Estetään, ei vaan selvitetä poliisin ennalta estävän työn kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Estetään, ei vaan selvitetä poliisin ennalta estävän työn kehittäminen"

Transkriptio

1 Estetään, ei vaan selvitetä poliisin ennalta estävän työn kehittäminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Espoossa Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen

2 Vuoden 2015 seminaarin teemat Ennalta ehkäisevä turvallisuustyö YHTEISTYÖ! Nuorten miesten turvallisuus PAINOPISTE? Kaupunkien turvallisuus erityisesti levottomuuksien ennalta ehkäisyn näkökulmasta. KOKONAISUUS! 2

3 Poliisin ennalta estävä toiminta ennen, nyt ja tulevaisuudessa? 3

4 4

5 5 Hankehelvetti

6 6

7 Sisäministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma 2015 Poliisitoimi Priorisoidaan resurssien kohdentaminen: kiireellisten hälytystehtävien hoitamiseen rikostorjunnan keskeisimmille painopistealueille liikenneturvallisuustyöhön poliisi keskittyy määrittelemiinsä ydintoimintoihin 7

8 Sisäministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma 2015 Poliisi kehittää aktiivisesti: Poikkihallinnollisia toimintatapoja kuten verkostotyöskentelyä eri hallinnonaloille yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi Päämäärään pyrkimisessä poliisi etsii aktiivisesti kumppanuuksia Poliisi tarkastelee myös vapaaehtoistyön ja yksityisen sektorin kanssa harjoitetun yhteistyön mahdollisuuksia turvallisuustyön vaikuttavuuden varmistamiseksi. 8

9 Poliisin toiminta- ja talous-suunnitelma ja tulossuunnitelma 2015 "Vähenevät resurssit on suunnattava niihin toimintoihin, joissa niiden vaikuttavuus on merkittävin." "Poliisin ydintehtävät tullaan määrittelemään ja toiminta keskittämään niihin." 85 % Yhteistyön rajapinnat? 10 % 5 % 9

10 Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 10

11 Poliisin ennalta estävän toiminnan strategian toimeenpano Tulokset 6. Mittarit Palaute Kehittäminen Ohjaus 5. Seminaarit Auditointi Toimivat mallit 1. Tulosohjaus SM / POHA Prosessien yhteisvaikuttavuus SOME! Asiantuntijaverkosto Ohjausryhmä Koordinointi 4. Yhtenäistäminen 2. Johdetut hankkeet Poliisilaitokset Valtakunnalliset yksiköt POLAMK 3. Tietojohtoisuus ja analyysitoiminta Materiaalituotanto Kehittäminen 11

12 Oleellista! Johtaminen - viestintä Tietojohtoisuus ja analyysi Prosessien yhteisvaikuttavuus Sosiaalinen media - ja? Yhteistyö 12

13 Finlex haku ennalta löytyi 146 osumaa Tullilaki, Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa, Rajavartiolaki, Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa, Tietoyhteiskuntakaari, Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä, Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, Laki julkisista hankinnoista, Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista, Eläintautilaki, Asuntokauppalaki, Laki eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta, Laki valvotusta koevapaudesta, Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki, Laki valvontarangaistuksesta, Ympäristönsuojelulaki, Rikoslaki, Kuluttajansuojalaki, Laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla, Säteilylaki, Asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta, Poliisilaki, Työaikalaki, Ympäristönsuojelulaki, Aluevalvontalaki, Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista, Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta, Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, Joukkoliikennelaki, Valmisteverotuslaki, Rautatielaki, Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteen toimivuudesta, Tapaturmavakuutuslaki Korkolaki, Ydinenergialaki, Mielenterveyslaki, Kaasulaiteasetus, Sähköturvallisuuslaki, Maankäyttö- ja rakennuslaki, Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, Arpajaislaki, Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, Työturvallisuuslaki, Viestintämarkkinalaki, Laki velan vanhentumisesta, Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta, Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta, Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta, Riistavahinkolaki, Eläinlääkintähuoltolaki, Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä, Kaivoslaki, Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3 5 luvussa tarkoitetuista esitteistä, Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä, Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta, Turvallisuusselvityslaki, Oikeudenkäymiskaari, Asetus raskauden keskeyttämisestä, Kansanterveyslaki, Laki lasten päivähoidosta, Laki kehitysvammaisten erityishuollosta, Tieliikennelaki, Maa-aineslaki, Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa, Sosiaalihuoltolaki, Vartioimisliikeasetus, Erikoissairaanhoitolaki, Laki yksityisestä terveydenhuollosta, Laki asumisoikeusasunnoista, Laki arvo-osuustileistä, Puolustustilalaki, Säteilyasetus, Laki poliisin hallinnosta, Tuloverolaki, Laki yrityksen saneerauksesta, Räjähdeasetus, Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, Terveydensuojelulaki, Asetus poliisin henkilörekistereistä, Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta, Luonnonsuojelulaki, Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa, Laki ulkomaalaisrekisteristä, Kirjanpitolaki, Työllisyysasetus, Laki televisio- ja radiotoiminnasta, Lukioasetus, Perusopetusasetus, Palkkaturvalaki, Sijoitusrahastolaki, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta, Merimiesten palkkaturvalaki, Työsopimuslaki, Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista, Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa, Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista, Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista, Laki ajoneuvoliikennerekisteristä, Laki kasvinterveyden suojelemisesta, Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, Vuosilomalaki, Laki Metsähallituksen erävalvonnasta, Elintarvikelaki, Rahankeräyslaki, Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, Työntekijän eläkelaki, Laki sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta, Ulosottokaari, Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä, Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä, Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta, Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä, Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä, Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta, Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä, Maksupalvelulaki, Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista, Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, Pelastuslaki, Ajokorttilaki, Turvallisuustutkintalaki, Vesilaki, Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä, Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä, Merityösopimuslaki, Laki yksityisistä sosiaalipalveluista, Valtioneuvoston asetus valvontarangaistuksesta, Laki lelujen turvallisuudesta, Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta, Laki arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta, Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, Eläintautilaki, Sähkömarkkinalaki, Valtioneuvoston asetus valvotusta koevapaudesta, Laki metsätuhojen torjunnasta, Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista, Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaite 13

14 Kiitos Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen 14

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois?

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? 1 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Lisää arkijärkeä ja vastuuta 2 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus:

Lisätiedot

Alkoholilaki (ValmisteveroL ) Alkoholilaki Alkoholilaki Kyllä. Lääkelaki 41, 43

Alkoholilaki (ValmisteveroL ) Alkoholilaki Alkoholilaki Kyllä. Lääkelaki 41, 43 Vastuuministeriö Aihe Pääasiallinen ehdotus Normin taso ja lähde Muutos mahdollinen vai ei Jos ei, miksei Alkoholijuoman valmistustapa Poistettava päivittäistavarakaupalta valmistustaparajoite ("käymisteitse

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Oma hallinto 200 vuotta

Oma hallinto 200 vuotta Oma hallinto 200 vuotta 2 Oma hallinto kansakuntaa rakentamaan Suomen hallinto kehittyi aluksi vuosisatoja osana Ruotsin valtakuntaa. Napoleonin sodat johtivat vuonna 1808 Suomen sotaan, Porvoon valtiopäiviin

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RAJATURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA. Diplomityö. Majuri Mika Suomalainen. Yleisesikuntaupseerikurssi 56 Rajavartiolinja

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RAJATURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA. Diplomityö. Majuri Mika Suomalainen. Yleisesikuntaupseerikurssi 56 Rajavartiolinja MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RAJATURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA Diplomityö Majuri Mika Suomalainen Yleisesikuntaupseerikurssi 56 Rajavartiolinja Heinäkuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 1 1 TUTKIMUSMENETELMÄ JA RAJAUKSET

Lisätiedot

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 143/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot