden rakentaminen on luvanvaraista. Lupaviranomaisena asiassa toimii rakennusvalvonta. Bemötande: Utlåtandet förorsakar inte ändringar i detaljplaneförslaget. Detaljplanebestämmelserna innefattar en grundbestämmelse, som förbjuder förorening av grundvattnet och som förutsätter att man vid planeringen av jordvärmesystem ska kunna påvisa att det är oskadligt för grundvattnet. Det är inte behövligt att i detaljplanen förbjuda byggande av jordvärmebrunnar eftersom byggandet av dem är tillståndspliktigt. Byggnadstillsyningen fungerar som tillståndsmyndighet Porvoon museo / Itä-Uudenmaan maakuntamuseo Korttelin 1426 läheisyydessä sijaitsee maiseman ja ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä Kylävuorentien vanhan torpan pihapiiri. Porvoon museo katsoo, omakotialueen historiallinen kerroksellisuus on sangen niukkaa ja kortteliin 1426 esitetyt AO-varaukset entisestäänkin yksipuolistavat alueen kulttuurista

6 maisemarakennetta. Museo esittää, että korttelin 1426 AO-varauksista luovutaan ja alue muutetaan VP-alueeksi. Kylävuorentien torppa on Sipoon kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvityksessä arvioitu luokkaan 2 (asteikko 1-3). Selvityksen mukaan kohde on ympäristökokonaisuuden ja maiseman kannalta paikallisesti tärkeä ja sillä on rakennushistoriallista arvoa. Kohde ei kuulu Museovirasto valtakunnallisesti merkittäviin kohteisiin. Inventoinnin mukaan luokkaan 2 sisältyvien kohteiden säilymistä pidetään inventoinnin perusteella paikallisesti tärkeänä ja säilymisen turvaamista erittäin suotavana. Voimassa olevan asemakaavan selostuksesta käy ilmi, että rakennuskokonaisuuden kulttuurihistoriallinen arvo on tunnistettu jo tuolloin ja rakennuskokonaisuus on säilytetty. Kohde ei ole asemakaavassa suojeltu. Kaavoitus katsoo, että asemakaavamuutos ei uhkaa pihapiirin säilymistä eikä vähennä merkittävästi sen paikallista arvoa. Pihapiirin ympärille jää riittävästi viheraluetta, vaikka rakentamaton yleisten rakennusten tontti muutetaankin omakotitonteiksi. Rakentamistapaohjeessa on tarkemmin ohjattu rakennusten sijoittelua. Asuinrakennukset sijoitetaan lähelle Kylävuorentietä, jolloin piha-alueet ovat suotuisasti etelän puolella eivätkä asuinrakennukset tule liian lähelle torpan pihapiiriä. Lausunto ei aiheuta muutoksia asemakaavaehdotukseen Fingrid Oyj Kaava-alueelle ei sijoitu Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja eikä yhtiöllä ole tiedossa voimajohtohankkeita, jotka sijoittuvat kaava-alueelle. Lausunto ei edellytä muutoksia asemakaavaan Museovirasto Kaava-alueella ei tunneta Museoviraston käytettävissä olevien tietojen perusteella muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Museovirastolla ei ole kaavamuutokseen huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Lausunto ei edellytä muutoksia asemakaavaan. Vs. kehitysjohtajan ehdotus Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy

7 vastineet ehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja hyväksyy Nikkilän kartanon alueen Y-tonttien asemakaavamuutoksen, kaavan NG 6. Tf utvecklingsdirektör förslag Planläggningssektionen föreslår kommunstyrelsen godkänna bemötandena till förslagets utlåtanden och godkänner detaljplaneändringen för Y-tomter vid Nickby gård, plan NG 6.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån.

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. 2/2015 1 Aika/Tid 18.03.2015, Klo/Kl. 17:00-20:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II vån. Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 227. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 227. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 2704/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 16 4.2.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 69 6.5.2015 227 Tuomarila II, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI LIITE 32 VISTAN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS 13.8.2012. Lausunnot ja alustavat vastineet

PAIMION KAUPUNKI LIITE 32 VISTAN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS 13.8.2012. Lausunnot ja alustavat vastineet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 1 (10) PAIMION KAUPUNKI LIITE 32 VISTAN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS 13.8.2012 Lausunnot ja alustavat vastineet 13.8.2012 päivätystä

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot