VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä luettaessa tulisi käyttää mahdollisimman uusia lakikirjoja (Suomen Laki I ja II), jonka lisäksi tulisi tarkistaa Suomen Säädöskokoelmasta lakikirjojen painamisen jälkeen tapahtuneet muutokset. Säädöskokoelma löytyy myös internetistä osoitteesta Lukuvuoden aikana saattaa tulla uusia jonkin opintojakson sisältöön vaikuttavia säädöksiä ja vastaavasti joitakin säädöksiä saatetaan kumota. Säädösluetteloiden sisällön osalta on tällöin varauduttava muutoksiin, eikä niitä muutoinkaan tule pitää tyhjentävinä luetteloina hallittavista säädöksistä. Tässä ovat säädösluettelot seuraavista opintojaksoista: Julkisoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä (JOIK1001) Hallinto-oikeus (JOIK1009) Kunnallisoikeus (JOIK1008) Virkamiesoikeus (JOIK1005) Julkisten varojen käytön oikeudelliset perusteet (JOIK2017) Ympäristöoikeus (JOIK2004) Sosiaali- ja terveysoikeus (JOIK2005) 1

2 JULKISOIKEUS OSANA SUOMEN OIKEUSJÄRJESTYSTÄ (JOIK1001) Vaalilaki 714/1998 Puoluelaki 10/1969 Kansalaisuuslaki 359/2003 Ulkomaalaislaki 301/2004 Kokoontumislaki 530/1999 Uskonnonvapauslaki 453/2003 Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 460/2003 Yhdistyslaki 503/1989 Hallintolaki 434/2003 L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 (Julkisuuslaki) L valtioneuvostosta 175/2003 L korkeimmasta hallinto-oikeudesta 1265/2006 Hallinto-oikeuslaki 430/1999 Hallintolainkäyttölaki 586/1996 Kuntalaki 365/1995 Valtion virkamieslaki 750/1994 Valtion virkaehtosopimuslaki 664/1970 L Suomen säädöskokoelmasta 188/2000 L korkeimmasta oikeudesta 665/2005 Ahvenanmaan itsehallintolaki 1144/1991 Ahvenanmaan maanhankintalaki 3/1975 L saamelaiskäräjistä 974/1995 Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä 656/1990 Valtioneuvoston ohjesääntö 262/2003 L valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta 1224/1990 Eduskunnan työjärjestys 40/2000 2

3 HALLINTO-OIKEUS (JOIK 1009) Hallintolaki 434/2003 Kielilaki 423/2003 L säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 L virallisesta lehdestä 268/1931 Hallintolainkäyttölaki 586/1996 Kuntalaki 365/1995, luvut 7 ja 11 L korkeimmasta hallinto-oikeudesta 1265/2006 Uhkasakkolaki 1113/1990 L sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 Hallinto-oikeuslaki 430/1999 Hallinto-oikeusasetus 438/1999 L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 (Julkisuuslaki) A viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999 KUNNALLISOIKEUS (JOIK1008) Kuntalaki 365/1995 Vaalilaki 714/1998 Kuntajakolaki 1698/2009 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta 829/2009 Kotikuntalaki 201/1994 L kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007 VIRKAMIESOIKEUS (JOIK1005) Valtion virkamieslaki 750/1994 ja Valtion virkamiesasetus 971/1994 L julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 3

4 L kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 Valtion eläkelaki 1295/2006 Kuntalaki 365/1995 Valtion virkaehtosopimuslaki 664/1970 Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 669/1970 Vahingonkorvauslaki 412/1974 Rikoslaki 39/ luku L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 (Julkisuuslaki) Hallintolainkäyttölaki 586/1996 L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 651/1988 Työsopimuslaki 320/1970 Työaikalaki 605/1996 Nimikirjalaki 1010/1989 L ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 531/1986 L Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta 1597/1992 L työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007 JULKISTEN VAROJEN KÄYTÖN OIKEUDELLISET PERUSTEET (JOIK2017) Laki julkisista hankinnoista 348/2007 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 349/2007 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 614/2007 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT), artiklat 106, Euroopan unionin virallinen lehti nro 115, Valtionavustuslaki 688/2001 luku 7 L valtion talousarviosta 423/1988 4

5 A valtion talousarviosta 1243/1992 L valtiokonttorista 305/1991 L valtiontalouden tarkastusvirastosta 676/2000 L valtion liikelaitoksista 1062/2010 Valtion maksuperustelaki 150/1992 L Suomen Pankista 214/1998 Kuntalaki 365/1995, luvut 8 ja 9 Kuntien valtionosuuslaki 1147/1996 YMPÄRISTÖOIKEUS (JOIK2004) Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 Kuntalaki 365/1995, luvut 7 ja 11 Muinaismuistolaki 295/1963 Luonnonsuojelulaki 1096/1996 Rakennussuojelulaki 60/1985 Terveydensuojelulaki 763/1994 Maa-aineslaki 555/1981 L ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994 A ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 268/1999 Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 903/2009 Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995 L eräistä naapuruussuhteista 26/1920 Jätelaki 1072/1993 Kemikaalilaki 744/1989 Vesilaki 264/1961 Maantielaki 503/2005 L yksityisistä teistä 358/1962 Metsälaki 1093/1996 5

6 Metsästyslaki 615/1993 Kalastuslaki 286/1982 L kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta 603/1977 (Lunastuslaki) L ympäristövahinkojen korvaamisesta 737/1994 L ympäristövahinkovakuutuksesta 81/1998 L kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986 Ympäristönsuojelulaki 86/2000 SOSIAALI- JA TERVEYSOIKEUS (JOIK2005) L sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta 669/2008 L sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 Sosiaalihuoltoasetus 607/1983 Kansaneläkelaki 568/2007 Sairausvakuutuslaki 1224/2004 L vammaisetuuksista 570/2007 Lastensuojelulaki 417/2007 L lasten päivähoidosta 36/1973 L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 Päihdehuoltolaki 41/1986 Äitiysavustuslaki 477/1993 Lapsilisälaki 796/1992 L kansanterveyslaitoksesta 828/1981 Kansanterveyslaki 66/1972 Erikoissairaanhoitolaki 1062/ Mielenterveyslaki 1116/1990 L yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990 L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 L toimeentulotuesta 1412/1997 L kansaneläkelaitoksesta 731/2001 6

ALKU HE-luonnos 2.2.2009 LIITE LUETTELO ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN JOHDOSTA MUUTETTAVISTA ERITYIS- LAKIEN SÄÄNNÖKSISTÄ MINISTERIÖITTÄIN

ALKU HE-luonnos 2.2.2009 LIITE LUETTELO ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN JOHDOSTA MUUTETTAVISTA ERITYIS- LAKIEN SÄÄNNÖKSISTÄ MINISTERIÖITTÄIN ALKU HE-luonnos 2.2.2009 LIITE LUETTELO ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN JOHDOSTA MUUTETTAVISTA ERITYIS- LAKIEN SÄÄNNÖKSISTÄ MINISTERIÖITTÄIN Seuraavassa on lueteltu ministeriöittäin ne voimassa olevat lain säännökset,

Lisätiedot

Palveluverkko 2025 KIRKKONUMMEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN LIITTEET

Palveluverkko 2025 KIRKKONUMMEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN LIITTEET Palveluverkko 2025 KIRKKONUMMEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN LIITTEET Kunnan johtoryhmä 5.4.2011 LIITEOSA Kirkkonummen kunnan palveluverkkosuunnitelman liitteet Sisällys 1. Perusturvan toimialan liitteet...

Lisätiedot

rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ

rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ rakennusalan LAINSÄÄDÄNTÖ 2013 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2013 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 359/2013 (julkaisupäivä 23.5.2013) saakka. Julkaisija ja kustantaja:

Lisätiedot

Tiedekunnan oppiaineet. Esineoikeuden pakolliset aineopinnot (20013)

Tiedekunnan oppiaineet. Esineoikeuden pakolliset aineopinnot (20013) Tiedekunnan oppiaineet Tiedekunnan oppiaineet on esitetty opintooppaassa aakkosjärjestyksessä. Oppiainekohtaiset valinnaiset opinnot seuraavat välittömästi pakollisten aineopintojen jälkeen lukuun ottamatta

Lisätiedot

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

2008_7lmu.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:11 PM 7/2008. Sisältö

2008_7lmu.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:11 PM 7/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Ministeriöitä, joilla ympäristönsuojelutehtäviä

Ministeriöitä, joilla ympäristönsuojelutehtäviä Viranomaiset Ministeriöitä, joilla ympäristönsuojelutehtäviä Ympäristöministeriö (YSL20, JL 22, KemL 4, GTL 4, YVAL16 ) yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen Sosiaali- ja terveysministeriö (TSL 4, KemL

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Estetään, ei vaan selvitetä poliisin ennalta estävän työn kehittäminen

Estetään, ei vaan selvitetä poliisin ennalta estävän työn kehittäminen Estetään, ei vaan selvitetä poliisin ennalta estävän työn kehittäminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Espoossa 28.-29.1.2015 Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen Vuoden 2015 seminaarin teemat Ennalta

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 05 MATERIAALITOIMINNOT HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN 2011 HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallitus 10.1.2011/8 Voimaantulo

Lisätiedot

momentti_5_10.fm Page 1 Thursday, July 29, 2010 7:22 AM 5/2010 Sisältö

momentti_5_10.fm Page 1 Thursday, July 29, 2010 7:22 AM 5/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2008_1lmu.fm Page 1 Tuesday, January 15, 2008 4:18 PM 1/2008. Sisältö

2008_1lmu.fm Page 1 Tuesday, January 15, 2008 4:18 PM 1/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

KUNNALLISEN HANKINTAKILPAILUN HYVÄKSYTTÄVYYS

KUNNALLISEN HANKINTAKILPAILUN HYVÄKSYTTÄVYYS TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Mauno Ranto KUNNALLISEN HANKINTAKILPAILUN HYVÄKSYTTÄVYYS Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2013 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu RANTO, MAUNO: Kunnallisen

Lisätiedot

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Luento 8. Uusiutuva energia ja ympäristölainsäädäntö

Luento 8. Uusiutuva energia ja ympäristölainsäädäntö BL20A1200 TUULI- JA AURINKOVOIMATEKNOLOGIA JA LIIKETOIMINTA Wind Power and Solar Energy Technology and Business Luento 8. Uusiutuva energia ja ympäristölainsäädäntö Sari Janhunen, FM Ympäristötarkastaja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 22. 28.11.2014/48 Liite Virallisen lehden numeroon 139/1.12.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI.. 67 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 N:o 321 326 SISÄLLYS N:o Sivu 321 Lakijulkisistahankinnoistaannetunlainmuuttamisesta... 1237 322 Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot